Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-22-Speech-1-175"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, op dit moment wordt in New York door de VN vergaderd over de millenniumdoelstellingen. Als er niets verandert, halen wij die niet in 2015. Dan is de armoede niet met de helft teruggebracht, dan is de moedersterfte niet ingrijpend gedaald, dan gaan niet alle kinderen naar de lagere school. Hier en daar klinkt zelfs de roep om de millenniumdoelen maar opzij te schuiven. Het lukt tóch niet. heet dat. Het is een ander woord voor cynisme en kortzichtig eigenbelang. Te weinig hulp kán geen resultaat leveren. En ja, hulpprojecten mislukken vaak. En dat is het probleem. Te weinig hulp lukt niet. Het is alsof een voetbaltrainer aan zijn ploeg alleen rechterschoenen geeft. Na tientallen wedstrijden zegt hij: jullie verliezen van iedereen, dit wordt nooit wat. Ik houd ermee op, de schoenen mag je houden en zoek het zelf verder maar uit. Er zijn genoeg landen waar hulp wél succes heeft. De omvang van de hulp is belangrijk. In Rwanda is veel hulp gegeven na de genocide. Het land is zelf op bewonderenswaardige wijze opgestaan. Er is veel kritiek mogelijk - en die heb ik ook op Kagame - maar toch, Rwanda geeft na de verschrikking van 1994 een levensles aan de hele wereld. Zonder de hulp zou deze economische groei echter minder groot zijn geweest. Ook in Mozambique heeft de hulp succes en er zijn vele andere voorbeelden. Sinds de millenniumdoelen zijn vastgelegd hebben 29 miljoen kinderen de weg naar de lagere school gevonden. Als de wereld zijn eigen afspraken nu eens nakwam zou er nu geen voedselcrisis zijn. Als elk welvarend land 0,7 % van zijn bruto nationaal product zou besteden aan ontwikkelingshulp, zou het aantal ondervoede kinderen nu niet opnieuw stijgen na jaren van daling. Het Europees Parlement zal daarom met dit verslag een scherpe oproep doen aan de lidstaten om hun eigen beloften na te komen, vooral de lidstaten die achterblijven, zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, om alleen die grote lidstaten te noemen. De hulp moet omhoog tot 2015, in een helder tijdschema, in gelijke stappen. Geen want een late inhaalslag na een serie kleine stapjes omhoog, ontneemt de arme landen 17 miljard euro hulp tot 2015. Eén ding moet duidelijk zijn: met publieke middelen alléén komt de ontwikkeling er niet en komt er niet genoeg op gang. Daar is meer voor nodig. De Europese Unie moet blijven investeren in vrede en veiligheid, in goed bestuur en in respect voor mensenrechten. In Kenia is dat gelukt dankzij Europese druk, Raila Odinga is nu premier. In Oost-Tsjaad is het veel moeilijker voor EUFOR. Maar het is nu essentieel om privé-geldstromen te gaan binden aan publieke doelen. Toegang tot leningen is het sleutelwoord. Leningen zijn zelden voor de armsten weggelegd en dat moet veranderen. Met ontwikkeling als doel, gelijke toegang voor vrouwen en mannen, geen woekerrentes, investeren in kansen voor kleine ondernemers die sterke netwerkers zijn, verbonden met lokale organisaties. Privébanken denken uit zichzelf niet aan deze voorwaarden en geven vrouwen minder snel een lening dan mannen. De Europese Unie kan hier een enorme invloed hebben met kredietgaranties. De Europese Investeringsbank zal ook veel meer dan nu steun moeten verlenen aan microkredietinstellingen. Daarmee krijgen mensen pas echt de kans om hun capaciteiten te tonen en hun eigen bestaan op te bouwen als autonome zelfstandige burgers. In het IMF moeten de arme landen ook meer invloed krijgen. Daarnaast moet er meer geld komen voor de gevolgen van klimaatverandering met een deel van de veilingen van CO rechten. De vervuiler betaalt, de arme landen zijn niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De hulp zal zich daarnaast moeten richten op duurzame energie. Ontwikkelingsbeleid hoort in het hart van de Europese Unie thuis. De Europese Unie moet een solidaire speler zijn op het wereldtoneel, elke lidstaat op eigen wijze, maar in samenhang en met 0,7% van het bruto nationaal product. Dát is millenniumdoel 8 en het nakomen van die achtste belofte brengt die andere doelen een stuk dichterbij. Tot slot, tijdens het uitspreken van deze tekst zijn er tachtig mensen van honger omgekomen en stierven vijftig kinderen onder de vijf aan eenvoudig te genezen ziektes."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,15,2,3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr juhataja, ÜRO arutleb praegu New Yorgis aastatuhande eesmärkide üle. Kui olud ei muutu, ei saavuta me neid eesmärke aastaks 2015. See tähendab, et vaesus ei vähene poole võrra, emasuremuse määr ei vähene oluliselt ning mitte kõik lapsed ei saa algharidust. Aeg-ajalt kuuleme isegi üleskutseid aastatuhande eesmärkide kõrvalejätmiseks. Need ei toimi. Probleemiks on abi väsimus. See on künismi ja lühinägeliku omakasupüüdlikkuse teine mõiste. Ebapiisav abi ei anna kindlasti tulemusi. Ning, jah, abiprogrammid nurjuvad sageli. Selles ongi probleem. Liiga vähene abi ei toimi. Justkui jalgpallitreener varustaks oma meeskonda ainult parema jala jaoks tehtud jalanõudega. Pärast ligi tosinat matši ütleb ta: „Te kaotate igal korral, teist ei saa kunagi asja. Mina lahkun – jalanõud võite endale jätta, kuid nüüdsest peate ise hakkama saama.” On palju riike, kus abi annab tulemusi. Abi suurus on tähtis. Rwandas anti genotsiidijärgselt olulist abi. Ja see riik on imetlusväärselt toibunud. President Kagame suunas võib välja tuua palju kriitikat – ka minul on nii mõnigi arvustus varuks – kuid pärast 1994. aasta terrorit annab Rwanda tervele maailmale elulise õppetunni. Ent ilma abita oleks riigi majanduskasv olnud vähem muljetavaldav. Ka Mosambiigis on abi tulemusi andnud, ning neid näited on veel mitmeid. Alates aastatuhande eesmärkide määratlemisest on 29 miljonit last saanud võimaluse alghariduse omandamiseks. Kui maailm oleks oma lubadusi pidanud, ei oleks toidukriisi. Kui iga jõukas riik kulutaks 0,7 % oma SKP-st arenguabile, ei tõuseks nüüd alatoidetud laste arv jälle pärast aastatepikkust langustrendi. Seega on käesolev raport Euroopa Parlamendi poolne tõsine meeldetuletus liikmesriikidele oma lubaduse pidamise kohta, eriti nendele liikmesriikidele, kes seda edasi lükkavad – Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Itaalia, kui nimetada vaid suuri liikmesriike. Nad peavad suurendama oma abi aastaks 2015 kindla aja piires ning võrdsete sammudega. Ei mingit edasilükkamist, kuna hilinenud rahasüst pärast mitmeid väikseid tõuse tähendaks vaestele riikidele praegusest kuni 2015. aastani 17 miljardi euro suurusest abist ilma jäämist. Üks peab olema selge: ainult riiklikest ressurssidest ei piisa arengu käivitamiseks ja jätkamiseks. Selleks on vaja rohkemat. Euroopa Liit peab jätkama investeerimist rahusse ja turvalisusesse, heasse valitsemisse ning inimõigustest lugupidamisse. Kenya puhul on see tänu Euroopa-poolsele survele toiminud ning Raila Odinga on nüüd peaminister. Ida-Tšaadis on see EUFORil oluliselt raskem. Kuid on eluliselt tähtis rakendada eraressursse riiklikel eesmärkidel. Siinkohal on võtmeks võime raha laenata. Laenud on harva vaesematele kättesaadavad ning see peab muutuma. Kui eesmärgiks on võetud areng, peab olema nii naiste kui ka meeste puhul võrdne kättesaadavus, ei mingeid kõrgeid intressimäärasid, investeerimisvõimalused väikeettevõtetele, kes on väga osavad võrgustiku loomisel, ning kõike seda koostöös kohalike organisatsioonidega. Erapangad ei mõtle automaatselt nendele tingimustele ning ei ole naistele laenamisel nii innukad kui meeste puhul. Euroopa Liit saab selles osas krediidigarantiide kaudu oluliselt asja muuta. Euroopa Investeerimispank peab laenama mikrokrediidiasutustele praegusest oluliselt rohkem. Need meetmed annavad inimestele reaalse võimaluse näidata oma tugevust ning kindlustada oma eksistents iseseisvate, majanduslikult sõltumatute kodanikena. Samuti peab vaestel riikidel olema IMFis suurem sõnaõigus. Rohkem raha on vaja ka kliimamuutuste tagajärgedega toime tulemiseks, kasutades süsinikuemissiooni kaubandussüsteemi. Maksab reostaja, sest vaesed riigid ei vastuta globaalse soojenemise eest. See abi peab keskenduma säästlikele energiavormidele. Euroopa Liidu peamiseks mureks on arengupoliitika. Euroopa Liit peab maailmaareenil jõuliselt esinema, iga liikmesriik omal viisil, kuid seistes koos ja panustades 0,7 % oma SKP-st. See on aastatuhande 8. eesmärk ning selle eesmärgi saavutamine toob teised eesmärgid realiseerimisele lähemale. Kokkuvõtteks, selle kõne pidamisele kulunud aja jooksul on 80 inimest surnuks nälginud ning 50 alla 5-aastast last kergeltravitavatesse haigustesse surnud."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"tõesti"5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, ZN trenutno v New Yorku razpravljajo o ciljih tisočletja. Če se stvari ne bodo spremenile, teh ciljev ne bomo dosegli do leta 2015. To pomeni, da se revščina ne bo prepolovila, stopnja maternalne umrljivosti se ne bo bistveno zmanjšala in vsi otroci ne bodo deležni osnovnošolskega izobraževanja. Sem ter tja celo slišimo pozive, naj cilje tisočletja odložimo. Zato ker ne delujejo. Zato ker je pomoč že izčrpana. To ni nič drugega kot cinizem in kratkovidno koristoljubje. Premajhna pomoč zagotovo ne bo dala rezultatov. In da, programi pomoči pogosto niso uspešni. In v tem je težava. Premalo pomoči ne deluje. Kot bi nogometni trener ekipo opremil samo z desnimi športnimi čevlji. Po kakšnem ducatu tekem pa bi rekel: „Vedno izgubite, nikoli ne boste dobri. Jaz odhajam – čevlje lahko obdržite, ampak od zdaj naprej se znajdite sami.“ V številnih državah pomoč ne daje rezultatov. Obseg pomoči je pomemben. Ruanda je po genocidu prejela obsežno pomoč. Država si je čudovito opomogla. Mnogo kritik leti na račun predsednika Kagame – tudi sam jih imam veliko –, toda po terorju v letu 1994 je Ruanda lahko za zgled celemu svetu. Toda brez pomoči bi njena gospodarska rast ne bila tako izrazita. Tudi v Mozambiku je pomoč obrodila sadove; obstajajo pa še številni drugi primeri. Odkar so bili postavljeni cilji tisočletja, se je 29 milijonov otrok vključilo v osnovnošolsko izobraževanje. Če bi svet držal svoje obljube, ne bi bilo pomanjkanja hrane. Če bi vsaka uspešna država 0,7 % svojega BDP namenila razvojni pomoči, število podhranjenih otrok zdaj ne bi ponovno naraščalo po večletnem upadanju. S tem poročilom Evropski parlament torej ostro opozarja države članice, da izpolnijo svoje obljube, še zlasti tiste države članice, ki zavlačujejo – Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo in Italijo, če omenimo le velike. Svojo pomoč morajo povečati do leta 2015 v natančno določenem časovnem okviru in z enakomernimi povišanji. Brez izplačil za nazaj, saj bi zapoznelo veliko povišanje po več majhnih pomenilo, da so bile revne države ob 17 milijard EUR pomoči med letošnjim letom in 2015. Nekaj mora biti jasno: samo javna sredstva ne zadostujejo za začetek in nadaljevanje razvoja. Veliko več je potrebno. Evropska unija mora še naprej vlagati v mir in varnost, dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic. V Keniji se je to obneslo zahvaljujoč pritisku iz Evrope, Raila Odinga pa je zdaj predsednik vlade. V vzhodnem Čadu ima EUFOR precej več težav. Toda bistvenega pomena je, da se zasebna sredstva namenjajo javnim ciljem. Sposobnost izposojanja denarja je ključna. Posojila so najrevnejšim le redko na voljo in to je treba spremeniti. Če si kot cilj zastavimo razvoj, je treba zagotoviti enak dostop ženskam in moškim, ne smejo se zaračunavati kazenske obresti, zagotoviti je treba naložbe v priložnosti za majhne delodajalce, ki se med seboj dobro povezujejo – vse v povezavi z lokalnimi organizacijami. Zasebne banke same od sebe ne razmišljajo o teh razmerah in raje odobravajo posojila moškim kot ženskam. Evropska unija lahko pri tem veliko spremeni s kreditnimi jamstvi. Evropska investicijska banka pa bi morala mikrokreditnim ustanovam posojati veliko več, kot jim sedaj. Te stvari bi ljudem zagotovile realno možnost, da pokažejo, iz kakšnega testa so, in da poskrbijo za svoj obstoj kot samostojni, samozadostni državljani. Tudi revne države bi morale imeti več besede v MDS. Več denarja potrebujemo tudi za spopadanje s posledicami podnebnih sprememb prek sistema trgovanja z emisijami ogljika. Onesnaževalec plača; revne države niso tiste, ki so odgovorne za globalno segrevanje. Pomoč mora biti usmerjena v trajnostne oblike energije. Razvojna politika je osrednje vprašanje v Evropski uniji. Slednja mora biti močan akter na svetovni ravni, namreč države članice morajo prispevati skupno in vsaka posebej 0,7 % svojega BDP. To je cilj tisočletja številka 8, in ko bo izpolnjen ta cilj, bomo nekoliko bližje tudi realizaciji drugih ciljev. Za konec naj povem, da je med mojim govorom osemdeset ljudi umrlo od sestradanosti, petdeset otrok, mlajših od pet let, pa je umrlo zaradi lahko ozdravljive bolezni."@sl20
lpv:translated text
"Voorzitter, op dit moment wordt in New York door de VN vergaderd over de millenniumdoelstellingen. Als er niets verandert, halen wij die niet in 2015. Dan is de armoede niet met de helft teruggebracht, dan is de moedersterfte niet ingrijpend gedaald, dan gaan niet alle kinderen naar de lagere school. Hier en daar klinkt zelfs de roep om de millenniumdoelen maar opzij te schuiven. Het lukt tóch niet. heet dat. Het is een ander woord voor cynisme en kortzichtig eigenbelang. Te weinig hulp kán geen resultaat leveren. En ja, hulpprojecten mislukken vaak. En dat is het probleem. Te weinig hulp lukt niet. Het is alsof een voetbaltrainer aan zijn ploeg alleen rechterschoenen geeft. Na tientallen wedstrijden zegt hij: jullie verliezen van iedereen, dit wordt nooit wat. Ik houd ermee op, de schoenen mag je houden en zoek het zelf verder maar uit. Er zijn genoeg landen waar hulp wél succes heeft. De omvang van de hulp is belangrijk. In Rwanda is veel hulp gegeven na de genocide. Het land is zelf op bewonderenswaardige wijze opgestaan. Er is veel kritiek mogelijk - en die heb ik ook op Kagame - maar toch, Rwanda geeft na de verschrikking van 1994 een levensles aan de hele wereld. Zonder de hulp zou deze economische groei echter minder groot zijn geweest. Ook in Mozambique heeft de hulp succes en er zijn vele andere voorbeelden. Sinds de millenniumdoelen zijn vastgelegd hebben 29 miljoen kinderen de weg naar de lagere school gevonden. Als de wereld zijn eigen afspraken nu eens nakwam zou er nu geen voedselcrisis zijn. Als elk welvarend land 0,7 % van zijn bruto nationaal product zou besteden aan ontwikkelingshulp, zou het aantal ondervoede kinderen nu niet opnieuw stijgen na jaren van daling. Het Europees Parlement zal daarom met dit verslag een scherpe oproep doen aan de lidstaten om hun eigen beloften na te komen, vooral de lidstaten die achterblijven, zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, om alleen die grote lidstaten te noemen. De hulp moet omhoog tot 2015, in een helder tijdschema, in gelijke stappen. Geen want een late inhaalslag na een serie kleine stapjes omhoog, ontneemt de arme landen 17 miljard euro hulp tot 2015. Eén ding moet duidelijk zijn: met publieke middelen alléén komt de ontwikkeling er niet en komt er niet genoeg op gang. Daar is meer voor nodig. De Europese Unie moet blijven investeren in vrede en veiligheid, in goed bestuur en in respect voor mensenrechten. In Kenia is dat gelukt dankzij Europese druk, Raila Odinga is nu premier. In Oost-Tsjaad is het veel moeilijker voor EUFOR. Maar het is nu essentieel om privé-geldstromen te gaan binden aan publieke doelen. Toegang tot leningen is het sleutelwoord. Leningen zijn zelden voor de armsten weggelegd en dat moet veranderen. Met ontwikkeling als doel, gelijke toegang voor vrouwen en mannen, geen woekerrentes, investeren in kansen voor kleine ondernemers die sterke netwerkers zijn, verbonden met lokale organisaties. Privébanken denken uit zichzelf niet aan deze voorwaarden en geven vrouwen minder snel een lening dan mannen. De Europese Unie kan hier een enorme invloed hebben met kredietgaranties. De Europese Investeringsbank zal ook veel meer dan nu steun moeten verlenen aan microkredietinstellingen. Daarmee krijgen mensen pas echt de kans om hun capaciteiten te tonen en hun eigen bestaan op te bouwen als autonome zelfstandige burgers. In het IMF moeten de arme landen ook meer invloed krijgen. Daarnaast moet er meer geld komen voor de gevolgen van klimaatverandering met een deel van de veilingen van CO rechten. De vervuiler betaalt, de arme landen zijn niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De hulp zal zich daarnaast moeten richten op duurzame energie. Ontwikkelingsbeleid hoort in het hart van de Europese Unie thuis. De Europese Unie moet een solidaire speler zijn op het wereldtoneel, elke lidstaat op eigen wijze, maar in samenhang en met 0,7% van het bruto nationaal product. Dát is millenniumdoel 8 en het nakomen van die achtste belofte brengt die andere doelen een stuk dichterbij. Tot slot, tijdens het uitspreken van deze tekst zijn er tachtig mensen van honger omgekomen en stierven vijftig kinderen onder de vijf aan eenvoudig te genezen ziektes."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,15,2,3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, v současné době probíhá v OSN v New Yorku debata o rozvojových cílech tisíciletí. Pokud se situace nezmění, těchto cílů nebude do roku 2015 dosaženo. To znamená, že chudoba nebude snížena na polovinu, podíl úmrtnosti matek nebude zásadně snížen a ne všechny děti budou mít prospěch ze základního vzdělání. Sem tam dokonce slyšíme i výzvy k tomu, aby cíle tisíciletí byly dány k ledu. Nefungují. Problémem je únava z pomáhání. To je jen další výraz pro cynismus a krátkozrakou sobeckost. Nedostatečná pomoc zaručí, že nebudou výsledky. A ano, programy pomoci často selžou. A to je problém. Příliš málo pomoci nefunguje. Je to totéž, jako když fotbalový trenér vybaví svůj tým jen botami na pravou nohu. Asi tak po dvanácti zápasech řekne „pokaždé prohrajete, nikdy z vás nic nebude. Jdu pryč – boty si nechte, ale od této chvíle je to jen na vás.“ Existuje spousta zemí, kde má pomoc výsledky. Rozsah pomoci je důležitý. Ve Rwandě byla poskytnuta významná pomoc po genocidě. Země se obdivuhodně zotavila. Vůči prezidentu Kagamemu lze mít výhrady – já sám jich mám spoustu – ale po hrůze roku 1994 představuje Rwanda pro svět lekci života. Ale bez pomoci by její ekonomický růst byl méně působivý. Také v Mozambiku má pomoc výsledky; a existuje mnoho dalších příkladů. Od doby, kdy byly cíle tisíciletí zformulovány, mělo ze základního vzdělávání prospěch 29 milionů dětí. Kdyby svět dodržel své sliby, nebyla by potravinová krize. Kdyby každá prosperující země utratila 0,7 % svého HDP na rozvojovou pomoc, číslo podvyživených dětí by po letech poklesu opět nenarůstalo. Tato zpráva tedy představuje ostrou připomínku Evropského parlamentu směrem k členským zemím, aby dodržely své sliby, a to zejména ty členské státy, které přešlapují – Francie, Německo, Spojené království a Itálie, abych jmenoval ty velké členské státy. Do roku 2015 musí svou pomoc zvýšit, během jasného časového rámce a rovným zvýšením. Žádné rezervy, protože pozdní nárůst po sérii menších navýšení by znamenal, že chudé země na pomoci od dneška do roku 2015 tratí 17 miliard EUR. Jedna věc musí být jasná: jen veřejné finance na uvedení rozvoje do chodu a udržení rozvoje nestačí. Stojí to víc než jen toto. Evropská unie musí i nadále investovat do míru a bezpečnosti, do dobré správy a dodržování lidských práv. V Keni toto fungovalo, díky tlaku ze strany Evropy, a Raila Odinga je nyní premiérem. Ve východním Čadu to má EUFOR daleko těžší. Ale je životně důležité využít veřejné fondy pro veřejné cíle. Klíčovou je i možnost půjčit si peníze. Půjčky jsou zřídka dostupné pro ty nejchudší, a to se musí změnit. U rozvoje jako cíle musí existovat rovný přístup pro ženy i muže, žádné trestné úrokové sazby, investice do příležitostí pro malé zaměstnavatele, kteří jsou velmi dobří ve vytváření sítí, toto vše ve spojení s místními organizacemi. Soukromé banky o těchto podmínkách automaticky nepřemýšlejí a pomaleji půjčují ženám než mužům. Prostřednictvím státních záruk může v tomto Evropská unie velmi mnoho změnit. A Evropská investiční banka musí daleko více půjčovat institucím poskytujícím mikroúvěry, než tak činí v současnosti. Tyto věci dávají lidem opravdovou možnost ukázat, co v nich je, a upevnit jejich vlastní existenci jako nezávislých, soběstačných občanů. Chudé země také musí mít větší slovo v MMF. Více peněz je také zapotřebí pro zvládání následků klimatické změny při využití systému obchodování s emisemi uhlíku. Znečišťovatelé platí; chudé země za globální oteplování nejsou odpovědné. Pomoc se zde musí soustředit na udržitelné formy energií. Rozvojová politika je ústředním zájmem Evropské unie. Evropská unie musí být na světové scéně silnějším hráčem, každý členský stát svým způsobem, ale působící společně a přispívající 0,7 % HDP. To je cíl tisíciletí číslo 8 a dosažení tohoto osmého cíle přivede ostatní cíle trochu blíž k realizaci. A závěrem: za dobu, kterou trval můj proslov, osmdesát lidí zemřelo hlady a padesát dětí ve věku do pěti let zemřelo následkem snadno léčitelných nemocí."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, OSN v súčasnosti vedie v New Yorku rozpravu o miléniových cieľoch. Ak sa niečo nezmení, do roku 2015 tieto ciele nedosiahneme. Znamená to, že sa chudoba nezmenší o polovicu, že sa miera úmrtnosti matiek výrazne nezníži a že nie všetky deti budú mať prístup k základnému vzdelaniu. Sem-tam dokonca počúvame výzvy, aby sa miléniové ciele odsunuli. Nefungujú. Problémom je únava z poskytovania pomoci. To je však len ďalší výraz pre cynizmus a krátkozraké vlastné záujmy. Nedostatočná pomoc zaručene povedie k nedosahovaniu výsledkov. Áno, programy pomoci často zlyhávajú. A to je problém. Malá pomoc nefunguje. Je to akoby futbalový tréner dal svojmu mužstvu kopačky len na pravé nohy. Po približne tucte zápasov by povedal: „Stále to pokazíte, nikdy nebudete dobrí. Odchádzam. Nechajte si kopačky, ale odteraz ste na to sami.“ Existuje množstvo krajín, kde pomoc priniesla výsledky. Dôležitý je rozsah pomoci. Rwanda dostala po genocíde výraznú pomoc. Krajina sa obdivuhodne obnovila. Voči prezidentovi Kagamemu možno vzniesť veľkú dávku kritiky, ja sám mám veľa kritických poznámok, no po terore v roku 1994 ponúka Rwanda lekciu života celému svetu. Bez pomoci by bol však jej hospodársky rast menej pôsobivý. Aj v Mozambiku pomoc priniesla výsledky a existuje aj veľa ďalších príkladov. Od formulovania cieľov milénia dostalo 29 miliónov detí možnosť získať základné vzdelanie. Ak by svet dodržal svoje sľuby, nebola by žiadna potravinová kríza. Ak by každá prosperujúca krajina použila 0,7 % svojho HDP na rozvojovú pomoc, nedošlo by k opätovnému rastu počtu podvyživených detí po jeho niekoľkoročnom poklese. Táto správa je teda ostrou pripomienkou Európskeho parlamentu, aby členské štáty dodržiavali svoje sľuby, hlavne tie členské štáty, ktoré robia drahoty – Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Taliansko – ak mám spomenúť len tie najväčšie. Do roku 2015 musia zvýšiť svoju pomoc v rámci jasného časového rámca a s pravidelnými prírastkami. Žiadne sústredenie platieb na neskôr, pretože neskoršie prudké zvýšenie po sérií malých nárastov by znamenalo, že chudobné krajiny by na takejto pomoci odteraz do roku 2015 stratili 17 miliárd eur. Jedna vec nám musí byť jasná: samotné verejné fondy nestačia na to, aby vývoj pokračoval a nezastal. Chce to viac. Európska únia musí pokračovať v investovaní do mieru a bezpečnosti, do dobrého riadenia a rešpektovania ľudských práv. Vďaka tlaku Európy to v Keni zabralo a Raila Odinga je teraz premiérom. Vo východnom Čade má misia EUFOR oveľa ťažšie časy. Je však nevyhnutné využiť na verejné ciele aj súkromné fondy. Kľúčom je možnosť požičať si peniaze. Najchudobnejší majú len zriedka možnosť zobrať si úver a to sa musí zmeniť. Ak je cieľom rozvoj, musí sa zabezpečiť rovnaký prístup pre ženy i mužov, úrokové miery nesmú byť represívne, musia sa zabezpečiť investície do príležitostí pre malých zamestnávateľov, ktorí sú veľmi dobrí v budovaní sietí, a to všetko v spolupráci s miestnymi organizáciami. Súkromné banky neuvažujú o týchto podmienkach automaticky a ženám požičiavajú len s ťažkosťami. Európska únia by tu prostredníctvom úverových záruk dokázala urobiť veľmi veľa. A Európska investičná banka musí požičiavať inštitúciám poskytujúcim mikroúvery v oveľa väčšej miere než momentálne. Tieto veci dávajú ľuďom reálnu šancu ukázať, čo v nich je, a posilniť ich vlastnú existenciu ako nezávislých, sebestačných občanov. Chudobné krajiny musia mať tiež väčšie slovo v rámci Medzinárodného menového fondu. Viac peňazí je potrebných aj na riešenie následkov klimatickej zmeny pomocou systému obchodovania s emisnými kvótami. Platiť má znečisťovateľ, pričom za globálne otepľovanie nie sú zodpovedné chudobné krajiny. Na tomto mieste sa pomoc musí sústrediť na udržateľné formy energie. Rozvojová politika je ústredným záujmom Európskej únie. Európska únia musí byť na svetovej scéne silným hráčom, pričom každý členský štát by prispieval svojím spôsobom, no stáli by spoločne a spolu by prispievali vo výške 0,7 % HDP. To je ôsmy cieľ milénia a jeho dosiahnutie prispeje k tomu, aby sme mali bližšie aj k realizácii ostatných cieľov. Na záver: počas trvania môjho prejavu zomrelo 80 ľudí na vyhladovanie a 50 detí vo veku do 5 rokov zomrelo na chorobu, ktorá sa dá ľahko vyliečiť."@sk19
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke, šiuo metu Niujorke JT vyksta diskusijos dėl Tūkstantmečio tikslų. Jei reikalai nepasikeis, šių tikslų nebus pasiekta iki 2015 metų. Tai reiškia, kad skurdas nesumažės perpus, motinų mirštamumo santykis nepasikeis ir ne visi vaikai turės galimybę įgyti pradinį išsilavinimą. Vienur ar kitur mes netgi girdime reikalavimų atidėti tūkstantmečio tikslų įgyvendinimą, nes jie neveikia. Problema yra pagalbos trūkumas. Tai dar viena cinizmo ir trumparegiško savanaudiškumo išraiška. Dėl nepakankamos pagalbos nebus gauta rezultatų. Taip paramos programos dažnai žlunga. Ir tai yra problema. Per mažai teikiama parama neveiksminga. Tai lyg futbolo treneris, aprūpinęs savo komandą tik batais dešiniajai kojai. Po maždaug tuzino rungtynių jis sako: „Jūs kiekvieną kartą pralaimite, iš jūsų nebus nieko gero. Aš išeinu – galite pasilikti sau batus, bet dabar jūs liekate patys vieni“. Yra daugybė šalių, kuriose parama duoda rezultatų. Paramos mastas yra svarbus. Ruanda po genocido sulaukė didelės paramos. Puiku matyti, kaip atsigavo šalis. Prezidentas P. Kagame sulaukė daug kritikos, ir aš jos turiu, bet po 1994 metų įvykusio teroro, Ruanda rodo pavyzdį, kaip gyventi visam pasauliui. Tačiau be paramos jos ekonomikos sparta būtų mažiau įspūdinga. Taip pat ir Mozambike parama davė rezultatų. Dar yra daugybė kitų pavyzdžių. Nuo tada, kai buvo parengti Tūkstantmečio tikslai, dvidešimt devyni milijonai vaikų gavo galimybę pasinaudoti pradiniu mokymu. Jei pasaulyje būtų laikomasi pažadų, nebūtų jokios maisto krizės. Jei kiekviena klestinti valstybės 0,7 proc. savo BNP skirtų pagalbai vystymuisi, vaikų, nusilpusių nuo prastos mitybos, skaičius dabar vėl nedidėtų po tiek metų mažėjimo. Šiame pranešime Europos Parlamentas aiškiai primena valstybėms narėms tesėti pažadus, ypač toms, kurios šioje srityje atsilieka – Prancūzija, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Italija. Jos privalo padidinti paramą iki 2015 m., nustatyti aiškų laikotarpį ir didinti tolygiai. Negalima delsti, nes vėlavimas reikštų, kad neturtingos šalys nuo dabar iki2015 m. netektų paramos, vertos 17 mlrd. EUR. Turi būti aišku tai, kad valstybės lėšų nepakanka užtikrinti vystymąsi. Reikia daug daugiau. Europos Sąjunga turi toliau investuoti į taiką ir saugumą, gerą valdymą ir žmogaus teisių laikymąsi. Dėl Europos spaudimo tai pasiteisino Kenijoje. Dabar jos ministras pirmininkas yra Raila Odinga. Rytiniame Čade EUFOR (Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų) yra daug sunkiau. Bet svarbu privačias lėšas panaudoti valstybiniams tikslams. Svarbiausia, kad yra galimybė pasiskolinti pinigų. Labai retai paskolos prieinamos neturtingiausiems. Tai turi būti pakeista. Turint galvoje vystymąsi kaip tikslą, tiek moterims, tiek vyrams turi būti užtikrintos vienodos galimybės jas gauti be jokių nepakeliamų palūkanų, padėti smulkiesiems darbdaviams, kurie turi labai gerus gebėjimus užmegzti kontaktus ir visa tai daryti kartu su vietos organizacijomis. Privatūs bankai negalvoja apie šias sąlygas ir moterims teikia paskolas rečiau nei vyrams. Europos Sąjunga galėtų tai pakeisti taikydama kredito garantijas. Europos investicinis bankas privalo suteikti daugiau nei dabar mikropaskolų institucijoms. Žmonėms atsirastų galimybė parodyti, ką jie gali, ir tapti nepriklausomais, savarankiškais piliečiais. Neturtingos šalys taip pat privalo turėti daugiau galimybių kreiptis į TVF. Daugiau lėšų taip pat reikia kovai su klimato kaitos pasekmėmis naudojant anglies dvideginio išmetimo prekybos sistemas. Moka teršėjai. Už pasaulinį klimato atšilimą yra atsakingos ne neturtingos šalys. Parama privalo būti skiriama tvarioms energijos formoms. Vystymosi politika yra pagrindinis Europos Sąjungos rūpestis. Europos Sąjunga turi būti stipri žaidėja pasaulinėje arenoje. Kiekviena valstybė narė savo ruožtu turi tai daryti, bet visos kartu ir prisidėdamos 0,7 proc. BNP. Tai yra Tūkstantmečio tikslas. Šio tikslo įgyvendinimas padės siekti ir kitų tikslų. Baigdamas noriu pasakyti, kad per tą laiką, kiek truko mano kalba, nuo bado mirė aštuoniasdešimt žmonių ir penkiasdešimt jaunesnių nei penkeri metai amžiaus vaikų, kurių ligos galėjo būti lengvai pagydytos."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! ONZ obecnie debatuje w Nowym Jorku nad celami milenijnymi. Jeśli nic się nie zmieni nie osiągniemy tych celów do 2015 roku. Oznacza to, że nie zmniejszymy o połowę biedy, nie ograniczymy w znacznym stopniu wskaźnika umieralności kobiet w ciąży i w połogu i nie obejmiemy wszystkich dzieci edukacją na poziomie podstawowym. Tu i owdzie słychać nawet głosy, że powinniśmy cele milenijne odłożyć na półkę. Nie działają. Zmęczenie świadczeniem pomocy stanowi problem. Jest to inne określenie na cynizm i krótkowzroczny interes własny. Niewystarczająca pomoc na pewno nie przyniesie wyników. I tak programy pomocowe często zawodzą. I w tym leży problem. Zbyt mała pomoc nie działa. To tak, jakby trener drużyny piłkarskiej wyposażył każdego ze swoich graczy tylko w prawy but. Po jakichś dwunastu meczach powiedziałby do nich: „Za każdym razem przegrywacie, nigdy wam się nie uda wygrać. Ja się wycofuję – możecie zatrzymać buty, ale od tej pory jesteście już sami”. Jest wiele krajów, w których pomoc nie przynosi rezultatów. Skala tej pomocy jest ważna. Ruanda otrzymała znaczną pomoc po aktach ludobójstwa. Kraj podniósł się w sposób godny podziwu. Jest wiele powodów do krytyki prezydenta Kagame – sam je mam – ale po aktach terroru z 1994 roku Ruanda stanowi dla całego świata przykład, jak żyć, . Ale bez pomocy jej wzrost gospodarczy byłby dużo mniej imponujący. Również w Mozambiku pomoc przyniosła rezultaty; istnieje wiele innych przykładów. Od czasu, gdy sformułowano cele milenijne 29 milionów dzieci mogło otrzymać wykształcenie na poziomie podstawowym. Gdyby świat dotrzymywał obietnic, nie byłoby kryzysu żywnościowego. Gdyby każdy zamożny kraj wydawał 0,7% swojego PNB na pomoc rozwojową, liczba niedożywionych dzieci nie zaczęłaby znowu rosnąc po wieloletnim spadku. A więc, poprzez to sprawozdanie Parlament Europejski zdecydowanie przypomina państwom członkowskim o dotrzymywaniu obietnic, zwłaszcza tym, które się wloką na końcu – Francji, Niemcom, Wielkiej Brytanii i Włochom, jeśli mam wymienić tylko te duże państwa członkowskie. Muszą one do 2015 roku zwiększyć pomoc, w jasnych ramach czasowych i w równych przyrostach. Bez zaległych wypłat w ostatniej chwili, ponieważ spóźniony gwałtowny wzrost po serii niewielkich przyrostów oznaczałby, że biedne kraje straciłyby około 17 miliardów euro pochodzących z pomocy w okresie od chwili obecnej do 2015 roku. Jedna sprawa musi być jasna: same fundusze publiczne nie wystarczą, aby pobudzić i utrzymać rozwój. Potrzeba czegoś więcej. Unia Europejska musi kontynuować inwestycje w pokój i bezpieczeństwo, w dobre rządy i poszanowanie praw człowieka. W Kenii się udało, dzięki naciskom z Europy, a Raila Odinga jest teraz premierem. We wschodnim Czadzie EUFOR doświadcza o wiele większych trudności. Ale kluczowe jest zabezpieczenie funduszy prywatnych na cele publiczne. Umiejętność pożyczania pieniędzy jest tu bardzo ważna. Pożyczki rzadko są dostępne dla biednych, i to musi się zmienić. Jeśli celem jest rozwój, kobiety i mężczyźni muszą mieć do nich równy dostęp, nie może być zawyżonych spłat odsetek, należy zainwestować w stworzenie możliwości dla małych pracodawców, którzy są bardzo dobrzy w nawiązywaniu kontaktów, a wszystko to musi się dziać we współpracy z organizacjami lokalnymi. Banki prywatne nie myślą automatycznie o tych warunkach i trudniej im przychodzi pożyczać pieniądze kobietom niż mężczyznom. Unia Europejska może wprowadzić ogromne zmiany w tym zakresie poprzez gwarancje kredytowe. A Europejski Bank Inwestycyjny musi pożyczać o wiele więcej instytucjom udzielającym mikropożyczek niż robi to obecnie. Te wszystkie możliwości otwierają przed ludźmi prawdziwe szanse pokazania kim są i konsolidacji własnej egzystencji jako niezależnych, samowystarczalnych obywateli. Biedne kraje również muszą mieć więcej do powiedzenia w MFW. Potrzeba więcej pieniędzy na przeciwdziałanie konsekwencjom zmian klimatycznych z wykorzystaniem systemu handlu emisjami. Zanieczyszczający płaci; to nie biedne kraje są odpowiedzialne za globalne ocieplenie. Pomoc musi skoncentrować się na zrównoważonych źródłach energii. Polityka rozwojowa stoi w centrum zainteresowania Unii Europejskiej. Unia Europejska musi stać się silniejszym graczem na świecie, każde z państw członkowskich na swój własny sposób, ale trzymając się razem i przeznaczając na ten cel 0,7% PNB. To jest cel milenijny numer 8, a jego osiągnięcie przybliży nieco realizację innych celów. Podsumowując, w czasie, który zajęło mi wygłoszenie tego przemówienia, osiemdziesiąt osób zmarło z głodu, a pięćdziesięcioro dzieci poniżej piątego roku życia zmarło z powodu łatwo wyleczalnej choroby."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr! Az ENSZ jelenleg New Yorkban vitatja az Ezredfordulós Célkitűzéseket. Amennyiben nem változnak a dolgok, abban az esetben nem fogjuk 2015-ig elérni ezeket a célkitűzéseket. Ez azt jelentené, hogy a szegénységet nem sikerült felére csökkenteni, az anyák halálozási arányát nem sikerült jelentősen visszaszorítani, illetve, hogy nem minden gyermek részesül alapfokú oktatásban. Helyenként már azt is hallani, hogy a millenniumi célkitűzéseket félre kellene dobni, mert azok nem működnek. A probléma a támogatási rendszer megfáradása, ami valójában cinizmust és megfontolatlan önérdeket takar. Az elégtelen mértékű támogatás garantáltan nem hozza meg a várt eredményeket. Való igaz, hogy a támogatási programok gyakran kudarcot vallanak, és ez a valódi probléma. Ha túl kevés a támogatás, akkor nem várhatunk eredményeket. Olyan ez a helyzet, mintha egy focicsapat edzője csak jobblábas cipőket venne játékosainak, majd egy pár mérkőzést követően leszidná őket, hogy „ez a csapat mindig kikap, sohasem viszitek semmire. Elegem van ebből a csapatból, tartsátok meg a cipőket, de én megyek. Innentől kezdve csak magatokra számíthattok.” Számos olyan ország van, ahol a támogatások meghozzák a várt eredményeket, de nagyon fontos a támogatás mértéke. A népirtást követően Ruandában jelentős mennyiségű támogatást osztottak szét és az ország sikeresen talpra állt. Kagame elnököt rengeteg kritikával lehet illetni – jómagam is mondhatnék egy-kettőt – de a világ tanulhatna Ruandától azzal kapcsolatban, ahogyan az 1994-es szörnyűség utáni helyzetet kezelték. Támogatás nélkül azonban már közel sem lett volna ilyen bámulatos az ország gazdasági növekedése. A támogatások Mozambikban is eredményeket hoztak és számos más példát is fel tudnék sorolni. A millenniumi célkitűzések meghatározása óta 29 millió gyermek részesül alapfokú oktatásban. Amennyiben a világ betartotta volna ígéreteit, úgy nem lenne élelmiszer válság. Ha az összes jómódú ország GNP-jének 0,7%-át fejlesztési támogatásra fordítaná, abban az esetben az alultáplált gyermekek száma nem emelkedne ismét, azt követően, hogy évekig csökkenő tendenciát mutatott. Ez a jelentés egy emlékeztető az Európai Parlament részéről a tagállamok felé, hogy azok tegyenek eleget ígéreteiknek. Itt elsősorban azokról a tagállamokról van szó, amelyek ímmel-ámmal teszik ezt, mint például Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság vagy Olaszország, csak hogy a nagyobbakat említsem. Ezeknek az országoknak 2015-ig egy egyértelmű időkereten belül, egyenlően növekvő részletekben kell növelniük az általuk nyújtott támogatást, Nem szabad engedni az utólagos bepótlást, mivel egy, a csekély növekedéseket követő nagyobb összegű támogatás azt jelentené, hogy a szegényebb országok közel 17 milliárd eurónyi támogatástól esnének el most és 2015 között. Egy dolgot mindenképpen tisztáznunk kell: a közpénzek önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy megindítsák és lendületben tartsák a fejlődést. Ennél többre van szükség. Az Európai Uniónak folytatnia kell a békébe és a biztonságba, a felelősségteljes kormányzásba és az emberi jogok tiszteletben tartásába történő beruházásokat. Ez Kenyában már bevált, hála az Európa által gyakorolt nyomásnak, és Raila Odinga jelenleg az ország miniszterelnöke. Az EUFOR-nak már sokkal nehezebb dolga van Csád déli részén. Életbe vágóan fontos hogy a magánpénzeket közcélok érdekében tudjuk hasznosítani. Itt kap kulcsszerepet a kölcsönök felvétele. Ezek a kölcsönök a legritkább esetben állnak a legszegényebbek rendelkezésére, és ennek minél előbb meg kell változnia. Minthogy a cél a fejlesztés, el kell hagyni a büntetőkamatokat, biztosítani kell az egyenlő hozzáférést a nőknek és férfiaknak, beruházási lehetőségeket az olyan kis létszámú alkalmazottat foglalkoztató munkaadók esetében, akik jók a kapcsolatépítésben, mindezeket természetesen a helyi szervezetekkel folytatott együttműködés keretében. A magánbankok alapjáraton nem gondolnak ezekre a feltételekre, és kevésbé hagynak jóvá kölcsönöket nőknek, mint férfiaknak. Az Európai Unió rengeteget változtathat ezen a téren a hitelgaranciákon keresztül. Ezen felül az Európai Befektetési Banknak a jelenleginél sokkal több kölcsönt kell adnia a mikrohitel intézményeknek. Ezek azok a dolgok, amelyek valójában lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megmutassák mire képesek és, hogy önálló, önellátó polgárokként létezhessenek. Végül pedig a szegényebb országoknak nagyobb beleszólást kell biztosítani az IMF-ben. Több pénzre van szükség ezen felül, hogy a szén-dioxid kibocsátás-kereskedelmi rendszer segítségével megbirkózhassunk az éghajlatváltozás következményeivel. A szennyező fizet; a globális felmelegedésért nem a legszegényebb országok a felelősek. A támogatásnak ebben az esetben a fenntartható energiákra kell összpontosítania. A fejlesztési politika az Európai Unió egyik központi kérdése. Az Európai Uniónak világviszonylatban is meghatározó szereplőként kell fellépnie, külön-külön tagállamokként, de ugyanakkor egyesülve, a GNP 0,7%-át nyújtva támogatásokban. Ez a 8. számú millenniumi célkitűzés, és amennyiben ezt sikerül elérni, úgy egy kicsivel közelebb leszünk a többi cél eléréséhez is. Befejezésképpen csupán annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azalatt az idő alatt, amíg elmondtam mondanivalómat itt 80 ember halt meg éhezés következtében és ötven, 5 év alatti gyermek halt bele könnyedén gyógyítható betegségekbe."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,15,2,3
lpv:translated text
". Hr. formand! FN er i færd med at drøfte millenniummålene i New York. Medmindre tingene ændrer sig, når vi ikke disse må, inden 2015. Det betyder, at fattigdommen ikke bliver halveret, at mødres dødelighed ikke falder særlig meget, og alle børn ikke få adgang til grundskoleundervisning. Vi hører fra forskellig side opfordringer til at lægge millenniummålene på hylden. At de ikke fungerer. Problemet er støttetræthed. Det er et andet ord for kyniske og kortsigtede, egoistiske interesser. Det er helt sikkert, at utilstrækkelig støtte ikke giver resultater, og ja, det rigtigt, at støtteprogrammerne ofte ikke lykkes, og det er det, der er problemet. For lidt støtte fungerer ikke. Det svarer til, at en fodboldtræner udstyrer sit hold med sko – men kun til højre fod. Efter et par kampe siger han så "I taber hele tiden, I lærer det aldrig. Nu er jeg den, der er smuttet – behold bare skoene, men fra nu af må I klare jer selv." Der findes masser af lande, hvor støtten giver resultater. Støttens omfang er vigtig. I Rwanda blev der ydet betydelig støtte efter folkemordet. Landet er kommet sig utrolig flot. Man kan kritisere præsident Kagame for mange ting – det har jeg også selv gjort – men efter terroren i 1994 har Rwanda været et forbilledligt eksempel for hele verden på, hvordan man kan vende tilbage til livet, men uden støtte ville den økonomiske vækst have været mindre imponerende. Også i Mozambique har støtten givet resultater, og der er mange andre eksempler. Siden millenniummålene blev udarbejdet har 29 millioner børn fået adgang til grundskoleundervisning. Hvis verden holdt sine løfter, ville der ikke være en fødevarekrise. Hvis alle de rige lande brugte 0,7 % af deres BNP på udviklingsbistand, ville antallet af fejlernærede børn ikke igen være stigende efter at være faldet i årevis. Så denne betænkning er en skarp påmindelse fra Europa-Parlamentet til medlemsstaterne om at holde deres løfter, især de medlemsstater, der halter bagud – Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige og Italien, for bare at nævne nogle store medlemsstater. De skal øge deres støtte inden 2015 inden for en fastlagt tidsramme og med regelmæssige bidrag. Ingen forsinkelse, for hvis vi får en sen stigning efter en række små forøgelser, vil de fattige lande gå glip af støtte for 17 mia. EUR mellem i dag og 2015. En ting skal være helt klar: Offentlige midler alene er ikke nok til at få sat gang i udviklingen og holde den kørende. Det kræver meget mere. EU er nødt til fortsat at investere i fred og sikkerhed, i god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne. I Kenya har det virket takket være pres fra Europa, og Raila Odinga er nu premierminister. I det østlige Tchad har EUFOR meget større problemer, men det er vigtigt at bruge private midler til offentlige mål. Muligheden for at låne penge er meget vigtig. Kun sjældent har de fattigste adgang til lån, og det skal der laves om på. Med udvikling som skal der være lige adgang for kvinder og mænd, ingen uforholdsmæssigt høje renter, investeringer i muligheder for små arbejdsgivere, der er meget gode til at netværke, og alt dette skal ske i samarbejde med lokale organisationer. Private banker tænker ikke automatisk på disse vilkår og er langsommere til at låne penge til kvinder end til mænd. EU kan gøre en kolossal forskel her via kreditgarantier, og Den Europæiske Investeringsbank skal udlåne meget mere, end den gør nu, til mikrokreditinstitutioner. Dette giver folk en reel chance for at vise, hvilket stof de er lavet af, og konsolidere deres egen eksistens som uafhængige, selvhjulpne borgere. De fattige lande skal også have mere at sige i IMF. Der er også brug for flere penge til at håndtere følgerne af klimaændringer i form af systemet med handel med CO emissioner. Forureneren betaler. Det er ikke de fattige lande, som har ansvaret for den globale opvarmning. Her skal støtten fokusere på bæredygtige energiformer. Udviklingspolitik er et af EU’s centrale områder. EU skal være en stærk aktør på verdensplan, hver medlemsstat skal gøre det på sin egen måde, men sammen skal de hver bidrage med 0,7 % af deres BNP. Det er millenniummål nr. 8, og nås dette ottende mål, vil de øvrige mål være lidt tættere på også at blive til virkelighed. Og her til sidst: I den tid, det har taget mig at holde dette indlæg, er 80 mennesker døde af sult, og 50 børn under fem år er døde af sygdomme, som det er ganske let at helbrede dem for."@da2
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, YK:ssa keskustellaan parhaillaan vuosituhattavoitteista New Yorkissa. Elleivät asiat muutu, emme saavuta näitä tavoitteita vuoteen 2015 mennessä. Köyhyyttä ei siis ole puolitettu, äitiyskuolleisuutta ei ole vähennetty merkittävästi, eivätkä kaikki lapset saa alemman perusasteen koulutusta vuonna 2015. Kuulemme sieltä täältä jopa vaatimuksia vuosituhattavoitteiden hyllyttämisestä. Ne eivät toimi. Ongelmana on se, että into kehitysavun antamiseen on hiipumassa. Sitä voitaisiin nimittää myös kyynisyydeksi ja lyhytnäköiseksi omien etujen ajamiseksi. Riittämätön kehitysapu ei ainakaan tuota tulosta. Ja kyllä, avustusohjelmat epäonnistuvat usein. Juuri se on ongelma. Liian vähäisestä avusta ei ole hyötyä. Se on sama kuin jos jalkapallovalmentaja varustaisi joukkueensa vain oikean jalan kengillä. Joukkueen pelattua kymmenisen ottelua valmentaja sanoo, "te häviätte joka kerta, teistä ei tule koskaan mitään. Häivyn täältä – pitäkää kengät, mutta olette tästä lähtien omillanne." On paljon maita, joissa kehitysapu tuottaa tulosta. Avun määrä on tärkeä. Ruandalle annettiin merkittävää apua kansanmurhan jälkeen. Maa on toipunut siitä ihailtavasti. Presidentti Kagamea voidaan arvostella monestakin asiasta – minä itse etunenässä – mutta vuoden 1994 kauhukokemusten jälkeen Ruanda on todella näyttänyt koko maailmalle elämisen mallia. Ilman kehitysapua sen talouskasvu ei kuitenkaan olisi ollut yhtä vaikuttavaa. Myös Mosambikissa kehitysapu on tuottanut tulosta, ja esimerkkejä on monia muitakin. Vuosituhattavoitteiden muotoilemisen jälkeen 29 miljoonaa lasta on saanut alemman perusasteen koulutusta. Jos kansainvälinen yhteisö pitäisi lupauksensa, elintarvikekriisiä ei olisi. Jos jokainen vauras maa käyttäisi 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun, aliravittujen lasten määrä ei olisi jälleen nousussa laskettuaan useiden vuosien ajan. Mietintö on siis Euroopan parlamentin selkeä muistutus jäsenvaltioille, että niiden on pidettävä lupauksensa. Tämä koskee erityisesti jäsenvaltioita, jotka yrittävät harata vastaan – Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Italia, vain suuret jäsenvaltiot mainitakseni. Niiden on lisättävä kehitysapuaan vuoteen 2015 mennessä selkeässä aikataulussa ja tasaisesti. Lisäyksiä ei saa jaksottaa, koska kehitysavun merkittävä nostaminen myöhemmin useiden pienten lisäysten jälkeen merkitsisi sitä, että köyhät maat menettävät kehitysapua 17 miljardin euron arvosta seuraavien viiden vuoden aikana. Yhden asian on oltava selvä: kehitystä ei käynnistetä eikä pidetä yllä pelkästään julkisin varoin. Siihen tarvitaan muutakin. Euroopan unionin on investoitava rauhaan ja turvallisuuteen, hyvään hallintoon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Keniassa tämä on toiminut, ja EU:n painostuksen ansiosta Raila Odinga on nyt maan pääministeri. Tšadin itäosassa EUFORin tilanne on paljon vaikeampi. On kuitenkin erittäin tärkeää käyttää yksityisiä varoja yleishyödyllisiin päämääriin. Lainanantokyky on avainasemassa. Lainoja on harvoin saatavilla kaikkein köyhimmille maille, ja tähän on tultava muutos. Tavoitteena on kehitys, joten on taattava naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet saada lainoja, niiden korot eivät saa olla kohtuuttomia, ja on investoitava mahdollisuuksien luomiseen pienille työnantajille, jotka ovat erittäin hyviä verkottumisessa. Kaikki tämä on tehtävä yhteistyössä paikallisten organisaatioiden kanssa. Yksityiset pankit eivät automaattisesti ajattele näitä lainaehtoja ja myöntävät lainoja vähemmän naisille kuin miehille. Euroopan unioni voi vaikuttaa asioihin erittäin paljon luottotakausten avulla. Ja Euroopan investointipankin on annettava paljon nykyistä enemmän lainoja mikroluottolaitoksille. Näin ihmiset saavat todellisen mahdollisuuden osoittaa, mistä heidät on tehty, ja vahvistaa asemaansa itsenäisinä, omillaan toimeen tulevina kansalaisina. Köyhille maille on myös annettava enemmän sananvaltaa Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF). Lisää rahaa tarvitaan myös ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseen päästökauppajärjestelmän avulla. Saastuttaja maksaa, sillä köyhät maat eivät ole vastuussa maapallon lämpenemisestä. Tätä koskevassa kehitysavussa on keskityttävä kestäviin energiamuotoihin. Kehitysyhteistyöpolitiikka on keskeinen asia Euroopan unionille. Euroopan unionin on oltava vahva toimija kansainvälisesti. Tämä koskee niin yksittäisiä jäsenvaltioita kuin niitä kaikkia yhdessä. Jäsenvaltioiden on osoitettava kehitysapuun 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan. Tämä on kahdeksas vuosituhattavoite, ja tämän kahdeksannen tavoitteen saavuttamisen myötä muut tavoitteet ovat hieman lähempänä toteutumistaan. Totean lopuksi, että sinä aikana, jonka olen käyttänyt tähän puheenvuoroon, 80 ihmistä on kuollut nälkään ja 50 alle 5-vuotiasta lasta on kuollut sairauksiin, jotka olisi voitu helposti parantaa."@fi7
lpv:spoken text
"Voorzitter, op dit moment wordt in New York door de VN vergaderd over de millenniumdoelstellingen. Als er niets verandert, halen wij die niet in 2015. Dan is de armoede niet met de helft teruggebracht, dan is de moedersterfte niet ingrijpend gedaald, dan gaan niet alle kinderen naar de lagere school. Hier en daar klinkt zelfs de roep om de millenniumdoelen maar opzij te schuiven. Het lukt tóch niet. heet dat. Het is een ander woord voor cynisme en kortzichtig eigenbelang. Te weinig hulp kán geen resultaat leveren. En ja, hulpprojecten mislukken vaak. En dat is het probleem. Te weinig hulp lukt niet. Het is alsof een voetbaltrainer aan zijn ploeg alleen rechterschoenen geeft. Na tientallen wedstrijden zegt hij: jullie verliezen van iedereen, dit wordt nooit wat. Ik houd ermee op, de schoenen mag je houden en zoek het zelf verder maar uit. Er zijn genoeg landen waar hulp wél succes heeft. De omvang van de hulp is belangrijk. In Rwanda is veel hulp gegeven na de genocide. Het land is zelf op bewonderenswaardige wijze opgestaan. Er is veel kritiek mogelijk - en die heb ik ook op Kagame - maar toch, Rwanda geeft na de verschrikking van 1994 een levensles aan de hele wereld. Zonder de hulp zou deze economische groei echter minder groot zijn geweest. Ook in Mozambique heeft de hulp succes en er zijn vele andere voorbeelden. Sinds de millenniumdoelen zijn vastgelegd hebben 29 miljoen kinderen de weg naar de lagere school gevonden. Als de wereld zijn eigen afspraken nu eens nakwam zou er nu geen voedselcrisis zijn. Als elk welvarend land 0,7 % van zijn bruto nationaal product zou besteden aan ontwikkelingshulp, zou het aantal ondervoede kinderen nu niet opnieuw stijgen na jaren van daling. Het Europees Parlement zal daarom met dit verslag een scherpe oproep doen aan de lidstaten om hun eigen beloften na te komen, vooral de lidstaten die achterblijven, zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, om alleen die grote lidstaten te noemen. De hulp moet omhoog tot 2015, in een helder tijdschema, in gelijke stappen. Geen want een late inhaalslag na een serie kleine stapjes omhoog, ontneemt de arme landen 17 miljard euro hulp tot 2015. Eén ding moet duidelijk zijn: met publieke middelen alléén komt de ontwikkeling er niet en komt er niet genoeg op gang. Daar is meer voor nodig. De Europese Unie moet blijven investeren in vrede en veiligheid, in goed bestuur en in respect voor mensenrechten. In Kenia is dat gelukt dankzij Europese druk, Raila Odinga is nu premier. In Oost-Tsjaad is het veel moeilijker voor EUFOR. Maar het is nu essentieel om privé-geldstromen te gaan binden aan publieke doelen. Toegang tot leningen is het sleutelwoord. Leningen zijn zelden voor de armsten weggelegd en dat moet veranderen. Met ontwikkeling als doel, gelijke toegang voor vrouwen en mannen, geen woekerrentes, investeren in kansen voor kleine ondernemers die sterke netwerkers zijn, verbonden met lokale organisaties. Privébanken denken uit zichzelf niet aan deze voorwaarden en geven vrouwen minder snel een lening dan mannen. De Europese Unie kan hier een enorme invloed hebben met kredietgaranties. De Europese Investeringsbank zal ook veel meer dan nu steun moeten verlenen aan microkredietinstellingen. Daarmee krijgen mensen pas echt de kans om hun capaciteiten te tonen en hun eigen bestaan op te bouwen als autonome zelfstandige burgers. In het IMF moeten de arme landen ook meer invloed krijgen. Daarnaast moet er meer geld komen voor de gevolgen van klimaatverandering met een deel van de veilingen van CO rechten. De vervuiler betaalt, de arme landen zijn niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De hulp zal zich daarnaast moeten richten op duurzame energie. Ontwikkelingsbeleid hoort in het hart van de Europese Unie thuis. De Europese Unie moet een solidaire speler zijn op het wereldtoneel, elke lidstaat op eigen wijze, maar in samenhang en met 0,7% van het bruto nationaal product. Dát is millenniumdoel 8 en het nakomen van die achtste belofte brengt die andere doelen een stuk dichterbij. Tot slot, tijdens het uitspreken van deze tekst zijn er tachtig mensen van honger omgekomen en stierven vijftig kinderen onder de vijf aan eenvoudig te genezen ziektes."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,15,2,3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman! I New York diskuterar FN just nu millenniemålen. Om inget förändras kommer vi inte att uppnå dessa mål till 2015. Detta betyder att fattigdomen inte kommer att ha halverats, mödradödligheten inte kommer att ha minskat avsevärt och att alla barn inte kommer att få ta del av grundläggande utbildning. På vissa håll har vi också hört uppmaningar om att lägga millenniemålen på hyllan. De fungerar inte. Problemet är biståndströtthet, vilket är ett annat ord för cynism och kortsiktigt egenintresse. Otillräckligt bistånd ger garanterat inga resultat och biståndsprogrammen misslyckas ofta. Problemet är att det inte fungerar med för lite bistånd. Det är som om en fotbollstränare skulle utrusta sitt lag med enbart högerskor. Efter ett dussintal matcher säger han ”ni förlorar varje gång, ni kommer aldrig att bli bra. Jag sticker – behåll skorna, men från och med nu får ni klara er själva”. Det finns många länder där bistånd resultat. Biståndets omfattning är viktigt. Rwanda fick ett omfattande bistånd efter folkmordet. Landet har återhämtat sig på ett imponerande sätt. Det finns mycket kritik som kan riktas mot president Paul Kagame – jag har mycket själv – men efter terrorn år 1994 framstår Rwanda som ett exempel för hela världen. Utan bistånd hade landets ekonomiska tillväxt dock inte varit lika imponerande. Även i Moçambique har biståndet gett resultat och det finns många andra exempel. Sedan millenniemålen formulerades har 29 miljoner barn kunnat ta del av grundläggande undervisning. Om världen hade hållit sina löften skulle det inte bli någon livsmedelskris. Om varje välmående land lade 0,7 procent av sitt BNI på utvecklingsbistånd skulle antalet undernärda barn inte börja öka igen efter att ha minskat under flera år. Detta betänkande är en skarp påminnelse från Europaparlamentet till medlemsstaterna om att de ska hålla sina löften, särskilt de medlemsstater som drar fötterna efter sig – Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien, för att bara nämna de stora medlemsstaterna. De måste öka sitt bistånd till 2015, inom en fast tidsram och med lika stora höjningar. Det får inte senareläggas eftersom en senare ökning efter en rad minskningar skulle innebära att fattiga länder går miste om bistånd till ett värde av 17 miljarder euro mellan i dag och 2015. En sak är dock klar: enbart offentlig finansiering räcker inte för att få igång utvecklingen och hålla den igång. Det behövs mer än så. Europeiska unionen måste fortsätta att investera i fred och säkerhet, i goda styrelseformer och i respekt för de mänskliga rättigheterna. Tack vare påtryckningar från EU har det fungerat i Kenya, och Raila Odinga är nu premiärminister. I östra Tchad har EUFOR mycket större problem. Men det är väldigt viktigt att utnyttja privat finansiering för offentliga ändamål. Här är det förmågan att låna pengar som är viktig. Lån är oftast inte tillgängliga för de fattigaste och det måste förändras. När utveckling är målsättningen måste man ge kvinnor och män lika tillgång, avskaffa straffräntor och investera i möjligheter för småföretagare som är mycket bra på nätverksarbete – allt detta i samarbete med lokala organisationer. Privata banker tänker inte automatiskt på dessa villkor och är långsammare med att låna ut till kvinnor än till män. Här kan EU göra stora förändringar genom kreditgarantier. Och Europeiska investeringsbanken måste låna ut mycket mer än vad den gör till mikrokreditinstitutioner. Dessa saker ger människor en riktig chans att visa vad kan och befästa sin egen existens som oberoende, självförsörjande medborgare. De fattiga länderna behöver också få mer att säga till om i Internationella valutafonden (IMF). Mer pengar behövs också för att hantera konsekvenserna av klimatförändringar genom att använda system för handel med koldioxidutsläppsrätter. Förorenaren betalar – det är inte de fattiga länderna som är ansvariga för den globala uppvärmningen. Biståndet måste inriktas på hållbara energiformer. Utvecklingspolitik är en central fråga för EU. EU måste vara en stark aktör på världsscenen och varje medlemsstat får agera på sitt eget sätt, men de måste även hålla samman och bidra med 0,7 procent av BNI. Det är millenniemål nummer åtta och om det åttonde målet uppnås kommer de andra målen att bli lättare att genomföra. Till sist vill jag säga att under den tid som det tog för mig att hålla detta anförande har 80 personer dött av svält och 50 barn har dött av sjukdomar som är lätta att bota."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"παράγει"10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, ANO pašlaik Ņujorkā diskutē par Tūkstošgades mērķiem. Ja vien situācija nemainīsies, mēs nesasniegsim šos mērķus līdz 2015. gadam. Tas nozīmē, ka nabadzība nebūs samazināta uz pusi, jauno māmiņu mirstības rādītājs nebūs ievērojami samazināts un ne visi bērni varēs gūt labumu no pamatizglītības. Dažviet mēs pat dzirdam aicinājumus nolikt malā Tūkstošgades mērķus. Tie nedarbojas. Problēma ir nogurums no atbalsta sniegšanas. Tas ir vēl viens apzīmējums cinismam un īsredzīgam savtīgumam. Nepietiekama palīdzība noteikti nerada pozitīvus rezultātus. Un, jā, palīdzības programmas bieži ir neveiksmīgas. Un tā ir problēma. Pārāk mazai palīdzība nav jēgas. Tas ir tā, it kā futbola treneris izsniegtu savai komandai tikai labās kājas apavus. Pēc kāda duča sacensību viņš saka: “Jūs katru reizi zaudējat, no jums nekad nekas neiznāks. Es te vairs nepiedalos — paturiet apavus, taču no šī brīža atbildīgi par sevi būsiet paši.” Ir ļoti daudz valstu, kur palīdzība pozitīvus rezultātus. Svarīgs ir palīdzības apjoms. Ruandā pēc genocīda tika sniegta būtiska palīdzība. Šī valsts ir atguvusies apbrīnojamā veidā. Prezidentu var daudz kritizēt — man pašam ir daudz ko teikt —, taču Ruanda pēc 1994. gada terora sniedza mācību visai pasaulei, kā dzīvot. Taču bez palīdzības tās ekonomiskā izaugsme būtu mazāk iespaidīga. Arī Mozambikā palīdzība ir radījusi pozitīvus rezultātus; un ir daudzi citi piemēri. Kopš Tūkstošgades mērķu noformulēšanas 29 miljoni bērnu ir spējuši gūt labumu no pamatizglītības. Ja pasaule būtu turējusi solījumus, pārtikas krīzes nebūtu. Ja katra pārtikusi valsts būtu tērējusi 0,7 % no IKP attīstības atbalstam, to bērnu skaits, kuri cieš no nepietiekama uztura, pašlaik atkal nepalielinātos pēc vairākus gadus ilgas samazināšanās. Tāpēc šis ziņojums ir Eiropas Parlamenta skaudrs atgādinājums dalībvalstīm turēt solījumus, īpaši tām dalībvalstīm, kuras kavējas, — Francijai, Vācijai, Apvienotajai Karalistei un Itālijai; es nosaucu tikai lielās dalībvalstis. Tām ir jāpalielina palīdzība līdz 2015. gadam saskaņā ar precīzu grafiku un ar vienādiem palielinājumiem. Nekādu atlikumu, jo novēlots pieaugums pēc virknes nelielu palielinājumu nozīmēs, ka laikā no šā brīža līdz 2015. gadam nabadzīgās valstis zaudēs 17 miljardus eiro lielu atbalstu. Ir jābūt skaidram vienam: ar valsts finansējumu vien nepietiek, lai uzsāktu attīstību un to turpinātu. Ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Eiropas Savienībai jāturpina ieguldīt miera un drošības, labas pārvaldības un cilvēktiesību ievērošanas jomā. Kenijā tas izdevies, pateicoties Eiropas spiedienam, un tagad ir premjerministrs. Čadas austrumu daļā klājas daudz grūtāk. Taču ir ļoti svarīgi sabiedriskiem mērķiem izmantot privāto finansējumu. Šajā gadījumā būtiska ir spēja aizņemties naudu. Aizdevumi visnabadzīgākajiem ir pieejami reti, un tas ir jāmaina. Nosakot attīstību par mērķi, ir jānodrošina sieviešu un vīriešu vienlīdzīga piekļuve bez sodošām procentu likmēm un ieguldījumi mazo darba devēju potenciālā, kuri ļoti labi veido sadarbības tīklus, — tas viss veicams kopīgi ar vietējām organizācijām. Privātās bankas automātiski nedomā par šiem nosacījumiem un kūtrāk aizdod sievietēm nekā vīriešiem. Šajā saistībā Eiropas Savienība var radīt milzīgu atšķirību, izmantojot kredītu garantijas. Un Eiropas Investīciju bankai ir jāaizdod daudz vairāk mikrokredītu iestādēm, nekā tā aizdod pašlaik. Tas viss sniedz cilvēkiem reālu iespēju parādīt sevi un nostiprināt savu esību kā neatkarīgiem, patstāvīgiem pilsoņiem. Nabadzīgajām valstīm ir arī jāpiešķir lielāka ietekme Starptautiskajā Valūtas fondā. Vairāk naudas ir arī vajadzīgs, lai risinātu klimata pārmaiņu sekas, izmantojot oglekļa emisiju tirdzniecības sistēmu. Piesārņotāji maksā; ne jau nabadzīgās valstis ir atbildīgas par globālo sasilšanu. Šajā gadījumā atbalsts galvenokārt ir jāpiešķir ilgtspējīgiem enerģijas veidiem. Attīstības politikai Eiropas Savienībā ir galvenā nozīme. Eiropas Savienībai ir jābūt spēcīgam dalībniekam pasaules mērogā — katrai dalībvalstij savā veidā, taču esot vienotām un ieguldot 0,7 % no IKP. Tas ir Tūkstošgades astotais mērķis, un šī astotā mērķa sasniegšana mazliet pietuvinās pārējo mērķu īstenošanu. Nobeigumā jāpiebilst, ka tajā laikā, kuru aizņēma šī runa, bada nāvē ir miruši astoņdesmit cilvēki un piecdesmit bērni, kas jaunāki par pieciem gadiem, ir miruši no viegli ārstējamām slimībām."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"P. Kagame"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, τα Ηνωμένα Έθνη αυτήν τη στιγμή συζητούν τους Στόχους της Χιλιετίας στη Νέα Υόρκη. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση, δεν θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους έως το 2015. Αυτό σημαίνει ότι η φτώχεια δεν θα έχει περιοριστεί στο μισό, το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας δεν θα έχει μειωθεί σημαντικά και δεν θα επωφελούνται όλα τα παιδιά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ενίοτε, ακούμε ακόμα και αιτήματα για εγκατάλειψη των Στόχων της Χιλιετίας. Δεν έχουν αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι η κόπωση των χορηγών της βοήθειας. Αυτός είναι ένας άλλος όρος για τον κυνισμό και την κοντόφθαλμη ιδιοτέλεια. Η ανεπαρκής βοήθεια είναι εγγυημένο ότι δεν θα επιφέρει αποτελέσματα. Είναι αλήθεια ότι τα προγράμματα βοήθειας συχνά αποτυγχάνουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολύ λίγη βοήθεια δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι σαν ένας προπονητής ποδοσφαίρου να εξόπλιζε την ομάδα του με παπούτσια μόνο για το δεξιό τους πόδι. Έπειτα από καμιά δεκαριά παιχνίδια, λέει «χάνετε κάθε φορά, δεν θα τα καταφέρετε ποτέ». Φεύγω – κρατήστε τα παπούτσια, αλλά από εδώ και εμπρός, είστε μόνοι σας.» Υπάρχουν πολλές χώρες όπου η βοήθεια αποτελέσματα. Η κλίμακα της βοήθειας είναι σημαντική. Στη Ρουάντα, παρασχέθηκε σημαντική βοήθεια μετά τη γενοκτονία. Η χώρα ανέκαμψε αξιοθαύμαστα. Υπάρχουν πολλές κριτικές τις οποίες κάποιος θα μπορούσε να στρέψει εναντίον του Προέδρου Kagame – και εγώ ο ίδιος έχω πολλές – αλλά, μετά τον τρόμο του 1994, η Ρουάντα προσφέρει ένα μάθημα ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, χωρίς βοήθεια, η οικονομική της ανάπτυξη θα ήταν λιγότερο εντυπωσιακή. Στη Μοζαμβίκη επίσης, η βοήθεια επέφερε αποτελέσματα και υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα. Από τη στιγμή που διατυπώθηκαν οι Στόχοι της Χιλιετίας, 29 εκατομμύρια παιδιά κατάφεραν να επωφεληθούν από την πρωτοβάθμια σχολική φοίτηση. Εάν ο κόσμος τηρούσε τις υποσχέσεις του, δεν θα υπήρχε επισιτιστική κρίση. Αν κάθε ευημερούσα χώρα δαπανούσε το 0,7% του ΑΕΠ της σε αναπτυξιακή βοήθεια, ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών τώρα δεν θα αυξανόταν ξανά, μετά την πτωτική του πορεία επί σειρά ετών. Επομένως, αυτή η έκθεση συνιστά μια αιχμηρή υπενθύμιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα κράτη μέλη για την τήρηση των υποσχέσεών τους, ιδίως προς εκείνα τα κράτη μέλη που κωλυσιεργούν – Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία, για να ονομάσουμε απλώς τα μεγάλα κράτη μέλη. Αυτές οι χώρες πρέπει να αυξήσουν τη βοήθειά τους έως το 2015, εντός ενός σαφούς χρονικού πλαισίου και σε ίσες προσαυξήσεις. Χωρίς αναβολές, επειδή μια όψιμη απότομη αύξηση έπειτα από μια σειρά μικρών αυξήσεων θα σήμαινε ότι οι φτωχές χώρες αποτυγχάνουν να λάβουν βοήθεια αξίας 17 δισεκατομμυρίων ευρώ από τώρα και μέχρι το 2015. Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές: τα δημόσια κονδύλια μεμονωμένα δεν αρκούν για να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν την ανάπτυξη. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην ειρήνη και την ασφάλεια, στην καλή διακυβέρνηση και στο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Κένυα, αυτό επέφερε αποτελέσματα, χάρη στην πίεση από την Ευρώπη, και ο Raila Odinga είναι τώρα πρωθυπουργός. Στο Ανατολικό Τσαντ, το EUFOR δυσκολεύεται πολύ περισσότερο. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας η χρήση ιδιωτικών κονδυλίων για δημόσιους στόχους. Η δυνατότητα δανεισμού χρημάτων είναι βασική εδώ. Τα δάνεια σπάνια διατίθενται στους φτωχότερους και αυτό πρέπει να αλλάξει. Με την ανάπτυξη ως στόχο, πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση για τις γυναίκες καθώς και για τους άνδρες, όχι τιμωρητικά επιτόκια, επένδυση σε ευκαιρίες για μικρούς εργοδότες που είναι πολύ καλοί στη δικτύωση, όλα αυτά σε σύνδεση με τοπικούς οργανισμούς. Οι ιδιωτικές τράπεζες δεν σκέφτονται αυτόματα αυτούς τους όρους και δανείζουν πιο εύκολα χρήματα σε άνδρες παρά σε γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη διαφορά εδώ μέσω των πιστωτικών εγγυήσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να δανείσει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι τώρα σε ιδρύματα μικροπίστωσης. Αυτά τα στοιχεία δίνουν στους ανθρώπους μια πραγματική ευκαιρία να καταδείξουν την υπόστασή τους και να εδραιώσουν την ίδια την ύπαρξή τους ως ανεξάρτητων, αυταρκών πολιτών. Οι φτωχές χώρες χρειάζονται επίσης να αποκτήσουν μεγαλύτερο δικαίωμα έκφρασης στο ΔΝΤ. Χρειάζονται επίσης περισσότερα χρήματα, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιώντας το σύστημα εμπορίας εκπομπών άνθρακα. Ο ρυπαντής πληρώνει. Δεν ευθύνονται οι φτωχές χώρες για την παγκόσμια υπερθέρμανση. Η βοήθεια εδώ πρέπει να εστιάσει σε βιώσιμες μορφές ενέργειας. Η αναπτυξιακή πολιτική είναι βασική υπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή, κάθε κράτος μέλος με τον τρόπο του, αλλά συνεργαζόμενα και συνεισφέροντας το 0,7% του ΑΕΠ. Αυτός είναι ο Στόχος της Χιλιετίας υπ’ αριθμόν 8 και η επίτευξη αυτού του όγδοου στόχου θα φέρει τους υπόλοιπους στόχους λίγο εγγύτερα στην εκπλήρωση. Συμπερασματικά, στο χρονικό διάστημα που χρειάστηκα για να εκφωνήσω αυτή την ομιλία, ογδόντα άνθρωποι θα έχουν πεθάνει από λιμοκτονία και πενήντα παιδιά κάτω της ηλικίας των πέντε ετών θα έχουν πεθάνει από ασθένειες που θεραπεύονται εύκολα."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident! Die Vereinten Nationen debattieren derzeit in New York über die Millenniums-Entwicklungsziele. Sofern sich nicht einige Dinge ändern, werden wir diese Ziele bis 2015 nicht erreichen. Das bedeutet, dass die Armut bis zu diesem Zeitpunkt nicht halbiert werden wird, die Müttersterblichkeitsrate nicht signifikant gesenkt werden wird und nicht alle Kinder Zugang zu Grundschulbildung haben werden. Hier und dort vernehmen wir Aufrufe, die Milleniums­Entwicklungsziele zu verschieben. Sie greifen nicht. Das Problem ist die Hilfsmüdigkeit. Ein anderer Begriff für Zynismus und kurzsichtiges Eigeninteresse. Eine unzureichende Hilfe zeitigt garantiert keine Ergebnisse. Und ja, Hilfsprogramme scheitern häufig. Und da liegt das Problem. Zu wenig Hilfe bringt nichts. Das ist so, als würde ein Fußballtrainer sein Team nur mit Schuhen für den rechten Fuß ausstatten. Nach einem Dutzend Spielen sagt er: „Ihr verliert ständig, das wird nie etwas. Ich bin raus – behaltet die Schuhe, aber ab jetzt seid ihr auf euch alleine gestellt.“ Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, in denen Hilfe Ergebnisse zeitigt. Der Umfang der Hilfe ist wichtig. In Ruanda wurde nach dem Völkermord umfassende Hilfe bereitgestellt. Das Land hat sich bewundernswert erholt. Sicher kann man Präsident Kagame kritisieren – mir selbst fiele dazu viel ein –, doch nach dem Terror von 1994 lehrt Ruanda die ganze Welt eine Lebenslektion. Ohne Hilfe wäre das Wirtschaftswachstum des Landes jedoch weniger beeindruckend gewesen. Auch in Mosambik hat die Hilfe zu Ergebnissen geführt, und es gibt viele weitere Beispiele. Seit Formulierung der Milleniums-Entwicklungsziele erhielten 29 Millionen Kinder die Möglichkeit, eine Grundschule zu besuchen. Wenn die Welt ihre Versprechen halten würde, gäbe es keine Lebensmittelkrise. Wenn jedes wohlhabende Land 0,7 % seines BSP für die Entwicklungshilfe geben würde, würde die Zahl der unterernährten Kinder heute nach einem jahrelangen Rückgang nicht wieder ansteigen. Mit diesem Bericht möchte das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich daran erinnern, ihre Versprechen einzuhalten, vor allem die Mitgliedstaaten, die dies bislang sehr schleppend tun – Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich und Italien, um nur die großen Mitgliedstaaten zu nennen. Sie müssen ihre Hilfe bis 2015 innerhalb eines klaren Zeitrahmens und in gleichmäßigen Schritten erhöhen. Dies darf nicht weiter hinausgeschoben werden, denn eine späte Aufstockung nach einer Reihe kleiner Erhöhungen würde für die armen Länder bis 2015 Verluste in Höhe von 17 Milliarden Euro bedeuten. Eines muss klar sein: öffentliche Mittel alleine sind nicht genug, um eine Entwicklung in Gang zu setzen und auch in Gang zu halten. Dazu braucht es mehr. Die Europäische Union muss in Frieden und Sicherheit, in eine verantwortungsvolle Staatsführung und die Achtung der Menschenrechte investieren. In Kenia hat das dank des Drucks aus Europa funktioniert, und heute ist Raila Odinga Ministerpräsident. Im Ost-Tschad gestaltet sich die Lage für die EUFOR sehr viel schwieriger. Doch der Einsatz privater Mittel für öffentliche Ziele ist unumgänglich. Hierbei ist die Möglichkeit, Geld zu leihen, von zentraler Bedeutung. Darlehen sind für die Ärmsten nur selten verfügbar, und das muss sich ändern. Das Entwicklungsziel vor Augen muss es um Folgendes gehen: gleichberechtigter Zugang für Frauen und Männer, keine Wucherzinssätze, Investitionen in Kleinunternehmer, die sehr gut vernetzt sind, und all dies in Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen. Privatbanken denken nicht automatisch über diese Bedingungen nach und neigen dazu, eher Männern als Frauen Geld zu leihen. Die Europäische Union kann hier durch Kreditbürgschaften etwas bewirken. Ferner muss die Europäische Investitionsbank Mikrokreditinstituten deutlich mehr Darlehen als bislang verfügbar machen. Diese Mittel eröffnen den Menschen eine echte Chance zu zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, und ihre eigene Existenz als unabhängige und selbstständige Bürger zu festigen. Darüber hinaus brauchen die armen Länder mehr Mitspracherecht im IWF. Um die Folgen des Klimawandels mittels des Emissionshandelssystems bewältigen zu können, ist ebenfalls mehr Geld vonnöten. Hierbei geht es um das Verursacherprinzip; nicht die armen Länder sind für die Erderwärmung verantwortlich. Die Hilfe muss sich hier auf nachhaltige Energieträger konzentrieren. Die Entwicklungspolitik ist eines der zentralen Themen der Europäischen Union. Die Europäische Union muss auf der Weltbühne eine starke Position einnehmen, jeder Mitgliedstaat auf seine eigene Weise, jedoch Hand in Hand mit den anderen und durch einen Beitrag von 0,7 % seines BSP. Das ist das achte Milleniums­Entwicklungsziel, und wenn dieses achte Ziel erreicht wird, werden auch die übrigen Ziele ihrer Umsetzung ein wenig näher kommen. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass während der Zeit, in der ich hier gesprochen habe, achtzig Menschen an Hunger und fünfzig Kinder unter fünf an leicht heilbaren Krankheiten gestorben sein werden."@de9
lpv:translated text
"Mr President, the UN is currently debating the Millennium Goals in New York. Unless things change, we shall not achieve those Goals by 2015. That means that poverty will not have been halved, the maternal mortality ratio will not have been significantly reduced, and not all children will be benefiting from primary education. Here and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved. They are not working. Aid fatigue is the problem. That is another term for cynicism and short-sighted self-interest. Insufficient aid is guaranteed not to produce results. And yes, aid programmes frequently fail. And that is the problem. Too little aid doesn't work. It is as if a football trainer kitted his team out with shoes for their right feet only. After a dozen or so matches he says 'you lose every time, you'll never be any good. I'm out of here – keep the shoes, but you're on your own from now on.' There are plenty of countries where aid does produce results. The scale of the aid is important. In Rwanda substantial aid was given after the genocide. The country has recovered admirably. There are many criticisms one might level against President Kagame – I have plenty myself – but following the terror of 1994 Rwanda offers a lesson in living to the whole world. But without aid its economic growth would have been less impressive. In Mozambique too, aid has produced results; and there are many other examples. Since the Millennium Goals were formulated, 29 million children have been able to benefit from primary schooling. If the world kept its promises, there would not be a food crisis. If every prosperous country spent 0.7% of its GNP on development aid the number of malnourished children would not now be rising again after being in decline for years. So this report constitutes a sharp reminder by the European Parliament to Member States to keep their promises, especially those Member States which are dragging their feet – France, Germany, the United Kingdom and Italy, to name just those big Member States. They must increase their aid by 2015, within a clear time frame and in equal increments. No backloading, because a late surge after a series of small increases would mean the poor countries losing out on aid worth 17 billion euros between now and 2015. One thing has to be clear: public funds alone are not enough to get development going and keep it going. It takes more than that. The European Union has to go on investing in peace and security, in good governance and respect for human rights. In Kenya that has worked, thanks to pressure from Europe, and Raila Odinga is now prime minister. In Eastern Chad EUFOR is having a far harder time of it. But it is vital to harness private funds for public goals. The ability to borrow money is key here. Loans are rarely available to the poorest, and that must change. With development as the goal, there must be equal access for women as well as men, no punitive rates of interest, investment in opportunities for small employers who are very good at networking, all this in association with local organisations. Private banks do not automatically think about these conditions and are slower to lend to women than to men. The European Union can make an enormous difference here through credit guarantees. And the European Investment Bank must lend a lot more than it does at present to microcredit institutions. These things give people a real chance to show what they are made of and consolidate their own existence as independent, self-sufficient citizens. The poor countries also need to be given more of a say in the IMF. More money is also needed to cope with the consequences of climate change using the carbon emissions trading system. The polluter pays; it is not the poor countries that are responsible for global warming. Aid here must focus on sustainable forms of energy. Development policy is a central concern of the European Union. The European Union must be a strong player on the world stage, each Member State in its own way but standing together and contributing 0.7% of GNP. That is Millennium Goal number 8, and achievement of that eighth goal will bring the other goals a little closer to realisation. In conclusion, in the time it has take for me to deliver this speech, eighty people will have died of starvation and fifty children under the age of five will have died from easily curable illnesses."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, las Naciones Unidas están debatiendo actualmente los Objetivos de Desarrollo Milenio en Nueva York. A menos que las cosas cambien, no alcanzaremos los objetivos en 2015, lo que implica que no habremos reducido la pobreza a la mitad, ni habremos reducido la tasa de mortalidad materna y no todos los niños tendrán acceso a la enseñanza primaria. Incluso oímos voces procedentes de diversos lugares que piden que se dé carpetazo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, porque no son funcionales. El problema es la fatiga de la ayuda, que es otro término para designar al cinismo y el egoísmo corto de miras. Si no se presta la ayuda suficiente no se obtendrán resultados. Y es cierto, los programas de ayuda fracasan a menudo. Y ése es el problema. La ayuda, cuando es demasiado escasa, no funciona. Es como si un entrenador de fútbol equipara a su equipo con botas únicamente para el pie derecho y, tras una docena de partidos dijera: «Siempre perdemos, nunca seréis buenos. Yo me largo, quedaos con las botas, pero no contéis más conmigo». En muchos países, la ayuda sí produce resultados. La escala de la ayuda es importante. En Rwanda se prestó una ayuda sustancial tras el genocidio. Y el país se ha recuperado admirablemente. Se pueden hacer muchas críticas al Presidente Kagame –yo mismo podría hacer bastantes – pero, tras el período de terror en 1994, Rwanda ofrece una lección de supervivencia al mundo entero. Pero sin ayuda, su crecimiento económico no habría sido tan impresionante. También en Mozambique la ayuda ha logrado resultados y existen muchos otros ejemplos. Desde la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 29 millones de niños más asisten a la escuela primaria. Si el mundo cumpliera sus promesas no habría crisis alimentaria. Si todos los países ricos dedicaran un 0,7 % de su PIB a la ayuda al desarrollo, el número de niños desnutridos no estaría aumentando después de haber descendido durante años. Así pues, con este informe, el Parlamento Europeo desea recordar a los Estados miembros que deben cumplir sus promesas, en particular aquellos Estados miembros que se muestran más renuentes a hacerlo, como Francia, Alemania, el Reino Unido e Italia, por sólo mencionar a estos grandes Estados miembros. Deben aumentar su ayuda de aquí a 2015 en el marco de un calendario claro y en incrementos iguales. Nada de retrasos, porque un incremento tardío después de una serie de pequeños aumentos haría que los países pobres perdieran ayudas por un valor de 17 000 millones de euros de aquí hasta 2015. Hay algo que debe quedar claro: los fondos públicos no son suficientes para poner en marcha el desarrollo y mantenerlo. Se necesita más. La Unión Europea debe seguir invirtiendo en paz y seguridad, en buena gobernanza y en el respeto de los derechos humanos. En Kenia se han obtenido resultados gracias a las presiones europeas y a Raila Odinga, el actual Primer Ministro. En Chad Oriental, las EUFOR están teniendo más problemas. Pero es esencial obtener fondos públicos para objetivos públicos. La capacidad para pedir prestado es clave en este aspecto. Rara vez se conceden préstamos a los más pobres y eso tiene que cambiar. En el marco del objetivo de desarrollo, debe haber igualdad de oportunidades de acceso para mujeres y hombres, tipos de interés no punitivos, inversiones en oportunidades para pequeñas empresas que tengan una gran capacidad para asociarse entre sí, todo ello en colaboración con organizaciones locales. Los bancos privados no piensan automáticamente en estas condiciones y prestan con más facilidad a los hombres que a las mujeres. La Unión Europea puede marcar una gran diferencia mediante las garantías de crédito. Y el Banco Europeo de Inversiones debe ofrecer un volumen de préstamos mucho mayor que el actual a las entidades dedicadas a los microcréditos. Todo esto brinda a las personas una auténtica oportunidad de demostrar de lo que son capaces y de consolidar su existencia como ciudadanos independientes y autosuficientes. Los países pobres también deben tener más voz en el FMI. Se requiere también más dinero para hacer frente a las consecuencias del cambio climático en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión. El que contamina paga; no son los países pobres los responsables del calentamiento global. En este aspecto, la ayuda debe concentrarse en fuentes de energía sostenibles. La política de desarrollo es uno de los principales motivos de preocupación de la Unión Europea. La Unión Europea debe ser un importante actor en la escena internacional, cada Estado miembro a su manera, pero todos juntos y aportando un 0,7 % de su PIB. Ése es el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 8, y su consecución permitirá acercarse un poco más a los objetivos restantes. Por último, diré que en el tiempo que ha durado mi intervención ocho personas han muerto de hambre y cincuenta niños menores de cinco años habrán muerto de enfermedades fácilmente curables."@es21
lpv:translated text
"Senhor Presidente, a ONU está presentemente a debater os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em Nova Iorque. A menos que as coisas mudem, não atingiremos esses objectivos em 2015. Isso significa que a pobreza não terá sido reduzida a metade, a taxa de mortalidade materna não terá sido significativamente reduzida, e nem todas as crianças estarão a beneficiar da educação primária. Aqui e ali ouvimos mesmo apelos para que os Objectivos do Milénio sejam arquivados. Eles não estão a funcionar. O problema é a fadiga da ajuda. Isto é outro termo para cinismo e egoísmo míope. A ajuda insuficiente não produz de certeza resultados. E é indubitável que os programas de ajuda frequentemente falham. E esse é o problema. Uma ajuda demasiado pequena não funciona. É como se um treinador de futebol equipasse a sua equipa com botas só para o pé direito. Após uma dúzia de jogos, ele diz "vocês perdem sempre, e nunca prestarão para nada. Vou-me embora – fiquem com as botas, mas a partir de agora ficam por vossa conta e risco". Há muitos países em que a ajuda produz resultados. A escala da ajuda é importante. No Ruanda, foi prestada uma ajuda substancial após o genocídio. O país recuperou de forma admirável. Há muitas críticas que se podem fazer ao Presidente Kagame – e eu tenho muitas – mas, depois do terror de 1994, o Ruanda representa uma lição de vida para o mundo inteiro. Porém, sem ajuda, o seu crescimento económico teria sido menos impressivo. Também em Moçambique a ajuda produziu resultados; e existem muitos outros exemplos. Desde que os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio foram formulados, 29 milhões de crianças puderam beneficiar da escolaridade primária. Se o mundo tivesse cumprido as suas promessas, não haveria uma crise alimentar. Se todas as nações prósperas gastassem 0,7% do seu PIB na ajuda ao desenvolvimento, o número de crianças subnutridas não estaria agora de novo a crescer depois de ter diminuído durante anos. Assim, este relatório constitui uma forte chamada de atenção, por parte do Parlamento Europeu, aos Estados-Membros para que cumpram as suas promessas, especialmente aqueles que estão a arrastar os pés – França, Alemanha, Reino Unido e Itália, para designar apenas os grandes Estados-Membros. Têm de aumentar a sua ajuda até 2015, dentro de um quadro temporal claro e com incrementos iguais. Sem pois um aumento brusco no final do período após uma série de pequenos aumentos significaria que os países pobres perderiam 17 mil milhões de euros de ajuda entre o momento actual e 2015. Uma coisa tem de ficar clara: os fundos públicos, por si sós, não são suficientes para conseguir que o desenvolvimento arranque e se mantenha. É preciso mais do que isso. A União Europeia tem de continuar a investir na paz e na segurança, na boa governança e no respeito pelos direitos humanos. No Quénia, isso funcionou, graças à pressão da Europa, e Raila Odinga é agora primeiro-ministro. No Leste do Chade, a EUFOR está a passar por uma situação muito mais difícil. Mas é vital aproveitar fundos privados para fins públicos. Aqui, a chave consiste na capacidade de pedir dinheiro emprestado. Estão raramente disponíveis empréstimos para os mais pobres, e isso tem de mudar. Com o desenvolvimento como objectivo, tem de haver igualdade de acesso para as mulheres e para os homens, ausência de taxas de juro punitivas, e investimento em oportunidades para os pequenos empregadores que são muito bons no trabalho em rede, tudo isto em associação com organizações locais. Os bancos privados não pensam automaticamente nestas condições e são mais lentos a emprestar às mulheres do que aos homens. A União Europeia pode fazer aqui uma enorme diferença através das garantias de crédito. E o Banco Europeu de Investimentos tem de emprestar muito mais às instituições de microcrédito do que o faz actualmente. Estas coisas dão às pessoas uma real oportunidade de mostrarem aquilo de que são capazes e consolidarem a sua própria existência enquanto cidadãos independentes e autónomos. Os países pobres também precisam de ter mais poder de intervenção no FMI. É igualmente necessário mais dinheiro para enfrentar as consequências das alterações climáticas utilizando o sistema de comércio das emissões de carbono. O poluidor tem de pagar; não são os países pobres os responsáveis pelo aquecimento global. Neste campo, a ajuda tem de centrar-se nas formas sustentáveis de energia. A política de desenvolvimento é uma preocupação central da União Europeia. A União Europeia tem de ser um actor forte no palco mundial, cada um dos Estados-Membros à sua maneira, mas permanecendo todos unidos e contribuindo com 0,7% do PIB. Esse é o Objectivo de Desenvolvimento do Milénio número 8, e a consecução desse oitavo objectivo fará com que os outros fiquem um pouco mais próximos de se realizarem. Em conclusão, no tempo que levei a proferir este discurso, terão morrido oitenta pessoas de inanição e cinquenta crianças com menos de cinco anos terão morrido de doenças facilmente curáveis."@pt17
lpv:translated text
". Signor Presidente, a New York l'ONU sta discutendo gli obiettivi di sviluppo del Millennio. Se la situazione non verrà modificata, non saremo in grado di raggiungere tali obiettivi entro il 2015. Ciò significa che non sarà possibile dimezzare la povertà, ridurre sensibilmente il tasso di mortalità materna né assicurare a tutti i bambini l'accesso all'istruzione elementare. Da più parti giunge persino la richiesta di rinviare gli obiettivi di sviluppo del Millennio che non stanno dando i risultati attesi. Il problema è la cosiddetta che è un altro modo per definire il cinismo e il miope egoismo. Aiuti insufficienti non possono in alcun modo portare a dei risultati ed è vero che spesso i programmi di aiuto falliscono. Il problema è proprio questo: aiuti eccessivamente esigui non possono funzionare. E’ come se un allenatore di calcio fornisse ai propri giocatori soltanto scarpe destre. Dopo una dozzina di partite direbbe loro: "Perdete sempre, non ce la farete mai. Io me ne vado. Tenetevi pure le scarpe, ma da questo momento andate avanti da soli". Vi sono numerosi paesi in cui gli aiuti sortiscono invece i risultati attesi. La portata di tali aiuti è importante. In Ruanda, dopo il genocidio, gli aiuti sono stati consistenti e il paese si è ripreso ottimamente. Molte sono le critiche che si potrebbero rivolgere al presidente Kagame – io stesso ne avrei diverse da fare – ma il terrore vissuto dal Ruanda nel 1994 è una lezione di vita per il mondo intero. Senza aiuti economici, tuttavia, lo sviluppo economico del paese sarebbe stato meno evidente. Anche in Mozambico gli aiuti hanno prodotto dei risultati e potrei citare molti altri esempi. Dal momento in cui sono stati formulati gli obiettivi di sviluppo del Millennio, 29 milioni di bambini hanno avuto accesso all'istruzione elementare. Se il mondo mantenesse le proprie promesse, non esisterebbe la crisi alimentare. Se ogni paese ricco destinasse lo 0,7 per cento del proprio PNL agli aiuti allo sviluppo, oggi il numero di bambini malnutriti non sarebbe nuovamente in aumento, dopo anni in cui era andato riducendosi. Scopo di questa relazione è quindi esortare con forza il Parlamento europeo e gli Stati membri a mantenere le proprie promesse, soprattutto quegli Stati membri che al momento sembrano più riluttanti: Francia, Germania, Regno Unito e Italia, per citarne solo alcuni tra i principali. Tali paesi devono incrementare i propri aiuti entro il 2015, secondo una tempistica chiara e con pari incrementi. Non è possibile rimandare, poiché per i paesi poveri un aumento tardivo dopo una serie di piccoli incrementi significherebbe perdere aiuti per 17 miliardi di euro nel periodo compreso tra oggi e il 2015. Un punto dev'essere chiaro: da soli, i fondi pubblici non sono sufficienti ad avviare e mantenere lo sviluppo. Sono necessarie maggiori risorse. L'Unione europea deve continuare a investire in pace e sicurezza, nella sana gestione degli affari pubblici e nel rispetto per i diritti umani. In Kenya tale politica ha funzionato: grazie alla pressione esercitata dall'Europa, Raila Odinga è oggi primo ministro. Nel Ciad orientale l'EUFOR sta incontrando maggiori difficoltà, tuttavia è essenziale raccogliere fondi privati da destinare a obiettivi pubblici. In questo frangente, la capacità di ottenere finanziamenti è essenziale. Difficilmente i più poveri hanno accesso ai prestiti e tale situazione va modificata. Per ottenere lo sviluppo, è necessario assicurare pari opportunità di accesso a uomini e donne, eliminare i tassi d'interesse proibitivi, investire in opportunità per i piccoli imprenditori che si dimostrano particolarmente abili nel creare reti di relazioni; tutte queste azioni devono essere sempre intraprese in collaborazione con le organizzazioni locali. Le banche private non tengono automaticamente conto di queste condizioni e impiegano tempi più lunghi per concedere finanziamenti alle donne rispetto agli uomini. In tal senso, l'Unione europea può fare un'enorme differenza, tramite le garanzie di credito, e la Banca europea per gli investimenti deve aumentare notevolmente i finanziamenti agli enti che si occupano di microcredito. Sono queste le iniziative che danno ai cittadini l'opportunità di dimostrare concretamente di che stoffa sono fatti e di consolidare la propria esistenza come individui indipendenti e autosufficienti. Ai paesi poveri dovrebbe inoltre essere concessa più voce in capitolo nell'ambito del Fondo monetario internazionale. E’ inoltre necessario incrementare i finanziamenti per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici, utilizzando il sistema di scambio delle emissioni di biossido di carbonio. Chi inquina paga: non sono i paesi poveri i responsabili del riscaldamento globale. In questo ambito, gli aiuti devono concentrarsi su forme di energia sostenibile. La politica per lo sviluppo è una questione centrale per l'Unione europea. Essa deve avere maggiore peso sullo scenario internazionale, ciascuno Stato membro secondo le proprie modalità, ma sempre insieme agli altri, con un contributo pari allo 0,7 per cento del PNL. Questo è l'obiettivo di sviluppo del Millennio numero 8 che, se verrà raggiunto, contribuirà alla realizzazione anche degli altri obiettivi. Concludo ricordando che nel tempo che ho impiegato per il mio intervento ottanta persone sono morte di fame e cinquanta bambini sotto i cinque anni sono morti a causa di malattie facilmente curabili."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, les Nations unies débattent actuellement à New York des objectifs du Millénaire. À moins que les choses ne changent, nous n’atteindrons pas ces objectifs d’ici 2015. Ce qui veut dire que la pauvreté n’aura pas été diminuée de moitié, que le taux de mortalité maternelle n’aura pas été réduit d’une manière significative et que tous les enfants n’auront pas bénéficié d’un enseignement primaire. Çà et là, nous entendons même des appels à la mise en suspens des objectifs du Millénaire. Ils ne fonctionnent pas. Le problème réside dans la diminution de l’enthousiasme pour l’aide. Ce n’est qu’une autre façon de désigner le cynisme et l’intérêt personnel dénué de vision. Une aide insuffisante ne saurait produire des résultats. Et en effet, les programmes d’assistance échouent fréquemment. Et voilà bien le problème. Avec trop peu d’aide, ça ne fonctionne pas. C’est comme si un entraîneur de football équipait son équipe de chaussures pour le pied droit uniquement. Après environ une douzaine de matches, il dit: «Vous perdez tout le temps, vous ne serez jamais bons. Cela ne me concerne plus – Gardez les chaussures, mais à partir de maintenant, débrouillez-vous.» Il y a bien assez de pays où l’aide produit des résultats. L’échelle de l’aide est importante. Après le génocide, une aide substantielle avait été octroyée au Rwanda. Le pays s’est admirablement redressé. Un grand nombre de critiques peuvent être soulevées contre le président Kagame – j’en ai moi-même un certain nombre – mais après la terreur de 1994, le Rwanda offre au monde entier une leçon de vie. Mais sans aide, sa croissance économique aurait été moins impressionnante. Au Mozambique aussi, l’aide a produit des résultats; et il existe beaucoup d’autres exemples. Depuis que les objectifs du Millénaire ont été formulés, 29 millions d’enfants ont pu bénéficier d’un enseignement scolaire primaire. Si le monde tenait ses promesses, il n’y aurait pas de crise alimentaire. Si tous les pays prospères consacraient 0,7 % de leur PNB à l’aide au développement, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition ne serait pas encore en train d’augmenter après avoir été en baisse pendant des années. Ce rapport constitue donc un rappel vigoureux que le Parlement européen adresse aux États membres afin qu’ils tiennent leurs promesses, en particulier ces États membres qui font preuve de mauvaise volonté – la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie, pour ne citer que les grands États membres. Ils doivent accroître leur aide d’ici 2015, selon un calendrier précis et un taux de croissance identique. Pas de financement rétroactif, car un sursaut tardif après une série de petites augmentations signifierait que les pays en développement perdraient 17 milliards d’euros d’aide d’ici 2015. Il faut clarifier une chose: les fonds publics seuls ne suffisent pas à faire démarrer le développement et à le poursuivre. Il faut plus que cela. L’Union européenne doit continuer à investir dans la paix et la sécurité, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme. Au Kenya, ceci a fonctionné, grâce à la pression exercée par l’Europe, et Raila Odinga est à présent premier ministre. Au Tchad oriental, l’EUFOR éprouve des difficultés autrement importantes. Mais il est essentiel d’atteler les fonds privés à des objectifs publics. La capacité à emprunter de l’argent est ici fondamentale. Les prêts sont rarement disponibles aux plus pauvres, et cela doit changer. Avec le développement pour objectif, l’accès au crédit doit être identique aussi bien pour les femmes que pour les hommes, les taux d’intérêts ne doivent pas être dissuasifs, l’investissement doit offrir des opportunités aux petits entrepreneurs très bons en matière de travail en réseau, tout ceci devant s’accomplir en association avec les organisations locales. Les banques privées ne pensent pas automatiquement à ces conditions et sont plus lentes à prêter aux femmes qu’aux hommes. L’Union européenne peut faire une différence énorme dans ce contexte grâce aux garanties de crédit. Et la Banque européenne d’investissement doit prêter aux institutions de microfinance bien plus qu’elle ne le fait à présent. Ces mesures donnent aux gens une occasion réelle de montrer ce qu’ils valent et de raffermir leur propre existence en tant que citoyens indépendants et autonomes. Les pays pauvres ont également besoin d’une influence plus importante au sein du FMI. Il faut également plus d’argent pour faire face aux conséquences du changement climatique en utilisant le système d’échange des droits d’émission. Le pollueur est le payeur; ce ne sont pas les pays pauvres qui sont responsables du réchauffement de la planète. L’aide doit ici se concentrer sur des formes d’énergie durables. La politique de développement est un souci majeur de l’Union européenne. L’Union doit être un acteur solide à l’échelle mondiale, chaque État membre agissant à sa façon mais conjointement et en contribuant à hauteur de 0,7 % du PNB. Il s’agit de l’objectif 8 du Millénaire, et l’accomplissement de ce huitième objectif rapprochera un peu plus de leur réalisation les autres objectifs. En conclusion, pendant le temps que j’ai pris pour prononcer ce discours, quatre-vingt personnes seront mortes de faim et cinquante enfants de moins de cinq ans seront morts de maladies aisément guérissables."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080922.24.1-175"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph