Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-24-Speech-3-247"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080924.31.3-247"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Ministre – nous regrettons l'absence de la ministre en charge –, Monsieur le Commissaire, les socialistes sont partisans du marché mais ils savent que, sur un marché, il y a des acteurs honnêtes, il y a des voleurs et que donc il y a besoin de gendarmes. Il est étonnant de constater que, quand on cherche à mettre en place des gendarmes modernes pour réguler des voleurs modernes, eh bien tout d'un coup, on est accusé d'archaïsme. Nous avons besoin d'une supervision et d'une régulation modernes. Et pour cela, il n'y a pas trop de risques que nous nous précipitions et que nous prenions le risque d'une législation inadaptée ou précipitée du type Sarbanes-Oxley car nous sommes plus d'un an après le déclenchement de la crise et, lorsque le commissaire Charlie McCreevy était venu le 11 septembre 2007 devant la commission économique et monétaire, il avait pointé du doigt, comme bouc émissaire principal, les agences de notation. Nous sommes plus d'un an après et nous n'avons toujours pas de proposition. Je ne pense pas que cela soit du . Quant à la feuille de route que vous avez élaborée en octobre et en décembre 2007, je l'ai là, je l'ai pointée, point par point. Franchement, d'abord cette feuille de route n'était peut-être pas à la hauteur de la crise que nous connaissons aujourd'hui et ensuite, lorsque je regarde le respect du calendrier, il y a fort à redire. Le Président de la République française nous annonce une initiative: il va dénoncer les responsables et réunir tout le monde autour de la table pour discuter. Mais de quoi va-t-il discuter? Reprendre la feuille de route qui a déjà été définie par le Forum de stabilité financière et que personne ne sait mettre en œuvre parce que, dans le Forum de stabilité financière il n'y a pas les autorités pour mettre en œuvre cette feuille de route? Alors que lui-même, comme première réaction à la crise, est allé se précipiter à Londres, à l'automne 2007, pour valider la stratégie de Gordon Brown qui voulait mettre en place un système d'alerte précoce, plutôt que renforcer le bras armé de l'Europe, celui que M. Barroso défend aujourd'hui à Washington, et j'espère qu'il pourra contraindre son commissaire Charlie McCreevy pour que le bras européen en matière de régulation et de supervision des marchés financiers soit aussi fort que nécessaire..."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane Jouyete – litujeme, že zde nemůže být odpovědný ministr –, pane komisaři, socialisté trh podporují, ale vědí, že na trhu působí jak čestní obchodníci, tak zloději, takže jsou zde nutní četníci. Je podivující zjistit, že když se člověk snaží zřídit moderní policejní síly, aby si poradily s moderními zloději, je hned obviněn z anachronismu. Potřebujeme moderní dozor a regulaci. Nehrozí nebezpečí, že budeme pospíchat a přijmeme neuváženě ukvapené právní předpisy typu Sarbanes-Oxley, protože jsme již více než rok od toho, kdy krize vypukla. Když pan McCreevy vystoupil 11. září 2007 před Hospodářským a měnovým výborem, ukázal prstem na ratingové agentury jako na hlavní viníky. O více než rok později stále nemáme žádný návrh. Nedomnívám se, že to lze označit za lepší regulaci. Pokud jde o plán, který byl vypracován v říjnu a prosinci 2007, mám ho zde a bod po bodu jsem si ho odškrtávala. Upřímně, tento plán nebyl možná především určen pro úroveň krize, kterou dnes zažíváme, a za druhé, když se dívám na to, jak byl harmonogram dodržen, ani nevím, kde začít. Francouzský prezident představil iniciativu: řekne, kdo nese odpovědnost, a shromáždí všechny kolem stolu k diskusi. O čem se však bude diskutovat? O návratu k plánu Fóra finanční stability, který nikdo neumí uvést do praxe, protože ve Fóru finanční stability není nikdo, kdo by to mohl udělat? Tohle navrhuje, a přitom jeho první reakcí na krizi bylo spěchat na podzim 2007 do Londýna schválit strategii Gordona Browna, který chtěl zavést systém včasného varování, nikoli posílit schopnost Evropy vyřešit problém, což nyní pan Barroso obhajuje ve Washingtonu. Doufám, že bude schopen přesvědčit svého komisaře pana Charlie McCreevyho, že evropská intervence ve věci regulace a dozoru nad finančními trhy musí být důrazná i nutná."@cs1
"Fru formand, hr. Jouyet – vi er kede af, at den ansvarlige minister ikke kan være til stede – hr. kommissær! Socialisterne støtter markeder, men de ved, at der på ethvert marked er ærlige handlende, og der er tyve, og derfor er der behov for en politistyrke. Det er underligt at tænke på, at når man forsøger at indføre en moderne politistyrke, som skal håndtere moderne tyve, så bliver man pludselig anklaget for at være gammeldags. Vi har brug for moderne tilsyn og regulering. Der er ikke nogen fare for her, at vi kaster os hovedløst ud i at vedtage uklog og forhastet lovgivning i stil med Sarbanes-Oxley-loven, da det er mere end et år siden, krisen startede. Da hr. McCreevy talte til Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål den 11. september 2007, pegede han på kreditivurderingsbureauerne som de største syndere. Over et år senere foreligger der stadig ikke noget forslag. Jeg tror ikke, dette kan betegnes som bedre regulering. Med hensyn til den køreplan, der blev udarbejdet i oktober og december 2007, har jeg den her, og jeg har krydset den af punkt for punkt. Helt ærligt, så var denne køreplan for det første måske ikke designet til en krise af det omfang, vi oplever i dag, og for det andet er det, når det drejer sig om, hvordan tidsplanen er blevet overholdt, svært at vide, hvor man skal begynde. Den franske præsident har annonceret en plan: Han vil dømme de ansvarlige og samle alle omkring bordet for at gennemføre drøftelser. Men hvad er det, han vil drøfte? En tilbagevenden til den køreplan, som Forummet for Finansiel Stabilitet har udarbejdet, og som ingen kan gennemføre, fordi ingen i Forummet for Finansiel Stabilitet har beføjelser til at gøre det? Han foreslår alt dette, og dog var hans oprindelige reaktion på krisen at haste til London i efteråret 2007 for at godkende Gordon Browns strategi for oprettelse af et tidligt varslingssystem frem for at styrke Europas kapacitet til at håndtere problemet, som hr. Barroso i dag forsvarer i Washington. Jeg håber, at han vil kunne overtale sin kommissær, Charlie McCreevy, så det europæiske indgreb i form af regulering af og tilsyn med finansmarkederne bliver så stramt, som det er nødvendigt."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Jouyet – wir bedauern, dass der verantwortliche Minister nicht hier sein kann –, Herr Kommissar! Die Sozialdemokraten unterstützen den Markt, aber sie wissen, dass es auf jedem Markt ehrliche Händler und Diebe gibt, was bedeutet, dass die Polizei notwendig ist. Es ist erstaunlich, dass man, wenn man versucht, moderne Polizeikräfte einzusetzen, um mit den modernen Dieben fertig zu werden, plötzlich als archaisch beschuldigt wird. Wir brauchen eine moderne Aufsicht und Regulierung. Es besteht nicht die Gefahr, dass wir übereilt zur Annahme einer unklugen und voreiligen Gesetzgebung im Stil von Sarbanes-Oxley kommen, denn die Krise hat vor mehr als einem Jahr begonnen. Als Herr McCreevy am 11. September 2007 vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung sprach, machte er einen Fingerzeig auf die Rating-Agenturen als Hauptschuldige. Mehr als ein Jahr später haben wir immer noch keinen Vorschlag. Ich glaube nicht, dass man das als bessere Regulierung beschreiben kann. Gleiches gilt für die im Oktober und Dezember 2007 erstellte Roadmap, die ich vorliegen und Punkt für Punkt geprüft habe. Ganz ehrlich, erstens war diese Roadmap vielleicht gar nicht für eine Krise des heutigen Ausmaßes konzipiert, und zweitens, wenn ich betrachte, wie der Zeitplan eingehalten wurde, ist es nicht leicht zu ermitteln, wo bei diesem Thema anzufangen ist. Der französische Präsident hat einen Plan angekündigt. Er will die Verantwortlichen verurteilen und alle zu Gesprächen an einen Tisch bringen. Aber was soll denn diskutiert werden? Die Rückkehr zu der vom Finanzstabilitätsforum erstellten Roadmap, die niemand umsetzen kann, weil niemand im Finanzstabilitätsforum die Autorität dazu hat? Er schlägt all das vor, aber seine anfängliche Reaktion auf die Krise war, im Herbst 2007 nach London zu laufen, um die Strategie von Gordon Brown gutzuheißen, der ein Frühwarnsystem einführen will, anstatt die Fähigkeit Europas zu stärken, mit dem Problem umzugehen, das Herr Barroso heute in Washington verteidigt. Ich hoffe, es wird ihm gelingen, seinen Kommissar Charlie McCreevy davon zu überzeugen, dass der europäische Eingriff im Sinne von Regulierung und Aufsicht der Finanzmärkte genauso stark wie notwendig ist."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κ. Jouyet – λυπούμαστε που ο αρμόδιος υπουργός δεν κατάφερε να παραστεί – Επίτροπε, οι Σοσιαλιστές είναι υποστηρικτές της αγοράς, αλλά γνωρίζουν ότι, σε κάθε αγορά υπάρχουν ειλικρινείς επιχειρηματίες και υπάρχουν και κλέφτες, εννοώντας ότι απαιτείται η σύσταση μιας αστυνομικής δύναμης. Είναι εκπληκτικό αν σκεφτεί κανείς ότι, όταν κάποιος προσπαθεί να δρομολογήσει τη σύσταση μιας σύγχρονης αστυνομικής δύναμης για να αντιμετωπίσει τους σύγχρονους κλέφτες, ξαφνικά κατηγορείται για αρχαϊσμό. Χρειαζόμαστε σύγχρονη εποπτεία και ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ο κίνδυνος βεβιασμένης θέσπισης ασύνετης και απερίσκεπτης νομοθεσίας του τύπου Sarbanes-Oxley, αφού έχει περάσει περισσότερο από ένα έτος από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Όταν ο κ. McCreevy απευθύνθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών θεμάτων στις 11 Σεπτεμβρίου 2007, κατέδειξε τους πιστωτικούς οργανισμούς ως τους κύριους υπαιτίους της κρίσης. Περισσότερο από ένα έτος μετά, εξακολουθούμε να μην έχουμε προτάσεις. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καλύτερη ρύθμιση. Όσο για τον οδικό χάρτη, ο οποίος καταρτίστηκε τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2007, τον έχω εδώ και τον έχω ελέγξει ως προς όλα τα σημεία του. Για να είμαι ειλικρινής, πρώτα απ' όλα αυτός ο χάρτης δεν σχεδιάστηκε ενδεχομένως για το επίπεδο της κρίσης που αντιμετωπίζουμε σήμερα και, δεύτερον, παρατηρώντας το πώς έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, είναι δύσκολο να αποφασίσω από πού πρέπει να ξεκινήσουμε ως προς αυτό το ζήτημα. Ο γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ένα σχέδιο: θα καταδικάσει τους υπευθύνους και θα συγκεντρώσει τους πάντες προκειμένου να διεξαχθούν συζητήσεις. Τι πρόκειται όμως να συζητήσει; Την επιστροφή στον οδικό χάρτη ο οποίος καταρτίστηκε από το Φόρουμ Οικονομικής Σταθερότητας και τον οποίο κανείς δεν μπορεί να υλοποιήσει, επειδή κανείς στο Φόρουμ Οικονομικής Σταθερότητας δεν έχει την εξουσία να το κάνει; Τα προτείνει όλα αυτά, και όμως η αρχική του αντίδραση στην κρίση ήταν να σπεύσει στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 2007 για να εγκρίνει τη στρατηγική του Gordon Brown για τη σύσταση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, αντί να ενισχύσει τις δυνατότητες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γεγονός το οποίο υπερασπίζεται σήμερα ο κ. Barroso στην Ουάσινγκτον. Ελπίζω ότι θα κατορθώσει να πείσει τον Επίτροπό του, Charlie McCreevy, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή παρέμβαση από την άποψη της ρύθμισης και της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών να είναι τόσο δυναμική όσο απαιτείται."@el10
"Madam President, Mr Jouyet – we are sorry the minister responsible cannot be here – Commissioner, the Socialists are supporters of the market, but they know that, on any market, there are honest traders and there are thieves, meaning that a police force is needed. It is astonishing to think that, when one tries to put in place a modern police force to deal with modern thieves, one is suddenly accused of archaism. We need modern supervision and regulation. There is no danger here that we will rush into adopting ill-advised and hasty legislation of the Sarbanes-Oxley kind, as it is more than a year since the crisis began. When Mr McCreevy addressed the Committee on Economic and Monetary Affairs on 11 September 2007, he pointed the finger at the credit agencies as the chief culprits. More than a year later, we still have no proposal. I do not think this can be described as better regulation. As for the roadmap that was drawn up in October and December 2007, I have it here and I have checked it off, point by point. Quite frankly, first of all this roadmap was perhaps not designed for the level of crisis we are experiencing today and, secondly, when I look at how the timetable has been respected, well, it is hard to know where to start on that issue. The French President has announced a plan: he is going to condemn those responsible and gather everyone around the table for discussions. However, what is he going to discuss? Returning to the roadmap drawn up by the Financial Stability Forum and that no one can implement, because no one in Financial Stability Forum has the authority to do so? He proposes all this, yet his initial reaction to the crisis was to rush off to London in autumn 2007 to approve Gordon Brown’s strategy to set up an early warning system rather than strengthen Europe’s capacity to deal with the problem, which Mr Barroso is today defending in Washington. I hope that he will be able to persuade his Commissioner, Charlie McCreevy, so that European intervention in terms of the regulation and supervision of financial markets is as vigorous as it is necessary."@en4
"Señora Presidenta, señor Jouyet —lamentamos que el ministro responsable no pueda estar aquí—, señor Comisario, los socialistas son partidarios del mercado, pero saben que en cualquier mercado hay comerciantes honrados y también ladrones, lo que significa que es necesaria una fuerza policial. Es asombroso pensar que cuando uno trata de poner en marcha una fuerza policial moderna para tratar con ladrones modernos, de repente a uno le acusan de arcaísmo. Necesitamos regulación y supervisión modernas. No hay riesgo de apresurarnos en adoptar una legislación precipitada e incierta del tipo Sarbanes-Oxley, ya que hace más de un año que comenzó la crisis. Cuando el Señor McCreevy se dirigió a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el 11 de septiembre de 2007, señaló a las agencias de crédito como las principales culpables. Más de un año después, aún no tenemos ninguna propuesta. No creo que esto pueda describirse como una mejor regulación. En lo que concierne al programa de trabajo elaborado en octubre y en diciembre de 2007, lo tengo aquí y lo he ido comprobando punto por punto. Con toda franqueza, en primer lugar este programa de trabajo quizá no fue diseñado para el nivel de crisis que estamos experimentando hoy; y, en segundo lugar, cuando compruebo cómo se ha respetado el horario, bueno, es difícil saber por dónde empezar con ese asunto. El Presidente de la República Francesa ha anunciado un plan: va a condenar a los responsables y va a reunir a todo el mundo en torno a la mesa de negociación. Sin embargo, ¿qué es lo que va a debatir? ¿Volver al programa de trabajo elaborado por el Foro de Estabilidad Financiera y que nadie puede poner en práctica porque nadie en el Foro de Estabilidad Financiera posee la autoridad para hacerlo? Él propone todo esto, pero su reacción inicial a la crisis fue salir corriendo hacia Londres en el otoño de 2007 para aprobar la estrategia de Gordon Brown de crear un sistema de advertencia anticipada, en lugar de reforzar la capacidad de Europa para afrontar el problema, que es lo que el Señor Barroso está defendiendo hoy en Washington. Espero que sea capaz de persuadir a su Comisario, el señor McCreevy, para que la intervención europea sea tan rotunda como resulte necesario en términos de regulación y supervisión de los mercados financieros."@es21
"Pr juhataja, hr Jouyet – meil on kahju, et vastutav minister ei saa olla siin – volinik, sotsialistid on turu toetajad, kuid nad teavad, et igal turul on ausaid kauplejaid ja vargaid, mis tähendab, et on vaja politseiteenistust. On hämmastav mõelda, et kui keegi proovib panna paika tänapäevast politseiteenistust, kes tegeleks tänapäevaste varastega, süüdistatakse teda äkki anarhismis. Me vajame tänapäevast järelevalvet ja regulatsioone. Puudub oht, et me kiirustame vastu võtma halvasti nõustatud ja kiirustades tehtud Sarbanes-Oxley liiki õigusakte, sest kriisi algusest on möödunud üle aasta. Kui hr McCreevy pöördus 11. septembril 2007 majandus- ja rahanduskomisjoni poole, viibutas ta näppu krediidiasutuste kui peamiste süüdlaste suunas. Rohkem kui aasta hiljem ei ole meil endiselt ettepanekut. Ma ei arva, et seda saaks kirjeldada parema regulatsioonina. Mis puudutab 2007. aasta oktoobris ja detsembris koostatud tegevuskava, siis mul on see siin ja ma olen seda punkt punkti haaval kontrollinud. Ausalt öeldes, esiteks, see tegevuskava ei olnud võib-olla kavandatud sellel tasemel kriisi jaoks, mida me täna kogeme, ja teiseks, kui ma vaatasin seda, kuidas ajagraafikut on järgitud, siis on tõesti raske aru saada, kust kohast selles küsimuses alustada. Prantsuse president on teatanud plaani: ta kavatseb hukka mõista vastutavad isikud ja koguda kõik aruteludeks laua ümber kokku. Kuid mida ta kavatseb arutada? Tagasipöördumist finantsstabiilsuse foorumi koostatud tegevuskava juurde, mida mitte keegi ei saa rakendada, sest mitte kellelgi finantsstabiilsuse foorumis ei ole selleks volitust? Ta teeb ettepaneku kõige selle osas, samas tema esialgne reaktsioon kriisile oli tormata 2007. aasta sügisel Londonisse, et kiita heaks Gordon Browni strateegia seada sisse varase hoiatamise süsteem selle asemel, et tugevdada Euroopa suutlikkust tegeleda probleemiga, mida hr Barroso täna Washingtonis kaitseb. Ma loodan, et ta suudab veenda oma volinikku Charlie McCreevy nii, et Euroopa sekkumine finantsturgude regulatsiooni ja järelevalve osas on nii jõuline, nagu on vajalik."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Jean-Pierre Jouyet – olemme pahoillamme siitä, ettei asiasta vastaava ministeri voi olla paikalla – arvoisa komission jäsen, sosialidemokraatit kannattavat markkinoita, mutta he tietävät, että kaikilla markkinoilla on rehellisten sijoittajien lisäksi varkaita, ja siksi tarvitaan poliisivoimia. On hämmästyttävä ajatus, että kun joku yrittää perustaa nykyaikaiset poliisivoimat nykyajan varkaiden varalta, häntä syytetään yhtäkkiä vanhakantaisuudesta. Tarvitsemme nykyaikaista valvontaa ja sääntelyä. Tässä tapauksessa ei ole sellaista vaaraa, että antaisimme suin päin Sarbanes-Oxley-lain kaltaista järjetöntä ja harkitsematonta lainsäädäntöä, sillä kriisin alkamisesta on kulunut jo yli vuosi. Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa 11. syyskuuta 2007 käyttämässään puheenvuorossa jäsen McCreevy nimesi suurimmiksi syyllisiksi nimenomaan luottolaitokset. Yli vuosi on kulunut, eikä meillä vieläkään ole ehdotusta. Mielestäni tätä ei voida kuvailla paremmaksi sääntelyksi. Lokakuussa ja joulukuussa 2007 laaditusta etenemissuunnitelmasta puheen ollen, minulla on se tässä ja olen käynyt sen läpi kohta kohdalta. Ensinnäkin on todettava aivan vilpittömästi, että etenemissuunnitelmaa ei kenties suunniteltu sen tasoista kriisiä varten, johon nyt olemme joutuneet, ja toiseksi, tarkastellessani tapaa, jolla aikataulua on noudatettu, on vaikea tietää, mistä sen asian käsittely pitäisi aloittaa. Ranskan presidentti on ilmoittanut suunnitelmasta: hän aikoo tuomita syylliset ja kutsua kaikki koolle neuvottelupöytään. Mistä hän sitten aikoo keskustella? Turvautumisesta vakausfoorumin laatimaan etenemissuunnitelmaan, jota kukaan ei voi panna täytäntöön, koska kenelläkään vakausfoorumissa ei ole toimivaltaa siihen? Presidentti ehdottaa kaikkea tätä, vaikka hänen ensireaktionsa kriisiin oli syksyllä 2007 kiirehtiä Lontooseen hyväksymään Gordon Brownin strategia hälytysjärjestelmän perustamisesta sen sijaan, että oltaisiin parannettu Euroopan valmiuksia selvitä ongelmasta, mitä José Manuel Barroso tänään puoltaa Yhdysvalloissa. Toivon, että hän pystyy vakuuttamaan komission jäsen McCreevyn, jotta rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa koskevat EU:n toimet olisivat tarvittavan tehokkaita."@fi7,7
"Elnök asszony, Jouyet úr – nagyon sajnáljuk, hogy a felelős miniszter nem lehet itt – biztos, a szocialisták a piac támogatói, de azt is tudják, hogy bármilyen piacon vannak becsületes kereskedők és vannak tolvajok, ami azt jelenti, hogy szükség van a rendőrségre. Elképesztő, hogy amikor az ember megpróbál egy modern rendőrséget beállítani, hogy szembeszálljon a modern tolvajokkal, akkor hirtelen archaikusággal vádolják. Modern felügyeletre és szabályozásra van szükségünk. Itt nem áll fenn az a veszély, hogy belerohanunk amolyan Sarbanes-Oxley féle meggondolatlan és elhamarkodott jogszabály elfogadásába, mivel a válság már több mint egy éve megkezdődött. Amikor McCreevy úr 2007. szeptember 11-én felszólalt a Gazdasági és Monetáris Bizottságban, ő a hitelminősítőkre mutogatott főbűnösként. Több mint egy évvel később még mindig nincs előttünk javaslat. Nem hiszem, hogy ez jobb szabályozásként leírható lenne. Ami a 2007. októberében és decemberében összeállított útitervet illeti, itt van előttem, és én pontról pontra ellenőriztem. Egészen őszintén, először is ezt az útitervet feltehetőleg nem olyan szintű válságra tervezték, mint amit ma tapasztalunk, és másodszor, ha megnézem, hogy miként tartották be az ütemtervet, nos, azt sem tudom hol kezdjem ennél a kérdésnél. A francia elnök bejelentett egy tervet: el fogja ítélni a felelősöket és mindenkit összegyűjt az asztal köré tárgyalásokra. De mit akar megvitatni? Visszatérni a pénzügyi stabilitási fórum által összeállított útitervhez, amit senki sem tud végrehajtani, mert a pénzügyi stabilitási fórumon senkinek sincs erre felhatalmazása? Ő mindezt javasolja, mégis a válságra adott első reakciója az volt, hogy elrohant Londonba 2007 őszén, hogy jóváhagyja Gordon Brown stratégiáját egy korai riasztórendszer létrehozásáról, a helyett, hogy megerősítenék Európának a probléma megoldására vonatkozó képességét, amit ma Barroso úr Washingtonban véd. Remélem, rá tudja majd venni a biztosát, Charlie McCreevyt, hogy az európai intervenció a pénzpiacok szabályozását és felügyeletét illetően olyan erőteljes legyen mint amennyire szükséges."@hu11
"Signora Presidente, ministro Jouyet – ci duole che il ministro responsabile non possa essere presente – signor Commissario, i socialisti sono fautori del mercato, ma sanno bene che in ogni mercato esistono operatori onesti ma anche bricconi, per cui si rende necessaria una forza di polizia. Sorprende che, quando si cerca di inviare una moderna forza di polizia a combattere furfanti moderni, si venga improvvisamente accusati di arcaismo. Abbiamo bisogno di un moderno sistema di vigilanza e regolamentazione. Non corriamo certo il pericolo di adottare provvedimenti legislativi frettolosi e malaccorti del tipo Sarbanes-Oxley: la crisi infatti è iniziata più di un anno fa. Nel suo intervento dell’11 settembre 2007 di fronte alla commissione per i problemi economici e monetari, il commissario McCreevy addossò alle agenzie di rating la maggior responsabilità della crisi; è passato più di un anno, e non disponiamo ancora di alcuna proposta. Non mi sembra un esempio di regolamentazione più efficiente. Quanto alla elaborata tra l’ottobre e il dicembre 2007, l’ho qui con me e l’ho controllata punto per punto. Devo dire francamente che essa forse non era stata concepita per una crisi violenta come quella cui ci troviamo di fronte oggi; se poi guardiamo come sia stato rispettato il calendario, non si sa proprio da che parte cominciare. Il presidente della repubblica francese ha annunciato un piano: intende denunciare i responsabili e riunire tutti intorno a un tavolo per discutere. Ma cosa vuole discutere esattamente? Vuole tornare alla elaborata dal Forum per la stabilità finanziaria, che nessuno può applicare perché nessuno in seno al Forum ha l’autorità per farlo? Ora il presidente Sarkozy avanza tutte queste proposte, ma la sua prima reazione alla crisi era stata di precipitarsi a Londra, nell’autunno del 2007, per approvare la strategia di Gordon Brown – che prevedeva l’istituzione di un sistema di allarme precoce – anziché rafforzare la capacità di difesa dell’Europa, quella stessa capacità che il presidente Barroso difende ora a Washington. Mi auguro che questi riesca a persuadere il suo commissario Charlie McCreevy, in modo che l’intervento europeo su regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari sia adeguatamente energico."@it12
"Gerb. pirmininke, J. -P. Jouyetai, – apgailestaujame, kad už tai atsakingo ministro čia nėra, – Komisijos nary, socialistai yra rinkos šalininkai, bet jie žino, kad bet kokioje rinkoje yra dorų prekybininkų ir yra vagių, o tai reiškia, kad reikalinga policija. Stebėtina manyti, kad bandant įvesti šiuolaikinės policijos pajėgas tvarkytis su šiuolaikiniais vagimis, netikėtai apkaltinama archaizmu. Mums reikia šiuolaikinės priežiūros ir reguliavimo. Nėra jokio pavojaus, kad strimgalviais pulsime priimti neišmintingų ir skubotų Sarbanes-Oxley pobūdžio teisės aktų, nes nuo krizės pradžios praėjo daugiau kaip metai. Kai Ch. McCreevy kreipėsi į Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetą 2007 m. rugsėjo 11 d., jis kaip į svarbiausius nusikaltėlius rodė pirštu į kredito agentūras. Praėjus daugiau kaip metams mes vis dar neturime jokio pasiūlymo. Aš nemanau, kad tai gali būti vadinama geresniu reguliavimu. Dėl gairių, sudarytų 2007 m. spalio ir gruodžio mėn. – aš turiu jas čia, ir patikrinau jas tiesiog papunkčiui. Kalbant atvirai, visų pirma šios gairės tikriausiai nebuvo sudarytos tokio lygmens krizei, kurią patiriame šiandien, ir, antra, kai žiūriu, kaip buvo laikomasi tvarkaraščio, – taip, sunku nustatyti, kur reikėtų pradėti sprendžiant šią problemą. Prancūzijos prezidentas paskelbė planą: jis ketina pasmerkti tuos, kas už tai atsakingi, ir visus susodinti aplink stalą diskutuoti. Tačiau ką jis ketina aptarti? Grįžimą prie Finansinio stabilumo forumo sudarytų gairių, iš kurių nė vienos negalima įgyvendinti, nes niekas Finansinio stabilumo forume neturi įgaliojimų to daryti? Jis siūlo visa tai, ir jo pradinė reakcija į krizę buvo 2007 m. rudenį dumti į Londoną, pritariant Gordono Browno strategijai sukurti išankstinio įspėjimo sistemą, o ne stiprinti Europos gebėjimą tvarkytis su problema, kurią M. Barroso šiandien gina Vašingtone. Tikiuosi, kad jis sugebės įtikinti savo Komisijos narį Charlie McCreevy, kad Europos kišimasis kalbant apie reguliavimą ir finansų rinkos priežiūrą yra gyvybiškai svarbus kaip niekada."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kungs, mēs izsakām nožēlu, ka atbildīgais ministrs nevarēja piedalīties debatēs. Komisār, sociālisti atbalsta tirgu, taču viņi zina, ka ikvienā tirgū ir godīgi dalībnieki un ir arī zagļi, kas nozīmē, ka ir vajadzīga policija. Esmu pārsteigts, ka centienus izveidot mūsdienīgu policijas vienību, lai tiktu galā ar mūsdienu zagļiem, pēkšņi nodēvē par anarhistiskiem. Mums ir vajadzīga mūsdienīga uzraudzība un regulējums. Tā kā kopš krīzes sākuma ir pagājis vairāk nekā gads, mums nedraud briesmas steigā pieņemt likumam līdzīgus nepārdomātus un sasteigtus tiesību aktus. Kad kungs 2007. gada 11. septembrī uzrunāja Ekonomikas un monetāro lietu komiteju, viņš pasludināja par galvenajiem grēkāžiem kredītaģentūras. Pēc vairāk nekā gada mums joprojām nav nekādu priekšlikumu. Es nedomāju, ka to var uzskatīt par uzlabotu regulējumu. Attiecībā uz 2007. gada oktobrī un decembrī izstrādāto plānu, es to turu rokās un esmu izskatījis punktu pa punktam. Runājot atklāti, pirmkārt, šis plāns varbūt netika izstrādāts tāda līmeņa krīzei, ar kuru mums jāsaskaras šobrīd, un, otrkārt, pārbaudījis, kā tiek ievēroti izpildes termiņi, es tiešām nezinu, ar ko lai sāku izteikties par šo jautājumu. Francijas prezidents ir nācis klajā ar plānu — viņš nosodīšot vainīgos un sasaukšot visus pie sarunu galda, lai apspriestu situāciju. Taču ko gan viņš gatavojas apspriest? Atgriešanos pie Finansiālās stabilitātes foruma pieņemtā plāna, ko nav iespējams īstenot, jo neviens no Finansiālās stabilitātes foruma dalībniekiem nav pilnvarots to darīt? Tie visi ir viņa priekšlikumi, tomēr viņa sākotnējā reakcija uz krīzi bija 2007. gada rudenī traukties uz Londonu, lai apstiprinātu stratēģiju par agrās brīdināšanas sistēmas izveidošanu, tā vietā, lai stiprinātu Eiropas spēju tikt galā ar problēmu, par ko kungs šodien cenšas pārliecināt Vašingtonu. Es ceru, ka viņš spēs pārliecināt savu komisāru ka Eiropai ir jāiejaucas finanšu tirgus regulēšanā un uzraudzībā tik aktīvi, cik tas ir nepieciešams. Purvis"@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Ministre – nous regrettons l'absence de la ministre en charge –, Monsieur le Commissaire, les socialistes sont partisans du marché mais ils savent que, sur un marché, il y a des acteurs honnêtes, il y a des voleurs et que donc il y a besoin de gendarmes. Il est étonnant de constater que, quand on cherche à mettre en place des gendarmes modernes pour réguler des voleurs modernes, eh bien tout d'un coup, on est accusé d'archaïsme. Nous avons besoin d'une supervision et d'une régulation modernes. Et pour cela, il n'y a pas trop de risques que nous nous précipitions et que nous prenions le risque d'une législation inadaptée ou précipitée du type Sarbanes-Oxley car nous sommes plus d'un an après le déclenchement de la crise et, lorsque le commissaire Charlie McCreevy était venu le 11 septembre 2007 devant la commission économique et monétaire, il avait pointé du doigt, comme bouc émissaire principal, les agences de notation. Nous sommes plus d'un an après et nous n'avons toujours pas de proposition. Je ne pense pas que cela soit du . Quant à la feuille de route que vous avez élaborée en octobre et en décembre 2007, je l'ai là, je l'ai pointée, point par point. Franchement, d'abord cette feuille de route n'était peut-être pas à la hauteur de la crise que nous connaissons aujourd'hui et ensuite, lorsque je regarde le respect du calendrier, il y a fort à redire. Le Président de la République française nous annonce une initiative: il va dénoncer les responsables et réunir tout le monde autour de la table pour discuter. Mais de quoi va-t-il discuter? Reprendre la feuille de route qui a déjà été définie par le Forum de stabilité financière et que personne ne sait mettre en œuvre parce que, dans le Forum de stabilité financière il n'y a pas les autorités pour mettre en œuvre cette feuille de route? Alors que lui-même, comme première réaction à la crise, est allé se précipiter à Londres, à l'automne 2007, pour valider la stratégie de Gordon Brown qui voulait mettre en place un système d'alerte précoce, plutôt que renforcer le bras armé de l'Europe, celui que M. Barroso défend aujourd'hui à Washington, et j'espère qu'il pourra contraindre son commissaire Charlie McCreevy pour que le bras européen en matière de régulation et de supervision des marchés financiers soit aussi fort que nécessaire..."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer Jouyet – wij betreuren de afwezigheid van de bevoegde minister –, mijnheer de commissaris, de socialisten zijn voorstanders van de markt, maar zij weten dat er op elke markt eerlijke zakenlui zijn en dieven, en dat er derhalve politieagenten nodig zijn. Wij stellen met verwondering vast dat wie voorstelt om moderne politieagenten in te zetten om moderne dieven te pakken, plotseling van archaïsme wordt beticht. Wij hebben een modern toezicht en een moderne regelgeving nodig. De kans is klein dat wij in dit verband overhaast te werk gaan en het risico lopen om een onbezonnen en al te haastige wetgeving à la Sarbanes-Oxley aan te nemen, aangezien er al meer dan een jaar verstreken is sinds het begin van de crisis. Toen commissaris McCreevy op 11 september 2007 de Commissie economische en monetaire zaken toesprak, stak hij een beschuldigende vinger uit naar de ratingbureaus, die daarmee in de rol van zondebok werden geduwd. Meer dan een jaar later ligt er nog steeds geen voorstel op tafel. Dat lijkt mij geen voorbeeld van “betere regelgeving”. Dan is er de kwestie van de in oktober en december 2007 opgestelde routekaart. Ik heb de tekst hier voor me liggen en ik heb de behandelde punten afgevinkt, één voor één. Laten we eerlijk zijn, ten eerste is deze routekaart wellicht niet opgezet met het oog op de crisis die we thans doormaken, en ten tweede laat de eerbiediging van het tijdschema sterk te wensen over. De Franse president kondigt ons een initiatief aan: hij zal de verantwoordelijken van de crisis aangeven en iedereen uit nodigen om rond de tafel te gaan zitten en van gedachten te wisselen. Maar waarover gaat hij van gedachten wisselen? Is hij voornemens om terug te keren naar de routekaart die is vastgesteld door het Forum voor financiële stabiliteit en die niemand ten uitvoer kan leggen omdat niemand in het forum over de nodige bevoegdheid beschikt? Als eerste reactie op de crisis haastte hij zich echter naar Londen, in de herfst van 2007, om zijn fiat te geven aan de strategie van Gordon Brown en diens voorstel om een systeem voor vroegtijdige waarschuwing op te zetten in plaats van het reactievermogen van Europa te versterken, zoals de heer Barroso thans in Washington bepleit. Ik hoop dat de Commissievoorzitter zijn commissaris, de heer McCreevy, zal kunnen overtuigen, zodat Europa op het gebied van de regelgeving en het toezicht op de financiële markten maatregelen neemt die krachtig genoeg zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de crisis."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Jouyet! Przykro nam, że minister właściwy nie może być tutaj obecny. Panie komisarzu! Socjaliści należą do zwolenników rynku, ale wiedzą, że na każdym rynku działają zarówno uczciwi przedsiębiorcy, jak i złodzieje, co oznacza, że niezbędna jest obecność policji. Zdumiewające jest to, że kiedy próbuje się ustanowić nowoczesną policję, która ścigałaby nowoczesnych złodziei, jest się oskarżanym nagle o archaiczne podejście. Potrzebujemy nowoczesnych metod regulacji i nadzoru. Nie ma tu niebezpieczeństwa, że bez zastanowienia przyjmiemy nierozważne i opracowane w pośpiechu przepisy w rodzaju amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley, ponieważ od wybuchu obecnego kryzysu upłynął już rok. Występując 11 września 2007 r. przed Komisją Gospodarczą i Monetarną, pan komisarz McCreevy wskazał na agencje ratingowe, jako na głównych sprawców. Minął ponad rok i nadal nie mamy żadnej propozycji. Nie sądzę, żeby można było to określić mianem lepszych rozwiązań prawnych. Jeśli zaś chodzi o mapę drogową sporządzoną w październiku i grudniu 2007 r., mam ją przed sobą i odfajkowałam ja punkt po punkcie. Szczerze mówiąc, po pierwsze cały ten plan nie był może sporządzany z myślą o rozmiarach kryzysu, z jakim mamy do czynienia obecnie, a po drugie, kiedy zastanawiam się nad tym, jak przestrzegany był harmonogram, cóż mam powiedzieć, właściwie to nie wiem, od czego zacząć, jeżeli mam się odnieść do tej kwestii. Prezydent Francji ogłosił plan; Prezydent Francji potępi odpowiedzialnych i zgromadzi wszystkich przy stole na rozmowy. O czym ma jednak zamiar rozmawiać? O powrocie do mapy drogowej sporządzonej przez Forum Stabilności Finansowej, której nikt nie był w stanie wdrożyć, ponieważ żaden z członków Forum Stabilności Finansowej nie miał do tego odpowiednich uprawnień? Pan prezydent zaproponował to wszystko, ale pierwszą reakcją pana prezydenta na obecny kryzys był pośpieszny wyjazd w jesieni 2007 r. do Londynu w celu przyjęcia strategii pana premiera Gordona Browna polegającej na ustanowieniu systemu wczesnego ostrzegania, a nie na wzmocnieniu zdolności Europy do poradzenia sobie z odnośnym problemem, którą dziś pan przewodniczący Barroso stara się obronić w Waszyngtonie. Mam nadzieję, że będzie w stanie przekonać swojego komisarza, pana Charlie’ego McCreevy’ego, by interwencja europejska w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru nad nimi była na tyle zdecydowana, na ile jest to konieczne."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Ministro Jouyet – lamentamos a ausência da ministra responsável por estas questões –, Senhor Comissário, os Socialistas são defensores do mercado, mas sabem que, em qualquer mercado, há intervenientes honestos e há ladrões, o que significa que é necessário uma força de polícia. É espantoso constatar que, quando se tenta pôr em prática uma força de polícia moderna para fazer face a ladrões modernos, se é de repente acusado de arcaísmo. Precisamos de uma supervisão e de uma regulação modernas. Não há grande risco de nos precipitarmos e adoptarmos uma legislação inadequada ou precipitada do tipo Sarbanes-Oxley, pois já decorreu mais de um ano desde o desencadear da crise. Quando o Comissário Charlie McCreevy se dirigiu à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, em 11 de Setembro de 2007, apontou o dedo às agências de notação como os principais culpados. Decorrido mais de um ano, continuamos sem uma proposta. Não creio que isto corresponda ao princípio de uma melhor regulamentação. Quanto ao roteiro elaborado em Outubro e Dezembro de 2007, tenho-o aqui e verifiquei-o, ponto por ponto. Francamente, em primeiro lugar, este roteiro talvez não tenha sido concebido para o nível de crise que estamos a viver hoje e, em segundo lugar, quando vejo o modo como o calendário foi respeitado, haveria muita coisa a dizer a este respeito. O Presidente francês anunciou-nos um plano: vai denunciar os responsáveis e reunir toda a gente em torno da mesa para discutir. Mas que vai ele discutir? Retomar o roteiro elaborado pelo Fórum para a Estabilidade Financeira e que ninguém consegue pôr em prática, porque ninguém nesse Fórum tem autoridade para o fazer? Propõe tudo isto, mas a sua reacção inicial à crise foi correr para Londres, no Outono de 2007, para validar a estratégia de Gordon Brown, que queria criar um sistema de alerta precoce, em vez de reforçar a capacidade da Europa de fazer face ao problema, uma abordagem que o Presidente Durão Barroso defende presentemente em Washington. Espero que consiga persuadir o seu Comissário Charlie McCreevy, a fim de que a intervenção europeia em termos de regulação e supervisão dos mercados financeiros seja tão vigorosa quanto necessário."@pt17
"Madame la Présidente, Monsieur le Ministre – nous regrettons l'absence de la ministre en charge –, Monsieur le Commissaire, les socialistes sont partisans du marché mais ils savent que, sur un marché, il y a des acteurs honnêtes, il y a des voleurs et que donc il y a besoin de gendarmes. Il est étonnant de constater que, quand on cherche à mettre en place des gendarmes modernes pour réguler des voleurs modernes, eh bien tout d'un coup, on est accusé d'archaïsme. Nous avons besoin d'une supervision et d'une régulation modernes. Et pour cela, il n'y a pas trop de risques que nous nous précipitions et que nous prenions le risque d'une législation inadaptée ou précipitée du type Sarbanes-Oxley car nous sommes plus d'un an après le déclenchement de la crise et, lorsque le commissaire Charlie McCreevy était venu le 11 septembre 2007 devant la commission économique et monétaire, il avait pointé du doigt, comme bouc émissaire principal, les agences de notation. Nous sommes plus d'un an après et nous n'avons toujours pas de proposition. Je ne pense pas que cela soit du . Quant à la feuille de route que vous avez élaborée en octobre et en décembre 2007, je l'ai là, je l'ai pointée, point par point. Franchement, d'abord cette feuille de route n'était peut-être pas à la hauteur de la crise que nous connaissons aujourd'hui et ensuite, lorsque je regarde le respect du calendrier, il y a fort à redire. Le Président de la République française nous annonce une initiative: il va dénoncer les responsables et réunir tout le monde autour de la table pour discuter. Mais de quoi va-t-il discuter? Reprendre la feuille de route qui a déjà été définie par le Forum de stabilité financière et que personne ne sait mettre en œuvre parce que, dans le Forum de stabilité financière il n'y a pas les autorités pour mettre en œuvre cette feuille de route? Alors que lui-même, comme première réaction à la crise, est allé se précipiter à Londres, à l'automne 2007, pour valider la stratégie de Gordon Brown qui voulait mettre en place un système d'alerte précoce, plutôt que renforcer le bras armé de l'Europe, celui que M. Barroso défend aujourd'hui à Washington, et j'espère qu'il pourra contraindre son commissaire Charlie McCreevy pour que le bras européen en matière de régulation et de supervision des marchés financiers soit aussi fort que nécessaire..."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán Jouyet – je nám ľúto, že tu nemôže byť zodpovedný minister – pán komisár. Socialisti podporujú trh, ale vedia, že na každom trhu sú čestní obchodníci aj zlodeji. To znamená, že je potrebný policajný dozor. Prekvapuje ma, že keď sa niekto snaží vytvoriť moderný policajný dozor, ktorý by si poradil s modernými zlodejmi, je zrazu obvinený zo spiatočníctva. Potrebujeme moderný dohľad a reguláciu. Keďže od začiatku krízy už uplynul viac ako rok, nehrozí, že by sme sa hrnuli prijať nesprávne a unáhlené zákony typu Sarbanes-Oxley. Keď sa pán McCreevy 11. septembra 2007 obrátil na Výbor pre hospodárske a menové veci, ukázal prstom na ratingové agentúry ako na hlavných páchateľov. Po vyše roku nemáme na stole stále žiadny návrh. Nemyslím si, že to môžeme nazvať lepšou reguláciou. Čo sa týka cestovnej mapy, ktorá bola vypracovaná v októbri a novembri roku 2007, mám ju pri sebe a skontrolovala som ju bod po bode. Celkom otvorene, predovšetkým celá táto cestovná mapa nebola pravdepodobne pripravená na takú krízu, akú dnes zažívame, a po druhé, keď sa pozerám na to, ako bol dodržiavaný harmonogram, nuž neviem, kde vlastne začať. Francúzsky prezident oznámil plán: odsúdi všetkých zodpovedných a zhromaždí všetkých okolo diskusného stola. Ale o čom bude diskutovať? Ale vráťme sa k cestovnej mape, ktorú vypracovalo Fórum finančnej stability a k tomu, že ju nikto nemôže realizovať, pretože na to nikto vo Fóre finančnej stability nemá právomoc? Toto všetko navrhol, no jeho prvotná reakcia na krízu bola, že sa na jeseň 2007 ponáhľal do Londýna, aby podporil plán Gordona Browna vytvoriť včasný varovný systém, namiesto toho, aby posilňoval schopnosť Európy vyrovnať sa s problémom, čo dnes obhajuje pán Barroso vo Washingtone. Dúfam, že bude schopný presvedčiť svojho komisára, Charlieho McCreevyho, aby európsky zásah v oblasti regulácie a dohľadu nad finančným trhom bol taký rázny, aký je potrebný."@sk19
"Gospa predsednica, gospod Jouyet – žal nam je, da odgovorni minister ne more biti tukaj –, gospod komisar, socialisti podpirajo trg, vendar vedo, da so na vseh trgih tako pošteni trgovci kot lopovi, kar pomeni, da potrebujemo policijo. Presenetljivo je, da je nekdo, ki želi, da bi se s sodobnimi lopovi ukvarjala sodobna policija, nenadoma obtožen arhaičnosti. Potrebujemo sodoben nadzor in sodobno ureditev. Tu ni nobene nevarnosti, da bomo na vrat na nos sprejeli nepremišljeno in prenagljeno zakonodajo tipa Sarbanes-Oxley, saj je minilo več kot eno leto, odkar se je kriza začela. Ko je gospod McCreevy 11. septembra 2007 govoril v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve, je s prstom pokazal na kreditne agencije kot glavne krivce. Več kot leto dni pozneje še vedno nimamo nobenega predloga. Mislim, da tega ne moremo označiti za boljšo ureditev. Kar zadeva program, ki je bil sestavljen oktobra in decembra 2007: imam ga pred seboj in odkljukala sem njegovo vsako točko posebej. Iskreno, ta program predvsem najbrž ni bil sestavljen za takšno raven krize, kot jo imamo danes, in drugič, ko pogledam, v kolikšni meri je bil spoštovan razpored, težko rečem, kje bi bilo treba pričeti. Francoski predsednik je napovedal načrt: obsodil bo tiste, ki so odgovorni, in zbral vse k razpravam. Toda o čem namerava razpravljati? O vrnitvi k programu, ki ga je sestavil Forum za finančno stabilnost in ki ga nihče ne more izvajati, ker nihče v Forumu za finančno stabilnost ni za to pristojen? Vse to predlaga, vendar pa je njegov prvi odziv na krizo bil, da je jeseni 2007 odhitel v London, da bi potrdil strategijo Gordona Browna za vzpostavitev sistema za hitro opozarjanje namesto za okrepitev zmogljivosti Evrope, da se spopade s problemom, kar Barroso danes zagovarja v Washingtonu. Upam, da bo lahko prepričal svojega komisarja, Charlieja McCreevyja, tako da bo evropsko posredovanje v smislu ureditve in nadzora finančnih trgov tako močno, kot je potrebno."@sl20
"Fru talman, herr Jouyet – vi beklagar att den ansvariga ministern inte kan vara här – herr kommissionsledamot! Socialdemokraterna är marknadsanhängare, men de vet att det på alla marknader finns både ärliga handlare och tjuvar, vilket betyder att det krävs ett polisväsende. Det är förvånansvärt att man, när man försöker inrätta en modern polisstyrka för att ta itu med moderna tjuvar, plötsligt anklagas för att vara gammalmodig. Vi behöver modern reglering och tillsyn. Det finns ingen risk här för att vi ska anta förhastad, illa underbyggd och hafsig lagstiftning i Sarbanes-Oxleystil, eftersom det är över ett år sedan krisen bröt ut. När Charles McCreevy talade inför utskottet för ekonomi och valutafrågor den 11 september 2007 pekade han ut kreditinstituten som de värsta bovarna. Mer än ett år senare har vi ännu inget förslag. Jag tycker inte att det kan kallas bättre lagstiftning. När det gäller den färdplan som utarbetades i oktober och december 2007 har jag den här och jag har prickat av den punkt för punkt. Ärligt talat var färdplanen för det första kanske inte utformad för en kris av den omfattning som vi upplever i dag, och när jag för det andra tittar på hur tidplanen har följts så är det svårt att veta var man ska börja. Den franske presidenten har tillkännagett en plan: han kommer att fördöma de ansvariga och samla alla kring bordet för diskussioner. Men vad är det han ska diskutera? En återgång till den färdplan som utarbetades av Forum för finansiell stabilitet och som ingen kan genomföra eftersom ingen i Forum för finansiell stabilitet har befogenhet att göra det? Allt detta föreslår han, men ändå var hans första reaktion på krisen att rusa iväg till London hösten 2007 för att godkänna Gordon Browns strategi att inrätta ett system för tidig varning i stället för att stärka EU:s kapacitet att hantera problemet, vilket José Manuel Barroso försvarar i dag i Washington. Jag hoppas att han kommer att kunna övertyga sin kommissionsledamot Charlie McCreevy, så att EU:s intervention i fråga om reglering och tillsyn av finansmarknaderna är så kraftfull som behövs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Anmerkung ohne Mikrophon von Herrn Purvis zur Redezeit)"9
"(Bemærkning uden mikrofon fra hr. Purvis i taletiden)"2
"(Comentario fuera de micrófono del Señor Purvis en turno de intervención)"21
"(Commento a microfono spento da parte dell’onorevole Purvis sul tempo di parola)"12
"(Intervenção com o microfone desligado do senhor deputado Purvis sobre o tempo de uso da palavra)"17
"(J. Purviso komentaras ne į mikrofoną apie kalbėjimo laiką)"14
"(John Purvis esitti puheaikaa koskevan huomautuksen ilman mikrofonia.)"7
"(John Purvis gjorde en kommentar om talartiden utan mikrofon.)"22
"(Komentář pana Purvise mimo mikrofon o době vystoupení)"1
"(Mikrofoniväline kommentaar hr Purviselt kõneaja kohta)"5
"(Mikrofonon kívüli megjegyzés Purvis úrtól a felszólalásra rendelkezésre álló időről)"11
"(Off-microphone comment from Mr Purvis on speaking time)"4
"(Opmerking van de heer Purvis op de achtergrond met betrekking tot de spreektijd)"3
"(Poznámka pána Purvisa mimo záznam v súvislosti s rečníckym časom)"19
"(Pripomba gospoda Purvisa o času za govor (izklopljen mikrofon))"20
"(Pēc mikrofona izslēgšanas"13
"(Uwaga pana posła Purvisa dotycząca czasu na wystąpienia, wypowiedziana bez mikrofonu.)"16
"(Εκτός μικροφώνου παρατήρηση του κ. Purvis σχετικά με τον χρόνο αγόρευσης)"10
"kungs izteica komentārus par uzstāšanās ilgumu.)"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph