Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-22-Speech-1-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080922.17.1-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on a point of order, this concerns the agenda on Thursday where we made a late request – I am sorry it was late – it is a proposal to change slightly the agenda for Thursday where currently there is a vote proposed for the social package resolution. At the moment, individual groups have tabled their own separate resolutions. With the best will in the world and good faith on all parts we tried to negotiate collectively a compromise resolution. We have not managed to do that, so at the moment what is likely is individual resolutions will be voted and each resolution would be voted down, which would not give a very good message. Therefore, collectively the majority of political groups thought it was a good idea if I just stood up and made the case that perhaps it would be tactful not to have a vote at all on the resolution. This is not because it is not important: it is because it important. We did not want to give the wrong message and it was better to give message following the debate that we had, very fully covering the various points, last time. So the proposal, supported by a majority of groups, is that we do not have a vote this Thursday."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, k pořadu jednání, co se týká čtvrtečního programu, ohledně kterého jsme se zpoždění předložili žádost – omlouvám se, že jsme ji podali pozdě –, jedná se o návrh na drobnou změnu programu jednání ve čtvrtek, kdy se podle současného návrhu má konat hlasování o usnesení o balíku sociálních opatření. V tomto okamžiku jednotlivé skupiny předložily svá vlastní nezávislá usnesení. S veškerou možnou dobrou vůlí a při úsilí všech stran jsme se snažili společně vyjednat kompromisní usnesení. To se nám nepodařilo, takže nyní nejspíš dojde k tomu, že se bude hlasovat o jednotlivých usneseních, která budou postupně zamítnuta, což nevyšle příliš dobrý signál. Proto se většina politických skupin shodla, že by bylo dobré, kdybych si prostě vzal slovo a situaci vysvětlil s tím, že by snad bylo vhodnější, aby se hlasování o tomto usnesení vůbec neuskutečnilo. Neznamená to, že by nebylo důležité: je to naopak proto, že důležité. Nechtěli jsme vyslat špatný signál a bylo lepší nevyslat žádný signál po našem posledním jednání, které se velmi do hloubky zabývalo řadou otázek. Takže návrh, podporovaný většinou skupin, zní, aby se tento čtvrtek hlasování nekonalo."@cs1
"Hr. formand! Jeg har en bemærkning til forretningsordenen. Det drejer sig om torsdagens dagsorden, hvor vi har fremsat en forsinket anmodning – jeg beklager, at den var forsinket – om en mindre ændring af dagsordenen, hvor man i øjeblikket foreslår en afstemning om beslutningsforslaget om socialpakken. I øjeblikket har de enkelte grupper fremsat deres egne separate beslutningsforslag. Med den bedste vilje i verden og med god tro fra alle sider har vi forsøgt i fællesskab at forhandle os frem til et kompromisforslag. Det er ikke lykkedes os, så i øjeblikket er det mest sandsynlige, at de enkelte beslutningsforslag vil blive sat til afstemning, og at de vil blive nedstemt, hvilket ikke vil udsende noget særlig godt budskab. Derfor har et flertal blandt de politiske grupper ment, at det var en god idé, hvis jeg rejste mig og foreslog, at det måske ville være mere taktfuldt slet ikke at gennemføre nogen afstemning om beslutningsforslaget. Det er ikke, fordi det ikke er vigtigt: Det er netop, fordi det er vigtigt. Vi ønsker ikke at udsende et forkert budskab, og det var bedre ikke at udsende noget budskab efter vores forhandling sidste gang, hvor vi virkelig kom i dybden med de forskellige punkter. Så forslaget, der støttes af et flertal blandt grupperne, går ud på ikke at gennemføre nogen afstemning på torsdag."@da2
"Herr Präsident! Ein Hinweis zur Geschäftsordnung. Er betrifft die Tagesordnung für Donnerstag, wofür wir verspätet noch einen Antrag eingereicht haben – ich bedaure, dass es so spät war. Mit dem Antrag schlagen wir vor, die Tagesordnung für Donnerstag leicht zu verändern, und zwar in Bezug auf die derzeit noch geplante Abstimmung zur Entschließung zum Sozialpaket. Momentan ist der Stand der Dinge so, dass einzelne Fraktionen separate Entschließungsentwürfe vorgelegt haben. Alle Beteiligten zeigten den allerbesten Willen und guten Glauben bei unseren Bemühungen, gemeinsam einen Kompromiss für eine Entschließung auszuhandeln. Dies ist uns jedoch nicht gelungen. Deshalb wird es im Moment wohl so ablaufen, dass einzelne Entschließungsentwürfe zur Abstimmung kommen, die alle abgelehnt werden. Das macht keinen sehr guten Eindruck. Deshalb kam die Mehrheit der politischen Fraktionen gemeinsam zu dem Schluss, dass ich hier erklären sollte, dass es möglicherweise taktvoll wäre, über die Entschließung überhaupt nicht abzustimmen. Eine solche Vorgehensweise läge nicht darin begründet, dass die Entschließung unwichtig ist, sondern darin, dass sie ist. Wir möchten keine falsche Botschaft vermitteln. Deshalb ist es angesichts der bisherigen Debatte, in der zuletzt die verschiedenen Punkte sehr ausführlich diskutiert wurden, besser Botschaft zu vermitteln. Folglich lautet der von einer Mehrheit der Fraktionen unterstützte Vorschlag, an diesem Donnerstag keine Abstimmung durchzuführen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, αυτό αφορά την ημερήσια διάταξη της Πέμπτης, όπου υποβάλαμε μια εκπρόθεσμη αίτηση – λυπούμαι που ήταν εκπρόθεσμη – είναι μια πρόταση για ελαφρά αλλαγή της ημερήσιας διάταξης για την Πέμπτη, για την οποία αυτήν τη στιγμή έχει προταθεί μια ψηφοφορία για το ψήφισμα του κοινωνικού πακέτου. Αυτήν τη στιγμή, μεμονωμένες ομάδες έχουν καταθέσει τα δικά τους ξεχωριστά ψηφίσματα. Με τις καλύτερες προθέσεις και καλή πίστη προς όλες τις πλευρές, προσπαθήσαμε να διαπραγματευθούμε συλλογικά ένα συμβιβαστικό ψήφισμα. Δεν έχουμε κατορθώσει να το κάνουμε, επομένως, αυτήν τη στιγμή, είναι πιθανό ότι θα ψηφιστούν μεμονωμένα ψηφίσματα και κάθε ψήφισμα θα καταψηφιστεί, πράγμα το οποίο δεν θα έστελνε ένα πολύ καλό μήνυμα. Έτσι, συλλογικά, η πλειονότητα των πολιτικών ομάδων θεώρησε ότι θα ήταν καλή ιδέα αν απλώς σηκωνόμουν όρθιος και ισχυριζόμουν ότι ίσως να ήταν διακριτικό να μην υπάρξει καθόλου ψηφοφορία για το ψήφισμα. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν είναι σημαντικό: οφείλεται στο ότι σημαντικό. Δεν θέλαμε να στείλουμε εσφαλμένο μήνυμα και ήταν καλύτερα να μην στείλουμε μήνυμα, κατόπιν της συζήτησης που είχαμε, η οποία κάλυψε με μεγάλη πληρότητα τα διάφορα σημεία, την τελευταία φορά. Επομένως, η πρόταση, που υποστηρίζεται από μια πλειονότητα ομάδων, είναι να μην έχουμε ψηφοφορία αυτή την Πέμπτη."@el10
"Señor Presidente, con respecto a la observancia del Reglamento, en relación con el orden del día del jueves para el que realizamos una petición de última hora —y lamento que fuese tarde—, propongo que se introduzca un pequeño cambio en el mismo, que actualmente incluye una votación sobre las propuestas de resolución relativas al paquete social. Por el momento, los grupos individuales han presentado sus propias resoluciones independientes. Con la mejor intención del mundo y de buena fe, todas las partes hemos intentado negociar colectivamente una resolución de transacción. No lo hemos conseguido y, por lo tanto, de momento lo más probable es que se vote cada una de las resoluciones por separado y que sean rechazadas, lo que no transmitiría un mensaje muy positivo. Así pues, colectivamente la mayoría de los grupos políticos ha pensado que sería una buena idea que yo tomase la palabra para plantear que tal vez no sería diplomático celebrar ninguna votación sobre la resolución. Ello no quiere decir que no sea importante, porque, de hecho que lo es. No queríamos transmitir el mensaje equivocado y era mejor no enviar mensaje tras el debate que celebramos la última vez, cubriendo exhaustivamente los diversos puntos. Por lo tanto, la propuesta, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos, es que no celebremos la votación este jueves."@es21
"Hr president, korraküsimuse kohta seoses päevakorraga neljapäeval, kui me esitasime hilise taotluse – vabandan, et see oli hiline – see on ettepanek natuke muuta neljapäeva päevakorda, mis sisaldab praegu hääletus sotsiaalmeetmete paketi resolutsiooni ettepanekute üle. Hetkel on fraktsioonid eraldi esitanud oma resolutsioonid. Püüdsime maailma parima tahte ja hea usuga kõikidel pooltel jõuda kollektiivselt kompromissresolutsioonini. Meil ei õnnestunud seda teha, mistõttu hetkel hääletatakse tõenäoliselt eraldi resolutsioone ja kõik resolutsioonid hääletatakse maha, mis ei edasta väga head sõnumit. Seetõttu arvas enamik poliitilisi fraktsioone, et peaksin lihtsalt püsti tõusma ja pakkuma välja, et võib-olla oleks diplomaatiline resolutsiooni osas üldse mitte hääletada. Mitte seetõttu, et see ei ole oluline: just seetõttu, et see oluline. Me ei tahtnud edastada vale sõnumit ning oli parem sõnumit edastada pärast meie arutelu, milles viimasel korral käsitleti erinevaid punkte väga põhjalikult. Seega on ettepanek, mida toetab enamik fraktsioone, et me ei hääletaks käesoleval neljapäeval."@et5
"Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyspuheenvuoron. Asiani koskee torstain esityslistaa. Olemme esittäneet sitä koskevan myöhäisen pyynnön, ja pahoittelen, että esitimme pyyntömme myöhään. Ehdotamme, että torstain esityslistaa muutettaisiin hieman, koska tällä hetkellä esityslistalla on äänestys sosiaalipakettia koskevista päätöslauselmaesityksistä. Tilanne on tällä hetkellä se, että yksittäiset ryhmät ovat jättäneet omat erilliset päätöslauselmansa. Yritimme parhaalla mahdollisella tahdolla ja suurella luottamuksella kaikkia osapuolia kohtaan neuvotella yhdessä kompromissipäätöslauselmasta. Emme kuitenkaan onnistuneet, joten nyt on todennäköistä, että jos äänestämme yksittäisistä päätöslauselmista, jokainen niistä hylätään. Tämä ei olisi kovinkaan hyvä viesti. Siksi poliittisten ryhmien enemmistö ajatteli yhdessä, että minun kannattaisi käyttää puheenvuoro ja tuoda esiin, että voisi olla tahdikasta jättää kokonaan äänestämättä päätöslauselmista. En ehdota tätä siksi, ettei asia olisi tärkeä, vaan nimenomaan siksi, että se tärkeä. Emme halunneet antaa väärää viestiä ja katsoimme paremmaksi olla antamatta viestiä viimeksi käymämme, kaikki eri kohdat hyvin kattavan keskustelun jälkeen. Siispä ehdotukseni, jota poliittisten ryhmien enemmistö kannattaa, on se, ettemme äänestä asiasta torstaina."@fi7
"Elnök úr, ügyrendi javaslatként, a csütörtöki napirendre térnék ki, ahol – elkésve – kérést terjesztettünk be. Sajnálom, valóban késő volt. A csütörtöki napirend enyhe módosítására vonatkozó javaslatról van szó, amely a szociális csomaggal kapcsolatos határozat tervezett szavazását érinti. Mostanáig az egyes képviselőcsoportok saját, elkülönült állásfoglalásaikat nyújtották be. A lehető legnagyobb jószándékkal és valamennyi fél teljes jóhiszeműsége mellett, együttesen megkiséreltünk egy kompromisszumos állásfoglalást kitárgyalni. Nem sikerült elérnünk ezt. Jelenleg, a legnagyobb valószínűséggel, az feltételezhető, hogy az egyénileg beterjesztett állásfoglalásokról szavazunk majd, és valamennyi állásfoglalás leszavazásra kerül. Ez nem igazán vet ránk jó fényt. Ennélfogva a politikai csoportok többsége, együttesen, azt a megoldást szorgalmazná, hogy magam kérjek szót, és vessem fel, talán érdemes volna az állásfoglalásokról való szavazástól egyszerűen eltekinteni. Nem azért, mert a kérdés nem fontos, hanem mert annyira fontos. Nem szeretnénk rossz üzenetet közvetíteni. Jobb volna, ha a mögöttük tudott, az elmúlt alkalommal a különböző pontokon rigorózusan végigmenő vitát követően nem fogalmaznánk meg semmiféle üzenetet. Ezzel összhangban, a képviselőcsoportok többsége által támogatott javaslat úgy szól: most csütörtökön ne kerüljön sor szavazásra."@hu11
". Signor Presidente, un richiamo al regolamento; si tratta dell’ordine del giorno di giovedì, per il quale abbiamo avanzato una richiesta in ritardo – e chiedo scusa per questo; abbiamo proposto di modificare leggermente l’ordine del giorno di giovedì, per il quale attualmente è prevista la votazione sulla risoluzione concernente il pacchetto sociale. Adesso, ogni gruppo ha presentato la propria risoluzione. Con tutta la migliore volontà e buona fede, le parti hanno cercato di negoziare una risoluzione di compromesso collettiva; purtroppo il tentativo è stato vano, e quindi probabilmente vi saranno votazioni sulle singole risoluzioni, e ogni risoluzione sarà respinta. Da questa situazione non scaturirebbe certo un messaggio positivo. Collettivamente quindi la maggioranza dei gruppi politici ha pensato che avrei potuto ventilare l’opportunità di non votare affatto sulla risoluzione. E non perché non sia importante: ma proprio perché importante. Non vogliamo inviare il messaggio sbagliato, e ci sembra più opportuno non inviare messaggio dopo l’ampio dibattito che, la volta scorsa, si è esteso ai vari aspetti della questione. Quindi la nostra proposta, sostenuta dalla maggioranza dei gruppi, è di non tenere la votazione giovedì prossimo."@it12
"Gerb. pirmininke, kalbėdamas apie pasiūlymą dėl ketvirtadienio darbotvarkės tvarkos, dėl kurios vėlokai pateikėme prašymą, apgailestauju, kad jis pavėluotas – tai pasiūlymas šiek tiek pakeisti ketvirtadienio darbotvarkę, kurioje šiuo metu numatytas balsavimas, pasiūlytas dėl socialinio paketo rezoliucijos. Šiuo metu tam tikros frakcijos siūlė savo rezoliucijas. Kupini geriausios valios ir tvirtai tikėdami visomis partijomis, mes bandėme bendrai susitarti dėl kompromisinės rezoliucijos. Mes nesugebėjome to padaryti, taigi šiuo metu panašu, kad bus balsuojama dėl atskirų rezoliucijų ir nebus nubalsuota nė už vieną rezoliuciją, o tai nėra labai gera žinia. Todėl politinių frakcijų dauguma bendrai manė, kad bus gera mintis, jei aš tiesiog atsistosiu ir pareikšiu, jog galbūt būtų taktiškiau apskritai nebalsuoti dėl rezoliucijos. Taip yra ne todėl, kad tai nesvarbu – taip yra todėl, kad tai . Mes nenorėjome skleisti klaidingos žinios ir po paskutinių mūsų diskusijų labai išsamiai aptarus įvairius klausimus, buvo nuspręsta geriau neskleisti žinios. Taigi pasiūlymas, kurį palaikė frakcijų dauguma, yra tas, kad mūsų balsavimas šį ketvirtadienį neįvyks."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, runājot par Reglamenta neievērošanu attiecībā uz ceturtdienas darba kārtību, kur mēs izdarījām novēlotu prasību – es atvainojos, ka tā bija novēlota – tas ir priekšlikums nedaudz izmainīt ceturtdienas darba kārtību, kurā pašlaik ir ierosināts balsojums par sociālās paketes rezolūciju. Šobrīd individuālas grupas ir iesniegušas pašas savas atsevišķas rezolūcijas. Ar visu pušu vislabāko gribu un godprātību mēs centāmies kopīgi vienoties par kompromisa rezolūciju. Mums tas neizdevās, tādēļ šobrīd visdrīzāk tiks balsots par individuālām rezolūcijām un katra rezolūcija tiktu noraidīta, kas ne par ko labu neliecinātu. Tādēļ vairākums politisko grupu kopīgi nolēma, ka tā būtu laba doma, ja es izteiktos un ierosinātu, ka, iespējams, būtu taktiski par rezolūciju nebalsot vispār. Iemesls nav tāds, ka tas nav svarīgi: iemesls ir tāds, ka tas svarīgi. Mēs nevēlējāmies radīt nepareizu iespaidu, un bija labāk neradīt iespaidu pēc mūsu pēdējām debatēm, ļoti pilnīgi izskatot dažādos punktus. Tādējādi priekšlikums, ko atbalsta vairums grupu, ir atcelt šīs ceturtdienas balsojumu."@lv13
"Mr President, on a point of order, this concerns the agenda on Thursday where we made a late request – I am sorry it was late – it is a proposal to change slightly the agenda for Thursday where currently there is a vote proposed for the social package resolution. At the moment, individual groups have tabled their own separate resolutions. With the best will in the world and good faith on all parts we tried to negotiate collectively a compromise resolution. We have not managed to do that, so at the moment what is likely is individual resolutions will be voted and each resolution would be voted down, which would not give a very good message. Therefore, collectively the majority of political groups thought it was a good idea if I just stood up and made the case that perhaps it would be tactful not to have a vote at all on the resolution. This is not because it is not important: it is because it important. We did not want to give the wrong message and it was better to give message following the debate that we had, very fully covering the various points, last time. So the proposal, supported by a majority of groups, is that we do not have a vote this Thursday."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb een punt van orde. Het betreft de agenda voor donderdag, waarvoor we op het laatste moment een verzoek hebben ingediend, waarvoor mijn excuses. Het was een voorstel om een kleine wijziging aan te brengen in de agenda voor donderdag waarin thans een stemming wordt voorgesteld over de resolutie over het sociale pakket. Momenteel hebben individuele fracties hun eigen afzonderlijke resoluties ingediend. Met de beste wil van de wereld en met het volste vertrouwen in alle onderdelen hebben we gezamenlijk geprobeerd tot een compromisresolutie te komen. Daar zijn we niet in geslaagd, dus wat we nu waarschijnlijk gaan krijgen is dat we over individuele resoluties gaan stemmen en dat alle resoluties worden verworpen, en daar gaat geen goede boodschap vanuit. Daarom was de meerderheid van de fracties collectief van mening dat het misschien tactischer was als ik zou voorstellen helemaal niet over de resolutie te stemmen. Dat is niet omdat de resolutie niet belangrijk is, maar juist omdat deze wél belangrijk is. We wilden geen verkeerde boodschap afgeven, en na het vorige debat hierover, waarin de diverse punten zeer uitvoerig aan de orde zijn gekomen, was het beter helemaal geen boodschap af te geven. Het voorstel, dat door een meerderheid van de fracties wordt gesteund, is dus dat we donderdag hierover geen stemming houden."@nl3
"Panie przewodniczący! W sprawie punktu porządku obrad, odnośnie do czwartkowego programu obrad, do którego spóźniliśmy się z wnioskiem (przepraszam za to opóźnienie) – jest to wniosek o wprowadzenie niewielkiej zmiany w czwartkowym programie, w którym obecnie proponowane jest głosowanie w sprawie rezolucji dotyczącej pakietu socjalnego. W chwili obecnej poszczególne grupy przedłożyły osobne rezolucje. Przy najlepszych chęciach i w dobrej wierze podzielanej przez wszystkie strony staraliśmy się wspólnie wynegocjować kompromisową rezolucję. Nie udało się to, a więc w tym momencie prawdopodobnie głosowane będą poszczególne rezolucje, a każda z nich zostanie odrzucona, co nie będzie dobrym komunikatem. Większość grup politycznych uznała więc wspólnie, że to dobry pomysł, abym po prostu wystąpił i przekonał państwa, że być może taktownie byłoby w ogóle nie głosować w sprawie przedmiotowej rezolucji. Nie dlatego, że jest to sprawa nieważna – właśnie dlatego, że ona ważna. Nie chcielibyśmy dać niewłaściwego komunikatu i lepiej byłoby nie dawać komunikatu po bardzo wyczerpującej debacie, którą przeprowadziliśmy ostatnio, obejmującej różne punkty. A zatem wnioskuję, z poparciem większości grup, aby nie głosować w ten czwartek."@pl16
"Senhor Presidente, um ponto de ordem sobre a ordem do dia de quinta-feira, sobre a qual apresentámos um pedido tardio - facto que lamento - no sentido de se fazer uma pequena alteração no que se refere à votação proposta para a resolução sobre o pacote social. Neste momento, vários grupos apresentaram cada um a sua resolução. Com a melhor vontade do mundo e boa-fé por parte de todos, procurámos negociar colectivamente uma resolução de compromisso. Não o conseguimos fazer, pelo que, de momento, o mais provável é que as várias resoluções sejam votadas e cada uma delas seja rejeitada, o que não transmite uma mensagem muito positiva. Por conseguinte, agindo colectivamente, a maioria dos grupos pensou que seria boa ideia eu pedir a palavra e propor que talvez seja prudente não realizar nenhuma votação sobre a resolução em causa. Não pedimos isto por pensar que a resolução não seja importante, porque ela importante. Não desejamos, porém, transmitir uma mensagem errada e considerámos que seria melhor não haver mensagem depois do debate que realizámos da última vez, em que foram examinados muito cabalmente os vários pontos. Por conseguinte, o que estamos a propor, com o apoio da maioria dos grupos, é que não seja realizada uma votação na próxima quinta-feira."@pt17
"Mr President, on a point of order, this concerns the agenda on Thursday where we made a late request – I am sorry it was late – it is a proposal to change slightly the agenda for Thursday where currently there is a vote proposed for the social package resolution. At the moment, individual groups have tabled their own separate resolutions. With the best will in the world and good faith on all parts we tried to negotiate collectively a compromise resolution. We have not managed to do that, so at the moment what is likely is individual resolutions will be voted and each resolution would be voted down, which would not give a very good message. Therefore, collectively the majority of political groups thought it was a good idea if I just stood up and made the case that perhaps it would be tactful not to have a vote at all on the resolution. This is not because it is not important: it is because it important. We did not want to give the wrong message and it was better to give message following the debate that we had, very fully covering the various points, last time. So the proposal, supported by a majority of groups, is that we do not have a vote this Thursday."@ro18
"Vážený pán predseda, faktická poznámka. Týka sa programu na štvrtok, v ktorom sme predložili oneskorenú žiadosť. Ospravedlňujem sa, že sme sa oneskorili. Ide o návrh na miernu zmenu programu na štvrtok, v ktorom je navrhované hlasovanie za uznesenie o sociálnom balíku. Zatiaľ jednotlivé skupiny predložili vlastné samostatné uznesenia. S najlepšou možnou vôľou a dobrou vierou na všetkých stranách sme sa pokúsili spoločne dohodnúť kompromisné uznesenie. Nepodarilo sa nám to, takže momentálne je pravdepodobné, že sa bude hlasovať o jednotlivých uzneseniach a každé uznesenie bude zamietnuté, čo však nebude vnímané veľmi pozitívne. Preto si väčšina politických skupín myslela, že bude dobrý nápad, ak jednoducho predstúpim a navrhnem, že by možno bolo taktné nehlasovať o všetkých uzneseniach. Niežeby to nebolo dôležité: je to preto, lebo to dôležité. Nechceli sme vyslať zlú správu a bolo lepšie nepredložiť žiadnu správu o poslednej rozprave, ktorá sa týkala úplne všetkých bodov. Takže návrh, ktorý podporila väčšina skupín, je, aby sme tento štvrtok nehlasovali."@sk19
"Gospod predsednik, gre za vprašanje o pravilnosti postopka, in sicer glede četrtkovega dnevnega reda, kjer smo zahtevo podali prepozno – opravičujem se, da je bila prepozna –, to je predlog, s katerim želimo nekoliko spremeniti dnevni red za četrtek, ki sedaj vključuje glasovanje o predlogih resolucije o socialnem paketu. Namreč, vsaka posamezna skupina je podala svoj predlog resolucije. Po svojih najboljših močeh in v dobri veri smo skupaj poskušali doseči kompromis in sestaviti enotno resolucijo. To nam ni uspelo, tako da je v tem trenutku najverjetneje, da se bo glasovalo o posameznih resolucijah in bo vsaka od njih zavrnjena, kar meče slabo luč na vso zadevo. Večina političnih skupin je bila mnenja, da bi bila dobra ideja, da bi jaz osebno pojasnil, da bi bilo morda taktno, če o resoluciji sploh ne bi glasovali. To pa ne zato, ker morda ne bi bila pomembna: ampak zato, ker pomembna. Nismo želeli posredovati napačnega sporočila, zato bi bilo bolje, da sporočila bilo, glede na našo zadnjo razpravo, ki je zadevala različne točke. Zato je predlog, ki ga podpira večina skupin, ta, da v četrtek o tem ne bi glasovali."@sl20
"Herr talman! En ordningsfråga som rör föredragningslistan för torsdagen, där vi gjorde en sen begäran – jag beklagar att den var sen. Det är ett förslag om en liten ändring av föredragningslistan för torsdagen, där en omröstning om resolutionen om det sociala paketet finns inplanerad för tillfället. Just nu har de olika grupperna lagt fram egna separata resolutioner. Med den bästa vilja i världen och i god tro har vi försökt att gemensamt förhandla fram en kompromissresolution. Det har vi inte lyckats med. I nuläget är det därför troligast att vi kommer att rösta om de enskilda resolutionerna och att samtliga kommer att röstas ned, vilket inte skulle sända ett särskilt positivt budskap. En samlad majoritet av de politiska grupperna ansåg därför att det kanske är lämpligast att vi inte röstar om resolutionen alls, så det är därför jag påpekar detta. Det beror inte på att frågan inte är viktig, för det den. Vi ville inte sända fel budskap och det var bättre att inte ge något budskap alls efter den debatt vi höll sist, där vi verkligen uttömde de olika alternativen. Förslaget, som stöds av en majoritet av grupperna, är därför att vi inte håller någon omröstning på torsdag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Philip Bushill-Matthews (PPE-DE ). -"5,19,14,11,16,10,13,4,21,9
"is"18,15,4
"je"20,1,19
"jokios"14
"minkäänlaista"7
"nekādu"13
"no"18,15,4
"on"5,7
"sploh ne bi"20
"svarbu"14
"wichtig"9
"üldse mitte"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph