Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-22-Speech-1-077"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080922.19.1-077"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, sorry, this is part two. As Mr Rasmussen said, these reports are balanced, though some may be more inclined to quote from the press from one side of the scales than the other. We have had rumblings about hedge funds and private equity for years but, caught up in the present financial turmoil, it is no longer a rarity to be concerned about debt and leverage. However, this does present us with an opportunity to clear the air and establish a comprehensive review that addresses the exposure issues underlying the present turmoil as well as other risk and debt issues, including those within hedge funds and private equity. The reports do accept that this must be done on a non-discriminatory and principled basis, paying due regard to proportionality. It also needs to be done in the context of international developments and, above all, it must be smart. Now, whilst debt and its proper management is one issue that appears everywhere at the moment, another is that of compensation packages and conflict of interest. Clearly, for market stability, steps have to be taken to ensure that rewards match longer-term horizons. I agree that that principle should extend to all areas. This is not to endorse the notion that all private equity and venture capital has asset stripping as its motivation: that is certainly not the best way to turn around a failing company into a profitable, saleable one. Indeed, national laws to prevent asset stripping already exist, but they have rarely been used. So I am not convinced that a European measure would in fact be any progress. Coming again to the matter of regulation versus voluntary codes, many of the voluntary codes are only just getting under way, and for the main part these should be given time to operate. They are also easier to update, but as I said earlier, they are not a private matter, and public confidence does come into the equation. So I am pleased that my suggestion of a one-stop website as a register of voluntary codes with relevant links to compliance postings has been accepted by colleagues as a potentially useful tool, and I hope the Commissioner will follow that up. When it comes to transparency, it is also important to recognise that the public investors and supervisors need different levels of information, and that information has to be fit for purpose. Even within the context of professional investors, burying information in what I would call ‘legal spam’ is unacceptable. Supervisors should have all the information that they need, but care has to be taken in those areas where the information should not get into the public domain. Finally, we have gone into those sensitive areas of securitisation and credit rating agencies. On securitisation, I know the Commissioner likes the retention idea, but that is clearly just one available tool, and I would urge that he be prepared to swap tools and that he should not close the tool box too soon. On rating agencies, there is a need to get a better handle on many matters, but I do warn against fragmentation from a system of internationally accepted ratings. Again, both these areas are an example of where, as I said, we must be smart: we must be smart ahead of trying to be vindictive."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, omlouvám se, toto je pokračování. Jak řekl pan Rasmussen, tyto zprávy jsou vyvážené, byť možná mají tendenci citovat spíše z tisku tíhnoucího k jedné straně vah než z opačného. Už léta jsme poslouchali reptání na adresu zajišťovacích fondů a soukromých kapitálových fondů, ale když jsme se nyní ocitli uprostřed současného finančního chaosu, už není neobvyklé mít obavy týkající se zadlužení a pákového efektu. To nám však dává příležitost pročistit vzduch a provést celkové přezkoumání, které se zaměří na otázky expozice, které leží v pozadí současného zmatku, i na problémy dalších rizik a zadlužení, včetně těch týkajících se zajišťovacích fondů a soukromých kapitálových fondů. Zprávy akceptují, že toto musí být prováděno na nediskriminačním a principiálním základě při dodržení proporcionality. Je zároveň třeba to provést v kontextu mezinárodního vývoje a především je třeba postupovat chytře. Zatímco v současné době se všude objevuje problém zadlužení a jeho správného řízení, dalším problémem je systém odměňování a konflikt zájmů. Je zjevné, že pro zajištění stability trhu je třeba učinit kroky, které zajistí, že odměňování se bude odvíjet od dlouhodobého vývoje. Souhlasím, že tento princip by měl být uplatňován ve všech oblastech. To neznamená, že se připojuji k názoru, že veškeré soukromé kapitálové fondy a rizikový kapitál usilují pouze o výprodej aktiv podniků: to skutečně není ideální způsob, jak změnit upadající podnik v ziskový a tedy prodejný. Ve skutečnosti existují národní zákony, které zamezují výprodeji aktiv, ale jen zřídka byly uplatňovány. Nejsem tedy úplně přesvědčená, že by evropské opatření skutečně přineslo nějaký pokrok. Co se znovu týká otázky regulace versus dobrovolné kodexy, mnohé dobrovolné kodexy teprve vstupují do praxe a z valné části by jim měl dán čas k činnosti. Je také snadnější je aktualizovat, ale jak už jsem prohlásila dříve, nejsou soukromou záležitostí a do hry vstupuje i důvěra veřejnosti. Proto mne těší, že můj návrh na vytvoření komplexní internetové stránky, která by sloužila jako seznam dobrovolných kodexů s příslušnými odkazy na oznámení o splnění podmínek, byl kolegy přijat jako potenciálně užitečný nástroj a doufám, že se pan komisař připojí. Co se týká transparentnosti, je třeba vzít na vědomí, že veřejní investoři a dozorčí orgány potřebují informace různé úrovně a že informace musí sloužit účelu. I v kontextu profesionálních investorů je nepřijatelné ukrývání informací v tom, co nazývám „legální spam“. Dozorčí orgány by měly mít veškeré informace, které potřebují, ale je třeba postupovat opatrně v oblastech, kde by informace neměly proniknout na veřejnost. Závěrem se dostáváme do citlivých oblastí sekuritizace a ratingových agentur. V oblasti sekuritazice vím, že pan komisař má rád myšlenku doby držení, ale to očividně představuje pouze jeden z dostupných nástrojů a já bych mu doporučovala, aby byl připraven použít i jiné nástroje a předčasně nezavíral brašnu. Co se týká ratingových agentur, je třeba řadu záležitostí lépe uchopit, ale varuji před rozdrobením systému mezinárodně přijímaných hodnocení. Obě tyto otázky jsou příkladem oblastí, kde musíme, jak jsem řekla, postupovat chytře: musíme být chytří a nikoli usilovat o pomstu."@cs1
". Hr. formand! Beklager, dette er anden del. Som hr. Rasmussen sagde, er disse betænkninger afbalancerede, selv om nogle kan have mere tendens til at citere mere fra pressen på den ene side af vægtskålen end på den anden. Vi har hørt rygter om hedgefonde og private equity i årevis, men i den nuværende uro på finansmarkederne, er det ikke længere sjældent, at man er bekymret over gæld og gearing. Men dette giver os en mulighed for at rense luften og gennemføre en omfattende revision, hvor vi undersøger de eksponeringsproblemer, der ligger bag den nuværende uro, samt andre problemer vedrørende risici og gæld, herunder inden for hedgefonde og private equity. I betænkningerne accepterer man, at dette skal foregå på en ikkediskriminerende måde og i henhold til principper samt under skyldig hensyntagen til proportionaliteten. Det skal også ske inden for rammerne af den internationale udvikling, og frem for alt skal det gøres intelligent. Mens gæld og den korrekte forvaltning af gælden er et spørgsmål, der optræder overalt i øjeblikket, vedrører et andet spørgsmål bonuspakker og interessekonflikter. Af hensyn til markedsstabiliteten har man helt klart taget skridt for at sikre, at bonuserne beregnes ud fra en længere tidshorisont. Jeg er enig i, at dette princip bør gælder for alle områder. Dette sker for ikke at underbygge den opfattelse, at al private equity- og risikokapital har selskabstømning som sin vigtigste begrundelse: Det er bestemt ikke den bedste måde at vende en virksomhed, der er i fare, til en rentabel og salgbar virksomhed. Der findes rent faktisk allerede national lovgivning, der skal forhindre selskabstømning, men de har sjældent været anvendt. Så jeg er ikke overbevist om, at en europæisk foranstaltning rent faktisk vil være et fremskridt. Med hensyn til spørgsmålet om lovgivning over for frivillige kodekser er mange af de frivillige kodekser først ved at blive indført, og de fleste af disse skal have tid til at komme i gang. De er også lettere at ajourføre, men som jeg sagde tidligere, er de ikke et privat anliggende, og befolkningens tillid er ikke en del af ligningen. Så det glæder mig, at kollegerne har accepteret mit forslag om et enkelt websted med et register over frivillige kodekser med relevante links til eksempler på efterlevelse som et potentielt nyttigt værktøj, og jeg håber, at kommissæren vil følge op på dette. Med hensyn til gennemsigtighed er det også vigtigt at erkende, at offentlige investorer og tilsyn har behov for forskellige grader af information, og at informationen skal være formålstjenlig. Selv i forbindelse med professionelle investorer er det uacceptabelt at begrave oplysningerne i det, jeg vil betegne "juridisk spam". De tilsynsførende skal have alle de oplysninger, de har brug for, men man skal passe på inden for de områder, hvor oplysningerne ikke må blive offentligt kendte. Endelig har vi bevæget os ind på de følsomme områder med sekuritisering og kreditvurderingsbureauer. Med hensyn til sekuritisering ved jeg, at kommissæren sætter pris på tanken om tilbageholdelse, men det er helt klart kun ét af de mulige værktøjer, og jeg vil opfordre ham til at være parat til at bytte værktøj og til ikke at lukke værktøjskassen i for tidligt. Med hensyn til kreditvurderingsbureauer er der behov for at få mere hånd i hanke på mange områder, men jeg vil advare mod fragmentering gennem et system med internationalt accepterede vurderinger. Igen er begge disse områder eksempler på områder, hvor vi som sagt skal være intelligente: Vi skal være intelligente i stedet for at forsøge at være hævngerrige."@da2
". Herr Präsident! Bitte entschuldigen Sie, nun folgt Teil zwei. Wie Herr Rasmussen sagte, handelt es sich hierbei um ausgewogene Berichte, wobei manche möglicherweise eher den Eindruck erweckten, es handele sich um Zitate aus der Presse, und schon etwas einseitig wirkten. Ein gewisses Grummeln war schon seit Jahren nicht zu überhören, wenn es um Hedge­Fonds und Private Equity ging. Nun, im Gestrüpp der gegenwärtigen finanziellen Turbulenzen, ist man kein Exot mehr, wenn man sich über Verschuldung und Fremdfinanzierung Gedanken macht. Dies gibt uns jedoch die Möglichkeit zu einer grundlegenden Überprüfung der Kreditrisiken, die zu den aktuellen Turbulenzen führten, sowie weiterer Themen im Zusammenhang mit Risiken und Verbindlichkeiten, einschließlich der innerhalb von Hedge-Fonds und Private Equity bestehenden. In den Berichten wird akzeptiert, dass dabei frei von Diskriminierung und unter Einhaltung geltender Prinzipien vorgegangen werden und die Proportionalität gewahrt bleiben muss. Dabei muss auch der Kontext der internationalen Entwicklungen berücksichtigt werden, und vor allem muss intelligent gehandelt werden. Verschuldung und der ordnungsgemäße Umgang damit ist ein Problem, das derzeit überall auf der Tagesordnung steht. Ein anderes sind die Vergütungspakete und Interessenkonflikte. Zweifellos müssen im Interesse der Marktstabilität Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Vergütungen einem längerfristigen Zeithorizont angepasst werden. Ich bin dafür, dieses Prinzip auf alle Bereiche auszudehnen. Damit soll nicht der Auffassung das Wort geredet werden, dass alle Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaften die Zerschlagung von Unternehmen durch den Verkauf von Teilbereichen als ihr Hauptmotiv betrachten würden, denn eine solche Vorgehensweise ist mit Sicherheit nicht die beste Option, um ein angeschlagenes Unternehmen in ein profitables, gut verkäufliches umzuwandeln. Tatsächlich existieren bereits nationale Gesetze zur Verhinderung der Zerschlagung von Unternehmen durch den Verkauf von Teilbereichen, doch werden diese Gesetze nur selten angewandt. Deshalb bin ich nicht davon überzeugt, dass eine europäische Maßnahme tatsächlich Fortschritte in dieser Hinsicht bringen würde. Um nochmals auf das Thema der gesetzlichen Regelungen oder Selbstverpflichtungen einzugehen: Viele Selbstverpflichtungen werden derzeit erst auf den Weg gebracht, und den meisten sollte man Zeit geben, damit sie ihre Wirksamkeit beweisen können. Selbstverpflichtungen sind auch einfacher an die aktuelle Situation anzupassen, doch wie ich bereits vorher sagte, handelt es sich dabei nicht um eine Privatangelegenheit. Auch das Vertrauen der Öffentlichkeit muss berücksichtigt werden. Deshalb freue ich mich, dass mein Vorschlag einer einheitlichen Website zur Registrierung von Selbstverpflichtungen mit entsprechenden Links zu „Compliance-Postings“ von den Kolleginnen und Kollegen als möglicherweise nützliches Tool akzeptiert wurde. Ich hoffe, dass sich der Herr Kommissar dieser Auffassung anschließt. Was die Frage der Transparenz betrifft, muss anerkannt werden, dass öffentliche Investoren und Aufsichtsbehörden ein unterschiedliches Maß an Informationen benötigen und dass die Informationen ihrem Zweck angemessen sein müssen. Insbesondere im Kontext professioneller Investoren ist ein Verbergen von Informationen in Verlautbarungen, die ich als „legales Spam“ bezeichnen würde, inakzeptabel. Die Aufsichtsbehörden sollten über alle Informationen verfügen, die sie benötigen. Mit besonderer Vorsicht muss jedoch in jenen Bereichen agiert werden, in denen es um Informationen geht, die nicht öffentlich bekannt werden sollten. Nun noch zu den sensiblen Bereichen der Verbriefungen und der Rating-Agenturen. Was die Verbriefungen angeht, so weiß ich, dass dem Kommissar der Gedanke einer Zurückbehaltung gefällt. Das ist jedoch nur eines der verfügbaren Werkzeuge. Ich möchte ihm deshalb dringend vorschlagen, auch auf einen Werkzeugwechsel vorbereitet zu sein und den Werkzeugkasten nicht zu früh zu schließen. In Bezug auf die Rating-Agenturen kommt es in vielerlei Hinsicht auf bessere Eingriffsmöglichkeiten an. Ich warne jedoch vor einer Fragmentierung des Systems international anerkannter Ratings. Nochmals: Beide Bereiche sind ein Beispiel dafür, dass wir klug handeln müssen. Klug, nicht rachsüchtig."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγνώμη, αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Όπως ανέφερε ο κ. Rasmussen, αυτές οι εκθέσεις είναι ισόρροπες, παρότι ορισμένες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη τάση να παραθέτουν στοιχεία από τον τύπο που πρόσκειται στη μία πλευρά περισσότερο από την άλλη. Επί σειρά ετών, είχαμε συζητήσεις με εκφράσεις δυσαρέσκειας σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, ωστόσο, παγιδευμένοι στην παρούσα οικονομική κρίση, δεν είναι πλέον σπάνιο να ανησυχούμε για το χρέος και τη μόχλευση. Ωστόσο, αυτό μας παρέχει μια ευκαιρία να άρουμε τις παρεξηγήσεις και να καταρτίσουμε μια πλήρη αναθεώρηση που επιλαμβάνεται των ζητημάτων έκθεσης τα οποία υπόκεινται της παρούσας κρίσης, καθώς και άλλων ζητημάτων κινδύνου και χρέους, περιλαμβανομένων εκείνων που εμπερικλείονται στα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών. Οι εκθέσεις αποδέχονται ότι αυτό πρέπει να γίνει σε μια βάση με αρχές και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αναλογικότητα. Πρέπει επίσης να γίνει στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων και, κυρίως, πρέπει να γίνει με ευφυή τρόπο. Τώρα, ενώ το χρέος και η ορθή διαχείρισή του είναι ένα ζήτημα που εμφανίζεται παντού αυτήν τη στιγμή, ένα άλλο ζήτημα είναι εκείνο των πακέτων αποζημιώσεων και των συγκρούσεων συμφερόντων. Σαφώς, με γνώμονα τη σταθερότητα των αγορών, πρέπει να ληφθούν μέτρα, για να διασφαλιστεί ότι οι αμοιβές εναρμονίζονται με τους μακροπρόθεσμους ορίζοντες. Συμφωνώ ότι αυτή η αρχή πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς. Αυτό δεν συνεπάγεται την υιοθέτηση της άποψης ότι όλα τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών έχουν ως κίνητρο τη λεηλασία περιουσιακών στοιχείων: αυτός δεν είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος επαναφοράς μιας προβληματικής επιχείρησης σε κερδοφόρο, πωλήσιμη επιχείρηση. Πράγματι, οι εθνικοί νόμοι για την αποτροπή λεηλασίας περιουσιακών στοιχείων υπάρχουν ήδη, αλλά σπάνια έχουν χρησιμοποιηθεί. Επομένως, δεν είμαι πεπεισμένη ότι ένα ευρωπαϊκό μέτρο θα ήταν στην πραγματικότητα κάποια πρόοδος. Επανερχόμενη στο θέμα της ρύθμισης έναντι των εθελοντικών κωδίκων, πολλοί από τους εθελοντικούς κώδικες μόλις αρχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη και επί το πλείστον πρέπει να τους δοθεί χρόνος για να λειτουργήσουν. Είναι επίσης ευκολότερη η επικαιροποίησή τους, αλλά, όπως ανέφερα νωρίτερα, δεν είναι ιδιωτικό θέμα, και η δημόσια εμπιστοσύνη είναι ένας παράγοντας που εισέρχεται στην εξίσωση. Συνεπώς, είμαι ικανοποιημένη με το γεγονός ότι η πρότασή μου για έναν ενιαίο δικτυακό τόπο ως μητρώο εθελοντικών κωδίκων με σχετικές συνδέσεις σε εγγραφές συμμόρφωσης έχει γίνει αποδεκτή από συναδέλφους ως ένα δυνητικά χρήσιμο εργαλείο και ελπίζω ότι ο Επίτροπος θα παρακολουθήσει αυτό το θέμα. Όσον αφορά τη διαφάνεια, είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί ότι οι δημόσιοι επενδυτές και επόπτες χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης και ότι αυτή η πληροφόρηση πρέπει να είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτόν. Ακόμα και μέσα στο πλαίσιο των επαγγελματιών επενδυτών, η συγκάλυψη πληροφοριών σε αυτό που θα αποκαλούσα «νόμιμη ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία» είναι απαράδεκτη. Οι επόπτες πρέπει να έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, αλλά πρέπει να ληφθεί μέριμνα σε εκείνους τους τομείς όπου οι πληροφορίες δεν πρέπει να εισδύουν στη δημόσια σφαίρα. Τέλος, έχουμε υπεισέλθει στους ευαίσθητους τομείς της τιτλοποίησης και των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Όσον αφορά την τιτλοποίηση, γνωρίζω ότι ο Επίτροπος προκρίνει την ιδέα της διακράτησης, αλλά αυτό είναι σαφώς μόνο ένα διαθέσιμο εργαλείο και θα του συνιστούσα να είναι προετοιμασμένος να αλλάξει εργαλεία και να μην κλείσει πολύ σύντομα την εργαλειοθήκη. Όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης, πρέπει να χειριστούν καλύτερα πολλά ζητήματα, αλλά προειδοποιώ για τον κατακερματισμό από ένα σύστημα διεθνώς αποδεκτών αξιολογήσεων. Ξανά, αμφότεροι αυτοί οι τομείς είναι ένα παράδειγμα του σημείου όπου, όπως ανέφερα, πρέπει να είμαστε ευφυείς: πρέπει να είμαστε ευφυείς πριν να προσπαθήσουμε να είμαστε εκδικητικοί."@el10
". Señor Presidente, lo siento, esta es la segunda parte. Como ha dicho el señor Rasmussen, estos informes son equilibrados, aunque puede que algunos tiendan más a citar a la prensa de un lado de la escala que del otro. Ha habido rumores acerca de los fondos especulativos y el capital de riesgo durante años, pero, en medio de las actuales turbulencias financieras, ya no es raro que nos preocupemos por la deuda y el apalancamiento. Sin embargo, esto nos ofrece una oportunidad de despejar la situación y establecer una revisión exhaustiva que aborde las cuestiones relativas a la exposición al riesgo subyacente a la crisis actual, así como otros temas asociados con el riesgo y la deuda, incluyendo los relacionados con los fondos especulativos y el capital de riesgo. En los informes se acepta que hay que hacer esto de una forma no discriminatoria y basada en principios, prestando debida atención a la proporcionalidad. También es necesario hacerlo en el contexto de los acontecimientos internacionales y, sobre todo, actuar con cautela. Ahora, a pesar de que la deuda y su adecuada gestión es un tema que está presente en todas partes en estos momentos, otro es el de los paquetes de compensación y los conflictos de intereses. Claramente, para restablecer la estabilidad del mercado, es necesario emprender acciones para garantizar que las recompensas se ajusten a las perspectivas a largo plazo. Estoy de acuerdo en que ese principio se debería extender a todos los ámbitos. Esto no significa respaldar el concepto de que la motivación de todo capital de riesgo es la liquidación de activos: sin duda, esa no es la mejor manera de que una empresa se vuelva rentable y vendible. En efecto, ya existen leyes nacionales para evitar la liquidación de activos, aunque rara vez se han utilizado. Por lo tanto, no estoy convencida de que una medida europea vaya a suponer, de hecho, ningún progreso. Volviendo al tema de la regulación frente a los códigos voluntarios, muchos de los códigos voluntarios todavía se están elaborando y la mayor parte de ellos necesita tiempo para empezar a funcionar. También son más fáciles de actualizar, pero como ya he dicho, no son un tema privado y la confianza del público también está presente en la ecuación. Por lo tanto, me satisface que mi sugerencia de un sitio web único para el registro de los códigos voluntarios con enlaces pertinentes para las palabras clave en materia de cumplimiento haya sido aceptada por mis colegas por considerar que puede ser un instrumento útil, y espero que el señor Comisario haga un seguimiento de ello. Por lo que respecta a la transparencia, también es importante reconocer que los supervisores y los inversores públicos necesitan diferentes niveles de información y que la información ha de ser adecuada para su propósito. Incluso en el contexto de los inversores profesionales, enterrar información en lo que yo denominaría «correo basura jurídico» es inaceptable. Los supervisores deberían tener toda la información que necesiten, pero hay que tener cuidado en aquellos ámbitos en los que la información no debería ser de dominio público. Finalmente, hemos abordado los delicados temas de la titulización y de las agencias de calificación crediticia. Con respecto a la titulización, sé que al Comisario le gusta la idea de la retención, pero claramente esa es solamente una de las herramientas disponibles y yo le pediría que estuviese preparado para intercambiar las herramientas y que no cierre la caja de herramientas demasiado pronto. Con respecto a las agencias de calificación, existe la necesidad de mejorar la gestión con respecto a muchos temas, aunque yo advierto de los riesgos de la fragmentación de un sistema de calificaciones internacionalmente aceptado. Una vez más, estos dos ámbitos son un ejemplo de los casos en los que, como he dicho, debemos actuar con cautela antes de intentar ser vengativos."@es21
"Hr juhataja, vabandust, see on teine osa. Nagu hr Rasmussen ütles, on need raportid tasakaalukad, kuigi mõned võivad kalduda rohkem ajakirjandust tsiteerima ühest vaatenurgast kui teised. Oleme juba aastaid kuulnud kõminat seoses riskifondide ja erakapitali investeerimisfondidega, kuid olles praeguse finantskriisi küüsis, ei ole enam haruldane muretseda võla ja laenukapitali kasutamise pärast. See ei anna meile siiski võimalust puhastada õhku ja koostada põhjalikku ülevaadet, mis käsitleb riskipositsiooni küsimusi, mis on praeguse kriisi põhjuseks, ning ka muid riski- ja võlaküsimusi, sealhulgas riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide siseseid. Raportites lepitakse sellega, et seda tuleb teha mittediskrimineerival ja põhimõttelisel alusel, pöörates nõuetekohast tähelepanu proportsionaalsusele. Samuti tuleb seda teha rahvusvaheliste arengute kontekstis ja eelkõige peab see olema arukas. Kui võlad ja nende nõuetekohane haldamine on üks küsimus, mis praegu igal pool silma torkab, siis teine on hüvitispaketid ja huvide konflikt. Turu stabiilsuse huvides tuleb selgelt astuda samme tagamaks, et preemiad oleks kooskõlas pikemaajaliste väljavaadetega. Olen nõus, et seda põhimõtet peaks laiendama kõikidele valdkondadele. See ei ole mõeldud kinnitama ideed, et kogu erakapitali investeerimisfondide ja riskikapitali motivatsiooniks on odav ülesostmine: see ei ole kindlasti parim viis muuta ebaõnnestuvat ettevõtet kasumit tootvaks ja edukaks. Tõepoolest, riiklikud õigusaktid odava ülesostmise ennetamiseks on juba olemas, kuid neid on harva kasutatud. Seetõttu ei ole ma veendunud, et Euroopa meede tegelikult edasi viiks. Tulles tagasi regulatsiooni versus vabatahtlike tavade juurde, on paljud vabatahtlikud tavad alles algetapis ja peamiselt tuleks neile anda aega toimida. Samuti on neid lihtsam ajakohastada, kuid nagu ma enne ütlesin, ei ole need eraküsimus ja üks komponent on rahva usaldus. Seega on mul hea meel, et minu ettepanek ühtseks veebileheks vabatahtlike koodide registreerijana asjaomaste linkidega nõuetele vastavuse kirjetele on kolleegide poolt vastu võetud potentsiaalselt kasuliku vahendina ning loodan, et ka volinik on sama meelt. Seoses läbipaistvusega on oluline tunnistada ka seda, et avalikud investorid ja inspektorid vajavad erinevat teavet ja see teave peab olema eesmärgipärane. Isegi professionaalsete investorite suhtes on teabe matmine „juriidilise rämpsu” hulka vastuvõetamatu. Inspektorid peaksid saama kogu teabe, mida nad vajavad, kuid tuleb olla tähelepanelik nendes valdkondades, kus teave ei tohiks sattuda avalikkuse ette. Lõpetuseks, oleme käsitlemas selliseid diskreetseid valdkondi nagu väärtpaberistamine ja krediidireitinguagentuurid. Seoses väärtpaberistamisega tean, et volinikule meeldib säilitamise mõte, kuid see on selgelt ainult üks olemasolev vahend, ning nõuaksin tungivalt, et ta oleks valmis vahendeid vahetama ning tööriistakasti mitte liiga ruttu sulgema. Seoses krediidireitinguagentuuridega on vajadus paljusid küsimusi paremini kontrolli alla saada, kuid hoiataksin killustumise eest mis tahes rahvusvaheliselt aktsepteeritud reitingute süsteemist. Jällegi on mõlemad kõnealused valdkonnad näited sellest, milles – nagu ütlesin – peame olema arukad: arukus peab olema kättemaksuhimust olulisem."@et5
"Arvoisa puhemies, pahoittelen, tässä tulee osa kaksi. Kuten jäsen Rasmussen sanoi, nämä mietinnöt ovat tasapainoisia, vaikka niiden valmistelijat ovatkin taipuvaisia lainaamaan lehdistöä skaalan eri laidoilta. Olemme kuulleet hedge-rahastoista ja pääomarahastoista huhuja jo vuosien ajan, mutta nykyisen rahoituskriisin aikana ei ole enää harvinaista olla huolissaan velkaantumisesta ja lainarahoituksesta. Tämä tilanne tarjoaa kuitenkin meille tilaisuuden puhdistaa ilmaa ja tarkastella kattavasti tämän kriisin taustalla vaikuttavia riskialttiuskysymyksiä sekä muita riskinottoon ja velkaantumiseen liittyviä kysymyksiä, myös sellaisia, jotka liittyvät hedge-rahastoihin ja pääomarahastoihin. Mietinnöissä hyväksytään se, että asiaa on tarkasteltava syrjimättömyysperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisella tavalla. Näitä kysymyksiä on myös tarkasteltava kansainvälisten tapahtumien taustaa vasten ja ennen kaikkea järkevästi. Kaikkialla puhutaan nyt velasta ja asianmukaisesta velanhoidosta sekä palkkiopaketeista ja eturistiriidoista. Markkinoiden vakauden kannalta on selvästikin ryhdyttävä toimiin ja varmistettava, että palkkiot vastaavat pitkän aikavälin näkymiä. Olen samaa mieltä siitä, että tämä periaatteen pitäisi koskea kaikkia aloja. En kuitenkaan tarkoita tällä sitä, että kaikki pääomarahastot ja riskipääomat pyrkisivät varojen riipimiseen: se ei ole tietenkään paras tapa tehdä kannattamattomasta yrityksestä kannattava, myyntikelpoinen yritys. Jäsenvaltioilla on jo kansallista lainsäädäntöä varojen riipimisen estämiseksi, mutta sitä käytetään harvoin. En siis ole vakuuttunut siitä, että EU:n toimenpide toisi asiaan edistystä. Palaan vielä sääntelyyn ja vapaaehtoisiin menettelysääntöihin. Monia vapaaehtoisia menettelysääntöjä ollaan vasta saamassa käyttöön, ja niille pitäisi antaa aikaa toimia. Niitä on myös helpompaa päivittää. Kuten aikaisemmin kuitenkin sanoin, ne eivät ole yksityisasia, ja yhtälössä on otettava huomioon myös yleisön luottamus. Olen siksi iloinen siitä, että kollegani ovat hyväksyneet ehdotukseni kattavasta verkkosivustosta, joka toimisi vapaaehtoisten menettelysääntöjen rekisterinä ja sisältäisi linkkejä sääntöjen noudattamista koskeviin tietoihin, ja että he pitävät sitä mahdollisesti käyttökelpoisena välineenä, ja toivon, että komissio ryhtyy tämän pohjalta jatkotoimiin. Avoimuudesta totean, että on myös tärkeää panna merkille, että julkiset sijoittajat ja valvontaviranomaiset tarvitsevat eritasoisia tietoja ja että tietojen on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia. Emme voi hyväksyä tietojen hautaamista niin sanottuun oikeudelliseen spammiin edes ammattimaisten sijoittajien tapauksessa. Valvontaviranomaisten pitäisi saada kaikki tarvitsemansa tieto, mutta niillä aloilla, joilla tieto ei saa vuotaa julkisuuteen, on oltava huolellinen. Lopuksi totean, että olemme käsitelleet arkaluonteisia aiheita, kuten arvopaperistamista ja luottoluokituslaitoksia. Arvopaperistamisen osalta tiedän komission jäsenen pitävän pidättämistä koskevasta ajatuksesta, mutta tämä on tietenkin vain yksi käytettävissä oleva työkalu. Siksi pyydänkin, että hän valmistautuisi vaihtamaan työkaluja eikä sulkisi työkalupakkia liian pian. Luottoluokituslaitoksista totean, että monista asioista on saatava parempi ote, mutta varoitan, että kansainvälisesti hyväksyttyjen luokitusten järjestelmä voi aiheuttaa pirstoutumista. Nämä molemmat alat ovat jälleen esimerkkejä aloista, joilla meidän on toimittava järkevästi, kuten sanoin: meidän on pantava järki kostonhalun edelle."@fi7
". Monsieur le Président, toutes mes excuses. Voici ma seconde intervention. Comme l’a déclaré M. Rasmussen, ces rapports sont équilibrés, même si certains pourraient être davantage enclins à citer la presse d’un côté plutôt que de l’autre. Des doutes sont exprimés concernant les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement depuis des années mais, dans la débâcle financière actuelle, il n’est plus rare de se préoccuper des dettes et de l’endettement. Les événements nous permettent cependant d’y voir plus clair et de dresser un tableau global de la situation, afin de pouvoir se pencher sur les questions d’exposition à la dette, qui sous-tendent les troubles actuels, et sur d’autres questions liées au risque et à la dette, notamment dans le cadre des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement. Les rapports reconnaissent qu’il convient d’agir sur une base non discriminatoire et dans le respect de certains principes, en tenant dûment compte de la proportionnalité. Nous devons également agir dans le contexte de l’évolution de la situation internationale et, surtout, de manière intelligente. Cela étant, alors que la dette et sa bonne gestion sont évoquées partout en ce moment, une autre question est celle des paquets de compensation et des conflits d’intérêts. Au nom de la stabilité des marchés, il faut incontestablement veiller à garantir que les rétributions correspondent à des horizons à plus long terme. Je conviens que ce principe devrait être étendu à tous les secteurs. Il ne s’agit pas d’entériner l’idée que tous les fonds de capital-investissement et tout le capital-risque ont pour finalité le démembrement d’actifs ( ): ce n’est clairement pas la meilleure manière de transformer une entreprise déficitaire en entreprise rentable et vendable. Il existe déjà des législations nationales pour prévenir le démembrement d’actifs, mais elles n’ont que rarement été appliquées. Je ne suis donc pas persuadée qu’une mesure européenne constituerait un progrès. Pour en revenir à la question du choix entre réglementation et codes volontaires, la plupart des codes volontaires viennent seulement d’entrer en vigueur, et il convient de leur laisser le temps de produire leurs effets. Ces codes sont également plus faciles à actualiser. Comme je le disais précédemment, ils ne constituent cependant pas une affaire privée, et la confiance du public est un paramètre à prendre en considération. Je me réjouis donc que ma proposition de créer un site internet comportant un guichet unique, qui servirait de registre unique des codes volontaires et comprendrait des liens vers les engagements à respecter les codes, ait été acceptée par mes collègues et reconnue comme un outil potentiellement utile. J’espère que le commissaire leur emboîtera le pas. Pour ce qui est de la transparence, il importe également de reconnaître que les autorités de surveillance et les investisseurs publics ont besoin d’informations différentes et adaptées. Même dans le contexte des investisseurs professionnels, le fait de noyer les informations dans ce que je qualifierais de «charabia juridique» est inacceptable. Les autorités de surveillance devraient disposer de toutes les informations dont elles ont besoin, mais il convient d’agir avec prudence concernant les secteurs dans lesquels certaines informations ne devraient pas être rendues publiques. Enfin, nous avons abordé les questions sensibles de la titrisation et des agences de notation de crédit. En matière de titrisation, je sais que le commissaire apprécie l’idée de détention, mais il ne s’agit là que d’un des instruments à notre disposition. Je l’invite donc à se tenir prêt à changer d’outils et à ne pas refermer trop tôt sa boîte à outils. Concernant les agences de notation, il importe d’avoir davantage d’emprise sur de nombreux points, mais je mets en garde contre toute fragmentation par rapport à un système de notation internationalement reconnu. Encore une fois, ces deux thématiques forment un exemple de questions vis-à-vis desquelles nous devons, comme je le disais, faire preuve d’intelligence: nous devons être intelligents pour ne pas avoir à être revanchards."@fr8
". Elnök úr, ez itt a második rész. Amint Rasmussen úr kifejtette, ezek a jelentések kiegyensúlyozottak, noha akadhatnak, akik szívesebben idéznek a sajtó egyik oldaláról, mint a másikról. Évek óta háborgunk a jelenlegi pénzügyi zűrzavarban ugyancsak érintett fedezeti befektetési alapok és a magán tőkealapok miatt. S ma már az sem újdonság, hogy aggódunk az adósságok és a meghitelezések miatt. Ugyanakkor, a helyzet lehetőséget teremt egy nagytakarításra, arra, hogy olyan átfogó vizsgálatot végezzünk, amely napvilágra hozhatja a jelenlegi bonyodalmak kiváltásában szerephez jutó tényezőket, és más, így a fedezeti- és tőkealapoknál is jelentkező, kockázati és adósság-ügyeket. A jelentések szorgalmazzák, hogy e vizsgálatokat a megkülönböztetéseket elkerülve, elvi alapokon, az arányosságra odafigyelve kell végrehajtani. Miközben a nemzetközi fejleményeket is figyelembe kell venni. Mindenekelőtt azonban ügyesnek kell lenni. Miközben most mindenütt az adósság kérdése, és annak megfelelő kezelése tűnik meghatározónak, ugyancsak felvetődik a káttérítési csomagok és az érdekütközések problémája is. Világos, a piaci stabilitás érdekében igazolni kell azt, hogy a nyereség hosszabb távon is biztosított. Egyetértek azzal, hogy ezt az elvet minden területen érvényesíteni kell. Viszont ez nem jelenti azt, hogy elfogadom azt az értelmezést, miszerint minden magán tőkealap és kockázati tőke célja a vagyon felélése. Utóbbi eleve feltételezése nem a legjobb módszer ahhoz, hogy egy gyengélkedő vállalatot nyereségessé vagy értékesíthetővé tegyünk. Visszakanyarodva a szabályozás és az önkéntes magatartási kódex közti ellentmondások kérdéséhez: a kódex elemeinek többsége csak most tűnik teret nyerni, és a kódex java részének érvényesüléséhez időre van szükség. Viszont ezeket az elemeket könnyebb a napi adottságokhoz igazítani. Viszont, mint említettem, mindez nem magánügy és a közvélemény bizalmával is számolni kell. Örülök annak, hogy a kódexet elfogadók nyilvántartására alkalmas, azok megfeleltetésről is beszámoló egyablakos weboldalra vonatkozó javaslatomat a képviselőtársak elfogadták, azt potenciálisan hasznos eszköznek értékelték. Remélem, biztos úr is csatlakozik hozzájuk! Amikor az átláthatóságról esik szó, fontos felismernünk, hogy az állami befektetők és felügyelők a tájékoztatásnak eltérő szintjét igénylik, és a közölt információknak a célokkal összhangban kell állniuk. Az információknak – mint én hívom – „jogi levélszemét” formájában történő eltemetése még szakmai befektetők esetében is, elfogadhatatlan. A felügyelőknek minden, számukra fontos információval rendelkezniük kell, de ügyelni kell azokra a területekre, amelyeken az információ nem kerülhet nyilvánosságra. Végül elérkeztünk az értékpapírosítás és a hitelminősítő ügynökségek kényes területéhez. Az értékpapírosításról: tudom, biztos úr kedveli a visszatartás gondolatát, de az, egyértelműen, csak egyike a rendelkezésre álló eszközöknek. Határozottan arra kérném, hogy álljon készen az eszközök lecserélésére, és nehogy már túlságosan korán lezárja „szerszámosládáját”. A hitelminősítő ügynökségekről: számos területen igény mutatkozik a hatékonyabb ügykezelésre, de óvnék attól, hogy eltérjünk a nemzetközileg elfogadott minősítési rendszertől. Mindkét érintett terület olyannak ítélhető, amelyen – mint említettem – bölcsnek kell bizonyulnunk. Inkább bölcsnek, mint bosszúállónak."@hu11
". Signor Presidente, mi dispiace ma intervengo nuovamente. Come ha detto l’onorevole Rasmussen, queste relazioni sono equilibrate, anche se alcuni potrebbero essere più inclini a certa stampa piuttosto che altra. Sentiamo parlare già da anni di fondi e di ma ora che siamo coinvolti nell’attuale crisi finanziaria, è normale preoccuparsi del debito e della leva finanziaria. Tuttavia, questa è un’opportunità per chiarire le cose e fare una revisione generale del problema dell’esposizione finanziaria alla base della attuale crisi nonché di altre questioni legate al rischio e al debito, ivi compresi i fondi Le relazioni convengono sulla necessità di un’impostazione di tipo non discriminatorio basata su sani principi e prendendo in dovuta considerazione la proporzionalità. Bisogna agire nel contesto degli sviluppi internazionali e, soprattutto in modo intelligente. Se da un lato il debito e la sua corretta gestione sono un tema di scottante attualità, non bisogna dimenticare un’altra questione, quella dei rendimenti e del conflitto di interesse. E’ chiaro che la stabilità dei mercati richiede l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare un ritorno adeguato per investimenti a più lungo termine. Sono d’accordo nell’estendere questo principio a tutti i settori, non per approvare la nozione che tutti i fondi di e il capitale di rischio abbiano come motivazione l’ : sicuramente questo non è il modo migliore per trasformare una società in fallimento in una società redditizia o vendibile. Infatti, esistono già leggi nazionali per evitare l’ ma vengono usate raramente. Per questo motivo non credo che un provvedimento europeo potrebbe costituire un passo in avanti. Per tornare poi nuovamente alla questione della regolamentazione come alternativa ai codici volontari, molti di questi codici sono in fase di realizzazione soltanto ora e dobbiamo dar loro il tempo di funzionare. Inoltre sono più semplici da aggiornare ma, come ho detto in precedenza, non sono una questione privata; la fiducia del pubblico deve rientrare in questa equazione. Sono pertanto lieta che la mia proposta di un sito web unico come registro dei codici volontari con link utili che rimandino ai requisiti di conformità sia stata accettata dai colleghi come strumento potenzialmente utile e spero che il commissario ne tenga conto. Per quanto riguarda la trasparenza, è importante riconoscere che gli investitori pubblici e le autorità di vigilanza necessitano di livelli d’informazione diversi e che le informazioni devono essere adatte allo scopo. Anche nell’ambito degli investitori professionali è inaccettabile seppellire le informazioni in quello che io definirei “ legale”. Le autorità di vigilanza dovrebbero avere tutte le informazioni di cui necessitano, ma bisogna fare attenzione ai settori in cui le informazioni non devono diventare di dominio pubblico. Da ultimo, siamo entrati nei delicati settori della cartolarizzazione e delle agenzie per la valutazione del credito. So che al commissario piace l’idea del mantenimento, ma chiaramente questo è solo uno degli strumenti disponibili; al riguardo vorrei sollecitarlo ad essere pronto a cambiare strumenti e a non voler chiudere la partita troppo in fretta. Per quanto riguarda le agenzie di valutazione, è necessario avere un maggior controllo della situazione, ma attenzione ai rischi derivanti dalla frammentazione di un sistema di valutazioni accettate a livello internazionale. Ancora una volta si tratta di due settori in cui, come ho già avuto modo dire, dobbiamo dar prova di intelligenza ricordando sempre però che l’intelligenza viene prima della vendetta."@it12
". – Gerb. pirmininke, atsiprašau, tai antroji dalis. Kaip teigė P. N. Rasmussenas, šie pranešimai yra subalansuoti, nors kai kurie gali būti labiau nusveriami spaudos vienos svarstyklių lėkštės nei kitos. Jau ne vienerius metus girdėjome šurmulį dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų, bet mus pasivijus dabartiniam finansiniam sąmyšiui, susirūpinimas dėl skolų ir skolingumo sverto jau nėra retenybė. Tačiau tai mums suteikia galimybę išgryninti orą ir sudaryti išsamią apžvalgą, kurioje dėmesys būtų atkreiptas į problemas, susijusias su nuostoliais, sudarančias dabartinio sąmyšio pagrindą, taip pat ir į kitas rizikos ir skolų problemas, įskaitant rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondus. Pranešimuose sutinkama, kad tai turi būti atlikta nediskriminavimo ir principingumo pagrindu, reikiamą dėmesį skiriant proporcingumui. Reikia atsižvelgti į tarptautinius įvykius ir svarbiausia viskas turi būti daroma protingai. Skolos ir deramas jų valdymas yra viena iš problemų, kurių šiuo metu kyla visur, o kita susiję su kompensacijų paketais ir interesų konfliktais. Aišku, jog siekiant užtikrinti rinkos stabilumą reikia žengti žingsnius, kad atlygis derės prie ilgesnės trukmės horizontų. Sutinku, kad toks principas turi apimti visas sritis. Jis neturi pritarti nuomonei, kad viso privataus ir rizikos kapitalo motyvacija yra turto iššvaistymas – tikrai ne geriausias būdas paversti silpstančią bendrovę naudinga ir paklausia. Iš tiesų egzistuoja nacionaliniai įstatymai, užkertantys kelią turto švaistymui, bet jais retai naudojamasi. Todėl aš nesu tikra, kad Europos masto priemonė iš tiesų prisidėtų bent prie šiokios tokios pažangos. Vėl grįžtant prie reguliavimo klausimo, daug savanoriškų kodeksų yra tik kuriama, ir didžiajai jų daliai turi būti duota laiko, kad pradėtų veikti. Juos lengviau atnaujinti, tačiau, kaip minėjau anksčiau, tai nėra privatus dalykas, o jų atitikmuo yra visuomenės pasitikėjimas. Taigi man malonu, kad mano „vienos stotelės“ žiniatinklio svetainės, kuri būtų savanoriškų kodeksų, turinčių atitinkamas nuorodas į atitikties išdėstymus registras, pasiūlymas buvo priimtas kolegų kaip potencialiai naudingas įrankis, ir, tikiuosi, kad Komisijos narys tuo paseks. Kalbant apie skaidrumą, taip pat svarbu pripažinti, kad viešiesiems investuotojams ir prižiūrėtojams reikia skirtingų lygių informacijos, ir kad informacija turi būti pritaikyta tiems tikslams. Netgi profesionaliems investuotojams informacijos slėpimas, kurį pavadinčiau teisėtu „ brukalu“, yra nepriimtinas. Prižiūrėtojams turi būti prieinama visa jiems reikiama informacija, tačiau reikia rūpintis tomis sritimis, kurių informacija neturi patekti į viešumą. Galiausiai mes perėjome prie opių paskolų vertimo investicijomis klausimų ir kredito reitingo agentūrų sričių. Kas dėl paskolų vertimo investicijomis, žinau, kad Komisijos nariui patinka užlaikymo idėja, bet tai aiškiai rodo, kad yra tik vienas prieinamas įrankis, todėl primygtinai siūlyčiau, kad jis pasirengtų keisti įrankius ir per greit neuždarytų įrankių dėžės. Kalbant dėl reitingo agentūrų, reikia geresnio daugelio reikalų valdymo įrankio, bet aš įspėju dėl tarptautiniu mastu priimtų reitingų sistemos skaidymosi. Abi šios sritys yra pavyzdys, kur, kaip aš minėjau, mes turime būti protingi: mes turime protingai pagalvoti prieš bandydami būti kerštingi."@lt14
"Es atvainojos, priekšsēdētāja kungs, šī ir runas otra daļa. Kā sacīja kungs, šie ziņojumi ir sabalansēti, taču daži varētu tiekties presi citēt vairāk no viena viedokļa, nekā no otra. Baumas par riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem ir klīdušas gadiem ilgi, taču pašreizējo finanšu satricinājumu laikā satraukums par parādiem un privāto kapitālu vairs nav nekāds retums. Tomēr tas mums dod iespēju mazināt saspīlējumu un izveidot visaptverošu pārskatu, kas risinātu riska darījumu jautājumus, kas ir pašreizējo satricinājumu pamatā, kā arī citus ar risku un parādiem, tostarp arī ar riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem, saistītos jautājumus. Ziņojumos ir atzīts, ka tas ir jādara nediskriminējošā un uz noteiktiem principiem balstītā veidā, pietiekamu uzmanību veltot proporcionalitātei. Tas ir jādara arī starptautiskās notikumu attīstības kontekstā, un, galvenais, tas jādara gudri. Šobrīd, kad parādi un atbilstoša to pārvaldīšana ir jautājums, kas parādās it visur, vēl viens jautājums ir par atalgojuma paketēm un interešu konfliktiem. Skaidrs, ka tirgus stabilitātes nodrošināšanai ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka atalgojums atbilst ilgtermiņa mērķiem. Es piekrītu, ka šim principam būtu jāattiecas uz visām jomām. Tas nav domāts, lai pastiprinātu uzskatu, ka visu privātā kapitāla fondu un riska kapitāla fondu galvenā motivācija ir akciju izpārdošana pa daļām: tas noteikti nav labākais veids, kā neveiksmīgu uzņēmumu pārvērst par rentablu un tirgū pieprasītu. Valstu tiesību akti, kas paredzēti, lai novērstu akciju izpārdošanu pa daļām, tiešām pastāv, taču tie tiek piemēroti ļoti reti. Tādēļ es nejūtos pārliecināta, ka Eiropas līmeņa pasākumi būtu solis uz priekšu. Atkal atgriežoties pie jautājuma par regulēšanu pretstatā brīvprātīgajiem paraugprakses kodeksiem, daudzus brīvprātīgos paraugprakses kodeksus tikai nupat sāk izstrādāt, un tiem būtu jādod laiks arī darboties. Tos arī ir vieglāk koriģēt, taču kā jau teicu iepriekš, tie nav privāts jautājums, un šeit iesaistīta arī sabiedrības uzticība. Tādēļ es priecājos, ka kolēģi manu ierosinājumu par interneta vietni, kurā būtu brīvprātīgo paraugprakses kodeksu reģistrs ar saitēm uz informāciju par to atbilstību, ir pieņēmuši kā potenciāli noderīgu, un es ceru, ka komisāra kungs turpinās pie tā strādāt. Kas attiecas uz pārredzamību, ir svarīgi atzīt, ka valsts ieguldītājiem un uzraudzības iestādēm ir nepieciešama dažāda līmeņa informācija un ka šai informācijai ir jābūt piemērotai katram attiecīgajam mērķim. Pat profesionālo ieguldītāju kontekstā informācijas aprakšana „juridiskos surogātdokumentos”, kā man tos gribētos saukt, ir nepieņemama. Uzraudzības iestādēm ir jābūt pieejamai visai nepieciešamajai informācijai, taču īpaši ir jāpadomā par tām jomām, kurās šāda informācija nedrīkst nonākt publiskajā domēnā. Visbeidzot, mēs esam sākuši runāt par jutīgajām vērtspapīru tirgus un kredītvērtējuma aģentūru jomām. Kas attiecas uz vērtspapīru tirgiem, es zinu, ka komisāra kungam patīk doma par uzkrāšanu, taču tas noteikti ir tikai viens pieejamais instruments, un es viņu aicinātu būt gatavam instrumentus mainīt un instrumentu kasti tik drīz vēl neaizvērt. Kas attiecas uz kredītvērtējuma aģentūrām, ir nepieciešams labāk kontrolēt daudzus jautājumus, taču es brīdinu, ka nevajadzētu pieļaut sistēmas sadrumstalošanu, attālinoties no starptautiski pieņemto reitingu sistēmas. Abas šīs jomas atkal ir to jomu piemēri, kurās, kā es jau teicu, mums jārīkojas gudri: mums jābūt gudriem, pirms sākam mēģināt kaut ko attaisnot."@lv13
"Mr President, sorry, this is part two. As Mr Rasmussen said, these reports are balanced, though some may be more inclined to quote from the press from one side of the scales than the other. We have had rumblings about hedge funds and private equity for years but, caught up in the present financial turmoil, it is no longer a rarity to be concerned about debt and leverage. However, this does present us with an opportunity to clear the air and establish a comprehensive review that addresses the exposure issues underlying the present turmoil as well as other risk and debt issues, including those within hedge funds and private equity. The reports do accept that this must be done on a non-discriminatory and principled basis, paying due regard to proportionality. It also needs to be done in the context of international developments and, above all, it must be smart. Now, whilst debt and its proper management is one issue that appears everywhere at the moment, another is that of compensation packages and conflict of interest. Clearly, for market stability, steps have to be taken to ensure that rewards match longer-term horizons. I agree that that principle should extend to all areas. This is not to endorse the notion that all private equity and venture capital has asset stripping as its motivation: that is certainly not the best way to turn around a failing company into a profitable, saleable one. Indeed, national laws to prevent asset stripping already exist, but they have rarely been used. So I am not convinced that a European measure would in fact be any progress. Coming again to the matter of regulation versus voluntary codes, many of the voluntary codes are only just getting under way, and for the main part these should be given time to operate. They are also easier to update, but as I said earlier, they are not a private matter, and public confidence does come into the equation. So I am pleased that my suggestion of a one-stop website as a register of voluntary codes with relevant links to compliance postings has been accepted by colleagues as a potentially useful tool, and I hope the Commissioner will follow that up. When it comes to transparency, it is also important to recognise that the public investors and supervisors need different levels of information, and that information has to be fit for purpose. Even within the context of professional investors, burying information in what I would call ‘legal spam’ is unacceptable. Supervisors should have all the information that they need, but care has to be taken in those areas where the information should not get into the public domain. Finally, we have gone into those sensitive areas of securitisation and credit rating agencies. On securitisation, I know the Commissioner likes the retention idea, but that is clearly just one available tool, and I would urge that he be prepared to swap tools and that he should not close the tool box too soon. On rating agencies, there is a need to get a better handle on many matters, but I do warn against fragmentation from a system of internationally accepted ratings. Again, both these areas are an example of where, as I said, we must be smart: we must be smart ahead of trying to be vindictive."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, excuses, dit is deel twee. Zoals de heer Rasmussen zei, zijn dit evenwichtige verslagen, hoewel het ene verslag wat meer geneigd is de pers aan de ene kant van de schaal aan te halen dan het andere. We hebben jarenlang moeten luisteren naar het geklaag over hedgefondsen en private equity maar, midden in de financiële onrust van dit moment, is het niet langer bijzonder om je zorgen te maken over schulden en het hefboomeffect. Dit biedt ons echter wel de kans om schoon schip te maken en een grondige herziening door te voeren om zo de onthulde kwesties die aan de huidige onrust ten grondslag liggen en andere kwesties op het gebied van risico’s en schulden aan te pakken, onder andere binnen hedgefondsen en private equity. In de verslagen wordt onderkend dat dit op niet-discriminatoire en principiële wijze moet gebeuren en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de proportionaliteit. Er moet ook in de context van de internationale ontwikkelingen en vooral op doordachte wijze worden gehandeld. De kwestie van de schulden en het behoorlijke beheer ervan duikt momenteel overal op en dat geldt ook voor compensatiepakketten en belangenverstrengelingen. Om tot marktstabiliteit te komen moeten stappen worden ondernomen die ervoor zorgen dat beloningen worden afgestemd op langeretermijnhorizons. Ik ben het ermee eens dat dit beginsel op alle terreinen moet worden gehanteerd. Dat wil niet zeggen dat ik de veronderstelling deel dat alle private equity en durfkapitaal gericht zijn op de verkoop van waardevolle activa: dat is zeker niet de beste manier om van een falende onderneming een winstgevende onderneming te maken. Er bestaan zelfs al nationale wetten om de verkoop van waardevolle activa te voorkomen, maar die worden zelden toegepast. Ik ben er dus niet van overtuigd dat een Europese maatregel tot enige verbetering zou leiden. Terugkomend op de kwestie regelgeving tegenover vrijwillige gedragscodes, wijs ik erop dat veel van de vrijwillige codes nog maar net zijn ingevoerd en dat het merendeel eerst de tijd moet krijgen om te functioneren. Ze zijn ook eenvoudiger te herzien, maar zoals ik al eerder zei: dit is geen particuliere aangelegenheid en het publieke vertrouwen speelt ook een rol. Ik ben dus blij dat collega’s mijn voorstel voor één website met een register van vrijwillige gedragscodes met relevante koppelingen naar meldingen over wie de codes wel en niet naleven als een mogelijk nuttig instrument zien, en ik hoop dat de commissaris zich daarbij aansluit. Wat transparantie betreft, is het ook belangrijk te erkennen dat de publieke beleggers en toezichthouders behoefte hebben aan verschillende informatieniveaus en dat de informatie op het juiste doeleinde moet worden afgestemd. Zelfs binnen de context van professionele beleggers is het bedelven van informatie onder wat ik “juridische spam” noem, onaanvaardbaar. Toezichthouders moeten kunnen beschikken over alle informatie die ze nodig hebben, maar in gevallen waarbij de informatie niet in het publieke domein terecht mag komen, moet zorgvuldig worden gehandeld. Tot slot zijn we ingegaan op het gevoelige terrein van effectisering en kredietbeoordelingsbureaus. Wat effectisering betreft: ik weet dat de commissaris achter het idee van de bewaring van gegevens staat, maar dat is natuurlijk slechts een van de beschikbare instrumenten en ik dring er bij hem op aan dat hij ook andere instrumenten toepast en de instrumentenkoffer niet te snel dichtdoet. Wat kredietbeoordelingsbureaus betreft: er zijn veel zaken waar we meer greep op moeten krijgen, maar ik waarschuw tegen de versnippering van een internationaal geaccepteerd beoordelingssysteem. Nogmaals, dit zijn twee gevallen waarbij we, zoals ik al eerder zei, op doordachte wijze te werk moeten gaan: we moeten doordacht te werk gaan en niet rancuneus zijn."@nl3
". Panie przewodniczący! Przepraszam, oto druga część mojego wystąpienia. Jak wspomniał pan poseł Rasmussen te sprawozdania są wyważone, chociaż niektórzy mogą być skłonni do cytowania wypowiedzi prasowych, przeważających szalę na jedną ze stron. Przez lata słyszeliśmy głosy niezadowolenia odnośnie do działalności funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego, ale gdy znaleźliśmy się w obliczu obecnego finansowego zamieszania, nie jest już rzadkością troska o zadłużenie i efekt dźwigni finansowej. Teraz jednak mamy okazję do oczyszczenia atmosfery i przygotowania dokładnego przeglądu skierowanego na ujawnienie zagadnień leżących u podstaw aktualnego zamieszania oraz innych zagadnień związanych z ryzykiem i zadłużeniem, w tym w ramach funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego. Autorzy sprawozdań zgadzają się, że te działania należy przeprowadzić nie dyskryminując nikogo i zgodnie z przyjętymi zasadami, z należytym poszanowaniem zasady proporcjonalności. Działania należy także prowadzić w kontekście międzynarodowych zmian na rynku, ale przede wszystkim w sposób rozsądny. Podczas gdy jedną z kwestii pojawiających się obecnie na każdym kroku jest zadłużenie i właściwe nim zarządzanie, drugą są pakiety wynagrodzeń i zagadnienia związane z konfliktem interesów. W celu utrzymania stabilności rynku niewątpliwie trzeba podjąć kroki gwarantujące w przyszłości dopasowanie premii do perspektyw długoterminowych. Zgadzam się, że ta reguła powinna zostać rozciągnięta na wszystkie obszary. Nie chodzi mi o to, by wspierać pogląd, według którego główną motywacją całego niepublicznego rynku kapitałowego i kapitału podwyższonego ryzyka jest wyprzedawanie aktywów: zdecydowanie nie jest to najlepszy sposób na przekształcenie upadającego przedsiębiorstwa w przynoszącą zyski i łatwo zbywalną firmę. Rzeczywiście istnieją już przepisy krajowe zapobiegające wyprzedawaniu aktywów, ale do tej pory były raczej rzadko wykorzystywane. Dlatego też nie jestem przekonana, czy wprowadzenie środków zaradczych na szczeblu europejskim będzie rzeczywistym krokiem naprzód. Chciałabym powrócić jeszcze do kwestii wprowadzanie regulacji a stosowanie kodeksów dobrowolnych. Wiele spośród kodeksów dobrowolnych jest dopiero tworzonych i przede wszystkim powinniśmy dać im trochę czasu na działanie. Także możliwość wprowadzania aktualizacji w tego typu kodeksach jest większa, ale jak już powiedziałam wcześniej, decyzja o ich utworzeniu nie leży jedynie w indywidualnej gestii poszczególnych stron i dodatkowo w grę wchodzi jeszcze kwestia zaufania publicznego. Dlatego też ucieszyła mnie wiadomość, że moja propozycja stworzenia strony internetowej służącej do kompleksowej obsługi, gdzie możliwe byłoby rejestrowanie kodeksów dobrowolnych wraz ze stosownymi odnośnikami do przykładów przestrzegania przepisów została uznana przez moje koleżanki i kolegów za potencjalnie przydatne narzędzie. I mam nadzieję, że teraz pan komisarz podejmie działania następcze. Mówiąc o przejrzystości warto także zauważyć, że publiczni inwestorzy i publiczne organy nadzoru mają różne zapotrzebowanie na informacje, a każda informacja musi być dopasowana do celu, jakiemu ma służyć. Procedura ukrywania informacji w czymś, co nazwałabym „legalnym spamem” jest nie do przyjęcia, nawet w kontekście inwestorów zawodowych. Organy nadzoru powinny mieć dostęp do wszelkich informacji, których potrzebują, ale należy zachować ostrożność w tych obszarach, w których informacja nie powinna stać się własnością publiczną. Na zakończenie docieramy do szczególnie drażliwych obszarów związanych z sekurytyzacją i działalnością agencji ratingowych. Wiem, że w przypadku sekurytyzacji, panu komisarzowi podoba się pomysł zatrzymywania danych, ale jest to oczywiście tylko jedno z dostępnych narzędzi i zachęcałabym pana komisarza, by przygotował się na możliwość zamiany narzędzi i by nie zamykał zbyt szybko puli narzędzi zaakceptowanych. W przypadku agencji ratingowych z kolei musimy znaleźć lepsze rozwiązania dla wielu problemów, ale chciałabym ostrzec przed oderwaniem się od systemu usług ratingowych akceptowanych przez środowisko międzynarodowe. Raz jeszcze przypominam, że oba obszary pokazują, gdzie musimy działać inteligentnie: musimy być rozsądni, zanim spróbujemy być mściwi."@pl16
"Senhor Presidente, peço desculpa, esta é a segunda parte. Tal como disse o senhor deputado Rasmussen, estes relatórios são equilibrados, embora algumas pessoas tendam mais a citar a imprensa quanto aos aspectos que se prendem com um dos lados da questão e não o outro. Há anos que se ouvem críticas aos fundos de retorno absoluto e às participações privadas mas, na actual situação de turbulência financeira, já não é raro ouvir expressões de preocupação quanto às dívidas e ao efeito de alavanca. Contudo, esta situação proporciona-nos efectivamente uma oportunidade de esclarecer as coisas e proceder a uma análise abrangente que inclua as questões de exposição subjacentes à actual turbulência, bem como outras questões relacionadas com o risco e o endividamento, nomeadamente as que se relacionam com os fundos de retorno absoluto e as participações privadas. Os relatórios reconhecem que é necessário fazer isto numa base não discriminatória e no respeito pelos princípios, tendo devidamente em conta a proporcionalidade. É também necessário fazê-lo no contexto dos acontecimentos internacionais e, sobretudo, há que fazê-lo duma forma inteligente. E, se bem que as dívidas e a sua gestão correcta sejam uma questão que parece surgir por toda a parte neste momento, há também as questões dos pacotes de compensação e do conflito de interesses. É nítido que, para garantir a estabilidade dos mercados, há que tomar medidas destinadas a assegurar que as retribuições correspondam a resultados a longo prazo. Concordo que este princípio se deve aplicar a todas as áreas. Não quero com isto dizer que todas as participações privadas e capitais de risco visem o desmembramento fraudulento dos activos de sociedades; esta não é certamente a melhor maneira de relançar uma empresa em dificuldades e transformá-la numa empresa lucrativa e vendável. Com efeito, já existem leis nacionais destinadas a impedir esse desmembramento fraudulento, mas raramente têm sido aplicadas. Por conseguinte, não creio que uma medida europeia constituísse efectivamente um avanço. Voltando mais uma vez à questão da regulamentação por oposição aos códigos voluntários, muitos destes estão apenas a ser introduzidos neste momento, pelo que, de um modo geral, se devia dar tempo a que produzam efeitos. Os códigos voluntários são também mais fáceis de actualizar, mas, tal como referi há pouco, não são um assunto de carácter privado, e a confiança do público é sem dúvida um factor a considerar. Por conseguinte, congratulo-me pelo facto de a minha sugestão relativa à criação de um de "balcão único" para o registo de códigos voluntários, com ligações relevantes a contendo informação sobre conformidade, ter sido aceite pelos colegas como uma ferramenta potencialmente interessante, e espero que o Senhor Comissário dê seguimento a esta proposta. No que se refere à transparência, é também importante reconhecer que os investidores públicos e os supervisores necessitam de níveis de informação diferentes, e que a informação tem de se adequar à finalidade pretendida. Mesmo no contexto de investidores profissionais, é inaceitável que se enterre a informação naquilo a que eu chamo " jurídico". Os supervisores devem dispor de toda a informação de que necessitam, mas há que ter cuidado naquelas áreas em que a informação não deve chegar ao domínio público. Por último, abordámos as questões sensíveis da titularização de créditos e das agências de notação de risco. Quanto à titularização, sei que o Senhor Comissário gosta da ideia da retenção, mas esta é manifestamente apenas uma das ferramentas disponíveis, e peço-lhe que se prepare para trocar de ferramentas e que não feche demasiado cedo a caixa das ferramentas. Relativamente às agências de notação, é necessário compreender melhor muitos assuntos, mas considero aconselhável evitar a fragmentação de um sistema de notações internacionalmente aceites. Mais uma vez, trata-se de duas áreas em que, tal como referi, devemos agir de uma maneira inteligente: devemos agir inteligentemente e não num espírito de vingança."@pt17
"Mr President, sorry, this is part two. As Mr Rasmussen said, these reports are balanced, though some may be more inclined to quote from the press from one side of the scales than the other. We have had rumblings about hedge funds and private equity for years but, caught up in the present financial turmoil, it is no longer a rarity to be concerned about debt and leverage. However, this does present us with an opportunity to clear the air and establish a comprehensive review that addresses the exposure issues underlying the present turmoil as well as other risk and debt issues, including those within hedge funds and private equity. The reports do accept that this must be done on a non-discriminatory and principled basis, paying due regard to proportionality. It also needs to be done in the context of international developments and, above all, it must be smart. Now, whilst debt and its proper management is one issue that appears everywhere at the moment, another is that of compensation packages and conflict of interest. Clearly, for market stability, steps have to be taken to ensure that rewards match longer-term horizons. I agree that that principle should extend to all areas. This is not to endorse the notion that all private equity and venture capital has asset stripping as its motivation: that is certainly not the best way to turn around a failing company into a profitable, saleable one. Indeed, national laws to prevent asset stripping already exist, but they have rarely been used. So I am not convinced that a European measure would in fact be any progress. Coming again to the matter of regulation versus voluntary codes, many of the voluntary codes are only just getting under way, and for the main part these should be given time to operate. They are also easier to update, but as I said earlier, they are not a private matter, and public confidence does come into the equation. So I am pleased that my suggestion of a one-stop website as a register of voluntary codes with relevant links to compliance postings has been accepted by colleagues as a potentially useful tool, and I hope the Commissioner will follow that up. When it comes to transparency, it is also important to recognise that the public investors and supervisors need different levels of information, and that information has to be fit for purpose. Even within the context of professional investors, burying information in what I would call ‘legal spam’ is unacceptable. Supervisors should have all the information that they need, but care has to be taken in those areas where the information should not get into the public domain. Finally, we have gone into those sensitive areas of securitisation and credit rating agencies. On securitisation, I know the Commissioner likes the retention idea, but that is clearly just one available tool, and I would urge that he be prepared to swap tools and that he should not close the tool box too soon. On rating agencies, there is a need to get a better handle on many matters, but I do warn against fragmentation from a system of internationally accepted ratings. Again, both these areas are an example of where, as I said, we must be smart: we must be smart ahead of trying to be vindictive."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, prepáčte, ale toto je druhá časť. Ako povedal pán Rasmussen, tieto správy sú vyvážené, i keď niektorí by možno mali skôr tendenciu citovať z tlače prezentujúcej opačné názory. Už celé roky sme intenzívne diskutovali o hedžových fondoch a súkromných kapitálových fondoch, ale keďže sme zamotaní v súčasnom finančnom zmätku, už nie je ničím výnimočným, že sa zaoberáme dlhom a pákovým obchodovaním. To nám však neposkytuje možnosť vyčistiť vzduch a vykonať komplexnú kontrolu zameranú na primárne otázky, ktoré sú základom súčasného zmätku, ako aj na iné otázky spojené s hedžovými fondmi a súkromnými kapitálovými fondmi. V správach sa uznáva, že sa to musí urobiť na nediskriminačnom a principiálnom základe s primeraným zreteľom na proporcionalitu. Musí sa to urobiť aj v kontexte medzinárodného rozvoja a musí to byť predovšetkým dobre premyslené. Aj keď sa teraz otázka dlhu a jeho správneho manažovania objavuje všade, ďalšou je otázka kompenzačných balíkov a konfliktu záujmov. Stručne a jasne, na dosiahnutie stability trhu je potrebné podniknúť kroky, ktoré prinesú úžitok aj v dlhodobejších horizontoch. Súhlasím s tým, že tento princíp by sa mal rozšíriť do všetkých oblastí. Tým nechcem podporiť názor, že motiváciou získania súkromného a rizikového kapitálu je vždy tunelovanie: určite to nie je najlepší spôsob, ako zmeniť krachujúci podnik na ziskový a predajný. Vnútroštátne právne predpisy, ktoré zabraňujú tunelovaniu, už vlastne existujú, ale zriedkavo sa uplatňujú. Takže nie som presvedčená, že európske opatrenie by v skutočnosti prinieslo nejaký pokrok. Ak sa vrátime k otázke regulácie verzus dobrovoľné kódexy, mnohé z dobrovoľných kódexov sa len začínajú vytvárať a zväčša im je potrebné poskytnúť čas, aby mohli začať fungovať. Dajú sa aj ľahšie aktualizovať, ale ako som už predtým povedala, nie sú súkromnou záležitosťou a je potrebné brať do úvahy aj dôveru verejnosti. Takže som rada, že môj návrh na vytvorenie komplexnej webovej stránky ako registra dobrovoľných kódexov správania s príslušnými odkazmi na bezplatne prístupné informácie bol kolegami prijatý ako potenciálne užitočný nástroj, a dúfam, že pán komisár ho bude podporovať. Pokiaľ ide o transparentnosť, dôležité je tiež uznať, že verejní investori a kontrolóri potrebujú rozličné úrovne informácií a že tieto informácie musia byť vhodné na daný účel. Dokonca aj v kontexte profesionálnych investorov je zatajovanie informácií v tom, čo nazývam „legálny spam“, neprijateľné. Kontrolóri by mali mať všetky potrebné informácie, ale opatrní musíme byť v tých oblastiach, z ktorých by sa informácie nemali dostať na verejnosť. Nakoniec sme sa dostali k citlivým oblastiam sekuritizácie a ratingových agentúr. Pokiaľ ide o sekuritizáciu, viem, že pánovi komisárovi sa páči predstava zadržania rizika, ale to je zjavne len jeden dostupný nástroj a rád by som ho požiadal, aby bol pripravený nástroje vymeniť a aby nezatváral debničku s náradím príliš skoro. Pokiaľ ide o ratingové agentúry, je potrebné lepšie podchytiť viaceré problémy, ale varujem pred fragmentáciou systému medzinárodne prijatých ratingov. V obidvoch prípadoch ide o oblasti, v ktorých, ako som už povedal, musíme postupovať premyslene: musíme radšej vziať rozum do hrsti, ako sa pokúšať byť pomstychtivými."@sk19
". Gospod predsednik, se opravičujem, a to je drugi del. Kot je dejal gospod Rasmussen, so ta poročila uravnotežena, čeprav so morda nekatera bolj nagnjena k enostranskem citiranju iz medijev kot druga.O hedge skladih in skladih zasebnega kapitala nekateri negodujemo že nekaj let, sedaj, ko smo sredi finančne zmešnjave, pa zaskrbljenost zaradi dolgov ali finančnih vzvodov ni več tako redka. Vsekakor se nam ponuja možnost, da zadeve prevetrimo in vzpostavimo celovit pregled nad vprašanjem izpostavljenosti, ki je v središču sedanje krize, in nad drugimi vprašanji, povezanimi s tveganji in dolgovi, vključno s hedge skladi in skladi zasebnega kapitala. Poročila priznavajo, da je to potrebno storiti na nediskriminatorni in načelni osnovi, z upoštevanjem sorazmernosti. Obenem je treba upoštevati kontekst mednarodnih dogodkov, zlasti pa delovati preudarno. Eno od vprašanj, ki se trenutno obravnavajo vsepovsod, so dolgovi in ustrezno upravljanje le-teh, drugo pa je vprašanje paketov nagrajevanja in navzkrižja interesov. Seveda je zaradi večje stabilnosti trga potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili, da je nagrajevanje skladno z dolgoročno perspektivo. Strinjam se, da bi to načelo moralo veljati za vsa področja. S tem ne želimo potrditi mnenja, da sta zasebni kapital in tvegani kapital v celoti motivirana z razprodajo premoženja: to zagotovo ni najboljši način, da propadajoče podjetje spremeniš v dobičkonosno podjetje, ki se zlahka proda. Nacionalne zakonodaje, ki preprečujejo razprodajo premoženja prevzetega podjetja, obstajajo, vendar pa se redko uporabljajo. Zato nisem prepričana, da bi evropski ukrep prinesel kaj napredka. Če se ponovno vrnemo k zakonski ureditvi v nasprotju s prostovoljnimi kodeksi; veliko prostovoljnih kodeksov je šele v nastajanju in večina njih potrebuje nekaj časa, da začne delovati. Njihovo posodabljanje je enostavnejše, a kot sem že prej dejala, kodeksi niso zasebna zadeva in javno zaupanje mora biti del tega sistema. Vesela sem, da so kolegi potrdili moj predlog za spletno stran „vse na enem mestu“ kot uporabno orodje, ki ponuja register prostovoljnih kodeksov z ustreznimi povezavami na objave o skladnosti, in upam, da bo temu sledil tudi komisar. Ko govorimo o preglednosti, je pomembno tudi prepoznati, da javni vlagatelji in nadzorniki potrebujejo različne ravni informacij in da mora informacija ustrezati namenu. Tudi v primeru profesionalnih vlagateljev je zastiranje informacij s – če mu lahko tako rečem – „pravnim balastom“ nedopustno. Nadzorniki bi morali imeti na voljo vse informacije, ki jih potrebujejo, vendar pa je potrebno posebno skrb posvetiti tistim področjem, kjer informacije ne smejo v javnost. Končno smo prispeli na tista občutljiva področja listninjenja in bonitetnih agencij. Kar zadeva listninjenje, vem, da je komisarju ljubša ideja o pridržanju, vendar pa je to seveda samo eno od razpoložljivih orodij, zato ga pozivam, naj bo pripravljen zamenjati orodje in naj škatle z orodjem ne zapre prehitro. Na področju bonitetnih agencij marsikaj potrebuje boljše obvladovanje, vendar pa odsvetujem drobljenje že veljavnega sistema mednarodno sprejetih bonitetnih ocen. Ponovno ponavljam, da sta obe področji primer, kjer moramo biti preudarni: biti moramo preudarni, ne pa maščevalni."@sl20
". Herr talman! Ursäkta, detta är andra delen. Som Poul Nyrup Rasmussen sa är dessa betänkanden välavvägda, men en del är mer benägna att citera pressen från den ena vågskålen och inte från den andra. Vi har haft dispyter om hedgefonderna och private equity i åratal, men i det nuvarande finanskaoset är det inte längre ovanligt att man har bekymmer med skulder och skuldsättning. Det gör dock att vi har möjlighet att rensa luften och få till stånd en omfattande översyn för att behandla de huvudfrågor som ligger bakom det nuvarande kaoset, liksom andra risker och frågor om skuldsättning, vilket inbegriper frågor rörande hedgefonder och private equity. I betänkandena fastställs att detta måste ske med utgångspunkt från icke-diskriminering och vissa principer, med särskild hänsyn till proportionalitetsprincipen. Det måste också ske mot bakgrund av den internationella utvecklingen, och framför allt måste det vara förnuftigt. Begränsning och korrekt hantering är en mycket aktuell fråga just nu, men andra frågor är också viktiga, t.ex. ersättningspaketen och intressekonflikter. Det står klart att det krävs åtgärder för att se till att ersättningarna är proportionerliga med de långsiktiga visionerna för att säkra stabilitet på marknaden. Jag instämmer i att den principen borde utvidgas till alla områden. Det innebär inte att man håller med om att drivkraften för private equity och riskkapital är tömning av tillgångar. Det är absolut inte det bästa sättet att göra ett misslyckat företag till ett lönsamt och säljande företag. Nationella lagar för att förhindra att företag töms på tillgångar finns faktiskt redan, men de har sällan tillämpats. Jag är därför inte övertygad om att en åtgärd från EU:s sida skulle ha någon framgång. Jag kommer tillbaka till frågan om reglering kontra frivilliga åtgärder. Många av de frivilliga åtgärderna håller på att tas fram, och de bör få tid på sig för att fungera. De är också lättare att uppdatera, men som jag sa tidigare är de inte en privat fråga, och allmänhetens förtroende kan man inte räkna med. Jag är därför nöjd över att mitt förslag om att inrätta en central webbplats (”one-stop-shop”) för alla uppförandekoder med en förteckning över de marknadsaktörer som uppfyller uppförandekoderna har godtagits av ledamöterna som ett potentiellt användbart verktyg, och jag hoppas att kommissionsledamoten kommer att följa upp detta. Beträffande öppenhet är det också viktigt att vi inser att de offentliga investerarna och övervakarna behöver olika typer av information och att informationen måste passa ändamålet. Även när det gäller professionella investerare är det oacceptabelt att dölja information i vad jag skulle kalla ”laglig skräppost”. Övervakarna bör få all information de behöver, men man måste vara försiktig på de områden där informationen inte bör komma till allmänhetens kännedom. Vi har slutligen kommit till de känsliga frågor som gäller värdepapperisering och kreditvärderingsinstitut. När det gäller värdepapperisering vet jag att kommissionsledamoten är positiv till tanken att vissa tillgångar får behållas, men det är helt klart endast ett möjligt verktyg, och jag skulle vilja uppmana honom att vara förberedd på att byta verktyg och att han inte ska stänga verktygslådan alltför snabbt. Beträffande kreditvärderingsinstitut måste saker och ting hanteras bättre, men jag varnar för att man river upp ett system med internationellt accepterade värderingar. Som sagt, vi måste vara försiktiga med dessa områden. Vi måste vara förnuftiga i stället för att straffa aktörerna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sharon Bowles,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"spam"17,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph