Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-23-Speech-2-178"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Vi har valt att rösta nej i slutomröstningen om detta betänkande. Denna fråga är en ytterst viktig fråga – så viktig att den måste bibehållas som ett politiskt ansvar för medlemsstaterna eller deras underställda nivåer. Det är medlemsstaterna som skall ha det exklusiva ansvaret för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll. Här ser vi återigen ett exempel på hur EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning vill gå in på ett område som idag inte faller under unionens ansvar men som man önskar att unionen skall blanda sig i för allas vårt bästa. Detta initiativbetänkande är bara slöseri med skattebetalarnas pengar som EU-parlamentet inte skall ägna sig åt."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
". Me otsustasime lõpphääletusel hääletada selle raporti vastu. Tegemist on äärmiselt olulise teemaga – nii olulisega, et see peab jääma liikmesriikide ja vastava pädevusega asutuste poliitilise vastutuse alla. Hariduse andmise korraldamine ja koolituse sisu peab olema ainuüksi liikmesriikide vastutusel. Siin näeme veel üht näidet sellest, kuidas Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon üritab sekkuda valdkonda, mis ei kuulu praegu liidu vastutusvaldkondade hulka, ent millesse mõned soovivad liitu kõikide hüvanguks kaasata. Selle omaalgatusliku raporti puhul on tegemist maksumaksjate raha raiskamisega, millega Euroopa Parlament ei peaks tegelema."@et5
lpv:translated text
". Odločila sva se, da na končnem glasovanju ne bova podprla tega poročila. Gre za zelo pomembno zadevo – tako pomembno, da mora ostati politična odgovornost držav članic in njihovih ustreznih organov. Za organiziranje izobraževanja in vsebine predpisov za usposabljanje morajo biti izključno odgovorne države članice. Gre še za en poskus Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta, da bi posegal na področje, ki trenutno ne spada v pristojnost Unije, za katerega pa nekateri želijo, da bi se vanj vključila Unija, in sicer za dobrobit vseh nas. To samoiniciativno poročilo je zapravljanje davkoplačevalskega denarja, s katerim se Evropski parlament ne bi smel ukvarjati."@sl20
lpv:translated text
"Vi har valt att rösta nej i slutomröstningen om detta betänkande. Denna fråga är en ytterst viktig fråga – så viktig att den måste bibehållas som ett politiskt ansvar för medlemsstaterna eller deras underställda nivåer. Det är medlemsstaterna som skall ha det exklusiva ansvaret för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll. Här ser vi återigen ett exempel på hur EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning vill gå in på ett område som idag inte faller under unionens ansvar men som man önskar att unionen skall blanda sig i för allas vårt bästa. Detta initiativbetänkande är bara slöseri med skattebetalarnas pengar som EU-parlamentet inte skall ägna sig åt."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Rozhodli jsme se hlasovat při závěrečném hlasování proti této zprávě. Je to nesmírně důležitá otázka – tak důležitá, že za ni musí nadále politicky odpovídat členské státy a jejich příslušné orgány. Členské státy musí mít výlučnou zodpovědnost za organizaci vzdělávání a obsah odborné přípravy. Toto je dalším pokusem Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu plést se do věcí, které v současné době nespadají do pravomoci Unie, ale u kterých někteří chtějí, aby pro dobro nás všech, do jejích pravomocí spadaly. Tato zpráva z vlastního podnětu je plýtváním penězi daňových poplatníků a Evropský parlament s tím zde nic nezmůže."@cs1
lpv:translated text
". Rozhodli sme sa hlasovať „nie“ v záverečnom hlasovaní o tejto správe. Toto je veľmi dôležitá záležitosť, taká dôležitá, že musí zostať politickou zodpovednosťou členských štátov a ich príslušných orgánov. Členské štáty musia mať výhradnú zodpovednosť za organizovanie vzdelávania a obsah poskytovaného odborného výcviku. Zo strany Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie je to ďalší pokus zasahovať do oblasti, ktorá v súčasnosti nespadá medzi zodpovednosti Únie, ale do ktorej by niektorí chceli Úniu zatiahnuť pre blaho nás všetkých. Táto správa z vlastnej iniciatívy je len plytvaním peňazí daňových poplatníkov, s ktorou by Európsky parlament nemal mať nič spoločné."@sk19
lpv:translated text
". Galutinio balsavimo dėl šio pranešimo metu nusprendėme balsuoti „prieš“. Tai labai svarbus klausimas – toks svarbus, kad turi likti valstybių narių ir jų paskirtų institucijų kompetencija. Valstybės narės privalo būti atsakingos už švietimo organizavimą ir mokymo turinį. Tai dar vienas Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto bandymas kištis į sritį, kuri nėra Sąjungos kompetencija, bet į kurią kai kas nori įtraukti Sąjungą mūsų visų labui. Šis pranešimas savo iniciatyva yra mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas, su kuriuo Europos Parlamentas neturėtų turėti nieko bendra."@lt14
lpv:translated text
". Zdecydowaliśmy się głosować na „nie” w końcowym głosowaniu dotyczącym przedmiotowego sprawozdania. Jest to niezwykle ważna kwestia – tak ważna, że musi ona pozostać w sferze kompetencji politycznych państw członkowskich i władz samorządowych. Państwa członkowskie muszą posiadać wyłączną kompetencję do organizowania edukacji i określania zakresu szkoleń. Mamy tu do czynienia z kolejną próbą ze strony Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego ingerowania w obszar, który obecnie nie leży w kompetencjach Unii, ale w stosunku do którego niektórzy chcieliby większego zaangażowania Unii dla dobra nas wszystkich. To sprawozdanie z własnej inicjatywy jest stratą pieniędzy podatników, z którą Parlament Europejski nie powinien mieć nic wspólnego."@pl16
lpv:translated text
". Úgy döntöttünk, hogy a jelentésről tartandó végleges szavazáson nemmel szavazunk. Ez a kérdés rendkívül fontos – olyannyira fontos, hogy továbbra is a tagállamok politikai felelőssége kell, hogy maradjon, illetve azoké a hatóságoké, amelyekre a tagállamok azt áthárítják. A tagállamoknak kizárólagos felelősséget kell vállalniuk az oktatás megszervezéséért és a képzések tartalmáért. Ez csak az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának újabb kísérlete arra, hogy beleavatkozzon egy olyan területbe, amely jelenleg nem tartozik az Unió felelősségi körébe, amely területen azonban egyesek szeretnék az Unió részvételét látni, mindannyiunk hasznára. Ez a saját kezdeményezésű jelentés csak az adófizetők pénzének elpocsékolása, amellyel az Európai Parlamentnek semmiféle közösséget nem szabadna vállalnia."@hu11
lpv:spoken text
"Vi har valt att rösta nej i slutomröstningen om detta betänkande. Denna fråga är en ytterst viktig fråga – så viktig att den måste bibehållas som ett politiskt ansvar för medlemsstaterna eller deras underställda nivåer. Det är medlemsstaterna som ska ha det exklusiva ansvaret för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll. Här ser vi återigen ett exempel på hur EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning vill gå in på ett område som idag inte faller under unionens ansvar men som man önskar att unionen ska blanda sig i för allas vårt bästa. Detta initiativbetänkande är bara slöseri med skattebetalarnas pengar som EU-parlamentet inte ska ägna sig åt."@sv22
lpv:translated text
". − Olemme päättäneet äänestää vastaan tästä mietinnöstä järjestettävässä lopullisessa äänestyksessä. Tämä on erittäin tärkeä asia, niin tärkeä, että jäsenvaltioiden ja niiden valtuuttamien viranomaisten on edelleen kannettava siitä poliittinen vastuu. Jäsenvaltioiden on vastattava yksinomaisesti opetuksen järjestämisestä ja koulutuksen sisällöstä. Tämä on jälleen Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan yritys sekaantua alaan, joka ei tällä hetkellä kuulu unionin toimivaltaan mutta johon jotkut haluavat unionin puuttuvan meidän kaikkien eduksi. Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö on veronmaksajien rahojen tuhlausta, eikä Euroopan parlamentilla olisi pitänyt olla mitään tekemistä sen kanssa."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"Wij hebben besloten om bij de eindstemming tegen dit verslag te stemmen. Het gaat hier om een uiterst belangrijke kwestie – zo belangrijk dat ze moet worden gehandhaafd als een politieke verantwoordelijkheid van de lidstaten en de daaraan ondergeschikte autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van het onderwijs en voor de inhoud van het onderwijsstelsels dient exclusief bij de lidstaten te liggen. Dit is het zoveelste voorbeeld van de manier waarop de Commissie cultuur en onderwijs een terrein probeert te betreden dat op dit moment niet onder de verantwoordelijkheid van de Unie valt, maar waarvan sommigen wensen dat de Unie zich ermee bemoeit, voor ons aller bestwil. Dit initiatiefverslag is niets dan verspilling van het geld van de belastingbetalers, waar het Europees Parlement van af moet blijven."@nl3
lpv:translated text
"Vi har valgt at stemme nej under den endelige afstemning om denne betænkning. Det er et ekstremt vigtigt emne – så vigtigt, at det skal forblive medlemsstaternes og deres kompetente myndigheders politiske ansvar. Medlemsstaterne alene skal have ansvaret for at tilrettelægge undervisningen og indholdet af erhvervsuddannelsen. Dette er endnu et forsøg fra Europa-Parlamentets Kultur- og Uddannelsesudvalgs side på at blande sig i et område, der for øjeblikket ikke henhører under Unionens kompetenceområde, men som nogle ønsker at involvere Unionen i til alles bedste. Denne initiativbetænkning er spild af skatteydernes penge, og Europa-Parlamentet bør ikke have noget at gøre med den."@da2
lpv:translated text
". Mēs esam izvēlējušies balsot „pret” pēdējā balsojumā par šo ziņojumu. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, tik svarīgs, ka tam ir jāpaliek dalībvalstu un to attiecīgo iestāžu politiskajā atbildībā. Tikai dalībvalstīm ir jābūt atbildīgām par izglītības organizēšanu un mācību programmu saturu. Šis ir vēl viens Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejas mēģinājums jaukties jomā, kas šobrīd nav Eiropas Savienības kompetencē, bet ko daži vēlas padarīt par Eiropas Savienības kompetenci mūsu visu labā. Šis ziņojums pēc paša iniciatīvas ir nodokļu maksātāju naudas izniekošana, un Eiropas Parlamentam tas nemaz nebūtu jāaplūko."@lv13
lpv:translated text
"Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση κατά την τελική ψηφοφορία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα – τόσο σημαντικό ώστε πρέπει να παραμείνει υπό την πολιτική αρμοδιότητα των κρατών μελών και των υπεύθυνων υπηρεσιών τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την οργάνωση της εκπαίδευσης και φια το περιεχόμενο της κατάρτισης. Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναμιχθεί σε έναν τομέα που επί του παρόντος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ένωσης, όπου όμως κάποιοι επιθυμούν να εμπλακεί η Ένωση, για την εξυπηρέτηση του κοινού οφέλους. Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας είναι σπατάλη των χρημάτων των φορολογούμενων, με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να έχει καμία σχέση."@el10
lpv:translated text
". We have chosen to vote ‘no’ in the final vote on this report. This is an extremely important matter – so important that it must remain the political responsibility of the Member States and their devolved authorities. The Member States must have exclusive responsibility for the organisation of education and the content of training provision. This is another attempt by the European Parliament’s Committee on Culture and Education to meddle in an area which currently does not fall within the Union’s responsibilities, but which some want the Union to become involved in for the good of us all. This own-initiative report is a waste of taxpayers’ money, which the European Parliament should have nothing to do with."@en4
lpv:translated text
". Hemos decidido votar «no» en la votación final de este informe. Se trata de un problema extremadamente importante; tanto, que debe seguir siendo la responsabilidad política de los Estados miembros y de sus autoridades descentralizadas. Los Estados miembros deben tener la responsabilidad exclusiva en la organización de la educación y el contenido de formación proporcionada. La Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo intenta de nuevo inmiscuirse en un ámbito que, a día de hoy, no forma parte de las responsabilidades de la Unión, pero en el cual hay quien desea su participación por el bien de todos. Este informe de propia iniciativa es un derroche del dinero de los contribuyentes, que el Parlamento Europeo no debería utilizar."@es21
lpv:translated text
"Optámos pelo “não” na votação final deste relatório. O assunto é extremamente importante – de tal modo importante que se deve manter sob responsabilidade política dos Estados-Membros e das autoridades nas quais delegam as correspondentes competências. Os Estados-Membros devem ser os únicos responsáveis pela organização dos sistemas de educação e pelo conteúdo dos programas de formação. Assistimos a mais uma tentativa de interferência da Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento Europeu num domínio que, pelo menos por enquanto, não é da responsabilidade da União, mas em que alguns a querem envolver, decerto para bem de todos nós. Este relatório de iniciativa é um desperdício de dinheiro dos contribuintes, a que o Parlamento Europeu não devia estar associado."@pt17
lpv:translated text
". Wir haben uns entschieden, in der Schlussabstimmung gegen diesen Bericht zu stimmen. Dies ist eine extrem wichtige Angelegenheit – so wichtig, dass sie in der politischen Verantwortung der Mitgliedstaaten und ihrer jeweiligen Behörden verbleiben muss. Die Mitgliedstaaten müssen die alleinige Verantwortung für die Organisation der Bildung und die Ausbildungsinhalte haben. Das ist ein weiterer Versuch des Ausschusses für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments, sich in einen Bereich einzumischen, der derzeit gar nicht in die Zuständigkeit der Union fällt, obgleich es einige gerne sehen würden, dass sich die Union zu unser aller Wohl einbringt. Dieser Initiativbericht ist eine Verschwendung von Steuergeldern, mit der das Europäische Parlament nichts zu tun haben sollte."@de9
lpv:translated text
". Abbiamo deciso di esprimere voto contrario a questa relazione. Si tratta di un tema estremamente importante, talmente importante che deve rimanere responsabilità politica degli Stati membri e delle autorità decentrate. Gli Stati membri devono avere una competenza esclusiva in materia di organizzazione dell’istruzione e di contenuti dell’offerta formativa. Si tratta di un nuovo tentativo da parte della commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento europeo di interferire in un ambito che attualmente non rientra nelle competenze dell’Unione, ma nel quale qualcuno vuole coinvolger l’Unione, per il bene di tutti noi. Questa relazione di iniziativa è uno spreco del denaro dei contribuenti, con il quale il Parlamento europeo non dovrebbe avere nulla a che fare."@it12
lpv:translated text
". Nous avons choisi de voter «non» lors du vote final sur ce rapport. Il s’agit d’un sujet extrêmement important – si important qu’il doit rester dans le domaine de compétence politique des États membres et de leurs autorités compétentes. Les États membres doivent avoir la responsabilité exclusive de l’organisation de l’éducation et du contenu des formations. Ceci est encore un tentative de la commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen de se mêler d’un domaine qui ne relève pas, actuellement, des compétences de l’Union, mais dont certains voudraient que l’Union s’occupe, pour le bien de nous tous. Ce rapport d’initiative est un gaspillage de l’argent des contribuables dans lequel le Parlement européen ne devrait pas être impliqué."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080923.31.2-178"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph