Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-23-Speech-2-998"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080923.4.2-998"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Asigurarea unei cadru legal pentru protectia datelor cu caracter personal in cadrul celei de-a treia coloane a UE a constituit o preocupare a tuturor presedintiilor Uniunii Europene din ultimii ani. Cu toate aceastea, decizia-cadru adoptata in anul 2006 a fost mai degraba o solutie de compromis, ce a consfintit doar cel mai mic numitor comun privind protectia datelor cu caracter personal. Pentru acest motiv, o noua consultare a Parlamentului European cu privire la extinderea domeniului de aplicare a deciziei cadru si o analiza a impactului acesteia asupra drepturilor fundamentale in cadrul Uniunii nu poate fi decat salutata. Principalul obiectiv al modificarilor ar trebui sa fie asigurarea unui nivel al protectiei datelor similar celui din prima coloana si, din acest punct de vedere, regret faptul ca propunerea initiala a Comisiei a fost modificata de catre Consiliu. Este, de asemenea, regretabil ca prevederea cu privire la grupul de lucru reuniund autoritatile nationale de protectie a datelor a fost inlaturata de catre Consiliu, ceea ce constituie un pas inapoi in demersul crearii unui sistem eficient de prootectie a datelor cu caracter personal."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zavedení právního rámce pro ochranu osobních údajů v rámci třetího pilíře bylo společným středem zájmu pro všechny předsedy EU v posledních letech. Nicméně rámcové rozhodnutí přijaté v roce 2006 bylo jakýmsi kompromisem stanovícím nejmenší společný jmenovatel v ochraně osobních údajů. Proto můžeme jedině uvítat novou diskusi EP o rozšíření rozsahu rámcového rozhodnutí a o analýze jeho dopadu na základní práva. Hlavním cílem změn by mělo být zajištění stejné úrovně ochrany údajů jako pro první pilíř; z tohoto pohledu lituji, že počáteční návrh Komise byl Radou upraven. Stejně politováníhodná je skutečnost, že nařízení týkající se pracovní skupiny vnitrostátních úřadů ochrany údajů bylo Radou odstraněno, což je překážka v postupu vytváření účinného systému ochrany osobních údajů."@cs1
"Oprettelsen af en lovgivningsramme om beskyttelse af personoplysninger under tredje søjle har været et problem for alle EU's formænd gennem de senere år. Ikke desto mindre var rammeafgørelsen, der blev vedtaget i 2006, noget af et kompromis, som fastsatte den laveste fællesnævner for beskyttelsen af personoplysninger. Derfor kan vi kun glæde os over den nye høring af Europa-Parlamentet om udvidelsen af rammeafgørelsens anvendelsesområde og om en analyse af dens indvirkning på de grundlæggende rettigheder. Hovedformålet med ændringerne skulle være at sikre det samme niveau for databeskyttelse som under første søjle. I den forbindelse beklager jeg, at Rådet har ændret Kommissionens oprindelige forslag. På samme måde beklager jeg, at Rådet slettede bestemmelsen om de nationale databeskyttelsesmyndigheders arbejdsgruppe, hvilket er en tilbagegang i processen med at oprette et effektivt system til beskyttelse af personoplysninger."@da2
". Die Erstellung von gesetzlichen Rahmenvorschriften für den Schutz von personenbezogenen Daten innerhalb der dritten Säule ist ein Punkt, der alle EU-Ratsvorsitzenden der letzten Jahre beschäftigt hat. Der im Jahr 2006 angenommene Rahmenbeschluss war dennoch eine Art Kompromiss, in dem der kleinste gemeinsame Nenner beim Schutz der personenbezogenen Daten festgehalten wurde. Dennoch können wir die neue Konsultation des Europäischen Parlaments zur Erweiterung des Geltungsbereichs des Rahmenbeschlusses und zu einer Analyse seiner Auswirkungen auf die Grundrechte nur begrüßen. Das Hauptziel der Änderungen ist, das gleiche Niveau beim Datenschutz sicherzustellen wie bei der ersten Säule; von diesem Standpunkt aus bedaure ich, dass der ursprüngliche Vorschlag der Kommission vom Rat geändert wurde. Ebenso bedauerlich ist die Tatsache, dass die Bestimmung zu einer Arbeitsgruppe der nationalen Datenschutzbehörden vom Rat gestrichen wurde; dies ist ein bei der Einrichtung eines effektiven Systems zum Schutz personenbezogener Daten."@de9
"Όλοι οι πρόεδροι της ΕΕ τα τελευταία χρόνια έχουν ασχοληθεί με το θέμα της θέσπισης ενός νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του τρίτου πυλώνα. Παρόλα αυτά, η απόφαση πλαίσιο που ελήφθη το 2006 ήταν σχετικά συμβιβαστική, καθώς καθόριζε τον κατώτατο κοινό παρονομαστή για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, μια νέα διαβούλευση του ΕΚ σχετικά με την διεύρυνση του πεδίου της απόφασης πλαίσιο και σχετικά με την ανάλυση της επίδρασής της επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν μπορεί παρά να είναι ευπρόσδεκτη. Ο κύριος στόχος των τροποποιήσεων είναι να διασφαλίσουν ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με τον πρώτο πυλώνα· από αυτή την άποψη, μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι το Συμβούλιο τροποποίησε την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Μου προκαλεί λύπη επίσης το γεγονός ότι το Συμβούλιο απομάκρυνε τη διάταξη που αφορούσε την ομάδα εργασίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων, πράγμα το οποίο αποτελεί οπισθοδρόμηση στη διαδικασία της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα."@el10
"The establishment of a legal framework for personal data protection within the third pillar has been a concern shared by all EU presidents over the last years. Nevertheless, the framework decision adopted in 2006 was something of a compromise, establishing the lowest common denominator in the protection of personal data. Therefore, we can but welcome a new EP consultation on the extension of the scope of the framework decision and on an analysis of its impact on fundamental rights. The main objective of the changes should be to ensure the same level of data protection as for the first pillar; from this point of view, I regret that the Commission’s initial proposal has been modified by the Council. Equally regrettable is the fact that the provision concerning the working group of national data protection authorities was removed by the Council, which is a setback in the process of creating an effective personal data protection system."@en4
"El establecimiento de un marco jurídico para la protección de los datos personales en el tercer pilar ha preocupado a todos los presidentes de la UE durante los últimos dos años. No obstante, la Decisión marco adoptada en 2006 era una especie de solución de compromiso donde se establecía el mínimo común denominador sobre protección de datos personales. Así pues, no podemos sino aplaudir la nueva consulta al PE sobre la extensión del alcance de la Decisión marco y el análisis de su impacto en los derechos fundamentales. El principal objetivo de los cambios debería ser la garantía del mismo nivel de protección de datos que para el primer pilar; en este sentido, lamento que la propuesta inicial de la Comisión haya sido modificada por el Consejo. Igualmente lamentable me parece el hecho de que la disposición relativa al grupo de trabajo de las autoridades nacionales de supervisión de datos haya sido eliminada por el Consejo, todo un revés para el proceso de creación de un sistema de protección de datos personales eficaz."@es21
". Kolmanda samba raames isikuandmete kaitseks asjakohase õigusliku raamistiku loomine on viimastel aastatel olnud Euroopa Liidu kõikide eesistujariikide jaoks oluline teema. Kuid 2006. aastal vastu võetud raamotsus oli pigem kompromisslahendus, mis nägi ette isikuandmete kaitse kõige väiksema ühisnimetaja tasemel. Seetõttu tuleb tunda heameelt, et Euroopa Parlamendiga raamotsuse kohaldamisala laiendamise ja sellega põhiõigustele avaldatava mõju analüüsi teemal uuesti konsulteeritakse. Muudatuste peamine eesmärk peaks olema tagada andmekaitse, mille tase on esimese samba raames ette nähtuga võrdväärne, ja sellega seoses on kahetsusväärne, et nõukogu on komisjoni esialgset ettepanekut muutnud. Samuti on kahetsusväärne, et nõukogu jättis välja sätte, mis käsitleb riiklike andmekaitseasutuste töörühma; see on tõhusa isikuandmete kaitse süsteemi loomisel samm tagasi."@et5
"− Henkilötietojen suojaa koskevien oikeudellisten puitteiden laatiminen kolmannessa pilarissa on huoli, jonka kaikki EU:n puheenjohtajavaltiot ovat viime vuosina jakaneet. Vuonna 2006 tehty puitepäätös oli kuitenkin jonkinlainen kompromissi, jossa määritettiin pienin yhteinen nimittäjä henkilötietojen suojassa. Siksi voimme vain pitää myönteisenä uutta Euroopan parlamentin kuulemista puitepäätöksen soveltamisalan laajentamisesta ja analyysistä sen vaikutuksista perusoikeuksiin. Muutosten tärkeimpänä tavoitteena pitäisi olla samanlaisen tietosuojan tason varmistaminen kuin ensimmäisessä pilarissa, ja tästä näkökulmasta pidän valitettavana, että neuvosto on muuttanut komission alkuperäistä ehdotusta. Yhtä lailla valitettavaa on se, että neuvosto poisti kansallisten tietosuojaviranomaisten työryhmää koskevan säännöksen, mikä on takaisku tehokkaan henkilötietosuojajärjestelmän luomista koskevalle prosessille."@fi7
"La création d’un cadre juridique pour la protection des données à caractère personnel au sein du troisième pilier est une préoccupation qu’ont partagée tous les présidents de l’UE ces dernières années. Néanmoins, la décision-cadre adoptée en 2006 était une sorte de compromis, établissant le plus petit dénominateur commun en matière de protection des données à caractère personnel. Nous ne pouvons dès lors que nous réjouir d’une nouvelle consultation du PE sur l’extension de la portée de la décision-cadre et sur une analyse de son impact sur les droits fondamentaux. Le principal objectif des modifications devrait être de garantir le même niveau de protection des données qu’au titre du premier pilier. De ce point de vue, je regrette que la proposition initiale de la Commission ait été modifiée par le Conseil. Il est tout aussi regrettable que la disposition concernant le groupe de travail des autorités de protection des données nationales ait été supprimée par le Conseil, car cela représente un pas en arrière dans le processus de création d’un système efficace de protection des données à caractère personnel."@fr8
"Az elmúlt években az Unió valamennyi elnökét foglalkoztatta egy jogi keret létrehozása a személyes adatok védelmére a harmadik pillérben. A 2006-ban elfogadott kerethatározat mégis bizonyos fokig kompromisszum volt, amely a személyes adatok védelmét a legkisebb közös nevezőn állapította meg. Csak üdvözölhetjük tehát a kerethatározat alkalmazási körének kiterjesztéséről és az alapvető jogokra gyakorolt hatásának elemzéséről folyó EP tanácskozást. A változtatások elsődleges célja az adatvédelem első pillérben biztosított szintjének elérése kellene, hogy legyen; ebből a szempontból sajnálom, hogy a Tanács módosította a Bizottság eredeti javaslatát. Ugyanilyen sajnálatraméltó, hogy a Tanács kihúzta a nemzeti adatvédelmi hatóságok munkacsoportjára vonatkozó rendelkezést, és ezzel visszavetette egy hatékony személyes adatvédelmi rendszer létrehozásának folyamatát."@hu11
"Negli ultimi anni, l’istituzione di un quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell’ambito del terzo pilastro è stata una preoccupazione condivisa da tutti i presidenti dell’Unione europea. Nondimeno, la decisione quadro adottata nel 2006 era una sorta di compromesso con il quale si introduceva in tale ambito un minimo comune denominatore. Non possiamo pertanto far altro che accogliere favorevolmente una nuova consultazione del Parlamento sull’ampliamento dell’ambito di applicazione della decisione quadro e un’analisi del suo impatto sui diritti fondamentali. Il principale obiettivo delle modifiche dovrebbe essere garantire il medesimo livello di protezione dei dati del primo pilastro. Da tale punto di vista, mi rammarico per il fatto che la proposta iniziale della Commissione sia stata modificata dal Consiglio, così come deploro il fatto che il Consiglio abbia eliminato la disposizione concernente il gruppo di lavoro delle autorità nazionali incaricate della protezione dei dati, poiché ciò rappresenta un passo indietro nel processo di creazione di un sistema efficace di protezione dei dati personali."@it12
"Pastaraisiais metais susirūpinimą dėl teisinės sistemos, susijusios su asmens duomenų apsauga pagal trečiąjį ramstį, kūrimo reiškė visos ES pirmininkaujančios valstybės narės. Vis dėlto 2006 m. patvirtintas pamatinis sprendimas panašus į kompromisą, kuriuo buvo nustatyti patys mažiausi bendri reikalavimai asmens duomenų apsaugos srityje. Todėl galime tik pritarti naujoms EP konsultacijoms dėl pamatinio sprendimo taikymo srities išplėtimo ir jo poveikio pagrindinėms teisėms vertinimo. Visų pirma šiais pakeitimais turėtų būti siekiama užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip pirmajame ramstyje, todėl atsižvelgdamas į tai apgailestauju, kad Taryba pakeitė pradinį Komisijos pasiūlymą. Taip pat gaila, kad Taryba išbraukė nuostatą dėl valstybių narių duomenų apsaugos institucijų darbo grupės, nes tai yra žingsnis atgal kuriant veiksmingą asmens duomenų apsaugos sistemą."@lt14
"Visi ES iestāžu priekšsēdētāji pēdējos gados ir bijuši saistīti ar tiesiskā regulējuma izveidošanu personas datu aizsardzībai trešajā pīlārā. Neskatoties uz to, 2006. gadā pieņemtais pamatlēmums bija kompromisa lēmums, ar kuru tika noteikts prasību kopuma minimums personas datu aizsardzībai. Tādēļ mēs varam tikai apsveikt jauno EP apspriešanos par pamatlēmuma darbības jomas paplašināšanu un par tā ietekmi uz pamattiesībām. Raugoties no šī viedokļa, man jāpauž nožēla, ka Padome grozīja Komisijas sākotnējo priekšlikumu. Tāpat man jāpauž nožēla par to, ka Padome atcēla noteikumu par valsts datu aizsardzības iestāžu darba grupām, kas nozīmē neveiksmi efektīvas personas datu aizsardzības sistēmas radīšanas procesā."@lv13
"Asigurarea unei cadru legal pentru protectia datelor cu caracter personal in cadrul celei de-a treia coloane a UE a constituit o preocupare a tuturor presedintiilor Uniunii Europene din ultimii ani. Cu toate aceastea, decizia-cadru adoptata in anul 2006 a fost mai degraba o solutie de compromis, ce a consfintit doar cel mai mic numitor comun privind protectia datelor cu caracter personal. Pentru acest motiv, o noua consultare a Parlamentului European cu privire la extinderea domeniului de aplicare a deciziei cadru si o analiza a impactului acesteia asupra drepturilor fundamentale in cadrul Uniunii nu poate fi decat salutata. Principalul obiectiv al modificarilor ar trebui sa fie asigurarea unui nivel al protectiei datelor similar celui din prima coloana si, din acest punct de vedere, regret faptul ca propunerea initiala a Comisiei a fost modificata de catre Consiliu. Este, de asemenea, regretabil ca prevederea cu privire la grupul de lucru reuniund autoritatile nationale de protectie a datelor a fost inlaturata de catre Consiliu, ceea ce constituie un pas inapoi in demersul crearii unui sistem eficient de prootectie a datelor cu caracter personal."@mt15
"De totstandbrenging van een rechtskader voor de bescherming van persoonlijke gegevens binnen de derde pijler is de laatste jaren voor alle voorzitters van de EU een punt van zorg geweest. Toch was het kaderbesluit dat in 2006 is aangenomen eigenlijk een compromis, waarin de kleinste gemene deler van de bescherming van persoonlijke gegevens werd vastgelegd. We kunnen een nieuwe raadpleging van het Europees Parlement inzake de uitbreiding van de werkingssfeer van het kaderbesluit en inzake een analyse van het effect ervan op de grondrechten dus alleen maar toejuichen. De wijzigingen zijn vooral bedoeld om hetzelfde niveau van gegevensbescherming te garanderen als voor de eerste pijler. Vanuit dit oogpunt betreur ik het dat het eerste voorstel van de Commissie door de Raad is aangepast. Even betreurenswaardig is het feit dat de Raad de bepaling betreffende de werkgroep van de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming heeft geschrapt. Dat is een tegenslag voor de ontwikkeling van een effectief systeem voor de bescherming van persoonlijke gegevens."@nl3
"Ustanowienie ram prawnych ochrony danych osobowych w trzecim filarze jest kwestią leżącą na sercu wszystkich prezydencji UE w ostatnich latach. Niemniej decyzja ramowa przyjęta w 2006 r. była czymś w rodzaju kompromisu, na podstawie którego przyjęto najmniejszy wspólny mianownik w ochronie danych osobowych. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego jak przyjąć z zadowoleniem nowe konsultacje w PE w sprawie rozszerzenia zakresu decyzji ramowej i analizy jej wpływu na prawa podstawowe. Głównym celem zmian powinno być zapewnienie tego samego poziomu ochrony danych, co w pierwszym filarze; z tego punktu widzenia żałuję, że Rada zmodyfikowała pierwotny wniosek Komisji. Równie mocno żałuję tego, że Rada usunęła postanowienia dotyczące grupy roboczej składającej się z przedstawicieli krajowych organów ds. ochrony danych, co stanowi krok wstecz w tworzeniu skutecznego systemu ochrony danych osobowych."@pl16
"O estabelecimento de um quadro jurídico para a protecção dos dados pessoais no âmbito do terceiro pilar tem sido uma preocupação partilhada por todos os presidentes da UE nos últimos anos. Porém, a decisão-quadro adoptada em 2006 era, de certo modo, um compromisso, estabelecendo o menor denominador comum em matéria de protecção dos dados pessoais. Consequentemente, só nos resta saudar uma nova consulta do PE sobre a extensão do âmbito de aplicação para a decisão-quadro e sobre uma análise do seu impacto nos direitos fundamentais. O objectivo principal das alterações deve ser assegurar um nível de protecção dos dados idêntico ao do primeiro pilar; desta perspectiva, lamento que a proposta inicial da Comissão tenha sido modificada pelo Conselho. Igualmente lamentável é o facto de a disposição relativa ao grupo de trabalho das autoridades nacionais em matéria de protecção dos dados ter sido suprimida, o que é um retrocesso no processo de criação de um sistema eficaz de protecção dos dados pessoais."@pt17
"Zriadenie právneho rámca pre ochranu osobných údajov v treťom pilieri patrí v priebehu posledných rokov k záujmom všetkých predsedov Rady EÚ. Rámcove rozhodnutie, ktoré sa prijalo v roku 2006, bolo istým kompromisom založeným na najmenšom spoločnom menovateli v oblasti ochrany osobných údajov. Z uvedeného dôvodu môžeme opätovnú konzultáciu Európskeho parlamentu o rozšírení pôsobnosti rámcového rozhodnutia a o analýze jeho vplyvu na základné práva len privítať. Hlavným cieľom zmien by malo byť zaručenie rovnakej úrovne ochrany údajov ako v prvom pilieri. Ak beriem na vedomie uvedené hľadisko, musím vyjadriť poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada pozmenila prvotný návrh Komisie. Rovnako poľutovaniahodná je aj skutočnosť, že Rada vypustila ustanovenie týkajúce sa pracovnej skupiny vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov. Tento krok je v procese účinného systému ochrany osobných údajov neúspechom."@sk19
"V zadnjih letih so si vsi predsedniki EU prizadevali za vzpostavitev pravne podlage za varstvo osebnih podatkov v okviru tretjega stebra. Okvirni sklep, sprejet leta 2006, predstavlja kompromis, ki je najmanjši skupni imenovalec pri varstvu osebnih podatkov. Zato lahko le pozdravimo nova posvetovanja Evropskega parlamenta o razširitvi področja uporabe okvirnega sklepa in o analizi njegovega vpliva na temeljne pravice. Glavni cilj sprememb bi moral biti zagotavljanje enake ravni varstva podatkov, kot je zagotovljena s prvim stebrom; s tega vidika obžalujem, da je Svet spremenil začetni predlog Komisije. Prav tako obžalujem dejstvo, da je Svet odpravil odločbo, ki se nanaša na delovno skupino organov za zaščito nacionalnih podatkov, kar predstavlja nazadovanje v procesu vzpostavljanja učinkovitega sistema za varstvo osebnih podatkov."@sl20
"Upprättandet av en rättslig ram för skydd av personuppgifter inom tredje pelaren har varit en angelägenhet för alla EU-ordförandeskap de senaste åren. Det rambeslut som antogs 2006 var emellertid något av en kompromiss, som gick ut på att fastställa minsta gemensamma nämnare i skyddet av personuppgifter. Därför kan vi bara välkomna ett nytt samråd med Europaparlamentet om utvidgningen av rambeslutets tillämpningsområde och om analys av dess konsekvenser för grundläggande rättigheter. Det främsta syftet med ändringarna bör vara att garantera samma nivå på dataskyddet som inom första pelaren. I det avseendet beklagar jag att kommissionens ursprungliga förslag ändrats av rådet. Lika beklagligt är att bestämmelsen om arbetsgruppen för nationella dataskyddsmyndigheter strukits av rådet, vilket är ett bakslag i processen för att skapa ett effektivt system för skydd av personuppgifter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph