Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-24-Speech-3-390"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080924.34.3-390"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, obesity is one of Europe’s greatest health challenges, but some may say what has it got to do with us here in the European Parliament? Or indeed within the EU? There are at least two reasons. One is, as the rapporteur has already said, obesity-related diseases account for more than 6% of taxpayer-funded national health budgets in the EU. We all have to pay for it. Secondly, different EU countries are tackling the issue differently, and all have much to learn from each other. So may I congratulate the Commission for their White Paper in triggering this debate, and I would just highlight a few key points. We generally welcome the Commission’s proposal on food labelling, but felt it would be inappropriate for this report to pre-empt the detailed discussions which will be necessary on this specific issue. On obesity, evidence shows that the problem is much more about how much exercise people take rather than just how much food they eat. It is about calorie output, not just about calorie input. So it would be totally wrong to blame the food and drink industry for causing the problem, or indeed for failing to provide a sufficient solution. The reality is in fact much more complicated. We need more activity-friendly communities offering more bicycle routes, better town planning, more promotion of public transport, more parks and sports facilities, more school playing fields and yes, better education. We need many aspects of our lives to change. So may I congratulate the rapporteur on his wide-ranging report and his very difficult task, picking up from his predecessor, and dealing with so many shadows with so many ideas of their own. I particularly thank him for accepting some of my amendments including those concerning the problem of malnourishment, particularly in hospitals and care homes for the elderly. It is most important that we look after the more vulnerable in our society. Some people make themselves vulnerable, and, if I may conclude with a sweeping generalisation, one of the problems of society today is a lack of personal responsibility, a belief that every failing is someone else’s problem, that someone else will solve it. More regulation simply feeds this perception; more self-regulation and self-discipline is the answer. We need to encourage greater personal responsibility, and that way we will all make greater progress as a society."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, obezita je jedním z největších evropských zdravotních problémů, ale někdo může říci, co to má společného s námi tady v Evropském parlamentu? Nebo dokonce v EU? Existují nejméně dva důvody. Jedním je, jak již uvedl zpravodaj, že nemoci související s obezitou představují více než 6 % národních rozpočtů na zdravotnictví v EU financovaných daňovými poplatníky. My všichni za to musíme platit. Zadruhé, různé země EU přistupují k této záležitosti různě a všechny se mohou od sebe vzájemně hodně učit. Takže mohu Komisi poděkovat, že její bílá kniha spustila tuto rozpravu, a chtěl bych zdůraznit několik klíčových bodů. Obecně vítáme návrh Komise na označování potravin, ale myslím si, že by nebylo na místě, aby tato zpráva předjímala podrobné diskuse, které budou k této konkrétní problematice nezbytné. K obezitě, je dokázáno, že problém spočívá spíše v tom, jak moc se lidé hýbají, než v tom, kolik jídla snědí. Problém spočívá ve výdeji kalorií, nejen v příjmu kalorií. Bylo by tedy naprosto špatné vinit potravinářský a nápojový průmysl z tohoto problému nebo z toho, že nepřichází s dostatečným řešením. Skutečnost je totiž mnohem složitější. Potřebujeme více společenství nakloněných fyzické aktivitě, která nabízejí více cyklistických tras, lepší plánování měst, větší podporu veřejné dopravy, více parků a sportovišť, více školních hřišť a v neposlední řadě lepší výchovu. Potřebujeme, aby se změnilo mnoho aspektů našeho života. Chtěl bych tedy poblahopřát zpravodaji k jeho rozsáhlé zprávě a k velmi složitému úkolu, který převzal od své předchůdkyně, a k tomu, že se vyrovnal s tolika stínovými zpravodaji, kteří přinesli tolik vlastních myšlenek. Děkuji mu zejména za to, že přijal několik mých pozměňovacích návrhů, včetně návrhů týkajících se problému podvýživy, zejména v nemocnicích a pečovatelských domech pro seniory. Je nanejvýš důležité, abychom se starali o ty nejzranitelnější členy naší společnosti. Někteří lidé se stanou zranitelnými a mohu-li skončit povšechnou generalizací, jedním z problémů dnešní společnosti je nedostatek osobní odpovědnosti, přesvědčení, že každý nedostatek je problém někoho jiného, že jej vyřeší někdo jiný. Narůstající množství předpisů tento pocit jen přiživuje, ale odpovědí je samoregulace a sebekázeň. Musíme pěstovat větší osobní odpovědnost a tak dosáhneme jako společnost většího pokroku."@cs1
"Hr. formand! Fedme er ganske rigtigt en af Europas vigtigste udfordringer, men nogle spørger måske, hvad det har med os her i Europa-Parlamentet at gøre. Eller endda hvad det har med EU at gøre. Der er mindst to årsager til at inddrage Parlamentet og EU. Den første, som ordføreren allerede har nævnt, er, at fedmerelaterede sygdomme står for over 6 % af de nationale skatteyderfinansierede sundhedsbudgetter i EU. Vi skal alle betale for disse systemer. Den anden er, at de forskellige EU-lande håndterer spørgsmålet på forskellige måder, og at vi alle kan lære meget af hinanden. Jeg vil derfor lykønske Kommissionen med dens hvidbog som udgangspunkt for denne forhandling, og jeg vil blot fremhæve nogle få nøglepunkter. Vi bifalder generelt Kommissionens forslag om mærkning af fødevarer, men mener, at det ville være uhensigtsmæssigt at tage forskud på de grundige drøftelser, der er nødvendige i forbindelse med dette spørgsmål. For så vidt angår fedme, viser dokumentationen, at problemet i langt højere grad handler om, hvor meget motion folk får, end om hvor meget de spiser. Det handler om kalorieoutput, ikke blot om kalorieinput. Det ville således være helt forkert at bebrejde fødevare- og drikkevareindustrien for problemets opståen eller for ikke at have fundet en fornuftig løsning. Virkeligheden er langt mere kompliceret. Det er nødvendigt, at samfundet tilskynder til fysisk aktivitet gennem flere cykelruter, bedre byplanlægning, fremme af offentlig transport, flere parker og sportsanlæg, flere legepladser på skolerne og selvfølgelig bedre undervisning. Vi skal ændre mange aspekter af vores liv. Jeg vil derfor takke ordføreren for hans vidtrækkende betænkning og hans arbejde med denne meget vanskelige opgave, som han overtog fra sin forgænger, og for hans samarbejde med så mange skyggeordførere med deres egne idéer. Jeg vil især takke ham for at acceptere visse af mine ændringsforslag, herunder vedrørende problemet med fejlernæring, især på hospitaler og plejehjem. Det er meget vigtigt, at vi tager os af de mest udsatte grupper i vores samfund. Nogle gør sig selv sårbare, og – hvis jeg må slutte af med en voldsom generalisering – et af samfundets problemer i dag er manglen på personlig ansvarsfølelse, dvs. en overbevisning om, at ens mangler er andres problem, eller at andre vil løse problemet. Mere lovgivning giver blot næring til denne opfattelse. Der er behov for større selvregulering og selvdisciplin. Vi skal tilskynde folk til selv at tage ansvar. På den måde sikrer vi fremskridt i samfundet som helhed."@da2
"Herr Präsident! Adipositas ist eine der größten Herausforderungen, denen wir uns in Europa aus gesundheitlicher Sicht ausgesetzt sehen, aber einige werden vielleicht fragen, was das mit uns hier im Europäischen Parlament zu tun hat. Oder sogar, was es mit der EU zu tun hat ... Dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Erstens: Der Berichterstatter hat bereits darauf hingewiesen, dass über 6 % der durch die Steuerzahler finanzierten nationalen Haushalte des Gesundheitswesens für Krankheiten ausgegeben werden, die mit Adipositas in Zusammenhang stehen. Dafür müssen wir alle aufkommen. Zweitens: Die einzelnen EU-Länder gehen dieses Problem unterschiedlich an und haben viel voneinander zu lernen. Ich kann der Kommission daher dazu gratulieren, dass ihr Weißbuch diese Aussprache ausgelöst hat, und möchte lediglich einige Punkte hervorheben. Im Allgemeinen begrüßen wir den Vorschlag, den die Kommission in Bezug auf die Kennzeichnung von Lebensmitteln gemacht hat. Wir hatten jedoch den Eindruck, dass es nicht angemessen wäre, wenn die ausführlichen Diskussionen, die über dieses spezifische Thema geführt werden müssen, in diesem Bericht vorweggenommen würden. Es liegen Beweise vor, die besagen, dass das Problem der Adipositas wesentlich stärker damit verbunden ist, wie viel sich ein Mensch bewegt, und nicht nur damit, wie viel er isst. Es geht um den Kalorienumsatz und nicht nur um die Kalorienaufnahme. Es wäre also völlig falsch, wenn man der Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Schuld für dieses Problem oder dafür, keine hinreichende Lösung gefunden zu haben, in die Schuhe schieben würde. Die Realität ist wesentlich komplizierter. Wir brauchen Städte und Gemeinden, die mehr Wert auf Aktivitäten legen und daher mehr Fahrradwege anbieten, bei der Stadtplanung entsprechend handeln, öffentliche Transportmittel verstärkt fördern, mehr Parks, Sporteinrichtungen und Schulsportplätze bereitstellen und, ja, die mehr für Bildung tun. In vielen Lebensbereichen sind Veränderungen notwendig. Ich möchte daher dem Berichterstatter zu seinem weitreichenden Bericht und zu dieser äußerst schwierigen Aufgabe gratulieren, da er das Thema von seiner Vorgängerin übernommen und mit so vielen Schattenberichterstattern zusammengearbeitet hat, die viele eigene Ideen vertraten. Vor allem danke ich ihm dafür, dass er einige meiner Änderungsanträge angenommen hat, auch die über das Problem der Mangelernährung, das insbesondere in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen auftritt. Es ist sehr wichtig, dass wir uns um die schutzbedürftigeren Menschen unserer Gesellschaft kümmern. Einige Menschen sorgen selbst dafür, dass sie schutzbedürftig werden, und – wenn ich mit einer weit ausholenden Verallgemeinerung abschließen darf – eines der Probleme, das wir in der heutigen Gesellschaft haben, ist der Mangel an Eigenverantwortung. Man glaubt, dass eine Schwäche stets das Problem anderer sei und dass sich jemand darum kümmern werde, es aus dem Weg zu schaffen. Durch weitere Verordnungen wird diese Wahrnehmung nur noch verstärkt. Die Antwort lautet mehr Selbstregulierung und Selbstdisziplin. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Eigenverantwortung übernommen wird. Dadurch werden wir als Gesellschaft Fortschritte machen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας για την Ευρώπη, ορισμένοι όμως μπορεί να ρωτήσουν τι σχέση έχει αυτό με μας εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Ή ακόμη και στην ΕΕ; Υπάρχουν δύο τουλάχιστον λόγοι. Ο ένας είναι ότι, όπως δήλωσε ήδη ο εισηγητής, οι ασθένειες που έχουν σχέση με την παχυσαρκία απορροφούν πάνω από το 6% των εθνικών προϋπολογισμών για την υγεία οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους στην ΕΕ. Όλοι μας πρέπει να πληρώσουμε γι’ αυτό. Δεύτερον, οι διάφορες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν το εν λόγω ζήτημα διαφορετικά και έχει πολλά να μάθει η μια χώρα από την άλλη. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Επιτροπή για τη Λευκή Βίβλο η οποία πυροδότησε τη συζήτηση αυτή και θα ήθελα απλώς να τονίσω ορισμένα σημαντικά σημεία. Χαιρετίζουμε εν γένει την πρόταση της Επιτροπής για την επισήμανση των τροφίμων, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι θα ήταν άστοχο η εν λόγω έκθεση να προκαταλάβει τις λεπτομερείς συζητήσεις οι οποίες θα είναι απαραίτητες επ’ αυτού του συγκεκριμένου θέματος. Όσον αφορά την παχυσαρκία, τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα αφορά πολύ περισσότερο το πόσο ασκούνται οι άνθρωποι παρά το πόσο τρώνε. Το θέμα είναι η κατανάλωση θερμίδων, όχι μόνο η πρόσληψη θερμίδων. Θα ήταν επομένως εντελώς λάθος να κατηγορήσουμε τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών διότι προκάλεσε το πρόβλημα ή ακόμη διότι δεν κατάφερε να προσφέρει επαρκή λύση. Η πραγματικότητα είναι στην ουσία πολύ πιο σύνθετη. Χρειαζόμαστε κοινότητες οι οποίες να προωθούν περισσότερο τη σωματική δραστηριότητα, παρέχοντας περισσότερους ποδηλατόδρομους, καλύτερη χωροταξία, καλύτερη προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών, περισσότερα πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις, περισσότερες παιδικές χαρές και ναι, καλύτερη εκπαίδευση. Πρέπει να αλλάξουμε πολλές πτυχές της ζωής μας. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον εισηγητή για τη μακρόπνοη έκθεσή του και το πολύ δύσκολο καθήκον του να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του και να αντιμετωπίσει τόσες πολλές σκοτεινές πτυχές και τόσες ιδεοληψίες. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως επειδή δέχθηκε ορισμένες από τις τροπολογίες μου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίες αφορούν το πρόβλημα του υποσιτισμού, κυρίως στα νοσοκομεία και τους οίκους ευγηρίας. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε τους πιο ευάλωτους της κοινωνίας μας. Ορισμένοι όμως γίνονται ευάλωτοι, και αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω με μια ευρεία γενίκευση, ένα από τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας είναι η έλλειψη προσωπικής ευθύνης, η αντίληψη ότι κάθε αποτυχία είναι πρόβλημα κάποιου άλλου, ότι κάποιος άλλος θα το λύσει. Η ενίσχυση της ρυθμιστικής πρακτικής απλώς συντηρεί την αντίληψη αυτή· η απάντηση είναι περισσότερη αυτορρύθμιση και αυτοπειθαρχία. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη και με αυτόν τον τρόπο θα προοδεύσουμε όλοι περισσότερο ως κοινωνία."@el10
"Señor Presidente, la obesidad es uno de los mayores desafíos del ámbito sanitario de Europa, pero algunos pueden pensar, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, aquí, en el Parlamento Europeo o, de hecho, dentro de la UE? Hay al menos dos razones. Una es, como ya ha mencionado el ponente, que las enfermedades relacionadas con la obesidad suponen más del 6 % de los presupuestos de los sistemas nacionales de salud financiados con el dinero de los contribuyentes en la UE. Todos tenemos que pagarlo. La segunda es que los diferentes países de la UE abordan el problema de maneras diversas y todos tienen mucho que aprender unos de otros. De modo que permítanme felicitar a la Comisión por su Libro Blanco, que ha desencadenado este debate, y destacaré sólo algunos puntos. En general, celebramos la propuesta de la Comisión en cuanto al etiquetado de los alimentos, pero creo que no sería correcto adelantar en este informe cuestiones sobre el tema que será necesario debatir en el futuro. En cuanto a la obesidad, las pruebas muestran que se trata más de la cantidad de ejercicio que se realiza que de la cantidad de comida que se ingiere. Se trata de quemar calorías, no sólo de ingerirlas. De forma que sería una gran equivocación culpar a la industria alimentaria y de la bebida por causar el problema o incluso por no proporcionar una solución adecuada. De hecho la realidad es mucho más complicada. Necesitamos más centros que promuevan la actividad física, que ofrezcan más rutas para bicicletas. Necesitamos un mejor urbanismo, más promoción del transporte público, más parques y polideportivos, más campos de juego en las escuelas, y sí, una mejor educación. Necesitamos cambiar muchos aspectos de nuestras vidas. Por ello, permítanme felicitar al ponente por su amplio informe, por asumir de su predecesora una tarea tan difícil y por abordar tantas lagunas con tantas ideas propias. Le agradezco concretamente que haya aceptado algunas de mis modificaciones, incluidas aquellas relativas al problema de la desnutrición, especialmente en hospitales y residencias para ancianos. Es de vital importancia que cuidemos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Pero mucha gente se hace a sí misma vulnerable y, si me lo permiten, concluiré con una burda generalización: uno de los problemas de la sociedad hoy en día es la falta de responsabilidad individual, la creencia de que cualquier error es culpa de otra persona y de que otro se ocupará de solucionarlo. Crear más reglamentos simplemente alimenta esta percepción; la respuesta al problema es la autorregulación y la autodisciplina. Necesitamos fomentar un mayor sentido de responsabilidad individual y de esta forma nuestro progreso como sociedad será mayor."@es21
"Hr juhataja, rasvumine on üks Euroopa suurimaid tervisega seotud väljakutseid, kuid mõned võivad küsida, kuidas on see seotud meiega siin Euroopa Parlamendis? Või isegi Euroopa Liidu siseselt? On vähemalt kaks põhjust. Üks, nagu raportöör juba mainis, on see, et rasvumisega seotud haigustele kulub rohkem kui 6 % maksumaksja finantseeritud riiklikest tervishoiueelarvetest ELis. Me kõik peame selle eest maksma. Teiseks, erinevad ELi riigid võitlevad probleemiga erineval moel ning meil on palju üksteiselt õppida. Seetõttu õnnitlen komisjoni nende valge raamatu puhul, mis antud arutelu käivitas, ning soovin lihtsalt esile tõsta mõnda võtmeteemat. Üldjoontes toetame komisjoni ettepanekut toitude sildistamise osas, kuid leidsime, et antud raportit kasutades oleks sobimatu enne üksikasjalikke arutelusid midagi korda saata, sest need on antud spetsiifilise probleemi korral vajalikud. Andmetest on ka näha, et rasvumise probleem seisneb palju rohkem inimeste kehalise liikumise määras ja mitte nii palju söödava toidu koguses. See tähendab ka kalorite kulutamist, mitte ainult kalorite omandamist. Seega oleks täiesti vale süüdistada toidu- ja joogitööstust probleemi põhjustamises või isegi ebaõnnestumises pakkuda küllaldaselt head lahendust. Reaalsus on tegelikult palju keerulisem. Vajame rohkem kehalist liikumist toetavaid kogukondi, kes rajavad rohkem jalgrattateid, paremaid linnaplaneeringuid, rohkem ühistranspordi propageerimist, rohkem parke ja spordirajatisi, rohkem mänguväljakuid koolidesse ning jah, ka paremat haridust. Peame mitmeid oma elu aspekte muutma. Seetõttu õnnitlen raportööri tema laiaulatusliku raporti ning raske ülesande täitmise puhul, mille ta võttis üle oma eelkäijalt ning asus tegelema nii paljude variraportööridega, kellel oli palju omi ideid. Eriti tänan teda selle eest, et ta oli nõus vastu võtma mõned minu ettepanekud, sealhulgas need, mis käsitlevad väärtoitumist, eriti haiglates ning eakate hooldekodudes. Väga oluline on, et hoolitseksime oma ühiskonna kõige väetimate eest. Mõned inimesed on ise oma nõrkuste põhjustajad ning kui ma tohin lõpetada kokkuvõtva üldistusega, siis üks tänapäeva ühiskonna probleeme on isikliku vastutuse puudumine; usk, et iga ebaõnnestumine on kellegi teise probleem ning keegi teine lahendab selle. Regulatsioonide kasv muudab sellise suhtumise elujõulisemaks. Vastus peitub suuremas eneseregulatsioonis ja enesedistsipliinis. Peame julgustama suuremat isiklikku vastutuse võtmist ning sedamoodi areneme ühiskonnana rohkem."@et5
". Lihavuus on Euroopan suurimpia terveyshaasteita, mutta voidaan kysyä, mitä tekemistä sillä on Euroopan parlamentin kanssa? Tai ylipäätään EU:n kanssa? Syitä on ainakin kaksi. Toinen on se, että kuten esittelijä jo totesi, lihavuudesta johtuvat sairaudet nielevät yli kuusi prosenttia verovaroin rahoitetuista jäsenvaltioiden terveysmenoista EU:ssa. Me kaikki joudumme maksamaan siitä. Toiseksi EU:n eri jäsenvaltiot ratkovat ongelmaa eri tavoin, ja kaikki voivat oppia paljon toisiltaan. Saanen siis onnitella komissiota siitä, että se käynnisti valkoisella kirjallaan tämän keskustelun. Haluan nyt ottaa esille muutamia tärkeimpiä kohtia. Yleisesti ottaen kannatamme komission ehdotusta elintarvikemerkinnöistä, mutta katsomme, ettei mietinnöllä pidä tehdä tyhjäksi yksityiskohtaisia keskusteluja, joita tästä erityisestä aiheesta on tarpeen käydä. Mitä lihavuusongelmaan tulee, on näyttöä siitä, että ongelmassa on paljon enemmän kyse siitä, kuinka paljon ihmiset harrastavat liikuntaa, kuin siitä, miten paljon he syövät. Kyse ei siis ole pelkästään nautittujen kalorien määrästä vaan myös kalorien kulutuksesta. Olisi siis täysin väärin syyttää elintarvike- ja juomateollisuutta lihavuusongelmasta tai siitä, ettei sopivaa ratkaisua ole löytynyt. Totuus on nimittäin paljon monimutkaisempi. Tarvitsemme lisää liikuntamyönteisiä yhteisöjä, jotka tarjoavat nykyistä enemmän pyöräilyreittejä, tarvitsemme parempaa kaupunkisuunnittelua, julkisten liikennevälineiden suosion lisäämistä, enemmän puistoja ja urheilupaikkoja, kouluihin lisää urheilukenttiä sekä parempaa valistusta. Monen asian arkielämässä on muututtava. Saanen siis onnitella esittelijää laaja-alaisesta mietinnöstä, jonka laatiminen oli vaikea tehtävä, kun hän joutui jatkamaan edeltäjänsä työtä ja kokoamaan yhteen monen varjoesittelijän näkemykset. Olen kiitollinen hänelle erityisesti siitä, että hän hyväksyi osan tarkistuksistani, myös ne, jotka koskivat erityisesti sairaaloiden ja vanhainkotien aliravitsemusongelmaa. On äärimmäisen tärkeää, että pidämme huolen yhteiskuntamme vähäosaisista. Jotkut päätyvät vähäosaisuuteen omasta syystään, ja karkeasti yleistäen sanoisin lopuksi, että yksi nyky-yhteiskunnan ongelmista on henkilökohtaisen vastuunoton puute, luulo siitä, että epäonnistumiset ovat muiden syytä ja että muut kyllä ratkaisevat ne. Sääntelyn lisääminen vain ruokkisi tätä käsitystä lisää, kun sitä vastoin vastuu omasta itsestään ja itsekuri ovat ratkaisu ongelmaan. Ihmisiä onkin kannustettava ottamaan entistä suurempi vastuu itsestään. Siten pääsemme kaikki eteenpäin yhteiskunnassa."@fi7
"Monsieur le Président, l'obésité figure parmi les plus grands défis que l'Europe doive relever en matière de santé. Cependant, certains au sein de cet hémicycle ne manqueront pas de se demander en quoi cela concerne le Parlement européen ou même l’UE. Je distingue au moins deux raisons. Primo, comme l’a déjà dit le rapporteur, les maladies dues à l’obésité accaparent plus de 6 % des dépenses de l’État en matière de soins de santé dans toute l’Europe, dépenses financées par l’argent du contribuable. Nous mettons tous la main à la poche. Secundo, chaque pays européen s’attaque à cette problématique à sa manière, et chacun d’entre eux a beaucoup à apprendre de l’autre. Je tiens ainsi à féliciter la Commission pour son livre blanc, qui a permis de lancer ce débat dans le cadre duquel je voudrais attirer l’attention sur quelques points essentiels. Nous sommes globalement favorables à la proposition de la Commission sur l’étiquetage des aliments, tout en étant d’avis qu’il ne serait pas correct que ce rapport anticipe les discussions approfondies qui devront avoir lieu sur cette question. Pour ce qui est de l’obésité, il ressort des données disponibles que le problème porte moins sur la quantité des calories ingérées que sur celle des exercices effectués. Ce ne sont pas seulement les calories qui entrent qui sont concernées, mais également les calories qui sortent. Ainsi, rendre l'industrie des aliments et des boissons responsables de ce problème, voire de l'absence de solution satisfaisante, serait une grave erreur. Dans la réalité, la situation est beaucoup plus complexe. Nous avons besoin de communautés plus favorables à l’activité, proposant davantage de pistes cyclables, d’une meilleure planification urbaine, d’une meilleure promotion des transports en commun, de plus de parcs et d’infrastructures sportives, de plus d’aires de jeux dans les écoles et, bien entendu, d’une meilleure éducation. Nous devons revoir notre mode de vie à de multiples égards. Aussi, permettez-moi de féliciter le rapporteur pour ce document complet et la mission ardue, héritée de son prédécesseur, qu’il a dû mener à bien, ainsi que pour l’écoute d'autant de rapporteurs fictifs, chacun venant avec ses propres conceptions. Je tiens à le remercier en particulier d’avoir accepté certains de mes amendements, dont ceux concernant le problème de la malnutrition, en particulier dans les hôpitaux et maisons de soins pour personnes âgées. Il est crucial de s’occuper des personnes les plus fragiles de notre société. Certaines personnes se rendent elles-mêmes vulnérables, et, si je puis conclure par une généralisation tous azimuts, l’un des problèmes auxquels notre société est aujourd’hui confrontée est l’absence de responsabilité personnelle, le fait de croire que le problème ne nous concerne pas et que quelqu'un d'autre le résoudra. Le renforcement de la réglementation alimente cette perception. Plus d’autorégulation et d’autodiscipline, tels sont les maîtres mots. Nous devons promouvoir une plus grande responsabilité individuelle de façon à progresser tous davantage, en tant que société."@fr8
"Elnök úr, az elhízás egyike Európa legnagyobb egészségügyi kihívásainak, de lehetnek olyanok, akik megkérdezik, hogy mi közünk nekünk hozzá itt az Európai Parlamentben? Sőt akár az EU-ban? Ennek legalább két oka van. Az egyik az, amint az előadó már elmondta, hogy az elhízáshoz kapcsolódó betegségek az EU adófizetők által finanszírozott nemzeti egészségügyi költségvetése több mint 6%-át teszi ki. Fizetnünk kell érte. Másodszor, a különféle EU országok a kérdést eltérő módon kezelik, és sokat tanulhatunk egymástól. Így hadd gratuláljak a Bizottságnak a Fehér Könyvhöz, amely ezt a vitát kiváltotta, és szeretnék csak néhány fontos pontra rámutatni. Általában üdvözöljük a Bizottság élelmiszercímkézésre vonatkozó javaslatait, de úgy véljük, nem helyénvaló, hogy ez a jelentés megelőzze azt a részletes vitát, amire szükség lesz erről a konkrét kérdésről. Az elhízást illetően a bizonyítékok arra mutatnak rá, hogy a probléma sokkal inkább kötődik ahhoz, hogy az emberek mennyi testgyakorláshoz jutnak, mint ahhoz, hogy mennyit esznek. A kérdés a kalóriafelhasználásról szól, nem csak a kalóriabevitelről. Így teljesen téves dolog az élelmiszer- és italgyártókat hibáztatni a probléma okozásáért, vagy azért, hogy nem adnak megfelelő megoldást. A valóság ennél sokkal bonyolultabb. Több aktivitásbarát közösségre van szükségünk, akik több kerékpárutat, jobb várostervezést, a közösségi közlekedés nagyobb elősegítését, több parkot és sportlétesítményt, több iskolai játszóteret, és igen, jobb oktatást kínálnak. Arra van szükség, hogy életünk sok vonatkozása megváltozzék. Hadd gratuláljak tehát az előadónak ehhez a széleskörű jelentéshez és az ő nagyon nehéz feladatához átvéve a stafétát elődjétől, és oly sok árnyékelőadóval megbirkózva, akiknek mind megvannak a saját elképzeléseik. Én különösen is köszönetet mondok neki azért, hogy néhány módosításomat elfogadta, beleértve az alultáplálás problémájára vonatkozókat, különösen kórházakban és az idősgondozó otthonokban. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk társadalmunk veszélyeztetettjeiről. Vannak olyanok, akik önmagukat veszélyeztetik, és ha egy nagy általánosítással befejezhetem, mai társadalmunk egyik problémája a személyes felelősség hiánya, az a hit, hogy minden mulasztás valaki más problémája és majd valaki más megoldja. A több szabályozás csak ezt a hitvilágot táplálja; pedig a nagyobb önszabályozás és az önfegyelem a válasz. Ösztönöznünk kell a nagyobb személyes felelősségvállalást, és így mindannyian a társadalomként jobban tudunk majd előrelépni."@hu11
"Signor Presidente, l’obesità è una delle sfide più importanti che l’Europa deve affrontare sul piano sanitario. Cionondimeno qualcuno potrebbe chiedersi cosa ha a che vedere l’obesità con il Parlamento europeo o, in ultima istanza, con l’Unione europea. Sono almeno due le ragioni. Innanzitutto, come ha ricordato il relatore, le patologie correlate all’obesità pesano per più del 6 per cento sui bilanci sanitari nazionali finanziati dai contribuenti europei. Paghiamo tutti. In secondo luogo, i diversi Stati membri stanno affrontando in modo diverso il problema e possono imparare molto gli uni dalle esperienze degli altri. Desidero quindi congratularmi con la Commissione per il suo Libro bianco che ha stimolato la discussione e vorrei evidenziare solo alcuni punti fondamentali. Noi siamo favorevoli alla proposta della Commissione sull’etichettatura dei prodotti alimentari, ma riteniamo che sarebbe inappropriato lasciare che questa relazione anticipasse le discussioni dettagliate che sarà indispensabile dedicare a questo tema specifico. Per quanto attiene l’obesità, l’evidenza dimostra che il problema è legato maggiormente al livello di attività fisica che alla quantità di cibo assunto. Contano le calorie bruciate, non solo quelle ingerite. Sarebbe quindi totalmente errato sostenere che l’industria alimentare e delle bevande è responsabile di aver causato il problema o di non avervi posto sufficiente rimedio. La realtà è anzi ben più complessa. Servono comunità che incoraggino maggiormente l’esercizio fisico e offrano più piste ciclabili, una migliore pianificazione urbana, una più forte promozione del trasporto pubblico, più parchi e strutture sportive, più campi da gioco nelle scuole e, dobbiamo ammetterlo, una migliore educazione. Sono molti gli aspetti della nostra vita che devono cambiare. Consentitemi pertanto di congratularmi con il relatore per l’ampia relazione e il compito particolarmente difficile che ha dovuto affrontare subentrando al suo predecessore e lavorando su tante ombre e tante idee. In particolare gli sono grato per aver accolto alcuni dei miei emendamenti, fra cui quelli concernenti il problema della malnutrizione soprattutto negli ospedali e nelle residenze per anziani. E’ certamente importante prendersi cura dei soggetti più vulnerabili della nostra società. Alcuni si rendono vulnerabili e, se posso concludere con un’estrema generalizzazione, uno dei problemi della società contemporanea è la mancanza di responsabilità personale, la convinzione che ogni fallimento è responsabilità altrui, che altri vi porranno rimedio. Un’ulteriore regolamentazione non fa che alimentare questa percezione; la risposta è invece più autoregolamentazione e più autodisciplina. Dobbiamo incoraggiare una maggiore assunzione di responsabilità personale perché la nostra società possa compiere maggiori progressi."@it12
"Gerb. pirmininke, nutukimas yra viena didžiausių sveikatos problemų Europoje, tačiau kai kam gali kilti klausimas, ką bendra su juo turi Europos Parlamentas? Arba Europos Sąjunga? Su šia problema mus sieja bent dvi priežastys. Pirma, pranešėjas jau paminėjo, kad su nutukimu susijusioms ligoms kai kuriose valstybėse narėse skiriama daugiau kaip 6 proc. mokesčių mokėtojų finansuojamų valstybinės sveikatos priežiūros išlaidų. Mes visi turime už jį sumokėti. Antra, įvairios ES šalys šia problemą sprendžia skirtingai, todėl viena kitą gali daug ko išmokyti. Todėl norėčiau pasveikinti Komisiją, parengusią Baltąją knygą ir paskatinusią šias diskusijas, ir išskirti kelis pagrindinius aspektus. Mes iš principo pritariame Komisijos pasiūlymo dėl maisto produktų ženklinimo, bet manėme, kad šis pranešimas neturėtų užbėgti už akių išsamioms diskusijoms šiuo klausimu. Su nutukimu susiję faktai rodo, kad didesnė problema yra ne tai, kiek jie valgo, bet kiek jie juda. Problema yra ne tik kalorijų suvartojimas, bet ir jų „sudeginimas“. Todėl būtų neteisinga kaltinti maisto ir gėrimų pramonę, kad ji sukėlė šią problemą arba nepasiūlė tinkamo sprendimo. Realybė yra daug sudėtingesnė. Mums reikia aktyviai veiklai palankių bendruomenių, kuriose būtų siūloma daugiau dviračių maršrutų, geriau planuojami miestai, skatinamas viešasis transportas, būtų daugiau parkų ir sporto reikmenų, daugiau sporto aikštelių mokyklose ir taip, geresnis švietimas. Reikia, kad mūsų gyvenime pasikeistų daug dalykų. Todėl norėčiau pasveikinti pranešėją, kuris pateikė išsamų pranešimą ir įvykdė labai sunkią užduotį, perimdamas pranešimą iš ankstesnės pranešėjos ir susidorodamas su įvairiais neaiškumais ir daugybe idėjų. Ypač norėčiau padėkoti jam už tai, kad jis pritarė kai kuriems mano pateiktiems pakeitimams, įskaitant pakeitimus, susijusius su bloga mityba, ypač ligoninėse ir senelių globos namuose. Labai svarbu prižiūrėti labiausiai pažeidžiamas mūsų visuomenės grupes. Kai kurie žmonės patys savęs neapsaugo ir – norėčiau pabaigti plačiu apibendrinimu – viena dabartinės visuomenės problemų yra asmeninės atsakomybės trūkumas, tikėjimas, kad visos silpnybės yra kažkieno kito problema, kad kažkas kitas jas išspręs. Didesnis reguliavimas tik sustiprins šią nuostatą, išeitis – daugiau savireguliavimo ir disciplinos. Turime skatinti didesnę asmeninę atsakomybę. Taip pasieksime didesnės pažangos kaip visuomenė."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, aptaukošanās ir viena no Eiropas lielākajām veselības problēmām, bet dažs labs var teikt, kāda mums saistība ar to šeit, Eiropas Parlamentā vai Eiropas Savienībā? Te ir vismaz divi iemesli. Pirmkārt, kā referents jau teica, ar aptaukošanos saistītās slimības prasa vairāk nekā 6 % no valstu veselības budžetiem, kurus finansē nodokļu maksātāji Eiropas Savienībā. Mums visiem par to jāmaksā. Otrkārt, dažādas ES valstis risina jautājumu atšķirīgi, un visiem ir daudz ko mācīties citam no cita. Tāpēc es apsveicu Komisiju par Balto grāmatu, kas izraisīja šīs debates, un es tikai uzsvēršu dažus galvenos punktus. Mēs visumā atzinīgi vērtējam Komisijas priekšlikumu par pārtikas marķēšanu, bet jutām, ka nebūtu pareizi šo ziņojumu iesniegt pirms padziļinātām diskusijām, kas būtu nepieciešamas par šo konkrēto jautājumu. Runājot par aptaukošanos, pierādījumi rāda, ka problēma drīzāk ir kustību trūkumā, nevis apēsto produktu daudzumā. Svarīgs ir kaloriju patēriņš, nevis tikai tas, cik kaloriju uzņem. Tātad būtu pilnīgi nepareizi vainot pārtikas un dzērienu ražotājus par problēmas izraisīšanu vai par nespēju dot pietiekamu risinājumu. Īstenība faktiski ir daudz sarežģītāka. Mums vajadzīgas fizisko aktivitāšu atbalsta kopienas, kas piedāvātu vairāk velosipēdistu maršrutus, labāku pilsētplānošanu, vairāk atbalstītu sabiedrisko transportu, parkus un sporta būves, skolu spēļu laukumus un labāku izglītību. Mums jāmaina daudzi aspekti mūsu dzīvē. Tāpēc es apsveicu referentu par viņa plaša spektra ziņojumu un viņa ļoti grūto uzdevumu, kuru viņš pārņēmis no sava priekšgājēja un kurā aplūkotas tik daudzas problēmas ēnu puses, par kurām viņš izteicis pats savus uzskatus. Es jo īpaši pateicos viņam par dažu manu grozījumu pieņemšanu, starp tiem arī to, kas attiecas uz nepietiekama uztura problēmu, jo īpaši slimnīcās un veco ļaužu aprūpes namos. Vissvarīgākais ir tas, lai mēs rūpētos par vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem mūsu sabiedrībā. Daži cilvēki padara paši sevi par mazaizsargātiem, un, ja es drīkstu izteikt secinājumu ar radikālu vispārinājumu, tad viena no sabiedrības problēmām šodien ir individuālās atbildības trūkums jeb uzskats, ka jebkura mana neveiksme ir kāda cita cilvēka problēma, proti, kādam citam tā jāatrisina. Jo vairāk regulējumu šajā jomā, jo vairāk mēs atbalstām šādu uzskatu; šīs problēmas atrisinājums ir pašregulācijas un pašdisciplīnas prasība. Mums jāmudina uzņemties lielāku individuālo atbildību, un tikai tādā veidā mēs visi kā sabiedrība panāksim lielāku progresu."@lv13
"Mr President, obesity is one of Europe’s greatest health challenges, but some may say what has it got to do with us here in the European Parliament? Or indeed within the EU? There are at least two reasons. One is, as the rapporteur has already said, obesity-related diseases account for more than 6% of taxpayer-funded national health budgets in the EU. We all have to pay for it. Secondly, different EU countries are tackling the issue differently, and all have much to learn from each other. So may I congratulate the Commission for their White Paper in triggering this debate, and I would just highlight a few key points. We generally welcome the Commission’s proposal on food labelling, but felt it would be inappropriate for this report to pre-empt the detailed discussions which will be necessary on this specific issue. On obesity, evidence shows that the problem is much more about how much exercise people take rather than just how much food they eat. It is about calorie output, not just about calorie input. So it would be totally wrong to blame the food and drink industry for causing the problem, or indeed for failing to provide a sufficient solution. The reality is in fact much more complicated. We need more activity-friendly communities offering more bicycle routes, better town planning, more promotion of public transport, more parks and sports facilities, more school playing fields and yes, better education. We need many aspects of our lives to change. So may I congratulate the rapporteur on his wide-ranging report and his very difficult task, picking up from his predecessor, and dealing with so many shadows with so many ideas of their own. I particularly thank him for accepting some of my amendments including those concerning the problem of malnourishment, particularly in hospitals and care homes for the elderly. It is most important that we look after the more vulnerable in our society. Some people make themselves vulnerable, and, if I may conclude with a sweeping generalisation, one of the problems of society today is a lack of personal responsibility, a belief that every failing is someone else’s problem, that someone else will solve it. More regulation simply feeds this perception; more self-regulation and self-discipline is the answer. We need to encourage greater personal responsibility, and that way we will all make greater progress as a society."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, obesitas is een van de grootste Europese uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, maar sommigen zijn misschien geneigd te zeggen: wat hebben wij in het Europees Parlement – of in de EU – daar mee te maken? Hier zijn twee redenen voor aan te voeren. Ten eerste, zoals de rapporteur reeds heeft gezegd, slokken aan obesitas gerelateerde ziekten in de EU meer dan 6 procent van de nationale, door de belastingbetalers gefinancierde gezondheidsbegrotingen op. We draaien er dus met z’n allen voor op. Ten tweede pakken de verschillende lidstaten het probleem op verschillende manieren aan en zij kunnen allemaal veel van elkaar leren. Ik zou de Commissie dus willen gelukwensen met haar Witboek dat de aanzet geeft tot dit debat. Ik wil slechts op enkele hoofdpunten van het Witboek ingaan. Wij zijn over het algemeen ingenomen met het Commissievoorstel inzake de etikettering van levensmiddelen, maar zijn van mening dat het ongepast zou zijn als dit verslag zou vooruitlopen op de uitvoerige discussies die over dit specifieke vraagstuk nodig zullen zijn. Met betrekking tot obesitas is aangetoond dat het probleem meer te maken heeft met te weinig bewegen dan met te veel eten. Het gaat om het verbruik van calorieën, niet alleen om het opnemen van calorieën. Het zou dus helemaal verkeerd zijn om de levensmiddelen- en drankenindustrie de schuld voor dit probleem te geven of voor het feit dat zij nog geen goede oplossing heeft gevonden. De werkelijkheid is een stuk ingewikkelder. We moeten voor meer activiteitgerichte gemeenschappen zorgen, met meer fietspaden, betere stadsontwikkeling, sterkere bevordering van het openbaar vervoer, meer parken en sportfaciliteiten, meer sportvelden voor scholen en, ja, ook betere voorlichting. We moeten een heleboel aspecten van ons dagelijks leven wijzigen. Ik zou de rapporteur dus willen feliciteren met zijn breed opgezette verslag en met het feit dat hij zich van de moeilijke taak heeft gekweten het verslag van zijn voorganger over te nemen en met zoveel schaduwrapporteurs te onderhandelen die zoveel eigen ideeën hadden. Ik ben hem er vooral dankbaar voor dat hij een aantal van mijn amendementen heeft willen opnemen, onder meer over het probleem van ondervoeding, met name in ziekenhuizen en bejaardencentra. Het is uiterst belangrijk dat we voor de kwetsbare groepen van de samenleving zorgen. Sommigen zijn door eigen toedoen kwetsbaar, en, als ik met een sterke veralgemenisering mag besluiten, een van de problemen van onze samenleving vandaag de dag is het gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid, het geloof dat iedere tekortkoming het probleem van anderen is, dat iemand anders het wel zal oplossen. Meer regulering draagt tot deze opvatting bij: meer zelfregulering en zelfdiscipline is het juiste antwoord. We moeten het nemen van meer persoonlijke verantwoordelijkheid aanmoedigen, dan gaat de hele samenleving erop vooruit."@nl3
"Panie przewodniczący! Otyłość jest jednym z największych wyzwań zdrowotnych dla Europy, lecz ktoś mógłby spytać, co ma wspólnego z nami tu w Parlamencie Europejskim? Czy wręcz w Unii Europejskiej? Istnieją co najmniej dwa powody. Jednym z nich jest fakt, o którym wspomniał już poseł sprawozdawca, że choroby związane z otyłością pochłaniają w Unii Europejskiej ponad 6% krajowych budżetów służby zdrowia, finansowanych z pieniędzy podatników. Wszyscy musimy za to płacić. Po drugie, poszczególne państwa Unii Europejskiej radzą sobie z tą kwestią na różne sposoby, i wszyscy możemy się od siebie wiele nauczyć. Dlatego chciałbym pogratulować Komisji białej księgi, która dała impuls do tej debaty, a także podkreślić kilka najważniejszych punktów. Ogólnie z zadowoleniem przyjmujemy propozycję Komisji dotyczącą etykietowania żywności, lecz naszym zdaniem byłoby niewłaściwe, gdyby sprawozdanie uprzedzało szczegółowe dyskusje, które będą niezbędne w tej konkretnej sprawie. W kwestii otyłości dane pokazują, że problem polega znacznie bardziej na tym, ile ludzie zażywają ruchu, niż ile przyjmują pożywienia. Chodzi o spalanie kalorii, a nie tylko ich przyjmowanie. Dlatego byłoby całkowicie błędne oskarżać przemysł spożywczy i napojów o powodowanie problemu, lub wręcz o brak pomysłu na skuteczne rozwiązanie. Rzeczywistość jest w istocie znacznie bardziej złożona. Potrzebujemy więcej społeczności promujących aktywność fizyczną, oferujących więcej ścieżek rowerowych, potrzebujemy lepszego planowania terenów miejskich, lepszej promocji transportu publicznego, więcej parków i obiektów sportowych, więcej boisk szkolnych i oczywiście lepszej edukacji. Potrzebujemy zmienić wiele aspektów naszego życia. Dlatego chcę pogratulować posłowi sprawozdawcy wszechstronnego sprawozdania, jak również udanej realizacji nader trudnego zadania, polegającego na przejęciu po poprzedniku tak wielu sprawozdawców pomocniczych i zmierzeniu się z tak licznymi pomysłami. W szczególności chcę podziękować mu za przyjęcie kilku z moich propozycji zmian, w tym tych dotyczących problemu niedożywienia, szczególnie w szpitalach i domach opieki dla osób starszych. Jest bardzo ważne, abyśmy otoczyli opieką słabszych członków naszego społeczeństwa. Niektórzy ludzie niestety sami się osłabiają, i jeśli wolno mi zakończyć dość odważnym uogólnieniem, jednym z problemów dzisiejszego społeczeństwa jest brak osobistej odpowiedzialności, przekonanie, że wszelkie nasze niepowodzenia to nie nasz problem, że rozwiąże go za nas ktoś inny. Kolejne regulacje są tylko pożywką dla takiej postawy: jedyną słuszną odpowiedzią jest więcej samoregulacji i samodyscypliny. Powinniśmy zachęcać do większej osobistej odpowiedzialności, i tym sposobem wszyscy uczynimy postęp jako społeczeństwo."@pl16
"Senhor Presidente, a obesidade constitui um dos maiores desafios da Europa em matéria de saúde, mas alguns poderão perguntar-se o que é que isso tem a ver connosco, aqui no Parlamento Europeu? Ou, na realidade, na UE? Há pelo menos duas razões. Uma prende-se, como o nosso relator já disse, com o facto de as doenças relacionadas com a obesidade representarem 6% das despesas governamentais em matéria de saúde na Europa. Todos nós temos de pagar. Em segundo lugar, vários países da UE estão a resolver o problema de maneira diferente e todos temos muito a aprender uns com os outros. Permitam-me pois que felicite a Comissão pelo seu Livro Branco que dá origem a este debate, e gostaria apenas de assinalar algumas questões fundamentais. Na generalidade saudamos a proposta da Comissão relativamente à rotulagem dos produtos alimentares, mas considerámos que seria inadequado este relatório chamar a si discussões exaustivas como as que serão necessárias entabular sobre esta questão específica. No que se refere à obesidade, os dados mostram que o problema reside muito mais na quantidade de exercício que as pessoas fazem do que na quantidade de alimentos que as pessoas ingerem. Trata-se de saída de calorias, não apenas de entrada de calorias. Logo seria absolutamente errado responsabilizar o sector alimentar ou das bebidas pelos problemas existentes, ou por não oferecer uma solução satisfatória. A realidade é de facto muito mais complicada. Precisamos de comunidades mais amigas de actividades que proporcionem mais vias para bicicletas, melhor planeamento urbano, maior promoção dos transportes públicos, mais parques e mais estruturas desportivas, mais campos de jogos nas escolas e, claro, melhor educação. São muitos os aspectos que precisamos de mudar na nossa vida. Permitam-me então que felicite o relator pelo seu relatório tão completo e pela sua difícil tarefa, que herdou da sua antecessora, de dar resposta a tantas questões pouco claras usando de várias ideias da sua lavra. Agradeço-lhe especialmente por aceitar algumas das minhas alterações, incluindo as que dizem respeito ao problema da má nutrição, concretamente nos hospitais e lares para idosos. É extremamente importante que cuidemos dos mais vulneráveis na nossa sociedade. Algumas pessoas tornam-se a si próprias vulneráveis, e, se é que posso concluir com uma generalização tão vasta, um dos problemas da sociedade de hoje é a falta de responsabilidade social, a crença de que todos os fracassos são problema de outrem, que alguém mais o resolverá. Mais regulamentação vem simplesmente alimentar esta percepção; mais auto-regulamentação e auto-disciplina são a resposta. Precisamos de incentivar a uma maior responsabilidade pessoal e dessa forma conseguiremos fazer progressos como sociedade."@pt17
"Mr President, obesity is one of Europe’s greatest health challenges, but some may say what has it got to do with us here in the European Parliament? Or indeed within the EU? There are at least two reasons. One is, as the rapporteur has already said, obesity-related diseases account for more than 6% of taxpayer-funded national health budgets in the EU. We all have to pay for it. Secondly, different EU countries are tackling the issue differently, and all have much to learn from each other. So may I congratulate the Commission for their White Paper in triggering this debate, and I would just highlight a few key points. We generally welcome the Commission’s proposal on food labelling, but felt it would be inappropriate for this report to pre-empt the detailed discussions which will be necessary on this specific issue. On obesity, evidence shows that the problem is much more about how much exercise people take rather than just how much food they eat. It is about calorie output, not just about calorie input. So it would be totally wrong to blame the food and drink industry for causing the problem, or indeed for failing to provide a sufficient solution. The reality is in fact much more complicated. We need more activity-friendly communities offering more bicycle routes, better town planning, more promotion of public transport, more parks and sports facilities, more school playing fields and yes, better education. We need many aspects of our lives to change. So may I congratulate the rapporteur on his wide-ranging report and his very difficult task, picking up from his predecessor, and dealing with so many shadows with so many ideas of their own. I particularly thank him for accepting some of my amendments including those concerning the problem of malnourishment, particularly in hospitals and care homes for the elderly. It is most important that we look after the more vulnerable in our society. Some people make themselves vulnerable, and, if I may conclude with a sweeping generalisation, one of the problems of society today is a lack of personal responsibility, a belief that every failing is someone else’s problem, that someone else will solve it. More regulation simply feeds this perception; more self-regulation and self-discipline is the answer. We need to encourage greater personal responsibility, and that way we will all make greater progress as a society."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, obezita je jedným z najväčších problémov v oblasti zdravia, ale niekto by mohol namietať, čo má táto téma do činenia s nami tu na pôde Európskeho parlamentu? Alebo dokonca v rámci EÚ? Sú prinajmenšom dva dôvody. Jedným z nich je, ako už poznamenal pán spravodajca, že choroby súvisiace s obezitou predstavujú viac ako 6 % výdavkov pre zdravotníctvo zo štátnych rozpočtov financovaných z daní daňových poplatníkov v EÚ. My všetci za to musíme zaplatiť. Po druhé, jednotlivé štáty EÚ sa k riešeniu problému stavajú rôzne a všetky štáty sa majú navzájom čo učiť jeden od druhého. A teda mi dovoľte zablahoželať Komisii k tomu, že jej biela kniha bola impulzom pre túto rozpravu, a rád by som len vyzdvihol niektoré z kľúčových bodov. Vo všeobecnosti vítame návrh Komisie na označovanie potravín, ale cítime, že by nebolo vhodné, aby táto správa zabránila podrobným diskusiám, ktoré budú potrebné k tejto osobitnej problematike. Čo sa týka obezity, skúsenosť dokazuje, že problém oveľa viac spočíva v tom, koľko pohybovej aktivity ľudia vykonávajú, než len v tom, koľko potravín konzumujú. Je to aj o energetickom výdaji, nielen o energetickom príjme. Preto by určite bolo absolútne nesprávne viniť potravinársky a nápojový priemysel za to, že zapríčinil problém alebo za neúspech poskytnúť dostatočné riešenie. Realita je v skutočnosti oveľa komplikovanejšia. Potrebujeme viac spoločenstiev podporujúcich aktivitu s väčšou ponukou cyklistických trás, lepšie územné plánovanie, viac propagácie mestskej hromadnej dopravy, viac parkov a športových zariadení, viac školských ihrísk a, áno, lepšie vzdelávanie. Potrebujeme zmenu v mnohých aspektoch našich životov. Takže mi dovoľte zablahoželať spravodajcovi k jeho rozsiahlej správe a k jeho veľmi zložitej úlohe, ktorú prevzal od svojej predchodkyne a ktorá sa zaoberá toľkými aspektmi, toľkými myšlienkami samými osebe. Obzvlášť mu ďakujem za uznanie niektorých z mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vrátane tých, ktoré súvisia s problémom podvýživy, najmä v nemocniciach a domovoch dôchodcov. Je mimoriadne dôležité starať sa o tých zraniteľnejších členov našej spoločnosti. Niektorí ľudia robia sami seba zraniteľnými, a ak môžem uviesť až príliš zovšeobecňujúcu generalizáciu, jedným z problémov dnešnej spoločnosti je chýbajúca osobná zodpovednosť, presvedčenie, že každé zlyhanie je problémom niekoho iného, že niekto iný ho vyrieši. Viac regulácie jednoducho živí toto vnímanie, odpoveďou je viac samoregulácie a sebadisciplíny. Musíme podporovať väčšiu osobnú zodpovednosť a týmto spôsobom celá spoločnosť ako taká dosiahne väčší pokrok."@sk19
"Gospod predsednik, debelost je eden od največjih izzivov Evrope, toda nekateri bodo vprašali, kaj ima to opraviti z nami tu v Evropskem parlamentu. Ali celo v EU? Obstajata vsaj dva razloga. Eden je, kot je že povedal poročevalec, da se za bolezni, povezane z debelostjo, porabi več kot 6 % nacionalnih zdravstvenih proračunov v EU, ki jih financirajo davkoplačevalci. Vsi moramo plačati za to. Drugič, različne države EU se različno spopadajo z zadevo in vse se lahko veliko naučijo druga od druge. Zato Komisiji čestitam za njeno belo knjigo za sprožitev te razprave in rad bi izpostavil nekaj ključnih točk. Na splošno pozdravljamo predlog Komisije o označevanju živil, vendar se nam zdi, da bi bilo neprimerno za to poročilo, da bi prehitevalo podrobne razprave, ki bodo potrebne glede tega specifičnega vprašanja. Pri debelosti dokazi kažejo, da je problem predvsem v tem, koliko se ljudje gibljejo, in ne samo v tem, koliko hrane pojedo. Gre za porabo kalorij, ne samo za vnos kalorij. Torej bi bilo povsem napačno, da bi za povzročanje problema krivili živilsko industrijo in industrijo pijač ali jo krivili celo za neuspeh pri iskanju primerne rešitve. Resničnost je dejansko precej bolj zapletena. Potrebujemo več skupnosti, ki so gibanju prijazne in nudijo več kolesarskih stez, boljše načrtovanje mest, več spodbujanja javnega prevoza, več parkov in športnih objektov, več šolskih igrišč in da, boljše izobraževanje. Spremeniti moramo mnogo vidikov našega življenja. Naj torej čestitam poročevalcu za njegovo obširno poročilo in za njegovo zelo težko nalogo, saj jo je prevzel od svoje predhodnice, in za ukvarjanje s tako veliko sencami s tako veliko lastnimi idejami. Še zlasti se mu zahvaljujem za ta, da je sprejel nekaj mojih sprememb, vključno s tistimi, ki zadevajo problem neprimerne prehrane, predvsem v bolnišnicah in domovih za starejše. Nadvse pomembno je, da skrbimo za najbolj ranljive v naši družbi. Nekateri ljudje se naredijo ranljive in, če smem zaključiti s splošnim zaključkom, eden od problemov današnje družbe je pomanjkanje osebne odgovornosti, prepričanje, da je vsak neuspeh problem nekoga drugega, da ga bo rešil nekdo drug. Več ureditve samo hrani to dojemanje; odgovor je več samoregulacije in samodiscipline. Spodbujati moramo večjo osebno odgovornost in na ta način bomo vsi bolj napredovali kot družba."@sl20
"Herr talman! Fetma är en av Europas största hälsoutmaningar, men några kanske undrar vad det har med oss här i Europaparlamentet att göra. Eller vad det överhuvudtaget har med EU att göra? Det finns minst två skäl. Det ena är, som föredraganden redan har sagt, att fetmarelaterade sjukdomar svarar för mer än 6 procent av de nationella hälsobudgetarna i EU, som finansieras av skattebetalarna. Vi måste alla betala för fetma. För det andra tacklar olika länder i EU frågan på olika sätt, och vi har alla mycket att lära av varandra. Låt mig därför gratulera kommissionen till den vitbok som har utlöst den här diskussionen, och jag skulle bara vilja lyfta fram ett par viktiga punkter. Vi välkomnar i stort kommissionens förslag om livsmedelsmärkning, men jag känner att det skulle vara olämpligt om den här rapporten föregriper de detaljerade diskussioner som kommer att krävas om just denna punkt. När det gäller fetma finns det bevis för att problemet handlar betydligt mer om hur mycket folk motionerar än om hur mycket mat de äter. Det handlar om att förbränna kalorier, inte bara om kaloriintaget. Därför skulle det vara helt fel att skylla på livsmedels- och dryckesbranschen och hävda att det är de som orsakar problemet, eller att det är deras fel att vi inte kommit fram till en bra lösning. Verkligheten är i själva verket mycket mer komplicerad. Vi behöver mer aktivitetsvänliga samhällen som erbjuder fler cykelvägar, bättre stadsplanering, fler offentliga transporter, fler parker och idrottsanläggningar, fler lekplatser på skolorna och ja, bättre utbildning. Många aspekter av våra liv måste ändras. Låt mig därför gratulera föredraganden till detta brett upplagda betänkande och en mycket svår uppgift, som han tog över från sin föregångare, och för att han kunnat hantera så många dunkla områden med så många egna idéer. Jag vill särskilt tacka honom för att han accepterat några av mina ändringsförslag, inklusive dem som rör problemet med undernäring, framför allt på sjukhus och vårdhem för äldre. Det är oerhört viktigt att vi tar hand om de sårbaraste i vårt samhälle. En del människor gör sig själv sårbara. Om jag får avsluta med en svepande generalisering så är ett av problemen i dagens samhälle bristen på personligt ansvarstagande, tron att allt som inte fungerar är någon annans problem, att någon annan löser det. Fler lagar kommer bara att ytterligare stärka den uppfattningen. Mer självreglering och självdisciplin är svaret. Vi måste uppmuntra till mer personligt ansvarstagande. På så sätt kommer vi gemensamt att göra större framsteg som samhälle."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Philip Bushill-Matthews,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph