Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-23-Speech-2-258"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080923.31.2-258"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"EU-parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling vill gynna samtliga särintressen som kommer i dess väg inom denna sektor. Om nu särskilda insatser behövs för jordbrukare i bergsregioner, är frågan den om inte insatser och avtal behöver ingås för att skydda Norrlands jordbruk. Vi är starkt emot detta betänkande av principiella skäl. Junilistan konstaterar än en gång att det är tur att inte EU-parlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@sv22
lpv:translated text
". Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova chce uspokojit všechny zvláštní zájmy, které v tomto odvětví jsou. Pokud je nyní třeba přijmout zvláštní opatření pro zemědělce v horských oblastech, nabízí se otázka, zda není třeba přijmout zvláštní opatření pro ochranu zemědělství v Norrlandu. Ze zásady nesouhlasíme s touto zprávou. Junilistan znovu připomíná, že Evropský parlament naštěstí nemá spolurozhodovací pravomoc v oblasti zemědělské politiky Evropské unie. Pokud by ji měl, dostala by se Unie do pasti protekcionismu a nákladných subvencí pro všemožné skupiny činné v zemědělství."@cs1
"Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter vil uddele støtte til alle de særlige interesser, det møder i denne sektor. Hvis der for øjeblikket er behov for at indføre særlige bestemmelser for landmænd i bjergområder, rejser spørgsmålet sig, om der skal indføres særlige foranstaltninger og aftaler for at beskytte landbruget i Norrland. Vi er af principielle årsager klart imod denne betænkning. Junilistan bemærker endnu en gang, at det er godt, at Europa-Parlamentet ikke har medbestemmelsesret med hensyn til EU's landbrugspolitik. Hvis det havde været tilfældet, ville Unionen blive fanget i en fælde med protektionisme og kostbar støtte til alle de forskellige grupper, der er involveret i landbruget."@da2
". Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments möchte allen speziellen Interessen, die es in diesem Sektor gibt, entgegenkommen. Wenn nun eine gesonderte Unterstützung für Landwirte in Berggebieten geleistet werden muss, stellt sich die Frage, ob spezielle Maßnahmen und Verträge ausgearbeitet werden müssen, um die Landwirtschaft in Norrland zu schützen. Wir sind aus Prinzip strikt gegen diesen Bericht. Die Juniliste stellt einmal mehr fest, dass es ein glücklicher Umstand ist, dass das Europäische Parlament keine Mitentscheidungsbefugnisse bezüglich der EU-Agrarpolitik hat. Wäre dies der Fall, wäre die Union in einer Falle des Protektionismus und kostspieliger Subventionen für die diversen landwirtschaftlichen Gruppen gefangen."@de9
"Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλει να κάνει χάρες σε όλα τα ειδικά συμφέροντα που συναντά σε αυτό τον τομέα. Αν αυτή τη φορά πρέπει να δοθούν ειδικές παροχές στους αγρότες των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρέπει να καταρτιστούν ειδικά μέτρα και συμφωνίες για την προστασία της γεωργίας στην περιοχή Νόρλαντ. Αντιτιθέμεθα σθεναρά σε αυτή την έκθεση για λόγους αρχών. Το Junilistan δηλώνει για μια ακόμη φορά ότι είμαστε τυχεροί στην Ευρώπη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει εξουσίες συναπόφασης για θέματα που αφορούν την αγροτική πολιτική της ΕΕ. Διαφορετικά, η Ένωση θα είχε πέσει στην παγίδα του προστατευτισμού και των δαπανηρών επιδοτήσεων προς όλες τις διαφορετικές ομάδες που συμμετέχουν στη γεωργία."@el10
". The European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development wants to bestow favours on all the special interests it comes across in this sector. If special provision now needs to be made for hill and mountain farmers, the question arises whether special measures and agreements need to be drawn up to protect agriculture in Norrland. We are strongly opposed to this report on grounds of principle. Junilistan notes once again that it is fortunate that the European Parliament does not have codecision powers on the EU’s agricultural policy. If it did, the Union would be caught in a trap of protectionism and costly subsidies to all the various groups involved in agriculture."@en4
". La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo pretende conceder favores a todos los intereses especiales con los que se relaciona en este sector. Si se necesitan disposiciones especiales para los agricultores de zonas montañosas, surge la cuestión de si es necesario adoptar medidas y acuerdos especiales para proteger a la agricultura en Norrland. Nos oponemos vehementemente a este informe por una cuestión de principios. La Lista de Junio señala una vez más que es una suerte que el Parlamento Europeo no tenga competencias de codecisión en la política agrícola de la UE. Si los tuviera, la Unión estaría atrapada por el proteccionismo y las costosas subvenciones a los varios grupos involucrados en el sector agrícola."@es21
". Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon tahab vastu tulla selle sektori kõikidele huvirühmadele. Kui nüüd tuleb eritingimusi võimaldada mägipiirkondade põllumajandustootjatele, tekib küsimus, kas ei peaks erimeetmeid ja kokkuleppeid välja töötama ka Norrlandi põllumajanduse kaitseks. Me oleme põhimõtteliselt väga selle raporti vastu. Junilistan märgib taas kord, et õnneks puudub Euroopa Parlamendil kaasotsustamisõigus Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika suhtes. Kui see õigus tal oleks, satuks liit protektsionismi ja kõikvõimalikele põllumajanduses tegutsevatele rühmadele makstavate kulukate subsiidiumide lõksu."@et5
". − Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunta haluaa osoittaa suopeuttaan kaikille erityiseduille, joita se kohtaa tällä alalla. Jos nyt on säädettävä erityissäännöksestä vuoristomaanviljelijöille, herää kysymys, onko Norlannin maanviljelyn suojelemiseksi laadittava erityisiä toimenpiteitä ja sopimuksia. Vastustamme vahvasti tätä mietintöä periaatteen takia. Kesäkuun lista huomauttaa jälleen kerran, että on onnekasta, että Euroopan parlamentilla ei ole yhteispäätösvaltuuksia EU:n maatalouspolitiikassa. Jos sillä olisi, unioni jäisi protektionismin ja kaikille maatalouteen liittyville eri ryhmille maksettavien kalliiden tukiaisten ansaan."@fi7
". La commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen veut faire accorder des faveurs à tous les intérêts particuliers qu’elle rencontre dans ce secteur. Si une disposition spéciale doit être prise pour les agriculteurs des régions de montagne, alors cela soulève la question de savoir quelles mesures et accords spéciaux il faut prendre pour protéger l’agriculture dans le Norrland. Nous sommes fortement opposés à ce rapport pour des raisons de principe. Junilistan observe une fois encore qu’il est heureux que le Parlement européen ne dispose pas de pouvoirs de codécision sur la politique agricole de l’UE. S’il en avait, l’Union se retrouverait prise dans un piège de protectionnisme et de coûteuses subventions accordées à tous les différents groupes impliqués dans l’agriculture."@fr8
". Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága az ágazatban fellelhető összes egyedi érdek számára rendkívüli elbánást kér. Kérdés, hogy ha most különleges rendelkezésekre van szükség a hegyvidéki mezőgazdasági termelők számára, akkor nem kellenek-e különleges intézkedések és megállapodások a norrlandi mezőgazdaság védelme érdekében. Elvi okokból határozottan elleneztük ezt a jelentést. A Junilistan ismételten megjegyzi, hogy nem szerencsés, hogy az Európai Parlament nem rendelkezik együttdöntési jogkörrel az uniós agrárpolitikai kérdésekben. Ha rendelkezne, akkor az Unió a protekcionizmus és a mezőgazdaságban érintett legkülönbözőbb csoportoknak nyújtandó költséges támogatások kelepcéjébe esne."@hu11
". La commissione del Parlamento europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale desidera riservare condizioni di favore per tutte le necessità specifiche del settore. Se ora occorre adottare provvedimenti speciali a favore degli agricoltori delle zone di alta e media montagna, sorge spontanea la domanda se non si debbano adottare misure ed accordi speciali per tutelare l’agricoltura della regione del Norrland. Siamo fortemente contrari a questa relazione per questioni di principio. Junilistan prende atto ancora una volta che è una fortuna che il Parlamento europeo non abbia poteri di codecisione in materia di politica agricola dell’Unione europea. Qualora ne fosse stato dotato, l’Unione europea sarebbe caduta nella trappola del protezionismo e di sussidi costosi per tutti i diversi gruppi connessi all’agricoltura."@it12
". Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas nori atkreipti dėmesį į specialius interesus, susikertančius šiame sektoriuje. Jei reikia įdiegti specialią nuostatą kalnų regionų ūkininkams, kyla klausimas, ar reikia parengti specialias priemones ir susitarimus, skirtus apsaugoti žemės ūkį Norlande. Mes griežtai prieštaraujame šiam pranešimui dėl šio principo. Birželio judėjimas dar kartą pažymi, kad Europos Parlamentas neturi bendro sprendimo galių ES žemės ūkio politikoje. Jei jis tokias galias turėtų, Sąjunga patektų į protekcionizmo ir brangių subsidijų įvairioms žemės ūkyje dalyvaujančioms grupėms spąstus."@lt14
". Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja vēlas parādīt labvēlību visām īpašajām interesēm šajā nozarē. Ja pašlaik nepieciešams izstrādāt īpašus noteikumus pauguru un kalnu zemniekiem, rodas jautājums, vai nav jāizstrādā īpaši pasākumi un nolīgumi lauksaimniecības attīstībai Norlandē. Mēs principā stingri iebilstam pret šo ziņojumu. vēlreiz atzīmē, ka, par laimi, Eiropas Parlamentam nav koplēmuma pilnvaru attiecībā uz ES lauksaimniecības politiku. Ja tā būtu, Eiropas Savienība būtu noķerta protekcionisma un dārgu subsīdiju slazdā, kas būtu jāpiešķir dažādām lauksaimniecībā iesaistītām grupām."@lv13
"EU-parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling vill gynna samtliga särintressen som kommer i dess väg inom denna sektor. Om nu särskilda insatser behövs för jordbrukare i bergsregioner, är frågan den om inte insatser och avtal behöver ingås för att skydda Norrlands jordbruk. Vi är starkt emot detta betänkande av principiella skäl. Junilistan konstaterar än en gång att det är tur att inte EU-parlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@mt15
". De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement wil alle bijzondere belangen behartigen die zij in deze sector tegenkomt. Als er nu speciale inspanningen nodig zijn voor landbouwers in berggebieden, is het de vraag of er geen inspanningen en overeenkomsten nodig zijn ter bescherming van de landbouw in Noord-Zweden. Wij zijn om principiële redenen sterk tegen dit verslag. De Zweedse partij Junilistan constateert voor de zoveelste keer dat het een geluk is dat het Europees Parlement niet meebeslist over het landbouwbeleid van de EU, want dan zou de Unie in de val trappen van protectionisme en kostbare subsidies voor alle uiteenlopende groepen in de landbouwsector."@nl3
". Parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie poświęcić szczególną uwagę wszystkim grupom specjalnym, które istnieją w tym sektorze. Jeśli teraz istnieje konieczność udzielenia specjalnego wsparcia finansowego rolnikom z obszarów górskich, powstaje pytanie, czy nie należałoby też stworzyć szczególnych środków i porozumień w celu ochrony rolnictwa w Norrlandi. Zasadniczo, zdecydowanie sprzeciwiamy się przyjęciu tego sprawozdania. Lista Czerwcowa pragnie po raz kolejny wyrazić swoje zadowolenie z faktu, że Parlament Europejski nie ma możliwości współdecydowania w kwestii polityki rolnej UE. Gdyby ją miał, Unia ugrzęzłaby w pułapce protekcjonizmu i kosztownych dopłat dla wszystkich grup osób związanych z rolnictwem."@pl16
". A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu quer conceder favores a todos os interesses especiais com que se depara neste sector. Se é necessário elaborar disposições especiais em prol dos agricultores das regiões montanhosas, coloca-se, então, a questão da imprescindibilidade de medidas e acordos especiais que protejam a agricultura na Norrland. Opomo-nos veementemente a este relatório por razões de princípio. O Lista de Junho (Junilistan) realça, mais uma vez, que felizmente o Parlamento Europeu não tem poderes de co-decisão na política agrícola da UE. Se assim fosse, a União Europeia seria apanhada numa ratoeira de proteccionismo e subvenções dispendiosas a todos os grupos do sector agrícola."@pt17
"EU-parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling vill gynna samtliga särintressen som kommer i dess väg inom denna sektor. Om nu särskilda insatser behövs för jordbrukare i bergsregioner, är frågan den om inte insatser och avtal behöver ingås för att skydda Norrlands jordbruk. Vi är starkt emot detta betänkande av principiella skäl. Junilistan konstaterar än en gång att det är tur att inte EU-parlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@ro18
". Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka oceňuje všetky osobitné záujmy, s ktorými sa v tomto sektore stretáva. Ak je nutné prijať osobitné opatrenia týkajúce sa poľnohospodárov v horských oblastiach, je otázne, či je nutné prijať osobitné opatrenia a dohody na ochranu poľnohospodárstva v regióne Norrland. Sme zásadne proti tejto správe. Strana Junilistan opätovne podotýka, že je veľkým šťastím, že Európsky parlament nemá právomoc spolurozhodovania o poľnohospodárskej politike EÚ. Ak by túto právomoc mal, Únia by sa chytila do pasce protekcionizmu a nákladných dotácií pre všetky strany zúčastnené v poľnohospodárstve."@sk19
". Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta želi zagotoviti prednostno obravnavo za vse posebne interese, ki se pojavijo v tem sektorju. Če je sedaj treba zagotoviti posebno ureditev za kmetovalce v hribovitih in gorskih regijah, se pojavi vprašanje, ali je posebne ukrepe in ureditve treba pripraviti tudi za zaščito kmetijstva v pokrajini Norrland. Temu poročilu načelno močno nasprotujemo. Stranka Junilistan ponovno ugotavlja, kako dobro je, da Evropski parlament nima pristojnosti za soodločanje o kmetijski politiki EU. Če bi imel te pristojnosti, bi bila Unija ujeta v zanki protekcionizma in dragih subvencij za vse skupine, ki se ukvarjajo s kmetijstvom."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph