Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-22-Speech-1-049"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080922.18.1-049"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, less than two weeks ago the European Court of Justice found that Ireland was in contravention of the Water Framework Directive in regard to some of its waste water treatment systems. I must say that, personally, I am very pleased that the Commission is actively involved in trying to ensure clean drinking water in Ireland. However, the EU Commission now has an opportunity to build on that good work. It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme. The deadline for completion of works is December 2008, but, because of exceptional circumstances, work will not be completed. If the deadline is not extended, as I said, work will be incomplete and nobody will benefit. Extending the scheme would be a win-win situation for water quality in Ireland, for the environment, for farmers and for Commission policy. It would be a reasonable and sensible move by the Commission to extend the deadline in order to ensure compliance with the Nitrates Directive, and it would show joined-up thinking with regard to the implementation of EU policy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, před necelými dvěma týdny Evropský soudní dvůr shledal, že Irsko se dostalo do rozporu s rámcovou směrnicí o vodě, co se týká některých systémů čištění odpadních vod. Osobně musím říci, že mne velmi těší, že se Komise aktivně snaží zajistit čistou pitnou vodu v Irsku. Nyní má však Komise EU příležitost stavět na tomto dobrém základě. Mohla by tak učinit prodloužením plánu pro nakládání se zemědělskými odpady. Termín dokončení prací je prosinec 2008, ale vzhledem k výjimečným okolnostem práce dokončeny nebudou. Jestliže k prodloužení termínu nedojde, tak, jak jsem již řekla, práce nebudou dokončeny a nikomu to neprospěje. Prodloužení termínu by naopak prospělo všem, kvalitě vody v Irsku, životnímu prostředí, zemědělcům a politice Komise. Prodloužení termínu, aby bylo umožněno splnění směrnice o dusičnanech, by bylo rozumným a smysluplným krokem ze strany Komise, který by doložil názorovou shodu ve věci uplatňování politiky EU."@cs1
"Hr. formand! For mindre end to uger siden bestemte De Europæiske Fællesskabers Domstol, at Irland overtrådte vandrammedirektivet i forbindelse med nogle af landets spildevandsbehandlingssystemer. Jeg må sige, at jeg personlig er meget glad for, at Kommissionen aktivt engagerer sig i at skaffe rent drikkevand i Irland. Men Kommissionen har nu mulighed for at bygge videre på det gode arbejde. Det kan den gøre ved at indføre en forlængelse af forvaltningsordningen af landbrugsaffald. Fristen for færdiggørelsen af arbejdet er december 2008, men på grund at ekstraordinære omstændigheder vil arbejdet ikke blive færdiggjort. Hvis fristen ikke forlænges, som jeg var inde på, vil arbejdet forblive ufuldendt, og ingen vil få glæde af det. En forlængelse af ordningen vil gavne både vandkvaliteten i Irland, miljøet, landmændene og Kommissionens politik. Det ville være et fornuftigt og rimeligt træk af Kommissionen at forlænge fristen for at sikre overholdelsen af nitratdirektivet, og det vil vise, at man tænker kombinatorisk med hensyn til gennemførelsen af EU's politik."@da2
"Herr Präsident! Vor knapp zwei Wochen hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass Irland mit einigen seiner Abwasseraufbereitungsanlagen gegen die Wasserrahmenrichtlinie verstößt. Ich muss gestehen, dass ich persönlich über das aktive Engagement der Kommission zur Gewährleistung der Versorgung der irischen Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser sehr erfreut bin. Die EU­Kommission hat nun Gelegenheit, auf dieser guten Arbeit aufzubauen. Zu diesem Zweck könnte sie beispielsweise das Programm für die Entsorgung landwirtschaftlicher Abfälle verlängern. Eigentlicher Termin für den Abschluss der Arbeiten im Rahmen dieses Programms ist der Dezember 2008. Aufgrund außergewöhnlicher Umstände ist dieser Termin jedoch nicht zu halten. Falls der geltende Zeitrahmen nicht verlängert wird, können die Arbeiten nicht abgeschlossen werden, wovon niemand etwas hat. Eine Verlängerung des Programms brächte eine Win­Win­Situation für alle: für die Verbesserung der Wasserqualität in Irland, für die Umwelt, für die Bauern und für die Politik der Kommission. Es wäre ein vernünftiger und sinnvoller Schritt der Kommission, den Termin zu verlängern, um die Einhaltung der Nitratrichtlinie sicherzustellen. Ein solcher Schritt wäre ein Beleg für vernetztes Denken bei der Umsetzung der Politik der EU."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ιρλανδία παραβίαζε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, όσον αφορά κάποια από τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων της. Πρέπει να πω ότι, προσωπικά, είμαι πολύ ευχαριστημένη με το γεγονός ότι η Επιτροπή ασχολείται ενεργά με την προσπάθεια εξασφάλισης καθαρού πόσιμου νερού στην Ιρλανδία. Ωστόσο, η Επιτροπή της ΕΕ έχει τώρα μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτό το καλό έργο ως αφετηρία. Μπορεί να το κάνει αυτό, δίνοντας μια παράταση στο Σύστημα Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση εργασιών είναι το Δεκέμβριο του 2008, αλλά, λόγω έκτακτων περιστάσεων, το έργο δεν θα ολοκληρωθεί. Εάν η προθεσμία δεν παραταθεί, όπως είπα, το έργο θα είναι ατελές και δεν θα επωφεληθεί κανείς. Η παράταση του συστήματος θα ήταν μια κατάσταση επωφελής για όλους: για την ποιότητα των υδάτων στην Ιρλανδία, για το περιβάλλον, για τους γεωργούς και για την πολιτική της Επιτροπής. Θα ήταν λογική και συνετή κίνηση εκ μέρους της Επιτροπής να παρατείνει την προθεσμία, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την Οδηγία για τη Νιτρορύπανση, και θα επεδείκνυε νοοτροπία σύμπραξης όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, hace menos de dos semanas que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas decidió que Irlanda incumplía la Directiva marco sobre el agua en relación con algunos de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales. Debo decir que, personalmente, para mí es un motivo de satisfacción que la Comisión participe activamente en las acciones encaminadas a garantizar un agua potable limpia en Irlanda. No obstante, la Comisión tiene ahora una oportunidad de aprovechar los frutos de esa labor tan positiva. Y puede hacerlo concediendo una ampliación del Plan de gestión de los residuos agropecuarios. El plazo para completar las obras termina en diciembre de 2008, pero, por circunstancias excepcionales, éstas no se terminarán. Si no se amplía el plazo, como he dicho, el trabajo estará incompleto y nadie resultará beneficiado. La ampliación del programa sería beneficiosa para la calidad del agua en Irlanda, el medio ambiente, los agricultores y la política de la Comisión. Sería razonable y prudente que la Comisión ampliase el plazo, al objeto de garantizar el cumplimiento de la Directiva relativa a los nitratos y demostraría unas ideas consensuadas con respecto a la aplicación de la política de la Unión Europea."@es21
"Hr president, vähem kui kaks nädalat tagasi leidis Euroopa Kohus, et Iirimaa on vastuolus vee raamdirektiiviga seoses mõnede reoveepuhastussüsteemidega. Pean ütlema, et mul on väga hea meel, et komisjon püüab aktiivselt tagada puhast joogivett Iirimaal. ELi komisjonil on nüüd siiski võimalus seda head tööd edasi arendada. Ta saab seda teha pikendades põllumajandusjäätmete majandamiskava. Tööde lõpetamise tähtaeg on 2008. aasta detsember, kuid erakorraliste asjaolude tõttu ei saada tööd valmis. Kui tähtaega ei pikendata, nagu ma ütlesin, jääb töö pooleli ja see pole kellelegi kasulik. Kava pikendamine oleks kõigile Iirimaa vee kvaliteediga seotud pooltele, keskkonnale, põllumajandustootjatele ja komisjoni poliitikale kasulik. Komisjoni poolt oleks mõistlik ja arukas tähtaega pikendada, et tagada nitraatide direktiivi täitmine ning ühtlasi näitaks see ühist mõtlemist seoses ELi poliitika rakendamisega."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi alle kaksi viikkoa sitten Irlannin joidenkin jätevedenkäsittelyjärjestelmien rikkovan vesipuitedirektiiviä. Minun on sanottava, että olen itse hyvin tyytyväinen siihen, että komissio pyrkii aktiivisesti pitämään huolta juomaveden puhtaudesta Irlannissa. Euroopan komissiolla on kuitenkin nyt tilaisuus jatkaa hyvää työtään. Se voi tehdä niin jatkamalla maatalousjätteiden käsittelyjärjestelmää. Töiden päättymiselle asetettu määräaika on joulukuussa 2008, mutta poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi työt eivät valmistu tuolloin. Ellei määräaikaa jatketa, kuten sanoin, työt jäävät kesken eikä lopputulos hyödytä ketään. Järjestelmän jatkaminen parantaisi veden laatua Irlannissa ja hyödyttäisi ympäristöä, viljelijöitä ja komission politiikkaa. Komission olisi järkevää ja mielekästä jatkaa määräaikaa ja varmistaa näin nitraattidirektiivin noudattaminen, ja tämä olisi myös osoitus kokonaisvaltaisesta ajattelusta EU:n politiikan täytäntöönpanon suhteen."@fi7
"Monsieur le Président, il y a moins de deux semaines, la Cour de justice européenne a déclaré que l’Irlande était en infraction avec la directive-cadre sur l’eau en ce qui concerne certains systèmes de traitement des eaux usées. Personnellement, je dois dire que je suis très contente que la Commission s’implique activement afin d’essayer de garantir l’eau potable en Irlande. Toutefois, la Commission européenne a maintenant l’occasion de profiter de cet excellent travail. Elle peut le faire en garantissant une extension au système de gestion des déchets d’élevage. Le délai pour l’achèvement des travaux a été fixé à décembre 2008, mais en raison de circonstances exceptionnelles, le travail ne sera pas terminé. Si le délai n’est pas prorogé, comme je l’ai dit, le travail ne sera pas achevé et personne n’en profitera. Proroger le système aboutirait à une situation gagnant-gagnant pour la qualité de l’eau en Irlande, pour l’environnement, pour les agriculteurs et pour la politique de la Commission. Il serait raisonnable et bien inspiré de la part de la Commission de proroger ce délai afin de garantir la conformité avec la directive sur les nitrates. Elle montrerait ainsi qu’elle a de la suite dans les idées en matière de mise en œuvre de la politique de l’Union européenne."@fr8
"Elnök úr, nincs még két hete, hogy az Európai Bíróság megállapította, hogy Írország – szennyvízkezelési rendszerének egyes elemeit tekintve – megsértette a vízkeretirányelvben foglaltakat. Elmondhatom, hogy személyesen én igen örülök annak, hogy a Bizottság aktív szerepet vállal Írország tiszta ivóvízhez juttatásában. Most lehetőség nyílik arra, hogy a Bizottság folytassa megkezdett, hasznos munkáját. Ezt úgy érheti el, hogy meghosszabbítja a mezőgazdasági hulladékgazdálkodási terv határidejét. A munkálatok befejezésének határideje ugyanis 2008 decembere, de váratlan körülményeknek betudhatóan a határidőt nem lehet tartani. Amennyiben nem történik hosszabbítás, akkor – mint említettem – a munka nem fejeződik be, és ennek mindenki kárát látja. A terv meghosszabbításával mindenki jól jár: az írországi vízminőség javul, a környezetvédelem, az agrártermelők nyernek, és a bizottsági politika teljesül. A Bizottság részéről ésszerű és megértő lépés volna a határidő kiterjesztése, biztosítva ezzel a Nátriumnitrát-irányelvnek való megfelelést. Egyben a Bizottság igazolná, hogy képes gondolatilag ráhangolódni az uniós politika végrehajtására."@hu11
". Signor Presidente, meno di due settimane fa la Corte di giustizia delle Comunità europee ha riscontrato che l’Irlanda aveva contravvenuto alla direttiva quadro sulle acque in relazione ad alcuni dei suoi impianti di trattamento delle acque reflue. Personalmente mi compiaccio dell’impegno con cui la Commissione sta cercando di garantire acqua potabile pulita all’Irlanda. La Commissione dell’Unione europea, però, ha l’occasione di costruire su queste basi, concedendo una proroga al Programma di gestione dei rifiuti prodotti da aziende agricole. La data prevista per il completamento dei lavori è il dicembre 2008 ma, date le circostanze eccezionali, i lavori non saranno portati a termine. Se la scadenza non verrà prorogata, come ho detto, il lavoro non verrà portato a termine e nessuno ne beneficerà. La proroga del programma invece sarebbe una vittoria per la qualità delle acque in Irlanda, per l’ambiente, per gli agricoltori e per la politica della Commissione. Sarebbe ragionevole, da parte della Commissione, prorogare la scadenza per garantire il rispetto della direttiva sui nitrati, anche per dimostrare coerenza con l’applicazione delle politiche dell’Unione europea."@it12
"Gerb. pirmininke, prieš mažiau nei dvi savaites Europos Teisingumo Teismas nustatė, kad Airija pažeidė Vandens pagrindų direktyvą dėl kai kurių nuotekų valymo sistemų. Turiu pasakyti, kad aš asmeniškai labai džiaugiuosi, kad Komisija aktyviai dalyvauja bandydama užtikrinti geriamojo vandens Airijoje švarą. Tačiau ES Komisija dabar turi galimybę ir toliau veiklą grįsti gerais darbais. Ji tai gali padaryti, sutikdama pratęsti Ūkių atliekų tvarkymo planą. Galutinis terminas baigti darbus yra 2008 m. gruodžio mėn., bet dėl ypatingų aplinkybių darbas nebus baigtas. Jei galutinis terminas nebus pratęstas, kaip minėjau, darbai bus neužbaigti, ir niekam iš to naudos nebus. Pratęsti plano terminą būtų visapusiškai geriausia išeitis Airijoje tiek vandens kokybės, tiek aplinkos, tiek ūkininkų, tiek Komisijos politikos atžvilgiu. Protingas ir labai svarbus Komisijos poelgis būtų galutinio termino pratęsimas, užtikrinant Nitratų direktyvos vykdymą, parodant supratingą mąstymą, kaip vykdoma ES politika."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mazāk nekā pirms divām nedēļām Eiropas Kopienu Tiesa konstatēja, ka Īrija pārkāpj Ūdens pamatdirektīvu attiecībā uz dažām tās notekūdeņu attīrīšanas sistēmām. Man jāsaka, ka es personīgi esmu ļoti gandarīta, ka Komisija aktīvi iesaistās, cenšoties nodrošināt tīru dzeramo ūdeni Īrijā. Lai kā ES Komisijai šobrīd ir iespēja turpināt šo labo darbu. Tā var to darīt, piešķirot pagarinājumu lauksaimniecības atkritumu apsaimniekošanas programmai. Izpildes termiņš darbu pabeigšanai ir 2008. gada decembris, bet ārkārtēju apstākļu dēļ darbs netiks pabeigts. Ja izpildes termiņš netiks pagarināts, tad, kā jau teicu, darbs būs nepilnīgs un ieguvējs nebūs neviens. Programmas pagarināšana būtu abpusēji izdevīgs risinājums ūdens kvalitātei Īrijā, videi, lauksaimniekiem un Komisijas politikai. Izpildes termiņa pagarināšana būtu pieņemama un saprātīga Komisijas rīcība, lai nodrošinātu atbilstību Nitrātu direktīvai, un tas parādītu saskaņotu domāšanu attiecībā uz ES politikas īstenošanu."@lv13
"Mr President, less than two weeks ago the European Court of Justice found that Ireland was in contravention of the Water Framework Directive in regard to some of its waste water treatment systems. I must say that, personally, I am very pleased that the Commission is actively involved in trying to ensure clean drinking water in Ireland. However, the EU Commission now has an opportunity to build on that good work. It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme. The deadline for completion of works is December 2008, but, because of exceptional circumstances, work will not be completed. If the deadline is not extended, as I said, work will be incomplete and nobody will benefit. Extending the scheme would be a win-win situation for water quality in Ireland, for the environment, for farmers and for Commission policy. It would be a reasonable and sensible move by the Commission to extend the deadline in order to ensure compliance with the Nitrates Directive, and it would show joined-up thinking with regard to the implementation of EU policy."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, nog geen twee weken geleden oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Ierland met betrekking tot een aantal afvalwaterzuiveringssystemen in strijd met de kaderrichtlijn water handelde. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk heel blij ben dat de Commissie zich actief inzet voor schoon drinkwater in Ierland. De Commissie heeft nu de kans een vervolg te geven aan dit zinvolle werk. Dat kan ze doen door het beheersplan voor landbouwafval uit te breiden. De einddatum voor de voltooiing van de werken is december 2008, maar vanwege uitzonderlijke omstandigheden zal het werk niet worden voltooid. Als de einddatum niet wordt doorgeschoven, zal het werk, zoals ik al zei, onvoltooid blijven en dan heeft niemand er voordeel van. Uitbreiding van het programma zou een win-winsituatie opleveren voor de waterkwaliteit in Ierland, voor het milieu, voor de boeren en voor het beleid van de Commissie. Het zou een redelijk en verstandig besluit van de Commissie zijn de einddatum op te schuiven om ervoor te zorgen dat de nitratenrichtlijn wordt nageleefd, en het zou een blijk van eensgezindheid zijn ten aanzien van de tenuitvoerlegging van het EU-beleid."@nl3
"Panie przewodniczący! Niecałe dwa tygodnie temu Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Irlandia narusza ramową dyrektywę wodną w zakresie niektórych systemów uzdatniania wody. Muszę powiedzieć, że osobiście cieszę się z aktywnego zaangażowania Komisji w starania o zapewnienie czystej wody pitnej w Irlandii. Jednakże teraz Komisja ma możliwość wykorzystać tę dobrą robotę. Może to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi. Termin ukończenia prac upływa w grudniu 2008 roku, ale ze względu na wyjątkowe okoliczności prace nie będą ukończone. Jeżeli termin nie zostanie przesunięty, to jak wspomniałam, prace nie będą ukończone i nikt na tym nie skorzysta. Przedłużenie programu stworzyłoby sytuację, w której każdy wygrywa – korzystną dla jakości wody w Irlandii, środowiska, rolników i polityki Komisji. Przesunięcie terminu w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą azotanową byłoby rozsądnym i sensownym posunięciem Komisji i pokazałoby, że istnieje wspólne myślenie w zakresie wdrażania polityki UE."@pl16
"Senhor Presidente, há menos de duas semanas, o Tribunal de Justiça Europeu considerou que alguns dos sistemas de tratamento de água da Irlanda não respeitavam a Directiva-Quadro no domínio da água. Devo dizer que, pessoalmente, me congratulo muito sinceramente com o facto de a Comissão estar a tentar activamente garantir a boa qualidade da água para consumo humano na Irlanda. No entanto, a Comissão Europeia tem agora oportunidade de dar continuidade a esse bom trabalho. Poderá fazê-lo concedendo um prolongamento ao Projecto de Gestão de Resíduos Agrícolas. O prazo para conclusão dos trabalhos termina em Dezembro de 2008 mas, devido a circunstâncias excepcionais, esses trabalhos não ficarão concluídos. Se o prazo não for prorrogado, tal como referi, os trabalhos ficarão incompletos e ninguém beneficiará. O prolongamento do projecto traria benefícios para a qualidade da água na Irlanda, para o ambiente, para os agricultores e para a política da Comissão. Seria uma medida razoável e sensata por parte da Comissão prorrogar o prazo, de modo a garantir a conformidade com a directiva relativa aos nitratos e representaria uma abordagem bem articulada e integrada em relação à aplicação da política da UE."@pt17
"Mr President, less than two weeks ago the European Court of Justice found that Ireland was in contravention of the Water Framework Directive in regard to some of its waste water treatment systems. I must say that, personally, I am very pleased that the Commission is actively involved in trying to ensure clean drinking water in Ireland. However, the EU Commission now has an opportunity to build on that good work. It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme. The deadline for completion of works is December 2008, but, because of exceptional circumstances, work will not be completed. If the deadline is not extended, as I said, work will be incomplete and nobody will benefit. Extending the scheme would be a win-win situation for water quality in Ireland, for the environment, for farmers and for Commission policy. It would be a reasonable and sensible move by the Commission to extend the deadline in order to ensure compliance with the Nitrates Directive, and it would show joined-up thinking with regard to the implementation of EU policy."@ro18
"Vážený pán predseda, Európsky súdny dvor pred necelými dvomi týždňami zistil, že Írsko porušilo rámcovú smernicu o vodách, pokiaľ ide o niektoré systémy čistenia odpadových vôd. Musím povedať, že mňa osobne veľmi teší skutočnosť, že sa Komisia aktívne zapojila a pokúša sa pomôcť Írsku pri zabezpečení čistej pitnej vody. Európska komisia má však teraz príležitosť vychádzať z tejto dobrej práce. Môže to urobiť tak, že predĺži program hospodárenia s poľnohospodárskym odpadom. Termín ukončenia prác je december 2008, ale z dôvodu výnimočných okolností práca nebude ukončená. Ako som povedala, ak sa termín nepredĺži, práca sa neukončí a z toho nebude mať prospech nikto. Predĺženie programu by znamenalo situáciu, ktorá prospeje kvalite vody v Írsku, životnému prostrediu, farmárom aj politike Komisie. Predĺženie termínu by predstavovalo primeraný a citlivý krok zo strany Komisie, ktorým by sa zabezpečilo zosúladenie so smernicou o dusičnanoch a ktorý by ukázal jednotný postup pri implementácii politiky EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, manj kot dva tedna je tega, kar je Evropsko sodišče razsodilo, da je Irska ravnala v nasprotju z okvirno direktivo o vodah pri nekaterih sistemih za čiščenje odpadnih voda. Naj povem, da sem osebno zelo zadovoljna, da Komisija dejavno sodeluje pri zagotavljanju čiste pitne vode na Irskem. Ne glede na to pa ima Komisija sedaj priložnost, da nadaljuje s svojim uspešnim delom. To lahko stori tako, da odobri podaljšanje Programa za ravnanje s kmetijskimi odpadki. Rok za izvedbo del je decembra 2008, vendar pa dela zaradi izrednih okoliščin do takrat ne bodo zaključena. Če roka ne podaljšamo, bodo dela, kot sem dejala, ostala nedokončana in od tega nihče ne bo imel koristi. Podaljšanje roka za ta program bi bilo v korist tako kakovosti vode na Irskem in okolja kot tudi kmetov in politiki Komisije. Podaljšanje roka bi pomenilo, da je Komisija sprejela pametno in razumno odločitev, s katero želi zagotoviti skladnost z Nitratno direktivo, ter bi bilo pokazatelj složnosti pri izvajanju politike EU."@sl20
"Herr talman! För knappt två veckor sedan konstaterade EG-domstolen att Irland bryter mot ramdirektivet om vatten, på grund av vissa av landets system för rening av avloppsvatten. Personligen måste jag säga att jag är mycket glad över att kommissionen är aktivt engagerad i att försöka trygga Irlands försörjning av rent dricksvatten. Nu har kommissionen en möjlighet att bygga vidare på detta utmärkta arbete. Det kan den göra genom att bevilja en förlängning av programmet för hantering av jordbruksavfall (Farm Waste Management Scheme). Tidsfristen för arbetenas slutförande är december 2008, men exceptionella omständigheter har gjort att arbetet inte kommer att kunna slutföras. Om inte tidsfristen förlängs kommer arbetet som sagt inte att kunna slutföras, vilket alla skulle förlora på. Irlands vattenkvalitet, miljön, jordbrukarna och kommissionens politik skulle gynnas av en förlängning av programmet. Det skulle vara en rimlig och förnuftig åtgärd av kommissionen att förlänga tidsfristen för att säkra överensstämmelsen med nitratdirektivet, och det skulle visa att det finns en bred uppslutning kring genomförandet av EU:s politik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"5,19,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph