Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-24-Speech-3-059"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080924.5.3-059"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is always a pleasure to speak on matters which will enhance the steady growth of one of the most important international relationships in the globe, that between the European Union and the Republic of India. We call, in our resolution, for those involved in the summit to explore further ways of upgrading this relationship, and we look forward to concrete results which will be reported back to this Parliament. It is a critical time for the summit. We paid tribute in our resolution to the September victims of terrorism in India, including those killed in the assault on the Indian Embassy in Kabul. But today, surely, we must also pay tribute to those heroes who saved lives in Islamabad, and we must remember that India lies at the heart of a region that is in considerable security difficulties. It is proper that the wish in our resolution that there should be greater intelligence-sharing should be taken up and honoured, and all efforts to support India in her fight against terrorism with us should be supported – including, we believe, a seat on the United Nations Security Council. In our resolution we call also for a peaceful future for the former princely State of Jammu and Kashmir, on both sides of the border and now split into two nations. Peace comes, as we know so well with the European Union, with employment – with jobs – and it is particularly pleasant to learn that India is at present, in Jammu and Kashmir, building the longest railway tunnel in the globe, which will be nearly 11 km long, as part of a 148-km long section of track. This will be the longest in the world, 95% complete, which gives 3 900 new jobs of direct employment and, I am sure, many thousands more to come. And culture: we call, too, for greater links with culture. This is the year of dialogue, and India has much to teach the European Union on this. We call for more people-to-people dialogue, and I am sure that is the way forward. In conclusion, I urge colleagues to support this excellent resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vždycky mě těší, když mohu mluvit o věcech, které posílí stálý růst jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních vztahů na světě, jakým je vztah mezi Evropskou unií a Indickou republikou. V našem usnesení vyzýváme účastníky summitu, aby hledali další způsoby zlepšování tohoto vztahu, a těšíme se na konkrétní výsledky, o nichž bude podána zpráva Parlamentu. Toto je pro summit kritická doba. V našem usnesení jsme vyjádřili soustrast obětem zářijových teroristických útoků v Indii, včetně těch, kteří byli zabiti při útoku na indickou ambasádu v Kábulu. Dnes ale bezpochyby musíme vzdát hold hrdinům, kteří zachránili lidské životy v Islamábádu, a musíme mít na paměti, že se Indie nachází v srdci regionu, který má značné bezpečnostní problémy. Je správné, že v našem usnesení uvádíme přání zvýšit a naplňovat spolupráci v oblasti zpravodajských služeb, a měli bychom podporovat veškeré snahy o pomoc Indii v boji proti terorismu společně s námi – včetně, jak věříme, křesla v Radě bezpečnosti OSN. V našem usnesení rovněž vyzýváme k mírové budoucnosti bývalého knížecího státu Džammú a Kašmíru, na obou stranách hranice, který je nyní rozdělen na dva národy. Mír přichází, jak dobře víme z Evropské unie, se zaměstnaností – s prací – a je zvlášť příjemné zjištění, že Indie v současnosti v Džammú a Kašmíru buduje nejdelší železniční tunel na světě, jenž bude téměř 11 km dlouhý a bude součástí úseku dráhy dlouhého 148 km. Ten bude nejdelší na světě a práce na něm jsou z 95 % hotové, což poskytne 3 900 nových míst pro přímé zaměstnání a jsem si jistá, že ještě přibudou tisíce dalších. A kultura: rovněž vyzýváme k prohloubení kulturních vazeb. Tento rok je rokem dialogu a Indie může Evropské unii v této oblasti mnoho naučit. Vyzýváme k intenzivnějšímu dialogu mezi občany a jsem si jistá, že to je cesta vpřed. Závěrem vyzývám kolegy, aby toto vynikající usnesení podpořili."@cs1
"Hr. formand! Det er altid en fornøjelse at tale om sager, der vil fremme den fortsatte udvikling i et af de vigtigste internationale forhold på kloden, nemlig det mellem EU og Republikken Indien. I vores beslutning opfordrer vi de involverede i topmødet til at lede efter yderligere måder at styrke forholdet på, og vi ser frem til at høre konkrete resultater blive refereret tilbage til Parlamentet. Det er et kritisk tidspunkt for topmødet. I vores beslutning udtrykker vi vores respekt for ofrene for september måneds terrorisme i Indien, herunder dem, der blev dræbt ved angrebet på Indiens ambassade i Kabul. Men i dag må vi bestemt også hylde de helte, der reddede liv i Islamabad, og vi må huske, at Indien ligger i hjertet af en region, der lider under betydelige sikkerhedsproblemer. Det er passende, at det ønske, der udtrykkes i vores beslutning om større udveksling af efterretninger, bliver taget op og opfyldt, og enhver indsats for at støtte Indien i kampen mod terrorisme sammen med os bør støttes – herunder, mener vi, en plads i FN's Sikkerhedsråd. I vores beslutning opfordrer vi også til en fredelig fremtid for den tidligere fyrstestat Jammu og Kashmir på begge sider af grænsen, nu opdelt i to nationer. Fred følger beskæftigelse – arbejdspladser – som vi så udmærket er klar over med EU, og det er særlig dejligt at erfare, at Indien i øjeblikket i Jammu og Kashmir er i færd med at bygge verdens længste jernbanetunnel, som vil blive næsten 11 km lang og blive del af en 148 km lang sporstrækning. Det bliver den længste i verden, 95 % fuldført, som skaber 3 900 nye arbejdspladser som direkte beskæftigelse og, er jeg sikker på, mange tusinder flere vil følge. Og kultur: Vi opfordrer også til tættere kulturelle forbindelser. Det er året for dialog, og Indien kan lære EU meget om emnet. Vi opfordrer til større mellemfolkelig dialog, og det, er jeg sikker på, er vejen frem. Afslutningsvis opfordrer jeg indtrængende mine kolleger til at støtte denne fremragende beslutning."@da2
"Herr Präsident! Es ist immer ein Vergnügen, über Themen zu sprechen, die das stetige Wachstum einer der wichtigsten internationalen Beziehungen weltweit fördern werden: der Beziehung zwischen der Europäischen Union und der Republik Indien. In unserer Entschließung fordern wir alle am Gipfel Beteiligten dazu auf, weitere Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Beziehung ausfindig zu machen, und wir freuen uns auf konkrete Ergebnisse, über die dann in diesem Parlament Bericht erstattet wird. Der Gipfel findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt. In unserer Entschließung haben wir der Opfer der im September verübten Terroranschläge in Indien, gedacht, einschließlich der Menschen, die beim Anschlag auf die indische Botschaft in Kabul getötet wurden. Doch heute müssen wir sicher auch den Helden unsere Anerkennung bezeugen, die Menschenleben in Islamabad gerettet haben, und wir dürfen nicht vergessen, dass Indien im Herzen einer Region liegt, die große Sicherheitsprobleme hat. Es ist richtig, dass der in unserer Entschließung geäußerte Wunsch nach einem stärkeren Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse aufgegriffen und honoriert werden sollte. Auch sollten sämtliche Bemühungen zur Unterstützung Indiens, den Terrorismus mit uns zu bekämpfen, gefördert werden – dazu gehört unserer Meinung nach auch ein Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. In unserer Entschließung fordern wir auch eine friedliche Zukunft für das ehemalige Fürstentum Jammu und Kaschmir, das auf beiden Seiten der Grenze liegt und jetzt in zwei Nationen gespalten ist. Wie uns in der Europäischen Union nur allzu gut bekannt ist, kommt der Frieden mit Beschäftigung, mit Arbeitsplätzen. Es ist besonders erfreulich zu erfahren, dass Indien derzeit in Jammu und Kaschmir den längsten Eisenbahntunnel der Welt baut, der fast 11 km lang sein wird und zu einem 148 km langen Gleisabschnitt gehört. Er wird der Längste der Welt sein, ist zu 95 % fertiggestellt und schafft 3 900 neue direkte Arbeitsplätze und, da bin ich mir sicher, noch viele Tausende mehr in der Zukunft. Außerdem fordern wir auch engere Beziehungen in kultureller Hinsicht. Dies ist das Jahr des Dialogs, und Indien besitzt viel, was es die Europäische Union diesbezüglich lehren kann. Wir fordern einen stärkeren Dialog zwischen den Menschen; und ich bin sicher, dass dies der Weg nach vorn ist. Abschließend fordere ich die Kollegen auf, diese hervorragende Entschließung zu unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι πάντοτε χαρά μου να μιλώ για θέματα τα οποία ενισχύουν τη διαρκή ανάπτυξη μιας εκ των πλέον σημαντικών διεθνών σχέσεων στον κόσμο, αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της Ινδίας. Στο ψήφισμά μας απευθύνουμε έκκληση, ώστε οι εμπλεκόμενοι στη σύνοδο να διερευνήσουν περισσότερους τρόπους να αναβαθμίσουν αυτή τη σχέση, ενώ προσδοκάμε απτά αποτελέσματα τα οποία θα αναφέρουμε στο Κοινοβούλιο. Η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη για τη σύνοδο. Στο ψήφισμά μας αποτίσαμε φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας του Σεπτεμβρίου στην Ινδία, μεταξύ άλλων και σε αυτούς που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση στην ινδική πρεσβεία στην Καμπούλ. Σήμερα όμως, πρέπει οπωσδήποτε να τιμήσουμε και τους ήρωες εκείνους οι οποίοι έσωσαν ζωές στην Ισλαμαμπάντ, ενώ οφείλουμε να θυμόμαστε ότι η Ινδία βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατες δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Δέον είναι να ακουστεί και να τιμηθεί η ευχή που εκφράζεται στο ψήφισμά μας να καθιερωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η κοινή χρήση πληροφοριών και να τύχουν υποστήριξης όλες οι προσπάθειες στήριξης της Ινδίας στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας – μεταξύ άλλων, θεωρούμε ότι πρέπει να της παραχωρηθεί θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στο ψήφισμά μας ζητάμε επίσης ένα ειρηνικό μέλλον για το πρώην Πριγκιπάτο του Τζαμού και Κασμίρ, εκατέρωθεν των συνόρων, το οποίο πλέον έχει διαιρεθεί σε δύο κράτη. Η ειρήνη έρχεται, όπως τόσο καλά γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την απασχόληση – με θέσεις εργασίας – και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να μαθαίνουμε ότι η Ινδία σήμερα, στο Τζαμού και Κασμίρ, κατασκευάζει τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα του κόσμου, η οποία θα έχει μήκος σχεδόν 11 χλμ., ως τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 148 χλμ.. Θα είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή στον κόσμο, περατωμένη κατά 95%, παρέχοντας 3 900 νέες θέσεις άμεσης απασχόλησης και, δεν αμφιβάλλω, πολλές χιλιάδες θέσεις στο μέλλον. Και όσον αφορά τον πολιτισμό: ζητάμε επίσης βαθύτερους δεσμούς με τον πολιτισμό. Διανύουμε το έτος διαλόγου και η Ινδία έχει πολλά να διδάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση επ’ αυτού. Ζητάμε περισσότερο διάλογο μεταξύ των λαών, κάτι το οποίο, όπως πιστεύω ακράδαντα, συνιστά πορεία προόδου. Ολοκληρώνοντας, καλώ τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτό το εκπληκτικό ψήφισμα."@el10
"Señor Presidente, siempre es un placer hablar de temas que a buen seguro reforzarán el constante crecimiento de una de las relaciones internacionales más importantes del planeta: la existente entre la Unión Europea y la República de la India. En nuestra resolución, pedimos a todos los dignatarios participantes en la cumbre que exploren nuevas vías para mejorar esta relación; en este sentido, esperamos obtener resultados concretos, de los que se informará a este Parlamento. Esta cumbre llega en un momento crucial. En nuestra resolución, hemos rendido un sentido homenaje a las víctimas del terrorismo en la India este mismo mes de septiembre, incluidas las personas muertas en el asalto a la Embajada de la India en Kabul. Pero no hay duda de que hoy también es preciso homenajear a los héroes que tantas vidas salvaron en Islamabad, y tenemos que recordar que la India está en el corazón de una región que sufre una considerable inseguridad. Es por ello que en nuestra resolución también pedimos una mayor cooperación en materia de inteligencia, además de dejar claro que es necesario apoyar a la India en todo lo necesario en su lucha contra el terrorismo, en la que la UE participa; incluida su necesaria designación como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la resolución también pedimos un futuro pacífico para el antiguo Principado de Jammu y Cachemira, al que una frontera ha convertido ahora en dos naciones separadas. La paz llega, como viene demostrando la Unión Europea, con el empleo —con puestos de trabajo—, y es por ello que nos complace ver como la India está construyendo el túnel ferroviario más largo del planeta en Jammu y Cachemira. Este túnel, que tendrá casi 11 km de longitud, formará parte de un nuevo tramo ferroriviario de 148 km. El que será el túnel más largo del mundo, está completado en un 95%, emplea directamente a 3 900 trabajadores y, sin duda, todavía proporcionará trabajo a muchas personas más. Y no nos olvidemos de la cultura: también pedimos una mayor vinculación cultural. Estamos en el año del diálogo, y la Unión Europea puede aprender mucho de la India en este campo. Pedimos más diálogo interpersonal, que en mi opinión es la mejor forma de progresar. En resumen, les pido a todos que apoyen esta excelente resolución."@es21
"Hr juhataja, on alati meeldiv rääkida teemadel, mis parandavad Euroopa Liidu ja India Vabariigi kui maailma ühe kõige tähtsama rahvusvahelise suhte pidevat arengut. Oma resolutsioonis kutsume tippkohtumisel osalejaid üles arutama edasisi viise selle suhte uuendamiseks, ja ootame huviga konkreetseid tulemusi, millest käesolevat parlamenti teavitatakse. Tippkohtumise toimumise aeg on kriitiline. Oma resolutsioonis tundsime sügavalt kaasa septembri terroristlike pommirünnakute ohvritele, eeskätt India saatkonnas Kabulis. Täna peaksime kindlasti avaldama austust ka neile kangelastele, kes päästsid elusid Islamabadis, ja peame meeles pidama seda, et India paikneb märkimisväärsete julgeolekuprobleemidega piirkonna südames. Kohane oleks hakata tegelema ja austada meie resolutsioonis olevat soovi rohkemaks luureandmete jagamiseks ja toetada tuleks kõiki jõupingutusi aidata Indiat terrorismivastases võitluses, ja me usume, et nende hulka kuulub ka koht ÜRO Julgeolekunõukogus. Oma resolutsioonis kutsume üles ka rahumeelsele tulevikule endises Jammu ja Kashmiri vürstiriigis, mis asub mõlemal pool piiri ja on praegu kaheks riigiks lõhestatud. Nagu me Euroopa Liidus väga hästi teame, saabub rahu koos tööhõive ehk töökohtadega ja on eriti hea meel teada, et praegu ehitab India Jammus ja Kashmiris osana 148 km pikkusest raudteeliini harust maailma pikimat raudteetunnelit, mis tuleb peaaegu 11 km pikkune. Sellest saab maailma pikim raudteetunnel, praegu on ta 95 % lõpule viidud, otsest tööd saab seal 3 900 inimest ja ma olen kindel, et tulevikus tekib sinna veel mitmeid tuhandeid töökohti. Kultuuriteemal kutsume samuti üles rohkemate kultuuriliste sidemete loomisele. Käesolev aasta on dialoogi aasta ja Indial on selles suhtes Euroopa Liidule palju õpetada. Kutsume üles suuremale inimestevahelisele dialoogile ja ma olen kindel, et see on edasiviiv suund. Kokkuvõtteks palun ma tungivalt kolleegidel seda suurepärast resolutsiooni toetada."@et5
". Arvoisa puhemies, on aina ilo puhua asioista, jotka edistävät Euroopan unionin ja Intian tasavallan suhteen tasaista kehittymistä. Se on yksi maailman tärkeimmistä kansainvälisistä suhteista. Päätöslauselmassa kehotamme huippukokoukseen osallistuvia tutkimaan uusia keinoja parantaa tätä suhdetta, ja odotamme kovasti konkreettisia tuloksia, joista tiedotetaan parlamentille. Huippukokous pidetään kriittisenä aikana. Osoitamme päätöslauselmassa kunnioitusta Intiassa syyskuussa terrorismin uhreiksi joutuneille, myös niille, jotka kuolivat Intian suurlähetystöön Kabulissa tehdyssä iskussa. Tänään meidän on kuitenkin ehdottomasti osoitettava kunnioitusta myös niille sankareille, jotka pelastivat henkiä Islamabadissa, ja meidän on muistettava, että Intia sijaitsee keskellä aluetta, jolla on vakavia turvallisuusongelmia. On syytä ottaa huomioon ja kunnioittaa päätöslauselmassa esittämäämme toivetta, että tiedustelutietojen jakamista lisätään, ja että kaikkia toimia, joilla tuetaan Intiaa yhteisessä taistelussamme terrorismia vastaan, kannatetaan. Mielestämme tähän sisältyy myös paikka Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostossa. Pyydämme päätöslauselmassamme myös rauhanomaista tulevaisuutta entisen ruhtinasvaltion Jammun ja Kašmirin alueelle, joka ulottuu rajan molemmille puolille ja joka on nyt jakautunut kahdeksi kansaksi. Kuten Euroopan unionissa hyvin tiedämme, rauha saadaan aikaan työn – työpaikkojen – avulla, ja on erityisen miellyttävää kuulla, että Intia rakentaa parhaillaan Jammun ja Kashmirin alueella maailman pisintä rautatietunnelia, josta tulee lähes 11 kilometriä pitkä ja joka on osa 148 kilometrin pituista rataosuutta. Tunnelista tulee maailman pisin, ja siitä on valmiina 95 prosenttia. Tunneli tarjoaa suoraan 3 900 uutta työpaikkaa ja olen varma, että tämän lisäksi sen avulla luodaan vielä monta tuhatta uutta työpaikkaa. Kulttuurin osalta totean, että pyydämme tiiviimpiä yhteyksiä myös kulttuurin alalla. Tämä on vuoropuhelun teemavuosi, ja Intialla on paljon opetettavaa Euroopan unionille tässä asiassa. Kehotamme lisäämään kansojen välistä vuoropuhelua, ja olen varma, että sen avulla pääsemme eteenpäin. Lopuksi kehotan kollegojani kannattamaan tätä erinomaista päätöslauselmaa."@fi7
"Monsieur le Président, il est toujours réjouissant de parler de sujets qui renforceront la croissance régulière des relations internationales parmi les plus importantes au monde, à savoir celles entre l’Union européenne et la République de l’Inde. Dans notre résolution, nous demandons aux personnes participant au sommet d’examiner d’autres moyens de faire progresser ces relations et nous attendons avec impatience des résultats concrets qui feront l’objet d’un compte rendu adressé à ce Parlement. C’est une période cruciale pour le sommet. Dans notre résolution, nous avons rendu hommage aux victimes d’actes terroristes commis en septembre en Inde, y compris aux personnes tuées dans l’attentat perpétré contre l’ambassade de l’Inde à Kaboul. Mais aujourd’hui, nous devons immanquablement rendre hommage également aux héros qui ont sauvé des vies à Islamabad et nous devons nous rappeler que l’Inde se trouve au cœur d’une région qui connaît des difficultés considérables en matière de sécurité. Le souhait que nous émettons dans notre résolution en faveur d’un échange accru de renseignements devrait être accepté et honoré et tous les efforts déployés pour soutenir l’Inde dans sa lutte contre le terrorisme avec nous devraient être appuyés, tout comme, à notre avis, l’attribution d’un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Dans notre résolution, nous demandons également un avenir pacifique pour l’ancien État princier de Jammu-et-Cachemire, des deux côtés de la frontière, cet État étant pour l’instant scindé en deux parties. Comme nous le savons très bien par notre expérience dans l’Union européenne, l’emploi - le travail - entraîne la paix et il est particulièrement agréable d’apprendre que l’Inde construit actuellement, au Jammu-et-Cachemire, le plus long tunnel ferroviaire du monde, qui atteindra pratiquement 11 kilomètres de long, sur une ligne totalisant 148 kilomètres. Il s’agira du plus long tunnel du monde, qui est achevé à 95 % et qui permet la création de 3 900 emplois directs et, j’en suis convaincue, de milliers d’emplois supplémentaires à l’avenir. Quant à la culture, nous demandons aussi davantage de liens dans ce domaine. C’est l’année du dialogue et l’Inde a beaucoup à apprendre à l’Union européenne dans cette matière. Nous réclamons plus de dialogue entre les citoyens et je suis certaine que c’est la voie à suivre. En conclusion, je recommande vivement à mes collègues de soutenir cette excellente résolution."@fr8
"Elnök úr, mindig öröm olyan ügyekről beszélni, amelyek hozzájárulnak a világ egyik legfontosabb nemzetközi vonatkozásának, az Európai Unió és az Indiai Köztársaság közötti kapcsolatoknak az állandó fejlődéséhez. Állásfoglalásunkban azt kérjük, hogy a csúcstalálkozó résztvevői keressenek további módot e kapcsolat továbbvitelére, és már előre örülünk azoknak a konkrét eredményeknek, amelyekről majd beszámolnak e Parlamentnek. A csúcstalálkozóra kritikus időpontban kerül sor. Állásfoglalásunkban kegyelettel adóztunk az indiai terrorizmus szeptemberi áldozatainak emléke iránt, beleértve azokat is, akiket a kabuli indiai nagykövetség elleni támadás során gyilkoltak meg. Ma azonban kegyelettel kell adóznunk azon hősök iránt is, akik életeket mentettek Iszlamabadban, és emlékeznünk kell arra, hogy India egy olyan régió középpontjában fekszik, amely jelentős biztonsági problémákkal szembesül. Helyénvaló, hogy állásfoglalásunk azon követelését, hogy fokozzuk a hírszerzési információ megosztását, elfogadják és teljesítsék, és támogatást nyújtsunk Indiának a terrorizmus elleni küzdelmében – ideértve véleményünk szerint az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsában elfoglalandó helyet is. Állásfoglalásunkban felhívást intézünk a korábbi fejedelmi tartomány, Jammu és Kashmir békés jövője érdekében; ezek a határ két oldalán vannak, és ma már két nemzet részei. Amint mi az Európai Unióban nagyon jól tudjuk, a béke a foglalkoztatással együtt jön, a munkahelyekkel, és különös öröm tudni, hogy India jelenleg Jammuban és Kashmirban építi a világ leghosszabb vasúti alagútját, amely – egy 148 kilométeres pályaszakasz részeként – csaknem 11 kilométer hosszú lesz . Ez lesz a világon a leghosszabb, 95%-ban már kész, és ez 3900 új munkahelyet teremt közvetlenül, és bizonyos vagyok benne, hogy a jövőben sok ezer munkahely létesül majd. És a kultúra: mi is jobb kulturális kapcsolatokat kívánunk. Ez a párbeszéd éve, és India sokat megtaníthat az Európai Uniónak ezzel kapcsolatban. A népek között több párbeszédre van szükség, és bizonyos vagyok benne, hogy ez az út visz előre. Zárásképpen arra sürgetem kollégáimat, hogy támogassák ezt a kiváló állásfoglalást."@hu11
". Signor Presidente, è sempre un piacere parlare di temi che favoriscono la stabile crescita di una delle più importanti relazioni internazionali del pianeta, quella tra l’Unione europea e la Repubblica indiana. Nella nostra risoluzione, noi invitiamo tutti coloro che lavorano alla preparazione del vertice ad esplorare altre possibilità per promuovere lo sviluppo di questa relazione, e ci aspettiamo che a questo Parlamento saranno riferiti dei risultati concreti. Il momento in cui si tiene il vertice è critico. Nella nostra risoluzione abbiamo reso omaggio alle vittime degli eventi terroristici in India a settembre, compresi coloro che sono stati uccisi nell'attacco all'ambasciata indiana a Kabul. Ma oggi, dobbiamo certamente rendere omaggio anche a quegli eroi che hanno salvato delle vite a Islamabad, e dobbiamo ricordare che l'India si trova nel cuore di una regione soggetta a notevoli problemi di sicurezza. E' giusto che l'auspicio di un maggiore scambio di informazioni espresso nella nostra risoluzione sia rispettato e seguito, e che tutti gli sforzi a sostegno dell'India nella sua lotta contro il terrorismo insieme a noi siano sostenuti anche, riteniamo, assegnandole un seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nella nostra risoluzione, invochiamo anche un futuro pacifico per quello che una volta era lo stato principesco del Jammu e Kashmir, oggi diviso tra due nazioni sui due lati della frontiera. La pace, come sappiamo molto bene nell’Unione europea, arriva con l’occupazione, con i posti di lavoro, e ci fa particolarmente piacere apprendere che attualmente l’India sta costruendo in Jammu e Kashmir il più lungo tunnel ferroviario del mondo che avrà quasi 11 chilometri di lunghezza e fa parte di una sezione di linea di 148 chilometri. Il tunnel, completato per il 95 per cento, ha creato 3 900 nuovi posti di lavoro diretti e, sono sicuro, ne creerà molte altre migliaia in futuro. E poi c’è la cultura: auspichiamo anche maggiori legami con la cultura. Questo è l’anno del dialogo, e l’India ha molto da insegnare all’Unione europea su questo argomento. Chiediamo più dialogo tra i popoli, e sono sicuro che questa sia la strada del futuro. In conclusione, raccomando agli onorevoli colleghi di sostenere questa eccellente risoluzione."@it12
"Gerb. pirmininke, visada malonu kalbėti apie reikalus, kurie padidins stabilų vienų iš svarbiausių tarptautinių santykių pasaulyje augimą – santykių tarp Europos Sąjungos ir Indijos Respublikos. Savo rezoliucijoje raginame šio aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius toliau nagrinėti būdus, kaip pagerinti šiuos santykius, ir mes laukiame konkrečių rezultatų, apie kuriuos bus pranešta šiame Parlamente. Aukščiausiojo lygio susitikimui tai kritinis laikas. Savo rezoliucijoje pagerbėme rugsėjo mėn. terorizmo aukas Indijoje, įskaitant tuos, kurie buvo nužudyti Indijos ambasados Kabule užpuolimo metu. Bet, aišku, šiandien taip pat turime pagerbti tuos didvyrius, kurie gelbėjo gyvybes Islamabade, ir turime prisiminti, kad Indija išsidėsčiusi regiono centre, kur yra rimtų saugumo problemų. Turi būti atkreiptas dėmesys į mūsų rezoliucijoje išreikštą norą, kad būtų didesnis žvalgybos pasidalijimas, ir jis turi būti vykdomas ir turi būti palaikomos visos pastangos remti Indiją jos kovoje su terorizmu – įskaitant, manau, vietą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. Savo rezoliucijoje taip pat raginame sukurti taikią ateitį buvusiai didingai Džamu ir Kašmyro valstijai iš abiejų sienos pusių ir dabar padalytai į dvi tautas. Taika ateina, kaip žinome iš patirties, su Europos Sąjunga, su užimtumu, darbo vietomis, ir ypač malonu sužinoti, kad Indija šiuo metu Džamu ir Kašmyre stato ilgiausią geležinkelio tunelį pasaulyje, kuris bus beveik 11 km ilgio, kaip 148 km ilgio bėgių kelio atkarpos dalis. Jis bus ilgiausias pasaulyje, 95 proc. jau užbaigta, suteikiantis 3 900 naujų tiesioginio užimtumo darbo vietų ir, esu tikra, jų bus dar daug tūkstančių. Ir kultūra – mes taip pat raginame sukurti didesnes sąsajas su kultūra. Tai dialogo metai, ir Indija turi daug ko pamokyti Europos Sąjungą šiuo klausimu. Mes raginame sukurti didesnį dialogą tarp žmonių, ir esu tikra, kad tai kelias į priekį. Baigdama raginu kolegas palaikyti šią puikią rezoliuciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vienmēr ir patīkami runāt par jautājumiem, kas uzlabos Eiropas Savienību un Indijas Republikas attiecību stabilo attīstību — šīs attiecības ir vienas no būtiskākajām starptautiskajām attiecībām pasaulē. Savā rezolūcijā mēs aicinām iesaistītās personas sammita laikā izpētīt veidus, kā vēl attīstīt šīs attiecības, un mēs gaidām konkrētus rezultātus, kas tiks paziņoti Parlamentam. Sammitam šis ir kritisks laiks. Rezolūcijā mēs pieminējām septembra terorisma upurus Indijā, tajā skaitā tos, kas tika nogalināti uzbrukumā Indijas vēstniecībai Kabulā. Taču šodien mums pavisam noteikti ir jāciena tie varoņi, kuri izglāba dzīvības Islamabadā, un mums ir jāpatur prātā, ka Indija atrodas tāda reģiona centrā, kurā šobrīd ir ievērojamas drošības problēmas. Mūsu rezolūcijā iekļautā vēlme vairāk apmainīties ar informāciju jāpieņem un jāciena; jāpiekrīt visiem centieniem atbalstīt Indiju mūsu kopīgajā cīņā pret terorismu un, kā mēs uzskatām, arī centieniem piešķirt pastāvīgu vietu ANO Drošības padomē. Savā rezolūcijā mēs aicinām arī uz mierīgu nākotni agrākajā Džammu un Kašmiras Karaliskajā štatā, kas atrodas abās robežas pusēs un tagad ir sašķelts divās daļās. Kā mums visiem labi zināms pēc pieredzes Eiropas Savienībā, mieru iespējams panākt ar nodarbinātību — darbvietu nodrošinājumu —, un ir īpaši patīkami uzzināt, ka Indija Džammu un Kašmiras štatā pašreiz būvē pasaulē garāko dzelzceļa tuneli gandrīz 11 km garumā, kas būs daļa no 148 km garā dzelzceļa. Tas būs pasaulē garākais tunelis; 95 % darbu ir jau pabeigti; tuneļa celtniecībai tika radītas 3 900 darbvietas tieši nodarbinātiem darba ņēmējiem, un es esmu pārliecināts, ka izveidos vēl vairākus tūkstošus darbvietu. Kultūra: mēs arī aicinām veidot ciešāku saikni ar kultūru. Šis ir dialogu gads, un Indija var daudz ko iemācīt šajā jomā Eiropas Savienībai. Mēs aicinām veidot vairāk kontaktu starp iedzīvotājiem, un esmu pārliecināts, ka tas ir pareizais veids, kā virzīties uz priekšu. Nobeigumā es vēlētos mudināt kolēģus atbalstīt šo teicami sagatavoto rezolūciju."@lv13
"Mr President, it is always a pleasure to speak on matters which will enhance the steady growth of one of the most important international relationships in the globe, that between the European Union and the Republic of India. We call, in our resolution, for those involved in the summit to explore further ways of upgrading this relationship, and we look forward to concrete results which will be reported back to this Parliament. It is a critical time for the summit. We paid tribute in our resolution to the September victims of terrorism in India, including those killed in the assault on the Indian Embassy in Kabul. But today, surely, we must also pay tribute to those heroes who saved lives in Islamabad, and we must remember that India lies at the heart of a region that is in considerable security difficulties. It is proper that the wish in our resolution that there should be greater intelligence-sharing should be taken up and honoured, and all efforts to support India in her fight against terrorism with us should be supported – including, we believe, a seat on the United Nations Security Council. In our resolution we call also for a peaceful future for the former princely State of Jammu and Kashmir, on both sides of the border and now split into two nations. Peace comes, as we know so well with the European Union, with employment – with jobs – and it is particularly pleasant to learn that India is at present, in Jammu and Kashmir, building the longest railway tunnel in the globe, which will be nearly 11 km long, as part of a 148-km long section of track. This will be the longest in the world, 95% complete, which gives 3 900 new jobs of direct employment and, I am sure, many thousands more to come. And culture: we call, too, for greater links with culture. This is the year of dialogue, and India has much to teach the European Union on this. We call for more people-to-people dialogue, and I am sure that is the way forward. In conclusion, I urge colleagues to support this excellent resolution."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is altijd een genoegen om te mogen spreken over kwesties die de gestage uitbreiding bevorderen van een van de belangrijkste internationale betrekkingen in de wereld, die tussen de Europese Unie en de Republiek India. In onze resolutie verzoeken we de deelnemers aan de Top om na te gaan op welke manieren deze betrekkingen verder kunnen worden geïntensiveerd. We kijken uit naar de concrete resultaten daarvan. Het is een kritieke tijd voor deze top. In onze resolutie betuigen we ons respect voor de mensen die in september het slachtoffer werden van een terreuractie in India evenals voor de slachtoffers van de aanslag op de Indiase ambassade in Kaboel. Maar vandaag moeten we toch zeker ook ons respect betuigen voor de helden die in Islamabad mensenlevens hebben gered. We mogen niet vergeten dat India in het hart van een regio ligt die met aanzienlijke veiligheidsproblemen te kampen heeft. Het is niet meer dan gepast dan we in onze resolutie vragen om meer uitwisseling van inlichtingen en om ondersteuning van alle inspanningen die erop gericht zijn India te helpen om samen met ons het terrorisme te bestrijden. Daartoe behoort naar onze mening ook steun voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad. In onze resolutie roepen we ook op tot een vreedzame toekomst voor het voormalige prinsdom Jammu en Kasjmir, dat aan deze en gene zijde van de grens ligt en nu gesplitst is in twee naties. Zoals we in de Europese Unie maar al te goed weten, komt er vrede als er werkgelegenheid is. Vandaar dat het prachtig is om te horen dat India op dit moment in Jammu en Kasjmir de langste spoorwegtunnel op aarde bouwt, die bijna 11 kilometer lang zal worden en een onderdeel vormt van een 148 km lang spoorvak. Dit wordt de langste spoorwegtunnel in de wereld en 95 procent is nu af. Op dit moment verschaft deze tunnel 3 900 mensen rechtstreeks werk en, daar ben ik van overtuigd, vele duizenden meer in de toekomst. Dan cultuur. We roepen ook op tot het versterken van onze culturele betrekkingen. Dit is het jaar van de dialoog, en wat dat betreft heeft India de Europese Unie veel te leren. We roepen op tot een omvangrijkere dialoog tussen de mensen zelf. Ik ben ervan overtuigd dat dit de weg vooruit is. Tot besluit vraag ik mijn collega’s dringend om deze uitstekende resolutie te ondersteunen."@nl3
"Panie przewodniczący! Zawsze przyjemnie jest mówić o sprawach, które przyczynią się do stałego rozwoju jednego z najważniejszych międzynarodowych związków na świecie, stosunków między Unią Europejską a Republiką Indii. W naszej rezolucji wzywamy strony zaangażowane w szczyt do poszukiwania dalszych sposobów podniesienia jakości tych stosunków i oczekujemy konkretnych rezultatów, które zostaną przedstawione Parlamentowi. Szczyt odbędzie się w kluczowym momencie. W naszej rezolucji składamy hołd wrześniowym ofiarom terroryzmu w Indiach, w tym zabitym podczas ataku na indyjską ambasadę w Kabulu. Dzisiaj jednak z pewnością musimy również oddać hołd tym bohaterom, którzy uratowali ludzi w Islamabadzie i musimy pamiętać, iż Indie są położone w samym sercu regionu, który ma poważne trudności w zakresie bezpieczeństwa. Dobrze by było, gdyby podjęto i spełniono życzenie zawarte w naszej rezolucji, by zwiększyć wymianę informacji wywiadowczych oraz wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do pomocy Indiom w ich walce z terroryzmem – w tym, jak uważamy, by przyznano im miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W naszej rezolucji wzywamy również do zapewnienia pokojowej przyszłości byłemu stanowi książęcemu Dżammu i Kaszmirowi, po obu stronach granicy i podzielonemu obecnie na dwa narody. Jak nam dobrze wiadomo na przykładzie Unii Europejskiej, pokój przychodzi wraz z zatrudnieniem – z miejscami pracy – i jest szczególnie miło dowiedzieć się, że Indie obecnie budują w Dżammu i Kaszmirze najdłuższy tunel kolejowy na świecie, który będzie mieć prawie 11 kilometrów długości i będzie stanowić część odcinka torowiska o długości 148 kilometrów. Będzie on najdłuższy na świecie, jest już w 95% ukończony i zapewnił 3 900 nowych miejsc bezpośredniego zatrudnienia, a w przyszłości zapewni ich o wiele tysięcy więcej, o czym jestem przekonany. Wreszcie kultura: my również nawołujemy do większych związków kulturowych. Rok bieżący jest rokiem dialogu, a Indie mogą wiele Unię Europejską o nim nauczyć. Nawołujemy do szerszego dialogu na szczeblu międzyludzkim i jestem przekonany, że to jest właśnie droga naprzód. Kończąc, wzywam kolegów do poparcia tej świetnej rezolucji."@pl16
"Senhor Presidente, é sempre um prazer falar sobre questões potenciadoras do crescimento gradual de uma das mais importantes relações internacionais do globo, isto é, a relação entre a União Europeia e a República da Índia. Na nossa proposta de resolução, apelamos aos participantes na cimeira UE-Índia para que explorem novas formas de aprofundar esta relação, e manifestamos a nossa expectativa de que a cimeira chegue a conclusões concretas, a transmitir posteriormente a este Parlamento. Este é um momento crítico para a cimeira. Na nossa proposta de resolução, exprimimos a nossa profunda simpatia pelas vítimas dos ataques terroristas perpetrados em Setembro na Índia, bem como pelas que perderam a vida nos ataques à Embaixada indiana em Cabul. Hoje, porém, não podemos deixar de prestar homenagem, também, aos heróis que salvaram vidas em Islamabad, e devemos ter presente que a Índia se situa no centro de uma região que atravessa dificuldades de monta no domínio da segurança. Faz todo o sentido, pois, que o apelo expresso na nossa proposta de resolução a uma cooperação reforçada na partilha de dados dos serviços de informação seja apoiado, e que esse apoio se concretize na prática, e que todos os esforços de apoio à Índia na sua luta contra o terrorismo, que é também a nossa luta, sejam apoiados – inclusive, cremos, através de um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na nossa proposta de resolução, apelamos a um futuro de paz para o ex-principado de Jamu e Caxemira, situados em ambos os lados da fronteira e hoje divididos em duas nações. A paz vem, bem o sabemos na União Europeia, com o emprego – com postos de trabalho – e é-me particularmente grato saber que a Índia está presentemente a construir, em Jamu e Caxemira, o mais longo túnel ferroviário do planeta, que terá de comprimento quase 11 quilómetros, e que faz parte de um troço ferroviário que se estende ao longo de 148 quilómetros. Será o mais longo do mundo, concluído a 95%, e gerará 3 900 novos postos de trabalho directos e, estou certa, muitos milhares mais no futuro. E a cultura: apelamos a ligações reforçadas também no domínio da cultura. Este é o ano do diálogo, e a Índia tem muito a ensinar à União Europeia neste campo. Preconizamos a intensificação do diálogo entre as populações, e não duvido de que este é o caminho certo a seguir. A concluir, exorto os colegas a apoiar esta excelente proposta de resolução."@pt17
"Mr President, it is always a pleasure to speak on matters which will enhance the steady growth of one of the most important international relationships in the globe, that between the European Union and the Republic of India. We call, in our resolution, for those involved in the summit to explore further ways of upgrading this relationship, and we look forward to concrete results which will be reported back to this Parliament. It is a critical time for the summit. We paid tribute in our resolution to the September victims of terrorism in India, including those killed in the assault on the Indian Embassy in Kabul. But today, surely, we must also pay tribute to those heroes who saved lives in Islamabad, and we must remember that India lies at the heart of a region that is in considerable security difficulties. It is proper that the wish in our resolution that there should be greater intelligence-sharing should be taken up and honoured, and all efforts to support India in her fight against terrorism with us should be supported – including, we believe, a seat on the United Nations Security Council. In our resolution we call also for a peaceful future for the former princely State of Jammu and Kashmir, on both sides of the border and now split into two nations. Peace comes, as we know so well with the European Union, with employment – with jobs – and it is particularly pleasant to learn that India is at present, in Jammu and Kashmir, building the longest railway tunnel in the globe, which will be nearly 11 km long, as part of a 148-km long section of track. This will be the longest in the world, 95% complete, which gives 3 900 new jobs of direct employment and, I am sure, many thousands more to come. And culture: we call, too, for greater links with culture. This is the year of dialogue, and India has much to teach the European Union on this. We call for more people-to-people dialogue, and I am sure that is the way forward. In conclusion, I urge colleagues to support this excellent resolution."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vždy ma veľmi teší, keď môžem hovoriť o veciach, ktoré podporujú stabilný rozvoj jedného z najdôležitejších medzinárodných vzťahov na svete, a síce vzťahu medzi Európskou úniou a Indickou republikou. Vo svojom uznesení žiadame všetkých, ktorí sa tohto samitu zúčastnia, aby hľadali ďalšie možnosti, ako zvýšiť kvalitu týchto vzťahov. Už teraz sa tešíme na konkrétne výsledky a budeme o nich určite informovať aj tento Parlament. Toto obdobie je pre samit rozhodujúce. V našom uznesení sme si, samozrejme, nezabudli uctiť pamiatku obetí septembrového teroristického útoku v Indii a obetí, ktoré prišli o život pri samovražednom útoku na indické veľvyslanectvo v Kábule. Nesmieme dnes však zabudnúť ani na pamiatku hrdinov, ktorí nasadzovali svoje životy za záchranu iných v Islamabade, pričom treba pripomenúť, že India leží v srdci regiónu, ktorý má vážne bezpečnostné problémy. Vo svojom uznesení vyjadrujeme aj želanie, aby sa začala a dôsledne dodržiavala lepšia spolupráca pri vzájomnom poskytovaní informácií a aby bolo z našej strany vyvinuté maximálne úsilie na podporu Indie v boji proti terorizmu. Veríme, že to bude vrátane prijatia kresla v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov. V uznesení takisto žiadame, aby bola zabezpečená mierová budúcnosť bývalého kráľovského štátu Džammú a Kašmíru, dnes rozdeleného medzi dva národy, a to po oboch stranách hranice. Mier prichádza, ako to my v Európskej únii dobre vieme, so zamestnanosťou, s pracovnými príležitosťami. Preto sa nesmierne tešíme z informácie, že India v súčasnosti stavia v Džammú a Kašmíre najdlhší železničný tunel na svete, ktorý bude mať dĺžku takmer 11 km a bude tvoriť úsek celkom 148 km dlhej trasy. Pôjde o najdlhší tunel na svete, v súčasnosti dokončený na 95 %, a vzniklo vďaka nemu 3 900 priamych pracovných miest. Som si istá, že v budúcnosti vzniknú aj tisícky ďalších. Ďalej by som chcela hovoriť o kultúre: želáme si, aby vzájomné prepojenie našich kultúr bolo intenzívnejšie. Tento rok je rokom dialógu a v tomto smere má India Európsku úniu veľa čo naučiť. Vyzývame všetkých na zlepšenie medziľudského dialógu a ja pevne verím, že práve ten nám ukáže správnu cestu vpred. Na záver by som chcela vás, svojich kolegov, dôrazne požiadať, aby ste toto skvelé uznesenie podporili."@sk19
"Gospod predsednik, vedno je zadovoljstvo govoriti o zadevah, ki bodo okrepile neustavljivo rast enega izmed najpomembnejših mednarodnih odnosov na svetu, in sicer odnosa med Evropsko unijo in Republiko Indijo. V svoji resoluciji pozivamo vse tiste, ki so vključeni v ta vrh, da raziščejo nove načine nadgradnje tega odnosa, in veselimo se konkretnih rezultatov, o katerih boste poročali v tem Parlamentu. To je pomemben trenutek za vrh. V svoji resoluciji smo se poklonili septembrskim žrtvam terorizma v Indiji, vključno s tistimi, ki so izgubili svoje življenje v napadu na indijsko veleposlaništvo v Kabulu. Danes pa se moramo zagotovo pokloniti vsem tistim junakom, ki so reševali življenja v Islamabadu, in ne smemo pozabiti, da Indija leži v osrčju regije, ki se sooča s precejšnjimi težavami v zvezi z varnostjo. Prav bi bilo, da bi se sprejela in spoštovala želja po večji izmenjavi podatkov obveščevalnih služb, ki smo jo izrazili v naši resoluciji, in da bi se podprla vsa prizadevanja za pomoč Indiji pri njenem boju proti terorizmu - vključno z željo po sedežu v Varnostnem svetu Združenih narodov. V naši resoluciji pozivamo tudi k mirni prihodnosti nekdanje indijske kneževine Džamu in Kašmir, ki se zdaj nahaja na obeh straneh meje in je razdeljena na dva naroda. V Evropski uniji zelo dobro vemo, da mir pride z zaposlovanjem – z delovnimi mesti –, zato je posebej razveseljivo slišati, da Indija v tem trenutku v državi Džamu in Kašmir v sklopu 148 km dolgega železniškega odseka gradi najdaljši železniški predor na svetu, ki bo dolg skoraj 11 km. Zgrajen do 95 %, bo ta predor torej najdaljši na svetu; pri njegovi gradnji se je odprlo 3 900 novih delovnih mest, ki nudijo neposredno zaposlitev, prepričan pa sem, da se jih bo odprlo še na tisoče. Kultura: pozivamo tudi k močnejšim stikom na področju kulture. Letošnje leto je leto dialoga, Indija pa lahko Evropsko unijo o tem veliko nauči. Pozivamo k večjemu dialogu med ljudmi in prepričan sem, da to pomeni korak naprej. Na koncu bi rad pozval kolege, da podprejo to odlično resolucijo."@sl20
"Herr talman! Det är alltid ett nöje att tala om frågor som ytterligare kan stärka en av de viktigaste internationella förbindelserna i världen, nämligen den mellan Europeiska unionen och Indien. I vår resolution kräver vi att de som deltar vid toppmötet ska undersöka andra sätt att stärka denna förbindelse, och vi ser fram emot de konkreta resultat som kommer att rapporteras till parlamentet. Toppmötet äger rum vid en kritisk tidpunkt. I vår resolution hedrade vi offren för terrorismen i Indien i september, däribland dem som dödades i attentatet mot Indiens ambassad i Kabul. Men i dag måste vi naturligtvis också hedra de hjältar som räddade liv i Islamabad, och vi måste komma ihåg att Indien ligger i hjärtat av en region med stora säkerhetsproblem. Önskemålet i vår resolution om ett utökat utbyte av underrättelser bör beaktas och infrias, och alla ansträngningar att stödja Indien i kampen mot terrorismen tillsammans med oss bör stödjas, bland annat, anser vi, genom att Indien får en plats i FN:s säkerhetsråd. I resolutionen kräver vi också en fredlig framtid för de tidigare furstestaterna Jammu och Kashmir, på båda sidor av gränsen, som nu har delats upp i två nationer. Fred skapas, som vi så väl vet i Europeiska unionen, genom sysselsättning – genom arbetstillfällen – och det är särskilt roligt att höra att Indien för närvarande i Jammu och Kashmir bygger den längsta järnvägstunneln i världen, som kommer att bli nästan 11 km lång och ingår i en 148 km lång järnvägssektion. Detta kommer att bli den längsta tunneln i världen, den är färdig till 95 procent och skapar 3 900 nya direkta arbetstillfällen, och jag är säker på att den kommer att skapa många tusen fler. Vi efterlyser även starkare kulturförbindelser. Detta är Europeiska året för interkulturell dialog, och Indien kan lära EU mycket om detta. Vi efterlyser en utökad dialog mellan folken, och jag är säker på att detta är rätt väg att gå. Sammanfattningsvis uppmanar jag kollegerna att stödja denna utmärkta resolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicholson of Winterbourne,"18,5,20,15,1,19,16,11,10,13,4,21,9
"Winterbourne‘o baronienė E. Nicholson,"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph