Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-23-Speech-2-278"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080923.34.2-278"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, lieber Freund, Herr Vizepräsident Tajani! Ich freue mich über die eigentlich großen Gemeinsamkeiten, die in der Debatte bisher herausgekommen sind. Unser französischer Vertreter des Rates, unser Freund, hat gesagt, er sei der Auffassung, dass wir bis zum Ende des Jahres noch eine Einigung schaffen können. Jawohl, lassen Sie uns die Einigung schaffen! Ich bedanke mich auch bei den Herren Vizepräsidenten für die Unterstützung der Kommission bei den Gesprächen zwischen den Berichterstattern und der französischen Ratspräsidentschaft. Herr Minister, wir wollen zugestehen, dass Ihre Mitarbeiter und Sie bereits große Fortschritte in den einzelnen Gesprächen zu den sechs Dossiers erreicht haben. Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber – und das sage ich Ihnen auch zur Unterstützung gegenüber Ihren widerwilligen Kollegen im Ministerrat – es gibt ein Paket oder kein Paket. Deshalb hoffe ich, dass Sie am 9. November im nächsten Verkehrsministerrat in den beiden Dossiers, die noch offen sind, Fortschritte machen. Das sind keine Dossiers, die unwichtig sind. Ich will mich nicht in Details der zivilrechtlichen Haftung der Schiffseigner vertiefen, aber was die Flaggenstaaten angeht, finde ich es besonders wichtig. Es ist doch zu sehen, dass die Mitgliedstaaten bei all ihren Bekenntnissen, dass sie die Sicherheit auf See, die Sicherheit der Seeleute, die Sicherheit der Passagiere, die Sicherheit der Küstengewässer immer vor Augen haben, sich scheuen, ganz konkrete Verpflichtungen oder auch nur IMO-Resolutionen zum Schutz der See zu ratifizieren und umzusetzen. Wenn wir wollen, dass diese Flaggenstaatenverpflichtungen festgeschrieben werden, dass wir – das Parlament und die Kommission – in der Lage sind, die Mitgliedstaaten – notfalls auch vor Gericht – darauf zu drängen, ihre Verpflichtungen aus der IMO-Konvention zum Schutz der Meere und der Küstenbewohner einzuhalten, dann schrecken die Mitgliedstaaten zurück. Es gibt einige – es gibt auch gute, die ihre Flaggenstaatenpflichten erfüllen –, die sehr zurückhaltend dabei sind, sich der Kontrolle des Parlaments und der Kommission bei der Einhaltung ihrer Flaggenstaatenverpflichtung zu unterwerfen. Das ist inakzeptabel. Wir hatten die schweren Unglücke und und meine Kollegen haben noch auf die Unglücke der letzten Zeit hingewiesen. Wir sind gegenüber Mensch und Natur verpflichtet, darauf zu achten, dass gerade die Flaggenstaaten ihre Verpflichtungen erfüllen. Das ist doch skurril! In dem guten Bericht der Kollegin Vlasto reden wir über Hafenstaatenkontrolle. Das ist im Prinzip unser Mittel, Drittstaatenschiffe, die bei uns ankern, auf Sicherheit zu kontrollieren. Wir kontrollieren also Schiffe von Drittstaaten, aber die Mitgliedstaaten haben Angst, sich der Verpflichtung zu unterwerfen, geprüft zu werden, ob sie als Flaggenstaaten ihre Pflichten für die Sicherheit der Schiffe erfüllen. Das ist inakzeptabel. Insofern möchte ich den Herrn Minister ermutigen, am 9. Oktober die Mehrheit tatsächlich herüberzuziehen. Ich sage auch deshalb Mehrheit, Herr Minister, weil es, wenn ich mich nicht ganz täusche, sein könnte, dass im Verkehrsdossier Mehrheitsentscheidungen möglich sind. Diesen im Ministerrat – wenn einer nicht will, werden die anderen ihn nicht drängen – müssen Sie vielleicht brechen, denn es geht hier um die Sicherheit der Natur und der Menschen, und notfalls müssen wir auch eine Mehrheitsentscheidung treffen. Ich appelliere an Sie, weiterzumachen. Wir sind stolz auf Sie – bisher kämpfen Sie richtig im Rat. Nehmen Sie auch folgende Botschaft an den Rat mit: Wir stehen hinter Ihnen, und wir sind bereit, mit der französischen Präsidentschaft gute Ergebnisse zu erzielen. Aber einige müssen sich bewegen – auch die deutsche Bundesregierung. Insofern lassen Sie uns alle gemeinsam kämpfen!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane úřadující předsedo Rady, pane komisaři, s uspokojením zjišťuji, že na základě této rozpravy se objevuje společné východisko. Zástupce Rady za Francii, náš přítel, vyjádřil svůj názor, že my všichni stále máme možnost dosáhnout dohody do konce tohoto roku. Ano, dohodněme se tedy! Rád bych také poděkoval místopředsedům za jejich podporu Komise během rozhovorů mezi zpravodaji a francouzským předsednictvím v Radě. Pane úřadující předsedo, rádi bychom zmínili, že vy a vaši kolegové jste učinili obrovský pokrok v rámci jednotlivých rozhovorů o těchto šesti dokumentech. Jsme skutečně na správné cestě, ale – a zmiňuji tuto skutečnost, abych dodal podporu vašim váhavým kolegům z Rady –, budeme mít buď jeden balíček, nebo žádný balíček. Proto doufám, že s těmito dvěma stále nevyřešenými dokumenty postoupíte vpřed na dalším zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku 9. listopadu. Tyto spisy mají svou váhu, nechci hovořit o podrobnostech občanskoprávní odpovědnosti majitelů lodí, ale považuji ji za velmi důležitou v souvislosti se státy vlajky. Je však zřejmé, že bez ohledu na konkrétní povolání musíme mít námořní bezpečnost a ochranu námořníků, cestujících i pobřežních vod neustále na paměti, přesto se však členské státy vyhýbají ratifikaci a plnění konkrétních závazků či dokonce usnesení IMO o námořní ochraně. I když chceme zavést tyto závazky států vlajky, i když my – Parlament a Komise – chceme mít možnost vyvíjet na členské státy nátlak – v případě nutnosti i u soudu – aby plnily své závazky vyplývající z Úmluvy IMO o námořní ochraně a ochraně přímořských populací, členské státy to odmítají. Přestože existují slušní lidé, kteří závazky států vlajky plní, existují i ti, kteří se odmítají podrobit kontrolám Parlamentu a Komise, které by zajistily, že závazky příslušného státu vlajky budou plněny. To je zcela nepřijatelné. Byli jsme svědky nehod tankerů a a mí kolegové zmínili rovněž nehody z nedávné minulosti. Jsme občanům i životnímu prostředí zavázáni, že zajistíme, aby zejména státy vlajky plnily své závazky. To je zvláštní. Ve zprávě paní Vlastoové jsme hovořili o státní přístavní inspekci, která teoreticky zajišťuje, že plavidla třetích zemí kotvící u našich břehů budou zkontrolována. Provádíme tedy kontrolu plavidel třetích zemí, ale členské státy se bojí podstoupit kontrolu, která by zajistila, že oni, státy vlajky, splňují povinnosti týkající se bezpečnosti plavidel. To je zcela nepřijatelné. V tomto směru bych rád podpořil pana úřadujícího předsedu při získání většiny 9. října. Říkám „většiny“, pane úřadující předsedo, protože, pokud se nemýlím, většinová rozhodnutí jsou u dokumentů o dopravě možná. Budete zřejmě muset v Radě prorazit pokud jedinec váhá, ostatní na něho nenaléhají – protože to ohrožuje ochranu životního prostředí a občanů a my budeme muset dosáhnout většinového rozhodnutí, pokud to bude třeba. Žádám vás, abyste pokračoval, jsme na vás hrdí – doposud jste v Radě bojoval statečně. Předejte prosím Radě následující vzkaz: stojíme za vámi a jsme připraveni a chceme dosáhnout spolu s francouzským předsednictvím skvělých výsledků. Někteří však budou muset ustoupit – včetně německé vlády. Bojujme v tomto směru společně!"@cs1
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær! Jeg bemærker med glæde det fælles fodslag – som der faktisk er en god del af – der har vist sig i forhandlingen indtil nu. Vores franske repræsentant i Rådet, vores ven, har fortalt os, at han mener, at vi stadig vil kunne nå til enighed inden udgangen af året. Ja, lad os endelig nå til enighed! Jeg vil også gerne takke næstformændene for opbakning om Kommissionen under drøftelserne mellem ordførerne og det franske formandskab i Rådet. Hr. formand for Rådet! Vi vil gerne anerkende, at De og Deres kolleger allerede har gjort store fremskridt i de individuelle drøftelser af de seks sagsakter. Vi er i høj grad på det rigtige spor, men – og det siger jeg også til Dem for at støtte Deres tilbageholdende kolleger i Rådet – der er enten én pakke eller ingen pakke. Jeg håber derfor, at De vil skabe fremskridt med de to sagsakter, der stadig er uløste, på det næste møde i TTE-Rådet den 9. november. Disse sagsakter er ikke uvæsentlige. Jeg ønsker ikke at udforske detaljerne i rederes erstatningsansvar, men jeg finder det faktisk særlig vigtigt for flagstaters vedkommende. Det er imidlertid åbenlyst, at medlemsstaterne, på trods af alle deres erklæringer om til hver en tid at tænke på sikkerhed til søs og sikkerhed for søfarende, passagerer og kystnære farvande, viger tilbage fra at ratificere og gennemføre meget specifikke forpligtelser eller endda blot IMO-resolutionerne vedrørende havbeskyttelse. Hvis vi ønsker, at disse flagstatsforpligtelser bliver etableret, hvis vi – Parlamentet og Kommissionen – ønsker at være i stand til at lægge pres på medlemsstaterne – i retten, om nødvendigt – så de opfylder deres forpligtelser i henhold til IMO-konventionen om beskyttelse til søs og beskyttelse af befolkninger i kystområder, viger medlemsstaterne tilbage. Selv om der er ordentlige mennesker, der lever op til deres flagstatsforpligtelser, er der nogle, der er meget modvillige med hensyn til at respektere Parlamentets og Kommissionens inspektion, der skal sikre, at de opfylder deres flagstatsforpligtelser. Det er uacceptabelt. Vi har set katastroferne med Prestige og Erika, og mine medlemskolleger har også gjort opmærksom på de nyeste katastrofer. Vi er forpligtet over for mennesker og natur til at sikre, at især flagstater opfylder deres forpligtelser. Det er besynderligt. I fru Vlastos velfunderede betænkning taler vi om havnestatskontrol, der i teorien er vores metode til at tjekke sikkerheden på tredjelandsskibe, der ankrer op på vores kyster. Vi inspicerer derfor skibe fra tredjelande, men medlemsstaterne frygter at blive underlagt en forpligtelse til at blive tjekket for at sikre, at de som flagstater overholder deres forpligtelser med hensyn til skibes sikkerhed. Det er uacceptabelt. I denne henseende vil jeg gerne tilskynde rådsformanden til effektivt at vinde flertallet for sig den 9. oktober. Jeg siger "flertallet", hr. rådsformand, fordi flertalsbeslutninger måske, hvis jeg ikke tager helt fejl, kan være mulige i transportsagen. Måske bliver De nødt til at gennembryde korpsånden i Rådet – hvis én person er modvillig, vil de andre ikke presse ham – fordi dette angår sikkerheden for miljø og mennesker, og om nødvendigt må vi træffe en flertalsbeslutning. Jeg appellerer til Dem om at fortsætte. Vi er stolte af Dem – De har kæmpet godt i Rådet indtil nu. Jeg beder Dem meddele følgende til Rådet: Vi står bag Dem, og vi er parate og villige til at opnå gode resultater sammen det franske formandskab. Nogen er imidlertid nødt til at rokke sig – inklusive den tyske regering. Lad os alle kæmpe sammen om dette!"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, Εν Ενεργεία Πρόεδρε του Συμβουλίου, Επίτροπε, χαίρομαι που βλέπω ότι έχει αναδειχτεί κάποια ταύτιση – και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό – στο διάλογο μέχρι στιγμής. Ο Γάλλος αντιπρόσωπος του Συμβουλίου, ο φίλος μας, είπε ότι είναι της άποψης ότι θα είμαστε και πάλι σε θέση να καταλήξουμε σε συμφωνία έως το τέλος του έτους. Ναι πράγματι, ας συμφωνήσουμε! Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους Αντιπροέδρους για την υποστήριξη της Επιτροπής στη διάρκεια των διαβουλεύσεων μεταξύ των εισηγητών και της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Εν Ενεργεία Πρόεδρε, επιθυμούμε να αναγνωρίσουμε ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας έχετε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις μεμονωμένες διαβουλεύσεις πάνω στους έξι φακέλους. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό στο σωστό δρόμο αλλά – και το λέω αυτό για να υποστηρίξω και τους διστακτικούς συναδέλφους σας στο Συμβούλιο – το πακέτο είτε είναι ένα είτε κανένα. Ελπίζω γι’ αυτό το λόγο να σημειώσετε κάποια πρόοδο στους δύο φακέλους που παραμένουν άλυτοι στο επόμενο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας στις 9 Νοεμβρίου. Οι φάκελοι αυτοί δεν είναι ασήμαντοι. Δεν επιθυμώ να αναδιφήσω τις λεπτομέρειες της αστικής ευθύνης των πλοιοκτητών, αλλά πράγματι τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των κρατών σημαίας. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι, παρ' όλες τις διακηρύξεις τους ότι έχουν την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την ασφάλεια των ναυτικών, των επιβατών και των παράκτιων υδάτων κατά νου ανά πάσα στιγμή, τα κράτη μέλη ορρωδούν προ της κύρωσης και της εφαρμογής πολύ συγκεκριμένων υποχρεώσεων ή απλά και μόνο των αποφάσεων του ΔΝΟ περί προστασίας της ναυτιλίας. Εάν θέλουμε αυτές οι υποχρεώσεις των κρατών σημαίας να καθιερωθούν, εάν εμείς – το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή – θέλουμε να είμαστε σε θέση να ασκήσουμε πίεση στα κράτη μέλη – ακόμα και στα δικαστήρια εάν είναι απαραίτητο – να τηρούν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Σύμβασης του ΔΝΟ περί προστασίας της ναυσιπλοΐας και προστασίας των παράκτιων πληθυσμών, τα κράτη μέλη κάνουν πίσω. Αν και υπάρχουν οι καλοί άνθρωποι που τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζει το κράτος σημαίας τους, υπάρχουν και κάποιοι που είναι πολύ διστακτικοί στο να συμβιβαστούν με την επιθεώρηση από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί ότι τηρούν τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Βιώσαμε τις καταστροφές του και του και οι συνάδελφοι βουλευτές επίσης επεσήμαναν τις καταστροφές των τελευταίων χρόνων. Είμαστε υπόχρεοι προς το λαό και το φυσικό περιβάλλον να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη σημαίας, συγκεκριμένα, πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Είναι παράξενο. Στην ορθή έκθεση της κυρίας Vlasto, μιλάμε για κρατικό λιμενικό έλεγχο, ο οποίος, θεωρητικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχουμε την ασφάλεια πλοίων τρίτων χωρών που αγκυροβολούν στις ακτές μας. Για το λόγο αυτό επιθεωρούμε πλοία από τρίτες χώρες, αλλά τα κράτη μέλη φοβούνται ότι θα υποχρεωθούν να ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτά ως κράτη σημαίας τηρούν τα καθήκοντά τους ως προς την ασφάλεια των πλοίων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να ενθαρρύνω τον Εν Ενεργεία Πρόεδρο να καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία στις 9 Οκτωβρίου. Λέω ‘πλειοψηφία’, Εν Ενεργεία Πρόεδρε, γιατί υπάρχει η πιθανότητα, εάν δεν απατώμαι, οι πλειοψηφικές αποφάσεις να είναι δυνατές στο φάκελο των μεταφορών. Ενδεχομένως να χρειαστεί να κλονίσετε το στο Συμβούλιο – εάν κάποιος είναι διστακτικός, οι άλλοι δεν θα τον πιέσουν – γιατί το θέμα έχει να κάνει με την ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων και θα χρειαστεί να καταλήξουμε σε μια πλειοψηφική απόφαση εάν καταστεί αναγκαίο. Σας απευθύνω έκκληση να συνεχίσετε. Είμαστε περήφανοι για εσάς – έχετε δώσει σημαντικούς αγώνες στο Συμβούλιο μέχρι σήμερα. Σας παρακαλώ να μεταφέρετε το εξής μήνυμα στο Συμβούλιο: Σας υποστηρίζουμε και είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να πετύχουμε καλά αποτελέσματα μαζί με τη Γαλλική Προεδρία. Εντούτοις, κάποιοι θα πρέπει να αλλάξουν γνώμη – συμπεριλαμβανομένης της Γερμανικής Κυβέρνησης. Ας αγωνιστούμε όλοι δίπλα δίπλα γι’ αυτό το σκοπό!"@el10
"Mr President, President-in-Office of the Council, Commissioner, I am pleased to note the common ground – there is actually a great deal – that has emerged in the debate so far. Our French Council representative, our friend, has said he is of the opinion that we shall still be able to reach agreement by the end of the year. Yes indeed, let us reach that agreement! I should also like to thank the Vice-Presidents for the support of the Commission during the discussions between the rapporteurs and the French Council Presidency. President-in-Office, we wish to acknowledge that you and your colleagues have already made great progress in the individual discussions on the six dossiers. We are very much on the right track but – and I also say this to you to support your reluctant colleagues in the Council – there is either one package or no package. I therefore hope that you will make progress in the two dossiers that are still unresolved at the next Transport, Telecommunications and Energy Council meeting on 9 November. These are not unimportant dossiers. I do not wish to delve into the details of the civil liability of shipowners, but I do consider it particularly important in the case of the flag States. It is evident, however, that, despite all their professions to have maritime safety and the safety of seafarers, of passengers and of coastal waters in mind at all times, Member States are shying away from ratifying and implementing very specific obligations or even just the IMO resolutions on maritime protection. If we want these flag State obligations to become established, if we – Parliament and the Commission – want to be able to put pressure on the Member States – in court if necessary – to fulfil their obligations under the IMO Convention on maritime protection and the protection of coastal populations, the Member States recoil. Although there are good people who fulfil their flag State obligations, there are some who are very reluctant to comply with the inspection by Parliament and the Commission to ensure they are fulfilling their flag State obligations. This is unacceptable. We had the disasters of the and the and my fellow Members have also pointed out the disasters of recent times. We are beholden to people and to the natural environment to ensure that flag States, in particular, fulfil their obligations. It is bizarre. In Mrs Vlasto’s sound report, we talk about port State control, which, in theory, is our way of checking the safety of third-country ships anchoring at our shores. We therefore inspect ships from third countries, but the Member States fear being subjected to the obligation to be checked to ensure they as flag States are fulfilling their duties with regard to ships’ safety. This is unacceptable. In this respect, I should like to encourage the President-in-Office effectively to win the majority over on 9 October. I say ‘majority’, President-in-Office, because it could be, if I am not completely wrong, that majority decisions are possible in the transport dossier. You may perhaps have to break through the in the Council – if an individual is reluctant, the others will not push him – because this concerns the safety of the natural environment and people and we shall have to reach a majority decision if need be. I appeal to you to carry on. We are proud of you – you have fought well in the Council to date. Please pass on the following message to the Council: we are behind you, and we are ready and willing to achieve good results together with the French Presidency. However, some do need to budge – including the German Government. Let us all fight together on this!"@en4
"Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, me satisface resaltar que hemos logrado principios comunes —y existe gran acercamiento— que han surgido en el debate. Nuestro representante francés del Consejo, nuestro amigo, ha dicho que él es de la opinión que todavía podremos alcanzar un acuerdo a final de año. ¡Si, en efecto, permítanos alcanzar ese acuerdo! También me gustaría agradecer al Vicepresidente el apoyo de la Comisión durante los debates entre los ponentes y la Presidencia francesa. Señor Presidente en ejercicio, queremos agradecer que usted y sus colegas hayan avanzado considerablemente en los debates concretos sobre los seis expedientes. Vamos por el buen camino —y también le digo esto para apoyar a sus colegas reticentes del Consejo—, pero o tenemos un paquete o no tenemos ninguno. Espero, por lo tanto, que usted avance en los dos expedientes que todavía están sin resolver en la próxima reunión de 9 de noviembre del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía. No se trata de expedientes sin importancia. No deseo profundizar en los detalles de la responsabilidad civil de los dueños de buques pero considero especialmente importante el asunto de los Estados de abanderamiento. Es evidente, sin embargo, que a pesar de que los Estados miembro profesen tener presente en todo momento la seguridad marítima y la seguridad de las gentes del mar, de los pasajeros y de las aguas costeras, están eludiendo la ratificación e implementación de obligaciones muy específicas o incluso las resoluciones de la OMI sobre protección marítima. Si queremos que se establezcan las obligaciones que incumben a los Estados de abanderamiento, si nosotros, tanto el Parlamento como la Comisión, queremos ser capaces de ejercer presión sobre los Estados miembro —en los tribunales si es preciso— para que cumplan sus obligaciones del convenio OMI sobre protección marítima y protección de poblaciones costeras, los Estados miembros han de retroceder. Aunque existen buenas personas que cumplen con sus obligaciones en tanto que Estados de abanderamiento, algunos son reticentes a cumplir las inspecciones del Parlamento y de la Comisión que garantizan que se satisfacen las obligaciones del Estado de abanderamiento. Esto es inaceptable. Hemos sufrido los desastres del y del y, mis colegas también han señalado otros desastres recientes. Estamos en deuda con las personas y con el medioambiente, especialmente en garantizar que los Estados abanderados cumplan con sus obligaciones. Es extraño. En el sólido informe de la señora Vlasto hablamos del control del Estado rector del puerto, lo cual, en teoría, es nuestra vía para revisar la seguridad de buques de terceros países que atracan en nuestros puertos. Nosotros, por lo tanto, inspeccionamos buques de terceros países, pero los Estados miembros temen estar sujetos a la obligación de verificar que ellos, como Estados de abanderamiento, cumplen sus obligaciones en lo relativo a la seguridad del buque. Esto es inaceptable. En este sentido, me gustaría animar al Presidente en ejercicio a que obtenga de forma efectiva una mayoría el 9 de octubre. Y digo «mayoría», señor Presidente en ejercicio, porque podría ocurrir, si no estoy completamente equivocado, que en el expediente de transportes se den decisiones mayoritarias. Quizá usted tenga que atravesar el en el Consejo —si un individuo es reticente, el resto no le presiona— porque este asunto afecta a la seguridad medioambiental y de los individuos y tendremos que alcanzar una mayoría, si es necesario. Le pido que sigan trabajando. Estamos orgullosos de usted; hasta el momento ha luchado bien en el Consejo. Le pido que haga llegar el siguiente mensaje al Consejo: les apoyamos y estamos preparados y dispuestos a conseguir buenos resultados junto con la Presidencia francesa. Sin embargo, algunos han de cambiar de opinión, incluido el Gobierno alemán. ¡Permitidnos que todos luchemos juntos en esto!"@es21
"Härra juhataja, nõukogu esimees, volinik, mul on hea meel näha arutelus siiani saavutatud üksmeelt – see on tegelikult suur. Meie sõber, nõukogu esindaja Prantsusmaalt ütles, et tema arvates oleme siiski suutelised aasta lõpuks kokkuleppele jõudma. Jah, tõepoolest, jõudkem kokkuleppele! Samuti sooviksin tänada asepresidente komisjoni toetuse eest raportööride ja eesistujariigi Prantsusmaa vaheliste arutelude ajal. Nõukogu eesistuja, me tunnistame, et te olete koos oma kolleegidega kuue teema eraldi aruteludel juba suuri edusamme teinud. Oleme väga suures osas õigel teel – ja ma ütlen seda ka teile, et toetada teie tõrkuvaid kolleege nõukogus –, kuid me saame rääkida kas ühest paketist või üldse mitte mingist paketist. Seetõttu loodan, et te teete kahe endiselt lahendamata teemaga edusamme järgmisel transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil 9. novembril. Need ei ole vähetähtsad teemad. Ma ei soovi laskuda laevaomanike tsiviilvastutuse üksikasjadesse, aga ma pean seda lipuriikide puhul eriti oluliseks. On siiski selge, et vaatamata kõigile liikmesriikide kinnitustele, et meresõiduohutus ning meremeeste, reisijate ja rannikuvete ohutus on neil alati meeles, põrkavad nad väga kindlate kohustuste või isegi kõigest IMO meresõidukaitse resolutsioonide ratifitseerimise ja rakendamise ees tagasi. Kui soovime kehtestada neid lipuriigi kohustusi, kui meie – Euroopa Parlament ja komisjon – soovime suuta avaldada liikmesriikidele survet, vajaduse korral kohtus, et nad täidaksid oma kohustusi, mis tulenevad IMO konventsioonist meresõidu kaitse ja rannikuelanike kaitse kohta, siis põrkuvad liikmesriigid tagasi. Kuigi on tublisid inimesi, kes täidavad oma lipuriigi kohustusi, leidub ka neid, kes Euroopa Parlamendi ja komisjoni kontrolliga lipuriigi kohustuste täitmise tagamiseks väga vastumeelselt nõustuvad. See on vastuvõetamatu. Meil on olnud õnnetused Prestige’i ja Erikaga ning minu kolleegid on osutanud ka viimasel ajal juhtunud õnnetustele. Me oleme inimeste ja looduskeskkonna ees kohustatud tagama, et eelkõige lipuriigid täidavad oma kohustusi. See on veider. Proua Vlasto suurepärases raportis on meil juttu sadamariigi kontrollist, mis on teoreetiliselt meie viis kontrollida meie randades ankrusse heitvate kolmandate riikide laevade ohutust. Seetõttu kontrollime kolmandatest riikidest pärit laevu, aga liikmesriigid kardavad, et neile kehtestatakse kohustus läbida kontroll, millega tagatakse nende kui lipuriikide laevaohutusega seotud kohustuste täitmine. See on vastuvõetamatu. Seoses sellega sooviksin julgustada nõukogu eesistujat püüdma 9. oktoobril mõjusalt enamuse saavutada. Eesistuja, ma ütlen „enamuse”, sest kui ma ei eksi, siis võib transpordi teemadel olla võimalik enamuse heakskiidul otsuseid vastu võtta. Võib-olla peate murdma läbi nõukogu meeskonnavaimust – kui üks isik tõrgub, siis teised teda ei õhuta –, sest küsimus on looduskeskkonna ja inimeste ohutuses ning kui vaja, peame saavutama enamuse otsuse. Ma palun teil jätkata. Me oleme teie üle uhked – olete siiani nõukogus hästi võidelnud. Palun öelge nõukogule edasi järgmine sõnum: meie toetame teid ning me oleme valmis saavutama häid tulemusi ja soovime seda teha koos eesistujariigi Prantsusmaaga. Siiski peavad mõned end kohandama, sealhulgas Saksamaa valitsus. Võitleme selle eest üheskoos!"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, olen iloinen havaitessani keskustelussa tähän mennessä syntyneen yhteisymmärryksen – se on itse asiassa varsin laaja. Ystävämme, ranskalainen neuvoston edustaja sanoi uskovansa, että voimme vielä päästä sovintoon vuoden loppuun mennessä. Kyllä, todellakin, pyrkikäämme sovintoon! Haluan kiittää myös varapuheenjohtajia komission tuesta esittelijöiden ja neuvoston puheenjohtajavaltio Ranskan välisissä keskusteluissa. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluamme todeta, että olette kollegojenne kanssa jo edistyneet paljon kuutta asiakirjaa koskevissa yksittäisissä keskusteluissa. Olemme todellakin oikealla tiellä, mutta – ja sanon tämän teille myös tukeakseni vastahakoisia kollegojanne neuvostossa – kyse on joko koko paketin hyväksymisestä tai sen hylkäämisestä. Toivon tämän vuoksi, että saatte aikaan edistymistä kahden puuttuvan asiakirjan osalta seuraavassa liikenne-, viestintä- ja energiaministerien neuvoston kokouksessa 9. lokakuuta. Kyse ei ole merkityksettömistä asiakirjoista. En nyt halua paneutua alusten omistajien siviilioikeudellista vastuuta koskeviin yksityiskohtiin, mutta katson sen erityisen merkittäväksi lippuvaltioita koskevassa asiassa. On kuitenkin ilmeistä, että kaikista vakuutteluistaan huolimatta, joiden mukaan jäsenvaltioilla on jatkuvasti mielessä merenkulun turvallisuus ja merenkulkijoiden, matkustajien ja rannikkovesien turvallisuus, jäsenvaltiot vetäytyvät ratifioimasta ja panemasta täytäntöön hyvin täsmällisiä velvoitteita tai jopa IMO:n merenkulun suojelua koskevia päätöslauselmia. Jos haluamme vahvistaa lippuvaltioita koskevat velvoitteet, jos me – parlamentti ja komissio – haluamme kyetä painostamaan jäsenvaltioita, tarvittaessa jopa tuomioistuimessa, täyttämään merenkulun suojelua ja rannikkoväestön suojelua koskevan IMO:n yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa, jäsenvaltiot kavahtavat. Vaikka on olemassa hyviä ihmisiä, jotka täyttävät lippuvaltion velvollisuutensa, on myös niitä, jotka ovat hyvin haluttomia suostumaan parlamentin ja komission tarkastuksiin sen varmistamiseksi, että lippuvaltion velvoitteet täytetään. Tätä ei todellakaan voida hyväksyä. Olemme kokeneet ja katastrofit, ja kollegani ovat maininneet myös viimeaikaisia katastrofeja. Olemme kansalaisille ja luonnonympäristölle velkaa sen, että varmistamme erityisesti lippuvaltioiden täyttävän velvoitteensa. Se on omituista. Jäsen Vlaston järkevässä mietinnössä puhutaan satamavaltioiden valvonnasta, joka teoriassa on tapamme tarkistaa rannikoillemme ankkuroituvien kolmansista maista peräisin olevien alusten turvallisuus. Me siis tutkimme kolmansista maista peräisin olevat alukset, mutta jäsenvaltiot pelkäävät itseensä kohdistuvaa tarkistusvelvoitetta sen varmistamiseksi, että ne lippuvaltioina täyttävät velvollisuutensa alusten turvallisuuden osalta. Tätä ei todellakaan voida hyväksyä. Tämän osalta haluan rohkaista neuvoston puheenjohtajaa, jotta tämä voittaisi enemmistön puolelleen 9. lokakuuta. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, sanon enemmistön siksi, että ellen ole täysin erehtynyt, enemmistöpäätökset ovat mahdollisia liikenneasioissa. Saatatte joutua hajottamaan ryhmähengen neuvostossa – jos joku on vastahakoinen, muut eivät pakota häntä – sillä tässä on kyse luonnonympäristön ja ihmisten turvallisuudesta ja tarvittaessa meidän on saatava aikaan enemmistöpäätös. Vetoan teihin, että jatkaisitte työtänne. Olemme ylpeitä teistä – olette tähän mennessä taistellut ansiokkaasti neuvostossa. Välittäkää ystävällisesti neuvostolle seuraava viesti: me tuemme teitä ja olemme valmiita ja halukkaita saamaan aikaan hyviä tuloksia puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa. Joidenkin on kuitenkin muutettava mielensä – myös Saksan hallituksen. Taistelkaamme yhdessä tämän asian puolesta!"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, je suis heureux de constater le vaste terrain d’entente que le débat a permis de dégager jusqu’ici. Notre représentant français du Conseil et ami a déclaré qu’à ses yeux, il restait possible d’aboutir à un accord avant la fin de l’année. En effet, concluons-le, cet accord! Je voudrais également remercier les vice-présidents pour le soutien dont ils ont gratifié la Commission au cours des discussions entre les rapporteurs et la présidence française du Conseil. Monsieur le Président en exercice, nous tenons à reconnaître les grands progrès que vous et vos collègues avez d’ores et déjà accomplis au cours des discussions spécifiques sur les six dossiers. Nous sommes sur la bonne voie mais – et cette remarque vous est également adressée, afin que vous encouragiez vos collègues plus réticents au Conseil – il y aura un train de mesures ou il n’y en aura pas. Par conséquent, j’espère que vous ferez des progrès sur les deux dossiers qui demeurent en souffrance, le 9 novembre prochain, lors de la prochaine réunion du Conseil sur les transports, les télécommunications et l’énergie. Il ne s’agit aucunement de dossiers futiles. Je ne désire pas rentrer dans les détails de la responsabilité civile des armateurs, mais j’accorde la plus haute importance au dossier relatif aux États du pavillon. Toutefois, les États membres ont beau affirmer haut et fort qu’ils ne cessent de penser à la sécurité maritime et la sûreté des gens de mer, des passagers et des eaux côtières, ils répugnent manifestement à ratifier et à mettre en œuvre des obligations très spécifiques voire tout simplement les résolutions de l’OMI relatives à la protection maritime. Si nous entendons établir les obligations relatives à l’État du pavillon, si nous – le Parlement et la Commission – entendons être en mesure de faire pression sur les États membres – par voie judiciaire, si nécessaire – afin qu’ils remplissent leurs obligations au titre de la convention de l’OMI relative à la protection maritime et la protection des populations côtières, les États membres reculent. Même si certains remplissent scrupuleusement leurs obligations en matière d’État du pavillon, d’autres répugnent à se soumettre aux inspections du Parlement et de la Commission en la matière. Cet état de fait est inacceptable. Nous avons connu les naufrages du et de l’ et mes collègues n’ont pas manqué de nous rappeler d’autres catastrophes plus récentes. Pour les citoyens et l’environnement naturel, nous nous devons de veiller à ce que les États du pavillon, en particulier, remplissent leurs obligations. C’est bizarre. Lors du débat autour de l’excellent rapport de Mme Vlasto, nous évoquons le contrôle par l’État du port, lequel, en théorie, constitue notre façon de vérifier la sûreté des navires des pays tiers qui mouillent le long de nos côtes. Par conséquent, nous inspectons les navires provenant de pays tiers mais les États membres, pour leur part, craignent d’être soumis à l’obligation de subir un contrôle visant à s’assurer qu’en matière d’États du pavillon, ils remplissent leurs obligations eu égard à la sûreté des navires. Voilà qui est inacceptable. À cet égard, je voudrais encourager le président en exercice à dégager une majorité le 9 octobre. J’ai bien dit «majorité», Monsieur le Président du Conseil, parce qu’il se pourrait, si je ne me trompe, que les décisions à la majorité soient possibles dans le dossier des transports. Vous devrez peut-être passer outre l’esprit de corps du Conseil – si l’un reste réticent, les autres ne chercheront pas à l’influencer – parce que cela concerne la sécurité de l’environnement naturel et des personnes et, si nécessaire, nous devrons prendre une décision à la majorité. Je ne peux que vous inviter à poursuivre. Nous sommes fiers de vous – vous vous êtes bien battu au Conseil jusqu’ici. Je vous en prie, ne manquez pas de faire passer le message suivant au Conseil: nous sommes derrière vous, nous sommes prêts et nous sommes fermement décidés à obtenir de bons résultats en collaboration avec la présidence française. Cependant, certains devront changer d’avis – notamment le gouvernement allemand. Battons-nous ensemble pour cela!"@fr8
"Elnök úr, soros tanácsi elnök úr, biztos úr! Örömmel látom, hogy az eddigi vita során voltak közös pontok – méghozzá nem is kevés. A francia Tanács képviselője, barátunk azt mondta, hogy véleménye szerint az év végéig megegyezésre juthatunk. Úgy van, állapodjunk meg! Szeretnék további köszönetet mondani az alelnök úrnak a Bizottság támogatásáért az előadók és a Tanács francia elnöksége között folytatott tárgyalások során. Soros elnök úr! Szeretnénk elismerésünket kifejezni azért a jelentős haladásért, amelyet Ön és a munkatársai a hat dossziéról folytatott egyéni tárgyalások során elértek. Abszolút a helyes úton járunk, de – és mondom ezt Önnek azért is, hogy bátorítsam a Tanácsban ülő vonakodó kollégáit – vagy egy csomag lesz, vagy nincsen csomag. Remélem tehát, hogy sikerül haladást elérniük a két, még megoldatlan dossziéval a Közlekedési, Távközlési és Energiaipari Tanács következő, november 9-i ülésén. Ezek nem elhanyagolható dossziék. Nem szeretnék részletesebben elmélyedni a hajótulajdonosok polgári jogi felelősségének kérdésében, de rendkívül fontosnak tartom ezt a lobogó szerinti államok esetében. Nyilvánvaló azonban, hogy a tagállamok hiába fogadkoznak, hogy a tengerbiztonság és a tengerészek, utasok és part menti vizek biztonsága menyire fontos a számukra, mégis ódzkodnak attól, hogy nagyon specifikus kötelezettségeket ratifikáljanak és hajtsanak végre, legyen szó akár csak az IMO-nak a tengerek védelméről szóló határozatairól. Ha szeretnénk meghatározni a lobogó szerinti állam kötelezettségeit, ha mi – a Parlament és a Bizottság – nyomást akarunk gyakorolni a tagállamokra – akár bíróság útján is, ha kell –, hogy teljesítsék a tengerek biztonságáról és a part menti lakosság védelméről szóló IMO egyezmény értelmében rájuk háruló kötelezettségeket, akkor a tagállamok visszahőkölnek. Vannak ugyan rendes emberek, akik teljesítik a lobogó szerinti állam kötelezettségeit, de olyanok is akadnak, akik igencsak vonakodnak eleget tenni azoknak a parlamenti és bizottsági ellenőrzéseknek, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy eleget tesznek a lobogó szerinti állam kötelezettségeinek. Ez elfogadhatatlan. Láttuk a és az katasztrófáját, és képviselőtársaim emlékeztettek a közelmúlt más katasztrófáira is. Tartozunk annyival az embereknek és a természeti környezetnek, hogy gondoskodjunk arról, hogy a lobogó szerinti államok teljesíti a kötelezettségeiket. Bizarr. Vlasto asszony határozott jelentésében a kikötő szerinti illetékes állam által végzett ellenőrzésről beszélünk, amely elméletileg arra szolgál, hogy ellenőrizzük a harmadik országok partjainknál horgonyzó hajóinak biztonságát. Tehát megvizsgáljuk a harmadik országokból érkező hajókat, a tagállamok ugyanakkor félnek attól a kötelezettségtől, hogy ellenőrizzék őket és mint lobogó szerinti állammal, betartassák velük a hajók biztonságával kapcsolatos kötelezettségeket. Ez elfogadhatatlan. Ezzel kapcsolatban szeretném arra bátorítani a soros elnök urat, hogy október 9-én győzze meg a többséget. Azt mondtam, a „többséget”, soros elnök úr, mert elképzelhető, ha nem tévedek nagyot, hogy a közlekedési dossziék lehetővé teszik a többségi határozatot. Lehet, hogy ehhez meg kell törnie a Tanácsban uralkodó testületi szellemet – ha valaki ódzkodik, a többiek nem erőltetik –, mert ez a kérdés a természeti környezet és az emberek biztonságát érinti, és ha szükséges, akkor el kell érnünk a többségi határozatot. Kérem Önöket, hogy folytassák a munkát! Büszkék vagyunk Önökre – eddig kiválóan küzdöttek a Tanácsban. Kérem, adják tovább a következő üzenetet a Tanácsnak: Önök mögött állunk, és készek és hajlandók vagyunk arra, hogy a francia elnökséggel karöltve jó eredményeket érjünk el. Vannak azonban olyanok, akiknek meg kell mozdulniuk – többek között a német kormánynak. Egyesítsük erőinket ebben a küzdelemben!"@hu11
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, riscontro con piacere la forte identità di vedute che è emersa sinora dalla discussione. Il rappresentante francese del Consiglio, nostro amico, ha affermato che a suo giudizio sarebbe ancora possibile raggiungere un accordo entro la fine dell’anno. Cerchiamo di fare in modo che sia proprio così! Desidero ringraziare anche i vicepresidenti per il ruolo di supporto svolto dalla Commissione durante i colloqui tra i relatori e la presidenza francese del Consiglio. Signor Presidente in carica del Consiglio, riconosciamo i notevoli progressi che lei, insieme ai suoi colleghi, è riuscito a compiere nelle singole discussioni su ciascuno dei sei dossier. Siamo davvero sulla buona strada ma, a sua difesa e contro alcuni suoi colleghi poco disponibili in seno al Consiglio, preciso che ci dovrà essere un solo pacchetto o altrimenti nessun pacchetto. Mi auguro pertanto che in occasione del prossimo Consiglio “trasporti” del 9 novembre prossimo riuscirà ad avanzare anche sui due testi rimasti in sospeso. Non si tratta affatto di due proposte secondarie. Non intendo addentrarmi nel dettaglio sulla responsabilità civile degli armatori, ma ritengo particolarmente importante l’aspetto attinente agli Stati di bandiera. Pur professando il loro interesse per la sicurezza nei mari, la sicurezza dei marittimi e dei passeggeri, la sicurezza delle acque costiere, gli Stati membri si guardano dall’assumersi impegni concreti o anche solo di ratificare e rendere esecutive le risoluzioni OMI a tutela del mare. Ogniqualvolta chiediamo che gli obblighi degli Stati di bandiera siano stabiliti per legge e che a noi, Parlamento e Commissione, vengano forniti gli strumenti per obbligare gli Stati membri – anche di fronte ad un tribunale, all’occorrenza – al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della convenzione OMI sulla sicurezza in mare e degli abitanti delle aree costiere, gli Stati membri fanno un passo indietro. Ad eccezione di alcuni paesi che ottemperano correttamente ai propri impegni di Stato di bandiera, taluni altri paesi sono estremamente ritrosi a sottoporsi al controllo del Parlamento e della Commissione per quanto attiene all’adempimento degli obblighi degli Stati di bandiera. Questa situazione è inaccettabile! Si sono verificati degli incidenti gravi, come quello della Prestige e dell’Erika e i miei colleghi hanno fatto riferimento anche ad altri sinistri più recenti. Noi siamo tenuti nei confronti dei cittadini e della natura a garantire in particolare che gli Stati di bandiera ottemperino ai loro obblighi. Ma guarda che stranezze! La valida relazione della collega Vlasto verte sul controllo esercitato dallo Stato di approdo; in linea di massima, questo è lo strumento di cui disponiamo per verificare la sicurezza delle navi di paesi terzi che ormeggiano nei nostri porti. In pratica, noi controlliamo le navi dei paesi terzi, ma gli Stati membri non vogliono essere oggetto di un controllo volto ad accertare se essi, in qualità di Stati di bandiera, adempiono ai loro obblighi in materia di sicurezza delle navi. Questa è una contraddizione inaccettabile. In questo senso, vorrei incoraggiare il Presidente in carica del Consiglio a strappare una maggioranza il prossimo 9 ottobre. Signor Presidente in carica, parlo di maggioranza perché, se non vado errando, il pacchetto sui trasporti potrebbe essere adottato anche a maggioranza. In nome della sicurezza dell’ambiente e delle persone, lei dovrà probabilmente tentare di spezzare lo spirito di corpo che permea il Consiglio, in base al quale nessuno viene spinto ad assumere decisioni che non vuole prendere; all’occorrenza, dovremo prendere una decisione a maggioranza. La sprono a continuare su questa strada. Siamo fieri di lei, di come ha lottato sinora in seno al Consiglio. Porti pure questo messaggio al Consiglio: noi siamo con lei e siamo disposti ad ottenere risultati tangibili sotto la presidenza francese. Ma anche altri devono muoversi, incluso il governo tedesco. Dobbiamo essere uniti in questa battaglia!"@it12
"Gerb. pirmininke, Tarybos pirmininke, Komisijos nary, džiaugiuosi galėdamas pažymėti diskusijoje atsiradusius bendrus pagrindus – tai svarbus dalykas. Mūsų draugas, Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos Tarybos atstovas teigė, kad jo manymu, iki metų pabaigos galėsime pasiekti susitarimą. Iš tiesų, pasiekime tą susitarimą! Taip pat norėčiau padėkoti pirmininko pavaduotojams už Komisijos paramą diskusijose tarp pranešėjų ir pirmininkaujančiosios Prancūzijos Tarybos. Tarybos pirmininke, norime pripažinti, kad jūs ir jūsų kolegos jau pasiekė apčiuopiamos pažangos atskirose diskusijose dėl šešių dokumentų. Mes esame beveik teisingame kelyje, tačiau – sakau tai jums, norėdamas paremti jūsų prieštaraujančius kolegas Taryboje – arba yra vienas paketas arba nėra jokio paketo. Todėl tikiuosi, kad lapkričio 9 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministrų taryboje pasieksite pažangos ir dėl dviejų likusių tekstų, dėl kurių sprendimas dar nepriimtas. Nenoriu gilintis į laivų savininkų civilinės atsakomybės klausimą, tačiau manau, kad tai labai svarbu vėliavos valstybės atveju. Tačiau akivaizdu, kad nepaisant visų nuolatinių pareiškimų dėl laivybos saugumo, jūreivių ir keleivių saugumo ir pakarančių vandenų apsaugos, valstybės narės vengia ratifikuoti ir įgyvendinti labai specifinius įpareigojimus ar netgi TJO rezoliucijas dėl jūrų apsaugos. Jei norėsime, kad būtų nustatyti šie vėliavos valstybės įpareigojimai, jei mes, Parlamentas ir Komisija, norėsime daryti spaudimą valstybėms narėms – jei reikia, ir teisme – kad jos vykdytų savo įsipareigojimus pagal TJO konvenciją dėl jūrų apsaugos ir pakrančių gyventojų, valstybės narės atsitrauks. Nors yra gerų žmonių, kurie laikosi savo vėliavos valstybės įsipareigojimų, yra ir tokių, kurie labai nenoriai sutinka su Parlamento ir Komisijos patikrinimu, kuriuo siekiama užtikrinti, kad paisoma vėliavos valstybės įpareigojimų. Tai nepriimtina. Regėjome laivų „Erika“ ir „Prestige“ avarijas, mano kolegos kalbėjo apie kitas, naujesnes nelaimes. Mes esame įsipareigoję prieš žmones ir prieš gamtą užtikrinti, kad vėliavos valstybės laikytųsi savo įsipareigojimų. Keista. D. Vlasto‘s tvirtame pranešime kalbama apie uosto valstybės kontrolę, kuri teoriškai yra mūsų būdas tikrinti trečiųjų šalių laivų, išmetančių inkarus mūsų pakrantėse, saugumą. Taigi mes tikriname laivus iš trečiųjų šalių, bet valstybės narės bijo, kad joms teks įsipareigoti, kad jos gali būti patikrintos, kaip jos laikosi vėliavos valstybės įpareigojimų, susijusių su laivų saugumu. Tai nepriimtina. Todėl norėčiau paskatinti Tarybos pirmininką veiksmingai laimėti daugumą spalio 9 d. Sakau „daugumą“, Tarybos pirmininke, nes gali būti, jei neklystu, kad transporto sektoriuje galima priimti sprendimus daugumos nuomone. Galbūt jums teks perlaužti Tarybos jei asmuo nenori, kiti jo neprivers norėti – nes tai susiję su aplinkos ir žmonių saugumu ir mes privalėsime pasiekti daugumos sprendimą, jei reikės. Kreipiuosi į jus, prašydamas tęsti darbą. Didžiuojamės jumis, nes iki šiol puikiai kovojote Taryboje. Prašau, perduokite Tarybai tokią žinią: mes esame su jumis ir esame pasiruošę bei norime pasiekti gerų rezultatų su Tarybai pirmininkaujančia Prancūzija. Tačiau kai kurie turi pajudėti – taip pat Vokietijos vyriausybė. Visi kartu kovokime dėl to!"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāj, komisār, es ar prieku atzīmēju kopējo pamatu, kas patiesībā lielā mērā jau ir parādījies debatēs. Mūsu Francijas Padomes pārstāvis, mūsu draugs, ir teicis, ka viņam ir pārliecība, ka mēs spēsim panākt vienošanos līdz gada beigām. Jā, panāksim vienošanos! Es vēlos pateikties arī Priekšsēdētāja vietniekiem par Komisijas atbalstu diskusijās starp referentiem un Francijas Padomes prezidentūru. Priekšsēdētāj, mēs vēlamies atzīmēt, ka jūs un jūsu kolēģi jau esat panākuši ievērojamu progresu diskusijās par sešām lietām. Mēs esam uz pareizā ceļa – un es saku to jums, lai atbalstītu grūti pierunājamos kolēģus Padomē – ir vai nu viena pakete, vai tās nav. Tādēļ es ceru, ka jūs panāksiet progresu abās lietās, kuras vēl nav atrisinātas, nākamajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes sanāksmē 9. novembrī. Nav mazsvarīgu lietu. Es nevēlos iedziļināties detaļās par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību, bet es uzskatu, ka tā ir īpaši svarīga karoga valstu gadījumā. Tomēr ir redzams, ka par spīti visiem solījumiem vienmēr atcerēties par jūras, jūrasbraucēju, pasažieru un piekrastes ūdeņu drošību, dalībvalstis izvairās ratificēt un ieviest ļoti specifiskus pasākumus vai pat tikai SJO rezolūcijas par jūras aizsardzību. Ja mēs vēlamies, lai tiek noteikti karoga valstu pienākumi, ja mēs – Parlaments un Komisija – vēlamies izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, ja vajadzīgs, arī tiesā, lai tās izpildītu savas saistības saskaņā ar SJO konvenciju par jūras un piekrastes iedzīvotāju aizsardzību, dalībvalstis atsakās. Lai gan ir labas valstis, kas izpilda karoga valstu pienākumus, ir arī tādas, kas ļoti negribīgi pakļaujas Parlamenta un Komisijas pārbaudei, lai nodrošinātu, ka tās izpilda karoga valsts pienākumus. Tas ir nepieņemami. Mums bija un katastrofas, un mani kolēģi deputāti arī ir norādījuši uz nesenām katastrofām. Mēs esam atbildīgi cilvēku un dabas vides priekšā par to, lai nodrošinātu, ka, jo īpaši karoga valstis, pilda savas saistības. Tas ir dīvaini. pārliecinošajā ziņojumā mēs runājam par ostas valstu kontroli, kas teorētiski ir veids, kādā mēs pārbaudām to trešo valstu kuģu drošību, kas noenkurojas mūsu krastos. Tādēļ mēs pārbaudām trešo valstu kuģus, bet dalībvalstis baidās no pakļaušanās kontroles noteikumam, lai nodrošinātu, ka tās kā karoga valstis pilda savus pienākumus attiecībā uz kuģu drošību. Tas ir nepieņemami. Šajā sakarā es vēlos iedrošināt Padomes priekšsēdētāju gūt pārliecinošu vairākumu 9. oktobrī. Es saku „vairākumu”, Padomes priekšsēdētāj, jo varētu būt, ja es pilnīgi nekļūdos, ka lielākā daļa lēmumu ir iespējami transporta lietā. Jums vispirms Padomē varbūt nāksies izlauzties cauri ja indivīds negrib, citi viņu nemudinās – jo tas attiecas uz tādiem jautājumiem kā apkārtējās vides un cilvēku drošība, un mums jāpanāk vairākuma lēmums, ja nepieciešams. Es aicinu jūs turpināt darbu. Mēs lepojamies ar jums – jūs esat līdz šim labi cīnījies Padomē. Lūdzu, nododiet Padomei šādu ziņu: mēs esam ar jums, un mēs esam gatavi un vēlamies kopā ar Francijas prezidentūru sasniegt labus rezultātus. Tomēr dažiem jāsāk rīkoties – tostarp Vācijas valdībai. Cīnīsimies kopā par to!"@lv13
"Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, lieber Freund, Herr Vizepräsident Tajani! Ich freue mich über die eigentlich großen Gemeinsamkeiten, die in der Debatte bisher herausgekommen sind. Unser französischer Vertreter des Rates, unser Freund, hat gesagt, er sei der Auffassung, dass wir bis zum Ende des Jahres noch eine Einigung schaffen können. Jawohl, lassen Sie uns die Einigung schaffen! Ich bedanke mich auch bei den Herren Vizepräsidenten für die Unterstützung der Kommission bei den Gesprächen zwischen den Berichterstattern und der französischen Ratspräsidentschaft. Herr Minister, wir wollen zugestehen, dass Ihre Mitarbeiter und Sie bereits große Fortschritte in den einzelnen Gesprächen zu den sechs Dossiers erreicht haben. Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber – und das sage ich Ihnen auch zur Unterstützung gegenüber Ihren widerwilligen Kollegen im Ministerrat – es gibt ein Paket oder kein Paket. Deshalb hoffe ich, dass Sie am 9. November im nächsten Verkehrsministerrat in den beiden Dossiers, die noch offen sind, Fortschritte machen. Das sind keine Dossiers, die unwichtig sind. Ich will mich nicht in Details der zivilrechtlichen Haftung der Schiffseigner vertiefen, aber was die Flaggenstaaten angeht, finde ich es besonders wichtig. Es ist doch zu sehen, dass die Mitgliedstaaten bei all ihren Bekenntnissen, dass sie die Sicherheit auf See, die Sicherheit der Seeleute, die Sicherheit der Passagiere, die Sicherheit der Küstengewässer immer vor Augen haben, sich scheuen, ganz konkrete Verpflichtungen oder auch nur IMO-Resolutionen zum Schutz der See zu ratifizieren und umzusetzen. Wenn wir wollen, dass diese Flaggenstaatenverpflichtungen festgeschrieben werden, dass wir – das Parlament und die Kommission – in der Lage sind, die Mitgliedstaaten – notfalls auch vor Gericht – darauf zu drängen, ihre Verpflichtungen aus der IMO-Konvention zum Schutz der Meere und der Küstenbewohner einzuhalten, dann schrecken die Mitgliedstaaten zurück. Es gibt einige – es gibt auch gute, die ihre Flaggenstaatenpflichten erfüllen –, die sehr zurückhaltend dabei sind, sich der Kontrolle des Parlaments und der Kommission bei der Einhaltung ihrer Flaggenstaatenverpflichtung zu unterwerfen. Und das geht nicht! Wir hatten die schweren Unglücke – Prestige und Erika –, und meine Kollegen haben noch auf die Unglücke der letzten Zeit hingewiesen. Wir sind gegenüber Mensch und Natur verpflichtet, darauf zu achten, dass gerade die Flaggenstaaten ihre Verpflichtungen erfüllen. Das ist doch skurril! In dem guten Bericht der Kollegin Vlasto reden wir über Hafenstaatenkontrolle. Das ist im Prinzip unser Mittel, Drittstaatenschiffe, die bei uns ankern, auf Sicherheit zu kontrollieren. Wir kontrollieren also Schiffe von Drittstaaten, aber die Mitgliedstaaten haben Angst, sich der Verpflichtung zu unterwerfen, geprüft zu werden, ob sie als Flaggenstaaten ihre Pflichten für die Sicherheit der Schiffe erfüllen. Das geht nicht! Insofern möchte ich den Herrn Minister ermutigen, am 9. Oktober die Mehrheit tatsächlich herüberzuziehen. Ich sage auch deshalb Mehrheit, Herr Minister, weil es, wenn ich mich nicht ganz täusche, sein könnte, dass im Verkehrsdossier Mehrheitsentscheidungen möglich sind. Diesen Korpsgeist im Ministerrat – wenn einer nicht will, werden die anderen ihn nicht drängen – müssen Sie vielleicht brechen, denn es geht hier um die Sicherheit der Natur und der Menschen, und notfalls müssen wir auch eine Mehrheitsentscheidung treffen. Ich appelliere an Sie, weiterzumachen. Wir sind stolz auf Sie – bisher kämpfen Sie richtig im Rat. Nehmen Sie auch folgende Botschaft an den Rat mit: Wir stehen hinter Ihnen, und wir sind bereit, mit der französischen Präsidentschaft gute Ergebnisse zu erzielen. Aber einige müssen sich bewegen – auch die deutsche Bundesregierung. Insofern lassen Sie uns alle gemeinsam kämpfen!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer de commissaris, ik verheug mij over het feit dat tot dusver eigenlijk een behoorlijk aantal punten van overeenkomst uit dit debat naar voren is gekomen. Onze Franse vertegenwoordiger van de Raad, onze vriend, heeft gezegd dat hij van mening is dat we nog voor het eind van het jaar een akkoord kunnen bereiken. Ja, laten we dit akkoord rond krijgen! Ik dank ook de vicevoorzitter voor de steun van de Commissie bij de gesprekken tussen de rapporteurs en het Franse voorzitterschap van de Raad. Mijnheer de fungerend voorzitter, wij erkennen dat u en uw collega’s in de verschillende gesprekken over de zes dossiers reeds grote vorderingen hebben gemaakt. We zijn op de goede weg, maar – en dat zeg ik u ook als steun in de discussie met uw dwarsliggende collega’s in de Raad van ministers – er komt een pakket of er komt geen pakket. Daarom hoop ik dat u op 9 november op de volgende zitting van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie vorderingen maakt met de beide nog openstaande dossiers. Dat zijn geen onbelangrijke dossiers. Ik wil hier niet nader op de details van de wettelijke aansprakelijkheid van scheepseigenaren ingaan, maar voor wat de vlaggenstaten betreft vind ik het erg belangrijk. Het valt toch op dat de lidstaten ondanks alle verklaringen dat ze steeds aan de veiligheid op zee, de veiligheid van de zeelieden, de veiligheid van de passagiers en de veiligheid van de kustwateren denken, ervoor terugdeinzen concrete verplichtingen of zelfs IMO-resoluties over de bescherming van het mariene milieu te ratificeren en ten uitvoer te leggen. Wanneer wij willen dat deze verplichtingen van de vlaggenstaten worden vastgelegd, dat wij – het Parlement en de Commissie – in staat zijn de lidstaten – zo nodig ook via de rechter – te dwingen hun uit het IMO-Verdrag ter bescherming van het mariene milieu en de kustbewoners voortvloeiende verplichtingen na te komen, dan krabbelen de lidstaten terug. Er zijn goede lidstaten die aan hun verplichtingen als vlaggenstaten voldoen, maar sommige zijn zeer terughoudend als het erom gaat zich wat de naleving van die verplichtingen betreft aan de controle door het Parlement en de Commissie te onderwerpen. En dat is onaanvaardbaar! Er zijn ernstige ongelukken gebeurd – met de en de en mijn collega’s hebben ook op meer recente ongelukken gewezen. Tegenover mens en natuur hebben we de plicht erop te letten dat juist de vlaggenstaten hun verplichtingen nakomen. Het is toch vreemd! In het goede verslag van mevrouw Vlasto gaat het om havenstaatcontrole. Dat is in theorie ons middel om schepen uit derde landen die bij ons voor anker gaan, te controleren op de naleving van veiligheidseisen. We controleren dus schepen uit derde landen, maar de lidstaten durven zich niet te laten controleren of zij aan hun verplichtingen als vlaggenstaten met betrekking tot de veiligheid van schepen voldoen. Dat is onaanvaardbaar! In dit opzicht wil ik de fungerend voorzitter aanmoedigen om op 9 oktober een meerderheid voor deze zaak te winnen. Ik zeg ook meerderheid, mijnheer de fungerend voorzitter, omdat het, als ik mij niet vergis, wel eens zou kunnen zijn dat in het vervoersdossier een besluit bij meerderheid van stemmen mogelijk is. Die korpsgeest in de Raad – als er iemand niet wil, zullen de anderen hem ook niet dwingen – moet u wellicht doorbreken, want hier zijn de veiligheid van de natuur en de mens in het geding, en zo nodig moet er ook een meerderheidsbesluit worden genomen. Ik doe een beroep op u om door te gaan. Wij zijn trots op u – tot nu toe zet u zich uitstekend in binnen de Raad. U kunt voor ons de volgende boodschap overbrengen aan de Raad: wij staan achter u en zijn bereid om met het Franse voorzitterschap goede resultaten te bereiken. Maar sommigen moeten concessies doen – ook de Duitse bondsregering. Laten we ons hier samen voor inzetten!"@nl3
"Panie przewodniczący, urzędujący przewodniczący Rady, panie komisarzu! Mam przyjemność zauważyć wspólną płaszczyznę – ogromną płaszczyznę – która wyłoniła się z dotychczasowej debaty. Nasz francuski przedstawiciel Rady, nasz przyjaciel, powiedział, że jest zdania, iż osiągnięcie porozumienia przed końcem tego roku jest nadal możliwe. Tak, rzeczywiście, dokonajmy tego! Chciałbym także podziękować wiceprzewodniczącym za wsparcie Komisji podczas dyskusji między sprawozdawcami a francuską prezydencją Rady. Panie urzędujący przewodniczący Rady! Pragniemy docenić to, że pan i pana koledzy już poczynili ogromne postępy w dyskusjach nad każdym z sześciu dokumentów. Jesteśmy zdecydowanie na dobrej drodze, ale – i zwracam się również do pana, aby pomóc pańskim wahającym się kolegom w Radzie – albo będziemy mieli jeden pakiet, albo nie będziemy go mieli wcale. Dlatego mam nadzieję, że na następnym posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbędzie się 9 listopada, nastąpi postęp w kwestii dwóch odłożonych na bok dokumentów. Nie są to nieważne dokumenty. Nie chciałbym zagłębiać się w szczegóły odpowiedzialności cywilnej właścicieli statków, ale uważam tę kwestię za szczególnie ważną z punktu widzenia państw bandery. Oczywiste jest jednak to, że państwa członkowskie, mimo wszystkich zapewnień, że ciągle mają na uwadze bezpieczeństwo na morzu oraz bezpieczeństwo marynarzy, pasażerów i wód przybrzeżnych, wzbraniają się przed ratyfikowaniem i wdrożeniem bardzo szczegółowych zobowiązań czy choćby tylko rezolucji IMO w sprawie ochrony bezpieczeństwa na morzu. Kiedy chcemy ustanowienia tych obowiązków państwa bandery, kiedy my – Parlament i Komisja – chcemy mieć możliwość wywierania nacisku na państwa członkowskie, w zakresie wypełniania przez nie ich obowiązków wynikających z Konwencji IMO o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, czyniąc to w razie potrzeby w sądzie, państwa członkowskie wzdragają się. Chociaż są dobrzy ludzie, którzy wypełniają swoje obowiązki państwa bandery, są też tacy, którzy bardzo niechętnie podporządkowują się kontroli Parlamentu i Komisji mającej zapewnić wypełnianie obowiązków ich państwa bandery. To jest niedopuszczalne. Byliśmy świadkami katastrof tankowców Prestige i Erika. Moi koledzy posłowie wskazywali również na niedawne katastrofy. Naszym obowiązkiem wobec obywateli i środowiska naturalnego jest zapewnienie, aby zwłaszcza państwa bandery wypełniały swoje obowiązki. Dziwi mnie jedno. W rozsądnym sprawozdaniu pani Vlasto mowa jest o kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, która jest naszą metodą sprawdzania bezpieczeństwa kotwiczących u naszych brzegów statków z krajów trzecich. Przeprowadzamy zatem inspekcje statków z krajów trzecich, lecz jednocześnie państwa członkowskie boją się poddać kontroli mającej na celu zapewnienie wypełniania przez nie ich obowiązków jako krajów bandery w zakresie bezpieczeństwa statków. To jest niedopuszczalne. W tym względzie chciałbym zachęcić urzędującego przewodniczącego Rady, aby skutecznie przekonał większość 9 października. Mówię „większość”, panie przewodniczący, ponieważ, jeśli się nie mylę, może zdarzyć się, że decyzje większościowe w sprawie wniosków dotyczących transportu możliwe będą decyzje większościowe. Być może będzie się pan musiał przedrzeć przez w Radzie – jeżeli ktoś będzie niechętny, inni nie będą nań naciskać – ponieważ przedmiotowa materia dotyczy bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ludzi, a my będziemy musieli osiągnąć decyzję większościową, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Apeluję do pana o nieustępliwość. Jesteśmy z pana dumni – pańska dotychczasowa walka w Radzie zasługuje na uznanie. Proszę przekazać Radzie następującą wiadomość: popieramy pana i jesteśmy gotowi osiągnąć dobre rezultaty wespół z prezydencją francuską. Niektórych trzeba jednak przekonać – włącznie z rządem niemieckim. Walczmy o to wszyscy razem!"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, é com agrado que tomo nota do consenso significativo já alcançado e que tem emergido do debate realizado até agora. O nosso amigo francês que representa o Conselho afirmou acreditar que ainda conseguiremos alcançar um acordo até ao final do ano. Pois sim, que alcancemos esse acordo! Gostaria, também, de agradecer aos Vice-Presidentes pelo apoio da Comissão nos debates entre os relatores e a Presidência francesa do Conselho. Senhor Presidente em exercício, reconhecemos os grandes progressos que o senhor e os seus colegas alcançaram nas discussões individuais dos seis dossiês. Estamos no caminho certo, mas – e digo-lhe isto para incentivar os seus colegas relutantes do Conselho – ou haverá um pacote completo, ou então não haverá pacote. Por conseguinte, espero que sejam feitos progressos relativamente aos dois dossiês ainda por encerrar na próxima reunião do Conselho “Transportes”, Telecomunicações e Energia, em 9 de Novembro. A importância destes dossiês não pode ser subestimada. Não vou entrar em detalhes sobre a responsabilidade civil dos armadores, mas considero-a particularmente importante no caso dos Estados de bandeira. Porém, é evidente que os Estados-Membros, apesar de alegarem ter sempre em mente a segurança marítima, dos marítimos, dos passageiros e das águas costeiras, estão a evitar ratificar e aplicar obrigações muito específicas, ou até mesmo as Resoluções da OMI relativas à protecção marítima. Ao mesmo tempo que queremos que estas obrigações dos Estados de bandeira sejam vinculativas, que nós – Parlamento e Comissão – queremos ter capacidade para pressionar os Estados-Membros – em tribunal, se necessário – a cumprir as suas obrigações ao abrigo da Convenção OMI sobre a protecção marítima e das populações costeiras, os Estados-Membros recuam. Apesar de haver gente honesta que cumpre as obrigações do Estado de bandeira, outra há que está muito relutante em se submeter à inspecção do Parlamento e da Comissão quanto ao cumprimento das obrigações do Estado de bandeira. Isto é inaceitável. Testemunhámos as catástrofes do Prestige e do Erika, e os meus colegas mencionaram, também, as catástrofes mais recentes. Temos a obrigação, perante a população e o meio ambiente, de garantir que os Estados de bandeira, em particular, cumprem as suas obrigações. É bizarro. No sábio relatório da senhora deputada Vlasto, fala-se da inspecção de navios pelo Estado do porto que, em teoria, é a nossa forma de verificarmos a segurança de navios de países terceiros que fundeiam nas nossas margens. Consequentemente, inspeccionamos navios de países terceiros, mas os Estados-Membros temem a obrigação de serem inspeccionados para garantir que, enquanto Estados de bandeira, cumprem os seus deveres relativos à segurança dos navios. Isto é inaceitável. A este propósito, gostaria de encorajar o senhor Presidente em exercício a vencer por maioria em 9 de Outubro. Digo "maioria", Senhor Presidente em exercício, porque, se não me engano, as decisões por maioria são possíveis no dossiê dos transportes. É possível que tenha de quebrar o no Conselho – se um indivíduo se mostrar relutante, os outros não o forçarão – porque esta matéria respeita à segurança do meio ambiente e da população e, se tiver de ser, teremos de alcançar uma decisão por maioria. Exorto-o a continuar. Estamos orgulhosos de si – tem lutado bem no Conselho, até ao presente. Por favor, passe a seguinte mensagem ao Conselho: têm o nosso apoio e estamos preparados e disponíveis para alcançar bons resultados em conjunto com a Presidência francesa. Porém, há quem tenha de mudar de opinião – incluindo o Governo alemão. Lutemos todos juntos nesta matéria!"@pt17
"Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, lieber Freund, Herr Vizepräsident Tajani! Ich freue mich über die eigentlich großen Gemeinsamkeiten, die in der Debatte bisher herausgekommen sind. Unser französischer Vertreter des Rates, unser Freund, hat gesagt, er sei der Auffassung, dass wir bis zum Ende des Jahres noch eine Einigung schaffen können. Jawohl, lassen Sie uns die Einigung schaffen! Ich bedanke mich auch bei den Herren Vizepräsidenten für die Unterstützung der Kommission bei den Gesprächen zwischen den Berichterstattern und der französischen Ratspräsidentschaft. Herr Minister, wir wollen zugestehen, dass Ihre Mitarbeiter und Sie bereits große Fortschritte in den einzelnen Gesprächen zu den sechs Dossiers erreicht haben. Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber – und das sage ich Ihnen auch zur Unterstützung gegenüber Ihren widerwilligen Kollegen im Ministerrat – es gibt ein Paket oder kein Paket. Deshalb hoffe ich, dass Sie am 9. November im nächsten Verkehrsministerrat in den beiden Dossiers, die noch offen sind, Fortschritte machen. Das sind keine Dossiers, die unwichtig sind. Ich will mich nicht in Details der zivilrechtlichen Haftung der Schiffseigner vertiefen, aber was die Flaggenstaaten angeht, finde ich es besonders wichtig. Es ist doch zu sehen, dass die Mitgliedstaaten bei all ihren Bekenntnissen, dass sie die Sicherheit auf See, die Sicherheit der Seeleute, die Sicherheit der Passagiere, die Sicherheit der Küstengewässer immer vor Augen haben, sich scheuen, ganz konkrete Verpflichtungen oder auch nur IMO-Resolutionen zum Schutz der See zu ratifizieren und umzusetzen. Wenn wir wollen, dass diese Flaggenstaatenverpflichtungen festgeschrieben werden, dass wir – das Parlament und die Kommission – in der Lage sind, die Mitgliedstaaten – notfalls auch vor Gericht – darauf zu drängen, ihre Verpflichtungen aus der IMO-Konvention zum Schutz der Meere und der Küstenbewohner einzuhalten, dann schrecken die Mitgliedstaaten zurück. Es gibt einige – es gibt auch gute, die ihre Flaggenstaatenpflichten erfüllen –, die sehr zurückhaltend dabei sind, sich der Kontrolle des Parlaments und der Kommission bei der Einhaltung ihrer Flaggenstaatenverpflichtung zu unterwerfen. Und das geht nicht! Wir hatten die schweren Unglücke – Prestige und Erika –, und meine Kollegen haben noch auf die Unglücke der letzten Zeit hingewiesen. Wir sind gegenüber Mensch und Natur verpflichtet, darauf zu achten, dass gerade die Flaggenstaaten ihre Verpflichtungen erfüllen. Das ist doch skurril! In dem guten Bericht der Kollegin Vlasto reden wir über Hafenstaatenkontrolle. Das ist im Prinzip unser Mittel, Drittstaatenschiffe, die bei uns ankern, auf Sicherheit zu kontrollieren. Wir kontrollieren also Schiffe von Drittstaaten, aber die Mitgliedstaaten haben Angst, sich der Verpflichtung zu unterwerfen, geprüft zu werden, ob sie als Flaggenstaaten ihre Pflichten für die Sicherheit der Schiffe erfüllen. Das geht nicht! Insofern möchte ich den Herrn Minister ermutigen, am 9. Oktober die Mehrheit tatsächlich herüberzuziehen. Ich sage auch deshalb Mehrheit, Herr Minister, weil es, wenn ich mich nicht ganz täusche, sein könnte, dass im Verkehrsdossier Mehrheitsentscheidungen möglich sind. Diesen Korpsgeist im Ministerrat – wenn einer nicht will, werden die anderen ihn nicht drängen – müssen Sie vielleicht brechen, denn es geht hier um die Sicherheit der Natur und der Menschen, und notfalls müssen wir auch eine Mehrheitsentscheidung treffen. Ich appelliere an Sie, weiterzumachen. Wir sind stolz auf Sie – bisher kämpfen Sie richtig im Rat. Nehmen Sie auch folgende Botschaft an den Rat mit: Wir stehen hinter Ihnen, und wir sind bereit, mit der französischen Präsidentschaft gute Ergebnisse zu erzielen. Aber einige müssen sich bewegen – auch die deutsche Bundesregierung. Insofern lassen Sie uns alle gemeinsam kämpfen!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán úradujúci predseda Rady, pán komisár, som rád, že vidím spoločnú základňu – a treba povedať, že širokú – ktorá sa počas rozpravy vytvorila. Francúzsky zástupca Rady, náš priateľ, povedal, že podľa jeho názoru ešte stále môžeme dosiahnuť dohodu do konca tohto roka. Áno, rozhodne by sme ju mali dosiahnuť! Chcel by som tiež poďakovať podpredsedom za podporu Komisie počas rokovaní medzi spravodajcami a francúzskym predsedníctvom Rady. Pán úradujúci predseda, uznávame, že ste v prerokúvaní šiestich legislatívnych návrhov urobili spoločne s vašimi kolegami veľký pokrok. Sme určite na dobrej ceste, ale – a to vám hovorím aj preto, aby ste povzbudili svojich kolegov v Rade, ktorí ešte váhajú – buď bude jeden balík, alebo žiadny. Preto dúfam, že na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 9. novembra pokročíte aj v prerokúvaní zvyšných dvoch návrhov. Nejde o žiadne bezvýznamné návrhy. Nechcem zachádzať do podrobností občianskoprávnej zodpovednosti vlastníkov lodí, ale v prípade vlajkových štátov ju považujem za obzvlášť dôležitú. Je však zrejmé, že členské štáty sa napriek všetkým ubezpečeniam, že im za každých okolností leží na srdci námorná bezpečnosť a bezpečnosť námorníkov, cestujúcich a pobrežných vôd, vyhýbajú ratifikácii a plneniu veľmi konkrétnych povinností a dokonca aj uznesení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o námornej ochrane. Keď chceme tieto povinnosti vlajkového štátu stanoviť, keď chceme – teda Parlament a Komisia – byť schopní vyvinúť tlak na členské štáty – v prípade potreby aj súdnou cestou – aby si plnili povinnosti vyplývajúce z Dohovoru IMO o námornej ochrane a ochrane pobrežných populácií, členské štáty cúvnu. Je veľa poctivých ľudí, ktorí plnia povinnosti vlajkového štátu, ale sú aj takí, ktorí len neochotne pripúšťajú kontrolu dodržiavania povinností vlajkového štátu zo strany Parlamentu a Komisie. A to je neprijateľné. Mali sme nehody tankerov a a moji kolegovia tu uviedli aj nehody z poslednej doby. Je naším záväzkom voči ľuďom a prírodnému prostrediu zabezpečiť, aby najmä vlajkové štáty plnili svoje povinnosti. Je to zvláštne. Vo vyváženej správe pani Vlastovej hovoríme o štátnej prístavnej kontrole, ktorá teoreticky predstavuje náš spôsob kontrolovania bezpečnosti lodí tretích strán kotviacich pri našich brehoch. Kontrolujeme teda lode tretích krajín, ale členské štáty majú strach z toho, že budú podliehať povinnej kontrole zameranej na to, aby si ako vlajkové štáty plnili svoje povinnosti týkajúce sa bezpečnosti lodí. A to je neprijateľné. V tomto smere by som chcel povzbudiť pána úradujúceho predsedu, aby 9. októbra skutočne získal na svoju stranu väčšinu. Hovorím „väčšinu“, pán úradujúci predseda, pretože ak sa úplne nemýlim, väčšinové rozhodnutia sú v návrhu o doprave možné. Možno budete musieť v Rade prekonať ducha súdržnosti – ak má jednotlivec výhrady, ostatní naň netlačia – pretože tu ide o bezpečnosť prírodného prostredia a ľudí, a ak bude treba, budeme musieť dosiahnuť väčšinové rozhodnutie. Apelujem však na vás, aby ste sa nevzdávali. Sme na vás hrdí – doposiaľ ste v rade bojovali úspešne. Odovzdajte, prosím, Rade tento odkaz: stojíme za vami a sme pripravení a ochotní dosiahnuť spoločne s francúzskym predsedníctvom dobré výsledky. Niekto však bude musieť aj ustúpiť – vrátane nemeckej vlády. Nech je to teda spoločné úsilie nás všetkých!"@sk19
"Gospod predsednik, predsednik Sveta, komisar, vesel sem, da smo na dosedanji razpravi prišli do skupnega stališča. Francoski predstavnik Sveta, naš prijatelj, je izrazil mnenje, da lahko do konca leta še vedno dosežemo sporazum. Da, dosezimo ta sporazum! Prav tako bi se rad zahvalil podpredsednikom za podporo Komisije pri razpravah med poročevalci in francoskim predsedovanjem Sveta. Predsednik, priznati moramo, da ste vi in vaši kolegi že dosegli velik napredek pri posameznih razpravah glede šestih dokumentov. Smo na pravi poti, vendar – to govorim tudi zaradi tega, da bi podprl vaše kolege v Svetu, ki se ne strinjajo – obstaja lahko samo en paket ali pa paketa ne bo. Zato upam, da boste 9. novembra na naslednjem zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo dosegli napredek pri dveh dokumentih, ki ostajata nerešena. Gre za pomembna dokumenta. Ne želim se spuščati v podrobnosti v zvezi s ciljno odgovornostjo lastnikov ladij, vendar menim, da je to zelo pomembno v primeru držav zastav. Očitno je, da se kljub njihovi odločenosti, da bodo imeli pomorsko varnost in varnost pomorščakov, potnikov in obalnih voda vedno v mislih, države članice še vedno izogibajo ratifikaciji in izvajanju zelo specifičnih obveznosti ali pa celo resolucij IMO o pomorski varnosti. Če želimo uveljaviti te obveznosti države zastave, če želimo – Parlament in Komisija – pritisniti na države članice – tudi prek sodišča, če bo potrebno –, da izpolnijo svoje obveznosti v skladu s konvencijo IMO o pomorski varnosti in zaščiti obalnega prebivalstva, jih države članice zavračajo. Čeprav obstajajo dobri ljudje, ki izpolnjujejo obveznosti svoje države zastave, obstajajo tudi ljudje, ki se zelo upirajo, da bi privolili v inšpekcijski pregled s strani Parlamenta in Komisije, in bi tako bilo mogoče zagotoviti, da bi izpolnjevali obveznosti njihove države zastave. To je nesprejemljivo. Zgodili sta se nesreči ladij in moji kolegi pa so izpostavili tudi nesreče, ki so se zgodile pred kratkim. Ljudem in naravnemu okolju smo dolžni zagotoviti, da bodo države zastav izpolnjevale svoje obveznosti. To je čudno. V poročilu gospe Vlasto smo govorili o pomorski inšpekciji države pristanišča, ki v teoriji predstavlja način za preverjanje varnosti ladij iz tretjih držav, ki sidrajo ob naših obalah. Zaradi tega izvajamo inšpekcijski nadzor nad ladjami iz tretjih držav, medtem ko se države članice upirajo, da bi zanje veljala obveznost glede preverjanja in bi bilo tako mogoče zagotoviti, da kot države zastave izpolnjujejo svoje obveznosti v zvezi z varnostjo ladij. To je nesprejemljivo. S tega vidika pozivam predsednika, da 9. septembra na svojo stran pridobi večino. Predsednik, rekel sem „večina“, saj so pri prometnih dokumentih možne odločitve, sprejete z večino, če se ne motim. Mogoče boste morali premagati občutek v Svetu – če posameznik nasprotuje, mu drugi ne bodo ugovarjali – saj se to nanaša na varnost naravnega okolja in ljudi, če pa bo treba, pa bomo morali zagotoviti tudi odločitev, sprejeto z večino. Pozivam vas, da nadaljujete. Ponosni smo na vas – do sedaj ste se dobro borili v Svetu. Prosim vas, da Svetu prenesete naslednje sporočilo: podpiramo vas in pripravljeni smo doseči dobre rezultate skupaj s francoskim predsedstvom. Vendar je treba nekatere premakniti z mesta – vključno z nemško vlado. S skupnimi močmi si prizadevajmo za to!"@sl20
". Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionsledamot! Det gläder mig att notera den gemensamma grund – det rör sig faktiskt om en ganska stor del – som har framkommit hittills i debatten. Företrädaren för det franska ordförandeskapet, vår vän, har sagt att han är av den uppfattningen att vi fortfarande kan nå en överenskommelse före slutet av året. Ja, låt oss nå denna överenskommelse! Jag vill också tacka vice ordförandena för kommissionens stöd under diskussionerna mellan föredragandena och det franska ordförandeskapet för rådet. Vi vill tillkännage att ni och era kolleger redan har gjort stora framsteg i de enskilda diskussionerna om de sex ärendena. Vi är huvudsakligen på rätt väg, men – och jag säger också detta för att stödja era motvilliga kolleger i rådet – det är endera ett paket eller inget paket som gäller. Därför hoppas jag att ni kommer att göra framsteg med de två ärenden som fortfarande är olösta vid nästa möte för rådet (transport, telekommunikation och energi) den 9 november. Dessa ärenden är inte oviktiga. Jag vill inte gå in för mycket på detaljer om fartygsägarnas civilrättsliga ansvar, men jag anser att det är särskilt viktigt i fråga om flaggstaterna. Det är dock uppenbart att medlemsstaterna, trots alla sina försäkringar om att alltid ha sjösäkerhet och säkerhet för sjöfolk, passagerare och kustvatten i åtanke, drar sig för att ratificera och genomföra mycket specifika skyldigheter, och till och med Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) resolutioner om skydd av den marina miljön. Om vi vill att dessa skyldigheter för flaggstaterna ska etableras, om vi – parlamentet och kommissionen – vill kunna sätta press på medlemsstaterna – i domstolen, om så krävs – att uppfylla sina skyldigheter inom ramen för IMO-konventionen om skydd av den marina miljön och skydd av kustbefolkningar, så ryggar medlemsstaterna. Även om det finns bra människor som uppfyller sina skyldigheter som flaggstat så finns det sådana som är mycket tveksamma till att efterleva inspektionen av parlamentet och kommissionen för att se till att de uppfyller sina skyldigheter som flaggstat. Detta är oacceptabelt. Vi har upplevt katastroferna med ”Prestige” och ”Erika”, och mina kolleger har också pekat på katastrofer som skett mer nyligen. Vi är skyldiga människor och den naturliga miljön att se till att framför allt flaggstater uppfyller sina skyldigheter. Det är bisarrt. I Dominique Vlastos förnuftiga betänkande talas det om hamnstatskontroll som, i teorin, är vårt sätt att kontrollera säkerheten hos tredjeländers fartyg som ankrar vid våra kuster. Därför inspekterar vi fartyg från tredjeländer, men medlemsstaterna är rädda för att drabbas av åliggandet att kontrolleras för att det ska garanteras att de som flaggstater uppfyller sina skyldigheter i fråga om fartygens säkerhet. Detta är oacceptabelt. I detta avseende vill jag effektivt uppmuntra ordföranden för rådet att vinna över majoriteten den 9 oktober. Jag säger ”majoriteten”, herr rådsordförande, för det skulle kunna vara så, om jag inte har helt fel, att majoritetsbeslut är möjliga i transportärendet. Ni måste kanske bryta igenom kårandan i rådet – om en enskild person är motvillig kommer inte de andra att pressa honom eller henne – för detta gäller den naturliga miljöns och människors säkerhet, och vi kommer att vara tvungna att nå ett majoritetsbeslut om detta krävs. Jag ber er att fortsätta ert arbete. Vi är stolta över er – ni har kämpat väl i rådet hittills. Var snäll och vidarebefordra följande meddelande till rådet: vi står bakom er, och vi är redo och villiga att uppnå goda resultat tillsammans med det franska ordförandeskapet. Men vissa behöver ge vika – däribland den tyska regeringen. Låt oss kämpa tillsammans med detta!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"20,1,19,11,3,10,13,9,21,4,8
"Korpsgeist"9
"Prestige"20,1,19,11,3,10,13,9,21,4,8
"esprit de corps"1,14,16,21,4,17
"esprit de corps –"13
"pripadnosti"20
"πνεύμα της αλληλεγγύης"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph