Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-24-Speech-3-413"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080924.34.3-413"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to congratulate the rapporteur: this report is very timely and deserves the full attention of policymakers. The facts on obesity are startling and have already been quoted. Yesterday at a major conference in Dublin a nutrition expert claimed that Ireland was on the cusp of an obesity crisis, and, indeed, a similar situation pertains across Europe. I want to briefly mention just one issue: self-regulation versus legislation. We have a voluntary code for the advertising of food of poor nutritional value to children, but there is a large question mark over whether this is working or not. According to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective. I believe we need to monitor it very carefully and take immediate action if necessary. Mr Bushill-Matthews mentioned personal responsibility. That is fine at one level, but we need clear, understandable food labelling – colour coding is a positive step. We live in a world where we consume greater and greater amounts of processed foods. Indeed, certain EU policies promote this – the Lisbon Agenda: more people at work, less time for food preparation. I fully support the Lisbon Agenda, but, alongside that, we as EU policymakers have a duty to ensure that food manufacturers make it very clear what is contained in the processed foods they manufacture."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych poblahopřát zpravodaji. Tato zpráva je velmi aktuální a zaslouží si plnou pozornost tvůrců politik. Skutečnosti o obezitě jsou zarážející a byly již citovány. Včera na velké konferenci v Dublinu jistý odborník na výživu tvrdil, že Irsko je na vrcholu krize, co se týče obezity, a podobná situace je vskutku v celé Evropě. Chtěla bych se krátce zmínit jen o jedné věci: samoregulace versus právní předpisy. U nás existuje dobrovolný kodex pro reklamu na potraviny se špatnou výživovou hodnotou, která je zaměřena na děti, ale velký otazník visí nad tím, zda tento kodex funguje, či nikoli. Podle Irish Heart Alliance není tento dobrovolný kodex účinný. Myslím si, že musíme situaci pečlivě sledovat a v případě potřeby okamžitě zasáhnout. Pan Bushill-Matthews se zmiňoval o osobní odpovědnosti. Ta je na určité úrovni dobrá, ale my potřebujeme jasné, srozumitelné označování potravin – pozitivním krokem jsou barevné kódy. Žijeme ve světě, kde konzumujeme stále větší množství zpracovaných potravin. Některé politiky EU to dokonce podporují – Lisabonská agenda: více lidí v práci, méně času na přípravu jídla. Já plně podporuji Lisabonskou agendu, ale kromě toho my, jako tvůrci politik EU, máme povinnost zajistit, aby výrobci potravin naprosto jasně vyznačili, co je obsaženo ve zpracovaném jídle, které vyrábějí."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren. Denne betænkning kommer meget belejligt og fortjener politikernes fulde opmærksomhed. Oplysningerne om fedme er chokerende og er tidligere blevet nævnt. På en stor konference, der blev afholdt i Dublin i går, hævdede en ekspert, at Irland står over for en fedmekrise, og der hersker ingen tvivl om, at Europa som helhed står i en tilsvarende situation. Jeg vil kort berøre et spørgsmål, nemlig selvregulering kontra lovgivning. Vi har et frivilligt regelsæt for reklamer for fødevarer af ringe ernæringsmæssig værdi rettet mod børn, men der kan sættes et stort spørgsmålstegn ved, om dette virker eller ej. I henhold til Irish Heart Alliance er dette frivillige regelsæt ikke effektivt. Jeg mener, at vi er nødt til at føre en meget nøje kontrol med dette regelsæt og iværksætte øjeblikkelige tiltag, hvis dette viser sig at være nødvendigt. Hr. Bushill-Matthews nævnte personligt ansvar. Det er også en god idé et stykke ad vejen, men der er behov for en tydelig og forståelig fødevaremærkning – og farvekoderne er et skridt i den rigtige retning. Vi lever i en verden, hvor vi forbruger stadig større mængder forarbejdede fødevarer. Faktisk forholder det sig sådan, at visse af EU's politikker bidrager hertil – som f.eks. Lissabondagsordenen: flere personer i arbejde, mindre tid til tilberedning af mad. Jeg støtter Lissabondagsordenen fuldt ud, men mener samtidig, at vi i vores egenskab af EU-politikere har pligt til at sikre, at fødevareproducenterne gør det meget tydeligt, hvad de forarbejdede fødevarer, de fremstiller, indeholder."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem Berichterstatter gratulieren. Dieser Bericht ist kam genau zur rechten Zeit und verdient die volle Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger. Die Statistiken über Adipositas, und die Zahlen wurden bereits genannt, sind erschreckend. Gestern sagte ein Ernährungsexperte bei einer wichtigen Konferenz in Dublin, dass Irland an der Schwelle einer Adipositaskrise stünde, und im restlichen Europa sieht es tatsächlich ähnlich aus. Ich möchte nur kurz auf ein Thema eingehen: Selbstregulierung einerseits und Rechtsvorschriften andererseits. Wir haben einen freiwilligen Verhaltenskodex, was die Werbung für Lebensmittel mit niedrigem Nährwert für Kinder betrifft, aber es steht ein großes Fragezeichen über der Frage, ob dies funktioniert oder nicht. Laut der Irish Heart Alliance ist dieser freiwillige Verhaltenskodex nicht wirksam. Ich denke, dass wir ihn genauestens überwachen und bei Bedarf sofort Maßnahmen ergreifen müssen. Herr Bushill-Matthews sprach von Eigenverantwortung. Einerseits ist dies in Ordnung, aber wir brauchen eine klare und verständliche Kennzeichnung von Lebensmitteln, und die Farbkodierung wäre ein positiver Schritt. Wir leben in einer Welt, in der wir immer häufiger verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Tatsächlich wird dies von bestimmten EU-Strategien wie der Lissabon-Agenda gefördert: mehr Menschen im Beruf, weniger Zeit für die Vorbereitung von Speisen. Ich unterstützte die Lissabon-Agenda voll und ganz, aber abgesehen davon ist es unsere Aufgabe als politische Entscheidungsträger der EU, dafür zu sorgen, dass die Lebensmittelhersteller ganz klar angeben, was in diesen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή: η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη και αξίζει της αμέριστης προσοχής των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής. Τα στοιχεία σχετικά με την παχυσαρκία είναι εντυπωσιακά και έχουν ήδη αναφερθεί. Χθες, σε ένα μεγάλο συνέδριο στο Δουβλίνο, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα διατροφής, ισχυρίσθηκε ότι η Ιρλανδία βρίσκεται στα πρόθυρα μια κρίσης παχυσαρκίας και, πραγματικά, παρόμοια κατάσταση, επικρατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία ένα μόνο θέμα: την αυτορρύθμιση σε αντίθεση προς τη νομοθεσία. Διαθέτουμε έναν εθελοντικό κώδικα για τη διαφήμιση τροφίμων περιορισμένης θρεπτικής αξίας για τα παιδιά, αλλά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον είναι αποτελεσματικός. Σύμφωνα με το ίδρυμα κατά των καρδιακών παθήσεων της Ιρλανδίας (Heart Alliance), ο εθελοντικός αυτός κώδικας δεν είναι αποτελεσματικός. Πιστεύω ότι πρέπει να παρακολουθούμε την εφαρμογή του πολύ προσεκτικά και να λάβουμε αμέσως μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο. Ο κ. Bushill-Matthews αναφέρθηκε στην προσωπική ευθύνη. Αυτό είναι σωστό έως ένα βαθμό, αλλά χρειαζόμαστε σαφή, κατανοητή επισήμανση των τροφίμων – και ο χρωματικός κώδικας είναι ένα θετικό μέτρο. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο καταναλώνουμε ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες μεταποιημένων τροφίμων. Πράγματι, ορισμένες πολιτικές της ΕΕ προωθούν κάτι τέτοιο – η ατζέντα της Λισαβόνας: περισσότεροι άνθρωποι στην αγορά εργασίας, λιγότερος χρόνος για την παρασκευή φαγητού. Υποστηρίζω πλήρως την ατζέντα της Λισαβόνας, αλλά, παράλληλα, εμείς, ως υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ, έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε ότι οι παραγωγοί τροφίμων προσδιορίζουν με σαφήνεια τι περιέχεται στα μεταποιημένα τρόφιμα που παρασκευάζουν."@el10
"Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente: este informe es muy oportuno y se merece toda la atención de los responsables políticos. Los datos sobre la obesidad ya se han citado y son alarmantes. Ayer en una importante conferencia celebrada en Dublín, un experto en nutrición afirmó que en Irlanda la obesidad había llegado a su punto más alto, y de hecho, se experimenta una situación similar en toda Europa. Quiero comentar sólo un punto brevemente: la autorregulación frente a la legislación. Contamos con un código voluntario para la publicidad de alimentos con escaso valor nutricional dirigida a los niños, pero si está funcionando o no, es un gran interrogante. Según la Irish Heart Alliance, el código voluntario no es eficaz. Creo que necesitamos realizar un seguimiento estrecho y emprender acciones inmediatas si es necesario. El señor Bushill-Matthews ha mencionado la responsabilidad individual. Eso está bien hasta cierto punto, pero necesitamos que el etiquetado de los alimentos sea claro y se pueda entender; el código de colores representa una medida positiva. Vivimos en un mundo en el que se consumen más y más cantidades de alimentos procesados. De hecho, hay determinadas políticas de la UE que lo promueven, como la Estrategia de Lisboa: más personas trabajando, menos tiempo para preparar alimentos. Apoyo plenamente la Estrategia de Lisboa, pero además, los responsables políticos de la UE tenemos el deber de garantizar que los fabricantes de alimentos dejen claro el contenido de los alimentos procesados que fabrican."@es21
"Hr juhataja. Õnnitlen raportööri: antud aruanne on väga ajakohane ning vajab poliitikute täielikku tähelepanu. Rasvumise faktid on jahmatavad ning neid on juba refereeritud. Eilsel suurel konverentsil Dublinis väitis üks toitumisspetsialist, et Iirimaa on rasvumiskriisi tipus ning tõepoolest, olukord on sarnane igal pool Euroopas. Tahan lühidalt mainida ainult ühte probleemi: eneseregulatsioon seaduste vastu. Meil on vabatahtlik koodeks, mis puudutab vähese toiteväärtusega toidu reklaamimist lastele, kuid suur küsimus on, kas see töötab või mitte. Iiri Südameühingu sõnul ei ole see vabatahtlik koodeks efektiivne. Arvan, et peame olukorda väga tähelepanelikult jälgima ning vajadusel koheselt tegutsema. Hr Bushill-Matthews mainis personaalset vastutust. Ühest küljest on see hea, kuid vajame selget, arusaadavat toitude sildistamist – värvikoodid on positiivne samm. Elame maailmas, kus tarbime töödeldud toite aina suuremates kogustes. Tõesti, teatud ELi poliitikad propageerivad seda – Lissaboni tegevuskava: inimesed töötavad kauem, vähem aega toitu valmistada. Toetan täielikult Lissaboni tegevuskava, kuid selle kõrval toetan ka seda, et meie kui ELi poliitikute kohustuseks on tagada, et toiduainete tootjad teevad väga hästi selgeks, mida nende valmistatavad töödeldud toidud sisaldavad."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijää. Mietintö on hyvin ajankohtainen ja ansaitsee poliitikkojen täyden huomion. Lihavuustilastot ovat hälyttäviä, ja ne on jo mainittu täällä. Dublinissa eilen pidetyssä laaja-alaisessa kokouksessa eräs ravitsemusasiantuntija totesi, että Irlanti on lihavuusepidemian kärkimaita. Samanlainen tilanne näyttääkin vallitsevan kautta Euroopan. Mainitsen nyt lyhyesti yhden asian: itsesääntely vastaan lainsäädäntö. Meillä Irlannissa on säädetty vapaaehtoinen laki lapsille suunnatuista mainoksista, joilla mainostetaan vähäravinteista ruokaa, mutta lain toimivuus on hyvin kyseenalainen. Irlannin sydänliiton mielestä laki on tehoton. Lakia on mielestäni valvottava hyvin tarkoin, ja välittömiin toimiin on tarpeen tullen ryhdyttävä. Philip Bushill-Matthews mainitsi henkilökohtaisen vastuun. Se on tietyssä mielessä hyvä asia, mutta tarvitsemme selkeitä ja ymmärrettäviä elintarvikemerkintöjä, joten värikoodit ovat mielestäni myönteinen askel tähän suuntaan. Elämme maailmassa, jossa kulutamme yhä enemmän jalostettua ruokaa. Jopa tietyt EU:n politiikanalat edistävät tätä, kuten Lissabonin toimintaohjelma, jossa ihmisiä halutaan enemmän töihin, jolloin myös ruoanlaittoon jää vähemmän aikaa. Kannatan toki täysin Lissabonin toimintaohjelmaa, mutta sen ohessa meillä EU:n päättäjillä on velvollisuus varmistaa, että ruoanvalmistajat ilmoittavat hyvin selkeästi valmistamiensa jalostettujen elintarvikkeiden sisällön."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais féliciter le rapporteur: ce rapport arrive à point nommé et mérite toute l’attention des responsables politiques. Les multiples facettes de l'obésité, qui ne manquent pas de surprendre, ont déjà été évoquées. Lors d’une grande conférence qui s’est tenue hier à Dublin, un expert en nutrition a déclaré que l’Irlande s’apprêtait à plonger dans une crise de l’obésité, une réalité qui concerne également l’Europe tout entière. J'évoquerai rapidement un seul point: autorégulation contre législation. Bien que nous disposions d’un code de conduite volontaire pour la publicité d’aliments dont la valeur nutritionnelle est médiocre ciblant les enfants, un grand point d’interrogation plane sur sa véritable efficacité. D’après l’Irish Heart Alliance, ce code non contraignant est inefficace. Je pense que nous devons le passer minutieusement en revue et prendre des mesures immédiates, le cas échéant. M. Bushill-Matthews a parlé de la responsabilité personnelle. Il a raison dans un sens, mais nous avons besoin d'un étiquetage correct et compréhensible des produits alimentaires, le code de couleur étant un pas dans la bonne direction. Nous vivons dans un monde caractérisé par une consommation sans cesse plus grande de nourriture industrielle. Et d’ailleurs, c’est même ce qu’encouragent certaines politiques européennes, telles que l’agenda de Lisbonne: plus de personnes au travail, moins de temps pour la préparation des repas. Je souscris pleinement à l'agenda de Lisbonne, tout en pensant qu'il est du devoir des décideurs européens de veiller à ce que les fabricants d'aliments énoncent clairement ce que contiennent leurs produits industriels."@fr8
"Elnök úr, szeretnék gratulálni az előadónak: ez a jelentés nagyon időszerű és megérdemli a politikacsinálók teljes figyelmét. A felhívással kapcsolatos tények megdöbbentőek, és már idézték őket. Tegnap egy Dublinban tartott nagy konferencián egy táplálkozási szakértő azt állította, hogy Írország az elhízásválság csúcsán van, és hasonló a helyzet egész Európában. Én csak egy kérdést szeretnék röviden megemlíteni: az önszabályozás kérdését szemben a jogalkotással. Létezik egy önkéntes magatartási kódex az alacsony tápértékű élelmiszer gyermekeknek történő reklámozására, de van egy hatalmas kérdőjel is, hogy ez vajon működik-e vagy sem. Az Ír Szívszövetség szerint ez a magatartási kódex nem hatékony. Én úgy vélem, nagyon gondosan figyelemmel kell ezt kísérnünk, és ha szükséges, azonnal cselekednünk kell. Bushill-Matthews úr említette a személyes felelősséget. Ez rendben is van egy szinten, de egyértelmű és közérthető élelmiszercímkézésre van szükségünk – a színkódolás egy pozitív lépés. Olyan világban élünk, ahol egyre nagyobb mennyiségben fogyasztunk feldolgozott élelmiszert. Bizonyos EU politikák még elő is segítik ezt – a Lisszaboni Napirend: ha többen dolgoznak, kevesebb az idő az élelmiszer elkészítésére. Én teljes mértékben támogatom a Lisszaboni Napirendet, de e mellett nekünk az EU politikacsinálóinak kötelességünk biztosítani, hogy az élelmiszergyártók nagyon világosan közöljék, mit tartalmaz az általuk előállított, feldolgozott élelmiszer."@hu11
"Signor Presidente, desidero congratularmi con il relatore: la relazione giunge in un momento opportuno e merita tutta l’attenzione dei politici. Le cifre sull’obesità sono sorprendenti e sono già state citate. Ieri, durante un’importante conferenza a Dublino, un esperto ha dichiarato che l’Irlanda è sull’orlo di una crisi di obesità e lo stesso si può dire di tutta l’Europa. Mi si consenta di evidenziare brevemente solo un punto: autoregolamentazione o legislazione. Esiste un codice volontario sulla pubblicità di alimenti dallo scarso valore nutrizionale per i bambini, ma è davvero difficile capire se tale codice stia funzionando o no. Secondo la Irish Heart Alliance questo strumento volontario non è efficace. Reputo sia indispensabile monitorarlo con grande attenzione e prendere provvedimenti immediati se necessario. L’onorevole Bushill-Matthews ha parlato di responsabilità personale. Esiste un livello di responsabilità personale, ma abbiamo bisogno di un’etichettatura chiara e comprensibile per i prodotti alimentari – il codice colore è un passo significativo in questo senso. Viviamo in un mondo che consuma quantitativi sempre maggiori di prodotti trasformati. Sono effettivamente alcune politiche europee a promuovere questo consumo – l’Agenda di Lisbona: aumenta il numero di persone che lavorano, diminuisce il tempo per cucinare. Appoggio pienamente l’Agenda di Lisbona, ma al di là di questo documento, noi politici europei abbiamo il dovere di garantire che l’industria alimentare indichi con chiarezza il contenuto dei prodotti alimentari trasformati."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pasveikinti pranešėją. Šis pranešimas parengtas tinkamu laiku ir nusipelno visų politikų dėmesio. Faktai apie nutukimą buvo paminėti ir yra gąsdinantys. Vakar Dubline įvykusioje konferencijoje mitybos ekspertas teigė, kad Airija atsidūrusi prie nutukimo krizės slenksčio. Panaši padėtis ir likusioje Europoje. Norėčiau trumpai paminėti tik vieną aspektą: savireguliavimą ir teisėkūrą. Yra parengtas neprivalomas kodeksas dėl mažos maistinės vertės maisto produktų reklamos vaikams, bet kyla didelis klausimas, ar šis kodeksas yra veiksmingas. Pasak Airijos širdies ligų sąjungos, šis kodeksas yra neveiksmingas. Manau, kad jo laikymąsi turėtume atidžiai stebėti ir, jei reikia, imtis skubių veiksmų. P. Bushill-Matthews paminėjo asmeninę atsakomybę. Jos užtenka viename lygmenyje, bet mums reikia aiškaus, suprantamo maisto produktų ženklinimo – spalvotas kodavimas yra teigiamas žingsnis. Mes gyvename pasaulyje, kuriame suvartojama vis daugiau apdoroto maisto. Kai kuriose ES politikos srityse skatinama ši tendencija, pvz., Lisabonos darbotvarkėje: daugiau žmonių darbe, mažiau laiko maistui gaminti. Aš visapusiškai remiu Lisabonos darbotvarkę, bet mes, kaip ES politikai, turime pareigą užtikrinti, kad maisto produktų gamintojai aiškiai nurodytų jų gaminamų apdorotų maisto produktų sudėtį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu apsveikt referentu: šis ziņojums ir nācis īstā laikā un ir pelnījis politikas veidotāju uzmanību. Fakti par aptaukošanos ir biedējoši un ir jau tikuši citēti. Vakar lielā konferencē Dublinā uztura eksperts apgalvoja, ka Īrija ir aptaukošanās krīzes kraujas malā, un patiešām līdzīgs stāvoklis attiecas uz visu Eiropu. Es īsumā gribu pieminēt tikai vienu jautājumu: pašregulācija vai likumdošana. Mums ir brīvprātīgs kodekss par pārtikas ar sliktu uztura vērtību reklāmu bērniem, bet liels jautājums ir par to, vai tas darbojas vai ne. Saskaņā ar Īrijas Sirds alianses ( ) ziņām šis brīvprātīgais kodekss nav efektīvs. Es uzskatu, ka mums to vajag ļoti rūpīgi uzraudzīt un nekavējoties rīkoties, ja nepieciešams. minēja individuālo atbildību. Vienā līmenī tas ir jauki, bet mums vajag skaidru, saprotamu pārtikas marķēšanu – krāsu kodēšana ir pozitīvs solis. Mēs dzīvojam pasaulē, kur mēs patērējam aizvien lielākus apstrādātas pārtikas daudzumus. Patiešām daži ES politikas virzieni to veicina – Lisabonas programma: vairāk cilvēku darbā, mazāk laika sagatavot ēdienu. Es pilnībā atbalstu Lisabonas programmu, bet līdztekus tam, mums kā ES politikas veidotājiem ir pienākums nodrošināt, ka pārtikas ražotāji ļoti skaidri parāda, ko satur viņu ražotā apstrādātā pārtika."@lv13
"Mr President, I would like to congratulate the rapporteur: this report is very timely and deserves the full attention of policymakers. The facts on obesity are startling and have already been quoted. Yesterday at a major conference in Dublin a nutrition expert claimed that Ireland was on the cusp of an obesity crisis, and, indeed, a similar situation pertains across Europe. I want to briefly mention just one issue: self-regulation versus legislation. We have a voluntary code for the advertising of food of poor nutritional value to children, but there is a large question mark over whether this is working or not. According to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective. I believe we need to monitor it very carefully and take immediate action if necessary. Mr Bushill-Matthews mentioned personal responsibility. That is fine at one level, but we need clear, understandable food labelling – colour coding is a positive step. We live in a world where we consume greater and greater amounts of processed foods. Indeed, certain EU policies promote this – the Lisbon Agenda: more people at work, less time for food preparation. I fully support the Lisbon Agenda, but, alongside that, we as EU policymakers have a duty to ensure that food manufacturers make it very clear what is contained in the processed foods they manufacture."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur gelukwensen: dit verslag is enorm actueel en verdient de volledige aandacht van de beleidsmakers. De feiten in verband met obesitas zijn ontstellend en zijn hier reeds genoemd. Gisteren heeft een voedingsdeskundige op een conferentie in Dublin beweerd dat Ierland zich op het hoogtepunt van een zwaarlijvigheidscrisis bevindt en in feite is de situatie in de rest van Europa niet anders. Ik wil slechts een kwestie kort aanstippen: de kwestie van zelfregulering versus wetgeving. Er is al een vrijwillige gedragscode voor op kinderen gerichte reclame voor levensmiddelen met een slechte voedingswaarde, maar het is zeer de vraag of deze regeling functioneert. Volgens de Ierse Heart Alliance is deze gedragscode niet effectief. Ik ben van mening dat we deze regeling onder de loep moeten nemen en zo nodig onmiddellijk maatregelen moeten treffen. Mijnheer Bushill-Matthews had het over persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is in zekere zin in orde, maar we hebben behoefte aan een duidelijke, begrijpelijke etikettering van levensmiddelen – een kleurcode is een positieve stap. We leven in een wereld waarin we steeds grotere hoeveelheden verwerkte levensmiddelen consumeren. Door bepaalde beleidslijnen van de EU wordt dit in de hand gewerkt – de agenda van Lissabon: meer mensen aan het werk, minder tijd voor de toebereiding van maaltijden. Ik sta volledig achter de agenda van Lissabon, maar daarnaast hebben wij als beleidsmakers in de EU de plicht ervoor te zorgen dat levensmiddelenproducenten heel duidelijk aangeven wat er in de door hen vervaardigde levensmiddelen zit."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę pogratulować sprawozdawcy: przedmiotowe sprawozdanie jest bardzo na czasie i zasługuje na wnikliwą uwagę decydentów politycznych. Fakty dotyczące otyłości są wstrząsające i zostały już zaprezentowane. W dniu wczorajszym na dużej konferencji w Dublinie ekspert w dziedzinie żywienia stwierdził, że Irlandia jest u progu kryzysu otyłościowego i że podobna sytuacja zaznacza się w całej Europie. Chcę krótko poruszyć jedną konkretną kwestię: samoregulacja a prawodawstwo. Dysponujemy wprawdzie dobrowolnym kodem stosowanym w reklamie do znakowania żywności o niskiej wartości odżywczej dla dzieci, ale pozostaje pytanie, czy system ten działa, czy nie. Zdaniem Irlandzkiego Sojuszu na rzecz Serca ten dobrowolny kod nie jest skuteczny. Uważam za konieczne, abyśmy to rozwiązali wnikliwie prześledzili i w razie konieczności podjęli niezwłoczne działania. Poseł Bushill-Matthews wspomniał o osobistej odpowiedzialności. Ona na pewnym poziomie wystarcza, niemniej potrzebujemy przejrzystego, zrozumiałego etykietowania żywności – tu pozytywnym krokiem jest barwne kodowanie. Żyjemy w świecie, w którym spożywa się coraz więcej żywności przetwarzanej. Oczywiście niektóre kierunki polityki Unii Europejskiej promują takie podejście – jak głosi agenda lizbońska: więcej ludzi w pracy, mniej czasu na przygotowanie pożywienia. W pełni popieram agendę lizbońską, niemniej niezależnie od tego, my jako decydenci polityczni w Unii Europejskiej mamy obowiązek zadbać, aby producenci żywności jasno informowali, co zawierają przetwarzane przez nich produkty."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria felicitar a relatora: o presente relatório é oportuno e merece toda a atenção dos políticos. Os factos sobre obesidade são alarmantes e já foram referidos. Ontem numa grande conferência em Dublin, um nutricionista afirmou que a Irlanda estava no pico de uma crise de obesidade e, na verdade, a Europa vive uma situação semelhante. Gostaria apenas de mencionar uma breve questão: auto-regulação versus legislação. Nós temos um código voluntário para a publicidade de produtos alimentares de pobre valor nutricional para crianças, mas há um enorme ponto de interrogação em relação à situação: será que está a funcionar. De acordo com a (ONG envolvida na luta contra as doenças cardíacas), este código voluntário não é eficaz. Creio que precisamos de monitorizar muito atentamente e tomar imediatamente medidas se necessário. O senhor deputado Bushill-Matthews mencionou a responsabilidade pessoal. Está certo a um determinado nível, mas nós precisamos de uma rotulagem para os alimentos clara e compreensível – o código em cor é uma boa medida. Vivemos num mundo em que consumimos cada vez mais enormes quantidades de alimentos transformados. Na verdade, algumas políticas da UE promovem isto – a Agenda de Lisboa: mais pessoas a trabalharem, menos tempo para a preparação dos alimentos. Apoio inteiramente a agenda de Lisboa, mas, a par disso, nós, como políticos da EU, temos o dever de garantir que os fabricantes de produtos alimentares indicam muito claramente o conteúdo dos produtos alimentares que confeccionam."@pt17
"Mr President, I would like to congratulate the rapporteur: this report is very timely and deserves the full attention of policymakers. The facts on obesity are startling and have already been quoted. Yesterday at a major conference in Dublin a nutrition expert claimed that Ireland was on the cusp of an obesity crisis, and, indeed, a similar situation pertains across Europe. I want to briefly mention just one issue: self-regulation versus legislation. We have a voluntary code for the advertising of food of poor nutritional value to children, but there is a large question mark over whether this is working or not. According to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective. I believe we need to monitor it very carefully and take immediate action if necessary. Mr Bushill-Matthews mentioned personal responsibility. That is fine at one level, but we need clear, understandable food labelling – colour coding is a positive step. We live in a world where we consume greater and greater amounts of processed foods. Indeed, certain EU policies promote this – the Lisbon Agenda: more people at work, less time for food preparation. I fully support the Lisbon Agenda, but, alongside that, we as EU policymakers have a duty to ensure that food manufacturers make it very clear what is contained in the processed foods they manufacture."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som zablahoželala pani spravodajkyni: táto správa je veľmi aktuálna a zaslúži si plnú pozornosť politických činiteľov. Fakty o obezite sú zarážajúce a už boli citované. Včera na hlavnej konferencii v Dubline istý odborník na výživu tvrdil, že Írsko je na vrchole krízy obezity a podobná situácia sa určite týka celej Európy. Chcem len stručne spomenúť jednu záležitosť: samoregulácia verzus legislatíva. Máme dobrovoľný kódex reklamy potravín s nízkou nutričnou hodnotou určenú deťom, ale je veľkým otáznikom, či je účinný alebo nie. Podľa Írskej nadácie srdca tento dobrovoľný kódex nie je účinný. Myslím, že to musíme veľmi dôkladne monitorovať a v prípade potreby okamžite konať. Pán Bushill-Matthews spomenul osobnú zodpovednosť. To je v poriadku v jednej rovine, ale potrebujeme jasné, zrozumiteľné označovanie potravín – farebné kódovanie je pozitívny krok. Žijeme vo svete, kde sa konzumujú čoraz väčšie množstvá polotovarov. Dokonca aj niektoré politiky EÚ toto propagujú – lisabonská stratégia: viac ľudí v práci, menej času na prípravu jedla. Plne podporujem lisabonskú stratégiu, ale popri tom máme my ako politickí činitelia EÚ povinnosť zabezpečiť, aby výrobcovia potravín jednoznačne uvádzali, čo obsahujú spracované potraviny, ktoré vyrábajú."@sk19
"Gospod predsednik, želela bi čestitati poročevalcu: to poročilo je pravočasno in zasluži polno pozornost oblikovalcev politike. Dejstva glede debelosti so vznemirljiva in so že bila navedena. Včeraj so na pomembnejši konferenci v Dublinu prehranski strokovnjaki izjavili, da je Irska na robu krize debelosti in podobna situacija je seveda v vsej Evropi. Na kratko bi rad omenil samo eno vprašanje: samoregulacija proti zakonodaji. Imamo prostovoljni kodeks za oglaševanje hrane s slabo prehransko vrednostjo otrokom, vendar pa je zelo vprašljivo, ali ta deluje ali ne. Glede na Irsko združenje za srce ta prostovoljni kodeks ni učinkovit. Menim, da ga moramo zelo skrbno spremljati in po potrebi takoj ukrepati. Gospod Bushill-Matthews je omenil osebno odgovornost. To je po eni strani v redu, toda potrebujemo jasno, razumljivo označevanje živil – barvno kodiranje je pozitiven korak. Živimo v svetu, v katerem porabljamo vse večje količine obdelanih živil. Določene politike EU to vsekakor spodbujajo – program lizbonske strategije: več ljudi dela, manj je časa za pripravo hrane. Povsem podpiram program lizbonske strategije, toda poleg tega smo mi kot oblikovalci politike EU dolžni zagotoviti, da proizvajalci živil jasno navedejo, kaj vsebujejo obdelana živila, ki jih proizvajajo."@sl20
"Herr talman! Jag vill gratulera föredraganden. Detta betänkande kommer väldigt lägligt och förtjänar beslutsfattarnas fulla uppmärksamhet. Uppgifterna om fetma är alarmerande och har redan citerats. Vid en stor konferens i Dublin i går menade en näringsexpert att Irland stod inför en fetmakris, och en liknande situation gäller faktiskt för hela Europa. Jag vill bara kort nämna frågan om självreglering kontra lagstiftning. Vi har en frivillig uppförandekod när det gäller reklam för livsmedel med lågt näringsvärde som riktar sig till barn, men det finns ett stort frågetecken om huruvida detta verkligen fungerar. Enligt Irish Heart Alliance är denna frivilliga uppförandekod inte effektiv. Därför måste vi granska branschen mycket noggrant och vid behov vidta omedelbara åtgärder. Philip Bushill-Matthews nämnde personligt ansvar. Det är bra på en nivå men vi behöver dessutom en tydlig och begriplig livsmedelsmärkning; där är färgkoder ett bra förslag. Vi lever i en värld där vi i dag konsumerar allt större mängder av bearbetade livsmedelsprodukter. Vissa av EU:s politikområden främjar faktiskt detta – Lissabonagendan med fler människor i sysselsättning ger mindre tid till matlagning. Jag stöder helt Lissabonagendan men vi som EU:s beslutsfattare har en skyldighet att se till att livsmedelsproducenterna väldigt tydligt anger vad de bearbetade livsmedelsprodukterna innehåller."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,5,20,15,1,19,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph