Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-23-Speech-2-170"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080923.31.2-170"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"FN:s årliga utvärderingsrapport om millennieutvecklingsmålen från 2008 konstaterar att världssamfundet även framöver måste vara berett att ta ett betydande ansvar för de utmaningar som mänskligheten står inför. Extrem fattigdom och hunger, barnadödlighet, bristande mödrahälsa, HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar och avsaknaden av universell grundläggande utbildning för alla är bara några av de utmaningar som förtjänar uppmärksamhet och erkännande från alla världens länder. I linje med Junilistans ståndpunkt konstateras det i betänkandet att dessa utmaningar i flera fall kräver internationell samordning. Junilistan menar dock att den typen av samarbete ska ske genom organisationer med bred internationell legitimitet och lång erfarenhet, såsom FN, och inte genom EU. Junilistan motsätter sig därtill de skrivningar i betänkandet som oförblommerat förespråkar en direkt styrning av de enskilda EU-ländernas bilaterala bistånd. Bistånd är och ska förbli en nationell angelägenhet. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@sv22
lpv:translated text
". Zpráva OSN o rozvojových cílech tisíciletí na rok 2008 uvádí, že mezinárodní společenství musí být stále připraveno převzít značnou zodpovědnost za řešení problémů, kterým lidstvo čelí. Extrémní chudoba a hlad, dětská úmrtnost, špatný zdravotní stav matek, HIV/AIDS, malárie a jiné choroby a nedostatek základního vzdělání dostupného všem jsou pouze některými z problémů, které si zaslouží pozornost a uznání všech zemí na světě. Tato zpráva, která odráží postoj Junilistanu, uvádí, že tyto výzvy v mnoha případech vyžadují mezinárodní koordinaci. Junilistan však má za to, že spolupráci tohoto typu je třeba usměrňovat prostřednictvím organizací s větší mezinárodní legitimitou a dlouhodobými zkušenostmi, například OSN, nikoliv EU. Junilistan také nesouhlasí s pasážemi uvedenými ve zprávě, které nestoudně obhajují přímou kontrolu dvoustranných plánů pomoci jednotlivých členských států. Podpora musí zůstat věcí jednotlivých států. Z tohoto důvodu hlasoval Junilistan proti této zprávě."@cs1
"I betænkningen om FN's millenniumudviklingsmål for 2008 hedder det, at det internationale samfund fortsat skal være klar til at påtage sig et stort ansvar for de udfordringer, menneskeheden står over for. Ekstrem fattigdom og sult, børnedødelighed, dårlig mødresundhed, hiv/aids, malaria og andre sygdomme samt den manglende universelle almenuddannelse er blot nogle af de udfordringer, der fortjener alle verdens landes opmærksomhed og anerkendelse. Betænkningen afspejler Junilistans holdning, nemlig at disse udfordringer i mange tilfælde kræver international koordination. Junilistan mener imidlertid, at et samarbejde af denne art bør kanaliseres via organisationer med bred international legitimitet og mange års erfaring, som f.eks. FN, og ikke via EU. Junilistan er endvidere imod de passager i betænkningen, som utilsløret taler for direkte kontrol af de enkelte EU-landes bilaterale bistandsordninger. Bistand er og skal blive ved med at være et nationalt anliggende. Derfor har Junilistan stemt imod betænkningen."@da2
". Der Bericht 2008 der Vereinten Nationen zu den Millenniums-Entwicklungszielen führt aus, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin bereit sein muss, einen Großteil der Verantwortung für die Herausforderungen zu übernehmen, vor denen die Menschheit steht. Extreme Armut und Hunger, Kindersterblichkeit, schlechte Gesundheit der Mütter, HIV/AIDS, Malaria und andere Krankheiten und das Fehlen einer allgemeinen Grundschulbildung sind nur einige der Herausforderungen, die die Aufmerksamkeit und die Anerkennung aller Länder weltweit verdienen. In Übereinstimmung mit der Position der Juniliste sagt der Bericht, dass bei diesen Herausforderungen in vielen Fällen eine internationale Koordination erforderlich ist. Die Juniliste ist jedoch der Ansicht, dass eine solche Zusammenarbeit durch Organisationen mit einer breiten internationalen Legitimation und langjähriger Erfahrung koordiniert werden sollte, beispielsweise die Vereinten Nationen, jedoch nicht durch die EU. Die Juniliste kann auch die Passagen des Berichts, die sich ganz offen für eine direkte Kontrolle der bilateralen Hilfsprogramme der einzelnen EU-Länder aussprechen, nicht unterstützen. Staatshilfen sind eine nationale Angelegenheit und müssen das auch bleiben. Daher hat die Juniliste gegen diesen Bericht gestimmt."@de9
"Η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας για το 2008 λέει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι έτοιμη να αναλάβει σημαντικό μέρος της ευθύνης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η ακραία φτώχεια και η πείνα, η παιδική θνησιμότητα, η κακή υγεία των μητέρων, το HIV/AIDS, η ελονοσία και άλλες ασθένειες και η έλλειψη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις τις οποίες όλα τα κράτη του κόσμου πρέπει να αναγνωρίσουν και να τους δώσουν προσοχή. Αντικατοπτρίζοντας τη θέση της παράταξης Junilistan, η έκθεση επισημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι προκλήσεις αυτές απαιτούν διεθνή συντονισμό. Ωστόσο, το Junilistan θεωρεί ότι μια συνεργασία αυτού του είδους πρέπει να προωθείται μέσω οργανισμών με ευρεία διεθνή νομιμοποίηση και μακρά εμπειρία, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και όχι μέσω της ΕΕ. Το Junilistan αντιτίθεται επίσης στα αποσπάσματα της έκθεσης τα οποία αναμφισβήτητα υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει άμεσος έλεγχος των διμερών μηχανισμών ενίσχυσης των μεμονωμένων χωρών της ΕΕ. Η παροχή βοήθειας είναι και πρέπει να παραμείνει υπόθεση των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, το Junilistan καταψήφισε την εν λόγω έκθεση."@el10
". The United Nations Millennium Development Goals Report for 2008 says that the international community must continue to be prepared to take significant responsibility for the challenges facing humanity. Extreme poverty and hunger, infant mortality, poor maternal health, HIV/AIDS, malaria and other diseases and the lack of universal primary education are just some of the challenges which merit attention and recognition by all countries in the world. Reflecting the position of Junilistan, the report notes that in many cases these challenges call for international coordination. However, Junilistan thinks that cooperation of this kind should be channelled through organisations with broad international legitimacy and long experience, such as the United Nations, and not through the EU. Junilistan also opposes the passages in the report which blatantly advocate direct control of the bilateral aid schemes of individual EU countries. Aid is and must remain a national matter. For that reason, Junilistan has voted against the report."@en4
". El informe de 2008 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas dice que la comunidad internacional debe seguir asumiendo una importante responsabilidad en los retos a los que se enfrenta la humanidad. La pobreza extrema y el hambre, la mortalidad infantil, las deficiencias en la atención de la salud materna, el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades y la falta de educación primaria universal son sólo algunos de los desafíos que merecen atención y reconocimiento por parte de todos los países del mundo. Coincidiendo con la posición de la Lista de Junio, el informe señala que, en muchos casos, dichos desafíos requieren una coordinación internacional. No obstante, la Lista de Junio piensa que una cooperación de este tipo debería encauzarse a través de organizaciones con amplia legitimidad internacional y una larga experiencia, como las Naciones Unidas, en lugar de la UE. La Lista de Junio también se opone a los pasajes del informe en los que se llama abiertamente al control directo de los programas de ayuda bilaterales de los diferentes países miembros. La ayuda debe seguir siendo una cuestión nacional. Por esa razón, la Lista de Junio ha votado en contra de este informe."@es21
". ÜRO 2008. aasta raportis aastatuhande arengueesmärkide kohta on öeldud, et rahvusvaheline kogukond peab jätkuvalt olema valmis võtma märkimisväärse vastutuse inimkonna ees seisvate probleemide eest. Äärmine vaesus ja nälg, laste suremus, emade halb tervis, HIV/AIDS, malaaria ja teised haigused ning kõigile kättesaadava alghariduse puudumine on mõned neist probleemidest, mida kõik maailma riigid peavad tähele panema ja arvesse võtma. Raportis on märgitud, et paljudel juhtudel nõuavad need probleemid tegevuse rahvusvahelist koordineerimist, ja see on ka Junilistani seisukoht. Junilistan arvab siiski, et sedalaadi koostöö peaks toimuma laia rahvusvahelise legitiimsusega ja pikaajaliste kogemustega organisatsioonide, näiteks ÜRO kaudu, mitte aga Euroopa Liidu kaudu. Junilistan on vastu ka nendele raporti lõikudele, milles häbitult pooldatakse Euroopa Liidu liikmesriikide kahepoolsete abisüsteemide otsest kontrollimist. Abi andmine on riiklik küsimus ja peab selleks ka jääma. Seetõttu hääletas Junilistan selle raporti vastu."@et5
". − Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteita koskevassa vuoden 2008 raportissa sanotaan, että kansainvälisen yhteisön on oltava edelleen valmis ottamaan huomattavaa vastuuta ihmiskunnan kohtaamista haasteista. Äärimmäinen köyhyys ja nälkä, lapsikuolleisuus, äitien huono terveys, HIV/AIDS, malaria ja muut taudit ja yleinen alemman perusasteen koulutuksen puute ovat vain muutamia haasteita, jotka vaativat kaikkien maailman maiden huomiota ja tunnustusta. Kesäkuun listan kannan mukaan mietinnössä todetaan, että monissa tapauksissa nämä haasteet edellyttävät kansainvälistä koordinointia. Kesäkuun listan mielestä kyseinen koordinointi pitäisi kuitenkin kanavoida sellaisten järjestöjen kautta, joilla on laaja kansainvälinen oikeutus ja pitkä kokemus, kuten Yhdistyneet Kansakunnat, eikä EU:n kautta. Kesäkuun lista vastustaa myös niitä mietinnön kohtia, joissa räikeästi puhutaan sen puolesta, että yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden kahdenvälisiä apujärjestelmiä valvottaisiin suoraan. Apu on ja sen täytyy pysyä kansallisena asiana. Sen takia Kesäkuun lista äänesti mietintöä vastaan."@fi7
". Dans le rapport 2008 des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement, il est indiqué que la communauté internationale doit continuer à se préparer à prendre une responsabilité importante face aux défis qui se posent à l’humanité. Pauvreté extrême, faim, mortalité infantile, santé maternelle déficiente, VIH/sida, paludisme et autres maladies et manque d’éducation primaire universelle ne sont que quelques-uns des défis qui méritent l’attention et la reconnaissance de tous les pays du monde. Reflétant la position de Junilistan, le rapport souligne que dans de nombreux cas ces défis requièrent une coordination internationale. Toutefois, Junilistan pense qu’une coopération de ce type devrait être coordonnée par des organisations ayant une large légitimité internationale et une longue expérience, comme les Nations unies, et non par l’UE. Junilistan est également opposé aux passages du rapport qui recommandent ouvertement un contrôle direct des régimes d’aide bilatérale de chaque pays de l’UE. L’aide est, et doit rester, une question nationale. C’est pourquoi Junilistan a voté contre le rapport."@fr8
". Az Egyesült Nemzetek Millenniumi Fejlesztési Céljairól szóló 2008. évi jelentés szerint a nemzetközi közösségnek továbbra is készen kell állnia arra, hogy komoly felelősséget vállaljon az emberiség előtt álló kihívások legyőzéséért. A rendkívüli szegénység és éhezés, a csecsemőhalandóság, az anyák rossz egészsége, a HIV/AIDS, malária és más betegségek és az alapfokú oktatás egyetemes biztosításának hiánya csak néhány példa ezekre a kihívásokra, amelyeket a világ minden országának fel kell ismernie, és amelyekre mindenkinek oda kell figyelnie. A jelentés a Junilistan álláspontjával összhangban megállapítja, hogy ezek a kihívások sok esetben nemzetközi koordinációt tesznek szükségessé. A Junilistan azonban úgy véli, hogy ezt a fajta együttműködést nem ez EU-n, hanem széleskörű nemzetközi legitimitással és sok éves tapasztalattal rendelkező szervezeteken, például az Egyesült Nemzeteken keresztül kell megvalósítani. A Junilistan ellenzi továbbá a jelentés azon szakaszait, amelyek harsogva követelik az egyes uniós tagállamok kétoldalú segélyprogramjainak közvetlen ellenőrzését. A segélyezés nemzeti ügy, és annak is kell maradnia. A Junilistan ezért a jelentés ellen szavazott."@hu11
". La relazione sugli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite per il 2008 afferma che la comunità internazionale deve sempre essere pronta ad assumersi importanti responsabilità nei riguardi delle sfide che l’umanità dovrà affrontare. Povertà estrema, fame, mortalità infantile, precaria salute in maternità, HIV/AIDS, malaria e altre malattie, nonché la mancanza di istruzione primaria universale sono solo alcune delle sfide che meritano attenzione e consapevolezza da parte di tutti i paesi del mondo. La relazione, che riflette la posizione di Junilistan, rileva che in molti casi queste problematiche richiedono un coordinamento a livello internazionale. Tuttavia, secondo Junilistan, questo tipo di cooperazione dovrebbe essere guidata da organizzazioni dotate di un’ampia legittimità internazionale e di lunga esperienza, come le Nazioni Unite, e non attraverso l’Unione europea. Junilistan si oppone inoltre alle parti della relazione che sostengono sfacciatamente il controllo diretto dei programmi di aiuto bilaterali dei singoli Stati membri. Gli aiuti sono e devono rimanere una materia di competenza nazionale. Per questo motivo Junilistan ha votato contro la relazione."@it12
". 2008 m. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio vystymosi tikslų ataskaitoje rašoma, kad tarptautinė bendruomenė privalo ir toliau būti pasiruošusi prisiimti didelę dalį atsakomybės už žmonijai kylančius iššūkius. Milžiniškas skurdas ir badas, vaikų mirtingumas, prasta motinų sveikata, ŽIV/AIDS, maliarija bei kitos ligos ir nepakankamas visuotinis pradinis išsilavinimas – tik kai kurie iššūkiai, kurie nusipelnė visų pasaulio šalių dėmesio ir pripažinimo. Atspindint Junilistano partijos poziciją, pranešime pažymima, kad daugeliu atvejų šie iššūkiai reikalauja tarptautinio koordinavimo. Vis dėlto Junilistano partija mano, kad toks bendradarbiavimas turėtų būti nukreipiamas į organizacijas, turinčias platų tarptautinį įteisinimą ir didelę patirtį, pvz., Jungtines Tautas, o ne į ES. Junilistano partija prieštarauja pranešimo dalims, kuriose garsiai ginama tiesioginė atskirų ES valstybių dvišalių pagalbos schemų kontrolė. Pagalba yra ir turi likti valstybių narių reikalu. Todėl Junilistano partija balsavo prieš šį pranešimą."@lt14
". 2008. gada Ziņojumā par Apvienoto Nāciju Tūkstošgades attīstības mērķiem ir teikts, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāturpina uzņemties ievērojama atbildība par cilvēci apdraudošajām problēmām. Liela nabadzība un bads, zīdaiņu mirstība, slikta sieviešu veselība malārija un citas slimības, kā arī sākumskolas izglītības trūkums ir tikai dažas no problēmām, kam nepieciešama visu pasaules valstu uzmanība un atzīšana. Ja mēs pievēršamies nostājai, tad ziņojumā ir teikts, ka daudzos gadījumos šo problēmu risināšanai ir nepieciešama starptautiska koordinēšana. Tomēr uzskata, ka šāda veida sadarbībai vajadzētu notikt, izmantojot organizācijas, kas ir starptautiski plaši atzītas un kam ir liela pieredze, piemēram, Apvienotās Nācijas, nevis ES. arī oponē tām rindkopām ziņojumā, kas uzkrītoši atbalsta divpusējo palīdzības programmu atsevišķām ES dalībvalstīm tiešu kontroli. Palīdzība ir un tai ir jābūt valsts kompetencē. Šī iemesla dēļ ir balsojis pret šo ziņojumu."@lv13
"FN:s årliga utvärderingsrapport om millennieutvecklingsmålen från 2008 konstaterar att världssamfundet även framöver måste vara berett att ta ett betydande ansvar för de utmaningar som mänskligheten står inför. Extrem fattigdom och hunger, barnadödlighet, bristande mödrahälsa, HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar och avsaknaden av universell grundläggande utbildning för alla är bara några av de utmaningar som förtjänar uppmärksamhet och erkännande från alla världens länder. I linje med Junilistans ståndpunkt konstateras det i betänkandet att dessa utmaningar i flera fall kräver internationell samordning. Junilistan menar dock att den typen av samarbete ska ske genom organisationer med bred internationell legitimitet och lång erfarenhet, såsom FN, och inte genom EU. Junilistan motsätter sig därtill de skrivningar i betänkandet som oförblommerat förespråkar en direkt styrning av de enskilda EU-ländernas bilaterala bistånd. Bistånd är och ska förbli en nationell angelägenhet. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@mt15
"In het evaluatierapport 2008 van de Verenigde Naties over de millenniumdoelen wordt geconstateerd dat de internationale gemeenschap ook in de toekomst bereid moet zijn om een aanzienlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen ten opzichte van de uitdagingen waarvoor de mensheid staat. Extreme armoede en honger, kindersterfte, gebrekkige kraamzorg, hiv/aids, malaria en andere ziekten en het ontbreken van universeel basisonderwijs voor allen zijn slechts enkele van de uitdagingen die aandacht en erkenning van alle landen ter wereld verdienen. Overeenkomstig het standpunt van de Zweedse partij Junilistan wordt in het verslag geconstateerd dat deze uitdagingen in veel gevallen internationale coördinatie vereisen. Junilistan is echter van mening dat dat soort samenwerking dient te gebeuren via organisaties met een brede internationale legitimiteit en een lange ervaring, zoals de Verenigde Naties, en niet via de Europese Unie. Junilistan is bovendien tegen de passages in het verslag waarin onverbloemd wordt gepleit voor directe sturing van de bilaterale hulpprogramma’s van de afzonderlijke EU-landen. Hulp is een nationale aangelegenheid en dat moet zo blijven. Daarom heeft Junilistan tegen het verslag gestemd."@nl3
". W sprawozdaniu dotyczącym milenijnych celów rozwojowych ONZ na 2008 r. stwierdzono, że społeczność międzynarodowa musi nadal być przygotowana na przyjęcie odpowiedzialności za wyzwania stojące dziś przed ludzkością. Skrajne ubóstwo i głód, śmiertelność noworodków, słaba opieka zdrowotna nad matkami, HIV/AIDS, malaria i inne choroby, brak powszechnego szkolnictwa podstawowego, to tylko niektóre zasługujące na uwagę krajów świata wyzwania. Zgodnie ze stanowiskiem Listy Czerwcowej, w sprawozdaniu odnotowano, że w wielu przypadkach te wyzwania wymagają międzynarodowej koordynacji. Jednakże Lista Czerwcowa jest zdania, że tego rodzaju współpraca powinna odbywać się za pośrednictwem organizacji obdarzonej dużym zaufaniem międzynarodowym i posiadającej znaczne doświadczenie, takiej jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, a nie za pośrednictwem Unii Europejskiej. Lista Czerwcowa sprzeciwia się także tym zapisom sprawozdania, w których jawnie zaleca się bezpośrednią kontrolę dwustronnych programów pomocy indywidualnych państw Unii Europejskiej. Pomoc jest i musi pozostać w zakresie kompetencji krajowych. W związku z tym członkowie Listy Czerwcowej głosowali przeciwko sprawozdaniu."@pl16
"No relatório de 2008 da Organização das Nações Unidas sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, é afirmado que a comunidade internacional deve continuar pronta a assumir parte significativa das responsabilidades decorrentes dos desafios que a humanidade enfrenta. A pobreza extrema e a fome, a mortalidade infantil, a saúde materna deficiente, o VIH/SIDA, a malária e outras doenças, e a inexistência de educação básica universal são apenas alguns dos desafios que merecem a atenção e o reconhecimento de todos os países do mundo. Em sintonia com a opinião da Lista de Junho, o relatório assinala que muitos desses desafios exigem coordenação a nível internacional. A Lista de Junho considera, porém, que esse tipo de cooperação deve ser liderado por organizações com grande legitimidade internacional e ampla experiência, como a Organização das Nações Unidas, e não pela UE. A Lista de Junho discorda igualmente das passagens do relatório onde é abertamente defendido o controlo directo dos regimes de auxílio bilaterais dos países da UE. As ajudas são e devem continuar a ser matéria do foro nacional. Por isso, a Lista de Junho votou contra o relatório."@pt17
"FN:s årliga utvärderingsrapport om millennieutvecklingsmålen från 2008 konstaterar att världssamfundet även framöver måste vara berett att ta ett betydande ansvar för de utmaningar som mänskligheten står inför. Extrem fattigdom och hunger, barnadödlighet, bristande mödrahälsa, HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar och avsaknaden av universell grundläggande utbildning för alla är bara några av de utmaningar som förtjänar uppmärksamhet och erkännande från alla världens länder. I linje med Junilistans ståndpunkt konstateras det i betänkandet att dessa utmaningar i flera fall kräver internationell samordning. Junilistan menar dock att den typen av samarbete ska ske genom organisationer med bred internationell legitimitet och lång erfarenhet, såsom FN, och inte genom EU. Junilistan motsätter sig därtill de skrivningar i betänkandet som oförblommerat förespråkar en direkt styrning av de enskilda EU-ländernas bilaterala bistånd. Bistånd är och ska förbli en nationell angelägenhet. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@ro18
". Správa Organizácie Spojených národov o rozvojových cieľoch milénia za rok 2008 hovorí, že medzinárodné spoločenstvo musí byť neustále pripravené prijímať významnú zodpovednosť za problémy, ktorým čelí ľudstvo. Obrovská chudoba a hlad, detská úmrtnosť, chabé zdravie matiek, HIV/AIDS, malária a iné choroby, ako aj nedostatok všeobecného základného vzdelania predstavujú iba niektoré z týchto problémov, ktoré si zasluhujú pozornosť a pochopenie všetkých krajín sveta. Táto správa, ktorá odzrkadľuje aj postoj politickej strany Junilistan, poukazuje na skutočnosť, že v mnohých prípadoch si tieto problémy vyžadujú medzinárodnú koordináciu. Junilistan sa však domnieva, že spolupráca takéhoto druhu by mala byť usmerňovaná prostredníctvom organizácií, ktoré majú širokú medzinárodnú legitimitu a dlhodobé skúsenosti, ako napríklad OSN, nie prostredníctvom EÚ. Junilistan sa tiež stavia proti tým častiam správy, ktoré očividne zastávajú priamu kontrolu bilaterálnych programov pomoci jednotlivých krajín EÚ. Pomoc je a musí ostať národnou záležitosťou. Z tohto dôvodu hlasoval Junilistan proti tejto správe."@sk19
". V poročilu Združenih narodov o razvojnih ciljih novega tisočletja za leto 2008 je navedeno, da je treba mednarodno skupnost še naprej pripravljati na to, da prevzame znatno odgovornost za izzive, s katerimi se sooča človeštvo. Skrajna revščina in lakota, umrljivost dojenčkov, slabe zdravstvene storitve za matere, HIV/AIDS, malarija in druge bolezni, ter pomanjkanje osnovnošolskega izobraževanja so le nekateri izmed izzivov, na katere morajo biti pozorne vse države sveta. V poročilu, ki odraža stališče stranke Junilistan, je navedeno, da je za reševanje številnih teh izzivov potrebno mednarodno usklajevanje. Vendar pa v stranki Junilistan menijo, da bi za tovrstno sodelovanje morale skrbeti organizacije s široko mednarodno legitimnostjo in dolgoletnimi izkušnjami, kot so Združeni narodi, in ne EU. Junilistan v poročilu tudi nasprotuje tistim delom poročila, ki jasno zagovarjajo neposredni nadzor dvostranskih programov pomoči posameznih držav EU. Pomoč je in mora ostati nacionalna zadeva. Zaradi tega je stranka Junilistan glasovala proti poročilu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph