Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-24-Speech-3-403"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080924.34.3-403"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Dokument dotyczący zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, otyłością i nadwagą zawiera szereg ważnych spostrzeżeń. Niepokojące wskaźniki pokazujące rozpowszechnienie nadwagi są powodem konieczności przeciwdziałania ze zwróceniem szczególnej uwagi na propagowanie ekologicznej żywności, aktywności fizycznej od najmłodszych lat, sportu oraz zwracanie uwagi na szkodliwość reklam podświadomie stymulujących objadanie. Korzystne elementy dokumentu to także propagowanie karmienia piersią, poprawienia jakości standardów odżywczych posiłków szkolnych, dostarczania owoców, natomiast zakazu sprzedaży w szkołach żywności i napojów zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru. Problem otyłości i nadwagi ma jednak jeszcze inne przyczyny, spośród których ważną rolę odgrywają powody psychiczne i urazowe. Różnorodne zaburzenia psychiczne prowadzą do zaburzeń odżywiania pozostając poza sferą świadomości, czego ewidentnym przykładem są bulimia i anoreksja. Nie tylko niedorozwój osobowy, ale brak respektowania wartości, powszechne depresje, nerwice powodują, że silniejsze znaczenie od świadomego działania mają automatyzmy biologiczne utrwalane przez powszechną obecność dostępnych na każdym kroku fast foodów. Pogardzane zasady etyczno-moralne, zlekceważenie znaczenia postów mogą nawet uniemożliwić wzrost osobowy uzależniając człowieka od poziomu cukru we krwi i wrażeń smakowo-wzrokowych. Obserwując mailowe dyskusje i zgłaszane poprawki nieco dziwi pomijanie znaczenia kwasów tłuszczowych nasyconych, których spożycie wzrasta. Natomiast problem odmiennego wpływu sztucznych kwasów trans od pozostałych wydaje się rozstrzygnięty, gdyż w postaci naturalnej kwasy trans występują w niewielu produktach, zwłaszcza w niewielkim procencie w mleku."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, text týkající se zdravotních otázek souvisejících s výživou, obezitou a nadváhou obsahuje mnoho důležitých postřehů. Jsou v něm alarmující ukazatele, které svědčí o tom, jak běžné se stalo mít nadváhu. Proto je důležité proti tomu bojovat a věnovat zvláštní pozornost propagaci biopotravin, sportu a fyzické aktivitě od mládí. Důležité je rovněž více informovat o škodlivé reklamě, která záměrně podporuje přejídání. Dalším pozitivním rysem dokumentu je podpora kojení, opatření na zlepšení kvality školního jídla, poskytování ovoce a zákaz prodeje potravin a nápojů s vysokým obsahem tuku, soli a cukru ve školních prostorách. Existují však i jiné příčiny obezity a nadváhy. Mezi ně patří traumata a psychické důvody, které hrají důležitou roli. Celá řada psychických poruch vede k iracionálním poruchám příjmu potravy. Anorexie a bulimie jsou toho zřejmým příkladem. Biologické reakce vyvolané obecnou dostupností rychlého občerstvení mohou být mnohem silnější než obvykle, jedná-li se o nedostatečně rozvinutou osobnost, nedostatek respektu k hodnotám, obecně rozšířenou depresi a nervové poruchy. Pohrdání etickými a morálními zásadami a přehlížení smyslu hladovění může dokonce zbrzdit rozvoj osobnosti a udělat z člověka osobu závislou na obsahu cukru v krvi a na vizuálních a chuťových vjemech. Je překvapivé, že v e-mailových diskusích ani v předložených pozměňovacích návrzích nebyla ani zmínka o významu nasycených mastných kyselin. Spotřeba těchto látek roste. Zdá se však, že problém odlišného účinku umělých transmastných kyselin ve srovnání se účinkem ostatních se vyřešil. Ve své přirozené formě se transmastné kyseliny vyskytují pouze v několika málo produktech, zejména v mléce, které obsahuje malé procento těchto kyselin."@cs1
"Hr. formand! Teksten om sundhedsspørgsmål vedrørende ernæring, fedme og overvægt indeholder mange vigtige bemærkninger. Der er alarmerende indikatorer, der viser hvor almindeligt det er blevet at være overvægtig. Derfor er det vigtigt at bekæmpe dette ved at være specielt opmærksom på at fremme økologiske fødevarer, sport og fysisk udfoldelse fra en tidlig alder. Det er også vigtigt at skabe bevidsthed om skadelige reklamer, der bevidst opfordrer til overernæring. Andre positive træk ved dokumentet er fremme af amning, foranstaltninger til at forbedre kvaliteten af skolemåltider og uddeling af frugt samt et forbud på skolerne mod salg af føde- og drikkevarer med et højt fedt-, salt- og sukkerindhold. Der er imidlertid andre årsager til fedme og overvægt. Bl.a. traumer og psykologiske forhold, som spiller en vigtig rolle. En række psykiske forstyrrelser fører til irrationelle spiseforstyrrelser. Anoreksi og bulimi er indlysende eksempler herpå. Biologiske svar, der skyldes, at der generelt findes et stort udbud af fastfood, kan være meget stærkere end normalt, når der er utilstrækkelig personlig udvikling, en mangel på respekt for værdier, omfattende depression og nervøse forhold, der gør sig gældende. Foragt for etiske og moralske principper og ligegyldighed over for betydningen af faste kan endog hæmme personlig udvikling ved at gøre en person afhængig af sit blodsukkerniveau og af visuelle følelser og smagsfølelser. Det er overraskende, at ingen har nævnt betydningen af mættede fedtsyrer i e-mail-diskussionerne og i de stillede ændringsforslag. Forbruget af disse stoffer stiger. Problemet med den anderledes virkning af kunstige transfedtsyrer sammenlignet med resten forekommer imidlertid at være blevet fastlagt. Transfedtsyrer i naturlig form forekommer kun i få produkter, navnlig i mælk, som indeholder en lille procentdel af disse syrer."@da2
"Herr Präsident! Der Text über gesundheitliche Aspekte in Bezug auf Ernährung, Adipositas und Übergewicht enthält viele wichtige Beobachtungen. Dies sind alarmierende Anzeichen dafür, wie normal es geworden ist, übergewichtig zu sein. Dementsprechend ist es wichtig, dass dagegen etwas unternommen wird, indem man sich vor allem der frühen Förderung von organischen Lebensmitteln, Sport und körperlicher Betätigung widmet. Es muss auch unbedingt auf schädliche Werbung hingewiesen werden, durch die man absichtlich dazu angehalten wird, zu viel zu essen. Andere positive Merkmale des Dokuments sind die Förderung des Stillens, Maßnahmen zur Steigerung der Qualität der Schulspeisung, das Angebot von Obst und das Verbot des Verkaufs von Lebensmitteln und Getränken mit hohem Fett-, Salz- oder Zuckergehalt auf dem Schulgelände. Für Adipositas und Übergewicht gibt es jedoch noch weitere Ursachen. Hierbei spielen unter anderem Traumata und der seelische Zustand eine wichtige Rolle. Eine Reihe von seelischen Störungen führt zu irrationalen Essstörungen. Magersucht und Bulimie sind klare Beispiele hierfür. Biologische Reaktionen, die durch die allgemeine Verfügbarkeit von Fast Food ausgelöst werden, können wesentlich stärker sein als normalerweise, wenn die Persönlichkeitsentwicklung gelitten hat, Werte nicht genug geachtet werden, häufig eine Depression auftritt oder man ein Nervenleiden hat. Wird gegen ethische und moralische Prinzipien verstoßen und die Bedeutung des Fastens missachtet, kann sogar die Persönlichkeitsentwicklung gehemmt werden, da eine Person von ihrem Blutzuckerspiegel sowie von visuellen und geschmacklichen Empfindungen abhängig wird. Es überrascht mich, dass bei den E-Mail-Diskussionen und den eingereichten Änderungsanträgen gesättigte Fettsäuren unerwähnt blieben. Der Konsum dieser Substanzen steigt weiterhin an. Das Problem, das im Hinblick auf die unterschiedliche Auswirkung von künstlichen Trans-Fettsäuren im Vergleich zu anderen Fettsäuren aufgetreten ist, scheint jedoch gelöst worden zu sein. Trans-Fettsäuren treten in ihrer natürlichen Form nur in wenigen Produkten auf – besonders in Milch, die einen geringen Prozentsatz dieser Fettsäuren enthält."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το κείμενο για τα θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος περιέχει πολλές σημαντικές παρατηρήσεις. Υπάρχουν ανησυχητικοί δείκτες που δείχνουν πόσο συνηθισμένο φαινόμενο είναι πλέον το υπερβολικό βάρος. Επομένως, είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των βιολογικών τροφίμων, του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης από νεαρή ηλικία. Είναι επίσης σημαντική η καλλιέργεια ευαισθητοποίησης απέναντι στις επιβλαβείς διαφημίσεις που ενθαρρύνουν σκόπιμα την υπερβολική κατανάλωση φαγητού. Άλλα θετικά χαρακτηριστικά του εγγράφου είναι η προώθηση του θηλασμού, τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των σχολικών γευμάτων, η διανομή φρούτων, και η απαγόρευση πώλησης τροφίμων και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη στις σχολικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα αίτια για την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος, όπως οι τραυματικές εμπειρίες και τα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Διάφορες ψυχολογικές διαταραχές έχουν ως αποτέλεσμα παράλογες διατροφικές διαταραχές. Η ανορεξία και η βουλιμία αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οι βιολογικές αποκρίσεις που προκαλούνται από τη γενική διαθεσιμότητα γρήγορου φαγητού μπορεί να είναι πολύ πιο έντονες σε περίπτωση ανεπαρκούς προσωπικής ανάπτυξης, έλλειψης σεβασμού στις αξίες, ευρέως διαδεδομένης κατάθλιψης και νευρικών παθήσεων. Η περιφρόνηση των δεοντολογικών και ηθικών αρχών και η αδιαφορία για τη σημασία της νηστείας μπορούν ακόμη και να εμποδίσουν την προσωπική ανάπτυξη, καθιστώντας τους ανθρώπους εξαρτημένους από το επίπεδο γλυκόζης του αίματός τους και από τις οπτικές και γευστικές αισθήσεις τους. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά στη σημασία των κορεσμένων λιπαρών οξέων στις συζητήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην τροπολογία που κατατέθηκε με εκπλήσσει. Η κατανάλωση των ουσιών αυτών αυξάνεται. Ωστόσο, το πρόβλημα των διαφορετικών συνεπειών των τεχνητών trans λιπαρών οξέων σε σύγκριση με τις συνέπειες των λοιπών trans λιπαρών οξέων φαίνεται να έχει λυθεί. Στη φυσική μορφή τους τα trans λιπαρά οξέα υπάρχουν σε λιγοστά μόνον προϊόντα, και ειδικότερα στο γάλα, το οποίο περιέχει μικρό ποσοστό των συγκεκριμένων οξέων."@el10
"Mr President, the text on the health issues related to nutrition, obesity and overweight contains many important observations. There are alarming indicators showing how common being overweight has become. Accordingly, it is essential to combat this by paying particular attention to the promotion of organic food, sport and physical exercise from an early age. It is also important to raise awareness of harmful adverts that deliberately encourage overeating. Other positive features of the document are the promotion of breastfeeding, measures to improve the quality of school meals, the provision of fruit, and the ban on the sale of food and drink containing high levels of fat, salt and sugar on school premises. There are further causes of obesity and overweight, however. These include trauma and psychological conditions, which play an important role. A range of psychological disorders lead to irrational eating disorders. Anorexia and bulimia are obvious examples of this. Biological responses created by the general availability of fast food can be much stronger than usual when there is inadequate personal development, a lack of respect for values, widespread depression and nervous conditions. Contempt for ethical and moral principles and disregard of the meaning of fasting can even stunt personal development by making a person dependent on his or her blood sugar level and on visual and taste sensations. It is surprising that there has been no mention of the significance of saturated fatty acids in the e-mail discussions and in the amendments tabled. Consumption of these substances is increasing. The problem of the different effect of artificial trans-fatty acids compared to that of the rest seems, however, to have been settled. In their natural form trans-fatty acids only occur in a few products, in particular in milk, which contains a small percentage of these acids."@en4
"Señor Presidente, el informe sobre los problemas de salud relacionados con la alimentación, la obesidad y el sobrepeso recoge muchas observaciones importantes. Hay indicadores alarmantes que muestran cómo se ha extendido el sobrepeso. Es esencial combatirlo y por ello tenemos que prestar especial atención a la promoción de los alimentos orgánicos, el deporte y el ejercicio físico desde una edad temprana. Es importante, además, concienciar a los consumidores sobre la publicidad dañina que promueve deliberadamente el consumo de alimentos en exceso. Otros aspectos positivos de este documento son el fomento de la lactancia materna, las medidas dirigidas a mejorar la calidad de la comida en las escuelas, la distribución de fruta y la prohibición de venta de alimentos y bebidas que contengan altos niveles de grasas, sal y azúcar en las escuelas. Sin embargo, hay más factores que causan obesidad y sobrepeso. Entre ellos los traumas y los estados psicológicos desempeñan un papel importante. Los diferentes trastornos psicológicos conducen a trastornos alimenticios irracionales. Los ejemplos más obvios son la anorexia y la bulimia. La disponibilidad general de comida rápida crea respuestas biológicas que pueden ser mucho más fuertes cuando van unidas a un desarrollo personal inadecuado, a una falta de respeto por los valores, a una depresión generalizada y a un estado nervioso. El desprecio de los principios éticos y morales y la infravaloración de la importancia del desayuno pueden incluso atrofiar el desarrollo personal, haciendo que la persona sea dependiente de su nivel de azúcar en sangre, de sensaciones visuales y de los sabores. Es sorprendente que no se haya mencionado la importancia de los ácidos grasos saturados en los debates por correo electrónico y en las enmiendas presentadas. El consumo de estas sustancias está aumentando. Sin embargo, sí parecen haberse establecido los diferentes efectos de los ácidos grasos trans con respecto al resto. Sólo unos cuantos productos presentan ácidos grasos trans en su forma natural, en especial la leche, que los contiene en un porcentaje muy pequeño."@es21
"Hr juhataja. Toitumisest, rasvumisest ja ülekaalulisusest põhjustatud terviseprobleeme käsitlev tekst sisaldab palju olulisi tähelepanekuid. Ärevust tekitavad näitajad viitavad sellele, kui tavaliseks on ülekaalulisus muutunud. Seepärast on oluline selle vastu võidelda, pöörates erilist tähelepanu mahetoidu, spordi ja kehalise liikumise edendamisele varases eas. Oluline on ka tõsta teadlikkust kahjulikest reklaamidest, mis tahtlikult julgustavad üleliigselt sööma. Teised dokumenti iseloomustavad positiivsed jooned on rinnaga toitmise edendamine, koolieinete kvaliteedi parandamise meetmed, puuviljadega varustamine ning suures koguses rasva, soola ja suhkrut sisaldavate toitude ja jookide müügi keeld kooli territooriumil. Siiski on olemas ka teisi rasvumise ja ülekaalulisuse põhjuseid. Nende hulka kuuluvad traumad ja psühholoogilised seisundid, mis mängivad olulist rolli. Mitmed psühholoogilised haigused põhjustavad irratsionaalse toitumise haiguseid. Anoreksia ja buliimia on ilmsed näited. Bioloogilised reageeringud, mis on põhjustatud kiirtoidu laiaulatuslikust kättesaadavusest, võivad olla tavalistest palju võimsamad, kui ka isiklik areng on ebapiisav, puudub austus väärtuste vastu, on ulatuslik depressioon ja erutatud seisund. Põlgus eetiliste ja moraalsete põhimõtete vastu ning paastu tegeliku tähenduse eiramine võib isegi peatada personaalse arengu, muutes isiku sõltuvaks oma veresuhkru tasemest ning nägemis- ja maitsemeeltest. Üllatav, et e-posti aruteludes ja esitatud parandustes pole välja toodud küllastunud rasvhapete tähtsust. Nende ainete tarbimine kasvab. Probleem, mis puudutas tehislike transrasvhapete mõju võrdluses teistega, tundub olevat leidnud lahenduse. Looduslikult esinevad transrasvhapped ainult mõnes tootes, eriti piimas, mis sisaldab väikeses koguses neid happeid."@et5
"Arvoisa puhemies, ravitsemukseen, lihavuuteen ja ylipainoon liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevä mietintö sisältää monia tärkeitä huomioita. Meillä on hälyttäviä tietoja siitä, miten yleinen ylipaino-ongelma on nykyään. Sitä on siten pyrittävä torjumaan kiinnittämällä erityistä huomiota luomuruoan, urheilun ja liikunnan edistämiseen lapsesta asti. On myös lisättävä tietoisuutta haitallisesta mainonnasta, jolla rohkaistaan tarkoituksellisesti ylensyöntiin. Muita mietinnön myönteisiä kohtia ovat rintaruokinnan edistäminen, kouluruoan laadun parantamiseen tähtäävät toimet, hedelmien jakelu sekä paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden ja juomien myynnin kieltäminen kouluissa. Ylipainoon ja lihavuuteen on kuitenkin muitakin syitä. Näitä ovat muun muassa erilaiset traumat ja psykologinen terveydentila, jotka ovat keskeisellä sijalla. Erilaiset psykologiset häiriöt voivat johtaa epäterveellisiin syömishäiriöihin. Anoreksia ja bulimia ovat selviä esimerkkejä tästä. Pikaruoan yleisestä saatavuudesta johtuva biologinen käyttäytyminen voi olla normaalia voimakkaampaa silloin, kun ihmisen kehitys on vielä kesken, arvoja ei kunnioiteta tai masennusta ja jännitystiloja esiintyy yleisesti. Eettisten ja moraalisten periaatteiden ja paastoamisen merkityksen väheksyminen voi jopa pysäyttää kehityksen ja tehdä riippuvaiseksi veren sokeritasosta sekä visuaalisista ja makuaistimuksista. Minua hämmästyttää, ettei tyydyttyneiden rasvahappojen merkitystä ole mainittu sähköpostikeskusteluissa tai käsiteltäväksi jätetyissä tarkistuksissa. Tyydyttyneiden rasvahappojen kulutus on kasvussa. Keinotekoisten transrasvahappojen vaikutus verrattuna muiden rasvahappojen vaikutukseen on kuitenkin nähtävästi ratkaistu. Transrasvahappoja esiintyy luonnostaan vain muutamissa tuotteissa, kuten erityisesti maidossa, jossa näitä happoja esiintyy vähän."@fi7
"Monsieur le Président, le texte sur les questions de santé liées à la nutrition, à l’obésité et à la surcharge pondérale regorge d’observations majeures. Il est très alarmant de constater à quel point il est désormais banal d’être en surpoids. En conséquence, il est primordial de lutter contre ce phénomène en accordant une attention particulière à la promotion de produits de l’agriculture biologique, du sport et de l’exercice physique dès le plus jeune âge. Il est également crucial de sensibiliser les citoyens aux publicités néfastes qui les encouragent délibérément à se suralimenter. Autres points positifs du document: la promotion de l'allaitement, l'amélioration de la qualité des repas dans les cantines scolaires, la distribution de fruits, ainsi que l’interdiction de la vente d’aliments et de boissons très gras, très salés et très sucrés dans les écoles. Toutefois, les causes de l’obésité et du surpoids ne s’arrêtent pas là. Je pense notamment aux traumatismes et questions d'ordre psychologique, dont l'importance n'est pas à négliger. Certains troubles psychologiques conduisent à des troubles irrationnels de l’alimentation, comme l’anorexie et la boulimie, les deux premiers exemples qui nous viennent à l’esprit. Les réactions biologiques suscitées par l'omniprésence du prêt-à-manger peuvent être exacerbées par un épanouissement personnel médiocre, un manque de respect des valeurs, une dépression importante et un stress considérable. Le mépris des principes éthiques et moraux et l’indifférence à la signification du jeûne peuvent compromettre le développement personnel en rendant une personne dépendante de son taux de sucre dans le sang et de ses sensations visuelles et gustatives. Il est surprenant de constater que l'importance des acides gras saturés n'a pas été abordée dans les échanges de courriers électroniques et dans les amendements déposés. Or, la consommation de ces substances est en hausse. Le problème des effets des acides gras trans artificiels différents des autres semble toutefois avoir été résolu. À l'état naturel, les acides gras trans sont uniquement présents dans un nombre limité de produits, en particulier le lait, qui contient un faible pourcentage de ces acides."@fr8
"Elnök úr, a táplálkozáshoz, túlsúlyhoz és elhízáshoz kapcsolódó egészségügyi problémákról szóló szöveg számos fontos megfigyelést tartalmaz. Riasztó mutatók hangsúlyozzák, hogy az elhízás mennyire általánossá vált. Ennek megfelelően lényeges fellépni ez ellen azzal, hogy külön figyelmet fordítunk az organikus élelmiszerek, a sport és a testgyakorlás előmozdítására már korai életkorban. Fontos tudatosítani azoknak a reklámoknak a veszélyes voltát is, amelyek kifejezetten ösztönzik a túlevést. A dokumentum más pozitív tulajdonságai közé tartozik a szoptatás előmozdítása, az iskolai étkezések minőségének javítása, a gyümölcs biztosítása, a nagy zsír-, cukor- és sótartalmú élelmiszerek és italok értékesítésének betiltása az iskolák területén. Az elhízásnak és a túlsúlynak azonban más okai is vannak. Ide tartozik a trauma és a pszichológiai állapotok, amelyek fontos szerepet játszanak. Számos pszichológiai zavar vezet irracionális étkezési zavarokhoz. Ennek nyilvánvaló példái az anorexia és a bulimia. A gyors élelmiszerek általános rendelkezésre állása által kiváltott biológiai reakciók sokkal erőteljesebbek lehetnek, mint szokásos akkor, amikor nincs megfelelő személyi fejlődés, hiányzik az értékek tisztelete, széles körben elterjedt a depresszió, és az idegesség. Az etikai és erkölcsi elvek megvetése, valamint a böjtölés jelentésének figyelmen kívül hagyása eltorzíthatja a személyiség fejlődését azzal, hogy az embert függővé teszi vércukor szintjétől és vizuális, illetve ízlelő érzetektől. Meglepő, hogy a telített zsírsavak jelentőségét sem az e-mail vita, sem pedig a benyújtott módosítások nem említik. Ezeknek az anyagoknak a fogyasztása növekvőben van. Úgy tűnik, hogy a mesterséges transz-zsírsavak eltérő hatásának a problémája a többihez képest megoldódott. Természetes formájukban a transz-zsírsavak csak néhány termékben, különösen a tejben fordulhatnak elő, ez utóbbi kis százalékban tartalmaz ilyen savakat."@hu11
"Signor Presidente, il testo relativo ai problemi sanitari connessi all’alimentazione, all’obesità e al sovrappeso contiene molte considerazioni di rilievo. Ci sono indicatori allarmanti che dimostrano come il sovrappeso sia ormai un fenomeno comune. E’ dunque indispensabile contrastare questo problema prestando particolare attenzione alla promozione degli alimenti biologici nonché dell’attività fisica e dello sport fin dalla più giovane età. E’ altresì importante sensibilizzare i cittadini nei confronti di quelle pubblicità dannose che incoraggiano il consumo eccessivo di alimenti. Altre valide proposte del documento sono la promozione dell’allattamento al seno, le misure volte a migliorare la qualità dei pasti nelle mense scolastiche, la distribuzione di frutta e il divieto di vendita negli edifici scolastici di alimenti e bevande con un contenuto elevato di grassi, sale e zucchero. Le cause dell’obesità e del sovrappeso non sono solo queste, tuttavia. Possiamo citare i traumi e i problemi psicologici, che svolgono un ruolo importante. Esiste tutta una serie di disturbi della psiche che producono disordini alimentari irrazionali. L’anoressia e la bulimia ne sono ovvi esempi. Le risposte biologiche indotte dalla pronta disponibilità di possono essere molto più forti nel caso di un inadeguato sviluppo della persona, di una mancanza di rispetto dei valori, di una depressione generale e di altri problemi nervosi. Il disprezzo dei principi etici e morali e l’incapacità di comprendere il significato del digiuno possono persino bloccare lo sviluppo della persona che viene a dipendere dai propri livelli glicemici e dalle sensazioni visive e gustative. E’ sorprendente che le discussioni tramite posta elettronica e gli emendamenti presentati non facciano menzione dell’importanza degli acidi grassi saturi. Il consumo di queste sostanze sta aumentando. Il problema dei diversi effetti prodotti dagli acidi grassi trans artificiali rispetto agli altri sembra, comunque, essere stato risolto. Gli acidi grassi trans naturali sono presenti solamente in alcuni prodotti, in particolare nel latte, che ne contiene una piccola percentuale."@it12
"Gerb. pirmininke, pranešime apie sveikatos problemas, susijusias su mityba, antsvoriu ir nutukimu, pateikta daug svarbių pastabų. Nerimą kelia rodikliai, rodantys, kaip paplitęs nutukimas. Taigi, būtina kovoti su šia problema ypatingą dėmesį skiriant natūralaus maisto, sporto ir fizinio aktyvumo skatinimui nuo vaikystės. Taip pat svarbu geriau informuoti žmones apie žalingą reklamą, skatinančią persivalgyti. Kitos teigiamos dokumento savybės yra maitinimo krūtimi skatinimas, priemonės, skirtos pagerinti mokyklose teikiamo maisto kokybę, vaisių dalijimas, draudimas pardavinėti maistą ir gėrimus, kuriuose daug riebalų, druskos ir cukraus, mokyklų patalpose. Vis dėlto nutukimo ir antsvorio priežasčių yra daugiau. Tai yra traumos ir psichologinė būsena, kurios vaidmuo yra labai svarbus. Įvairūs psichiniai sutrikimai sukelia neprotingo valgymo sutrikimus. Anoreksija ir bulimija yra puikūs pavyzdžiai. Biologinė reakcija, atsiradusi dėl galimybės valgyti greitą maistą, gali būti daug stipresnė nei paprastai dėl netinkamo asmenybės vystymosi, pagarbos vertybėms trūkumo, paplitusios depresijos ir nervinių ligų. Panieka etiniams ir moraliniams principams ir pasninkavimo svarbos ignoravimas gali net sustabdyti asmenybės vystymąsi, nes žmogus gali tapti priklausomas nuo cukraus kiekio kraujyje ar regėjimo ir skonio pojūčių. Keista, kad elektroniniu paštu vykusiose diskusijose ir pateiktuose pakeitimuose nebuvo paminėta sočiųjų riebalų rūgščių svarba. Šių medžiagų suvartojimas auga. Problema dėl skirtingo dirbtinių transriebiųjų rūgščių poveikio, palyginti su kitomis rūgštimis, atrodo, buvo išspręsta. Natūralių transriebiųjų rūgščių yra tik keliuose produktuose, ypač piene, kuriame yra nedidelis šių rūgščių kiekis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tekstā par veselības jautājumiem, kas saistīti ar uzturu, aptaukošanos un lieko svaru, ir daudz svarīgu novērojumu. Tur ir satraucoši indikatori, kas rāda, cik parasts ir kļuvis liekais svars. Tāpēc ir svarīgi cīnīties pret to, īpašu uzmanību pievēršot organiskās pārtikas, sporta un fiziskās aktivitātes veicināšanai no agra vecuma. Svarīgi arī palielināt informētību par kaitīgajām reklāmām, kas tīši mudina pārēsties. Citas šī dokumenta pozitīvas iezīmes ir barošanas ar krūti veicināšana, pasākumi, lai uzlabotu skolas maltīšu kvalitāti, augļu nodrošināšana un aizliegums pārdot pārtiku un dzērienus, kuros ir augsts tauku, sāls un cukura saturs, skolu telpās. Tomēr ir vēl citi aptaukošanās un liekā svara cēloņi. To vidū ir traumas un psiholoģiski stāvokļi, kuriem ir svarīga loma. Virkne psiholoģisku traucējumu izraisa iracionālus uztura lietošanas traucējumus. Anoreksija un bulīmija ir tam acīmredzami piemēri. Bioloģiskās reakcijas, kuras radījusi ātri servējamu ēdienu pieejamība var būt daudz spēcīgāka nekā parasti, ja ir neatbilstoša individuālā attīstība, respekta trūkums pret vērtībām, plaši izplatīta depresija un nervu slimības. Ētikas un morāles principu nicinājums un gavēšanas nozīmes ignorēšana var pat kavēt individuālo attīstību, padarot cilvēku atkarīgu no cukura līmeņa asinīs un redzes un garšas sajūtas. Pārsteidzoši, ka piesātināto taukskābju nozīme nav minēta e-pasta diskusijās un iesniegtajos grozījumos. Šo vielu patēriņš palielinās. Problēma par mākslīgo taukskābju atšķirīgo ietekmi salīdzinājumā ar pārējām, šķiet, tomēr ir nokārtota. Dabiskā formā taukskābes sastopamas tikai dažos produktos, jo īpaši pienā, kur ir neliels šo skābju īpatsvars."@lv13
"Panie Przewodniczący! Dokument dotyczący zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, otyłością i nadwagą zawiera szereg ważnych spostrzeżeń. Niepokojące wskaźniki pokazujące rozpowszechnienie nadwagi są powodem konieczności przeciwdziałania ze zwróceniem szczególnej uwagi na propagowanie ekologicznej żywności, aktywności fizycznej od najmłodszych lat, sportu oraz zwracanie uwagi na szkodliwość reklam podświadomie stymulujących objadanie. Korzystne elementy dokumentu to także propagowanie karmienia piersią, poprawienia jakości standardów odżywczych posiłków szkolnych, dostarczania owoców, natomiast zakazu sprzedaży w szkołach żywności i napojów zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru. Problem otyłości i nadwagi ma jednak jeszcze inne przyczyny, spośród których ważną rolę odgrywają powody psychiczne i urazowe. Różnorodne zaburzenia psychiczne prowadzą do zaburzeń odżywiania pozostając poza sferą świadomości, czego ewidentnym przykładem są bulimia i anoreksja. Nie tylko niedorozwój osobowy, ale brak respektowania wartości, powszechne depresje, nerwice powodują, że silniejsze znaczenie od świadomego działania mają automatyzmy biologiczne utrwalane przez powszechną obecność dostępnych na każdym kroku fast foodów. Pogardzane zasady etyczno-moralne, zlekceważenie znaczenia postów mogą nawet uniemożliwić wzrost osobowy uzależniając człowieka od poziomu cukru we krwi i wrażeń smakowo-wzrokowych. Obserwując mailowe dyskusje i zgłaszane poprawki nieco dziwi pomijanie znaczenia kwasów tłuszczowych nasyconych, których spożycie wzrasta. Natomiast problem odmiennego wpływu sztucznych kwasów trans od pozostałych wydaje się rozstrzygnięty, gdyż w postaci naturalnej kwasy trans występują w niewielu produktach, zwłaszcza w niewielkim procencie w mleku."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het document over aan voeding, obesitas en overgewicht gerelateerde gezondheidskwesties bevat een aantal belangrijke vaststellingen. De verontrustende indicatoren voor het steeds vaker voorkomen van overgewicht vragen om tegenmaatregelen met bijzondere nadruk op het bevorderen van biologische levensmiddelen, lichaamsbeweging van jongs af aan, sport en aandacht voor de schadelijke invloed van reclame die bewust tot overmatig eten aanzet. Pluspunten van het document zijn ook het bevorderen van borstvoeding, de verbetering van de kwaliteit van schoolmaaltijden, het beschikbaar stellen van fruit en tegelijk het verbod op de verkoop van voeding en dranken met een hoog vet-, zout- en suikergehalte in scholen. Het probleem van obesitas en overgewicht heeft echter ook andere oorzaken. Psychische en traumatische factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Allerlei psychische stoornissen leiden tot onbedwingbare eetstoornissen. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn boulimie en anorexia. Niet alleen persoonlijke onvolwassenheid, maar ook een gebrek aan respect voor waarden en het veelvuldig voorkomen van depressies en neuroses leiden ertoe dat biologische automatismen die door de algemene beschikbaarheid van fastfood ontstaan, een sterkere invloed krijgen dan bewuste handelingen. Minachting voor ethische en morele principes en het negeren van de betekenis van het vasten kunnen zelfs de persoonlijke ontwikkeling in de weg staan en mensen afhankelijk maken van hun bloedsuikerspiegel en smaak- en visuele indrukken. Het is vreemd dat bij de e-maildiscussies en de ingediende amendementen het belang van de stijgende consumptie van verzadigde vetzuren over het hoofd gezien is. Het probleem van het effect van kunstmatige transvetzuren, dat verschilt van dat van de andere transvetzuren, lijkt daarentegen opgelost. Transvetzuren komen in natuurlijke vorm slechts in weinig producten voor, en in het bijzonder in melk, die slechts een klein percentage aan transvetzuren bevat."@nl3
"Senhor Presidente, o texto sobre as questões de saúde relacionadas com a alimentação, a obesidade e o excesso de peso contém muitas observações importantes. Existem indicadores alarmantes que mostram como ter excesso de peso se tornou comum. Consequentemente, é essencial combatê-lo, prestando especial atenção à promoção de alimentos orgânicos, aos desportos e ao exercício físico logo desde tenra idade. É igualmente importante melhorar a consciência de anúncios publicitários prejudiciais que deliberadamente encorajam o comer em excesso. Outras características positivas do documento são a promoção do aleitamento, de medidas tendentes a melhorar a qualidade das refeições nas escolas, o fornecimento de fruta e a proibição de venda de produtos alimentares e bebidas contendo níveis elevados de gordura, sal e açúcar nos estabelecimentos escolares. Todavia, há outras causas de obesidade e excesso de peso. Entre estas, desempenham uma papel importante traumas e condições psicológicas. Uma série de desordens psicológicas conduzem a desordens alimentares irracionais. A anorexia e a bulimia são disso exemplos óbvios. Respostas biológicas criadas pela disponibilidade geral de “comida de plástico” podem ser muito mais fortes do que habitualmente, quando existe um desenvolvimento pessoal inadequado, falta de respeito por valores, depressão generalizada e doenças nervosas. Desprezo pelos princípios éticos e morais e desprezo pela importância do jejum, pode, inclusive, impedir o desenvolvimento pessoal, tornando uma pessoa dependente dos seus níveis de açúcar no sangue e de sensações visuais ou tácteis. É surpreendente o facto de não se ter mencionado, nem nas discussões por e-mail, nem nas alterações propostas, a importância dos ácidos gordos saturados. O consumo destas substâncias está a aumentar. O problema do efeito diferente dos ácidos gordos trans artificiais comparado com o dos restantes parece, porém, ter sido resolvido. Na sua forma natural, os ácidos gordos trans existem apenas num número restrito de produtos, especialmente no leite, que contém uma pequena percentagem desses ácidos."@pt17
"Panie Przewodniczący! Dokument dotyczący zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, otyłością i nadwagą zawiera szereg ważnych spostrzeżeń. Niepokojące wskaźniki pokazujące rozpowszechnienie nadwagi są powodem konieczności przeciwdziałania ze zwróceniem szczególnej uwagi na propagowanie ekologicznej żywności, aktywności fizycznej od najmłodszych lat, sportu oraz zwracanie uwagi na szkodliwość reklam podświadomie stymulujących objadanie. Korzystne elementy dokumentu to także propagowanie karmienia piersią, poprawienia jakości standardów odżywczych posiłków szkolnych, dostarczania owoców, natomiast zakazu sprzedaży w szkołach żywności i napojów zawierających dużo tłuszczu, soli i cukru. Problem otyłości i nadwagi ma jednak jeszcze inne przyczyny, spośród których ważną rolę odgrywają powody psychiczne i urazowe. Różnorodne zaburzenia psychiczne prowadzą do zaburzeń odżywiania pozostając poza sferą świadomości, czego ewidentnym przykładem są bulimia i anoreksja. Nie tylko niedorozwój osobowy, ale brak respektowania wartości, powszechne depresje, nerwice powodują, że silniejsze znaczenie od świadomego działania mają automatyzmy biologiczne utrwalane przez powszechną obecność dostępnych na każdym kroku fast foodów. Pogardzane zasady etyczno-moralne, zlekceważenie znaczenia postów mogą nawet uniemożliwić wzrost osobowy uzależniając człowieka od poziomu cukru we krwi i wrażeń smakowo-wzrokowych. Obserwując mailowe dyskusje i zgłaszane poprawki nieco dziwi pomijanie znaczenia kwasów tłuszczowych nasyconych, których spożycie wzrasta. Natomiast problem odmiennego wpływu sztucznych kwasów trans od pozostałych wydaje się rozstrzygnięty, gdyż w postaci naturalnej kwasy trans występują w niewielu produktach, zwłaszcza w niewielkim procencie w mleku."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, text o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, obezitou a nadváhou obsahuje mnoho dôležitých zistení. Uvádza alarmujúce ukazovatele, ktoré dokazujú, akou bežnou sa stala nadváha. V tomto zmysle je nevyhnutné bojovať s týmto problémom a venovať primeranú pozornosť propagácii organickej stravy, športovania a fyzického pohybu od útleho veku. Je rovnako dôležité zvyšovať povedomie o škodlivej reklame, ktorá zámerne podporuje prejedanie sa. K ďalším pozitívnym znakom dokumentu patrí propagácia dojčenia, opatrenia na zlepšenie kvality školských jedál, zabezpečenie ovocia a zákaz predaja potravín s vysokým obsahom tuku, soli a cukru v priestoroch škôl. No sú aj ďalšie príčiny obezity a nadváhy. Patrí k nim trauma a psychické podmienky, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. Viaceré psychické poruchy vedú k iracionálnym poruchám príjmu potravy. Anorexia a bulímia sú očividnými príkladmi. Biologické reakcie, ktoré vznikli v dôsledku všeobecnej dostupnosti rýchleho občerstvenia, môžu byť oveľa silnejšie, ako je zvyčajné, ak sa pridruží neadekvátny vývoj osobnosti a nedostatok úcty voči hodnotám, všeobecne rozšírená depresia a nervozita. Pohŕdanie etickými a mravnými zásadami a ľahostajnosť voči významu pôstu môžu dokonca zabrzdiť osobnostný rozvoj tým, že sa jednotlivec stane závislým od hladiny cukru v krvi a od zrakových a chuťových vnemov. Je prekvapujúce, že nebola ani zmienka o význame nasýtených mastných kyselín v e-mailovej komunikácii ani v predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Konzumácia týchto látok stúpa. Zdá sa, že problém odlišného účinku umelých transmastných kyselín sa na rozdiel od ostatných problémov vyjasnil. Vo svojej prirodzenej podobe sa transmastné kyseliny vyskytujú len v niekoľkých produktoch, najmä v mlieku, ktoré obsahuje malé percento týchto kyselín."@sk19
"Gospod predsednik, besedilo o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, debelostjo in prekomerno telesno težo vsebuje mnoge pomembne ugotovitve. Obstajajo zaskrbljujoči kazalniki, ki kažejo, kako običajna je postala prekomerna telesna teža. V skladu s tem se je nujno boriti proti temu z namenjanjem posebne pozornosti spodbujanju ekoloških živil, športa in telesne vadbe od zgodnje starosti. Prav tako je pomembno ozaveščati o škodljivem oglaševanju, ki namerno spodbuja k preobilnemu hranjenju. Druge pozitivne značilnosti dokumenta so spodbujanje dojenja, ukrepi za izboljšanje kakovosti šolskih obrokov, zagotavljanje sadja in prepoved prodaje hrane in pijač z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja v šolskih objektih. Toda obstajajo še dodatni vzroki za debelost in prekomerno telesno težo. Ti vključujejo travme in duševna stanja, ki igrajo pomembno vlogo. Cela vrsta duševnih stanj vodi do nedoumljivih motenj hranjenja. Anoreksija in bulimija sta očiten primer tega. Biološki odzivi, ki jih je ustvarila splošna razpoložljivost hitre hrane, so lahko precej močnejši kot običajno, če so prisotni neprimeren osebni razvoj, pomanjkanje spoštovanja vrednot, splošna depresija in nervozna stanja. Zaničevanje etičnih in moralnih načel in preziranje pomena posta lahko celo okrni osebni razvoj, ker postane oseba odvisna od svoje ravni sladkorja v krvi in od vizualnih občutkov in občutkov okušanja. Presenetljivo je, da v razpravah po elektronski pošti in v predloženih spremembah ni omenjen pomen nasičenih maščobnih kislin. Uživanje teh snovi narašča. Toda zdi se, da je problem različnega učinka umetnih transmaščobnih kislin v primerjavi z učinkom ostalih urejen. V svoji naravni obliki se transmaščobne kisline pojavljajo v samo nekaj proizvodih, predvsem v mleku, ki vsebuje majhen odstotek teh kislin."@sl20
"Herr talman! Vitboken om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma innehåller flera viktiga iakttagelser. Där finns oroväckande indikatorer på hur vanligt det är att folk är överviktiga. Följaktligen är det livsviktigt att kämpa mot detta, särskilt genom att uppmärksamma främjandet av ekologiska livsmedel, idrott och fysisk aktivitet redan från en tidig ålder. Det är också viktigt att upplysa om skadlig reklam som uppmuntrar människor att äta för mycket. Andra positiva inslag i dokumentet är främjandet av amning, åtgärder för att förbättra skolmåltidernas kvalitet, utdelning av frukt och förbudet mot att sälja mat och drycker med hög fett-, salt- och sockerhalt i skolorna. Det finns dock ytterligare orsaker till fetma och övervikt. Trauma och psykiska tillstånd spelar en viktig roll. En rad psykiska sjukdomar leder till irrationella ätstörningar. Anorexi och bulimi är självklara exempel på detta. Biologiska reaktioner skapade av den allmänna tillgången på snabbmat kan vara starkare hos individer med brister i personlighetsutvecklingen, bristande respekt för värderingar, omfattande depression och nervösa besvär. Förakt för etiska och moraliska principer och ett nonchalerande av meningen med fasta kan till och med hämma personlighetsutvecklingen och göra personen i fråga beroende av en viss blodsockernivå eller visuella och smakmässiga upplevelser. Det är förvånansvärt att ingen har tagit upp betydelsen av mättade fettsyror i e-postdiskussionerna och i de ändringsförslag som lagts fram. Intaget av dessa ämnen ökar. Problemet med olika effekter av artificiella transfettsyror jämfört med andra typer verkar dock ha lösts. Naturliga transfettsyror finns bara i ett fåtal produkter, till exempel mjölk, som innehåller en liten andel sådana syror."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph