Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-23-Speech-2-991"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080923.31.2-991"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I voted in favour of the report by my Spanish colleague Mr Díaz de Mera García Consuegra, approving as it stands the proposal for a Council regulation amending Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 determining the categories of officials and other servants of the European Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13 and Article 14 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the Communities apply. The Council Decision establishing the European Police Office (Europol), providing for the financing of Europol from the Community budget, will apply from 1 January 2010 or the date of application of the proposal amending Council Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69, if this is later. To ensure that the Europol decision applies from 1 January 2010, it was necessary, in good time, to amend Council Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 specifying that immunity from legal proceedings does not apply to Europol staff taking part in joint investigation teams set up by at least two Member States at their own initiative."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro zprávu svého španělského kolegy, pana Díaze de Mera Garcíi Consuegry, kterou se schvaluje návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství. Rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (Europol), které stanoví, že Europol bude financován z rozpočtu Společenství, nabude účinnosti také 1. ledna 2010 nebo dnem, kdy nabude účinnosti návrh, kterým se mění nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, pokud toto datum nastane později. Abychom zajistili, že rozhodnutí o Europolu nabude účinnosti dnem 1. ledna 2010, bylo třeba včas změnit nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví, že se právní imunita nevztahuje na zaměstnance Europolu, kteří se účastní společných vyšetřovacích týmů zřízených z podnětu alespoň dvou členských států."@cs1
"Jeg stemte for betænkningen fra min spanske kollega, hr. Díaz de Mera García Consuegra, som godkendte forslaget til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse, uændret. Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol), som fastsætter, at Europol finansieres under fællesskabsbudgettet, anvendes fra 1. januar 2010 eller fra anvendelsesdatoen for den foreslåede ændring af Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69, alt efter hvad der falder senest. For at sikre at Europolafgørelsen anvendes fra den 1. januar 2010, bør ændringen af Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69, som tydeliggør, at immunitet over for retsforfølgelse ikke indrømmes Europolpersonale, der deltager i fælles efterforskningshold oprettet af mindst to medlemsstater på eget initiativ, vedtages i god tid."@da2
"Ich stimme für den Bericht meines spanischen Kollegen, Herrn Díaz de Mera García Consuegra, zur Billigung des Vorschlags für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 549/69 zur Bestimmung der Gruppen von Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, auf welche die Artikel 12, 13 Absatz 2 und Artikel 14 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Gemeinschaften Anwendung finden. Der Beschluss des Rates zur Einrichtung des Europäischen Polizeiamtes (Europol), der die Finanzierung von Europol aus dem gemeinschaftlichen Haushalt vorsieht, gilt ab dem 1. Januar 2010 oder dem Datum der Anwendung des Vorschlags zur Änderung der Verordnung des Rates (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 549/69, wenn diese später erfolgt. Um sicherzustellen, dass die Europol-Entscheidung ab dem 1. Januar 2010 gilt, war es notwendig, die Verordnung des Rates (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 549/69 rechtzeitig zu ändern, die besagt, dass die Befreiung von der Gerichtsbarkeit nicht für Europol-Bedienstete gilt, die einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe angehören, die von mindestens zwei Mitgliedstaaten auf ihre eigene Initiative hin eingerichtet wird."@de9
"Υπερψήφισα την έκθεση του ισπανού συναδέλφου, κου Agustín Diaz de Mera Garcia Consuegra, η οποία εγκρίνει ως έχει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69 περί καθορισμού των κατηγοριών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 δεύτερη παράγραφος και 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων. Η απόφαση του Συμβουλίου, με την οποία θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), η οποία προβλέπει την χρηματοδότηση της Ευρωπόλ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2010 ή από την ημερομηνία εφαρμογής της πρότασης τροπολογίας του Κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ.549/69, αν είναι μεταγενέστερη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απόφαση Ευρωπόλ ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2010, ήταν απαραίτητο, εν ευθέτω χρόνω, να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69, προσδιορίζοντας ότι η ασυλία έναντι δικαστικών διώξεων δεν ισχύει για το προσωπικό της Ευρωπόλ το οποίο συμμετέχει σε κοινές ερευνητικές ομάδες από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας."@el10
"He votado a favor del informe de mi colega español, el señor Díaz de Mera García Consuegra, sobre la aprobación en su forma actual de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (Euratom, CECA, EEC) nº 549/69 que determina las categorías de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas a las que se aplicarán las disposiciones del artículo 12, del párrafo segundo del artículo 13 y del artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades. La Decisión del Consejo por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol), que prevé la financiación de Europol a través del presupuesto comunitario, será aplicable a partir del 1 de enero de 2010 o, como muy tarde, a partir de la fecha de aplicación de la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69. A fin de garantizar que la decisión relativa a Europol sea aplicable a partir de 1 de enero de 2010, fue necesario, a su debido tiempo, modificar el Reglamento del Consejo (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 especificando que la inmunidad de jurisdicción no se aplicará al personal de Europol destinado a un equipo de investigación conjunto establecido por al menos dos Estados miembros por iniciativa propia."@es21
"Ma hääletasin oma Hispaania kolleegi härra Díaz de Mera García Consuegra raporti poolt, millega kiidetakse heaks ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 549/69, millega määratakse kindlaks Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate kategooriad, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 12, artikli 13 teist lõiku ja artiklit 14. Nõukogu otsust, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) ja mille kohaselt Europoli hakatakse rahastama ühenduse eelarvest, kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010 või nõukogu määruse (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 549/69 muudatusettepaneku kohaldamise kuupäevast, sõltuvalt sellest, kumb neist on hilisem. Europoli käsitleva otsuse kohaldamise tagamiseks 1. jaanuarist 2010 tuli aegsasti muuta nõukogu määrust (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 549/69, sätestades, et kohtulikku puutumatust ei kohaldata Europoli töötajate suhtes, kes osalevad ühistes uurimisrühmades, mis on loodud kahe või enama liikmesriigi poolt ja algatusel."@et5
"− Kannatin äänestyksessä espanjalaisen kollegani Agustin Díaz de Mera García Consuegran laatimaa mietintöä, jolla hyväksytään ehdotus neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta. Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta tehtyä neuvoston päätöstä, jolla säädetään Europolin rahoittamisesta yhteisön talousarviosta, sovelletaan 1. tammikuuta 2010 alkaen tai neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta annetun ehdotuksen soveltamispäivämäärästä, jos se on myöhemmin. Sen varmistamiseksi, että Europolia koskevaa päätöstä sovelletaan 1. tammikuuta 2010 alkaen, oli välttämätöntä muuttaa hyvissä ajoin neuvoston asetusta (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 ja eritellä, että lainkäytöllistä koskemattomuutta ei sovelleta vähintään kahden jäsenvaltion omasta aloitteestaan perustamiin yhteisiin tutkintaryhmiin osallistuviin Europolin virkamiehiin."@fi7
"J’ai voté le rapport de mon collègue espagnol Agustín Diaz de Mera Garcia Consuegra, qui approuve telle quelle la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés. En effet, la décision du Conseil portant création de l’Office européen de police (EUROPOL), qui prévoit le financement d’EUROPOL par le budget communautaire, s’appliquera à compter du 1 janvier 2010 ou de la date d’application de la proposition de modification du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, si cette dernière date est postérieure. Afin de s’assurer que la décision EUROPOL s’applique à partir du 1 janvier2010, il devenait nécessaire d’adopter, en temps utile, la modification du règlement n° 549/69 du Conseil précisant que l’immunité de juridiction ne s’applique pas au personnel d’EUROPOL mis à la disposition d’une équipe commune d’enquête créée par au moins deux États membres et à l’initiative de ces derniers."@fr8
"Spanyol képviselőtársam, Díaz de Mera García Consuegra úr jelentése mellett szavaztam, jelenlegi formájában jóváhagyva az Európai Közösségeknek, a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. A Tanács határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról, amely az Europol finanszírozását közösségi költségvetésből biztosítja, 2010. január 1-től lép hatályba, vagy az 549/69/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet módosítására irányuló javaslat alkalmazásának dátumától, amennyiben ez lenne a későbbi. Az Europol határozat 2010. január 1-jei hatálybalépésének biztosítása érdekében időben módosítani kellett az 549/69/ Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendeletet, rögzítve, hogy a peres eljárások alóli mentesség nem vonatkozik az Europol azon alkalmazottaira, akik legalább két tagállam saját kezdeményezésére létrehozott közös nyomozati csoportokban vesznek részt."@hu11
"Ho votato a favore della relazione del mio collega spagnolo, onorevole Díaz de Mera García Consuegra, che approva nella sua forma attuale la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità. La decisione del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e che ne stabilisce il finanziamento dal bilancio comunitario, entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 o alla data di applicazione della modifica proposta al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, se successiva. Per assicurare la decisione Europol entri in vigore il 1° gennaio 2010, è stato necessario adottare tempestivamente la modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, intesa a chiarire che l’immunità giurisdizionale non si applica al personale di Europol che partecipa a squadre investigative comuni create da almeno due Stati membri, su propria iniziativa."@it12
"Balsavau už kolegos iš Ispanijos A. Diaz de Mera Garcia Consuegra pranešimą, patvirtindamas pateiktą pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69, nustatantį Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Europos policijos biurą (Europolą) ir užtikrinantis Europolo finansavimą iš bendrijos biudžeto, bus taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. arba nuo pasiūlymo iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69, taikymo datos, jei pastarasis įsigalios vėliau. Siekiant užtikrinti, kad sprendimas dėl Europolo būtų taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d., reikėjo laiku iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 nurodant, kad imunitetas teisminiam procesui nebūtų taikomas jungtinėje tyrimo grupėje, kuri buvo sudaryta bent dviejų valstybių narių jų pačių iniciatyva, dalyvaujantiems Europolo darbuotojams."@lt14
"Es balsoju par sava Spānijas kolēģa ziņojumu par grozījumu izdarīšanu Regulā (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 549/69, ar ko nosaka Eiropas Kopienu ierēdņu un citu darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 12. pants, 13. panta otrā daļa un 14. pants. Padomes Lēmums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) izveidi, kas nosaka finansējuma piešķiršanu Eiropolam no Kopienas budžeta, stājas spēkā no 2010. gada 1. janvāra vai grozījumu izdarīšanas Padomes Regulā (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 549/69 datuma, ja tas ir vēlāk. Lai nodrošinātu, ka Eiropola lēmums stājas spēkā no 2010. gada 1. janvāra, bija nepieciešams savlaicīgi grozīt Padomes Regulu (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 549/69, kas nosaka, ka uz Eiropola darbiniekiem, kas piedalās kopējās izmeklēšanas grupās, ko ir izveidojušas vismaz divas dalībvalstis pēc savas iniciatīvas, neattiecas Protokols par imunitāti."@lv13
". – J’ai voté le rapport de mon collègue espagnol Agustín Diaz de Mera Garcia Consuegra, qui approuve telle quelle la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés. En effet, la décision du Conseil portant création de l’Office européen de police (EUROPOL), qui prévoit le financement d’EUROPOL par le budget communautaire, s’appliquera à compter du 1er janvier 2010 ou de la date d’application de la proposition de modification du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, si cette dernière date est postérieure. Afin de s’assurer que la décision EUROPOL s’applique à partir du 1er janvier 2010, il devenait nécessaire d'adopter, en temps utile, la modification du règlement n° 549/69 du Conseil précisant que l’immunité de juridiction ne s’applique pas au personnel d’EUROPOL participant aux équipes communes d’enquête créées par au moins deux États membres et à l'initiative de ces derniers."@mt15
"Ik heb gestemd voor het verslag van mijn Spaanse collega de heer Díaz de Mera García Consuegra, waarin, zoals het er nu ligt, goedkeuring wordt gegeven aan het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14, van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn. Het besluit van de Raad tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol), dat voorziet in de financiering van Europol uit de begroting van de Gemeenschap, zal van kracht zijn vanaf 1 januari 2010 of, indien dat later is, vanaf de indieningsdatum van het voorstel tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 van de Raad. Om ervoor te zorgen dat het Europol-besluit vanaf 1 januari 2010 van kracht is, was het nodig Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 van de Raad tijdig zodanig te wijzigen dat de vrijstelling van rechtsvervolging niet van toepassing is op Europol-personeel dat deelneemt aan een gemeenschappelijk onderzoeksteam dat is opgezet op initiatief van ten minste twee lidstaten."@nl3
"Głosowałem za przyjęciem sprawozdania mojego hiszpańskiego kolegi, pana posła Díaza de Mera Garcíi Consuegry, w którym zaakceptowano wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot. Decyzja Rady, ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol), przewidująca finansowanie Europolu z budżetu Wspólnoty, będzie obowiązywała od 1 stycznia 2010 r. lub od daty wejścia w życie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69, jeśli nastąpi to później. W celu zagwarantowania, że decyzja w sprawie Europolu będzie obowiązywała od 1 stycznia 2010 r. konieczne było wprowadzenie w odpowiednim czasie zmian w rozporządzeniu (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określającym wyłączenie z zakresu stosowania immunitetu pracowników Europolu uczestniczących we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych składających się z przynajmniej dwóch państw członkowskich z ich własnej inicjatywy."@pl16
"Votei a favor do relatório do meu colega espanhol Agustín Díaz de Mera García Consuegra, que aprova sem alterações a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (Euratom, CECA, CEE) n.º 549/69 que fixa as categorias dos funcionários e agentes das Comunidades Europeias aos quais se aplica o disposto no artigo 12.º, no segundo parágrafo do artigo 13.º e no artigo 14.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades. A Decisão do Conselho que institui o Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL), nos termos da qual esse serviço deve ser financiado pelo orçamento comunitário, aplicar-se-á a partir de 1 de Janeiro de 2010 ou da data de aplicação da proposta de alteração do Regulamento (Euratom, CECA, CEE) n.º 549/69 do Conselho, se esta última data for posterior. Para que a Decisão EUROPOL se aplique a partir de 1 de Janeiro de 2010, era necessário aprovar em tempo útil a alteração ao Regulamento (Euratom, CECA, CEE) n.º 549/69 do Conselho, que especifica que a imunidade de jurisdição não se aplica ao pessoal do EUROPOL que integra equipas conjuntas de investigação criadas por pelo menos dois Estados-Membros e por sua iniciativa."@pt17
". – J’ai voté le rapport de mon collègue espagnol Agustín Diaz de Mera Garcia Consuegra, qui approuve telle quelle la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés. En effet, la décision du Conseil portant création de l’Office européen de police (EUROPOL), qui prévoit le financement d’EUROPOL par le budget communautaire, s’appliquera à compter du 1er janvier 2010 ou de la date d’application de la proposition de modification du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, si cette dernière date est postérieure. Afin de s’assurer que la décision EUROPOL s’applique à partir du 1er janvier 2010, il devenait nécessaire d'adopter, en temps utile, la modification du règlement n° 549/69 du Conseil précisant que l’immunité de juridiction ne s’applique pas au personnel d’EUROPOL participant aux équipes communes d’enquête créées par au moins deux États membres et à l'initiative de ces derniers."@ro18
"Hlasoval som za správu môjho španielskeho kolegu, pána Díaza de Mera Garcíu Consuegru, ktorá schvaľuje znenie návrhu nariadenia Rady v súčasnej podobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhý odsek článku 13 a článok 14 protokolu o výsadách a imunitách spoločenstiev. Rozhodnutie Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky policajný úrad (Europol), podľa ktorého sa má Europol financovať z rozpočtu Spoločenstva, bude platiť od 1. januára 2010 alebo od dátumu, keď sa navrhovaná zmena a doplnenie nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 uplatní, podľa toho, ktorý dátum bude neskorší. S cieľom zaistiť, že rozhodnutie o Europole bude platiť od 1. januára 2010, bolo nevyhnutné včas prijať zmenu a doplnenie nariadenia Rady (Euratom, ECSC, EEC) č. 549/69 objasňujúce, že imunita vo veci súdneho konania sa nevzťahuje na zamestnancov Europolu, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach spoločných vyšetrovacích tímov vytvorených aspoň dvomi členskými štátmi z ich vlastnej iniciatívy."@sk19
"Glasoval sem za poročilo, ki ga je predstavil španski kolega, gospod Díaz de Mera García Consuegra, saj vsebuje predlog uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o kategorijah uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 12 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti. Sklep sveta o Evropskem policijskem uradu (Europol), ki določa financiranje Europola iz proračuna Skupnosti, bo začel veljati 1. januarja 2010 ali od datuma izvršitve predloga za spremembo Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69, če gre za kasnejši datum. Da bi bilo mogoče zagotoviti začetek veljavnosti sklepa o Europolu na dan 1. januarja 2010, je bilo treba pravočasno spremeniti Uredbo Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 in določiti, da osebje Europola, ki sodeluje v skupnih preiskovalnih enotah, ustanovljenih na lastno pobudo s strani vsaj dveh držav članic, nima imunitete pred sodnim postopkom."@sl20
"Jag röstade för betänkandet av min spanske kollega Agustín Díaz de Mera García Consuegra om godkännande i dess nuvarande form av förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som ska omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna. Rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol), enligt vilket Europol ska finansieras ur gemenskapens budget, kommer att gälla från och med den 1 januari 2010, eller från och med den dag då den föreslagna ändringen av rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 börjar gälla, om denna dag infaller senare. För att se till att Europolbeslutet gäller från och med den 1 januari 2010 var det nödvändigt att i god tid ändra rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69, där det klargörs att Europolpersonal som deltar i gemensamma utredningsgrupper som inrättas av minst två medlemsstater på eget initiativ inte åtnjuter immunitet mot rättsliga förfaranden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean-Pierre Audy (PPE-DE ),"18,5,20,15,14,10,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph