Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-24-Speech-3-454"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080924.37.3-454"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, dans le domaine des normes comptables, dorénavant le Parlement européen le sait, vous avez une certaine capacité de créativité, de comité Théodule. Lorsque, au début de cette législature, nous vous avons interpellé sur le statut, le rôle de l'EFRAG, vous avez inventé la table ronde, dont chacun reconnaît aujourd'hui qu'elle n'a pas rempli son rôle. Et puis nous vous disons que, dans le programme de travail de l'IASB et de l'IASCF, il y a une deuxième phase, dans laquelle l'ensemble du dispositif doit être revu, y compris les conditions de constitution de l'IASCF et nous vous proposons de profiter de ce moment-là pour poser clairement les conditions de l'équilibre, de la gouvernance, de l'ensemble du dispositif, en vue de disposer enfin d'un système de gouvernance qui soit à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. En clair, quelles sont les normes comptables dont nous avons besoin pour disposer d'un marché financier dont la lecture des normes comptables serait en phase avec la réalité économique des situations que nous connaissons ici ou ailleurs? Face aux propositions des de l'IASCF de mettre en place un groupe de supervision, un dès lors qu'un certain nombre de membres ne vous agréent pas, vous proposez de créer un groupe consultatif international d'auditeurs. Le Parlement européen est dorénavant habitué à vos pratiques. Lorsque nous vous avons alerté, en prenant l'initiative d'un rapport sur les questions de gouvernance de l'IASCF, vous vous êtes précipité pour arbitrer, avec vos collègues japonais et américains, et avec l'OICV, en élaborant, le 7 novembre 2007, un communiqué de presse, une déclaration dans laquelle vous prétendiez arbitrer tous les problèmes de gouvernance plutôt que d'attendre l'opportunité de pouvoir vous fonder sur la légitimité et l'autorité d'une position élaborée par la représentation démocratique de l'Union européenne, en clair, le Parlement européen. Lorsque le Parlement européen a élaboré cette position à l'instigation de notre rapporteur, Alexander Radwan, vous avez préféré, en mars dernier, reporter ce débat au mois d'avril pour des raisons qui vous concernent et dont vous prenez seul la responsabilité. Lorsque, sur la base de ces propositions en avril, vous aviez la force et la possibilité d'arbitrer ce que pourrait être la position de l'Union européenne sur la scène internationale, sur la base du paragraphe 9 de cette résolution que je lis: «constate que, comme elle l'avait fait en avril 2006 en convenant d'une feuille de route avec les autorités américaines, la Commission, par la déclaration précitée du 7 novembre 2007, a cherché à imposer anticipativement des solutions là où l'efficacité et la légitimité plaident pour un processus ouvert de consultation et de débat, auquel la présente résolution pourrait contribuer», vous avez préféré, dans le secret de votre cabinet ou de vos services, élaborer une solution sans concertation avec le Conseil ni avec ce Parlement européen. Monsieur le Commissaire, qu'avez-vous fait depuis le 24 avril dernier, lorsque nous avons voté cette résolution? Nous vous avions à l'époque interpellé sur la place du FMI, de la Banque mondiale. D'autres depuis vous ont interpellé sur la place du Comité de Bâle, des superviseurs européens, dans les structures de supervision, de pour l'IASCF. Face à un tel problème, vous avez à nouveau imaginé un comité Théodule, le groupe consultatif international des auditeurs. Vous nous dites : «il ne faut pas augmenter le nombre de ce parce qu'alors l'autorité serait diluée et nous n'aurions plus aucune compétence pour piloter les ». La proposition des repose sur une composition de sept membres. Votre proposition repose sur une composition de cinq membres, plus un observateur, plus deux membres que vous mettriez dans ce comité international des auditeurs qui serait consulté. Notre proposition consiste à conforter le groupe de sept proposé par les en incluant ce qui devrait y figurer. L'argument du nombre n'en est pas un puisque, par ailleurs dans le même moment, est proposée l'augmentation du nombre de membres de l'IASB, du lui-même, pour passer de quatorze à seize. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Commissaire, nous vous disons deux choses. D'une part, si vous voulez vraiment réformer la gouvernance de l'IASB, nous sommes d'accord, c'est nous qui vous l'avons demandé, mais consultez-nous, associez-nous, en amont, pas au dernier moment. Ne nous dites pas que vous avez dû travailler au mois d'août de manière urgente, alors que nous vous interpellons depuis l'automne dernier et que, depuis avril, vous connaissez la position du Parlement européen!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, Parlament si je již nyní vědom toho, že v oblasti standardů účetního výkaznictví disponujete značnou tvořivostí při zřizování výborů, které nic nedělají. Když jsme vám na začátku tohoto volebního období pokládali otázky týkající se statutů a úlohy Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG), ustanovili jste kulatý stůl, který, jak všichni víme, svůj účel nesplnil. A co víc, sdělujeme vám, že pracovní programy IASB a IASCF zahrnují druhou fázi, během níž je třeba celý tento nástroj posoudit, včetně podmínek pro zřízení IASCF, a rádi bychom vám navrhli, abyste této příležitosti co nejlépe využili ke stanovení jasných podmínek, které zajistí stabilitu a správu celého mechanismu, tak abychom konečně měli systém správy, který by dokázal řešit problémy, se kterými se v současnosti potýkáme. Nebo, abych to vyjádřila jasněji, jaké účetní standardy potřebujeme k prosazení finančního trhu, v jehož rámci bude interpretace standardů účetního výkaznictví na stejné vlnové délce jako ekonomická realita situace, které dnes čelíme zde i jinde? Byli jste konfrontováni s návrhy správců v rámci Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASCF) ohledně zřízení monitorovací skupiny, a jakmile některý z členů s vašimi plány nesouhlasil, předložili jste návrh na vytvoření mezinárodního poradního výboru. Parlament si na tento váš postup už zvykl. Když jsme vás o tomto informovali prostřednictvím iniciativy pro vypracování zprávy o otázkách týkajících se správy IASCF, urychleně jste společně s japonskými a americkými kolegy a s Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (IOSCO) začali jednat a dne 7. listopadu 2007 jste připravili tiskové prohlášení, ve kterém jste uvedli, že rozhodujete o všech správních problémech, místo toho, abyste čekali, až se naskytne příležitost, kdy budete moci jednat na základě legitimity a autority z pozice demokratického zastoupení Evropské unie, jinými slovy Evropského parlamentu. Když Parlament tento postoj vypracoval na základě iniciativy našeho zpravodaje, pana Radwana, raději jste v březnu odložili rozpravu na duben z důvodů, které se týkají vás a za něž nesete odpovědnost pouze vy. Když jste na základě dubnových návrhů získali podnět a příležitost jednat v souladu s možným postojem Evropské unie na mezinárodní scéně, a to na základě odstavce 9 usnesení, které nyní cituji: „konstatuje, že ve výše uvedeném společném prohlášení ze dne 7. listopadu 2007 se Komise snaží – stejně jako v dubnu 2006, kdy se s americkými orgány dohodla na plánu postupu – předjímat řešení tam, kde by bylo v zájmu efektivity a legitimity žádoucí, aby probíhal otevřený proces konzultací a diskuse, k němuž by toto usnesení mohlo přispět“, raději jste vypracovali řešení v ústraní svých soukromých kabinetů a kanceláří svých oddělení, aniž jste konzultovali Radu nebo Parlament. Pane komisaři, jaké kroky jste podnikli od 24. dubna, kdy jsme o tomto usnesení hlasovali? Tehdy jsme vám kladli dotazy ohledně úlohy Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Další poslanci se vás poté dotazovali na činnost Basilejského výboru, evropského dozoru, v rámci struktur monitorovací skupiny IASCF. Když takovýto problém vyvstal, reagovali jste na něj zřízením dalšího výboru, který nic nedělá, jmenovitě mezinárodní poradní skupiny pro účetnictví. Tvrdíte nám, že počet členů monitorovací skupiny by se neměl zvyšovat, protože by se tak oslabila její pravomoc a my bychom už nemohli ovlivňovat správce. Návrh správců se zakládá na nominaci sedmi členů. Váš návrh je založený na jmenování pětičlenného týmu, jednoho pozorovatele a dvou členů, které byste do tohoto poradního orgánu, tohoto mezinárodního výboru auditorů, dosadili. My navrhujeme konsolidovat sedmičlennou skupinu podle návrhu správců s tím, že se zohlední všechno potřebné. Spor ve věci počtu členů je nepodstatný vzhledem k dalšímu návrhu na zvýšení počtu členů Rady pro mezinárodní účetní standardy, který by se tím ze čtrnácti zvýšil na šestnáct. Dnes vám tudíž, pane komisaři, chceme sdělit dvě věci. Zaprvé, pokud chcete skutečně reformovat správu Rady pro Mezinárodní účetní standardy (IASB), pak se v této věci shodneme, protože to my jsme vás o to požádali, chci vás ale požádat, abyste nás v této věci konzultovali a zapojili nás do ní, a to od začátku a ne až na poslední chvíli. Neříkejte nám, že vás v srpnu čeká naléhavá práce, když jsme vás o to žádali od loňského podzimu a od dubna jste byl informován o postoji Parlamentu."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Når det drejer sig om regnskabsstandarder, ved Parlamentet nu, at De har visse kreative evner til at nedsætte uproduktive udvalg. Da vi i starten af denne valgperiode spurgte Dem om EFRAG's vedtægter og rolle, tog De initiativ til rundbordssamtalerne, og alle ved, at de ikke har ført til resultater. Vi gør Dem derudover opmærksom på, at IASB's og IASCF's arbejdsprogrammer omfatter en anden fase, hvor hele instrumentet skal gennemgås, herunder grundlaget for IASCF's virke, og vi foreslår, at De udnytter denne lejlighed fuldt ud til at fastlægge klare betingelser for stabilitet og ledelse af hele denne mekanisme, således at vi langt om længe får et ledelsessystem, der kan håndtere de problemer, som vi står over for i dag. For at udtrykke det mere klart: Hvilke regnskabsstandarder har vi brug for med henblik på at etablere et finansielt marked, hvor fortolkningen af regnskabsstandarderne er i overensstemmelse med den økonomiske virkelighed i Europa og andre steder? På baggrund af forslagene fra IASCF's fondsbestyrelsesmedlemmer om nedsættelse af en overvågningsgruppe, og i samme øjeblik en række af medlemmerne gik imod Deres planer, foreslog De, at der blev nedsat en international rådgivende regnskabsgruppe. Parlamentet har nu vænnet sig til Deres metode. Da vi gjorde Dem bekendt med dette ved at tage initiativ til en betænkning om styringen af IASCF, udsendte De i al hast sammen med Deres japanske og amerikanske kolleger og IOSCO en pressemeddelelse den 7. november 2007, hvori det blev hævdet, at alle de ledelsesmæssige problemer var ved at blive løst, i stedet for at vente til De fik mulighed for at reagere på en legitim og autoritativ holdning vedtaget af EU's demokratiske repræsentant – eller for at skære det ud i pap – Europa-Parlamentet. Da Parlamentet udarbejdede sin holdning på initiativ af vores ordfører, hr. Radwan, foretrak De i marts at udsætte forhandlingen til april af egne bevæggrunde, som De har det fulde ansvar for. Da De i kraft af forslagene fra april havde mulighed for og lejlighed til at give udtryk for det, der kunne have været EU's holdning på den internationale scene, på grundlag af punkt 9 i denne beslutning, der har følgende ordlyd: "konstaterer, at Kommissionen i ovennævnte meddelelse af 7. november 2007 – som det var tilfældet i april 2006, da man aftalte en køreplan med de amerikanske myndigheder – søger at foregribe løsninger på områder, hvor effektivitet og legitimitet tilsiger en åben høringsprocedure og debat, som nærværende beslutning kunne bidrage til", foretrak De at udtænke en løsning i al hemmelighed i private kabinetter og departementskontorer uden høring af hverken Rådet eller Parlamentet. Hvad har De foretaget Dem siden den 24. april, hvor denne beslutning blev vedtaget? Vi spurgte Dem på daværende tidspunkt om IMF's og Verdensbankens rolle. Andre medlemmer har efterfølgende spurgt Dem om Baselkomitéens og de europæiske tilsynsorganers rolle i IASCF-overvågningsgruppens struktur. Stillet over for dette problem har De endnu en gang foreslået, at der blev nedsat et uproduktivt udvalg, nemlig den internationale rådgivende regnskabsgruppe. De anfører, at antallet af medlemmer i denne overvågningsgruppe ikke bør forøges, idet dette vil svække dens autoritet, således at vi ikke længere vil have mulighed for at rådgive fondsbestyrelsesmedlemmerne. Forslaget fra fondsbestyrelsesmedlemmerne er baseret på en gruppe på syv medlemmer. Deres forslag er baseret på fem medlemmer samt en observatør og to medlemmer, som De vil udpege som medlemmer af dette rådgivende organ, dette internationale revisorudvalg. Formålet med vores forslag er at styrke den gruppe på syv medlemmer, der foreslås af fondsbestyrelsesmedlemmerne, ved at inddrage det nødvendige antal medlemmer. Diskussionen om antallet er irrelevant, idet der samtidig er fremsat et forslag om at forøge antallet af medlemmer i International Accounting Standards Board fra 14 til 16. Vi har derfor to ting, vi gerne vil sige til Dem i dag. For det første er vi enige med Dem, hvis De virkelig ønsker at ændre ledelsen af IASB, idet vi selv har bedt Dem gøre det, men vi anmoder Dem om at høre os, inddrage os helt fra begyndelsen og ikke i sidste øjeblik. Fortæl os nu ikke, at De havde presserende opgaver i august, eftersom vi har bedt Dem herom siden sidste efterår, og eftersom De har været bekendt med Parlamentets holdning siden april."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Wenn es sich um Rechnungslegungsstandards handelt, kennt dieses Parlament mittlerweile Ihre gewisse Kreativität und Ihre Fähigkeit, „untätige“ Ausschüsse einzurichten. Als wir Sie zu Beginn dieser Wahlperiode nach den Statuten und der Rolle der Europäischen Beratergruppe für Rechnungslegung (EFRAG) befragten, haben Sie den Runden Tisch erfunden, und jeder weiß, dass dieser seine Aufgaben nicht erfüllt hat. Darüber hinaus teilen wir Ihnen mit, dass die Arbeitsprogramme des IASB und der IASCF in eine zweite Phase gehen werden, in der das gesamte Instrument geprüft werden muss, einschließlich der Bedingungen, unter denen die IASCF einzurichten ist. Wir schlagen vor, Sie nutzen diesen Moment, um eindeutige Konditionen für die Stabilität und Governance dieses gesamten Mechanismus festzulegen, damit wir endlich ein Governance-System bekommen, das den Problemen gerecht wird, denen wir uns heutzutage stellen müssen. Um noch deutlicher zu werden: Welche Rechnungslegungsstandards brauchen wir für einen Finanzmarkt, wo die Interpretation der Rechnungslegungsstandards auf der gleichen Wellenlänge liegt wie die wirtschaftliche Realität der Situation, mit der wir hier und anderswo konfrontiert werden? Sie wurden mit den Vorschlägen der Treuhänder der IASCF über die Einrichtung einer Überwachungsgruppe konfrontiert, und sowie einige der Mitglieder ihren Plänen nicht zustimmten, schlugen Sie vor, eine internationale Beratungsgruppe zur Rechnungslegung aufzustellen. Das Parlament hat sich mittlerweile an Ihre Praktiken gewöhnt. Als wir Sie darüber in Kenntnis setzten, indem wir die Initiative für einen Bericht über Fragen zur Governance der IASCF ergriffen, rauschten Sie mit Ihren japanischen und amerikanischen Kollegen und mit der IOSCO davon, um Ihr Amt zu versehen, und bereiteten eine Pressemitteilung zum 7. November 2007 vor, in der Sie behaupteten, alle Governance-Probleme lösen zu können, anstatt die Möglichkeit abzuwarten, ihr Handeln durch die Legitimität und Autorität eines Standpunkts der demokratischen Vertretung der Europäischen Union zu untermauern oder auch nur die Probleme dem Europäischen Parlament vorzutragen. Als das Parlament auf Initiative unseres Berichterstatters Herrn Radwan diesen Standpunkt ausarbeitete, zogen Sie es im März vor, diese Debatte auf April zu vertagen, aus Gründen, die Sie persönlich betreffen und für die Sie die alleinige Verantwortung tragen. Kraft der Vorschläge vom April hatten Sie die Energie und die Möglichkeit, das zu vertreten, was der Standpunkt der Europäischen Union auf internationaler Ebene gewesen wäre, und dem hätten Sie gemäß Absatz 9 dieser Entschließung auch nachkommen können, den ich hier zitieren möchte: „... stellt fest, dass die Kommission in der oben erwähnten gemeinsamen Erklärung vom 7. November 2007 – wie sie es auch beim Abschluss einer Roadmap mit den US-Behörden im April 2006 getan hat – durch Lösungen vorgreifen will, wo im Interesse der Effektivität und Legitimität ein offener Konsultationsprozess und eine Debatte vorzuziehen wären, zu denen auch Entschließung beitragen könnte.“ Sie zogen es stattdessen vor, im stillen Kämmerlein eine Lösung auszuarbeiten, ohne sich mit dem Rat oder diesem Parlament zu beraten. Herr Kommissar, was haben Sie seit der Abstimmung über diese Entschließung am 24. April getan? Damals fragten wir Sie nach der Rolle des IWF und der Weltbank. Seitdem haben Ihnen auch andere Mitglieder Fragen über die Aktivitäten des Baseler Ausschusses und der europäischen Aufsichtsgremien in den Strukturen der Überwachungsgruppe für die IASCF gestellt. Konfrontiert mit einem derartigen Problem, haben Sie sich erneut einen „untätigen“ Ausschuss einfallen lassen: die internationale Beratungsgruppe zur Rechnungslegung. Sie teilen uns mit, dass diese Überwachungsgruppe nicht vergrößert werden sollte, da Sie fürchten, dies würde ihre Autorität verwässern, und wir würden die Kontrolle über die Treuhänder verlieren. Der Vorschlag der Treuhänder geht von sieben Mitgliedern aus. Ihr Vorschlag stützt sich auf eine Fünfergruppe, einen Beobachter und zwei Mitglieder, denen Sie dieses Konsultativorgan, diesen internationalen Ausschuss von Rechnungsprüfern, auferlegen möchten. Unser Vorschlag geht dahin, die von den Treuhändern vorgeschlagene Siebenergruppe zu konsolidieren und dabei alles Notwendige zu einzuschließen. Das Argument der Anzahl ist irrelevant, da auch noch ein weiterer Vorschlag vorliegt, die Mitgliederzahl im International Accounting Standards Board selbst von 14 auf 16 zu erhöhen. Wir möchten Ihnen daher heute zwei Dinge mitteilen, Herr Kommissar. Erstens: Wenn Sie tatsächlich eine Reform der Governance des IASB beabsichtigen, dann sind wir uns einig, denn wir waren ja diejenigen, die Sie darum gebeten hatten. Wir bitten Sie allerdings darum, uns zu konsultieren und einzubeziehen – und dies nicht erst im letzten Moment, sondern von Anfang an. Erzählen Sie uns nicht, Sie hätten im August dringendere Aufgaben zu erledigen gehabt, wenn wir Sie bereits seit letztem Herbst darum bitten und Ihnen der Standpunkt des Parlaments seit April bekannt ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, όταν πρόκειται για τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς το παρόν Κοινοβούλιο γνωρίζει ότι επιδεικνύετε μια ορισμένη δημιουργική ικανότητα σύστασης επιτροπών ‘απραγμοσύνης’. Όταν, κατά την έναρξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, σας θέσαμε ερωτήματα σχετικά με το καταστατικό και το ρόλο του EFRAG επινοήσατε την Στρογγυλή τράπεζα και όλοι πλέον γνωρίζουν ότι αυτή δεν εκπλήρωσε την αποστολή της. Επιπλέον, σας λέμε ότι τα προγράμματα εργασίας του ΟΔΛΠ και του ΙΕΔΛΠ περιλαμβάνουν ένα δεύτερο στάδιο κατά το οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί το σύνολο του οργάνου, συμπεριλαμβανομένων των όρων υπό τους οποίους πρέπει να συσταθεί το ΙΕΔΛΠ, και προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την παρούσα χρονική στιγμή προκειμένου να θεσπίσετε σαφείς όρους για τη σταθερότητα και τη διακυβέρνηση του συνόλου αυτού του μηχανισμού, ούτως ώστε να έχουμε τελικώς ένα σύστημα διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται στα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ή, για να το θέσω σαφέστερα, ποια είναι τα λογιστικά πρότυπα που χρειαζόμαστε προκειμένου να διαμορφώσουμε μια χρηματαγορά στην οποία η ερμηνεία των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την οικονομική πραγματικότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε εδώ όπως και αλλού; Αντιμέτωποι με τις προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΙΕΔΛΠ σχετικά με τη σύσταση ομάδας παρακολούθησης, και μόλις κάποια από τα μέλη δεν συμφώνησαν με τα σχέδιά σας, προτείνετε την ιδέα για τη σύσταση μιας διεθνούς συμβουλευτικής ομάδας λογιστικής. Το Κοινοβούλιο έχει πλέον συνηθίσει τις πρακτικές σας. Όταν σας ενημερώσαμε σχετικά, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία υποβολής έκθεσης σχετικά με ερωτήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση του ΙΕΔΛΠ, σπεύσατε να πρωτοστατήσετε, με τους Ιάπωνες και τους αμερικανούς συναδέλφους και τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO), συντάσσοντας δελτίο τύπου την 7η Νοεμβρίου 2007 στο οποίο ισχυριζόσαστε ότι επιδιαιτητεύετε σε όλα τα προβλήματα διακυβέρνησης, αντί να περιμένετε την ευκαιρία να δράσετε σχετικά με τη νομιμότητα και το κύρος μιας θέσης που διαμορφώθηκε από τη δημοκρατική εκπροσώπευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να το ανακοινώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν το Κοινοβούλιο κατάρτισε αυτή τη θέση σχετικά με πρωτοβουλία του εισηγητή μας, κ. Radwan, προτιμήσατε, το Μάρτιο, να αναβάλετε τη συζήτηση για τον Απρίλιο για λόγους που αφορούν εσάς και για των οποίων την ευθύνη φέρετε αποκλειστικά. Όταν, με βάση την ώθηση των προτάσεων του Απριλίου, υπήρχε η δυναμική και είχατε την ευκαιρία να πρωτοστατήσετε σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή, και μάλιστα να το πράξετε βάσει του άρθρου 9 αυτού του ψηφίσματος, το οποίο και διαβάζω: ‘επισημαίνει ότι στο προαναφερθέν σύνθετο δημοσιονομικό δελτίο της 7ης Νοεμβρίου 2007 η Επιτροπή επιδιώκει – όπως έπραξε και με την επικύρωση χάρτη πορείας με τις αρχές των ΗΠΑ τον Απρίλιο 2006 – να αποτρέψει κάποιες λύσεις ενώ θα ήταν προτιμότερο, υπέρ της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας, να υπάρξει μια διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης και συζήτησης, στην οποία αυτό το ψήφισμα θα μπορούσε να συνεισφέρει’, προτιμήσατε, υπό το πέπλο της μυστικότητας των ιδιωτικών και υπηρεσιακών σας γραφείων, να επινοήσετε μια λύση χωρίς να συμβουλευτείτε το Συμβούλιο ή αυτό το Κοινοβούλιο. Επίτροπε, τι κάνετε από την 24η Απριλίου, όταν ψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα; Σας είχαμε τότε ρωτήσει για το ρόλο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έκτοτε, άλλα μέλη σάς έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής της Βασιλείας, των ευρωπαϊκών εποπτικών φορέων, στις δομές της ομάδας παρακολούθησης για το ΙΕΔΛΠ. Αντιμετωπίζοντας ένα τέτοιο πρόβλημα συστήσατε και πάλι μια επιτροπή ‘απραγμοσύνης’, δηλαδή τη διεθνή συμβουλευτική ομάδα λογιστικής. Μας λέτε ότι αυτή η ομάδα παρακολούθησης δεν πρέπει να αυξηθεί σε μέγεθος διότι κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα να εξανεμιστεί το κύρος της και δεν θα είχαμε πλέον την εξουσία να καθοδηγούμε το διοικητικό συμβούλιο. Η πρόταση των εν λόγω μελών βασίζεται στην ευθυγράμμιση επτά μελών. Η πρότασή σας βασίζεται σε μια ομάδα πέντε ατόμων, συν ένα παρατηρητή και δύο μέλη τα οποία θα τοποθετούσατε σε αυτό το συμβουλευτικό φορέα, σε αυτή τη διεθνή επιτροπή ελεγκτών. Η πρότασή μας είναι η ενοποίηση της ομάδας των επτά που προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο συμπεριλαμβάνοντας ό,τι χρειάζεται. Το επιχείρημα αναφορικά με τον αριθμό είναι άσχετο εφόσον, ταυτόχρονα, υπάρχει μια επιπλέον πρόταση για την αύξηση του αριθμού των μελών του ίδιου του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, βάσει της οποίας τα μέλη από 14 γίνονται 16. Ως εκ τούτου, έχουμε δύο πράγματα να σας πούμε σήμερα, Επίτροπε. Πρώτον, εάν πράγματι επιθυμείτε να μεταρρυθμίσετε τη διακυβέρνηση του ΟΔΛΠ, είμαστε σύμφωνοι, διότι εμείς σας το ζητήσαμε, αλλά παρακαλούμε να μας συμβουλευτείτε, να μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε, και πράξτε το από την αρχή, όχι την τελευταία στιγμή. Μη μας λέτε ότι είχατε επείγουσα εργασία τον Αύγουστο, τη στιγμή που σας το ζητάμε από το περασμένο Φθινόπωρο και είσαστε ενήμεροι για τη θέση του Κοινοβουλίου από τον Απρίλιο."@el10
"Madam President, Commissioner, when it comes to financial reporting standards this Parliament now knows that you have a certain capacity for creativity, for setting up ‘do nothing’ committees. When at the start of this legislative term we questioned you about the statutes and role of EFRAG you invented the Roundtable and everybody now knows that it has not fulfilled its remit. What is more, we are telling you that the IASB and IASCF work programmes include a second phase in which the entire instrument has to be reviewed, including the conditions under which the IASCF is to be set up, and we would suggest that you make the most of this moment to lay down clear conditions for the stability and governance of this entire mechanism so that we will finally have a system of governance that is equal to the issues that we are faced with today. Or to put it in clearer terms, what accounting standards do we need in order to establish a financial market where the interpretation of the financial reporting standards is on the same wavelength as the economic reality of the situation that is facing us here and elsewhere? Faced with proposals from the IASCF trustees about establishing a monitoring group, and as soon as some of the members failed to agree with your plans, you put forward the idea of setting up an international accounting advisory group. Parliament has now got used to your practices. When we informed you of this, by taking the initiative for a report on questions relating to IASCF governance, you rushed off to officiate, with your Japanese and American colleagues and with IOSCO, by preparing a press release on 7 November 2007 in which you claimed to be arbitrating in all the problems of governance, rather than awaiting the opportunity to be able to act on the legitimacy and authority of a position taken by the democratic representation of the European Union, or to spell it out the European Parliament. When Parliament drew up this position on the initiative of our rapporteur, Mr Radwan, you preferred in March to put the debate back to April for reasons that concern you and for which you take sole responsibility. When, on the strength of the April proposals, you had the momentum and the opportunity to officiate on what could have been the European Union’s position on the international stage, and to do so on the basis of paragraph 9 of this resolution, which I now read: ‘notes that in the abovementioned combined statement of 7 November 2007 the Commission seeks – as it did when it concluded a roadmap with the US authorities in April 2006 – to preempt solutions where it would be preferable, in the interests of effectiveness and legitimacy, to have an open consultation process and debate, to which this resolution could be a contribution’, you preferred, in the secrecy of your private cabinets and departmental offices, to devise a solution without consulting either the Council or this Parliament. Commissioner, what have you been doing since 24 April, when we voted on this resolution? Back then we asked you about the role of the IMF and the World Bank. Other Members since have questioned you about the activities of the Basel Committee, the European supervisors, in the monitoring-group structures for the IASCF. Faced with such a problem you have yet again come up with a ‘do nothing’ committee, namely the international accounting advisory group. You tell us that this monitoring group should not be increased in size because that would dilute its authority and we would no longer have the power to guide the trustees. The proposal from the trustees rests on a line-up of seven members. Your proposal is based on a team of five, plus one observer and two members whom you would put on this consultative body, this international committee of auditors. Our proposal is to consolidate the group of seven being suggested by the trustees by including what is necessary. The argument as to the number is irrelevant since, at the same time, there is a further proposal to increase the number of members on the International Accounting Standards Board itself, thereby taking it from 14 to 16. We therefore have two things to say to you today, Commissioner. Firstly, if you really want to reform the governance of the IASB then we are in agreement, for we were the ones that asked you to do it, but please consult us, involve us, and do it from the start, not at the last moment. Do not tell us that you had urgent work to do in August, when we have been asking you for this since last autumn and you have been aware of Parliament’s position since April."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, cuando se trata de normas de información financiera, este Parlamento ya sabe que usted tiene una cierta capacidad creativa para crear comisiones que no valen para nada. Cuando, al principio de esta legislatura le preguntamos por el estado y el papel del Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG), usted inventó la Mesa redonda y todo el mundo sabe ya que no ha cumplido su misión. Y además queremos decirle que los programas de trabajo del CNIC y el IASCF incluyen una segunda fase en la que el instrumento completo tiene que ser revisado, inclusive las condiciones en las que se constituye el IASCF, y nosotros esperamos que usted aproveche al máximo este momento para establecer unas condiciones claras para la estabilidad y la gobernanza de todo este dispositivo, para que por fin podamos contar con un sistema de gobernanza que esté a la altura de los retos a los que nos enfrentamos. Podríamos plantearlo de una forma más clara, ¿qué normas de contabilidad necesitamos para establecer un mercado financiero en el que la interpretación de las normas esté a la altura de la realidad económica de la situación a la que nos enfrentamos aquí y en otros lugares? Ante las propuestas de los administradores del IASCF sobre el establecimiento de un grupo de supervisión, en cuanto algunos miembros demostraron no estar de acuerdo con sus planes, usted planteó la creación de un grupo consultivo internacional de auditores. El Parlamento ya está acostumbrado a sus prácticas. Cuando le informamos sobre esto, tomando la iniciativa de elaborar un informe sobre las preguntas relacionadas con la forma de gobierno del IASCF, se fue usted corriendo a oficiar, con sus colegas japoneses y americanos y con la OICV, lanzando un comunicado de prensa el 7 de noviembre de 2007 en el que pretendía mediar en todos los problemas relacionados con la gobernanza, en vez de esperar la oportunidad de poder actuar con la legitimidad y la autoridad que otorga una posición adoptada por la representación democrática de la Unión Europea, es decir, en vez de esperar la posición del Parlamento. Cuando el Parlamento elaboró su posición sobre la iniciativa de nuestro ponente, señor Radwan, usted prefirió en marzo aplazar el debate al mes de abril por razones que sólo usted sabrá y por las que sólo usted debe asumir la responsabilidad. Cuando, en virtud de las propuestas de abril, usted tuvo la ocasión de oficiar sobre lo que podría haber sido la posición de la Unión Europea en la escena internacional, y hacerlo basándose en el párrafo 9 de esta Resolución, la cual leo ahora: «constata que, al igual que ya había hecho en abril de 2006 al establecer una hoja de ruta con las autoridades estadounidenses, en la citada declaración de 7 de noviembre de 2007 la Comisión procura favorecer ciertas alternativas, a pesar de que en aras de la eficacia y la legitimidad sería preferible contar con un proceso abierto de consulta y debate, al que podría contribuir la presente Resolución», usted prefirió, en la privacidad de sus gabinetes y oficinas, buscar una solución sin consultar al Consejo ni al Parlamento. Señor Comisario, ¿qué ha estado haciendo desde el 24 de abril, cuando votamos sobre esta resolución? Entonces le preguntamos sobre el papel del FMI y el Banco Mundial. Desde entonces otros miembros le han preguntado sobre las actividades del Comité de Basilea, los supervisores europeos, en la creación del grupo de control del IASCF. Ante tal problema, usted ha vuelto a salir una vez más con una comisión que no vale para nada, concretamente un grupo consultivo internacional de auditores. Nos dice usted que este grupo de supervisión no debería tener más integrantes porque eso debilitaría su autoridad y ya no tendríamos el poder de guiar a los administradores. La propuesta de los administradores se apoya en un elenco de siete miembros. Su propuesta se basa en un equipo de cinco, más un observador y dos miembros que usted incluiría en ese órgano consultivo, ese comité internacional de auditores. Nuestra propuesta consiste en consolidar el grupo de siete propuesto por los administradores e incluir lo que sea necesario. La cuestión del número de miembros es irrelevante, puesto que, al mismo tiempo, existe otra propuesta para incrementar el número de miembros del propio Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad de 14 a 16. De modos que hoy queremos transmitirle dos mensajes, señor Comisario. En primer lugar, si de verdad quiere reformar la forma de gobierno del CNIC, nos parece muy bien, ya que eso es algo que nosotros le pedimos que hiciera, pero haga el favor de consultar con nosotros, involucrarnos y hacerlo desde el principio, no en el último momento. No nos diga que tenía tareas urgentes que hacer en agosto, cuando llevamos pidiéndole esto desde el otoño pasado y usted conocía la posición del Parlamento desde abril."@es21
"Pr juhataja, volinik. Rääkides finantsaruande standarditest on see parlament nüüd teadlik, et Teil on teatav loominguline võime moodustada „mitte midagi tegevaid” komisjone. Kui praeguse koosseisu alguses küsisime Teilt EFRAG-i rolli ja põhikirja kohta, mõtlesite välja ümarlaua ning nüüd teavad kõik, et see ei ole oma volitusi täitnud. Me räägime ka Teile, et IASBi ja IASCFi tööprogrammides on ka teine faas, mille käigus on vaja terve instrument üle vaadata, sh. tingimused, mille alusel IASCF asutatakse, ning soovitame, et kasutaksite seda hetke võimalikult hästi, et kehtestada selged tingimused terve mehhanismi stabiilsuse ja juhtimistavade loomiseks, et me lõppude lõpuks saaksime juhtimistavadega süsteemi, mis on võrdväärne probleemidega, millega täna silmitsi seisame. Või selgemalt öeldes, milliseid raamatupidamisstandardeid me vajame, et luua finantsturg, kus finantsaruannete standardite tõlgendamine on samal lainepikkusel olukorra majandusreaalsusega, millega seisame silmitsi siin ja mujal? Seisite silmitsi IASCFi usaldusisikute ettepanekutega järelvalverühma moodustamise kohta ning kohe kui mõni liige ei nõustunud teie plaanidega, esitasite idee moodustada rahvusvaheline raamatupidamisnõustamise rühm. Parlament on nüüdseks Teie tegutsemisviisidega ära harjunud. Kui me Teid sellest teavitasime, võttes enda kätte aruande initsiatiivi, mis oli seotud IASCFi valitsemistava küsimustega, kiirustasite, et oma kohustusi täide viia koos oma Jaapani ja Ameerika kolleegidega ning koos IOSCOga, valmistades ette pressiteate 2007. aasta 7. novembris, kus väitsite, et olete vahekohtunikuks kõikides valitsemistavade küsimustes, selle asemel et oodata võimalust tegutseda Euroopa Liidu demokraatliku esindatuse positsiooni legitiimsuse või võimu alusel või öelda seda otse välja Euroopa Parlamendis. Kui parlament koostas selle seisukoha meie raportööri hr Radwani eestvedamisel, eelistasite märtsis lükata arutelu aprillikusse, põhjustel, mis puudutavad ainult Teid ning mille eest vastutate ainuisikuliselt. Kui aprillis tehtud ettepanekute toel oli Teil aeg ja võimalus kehtestada midagi, mis oleks võinud olla Euroopa Liidu seisukoht rahvusvahelisel areenil, ning teha seda kõnealuse resolutsiooni lõike 9 põhjal, mida nüüd tsiteerin: „märgib, et ülalmainitud ühisseisukohas 2007. aasta 7. novembril otsib komisjon – nagu ka siis, kui sõlmiti tegevuskava USA ametivõimudega 2006. aasta aprillis – ennetavaid lahendusi, kui see on eelistatav, legitiimsuse ja efektiivsuse huvides, et korraldada lahtist konsulteerimisprotsessi ja arutelu, millele antud resolutsioon võiks kaasa aidata.”, eelistasite oma erakabinettides ja ametiruumides välja töötada lahenduse, ilma et oleksite konsulteerinud kas nõukogu või selle parlamendiga. Volinik, mida olete teinud alates 24. aprillist, kui me resolutsiooni kohta hääletasime? Siis küsisime teilt IMFi ja Maailmapanga rolli kohta. Teised liikmed on Teilt küsinud Baseli komitee, Euroopa järelvalvajate tegevuse kohta IASCFi järelvalverühmades. Selliste probleemidega silmitsi seistes olete jälle lagedale tulnud „mitte midagi tegeva” komisjoniga, nimelt rahvusvahelise raamatupidamiskonsultatsiooni rühmaga. Räägite meile, et see järelvalverühm ei peaks kasvama, sest siis väheneks selle mõjuvõim ning meil poleks enam võimu usaldusisikuid juhtida. Usaldusisikute ettepanek toetub seitsmele liikmele. Teie ettepanek toetub viieliikmelisele rühmale, lisaks ühele vaatlejale ja kahele liikmele, kelle paigutaksite sellesse nõuandvasse organisse, sellesse rahvusvahelisse audiitorite komisjoni. Meie ettepanek on seitsmene rühm tihendada, seda on soovtanud ka usaldusisikud, hõlmates vajaliku. Kommentaar arvu kohta on tähtsusetu, sest samal ajal on järgmine ettepanek kasvatada Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardite Nõukogu liikmete arvu, suurendades seda neljateistkümnelt kuueteistkümnele. Sellest lähtuvalt on meile Teile täna öelda kaks asja, volinik. Esiteks, kui tõesti soovite muuta IASBi juhtimistava, siis selle koha pealt valitseb meie vahel üksmeel, sest meie olime need, kes palusid Teil seda teha, kuid palun konsulteerige meiega, kaasake meid ning tehke seda algusest peale, mitte viimasel hetkel. Ärge öelge meile, et Teil olid olulised asjatoimetused augustis, kui me oleme Teie järele küsinud alates eelmisest sügisest ning Te olete olnud parlamendi seisukohast teadlik alates aprillist."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, parlamentti tietää nyt, että komissio käyttää tiettyä luovuutta kansainvälisten tilinpäätösstandardien kohdalla perustaessaan valiokuntia, jotka eivät tee mitään. Tiedustellessamme teiltä tämän parlamenttikauden alussa EFRAGin sääntöjä ja roolia, järjestitte paneelikeskustelun, joka ei ole täyttänyt tehtäväänsä, sen myöntävät nykyään kaikki. Kaiken lisäksi olemme todenneet, että IASB:n ja IASCF:n työohjelmissa on toinen vaihe, jonka kuluessa koko välinettä on tarpeen tarkistaa, samoin kuten IASCF:n perustamisehtoja. Ehdotammekin, että ottaisitte tilaisuudesta vaarin ja asettaisitte koko mekanismin vakautta ja hallintoa koskevat selkeät ehdot, jotta saisimme vihdoin nykyisten haasteiden tasalla olevan hallintojärjestelmän. Toisin sanoen voidaan kysyä, millaisia tilinpäätösstandardeja tarvitaan sellaisten rahoitusmarkkinoiden luomiseksi, joilla tilinpäätösstandardeja tulkitaan ottamalla huomioon talouden realiteetit meillä ja muualla? IASCF:n valtuutetut ovat ehdottaneet valvontaryhmän perustamista, mutta heti kun jotkin jäsenet olivat eri mieltä suunnitelmistanne, esititte kansainvälisen kirjanpitoa käsittelevän neuvoa-antava ryhmän perustamista. Parlamentti on nyt jo tottunut menettelyihinne. Kun kerroimme tästä teille ja teimme aloitteen mietinnön laatimiseksi IASCF:n hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä, ryhdyitte yhdessä japanilaisten ja amerikkalaisten kollegoidenne sekä IOSCOn kanssa kiireesti puuhaamaan 7. marraskuuta 2007 lehdistötiedotetta, jossa ilmoititte toimivanne välittäjänä kaikissa hallintoa koskevissa ongelmissa sen sijaan, että olisitte odottaneet voidaksenne toimia Euroopan unionin demokraattisen edustuksen eli parlamentin kannan mahdollistamalla lainmukaisella tavalla. Kun parlamentti laati kantansa esittelijämme Alexander Radwanin aloitteesta, te katsoitte parhaaksi viime maaliskuussa lykätä keskustelua huhtikuulle teitä koskevista syistä, joista te yksin olette vastuussa. Huhtikuussa annettujen ehdotusten pohjalta teillä oli mahdollisuus toimia välittäjänä siinä, mikä olisi voinut olla Euroopan unionin kansainvälinen kanta. Toimitte näin tämän päätöslauselman 9 kohdan pohjalta, ja luen nyt tuon kohdan: "Toteaa, että komissio pyrkii edellä mainitussa 7. marraskuuta 2007 annetussa lausunnossa – kuten se teki huhtikuussa 2006 sopiessaan suuntaviivoista Yhdysvaltain viranomaisten kanssa – ennakoimaan ratkaisuja, vaikka tehokkuuden ja legitiimiyden kannalta parempi toteuttaa avoin kuulemisprosessi ja keskustelu, jonka osan tämä päätöslauselma voisi muodostaa". Siten teitte salaisissa ja yksityisissä kabineteissanne ja yksiköissänne ratkaisun kuulematta sen enempää neuvostoa kuin parlamenttiakaan. Arvoisa komission jäsen, mitä te olette tehneet 24. huhtikuuta jälkeen, jolloin hyväksyimme tämän päätöslauselman? Tiedustelimme teiltä tuolloin IMF:n ja Maailmanpankin roolia. Sen jälkeen muita jäseniä on esittänyt teille kysymyksiä Baselin pankkivalvontakomitean toimista sekä IASCF:n valvontaryhmissä toimivista Euroopan valvontaviranomaisista. Jälleen kerran olette tämän ongelman edessä päätyneet tyhjänpäiväisen komitean, nimittäin kansainvälisen kirjanpitoa käsittelevän neuvoa-antava ryhmän perustamiseen. Toteatte, ettei valvontaryhmää pidä kasvattaa, koska se heikentäisi sen valtaa, eikä komissiolla olisi enää valtaa ohjata valtuutettujen toimintaa. Valtuutettujen ehdotus perustuu seitsenjäseniseen kokoonpanoon. Te ehdotatte kokoonpanoa, jossa on viisi jäsentä, yksi tarkkailijajäsen sekä kaksi jäsentä neuvoa-antavassa elimessä eli tilintarkastajien kansainvälisessä komiteassa. Me puolestamme ehdotamme, että valtuutettujen ehdottamaa seitsenjäsenistä ryhmää vahvistetaan tarpeen mukaan. Jäsenmäärä ei ole oleellinen asia, sillä myös Kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan jäsenmäärää on ehdotettu kasvatettavan 14 jäsenestä 16:een. Arvoisa komission jäsen, haluamme näin ollen sanoa teille kaksi asiaa. Ensinnäkin jos todella haluatte uudistaa IASB:n hallintoa, olemme samoilla linjoilla, sillä mehän sitä teiltä pyysimme. Mutta toivomme, että kuulette meitä ja otatte meidät mukaan alusta asti eikä vasta viime hetkellä. Älkää vain sanoko, että teillä oli kiireellisiä töitä elokuussa, koska olemme vaatineet tätä viime syksystä asti, ja parlamentin kanta on ollut tiedossanne viime huhtikuusta lähtien."@fi7
"Elnök asszony, biztos úr, amikor a pénzügyi jelentések standardjairól van szó, ez a Parlament már tudja, hogy önökben van bizonyos kreativitás a „semmittevő” bizottságok létrehozására. Amikor e jogalkotási ciklus kezdetén kérdést tettünk fel önnek az EFRAG statútumáról és szerepéről, ön kitalálta a kerekasztalt, és ma már mindenki tudja, hogy az nem teljesítette feladatát. Sőt mi több, azt is mondjuk önnek, hogy az IASB és az IASCF munkaprogramjai tartalmaznak egy második fázist is, amelyben az egész instrumentumot felül kell vizsgálni, beleértve azokat a feltételeket is, amelyek alapján az IASCF-et létre kell hozni; azt javasoljuk, hogy a lehető legjobban használja ki ezt a pillanatot ahhoz, hogy egyértelmű feltételeket fektessen le ennek az egész mechanizmusnak a stabilitásához és irányításához, hogy végül legyen egy olyan irányítási rendszerünk, amely képes megfelelni azoknak a kérdéseknek, amelyekkel ma szembesülünk. Vagy hogy még egyértelműbben fejezzem ki magam, milyen számviteli standardokra van szükségünk ahhoz, hogy olyan pénzügyi piacot hozzunk létre, ahol a pénzügyi beszámolási standardok értelmezése ugyanazon a hullámhosszon van, mint annak a helyzetnek a gazdasági realitása, amivel itt és másutt szembesülünk? Szembesülve az IASCF igazgatótanácsának az ellenőrző csoport létrehozására irányuló javaslataival, és amint néhány képviselő nem értett egyet az ön terveivel, ön előterjesztette azt az ötletet, hogy hozzunk létre egy nemzetközi számviteli tanácsadó csoportot. A Parlament mostanra már hozzászokott az ön praktikához. Amikor erről tájékoztattuk önt, kezdeményezve az IASCF irányítására vonatkozó kérdésről szóló jelentést, ön elsietett, hogy japán és amerikai kollégáival, meg az IOSCO-val ténykedjen, és 2007. november 7-én sajtóközleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy ön oszt igazságot az irányítás valamennyi problémájáról a helyett, hogy megvárná azt a lehetőséget, hogy az Európai Unió demokratikus képviselete által elfogadott álláspont legitimitásán és felhatalmazásán keresztül cselekedhessen, vagy ezt kifejtse az Európai Parlamentben. Amikor a Parlament előadónk, Radwan úr kezdeményezésére megalkotta ezt az álláspontot, akkor ön márciusban inkább áprilisra halasztotta a vitát olyan indokok miatt, amelyek önt érintik, és amelyekért ön viseli a kizárólagos felelősséget. Amikor az április javaslatok erejénél fogva önnek megvolt a lendülete és a lehetősége ahhoz, hogy a szerint járjon el, ami az Európai Unió álláspontja lehetett volna a nemzetközi színtéren, és ezt ennek az állásfoglalásnak a 9. bekezdése alapján tegye, amelyet most felolvasok: „megjegyzi, hogy a fent említett 2007. november 7-i összevont nyilatkozatában a Bizottság – hasonlóan ahhoz, amikor 2006. áprilisában lezárta az útitervet az amerikai hatóságokkal – előre megpróbált megakadályozni megoldásokat, amikor kívánatosabb lett volna a hatékonyság és a legitimitás érdekében a nyitott konzultációs eljárás és vita, amihez ez az állásfoglalás hozzájárulhat”, ön inkább a magán dolgozószobák és hivatali irodák titkos magányában talált ki egy megoldást a nélkül, hogy akár a Tanáccsal, akár a Parlamenttel konzultált volna. Biztos úr, mit csinált ön április 24. óta, amikor ezt az állásfoglalást megszavaztuk? Akkor kérdést tettünk fel önnek az IMF és a Világbank szerepére vonatkozóan. Más képviselők azóta kérdéseket tettek fel önnek a Bázeli Bizottság, az európai felügyelők tevékenységéről az IASCF ellenőrző csoport struktúrájában. És amikor egy ilyen problémával szembesül, ismételten csak egy „semmittevő” bizottsággal áll elő, nevezetesen a nemzetközi számviteli tanácsadó csoporttal. Ön azt mondja nekünk, hogy ennek az ellenőrző csoportnak a méretét nem kellene növelni, mert az felhígítaná a csoport tekintélyét és a továbbiakban nem lenne hatalmunk az igazgatótanács irányításához. Az igazgatótanács javaslata hét tagra épül. Az ön javaslata egy öt főből álló csapatot jelent, plusz egy megfigyelőt és két olyan tagot, akiket ön nevezne ki ebbe a tanácsadó testületbe, ebbe a nemzetközi könyvvizsgálói bizottságba. A mi javaslatunk az, hogy konszolidáljuk ezt a hét fős csoportot, amire az igazgatótanács tesz javaslatot, vegyük fel bele azt, amire szükség van. Az érv az, hogy a szám irreleváns, mivel ugyanakkor van egy további javaslat is arra, hogy magának a Nemzetközi Számviteli Standard Testületnek a taglétszámát növeljük 14-ről 16-ra. Ezért ma két dolgot szeretnénk önnek mondani, biztos úr. Először is, ha ön valóban meg akarja reformálni az IASB irányítását, akkor egyetértünk, mert mi voltunk azok, akik kértük, hogy ön ezt tegye meg, de kérjük, konzultáljon velünk, vonjon be bennünket, méghozzá a kezdet kezdetétől fogva, nem pedig az utolsó pillanatban. Ne mondja azt nekünk, hogy sürgős munkája volt augusztusban, mert ezt már tavaly ősz óta kérjük öntől, és április óta tisztában kell lennie a Parlament álláspontjával."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, quando si parla di norme contabili, questo Parlamento ormai sa che la Commissione ha il dono della creatività e la capacità di istituire comitati privi di compiti precisi. Quando, all’inizio di questa legislatura, abbiamo sollevato interrogativi in merito allo statuto e al ruolo dell’EFRAG, vi siete inventati la tavola rotonda, che, come tutti sappiamo, non ha svolto adeguatamente la propria funzione. In secondo luogo, vorremo sottolineare che il programma di lavoro dello IASB e della IASCF prevede una seconda fase, in cui dovrà essere rivisto l’intero dispositivo, comprese le condizioni a cui deve essere costituita la IASCF. Vi proponiamo quindi di cogliere quest’occasione per definire chiaramente le condizioni per la stabilità e la dell’intero dispositivo, in modo tale da poter disporre, finalmente, di un sistema di che sia all’altezza delle sfide di oggi. Per dirla più chiaramente: di quali norme contabili abbiamo bisogno per disporre di un mercato finanziario in cui l’interpretazione delle norme contabili sia in linea con la realtà economica delle situazioni che ci troviamo ad affrontare qui e altrove? Di fronte alle proposte dei della IASCF di istituire un comitato di supervisione, e non appena qualcuno, tra i suoi membri, non si è trovato d’accordo con i vostri piani, avete pensato di creare un comitato consultivo internazionale di revisione contabile. Il Parlamento ormai conosce bene il vostro modo di agire. Quando vi abbiamo allarmato, prendendo l’iniziativa di una relazione relativa alla della IASCF, vi siete precipitati ad asserire il vostro ruolo ufficiale, insieme ai vostri colleghi giapponesi e americani e con la IOSCO, rilasciando un comunicato stampa il 7 novembre 2007, in cui sostenete di fungere da punto di riferimento per tutti i problemi di piuttosto che aspettare di poter agire in base alla legittimità e all’autorità di una posizione adottata dai rappresentanti democratici dell’Unione europea, vale a dire il Parlamento europeo. Quando il Parlamento ha elaborato questa posizione, su iniziativa del nostro relatore, l’onorevole Radwan, avete preferito, a marzo, rimandare la discussione ad aprile per motivi dipendenti da voi e di cui vi assumete la piena responsabilità. Quando, sulla base delle proposte di aprile, avevate la forza necessaria nonché l’opportunità per definire ufficialmente la posizione dell’Unione europea sullo scenario internazionale e di procedere in tal senso in base al paragrafo 9 della predetta risoluzione, che cito: “constata che con la summenzionata dichiarazione del 7 novembre 2007, la Commissione cerca – come aveva fatto nell'aprile 2006 definendo un calendario con le autorità statunitensi –di esperire soluzioni laddove, ai fini di efficacia e di legittimità, sarebbe preferibile svolgere un processo aperto di consultazione e di dibattito al quale la presente risoluzione potrebbe fornire un contributo”, avete preferito, nella segretezza dei vostri gabinetti privati e degli uffici dei vostri dipartimenti, ideare una soluzione senza consultare né il Consiglio né il Parlamento. Signor Commissario, cosa state facendo dal 24 aprile, quando abbiamo votato questa risoluzione? All’epoca vi avevamo posto domande in merito al ruolo del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. Altri parlamentari, da allora, vi hanno rivolto domande relative alle attività del Comitato di Basilea, degli organi di vigilanza europei, delle strutture del comitato di supervisione per la IASCF. Di fronte a un problema di questo tipo avete reagito, di nuovo, istituendo un comitato privo di compiti precisi: il comitato consultivo internazionale di revisione contabile. Ci dite che il numero dei membri di questo comitato di supervisione non dovrebbe essere aumentato, dato che ciò andrebbe a scapito della sua autorità e non avremmo più modo di guidare l’operato dei . La proposta degli prevede sette membri. La vostra proposta ne prevede cinque, più un osservatore, più due membri che inserireste in questo comitato internazionale di revisione contabile con ruolo consultivo. La nostra proposta si muove nella direzione dei sette membri proposti dai inserendo quanto necessario. La questione del numero in realtà non si pone, dato che, al contempo, si propone di aumentare il numero dei membri dello stesso International Accounting Standards Board da 14 a 16. Allora oggi, signor Commissario, abbiamo due messaggi da trasmetterle. In primo luogo, se volete davvero riformare la dello IASB, ci trovate d’accordo. Siamo stati noi a chiederlo. Ma vi chiediamo di consultarci, di coinvolgerci, a monte e non all’ultimo momento. Non diteci che avete dovuto lavorare in agosto in una situazione d’urgenza, mentre noi ci rivolgiamo a voi dallo scorso autunno e la posizione del Parlamento europeo vi è nota dal mese di aprile."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, kalbėdamas apie finansinės atskaitomybės standartus Parlamentas jau žino, kad jūs pasižymite tam tikru kūrybingumu steigdami „nieko neveikiančius“ komitetus. Šios kadencijos pradžioje mes klausėme jūsų apie Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės įstatus ir vaidmenį ir jūs sukūrėte Apskritąjį stalą. Dabar visi žino, kad savo funkcijos jis neįvykdė. Be to, mes jums kartojame, kad TASV ir TASKF darbo programose numatytas antrasis etapas, per kurį reikia iš naujo apsvarstyti visą tvarką, įskaitant TASKF įsteigimo sąlygas, todėl siūlome jums pasinaudoti šia proga ir nustatyti aiškias viso šio mechanizmo stabilumo ir valdymo sąlygas, kad valdymo sistema atitiktų šiuo metu sprendžiamus klausimus. Kitaip tariant, kokių apskaitos standartų mums reikia, kad būtų sukurta finansų rinka, kurioje finansinės atskaitomybės standartų interpretavimas atitiktų realią ekonominę padėtį čia ir kitur? Gavę TASKF patikėtinių pasiūlymą įsteigti stebėsenos grupę ir kai kuriems nariams nepritarus jūsų planams, jūs pasiūlėte idėją įsteigti tarptautinę patariamąją grupę apskaitos klausimais. Parlamentas jau įprato prie jūsų veiksmų. Kai informavome jus apie iniciatyvą parengti pranešimą dėl klausimų, susijusių su TASKF valdymu, jūs ir jūsų kolegos amerikiečiai ir japonai bei IOSCO suskubote priimti sprendimą ir 2007 m. lapkričio 7 d. parengėte spaudos pranešimą, kuriame nurodėte sprendžiantys visas su valdymu susijusias problemas, bet nepalaukėte, kol jums bus suteikta galimybė imtis veiksmų, remiantis Europos Sąjungos demokratinės atstovybės – Europos parlamento – teisėta ir autoritetinga pozicija. Kai Parlamentas parengė poziciją pranešėjo A. Radwano iniciatyva, kovo mėn. jūs nukėlėte diskusijas į balandžio mėn. dėl vidinių priežasčių, už kurias turite prisiimti visišką atsakomybę. Kai remdamiesi balandžio mėn. pateiktais pasiūlymais jūs turėjote progą ir galimybę nuspręsti dėl Europos Sąjungos pozicijos tarptautinėje arenoje ir padaryti tai remdamiesi rezoliucijos 9 dalimi, kurią dabar perskaitysiu: „konstatuoja, kad kaip ji padarė kartu su JAV institucijomis 2006 m. balandžio mėn. sudarydama gairių planą, Komisija pirmiau minėtame 2007 m. lapkričio 7 d. pranešime siekia pirmenybę suteikti sprendimams, kurių veiksmingumas ir teisėtumas skatintų atvirą konsultacijų ir diskusijų procesą, prie kurio siekiama prisidėti šia rezoliucija“, slapta savo kabinetuose ir departamentuose jūs nusprendėte parengti sprendimą, nepasikonsultavę su Taryba ir Parlamentu. Komisijos nary, ką jūs veikėte po balandžio 24 d., kai buvo balsuojama dėl šios rezoliucijos? Tada mes pateikėme jums klausimus dėl TVF ir Pasaulio banko vaidmens. Kiti EP nariai klausė jūsų apie Bazelio komiteto, Europos atstovų TASKF stebėsenos grupės struktūrose, veiklą. Susidūrę su šia problema jūs vėl pateikėte pasiūlymą dėl „nieko neveikiančio“ komiteto, t. y. dėl tarptautinės patariamosios grupės apskaitos klausimais. Jūs teigiate, kad stebėsenos grupė neturėtų išsiplėsti, nes tai susilpnintų jos galias ir mes neturėtume galimybių prižiūrėti patikėtinius. Patikėtinių pasiūlyme numatyti septyni nariai. Jūsų pasiūlyme remiamasi penkių žmonių komanda, vienu stebėtoju ir dviem nariais, kuriuos jūs įtrauksite į konsultacijų grupę, tarptautinį auditorių komitetą. Mes siūlome įtvirtinti septynių narių, kuriuos pasiūlytų patikėtiniai, grupę ir įtraukti visus, kurie joje privalo būti. Argumentas dėl narių skaičius yra nereikšmingas, nes toliau siūloma padidinti TASV narių skaičių nuo keturiolikos iki šešiolikos. Taigi, šiandien norėtume jums pasakyti du dalykus. Pirma, jeigu jūs rimtai ketinate reformuoti TASV valdymą, mes tam pritarsime, nes būtent mes paprašėme jūsų imtis šios reformos, tačiau prašome su mumis konsultuotis, įtraukti mus nuo pradžių, o ne paskutinę akimirką. Nesakykite mums, kad rugpjūčio mėn. turite skubių darbų, nes šio darbo jūsų prašėme imtis nuo praėjusio rudens, o Parlamento poziciją jūs žinojote nuo balandžio mėn."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, attiecībā uz finanšu pārskatu standartu šis Parlaments tagad zina, ka jums ir radošas spējas izveidot „neko nedarošas” komitejas. Kad šī pilnvaru laika sākumā mēs jums jautājām par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas ( ) nozīmi un statūtiem, jūs izgudrojāt apaļā galda sanāksmi, un tagad jau visi zina, ka tā savu uzdevumu nav izpildījusi. Turklāt mēs apgalvojam, ka un darba programmām ir arī otrais posms, kurā ir jāpārbauda viss instruments, arī apstākļi, kādos tiek izveidots un mēs ieteiktu jums pilnībā izmantot šo brīdi, lai izstrādātu skaidrus noteikumus par visa šī instrumenta stabilitāti un pārvaldību, lai mums beidzot būtu pārvaldība, kas ir atbilstoša jautājumiem, ar ko mēs mūsdienās sastopamies. Vai, skaidrāk izsakoties, kādi grāmatvedības standarti mums nepieciešami, lai radītu finanšu tirgu, kurā finanšu pārskatu standartu interpretācija ir atbilstoša tās situācijas ekonomiskajai realitātei, ar kuru saskaramies gan tepat, gan citur pasaulē? Sastapdamies ar Starptautisko grāmatvedības standartu komitejas fonda ( ) priekšlikumiem par pārraudzības grupas izveidi un tiklīdz daži deputāti nepiekrita jūsu plāniem, jūs nācāt klajā ar ideju par starptautiskas grāmatvedības padomdevējas grupas izveidi. Parlaments pie jūsu prakses jau ir pieradis. Kad mēs jūs par to informējām, uzņemoties iniciatīvu sagatavot ziņojumu par jautājumiem, kas saistīti ar pārvaldību, tā vietā, lai sagaidītu iespēju ievērot Eiropas Savienības demokrātiskas pārstāvniecības, precīzāk izsakoties, Eiropas Parlamenta, ieņemtās nostājas leģitimitāti un tiesības, jūs aizsteidzāties pie saviem japāņu un amerikāņu kolēģiem, kā arī Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas ( ), lai sagatavotu 2007. gada 7. novembra informāciju presei, kurā uzstājāt uz savu risinājumu attiecībā uz visām ar pārvaldību saistītajām problēmām. Kad Parlaments sagatavoja šo nostāju pēc mūsu referenta iniciatīvas, jūs martā tikai sev zināmu iemeslu dēļ atzināt par labāku atlikt debates uz aprīli, par ko jums jāuzņemas pilnīga atbildība. Pamatojoties uz aprīlī izteiktajiem priekšlikumiem, jums bija pamudinājums un iespēja rīkoties attiecībā uz to, kāda varētu būt Eiropas Savienības pozīcija pasaulē, un darīt tā saskaņā ar šīs rezolūcijas 9. punktu, kuru es tagad nolasīšu: „konstatē, ka Komisija — tāpat kā 2006. gada aprīlī, vienojoties par ceļvedi ar ASV iestādēm — ar iepriekš minēto 2007. gada 7. novembra paziņojumu vēlas pasteidzināt risinājumus jomā, kur efektivitātes un leģitimitātes dēļ ir nepieciešams atklāts saskaņošanas un debašu process, ko šī rezolūcija varētu veicināt.” Tomēr jūs devāt priekšroku slepenībā savos privātajos kabinetos un departamentu birojos izdomāt risinājumu, neapspriežoties ne ar Padomi, ne Parlamentu. Komisār, ko jūs esat darījis kopš 24. aprīļa, kad mēs balsojām par šo rezolūciju? Tolaik mēs jums jautājām par Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Pasaules Bankas nozīmi. Kopš tā laika citi deputāti ir uzdevuši jums jautājumus par Bāzeles Banku uzraudzības komitejas — Eiropas uzraudzītāja — darbībām uzraudzības grupu struktūrās. Sastopoties ar šo problēmu, jūs atkal ierosinājāt izveidot „neko nedarošu” komiteju, proti, starptautisku grāmatvedības padomdevēju grupu. Jūs sakāt, ka šīs uzraudzības grupas locekļu skaits nedrīkst palielināties, jo tas vairotu tās ietekmi un mums vairs nebūtu iespējas vadīt pilnvarotās personas. Pilnvaroto personu priekšlikumu sagatavojuši septiņi locekļi. Jūsu priekšlikumu sagatavojusi piecu locekļu komanda, kā arī viens novērotājs un divi locekļi, kurus jūs iecelsiet par šīs konsultatīvās grupas, šīs starptautiskās revidentu komitejas, pārstāvjiem. Mūsu priekšlikums ir nostiprināt tādu septiņu cilvēku grupu, kurus ieteikušas pilnvarotās personas un kuri atbilst nepieciešamajām prasībām. Arguments par grupas locekļu skaitu ir neatbilstīgs, jo tai pašā laikā ir arī turpmāks priekšlikums palielināt Starptautisko grāmatvedības standartu padomes ( ) locekļu skaitu no četrpadsmit līdz sešpadsmit. Līdz ar to, komisār, mums šodien jums ir sakāmas divas lietas. Pirmkārt, ja jūs patiešām vēlaties pārveidot pārvaldību, tad mēs jūs pilnībā atbalstām, jo mēs bijām vieni no tiem, kas jums lūdza to darīt, bet, lūdzu, apspriedieties ar mums, iesaistiet mūs un dariet to jau no paša sākuma, nevis pēdējā brīdī. Otrkārt, neaizbildinieties ar to, ka jums augustā bijis steidzams darbs, jo mēs jums šo esam prasījuši jau kopš pagājušā rudens un Parlamenta nostāja jums ir zināma jau kopš aprīļa."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, dans le domaine des normes comptables, dorénavant le Parlement européen le sait, vous avez une certaine capacité de créativité, de comité Théodule. Lorsque, au début de cette législature, nous vous avons interpellé sur le statut, le rôle de l'EFRAG, vous avez inventé la table ronde, dont chacun reconnaît aujourd'hui qu'elle n'a pas rempli son rôle. Et puis nous vous disons que, dans le programme de travail de l'IASB et de l'IASCF, il y a une deuxième phase, dans laquelle l'ensemble du dispositif doit être revu, y compris les conditions de constitution de l'IASCF et nous vous proposons de profiter de ce moment-là pour poser clairement les conditions de l'équilibre, de la gouvernance, de l'ensemble du dispositif, en vue de disposer enfin d'un système de gouvernance qui soit à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. En clair, quelles sont les normes comptables dont nous avons besoin pour disposer d'un marché financier dont la lecture des normes comptables serait en phase avec la réalité économique des situations que nous connaissons ici ou ailleurs? Face aux propositions des de l'IASCF de mettre en place un groupe de supervision, un dès lors qu'un certain nombre de membres ne vous agréent pas, vous proposez de créer un groupe consultatif international d'auditeurs. Le Parlement européen est dorénavant habitué à vos pratiques. Lorsque nous vous avons alerté, en prenant l'initiative d'un rapport sur les questions de gouvernance de l'IASCF, vous vous êtes précipité pour arbitrer, avec vos collègues japonais et américains, et avec l'OICV, en élaborant, le 7 novembre 2007, un communiqué de presse, une déclaration dans laquelle vous prétendiez arbitrer tous les problèmes de gouvernance plutôt que d'attendre l'opportunité de pouvoir vous fonder sur la légitimité et l'autorité d'une position élaborée par la représentation démocratique de l'Union européenne, en clair, le Parlement européen. Lorsque le Parlement européen a élaboré cette position à l'initiative de notre rapporteur, Alexander Radwan, vous avez préféré, en mars dernier, reporter ce débat au mois d'avril pour des raisons qui vous concernent et dont vous prenez seul la responsabilité. Lorsque, sur la base de ces propositions en avril, vous aviez la force et la possibilité d'arbitrer ce que pourrait être la position de l'Union européenne sur la scène internationale, sur la base du paragraphe 9 de cette résolution que je lis: "constate que, comme elle l'avait fait en avril 2006 en convenant d'une feuille de route avec les autorités américaines, la Commission, par la déclaration précitée du 7 novembre 2007, a cherché à imposer anticipativement des solutions là où l'efficacité et la légitimité plaident pour un processus ouvert de consultation et de débat, auquel la présente résolution pourrait contribuer", vous avez préféré, dans le secret de votre cabinet ou de vos services, élaborer une solution sans concertation avec le Conseil ni avec ce Parlement européen. Monsieur le Commissaire, qu'avez-vous fait depuis le 24 avril dernier, lorsque nous avons voté cette résolution? Nous vous avions à l'époque interpellé sur la place du FMI, de la Banque mondiale. D'autres depuis vous ont interpellé sur la place du Comité de Bâle, des superviseurs européens, dans les structures de supervision, de pour l'IASCF. Face à un tel problème, vous avez à nouveau imaginé un comité Théodule, le groupe consultatif international des auditeurs. Vous nous dites : "il ne faut pas augmenter le nombre de ce parce qu'alors l'autorité serait diluée et nous n'aurions plus aucune compétence pour piloter les ". La proposition des repose sur une composition de sept membres. Votre proposition repose sur une composition de cinq membres, plus un observateur, plus deux membres que vous mettriez dans ce comité international des auditeurs qui serait consulté. Notre proposition consiste à conforter le groupe de sept proposé par les en incluant ce qui devrait y figurer. L'argument du nombre n'en est pas un puisque, par ailleurs dans le même moment, est proposée l'augmentation du nombre de membres de l'IASB, du lui-même, pour passer de quatorze à seize. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Commissaire, nous vous disons deux choses. D'une part, si vous voulez vraiment réformer la gouvernance de l'IASB, nous sommes d'accord, c'est nous qui vous l'avons demandé, mais consultez-nous, associez-nous, en amont, pas au dernier moment. Ne nous dites pas que vous avez dû travailler au mois d'août de manière urgente, alors que nous vous interpellons depuis l'automne dernier et que, depuis avril, vous connaissez la position du Parlement européen!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, op het gebied van standaarden voor financiële verslaglegging weet het Europees Parlement inmiddels dat u beschikt over een zekere mate van creativiteit, over het vermogen om loze commissies in te stellen. Toen wij u aan het begin van deze zittingsperiode vragen stelden over de status en rol van de EFRAG, bent u met het rondetafeloverleg op de proppen gekomen waarvan iedereen inmiddels weet dat het niet heeft gedaan wat het moest doen. Ook zeggen wij u dat het werkprogramma van de IASB en de IASCF een tweede fase kent, waarin de gehele regeling moet worden herzien, inclusief de voorwaarden voor de oprichting van de IASCF, en wij stellen u voor van dat moment gebruik te maken om duidelijke voorwaarden te stellen inzake de evenwichtigheid en het beheer van deze hele regeling om uiteindelijk de beschikking te krijgen over een bestuurssysteem dat berekend is op de uitdagingen van nu. Of duidelijker gesteld, welke standaarden voor financiële verslaglegging zijn er nodig om een financiële markt tot stand te brengen waar de uitleg van die standaarden aansluit bij de economische realiteit van de situatie hier en elders? De van de IASCF komen met het voorstel om een toezichtgroep, een in te stellen, maar een aantal leden daarvan bevalt u niet en u komt met het voorstel om een internationale adviesgroep van accountants op te richten. Het Europees Parlement is inmiddels gewend aan uw praktijken. Toen wij u een signaal afgaven in de vorm van het initiatiefverslag inzake het bestuur van de IASCF, haastte u zich om u, samen met uw Japanse en Amerikaanse collega’s en de OICV, als arbiter op te werpen door op 7 november 2007 een persbericht uit te brengen, een verklaring waarin u pretendeerde alle bestuursproblemen op te lossen, in plaats van te wachten op de mogelijkheid om u te baseren op de legitimiteit en het gezag van een standpunt van de democratische vertegenwoordiging van de Europese Unie, juist ja, het Europees Parlement. Toen het Europees Parlement aan dit standpunt werkte op initiatief van onze rapporteur, de heer Radwan, wilde u dit debat in maart liever uitstellen tot april, om redenen die geheel en al bij u liggen. Toen u, op basis van deze voorstellen in april, de macht en mogelijkheid had om te bepalen wat het standpunt van de Europese Unie in internationaal verband zou kunnen zijn, op basis van paragraaf 9 van deze resolutie, waarin ik lees: "constateert dat de Commissie, net als bij de vaststelling van een stappenplan met de Amerikaanse autoriteiten in april 2006, in de verklaring van 7 november 2007 oplossingen op voorhand probeert uit te sluiten, terwijl uit een oogpunt van doeltreffendheid en legitimiteit open overleg en debat meer op zijn plaats zou zijn, en is van mening dat deze resolutie daaraan een bijdrage kan leveren", vond u het beter om stilletjes in eigen kring aan een oplossing te werken, zonder overleg met de Raad of het Europees Parlement. Mijnheer de commissaris, wat hebt u gedaan sinds 24 april, toen wij over deze resolutie hebben gestemd? Wij hebben u destijds vragen gesteld over de plaats van het IMF en de Wereldbank. Anderen hebben u daarna vragen gesteld over de plaats van het Comité van Basel, de Europese toezichthouders, in de structuren van de voor de IASCF. En wat was uw reactie? U hebt wederom een loze commissie ingesteld, de internationale adviesgroep van accountants. U vertelt ons: "de omvang van deze moet niet groter worden, omdat anders het gezag ervan wordt uitgehold en wij geen enkele bevoegdheid meer zouden hebben om de bij te sturen". Het voorstel van de behelst een samenstelling van zeven leden. Uw voorstel behelst een samenstelling van vijf leden plus een waarnemer plus twee leden die u in deze internationale commissie van accountants zou willen onderbrengen. Deze commissie moet dan om advies worden gevraagd. Wij stellen voor, de door de voorgestelde groep van zeven te handhaven en daarin op te nemen wat nodig is. Het argument van de omvang snijdt geen hout aangezien, op hetzelfde moment nog wel, wordt voorgesteld het ledental van de IASB, van de zelf, te verhogen van veertien naar zestien. Mijnheer de commissaris, wij willen u vandaag twee dingen zeggen. Ten eerste: als u het bestuur van de IASB echt wilt hervormen gaan wij akkoord, wij hebben het u immers zelf gevraagd, maar vraag ons in elk geval om advies, betrek ons erbij, in een vroeg stadium en niet pas op het laatste moment. Vertel ons niet dat u met grote haast hebt moeten werken in augustus, terwijl wij u al sinds vorig najaar over dit onderwerp hebben onderhouden, en terwijl u het standpunt van het Europees Parlement al sinds april kent!"@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Jeśli chodzi o standardy sprawozdawczości finansowej, to ten Parlament wie już, że ma pan pewien potencjał kreatywności, skłonność do powoływania komisji, które nie robią nic. Gdy na początku bieżącego okresu legislacyjnego pytaliśmy pana o statut i rolę Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), wymyślił pan okrągły stół, co do którego wszyscy już wiemy, że nie spełnił swojego zadania. Co więcej, przypominamy panu, że programy prac RMSR i FKMSR przewidują drugą fazę, w której cały dokument ma być poddany ocenie, w tym warunki, na jakich FKMSR ma zostać powołana, dlatego też sugerujemy, aby wykorzystał pan w pełni ten moment i ustalił przejrzyste warunki utrzymania stabilności i zarządzania całego tego mechanizmu, tak abyśmy mieli wreszcie system zarządzania na miarę problemów, z jakimi dzisiaj musimy się mierzyć. A mówiąc prościej, jakich standardów rachunkowości potrzebujemy, aby stworzyć rynek finansowy, na którym interpretacja standardów sprawozdawczości finansowej w pełni odpowiadałaby wymogom realiów ekonomicznych sytuacji, w której się znajdujemy tu, czy gdzie indziej? W obliczu przedstawionych przez powierników FKMSR propozycji powołania grupy monitorującej, gdy tylko niektórzy z członków nie zgodzili się z pana planami, wystąpił pan z koncepcją ustanowienia międzynarodowej grupy doradczej ds. rachunkowości. Parlament przywykł już do stosowanych przez pana praktyk. Kiedy powiadomiliśmy pana o tym podejmując inicjatywę przygotowania sprawozdania w sprawie pytań dotyczących sposobu zarządzania FKMSR, pośpieszył pan, wraz ze swoimi japońskimi i amerykańskimi kolegami, a także z Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych, pełnić urzędowe obowiązki przygotowując artykuł prasowy opublikowany 7 listopada 2007 r., w którym twierdził pan, że rozstrzyga pan wszelkie kwestie związane z zarządzaniem, nie zaś oczekuje na możliwość działania zgodnie z mandatem i upoważnieniem wynikającym ze stanowiska demokratycznej reprezentacji Unii Europejskiej, czy też – mówiąc wprost – Parlamentu Europejskiego. Kiedy Parlament przygotował przedmiotowe stanowisko z inicjatywy naszego sprawozdawcy, Alexandra Radwana, wolał pan w marcu przełożyć debatę na kwiecień z przyczyn leżących po pana stronie, za co wyłącznie pan ponosi odpowiedzialność. Gdy na podstawie przedstawionych w kwietniu propozycji miał pan odpowiedni czas i możliwość podjęcia oficjalnych działań w kierunku opracowania stanowiska Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej – i jego wdrożenia na mocy ustępu 9 odnośnej rezolucji, który teraz przywołam: „stwierdza, że w wyżej wymienionym oświadczeniu z dnia 7 listopada 2007 r. Komisja, podobnie jak to uczyniła w kwietniu 2006 r. uzgadniając z władzami amerykańskimi plan pracy, dąży do uprzedzenia rozwiązań w przypadkach, w których skuteczność i słuszność prawna przemawiają za otwartą procedurą konsultacji i debaty, do czego może się przyczynić niniejsza rezolucja“ – wolał pan, w zaciszu prywatnych gabinetów i biur, opracować rozwiązanie bez konsultacji zarówno z Radą, jak i Parlamentem. Panie komisarzu! Co pan robił od 24 kwietnia, kiedy to głosowaliśmy za przyjęciem przedmiotowej rezolucji? Pytaliśmy wówczas pana o rolę MFW i Banku Światowego. Potem inni posłowie zadawali panu pytania dotyczące działań Komitetu Bazylejskiego, europejskich organów nadzoru, w strukturach grup monitorujących FKMSR. W obliczu tego problemu po raz kolejny zaproponował pan powołanie komisji, która nie robi nic, mianowicie międzynarodowej grupy doradczej ds. rachunkowości. Twierdzi pan, że skład tej grupy monitorującej nie powinien być zwiększany, bowiem doprowadziłoby to do osłabienia jej kompetencji i nie bylibyśmy już władni kierować powiernikami. Propozycję ze strony powierników przedstawił zespół siedmiu członków. Pana propozycja została opracowana przez grupę pięciu osób plus jeden obserwator i dwóch członków tego organu doradczego, międzynarodowej komisji audytorów. Proponujemy wzmocnienie grupy siedmiu członków proponowanych przez powierników uwzględniając to, co jest tutaj konieczne. Argument dotyczący liczby jest nieistotny, ponieważ jednocześnie proponuje się zwiększenie liczby członków samej Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości z 14 do 16. Mamy dziś zatem do powiedzenia panu, panie komisarzu, dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli rzeczywiście chce pan reformować zasady zarządzania RMSR, to jesteśmy zgodni, gdyż to właśnie my zwróciliśmy się do pana w tej sprawie, ale prosimy konsultować się z nami, włączyć nas w prace i zrobić to od początku, nie zaś w ostatniej chwili. Proszę nie mówić nam, że miał pan pilne zadania do wykonania w sierpniu, bowiem prosiliśmy pana o to od zeszłej jesieni i znał pan stanowisko Parlamentu od kwietnia."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, sempre que se trate de normas de relato financeiro, este Parlamento sabe agora que V. Exa. tem uma certa capacidade para a criatividade, para criar comités que pouco ou nada produzem. Quando, no início desta legislatura, o questionámos sobre o estatuto e o papel do EFRAG, inventou a mesa redonda, a respeito da qual todos reconhecem hoje que não cumpriu a sua missão. Mais, dizemos-lhe que o programa de trabalho do IASB e da IASCF inclui uma segunda fase, na qual todo o dispositivo tem de ser revisto, incluindo as condições de constituição da IASCF, e sugerimos-lhe que aproveite este momento para definir claramente as condições para o equilíbrio e a governação de todo o mecanismo, para que finalmente tenhamos um sistema de governação que esteja à altura dos desafios com que nos defrontamos hoje. Ou, dito de uma forma mais clara, quais são as normas de contabilidade de que precisamos para criar um mercado financeiro em que a interpretação das normas de relato financeiro esteja em consonância com a realidade económica da situação que enfrentamos aqui e noutros locais? Face às propostas dos administradores da IASCF relativas à criação de um grupo de supervisão, e a partir do momento em que alguns dos membros não concordaram com os seus planos, V. Exa. avançou com a ideia de criar um grupo consultivo internacional de contabilidade. O Parlamento Europeu habituou-se entretanto às suas práticas. Quando o alertámos, tomando a iniciativa de elaborar um relatório sobre as questões de governação da IASCF, apressou-se a avançar para arbitrar, com os seus colegas japoneses e americanos e com a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), elaborando, em 7 de Novembro de 2007, um comunicado de imprensa no qual alegava pretender arbitrar todos os problemas de governação, em vez de aguardar a oportunidade de poder agir com base na legitimidade e autoridade de uma posição assumida pelos representantes democráticos da União Europeia, ou, dito claramente, pelo Parlamento Europeu. Quando o Parlamento Europeu assumiu esta posição por iniciativa do nosso relator, o senhor deputado Radwan, o Senhor Comissário preferiu, no passado mês de Março, adiar o debate para Abril por razões que lhe dizem respeito e pelas quais é o único responsável. Quando, com base nas propostas de Abril, teve a iniciativa e a possibilidade de arbitrar aquilo que poderia ter sido a posição da União Europeia na cena internacional, com base no n.º 9 desta resolução, que passo a ler: "constata que na citada declaração de 7 de Novembro de 2007 – à semelhança do que fez em Abril de 2006, ao estabelecer um roteiro com as autoridades norte-americanas – a Comissão procura definir à partida soluções num contexto em que seria preferível, no interesse da eficácia e da legitimidade, realizar um processo aberto de consultas e de debate para o qual a presente resolução poderia contribuir", V. Exa. preferiu, no segredo do seu gabinete e dos seus serviços, elaborar uma solução sem consultar o Conselho nem este Parlamento. Senhor Comissário, que fez desde 24 de Abril, data em que aprovámos esta resolução? Na altura interrogámo-lo sobre o papel do FMI e do Banco Mundial. Depois disso, outros deputados interrogaram-no a respeito do Comité de Basileia, dos supervisores europeus, nas estruturas do grupo de supervisão para a IASCF. Confrontado com esse problema, o Senhor Comissário avançou de novo com um comité que de pouco ou nada serve, ou seja, o grupo consultivo internacional de contabilidade. Diz-nos que importa não aumentar o número de membros deste grupo de supervisão, pois isso diluiria a sua autoridade e nós deixaríamos de ter qualquer poder para orientar os os administradores. A proposta dos administradores assenta numa composição de sete membros. A sua proposta baseia-se numa composição de cinco membros, mais um observador, mais dois membros que colocaria neste órgão consultivo, neste comité internacional de contabilidade. A nossa proposta consiste em consolidar o grupo de sete, sugerido pelos administradores, incluindo o que for necessário. O argumento do número é irrelevante, dado que existe, ao mesmo tempo, uma nova proposta para aumentar o número de membros do próprio Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade, que passaria de 14 para 16. Temos, pois, duas coisas a dizer-lhe hoje, Senhor Comissário. Em primeiro lugar, se quer realmente reformar a governação do IASB, tem a nossa concordância, pois fomos nós que lhe pedimos para o fazer, mas por favor consulte-nos, associe-nos, desde o início e não no último momento. Não nos diga que teve trabalho urgente a fazer em Agosto, quando, na verdade, temos vindo a pedir-lhe isto desde o Outono passado e quando o Senhor Comissário conhece a posição do Parlamento desde Abril."@pt17
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, dans le domaine des normes comptables, dorénavant le Parlement européen le sait, vous avez une certaine capacité de créativité, de comité Théodule. Lorsque, au début de cette législature, nous vous avons interpellé sur le statut, le rôle de l'EFRAG, vous avez inventé la table ronde, dont chacun reconnaît aujourd'hui qu'elle n'a pas rempli son rôle. Et puis nous vous disons que, dans le programme de travail de l'IASB et de l'IASCF, il y a une deuxième phase, dans laquelle l'ensemble du dispositif doit être revu, y compris les conditions de constitution de l'IASCF et nous vous proposons de profiter de ce moment-là pour poser clairement les conditions de l'équilibre, de la gouvernance, de l'ensemble du dispositif, en vue de disposer enfin d'un système de gouvernance qui soit à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. En clair, quelles sont les normes comptables dont nous avons besoin pour disposer d'un marché financier dont la lecture des normes comptables serait en phase avec la réalité économique des situations que nous connaissons ici ou ailleurs? Face aux propositions des de l'IASCF de mettre en place un groupe de supervision, un dès lors qu'un certain nombre de membres ne vous agréent pas, vous proposez de créer un groupe consultatif international d'auditeurs. Le Parlement européen est dorénavant habitué à vos pratiques. Lorsque nous vous avons alerté, en prenant l'initiative d'un rapport sur les questions de gouvernance de l'IASCF, vous vous êtes précipité pour arbitrer, avec vos collègues japonais et américains, et avec l'OICV, en élaborant, le 7 novembre 2007, un communiqué de presse, une déclaration dans laquelle vous prétendiez arbitrer tous les problèmes de gouvernance plutôt que d'attendre l'opportunité de pouvoir vous fonder sur la légitimité et l'autorité d'une position élaborée par la représentation démocratique de l'Union européenne, en clair, le Parlement européen. Lorsque le Parlement européen a élaboré cette position à l'initiative de notre rapporteur, Alexander Radwan, vous avez préféré, en mars dernier, reporter ce débat au mois d'avril pour des raisons qui vous concernent et dont vous prenez seul la responsabilité. Lorsque, sur la base de ces propositions en avril, vous aviez la force et la possibilité d'arbitrer ce que pourrait être la position de l'Union européenne sur la scène internationale, sur la base du paragraphe 9 de cette résolution que je lis: "constate que, comme elle l'avait fait en avril 2006 en convenant d'une feuille de route avec les autorités américaines, la Commission, par la déclaration précitée du 7 novembre 2007, a cherché à imposer anticipativement des solutions là où l'efficacité et la légitimité plaident pour un processus ouvert de consultation et de débat, auquel la présente résolution pourrait contribuer", vous avez préféré, dans le secret de votre cabinet ou de vos services, élaborer une solution sans concertation avec le Conseil ni avec ce Parlement européen. Monsieur le Commissaire, qu'avez-vous fait depuis le 24 avril dernier, lorsque nous avons voté cette résolution? Nous vous avions à l'époque interpellé sur la place du FMI, de la Banque mondiale. D'autres depuis vous ont interpellé sur la place du Comité de Bâle, des superviseurs européens, dans les structures de supervision, de pour l'IASCF. Face à un tel problème, vous avez à nouveau imaginé un comité Théodule, le groupe consultatif international des auditeurs. Vous nous dites : "il ne faut pas augmenter le nombre de ce parce qu'alors l'autorité serait diluée et nous n'aurions plus aucune compétence pour piloter les ". La proposition des repose sur une composition de sept membres. Votre proposition repose sur une composition de cinq membres, plus un observateur, plus deux membres que vous mettriez dans ce comité international des auditeurs qui serait consulté. Notre proposition consiste à conforter le groupe de sept proposé par les en incluant ce qui devrait y figurer. L'argument du nombre n'en est pas un puisque, par ailleurs dans le même moment, est proposée l'augmentation du nombre de membres de l'IASB, du lui-même, pour passer de quatorze à seize. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Commissaire, nous vous disons deux choses. D'une part, si vous voulez vraiment réformer la gouvernance de l'IASB, nous sommes d'accord, c'est nous qui vous l'avons demandé, mais consultez-nous, associez-nous, en amont, pas au dernier moment. Ne nous dites pas que vous avez dû travailler au mois d'août de manière urgente, alors que nous vous interpellons depuis l'automne dernier et que, depuis avril, vous connaissez la position du Parlement européen!"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, pokiaľ ide o štandardy finančného výkazníctva, tento Parlament vie, že dokážete vytvoriť „nič nerobiace“ výbory. Keď sme sa vás na začiatku tohto legislatívneho obdobia pýtali na postavenie poradnej skupiny EFRAG, zvolali ste rokovanie a teraz vieme, že to nesplnilo očakávania. Ďalej vám tiež pripomíname, že pracovné programy rady IASB a nadácie IASCF zahŕňajú druhú fázu, v ktorej sa musia skontrolovať všetky nástroje vrátane podmienok, podľa ktorých sa nadácia IASCF bude riadiť, a odporúčame vám pripraviť si jasné podmienky pre stabilitu a riadenie tohto celého mechanizmu, aby sme mali systém riadenia, ktorý zodpovedá dnešnej situácii. Alebo jasnejšie povedané, aké účtovné štandardy potrebujeme, ak chceme vytvoriť taký finančný trh, kde bude výklad štandardov finančného výkazníctva na tej istej vlnovej dĺžke ako hospodárska skutočnosť tu a hocikde inde? Riešili ste návrhy zo strany správcov Nadácie Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy týkajúce sa založenia monitorovacej skupiny a keď niektorý z členov nesúhlasil s vašimi plánmi, prišli ste s návrhom založiť medzinárodnú poradnú skupinu pre finančné výkazníctvo. Parlament si už zvykol na vaše praktiky. Keď sme vás o tomto informovali prostredníctvom správy týkajúcej sa otázok o riadení nadácie IASCF, spolu s vašimi japonskými a americkými kolegami a organizáciou IOSCO ste urýchlene 7. novembra 2007 pripravili tlačovú správu, v ktorej ste tvrdili, že sa skôr venujete problémom riadenia ako čakaniu na možnosť konať na základe právomocí, ktoré predstavuje demokracia Európskej únie. Keď Parlament predstavil svoj postoj k iniciatíve nášho spravodajcu pána Radwana, radšej ste v marci odložili rozpravu na apríl pre dôvody, ktoré sa dotýkajú vás a za ktoré beriete úplnú zodpovednosť. Keď ste na základe aprílových návrhov mali možnosť konať v rámci možného postavenia Európskej únie na medzinárodnej úrovni a keď ste mali možnosť tak aj urobiť na základe odseku 9 tohto uznesenia, ktoré teraz prečítam: „poznamenáva, že vo vyššie uvedenom kombinovanom vyhlásení sa Komisia snaží – rovnako ako pri dohode o postupe s americkými úradmi v apríli 2006 – poskytnúť preventívne riešenia v oblasti, kde sa kvôli efektívnosti a legitímnosti vyžaduje otvorený postup konzultácie a debaty, ku ktorému by toto uznesenie mohlo prispieť”, vy ste radšej v tichosti vo svojich súkromných kabinetoch a kanceláriách premýšľali nad východiskom bez akejkoľvek konzultácie, či už s Radou, alebo Parlamentom. Pán komisár, čo ste robili od 24. apríla, keď sme hlasovali o tomto uznesení? Pýtali sme sa vás aj na úlohu Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Ďalší poslanci sa vás pýtali na činnosť Bazilejského výboru, európskych dozorných úradníkov v monitorovacích skupinách nadácie IASCF. Hoci ste mali takýto problém, opäť ste sa uchýlili k „nič nerobiacemu“ výboru, konkrétne k medzinárodnej poradnej skupine pre finančné výkazníctvo. Hovoríte, že táto monitorovacia skupina by sa nemala zväčšiť, lebo by to oslabilo jej právomoci a my by sme už nemali možnosť usmerňovať správcov. Návrh zo strany správcov hovorí o siedmich členoch. Váš návrh je založený na skupine piatich členov, jedného pozorovateľa a dvoch ďalších členoch, ktorí by boli poradným orgánom, medzinárodným výborom audítorov. Náš návrh sú siedmi členovia, ktorých navrhnú správcovia na základe potreby. Dohady o počte členov sú nepodstatné, keďže tu existuje ďalší návrh zvýšiť počet členov v Rade pre medzinárodné účtovné štandardy zo 14 na 16. Dnes vám preto chceme povedať dve veci, pán komisár. Po prvé, ak chcete zmeniť riadenie rady IASB, potom máme rovnaký názor, pretože my sme vás o tento krok žiadali, ale, prosím vás, poraďte sa s nami, zapojte nás do tohto procesu a začnite čo najskôr, nie na poslednú chvíľu. Nehovorte nám, že v auguste máte inú dôležitú prácu, pretože vás o toto žiadame už od minulej jesene a postoj Parlamentu poznáte už od apríla."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, ko gre za standarde računovodskega poročanja, ta Parlament zdaj ve, da imate določeno sposobnost ustvarjalnosti za ustanavljanje odborov, ki ne delajo ničesar. Ko smo vas na začetku tega parlamentarnega obdobja spraševali o statutih in vlogi Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG), ste iznašli okroglo mizo, in zdaj vsi vedo, da ni izpolnila svojih nalog. Poleg tega vam govorimo, da delovna programa IASB in IASCF vključujeta drugo fazo, v kateri je treba pregledati celoten instrument, vključno s pogoji, pod katerimi bo sestavljena Fundacija odbora za mednarodne računovodske standarde, zato vam svetujemo, da izkoristite ta trenutek za določitev jasnih pogojev za stabilnost in upravljanje tega celotnega mehanizma upravljanja, da bomo končno imeli sistem upravljanja, ki ustreza zadevam, s katerimi se soočamo danes. Ali povedano jasneje, katere računovodske standarde potrebujemo za vzpostavitev finančnega trga, na katerem je razlaga standardov računovodskega poročanja na isti valovni dolžini kot gospodarska resničnost situacije, s katero smo soočeni tu in drugod? Soočeni s predlogi skrbnikov Fundacije odbora za mednarodne računovodske standarde (IASCF) glede ustanovitve skupine za spremljanje in takoj, ko se nekaj članov ni strinjalo z vašimi načrti, ste predstavili zamisel o ustanovitvi mednarodne računovodske svetovalne skupine. Parlament se je zdaj navadil na vaše postopke. Ko smo vas s pobudo za poročilo o vprašanjih, povezanih z vodenjem IASCF, obvestili o tem, ste odhiteli opravljati svoje naloge s svojimi japonskimi in ameriškimi kolegi in z Mednarodnim združenjem nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) s pripravo sporočila za javnost dne 7. novembra 2007, v katerem ste trdili, da posredujete v vseh problemih vodenja, namesto da bi počakali na priložnost, da lahko ukrepate legitimno in v skladu s pristojnostmi stališča, ki ga je zavzelo demokratično predstavništvo Evropske unije, ali da povem odkrito, Evropski parlament. Ko smo na pobudo našega poročevalca, gospoda Radwana, sestavili to stališče, ste marca želeli razpravo prestaviti na april zaradi razlogov, ki zadevajo vas in za katere prevzemate izključno odgovornost. Ko ste na podlagi aprilskih predlogov imeli zagon in priložnost izdelati, kar bi lahko bilo stališče Evropske unije na mednarodnem prizorišču, in na podlagi odstavka 9 te resolucije, ki ga bom zdaj prebrala: „ugotavlja, da si Komisija v zgoraj navedeni izjavi z dne 7. novembra 2007 prizadeva – tako kot je to storila pri pripravi načrta z ameriškimi organi aprila 2006 – predvideti rešitve tam, kjer bi zaradi učinkovitosti in legitimnosti bil priporočljivo pričeti odprt postopek posvetovanja in razprave, k čemur želi doprinesti tudi ta resolucija“, ste si v tajnosti svojih zasebnih kabinetov in resornih pisarn raje izmislili rešitev brez posvetovanja s Svetom ali tem Parlamentom. Komisar, kaj ste delali od 24. aprila, ko smo glasovali o tej resoluciji? Takrat smo vas vprašali o vlogi Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Drugi poslanci so vas spraševali o aktivnostih Baselskega odbora, evropskih nadzornikov, o strukturah skupin za spremljanje IASCF. Soočeni s takšnim problemom ste ponovno predlagali odbor, ki ne dela ničesar, namreč mednarodno računovodsko svetovalno skupino. Govorite nam, da se te skupine za spremljanje ne bi smelo povečati, ker bi to zvodenelo njen vpliv in ne bi imeli več pristojnosti za vodenje skrbnikov. Predlog skrbnikov temelji na združitvi sedmih članov. Vaš predlog temelji na ekipi petih, plus en opazovalec in dva člana, iz katerih boste sestavili to posvetovalno telo, ta mednarodni odbor revizorjev. Naš predlog je, da se združi skupino sedmih, kot so predlagali skrbniki, in se vključi, kar je potrebno. Argument glede števila je nepomemben, saj se sočasno dodatno predlaga, da se poveča število članov upravnega odbora za mednarodne računovodske standarde (IASB) s 14 na 16. Zato vam moram danes povedati dve stvari, komisar. Prvič, če res želite preoblikovati upravljanje IASB, se s tem strinjamo, saj smo bili mi tisti, ki smo vas prosili, da to naredite, toda prosimo, posvetujte se z nami, vključite nas, in sicer od samega začetka, ne šele zadnji trenutek. Ne pripovedujte nam, da ste imeli avgusta nujno delo, ko smo vas za to prosili od lanske jeseni, s stališčem Parlamenta pa ste seznanjeni od aprila."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! När det gäller finansiella redovisningsstandarder vet parlamentet att ni har en viss förmåga till kreativitet, till att tillsätta kommittéer som inte gör någonting. När vi i inledningen av denna valperiod frågade er om EFRAG:s stadgar och roll uppfann ni rundabordskonferensen, och alla vet att den inte har uppfyllt sitt mandat Dessutom vill vi upplysa er om att i arbetsprogrammen för IASB och IASCF ingår det en andra fas där hela instrumentet ska ses över, inklusive villkoren för inrättandet av IASCF. Vi föreslår att ni gör det bästa av denna chans att fastställa tydliga villkor för hela denna mekanisms stabilitet och styrning, så att vi till sist får en ledningsstruktur som motsvarar de problem vi står inför i dag. Eller för att uttrycka det tydligare: Vilka redovisningsstandarder behöver vi för att kunna skapa en finansiell marknad där tolkningen av finansiella redovisningsstandarder är på samma våglängd som den ekonomiska verkligheten i den situation som vi står inför här och på andra platser? När IASCF:s förvaltare lade fram förslag om att tillsätta en övervakningsgrupp, och så snart som vissa ledamöter inte höll med om era planer, lade ni fram idén om att inrätta en internationell rådgivningsgrupp för redovisningsfrågor. Parlamentet har numera vant sig vid hur ni agerar. När vi informerade er om detta, genom att ta initiativ till ett betänkande om hur IASCF styrs, rusade ni i väg för att officiera med era japanska och amerikanska kolleger och med IOSCO. I ett pressmeddelande av den 7 november 2007 hävdade ni att ni medlade i alla problem som rör styrelseformer, i stället för att vänta in möjligheten att agera med legitimiteten och auktoriteten i en ståndpunkt från EU:s demokratiska företrädare, det vill säga Europaparlamentet. När parlamentet utarbetade denna ståndpunkt på initiativ av sin föredragande Alexander Radwan föredrog ni i mars, av era egna skäl som ni bär det fulla ansvaret för, att skjuta fram debatten till april. På grundval av styrkan i förslagen från april hade ni kraft och möjlighet att gå i bräschen för vad som kunde ha varit EU:s ståndpunkt på den internationella scenen. Det hade ni kunnat göra på grundval av punkt 9 i denna resolution, som jag nu citerar: ”Europaparlamentet konstaterar att kommissionen med sitt ovannämnda uttalande av den 7 november 2007, i likhet med slutförandet av vägplanen tillsammans med amerikanska myndigheter i april 2006, försöker åstadkomma förebyggande lösningar där effektivitet och legitimitet kräver en öppen process med samråd och debatt till vilken denna resolution hoppas kunna bidra.” Ni föredrog i stället att i hemlighet, i era privata kabinett och avdelningskontor, ta fram en lösning utan att rådfråga varken rådet eller parlamentet. Vad har ni gjort sedan den 24 april, när vi röstade om denna resolution? Då frågade vi er om IMF:s och Världsbankens roll. Sedan dess har andra ledamöter frågat er om Baselkommitténs, de europeiska tillsynsmyndigheternas, verksamhet i IASCF:s övervakningsgrupp. När ni ställdes inför detta problem skapade ni än en gång en kommitté som inte fyller någon funktion, nämligen den internationella rådgivande redovisningsgruppen. Ni säger att denna övervakningsgrupp inte bör bli större eftersom detta skulle försvaga den och vi inte längre skulle ha kraft att vägleda förvaltarna. Förslaget från förvaltarna baseras på sju ledamöter. Ert förslag baseras på fem ledamöter, plus en observatör och två ledamöter som ni skulle utse till detta rådgivande organ, denna internationella kommitté av revisorer. Vårt förslag är att konsolidera den grupp av sju personer som förvaltarna föreslår genom att inkludera det som krävs. Argumentet om antalet medlemmar är irrelevant eftersom det samtidigt finns ett annat förslag om att öka antalet medlemmar i själva International Accounting Standards Board (IASB) från 14 till 16. Vi har därför två saker som vi vill säga er i dag. För det första, om ni verkligen vill reformera styrningen av IASB är vi överens, för det var vi som bad er göra det. Men var snäll och samråd med oss. Gör oss delaktiga. Och gör det från början, inte i sista stund. Säg inte att ni hade brådskande arbete att utföra i augusti när vi har bett er om detta sedan förra hösten, och ni har känt till parlamentets ståndpunkt sedan april."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"board"18,15,3,8
"trustees"18,15,3,17,12,8
"trustees,"12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph