Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-22-Speech-1-024"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080922.17.1-024"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vielen Dank, Herr Kollege Cohn­Bendit! Ich darf Ihnen sagen, dass ich diese ganze Entwicklung bereits seit einiger Zeit sehr aufmerksam verfolge. Wir müssen absolute Transparenz darüber haben, denn die Leute, die uns angreifen, verlangen ja von uns Transparenz – da müssen sie sich natürlich auch selbst diesen Maßstäben unterwerfen. Wir brauchen absolute Transparenz darüber, wie viele Gelder diese Organisation, die von Herrn Ganley vertreten wird, nämlich Libertas, erhalten hat und woher das Geld kommt. Wir haben den irischen Medien entnommen – ich zitiere das, was wir in der letzten Woche in Irland gelesen haben –, dass Herr Ganley in der Vergangenheit behauptet hat, die Spenden kämen von ganz normalen Bürgern und es seien kleine Spenden. Jetzt hat er eingeräumt, dass er selbst seiner Organisation aus privaten Mitteln 200 000 Euro zur Verfügung gestellt hat, und es ist mittlerweile auch bestätigt, dass Herr Ganley mit dem Pentagon zumindest Verträge über die Abwicklung militärischer Aufträge in einer Größenordnung von 200 Millionen – ich glaube – Dollar geschlossen hat. Andere Größenordnungen gehen noch sehr viel weiter. Wir müssen diese Dinge in aller Klarheit weiter verfolgen, und die Dinge müssen auf den Tisch. Wir können es nicht erlauben, dass Europa Schaden nimmt, weil Leute, die Transparenz fordern, sich selbst diesen Maßstäben nicht unterwerfen wollen. Ich möchte mit allem Nachdruck sagen: Ich habe große Bewunderung für den irischen Europaminister, Dick Roche, der es sich zu seinem persönlichen Anliegen gemacht hat, diesen Dingen nachzugehen, und ich möchte Dick Roche ausdrücklich darin unterstützen, dass er weiter so konsequent vorgeht. Meine Damen und Herren, ich entnehme dem Beifall, den Sie mir gegeben haben, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die eine absolute Transparenz in all diesen Fragen wollen, um Schaden von Europa abzuwenden."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám, pane Cohn-Bendite. Rád bych prohlásil, že vývoj událostí v celém případu pozorně sleduji už nějakou dobu. Musíme dodržovat naprostou transparentost, protože jak dobře víte, ti, kteří nás napadají, vyžadují, abychom jednali transparentně – a oni sami by samozřejmě měli konat tak, jak kážou. Je zapotřebí naprosté transparentnosti, co se týká peněz vyplacených Libertas, organizaci zastupované Declanem Ganleyem, a také co se týká původu těchto financí. Z irských médií jsme se dozvěděli – a nyní opakuji, co se minulý týden objevilo v irském tisku –, že pan Ganley v minulosti prohlásil, že příspěvky pocházejí od docela obyčejných lidí a že se jednalo o malé darované částky. Nyní připustil, že organizaci poskytnul 200 000 EUR prostředků z vlastní kapsy, a posléze bylo potvrzeno, že pan Ganley uzavřel s Pentagonem smlouvy o nákupu vojenského vybavení ve výši zhruba 200 milionů dolarů, pokud se nemýlím. Některé zprávy uvádějí částku podstatně vyšší. Musíme tyto záležitosti pečlivě sledovat a je třeba vyložit karty na stůl. Nesmíme dovolit, aby Evropu poškozovali lidé, kteří volají po transparentnosti, ale sami nejsou ochotni hrát podle stejných pravidel. Rád bych co nejdůrazněji prohlásil, že v nejvyšší míře obdivuji způsob, jímž Dick Roche, irský ministr pro evropské záležitosti, vzal vyšetření celé záležitosti za svou osobní zodpovědnost, a má moji vřelou podporu ve svém neúnavném pátrání po pravdě. Dámy a pánové, z vašeho potlesku chápu, že stojíme na straně těch, kteří žádají transparentnost ve všech těchto záležitostech, aby Evropa nedošla úhony. ***"@cs1
"Tak, Hr. Cohn-Bendit. Jeg kan fortælle Dem, at jeg allerede har fulgt hele udviklingen meget opmærksomt i et stykke tid. Vi skal bevare den absolutte gennemsigtighed, for disse mennesker, der angriber os, kræver jo, at vi handler gennemsigtigt – og de skal naturligvis lade deres ord følge af handling. Vi har brug for absolut gennemsigtighed om de penge, der er udbetalt til Libertas, organisationen, der repræsenteres af Declan Ganley, og om hvor pengene kom fra. Vi har hørt fra de irske medier – og I her gentager jeg rapporterne fra sidste uge i Irland – om at, hr. Ganley tidligere har hævdet, at donationerne stammede fra helt almindelige mennesker, og at der var tale om små donationer. Nu har han indrømmet, at han stillede 200 000 EUR af sine egne midler til rådighed for organisationen, og efterfølgende er det blevet bekræftet, at hr. Ganley har indgået kontrakter om levering af militært udstyr med Pentagon, og ordrerne beløb sig vist til omkring 200 mio. USD. I nogle rapporter tales der om et langt større tal. Vi skal fortsat holde nøje øje med denne sag, og sandheden skal på bordet. Vi må ikke tillade, at Europa skades af personer, der kræver gennemsigtighed, men som ikke selv er indstillet på at spille efter de samme regler. Jeg vil gerne kraftigt understrege, at jeg er fuld af beundring over, at Dick Roche, den irske minister for europæiske anliggender, personligt har påtaget sig ansvaret for at undersøge disse spørgsmål, og jeg kan kun opfordre ham til at fortsætte sin systematiske søgen efter sandheden. Mine damer og herrer, jeg tolker Deres bifald således, at vi står sammen med dem, der ønsker gennemsigtighed i alle disse spørgsmål for at sikre, at Europa ikke bliver skadet. ***"@da2
"Σας ευχαριστώ, κ. Cohn-Bendit. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήδη παρακολουθώ ολόκληρη αυτή την εξέλιξη πολύ προσεκτικά εδώ και κάποιον καιρό. Πρέπει να διατηρήσουμε απόλυτη διαφάνεια, επειδή, όπως γνωρίζετε, όσοι μας επιτίθενται απαιτούν να ενεργούμε με διαφάνεια – και οι ίδιοι, φυσικά, πρέπει να εφαρμόσουν αυτό που κηρύττουν. Χρειαζόμαστε απόλυτη διαφάνεια σχετικά με το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στη Libertas, την οργάνωση που εκπροσωπείται από τον Declan Ganley, και την προέλευση των χρημάτων. Πληροφορηθήκαμε από τα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης – και επαναλαμβάνω εδώ αυτό που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ιρλανδία – ότι ο κ. Ganley είχε ισχυριστεί κατά το παρελθόν ότι οι δωρεές προήλθαν από αρκετά συνηθισμένους ανθρώπους και ότι επρόκειτο για μικρές δωρεές. Τώρα, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος διέθεσε στην οργάνωση 200.000 ευρώ από τα προσωπικά του χρήματα και, στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε ότι ο κ. Ganley είχε συνάψει συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών με το Πεντάγωνο, προκειμένου να διεκπεραιώσει παραγγελίες αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου, πιστεύω. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για ένα πολύ υψηλότερο νούμερο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά αυτά τα στοιχεία και τα γεγονότα πρέπει να τεθούν επί τάπητος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την καταστροφή της Ευρώπης από ανθρώπους που απαιτούν διαφάνεια, αλλά δεν είναι προετοιμασμένοι οι ίδιοι να τηρήσουν τους ίδιους κανόνες. Επιτρέψτε μου να πω με τη μεγαλύτερη έμφαση ότι θαυμάζω σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο Dick Roche, ο Ιρλανδός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, έχει αναγάγει σε προσωπική του ευθύνη τη διερεύνηση αυτών των θεμάτων, και τον ενθαρρύνω θερμά να συνεχίσει τη συστηματική του επιδίωξη της αλήθειας. Κυρίες και κύριοι, από το χειροκρότημα που μου επιφυλάξατε, συμπεραίνω ότι είστε με το μέρος εκείνων που επιθυμούν διαφάνεια σε όλα αυτά τα θέματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη δεν θα υποστεί ζημία. ***"@el10
"Thank you, Mr Cohn-Bendit. Let me say to you that I have already been following this whole development very attentively for some time now. We must maintain absolute transparency, because, as you know, these people who attack us demand that we act transparently – and they themselves, of course, should practise what they preach. We need absolute transparency about the amount of money paid to Libertas, the organisation represented by Declan Ganley, and where the money came from. We learned from the Irish media – and I am repeating here what was reported last week in Ireland – that Mr Ganley had claimed in the past that the donations came from quite ordinary people and that they were small donations. Now he has admitted that he himself made EUR 200 000 of his own money available to the organisation, and it has subsequently been confirmed that Mr Ganley had concluded military procurement contracts with the Pentagon to fulfil orders worth about 200 million dollars, I believe. Some reports quote a far higher figure. We must continue to keep close tabs on these things, and the facts must be put on the table. We cannot allow Europe to be damaged by people who demand transparency but are not prepared to play by the same rules themselves. Let me say most emphatically that I greatly admire the way in which Dick Roche, the Irish Minister for European Affairs, has made it his personal responsibility to investigate these matters, and I warmly encourage him to continue his systematic pursuit of the truth. Ladies and gentlemen, I gather from the applause you gave me that we are on the side of those who want transparency in all of these matters in order to ensure that no harm comes to Europe."@en4
"Gracias, señor Cohn-Bendit. Permítame decirle que ya llevo siguiendo todo este asunto con mucha atención desde hace tiempo. Debemos mantener una transparencia absoluta, porque, como sabe, quienes nos atacan nos exigen que actuemos con transparencia —y ellos mismos deberían predicar con el ejemplo—. Necesitamos transparencia absoluta acerca de la cantidad de dinero entregada a Libertas, la organización a la que representa Declan Ganley, y sobre la procedencia de ese dinero. Hemos sabido por los medios de comunicación irlandeses —y me refiero a las informaciones vertidas la semana pasada en Irlanda— que el señor Ganley había afirmado en el pasado que las donaciones procedían de personas normales y corrientes, y que se trataba de donaciones pequeñas. Ahora ha admitido que el mismo puso a disposición de la organización 200 000 euros de su propio bolsillo y posteriormente se ha confirmado que el señor Ganley había celebrado contratos de aprovisionamiento militar con el Pentágono para servir pedidos por valor de unos 200 millones de dólares, según creo. Algunos informes mencionan una cifra muy superior. Debemos continuar vigilando de cerca estas cosas y es necesario poner las cartas sobre la mesa. No podemos permitir que Europa resulte perjudicada por culpa de personas que exigen transparencia y que, por su parte, no están dispuestas a acatar esas mismas reglas. Permítanme hacer hincapié en la forma en la que Dick Roche, Ministro de Asuntos Europeos irlandés, se ha responsabilizado personalmente de investigar estas cuestiones y le animo sinceramente a que continúe con su búsqueda sistemática de la verdad. Señorías, deduzco por el aplauso que me han dedicado que estamos en el bando de los que piden transparencia en todas estas cuestiones, al objeto de evitar que Europa resulte perjudicada. ***"@es21
"Tänan teid, hr Cohn-Bendit. Võin teile öelda, et olen kogu kõnealust sündmust juba mõnda aega väga tähelepanelikult jälginud. Peame säilitama täieliku läbipaistvuse, sest, nagu te teate, nõuavad need inimesed, kes meid ründavad, et tegutseksime läbipaistvalt – ning nemad ise peaksid muidugi käima oma sõnade jälgedes. Vajame täielikku läbipaistvust liikumisele Libertas, mida esindab Declan Ganley, makstavate rahasummade kohta ning rahaallikate kohta. Saime Iiri meediast teada – ja kordan siinkohal, et sellest räägiti eelmisel nädalal Iirimaal –, et hr Ganley oli varem väitnud, et annetused on pärit täiesti tavalistelt inimestelt ning tegemist oli väikeste annetustega. Praeguseks on ta tunnistanud, et ta ise andis organisatsioonile oma rahast 200 000 eurot, ning hiljem on kindlaks tehtud, et hr Ganley oli sõlminud kaitsealaseid hankelepinguid Pentagoniga täitmaks tellimusi, mille väärtus on umbes 200 miljonit dollarit. Mõnedes avaldustes räägitakse palju suuremast numbrist. Peame neid küsimusi jätkuvalt tähelepanelikult jälgima ning faktid tuleb avalikustada. Me ei saa lubada Euroopat kahjustada inimestel, kes nõuavad läbipaistvust, kuid ei ole ise valmis samade reeglite järgi mängima. Soovin rõhutada, et imetlen väga viisi, kuidas Dick Roche, Iirimaa Euroopa asjade minister, on võtnud enda isiklikule vastutusele kõnealuseid küsimusi uurida ning julgustan teda soojalt jätkama süstemaatilisi tõeotsinguid. Daamid ja härrad, teie aplausist loen välja, et oleme nende poolt, kes soovivad läbipaistvust kõikides sellistes küsimustes tagamaks, et Euroopa ei saaks kahjustada. ***"@et5
"Hyvä jäsen Cohn-Bendit, paljon kiitoksia. Haluan kertoa teille, että olen jo seurannut tätä asiaa hyvin tiiviisti jo jonkin aikaa. Meidän on pidettävä kiinni ehdottomasta avoimuudesta. Kuten tiedätte, meitä vastaan hyökänneet henkilöt vaativat meiltä avoimuutta – ja samalla heidän pitäisi tietenkin toimia myös itse omien sanojensa mukaisesti. Tarvitsemme avointa tietoa Declan Ganleyn edustamalle Libertas-liikkeelle maksetuista rahasummista ja siitä, mistä nämä rahat ovat peräisin. Irlantilaiset tiedotusvälineet ovat kertoneet – ja toistan nyt, mitä Irlannissa uutisoitiin viime viikolla – että Ganley on väittänyt aiemmin lahjoitusten tulleen jokseenkin tavallisilta ihmisiltä ja lahjoitusten olleen pieniä. Nyt hän on myöntänyt lahjoittaneensa itse järjestölle 200 000 euroa, ja tämän jälkeen on vahvistettu, että Ganley teki Pentagonin kanssa sotilastarvikkeiden hankintasopimukset käsittääkseni noin 200 miljoonan dollarin tilauksista. Joissakin artikkeleissa on ilmoitettu paljon suurempia lukuja. Meidän on seurattava näitä asioita, ja faktat on tuotava esiin. Emme voi sallia sitä, ihmiset, jotka vaativat avoimuutta mutteivät ole valmiita noudattamaan itse samoja sääntöjä, vahingoittavat Euroopan unionia. Haluan korostaa erityisesti ihailevani suuresti tapaa, jolla Eurooppa-asioista vastaava irlantilaisministeri Dick Roche on ottanut näiden asioiden tutkinnan omaksi tehtäväkseen, ja kannustan häntä lämpimästi jatkamaan järjestelmällisesti totuuden selvittämistä. Hyvät parlamentin jäsenet, tulkitsen antamanne suosionosoitukset niin, että haluamme kaikki näihin asioihin avoimuutta, jotta voimme varmistaa, ettei EU:ta vahingoiteta. ***"@fi7
"Merci, Monsieur Cohn-Bendit. Permettez-moi de vous dire que j’ai déjà suivi de très près cette question depuis un bon moment. Nous devons maintenir une transparence absolue car, comme vous le savez, ceux qui nous attaquent nous demandent d’agir dans la transparence - et bien sûr ils doivent eux-mêmes faire ce qu’ils demandent aux autres. Nous avons besoin d’une transparence absolue concernant le montant versé à Libertas, l’organisation que Declan Ganley représente, et sur la provenance des fonds. Nous avons appris par les médias irlandais - et je répète ici ce qui a été rapporté la semaine dernière en Irlande - que M. Ganley a affirmé dans le passé que les dons provenaient de personnes ordinaires et qu’il s’agissait de petits dons. Il admet à présent qu’il a effectué lui-même un don de 200 000 euros à l’organisation sur ses propres deniers. Il a été confirmé ensuite que M. Ganley avait conclu des marchés publics militaires avec le Pentagone pour un montant d’environ 200 millions de dollars, je crois. Selon certains rapports les sommes seraient bien plus élevées. Nous devons continuer à nous intéresser de près à cette question. Les faits doivent être mis sur la table. Nous ne pouvons permettre que l’Europe soit lésée par des personnes qui demandent la transparence mais ne sont pas prêtes à respecter cette règle elles-mêmes. Permettez-moi de dire le plus énergiquement possible que j’admire beaucoup la manière avec laquelle Dick Roche, le ministre irlandais des affaires européennes, s’est engagé personnellement à analyser la question. Je l’encourage chaleureusement à poursuivre sa recherche systématique de la vérité. Mesdames et Messieurs, vos applaudissements me laissent penser que nous faisons partie de ceux qui veulent la transparence sur toutes ces questions afin de veiller à ce que l’Europe ne subisse pas de préjudice. ***"@fr8
"Köszönöm, Cohn-Bendit úr. Szeretném elmondani, hogy már hosszabb ideje közelről követem a felvetésével kapcsolatos fejleményeket. A teljes átláthatóságot meg kell őriznünk, mert mint Ön is tudja, azok, akik bírálnak bennünket, megkövetelik a teljes átláthatóságot – és így persze nekik, maguknak is úgy kell cselekedniük, amiként papolnak. Teljeskörű átláthatóságot kell biztosítanunk a Declan Ganley által képviselt szervezetnek, a Libertasnak nyújtott pénz összegét és forrását illetően. Amint az ír sajtóból megtudtuk – és most azt ismétlem, amit az a múlt héten jelentett – Ganley úr egy korábbi állítása szerint az adományok köznapi emberektől érkeztek, és csekély összegűek voltak. Most pedig beismerte, hogy saját pénzéből 200.000 eurót bocsátott a szervezet rendelkezésére. A rákövetkezőkben pedig megerősítést nyert, hogy Ganley úr 200 millió dollár értékű, katonai beszerzésekről szóló szerződést írt alá a Pentagonnal. Egyes jelentések jóval magasabb összegekről szólnak. Továbbra is közelről kell figyelnünk az eseményeket, a tényeket pedig nyilvánosságra kell hozni. Nem engedhetjük meg, hogy Európa olyan emberek miatt károsodjék, akik átláthatóságot követelnek, miközben maguk nem hajlandók ugyanezen szabályokat alkalmazni! Hadd emeljem ki, milyen nagyra is értékeltem azt, ahogy Dick Roche, az európai ügyek ír minisztere személyes felelősséget vállalt az ügy kivizsgálására. Határozottan támogatom őt az igazság módszeres feltárására irányuló erőfeszítéseiben. Hölgyeim és uraim, tapsukból arra következtetek, hogy azok oldalán állunk, akik az átláthatóságot szorgalmazzák minden ilyen ügyben, annak érdekében, hogy Európa ne károsodjék. ***"@hu11
". La ringrazio, onorevole Cohn-Bendit. Devo dire che ormai da tempo seguo la questione con estrema attenzione. Dobbiamo mantenere un’assoluta trasparenza perché, com’è noto, i nostri avversari ce lo impongono, ed essi stessi, ovviamente, dovrebbero mettere in pratica i loro insegnamenti. Abbiamo bisogno di un’assoluta trasparenza per quanto riguarda i fondi versati a Libertas, l’organizzazione rappresentata da Declan Ganley, anche in relazione all’origine dei fondi. Abbiamo appreso dai media irlandesi – ripeto ciò che è stato dichiarato in Irlanda la scorsa settimana – che il signor Ganley in passato avrebbe affermato che le donazioni provenivano da cittadini comuni, e che si trattava di donazioni di modesta entità. Ora ha ammesso di aver donato all’organizzazione 200 000 euro, presi da fondi propri, e successivamente è stato confermato che il signor Ganley aveva concluso contratti per appalti militari con il Pentagono, credo per ordini pari a circa 200 milioni di dollari. Alcune fonti citano addirittura una cifra assai superiore. Dobbiamo continuare a esercitare un rigido controllo su simili eventi, e i dati e le informazioni devono essere trasparenti. Non possiamo permettere che l’Europa venga colpita proprio da coloro che chiedono trasparenza ma non sono disposti a rispettare le norme di cui essi stessi chiedono l’applicazione. Vorrei esprimere tutta la mia ammirazione per l’impegno con cui Dick Roche, ministro irlandese per gli Affari europei, ha indagato su tali vicende con senso di responsabilità personale, e lo incoraggio vivamente a proseguire nella ricerca sistematica della verità. Onorevoli colleghi, i calorosi applausi che mi avete rivolto dimostrano che, come me, siete favorevoli alla trasparenza in tutte queste vicende, per scongiurare che l’Europa venga danneggiata. ***"@it12
"Dėkoju, pone D. Cohn-Benditai. Leiskite jums pasakyti, kad aš jau kurį laiką labai dėmesingai stebėjau visus šiuos veiksmus. Mes turime išlaikyti visišką skaidrumą, nes, kaip žinote, šie mus užsipuolantys žmonės reikalauja, kad veiktume skaidriai – ir jie patys, žinoma, turi laikytis to, ką skelbia. Mums reikia visiško skaidrumo kalbant apie pinigų sumą, sumokėtą „Libertas“ – organizacijai, kuriai atstovauja Declan Ganley, ir aiškumo, iš kur gauti tie pinigai. Iš Airijos žiniasklaidos sužinojome – aš čia kartoju, kas buvo pranešta praėjusią savaitę Airijoje, kad D. Ganley anksčiau tvirtino, jog lėšų skyrė visai eiliniai žmonės, ir sumos buvo nedidelės. Dabar jis pripažino, kad pats suteikė teisę organizacijai naudotis 200 000 EUR jo paties pinigų, o paskui D. Ganley patvirtinto, kad sudarė karinių pirkimų sutartis su Pentagonu, vykdydamas nurodymus, kurių vertė, manau, yra apie 200 mln. dolerių. Kai kuriuose pranešimuose buvo pateikti daug didesni skaičiai. Mes turime ir toliau nenuleisti akių nuo šių dalykų, o faktai turi būti paviešinti. Negalime leisti, kad Europai kenktų žmonės, kurie reikalauja skaidrumo, bet patys nėra pasiruošę žaisti pagal tas pačias taisykles. Leiskite man dar pabrėžti, kad labai žaviuosi tuo, kad Airijos Europos reikalų ministras Dick Roche prisiėmė asmeninę atsakomybę ištirti šiuos dalykus, ir šiltai drąsinu jį skatindamas ir toliau tęsti sistemines tiesos paieškas. Ponios ir ponai, iš man skirtų jūsų plojimų suprantu, kad esame tų pusėje, kurie nori visų šių dalykų skaidrumo siekdami užtikrinti, kad Europai nebūtų padaryta jokios žalos. ***"@lt14
"Paldies . Es jums vēlētos pateikt, ka jau kādu laiku ļoti uzmanīgi sekoju šo notikumu attīstībai. Mums ir jāsaglabā pilnīga pārredzamība, jo, kā jūs zināt, šie cilvēki, kas mums uzbrūk, pieprasa, lai mēs rīkotos pārredzami – un viņiem pašiem, protams, ir jārealizē tas, ko viņi sludina. Mums ir vajadzīga pilnīga pārredzamība par naudas apjomu, kas piešķirts organizācijai ko pārstāv un par to, kur šī nauda ir iegūta. No Īrijas plašsaziņas līdzekļiem mēs uzzinājām – un es atkārtoju to, kas pagājušajā nedēļā tika paziņots Īrijā – ka iepriekš ir apgalvojis, ka ziedojumus ir devuši parastie cilvēki un ka tie ir bijuši nelieli ziedojumi. Tagad viņš atzinis, ka viņš pats no saviem līdzekļiem organizācijai ir piešķīris EUR 200 000, un pēc tam tika apstiprināts, ka ir noslēdzis militārā iepirkuma līgumus ar Pentagonu, lai izpildītu, manuprāt, apmēram USD 200 miljonu vērtus pasūtījumus. Dažos ziņojumos tiek minēta daudz lielāka summa. Mums ir jāturpina cieši sekot līdzi šiem jautājumiem, un fakti ir jāizskata. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropai kaitē cilvēki, kas pieprasa pārredzamību, bet paši nav gatavi pildīt šādas prasības. Es vēlētos īpaši uzsvērt, ka ļoti apbrīnoju veidu, kādā Īrijas Eiropas lietu ministrs ir padarījis šo jautājumu izmeklēšanu par savu personīgo pienākumu, un es viņu sirsnīgi mudinu turpināt sistemātiski meklēt patiesību. Dāmas un kungi, no jūsu aplausiem es saprotu, ka mēs esam to cilvēku pusē, kas vēlas pārredzamību visos šajos jautājumos, lai nodrošinātu, ka Eiropai netiek kaitēts. ***"@lv13
"Vielen Dank, Herr Kollege Cohn-Bendit! Ich darf Ihnen sagen, dass ich diese ganze Entwicklung bereits seit einiger Zeit sehr aufmerksam verfolge. Wir müssen absolute Transparenz darüber haben, denn die Leute, die uns angreifen, verlangen ja von uns Transparenz – da müssen sie sich natürlich auch selbst diesen Maßstäben unterwerfen. Wir brauchen absolute Transparenz darüber, wie viele Gelder diese Organisation, die von Herrn Ganley vertreten wird, nämlich Libertas, erhalten hat und woher das Geld kommt. Wir haben den irischen Medien entnommen – ich zitiere das, was wir in der letzten Woche in Irland gelesen haben –, dass Herr Ganley in der Vergangenheit behauptet hat, die Spenden kämen von ganz normalen Bürgern und es seien kleine Spenden. Jetzt hat er eingeräumt, dass er selbst seiner Organisation aus privaten Mitteln 200 000 Euro zur Verfügung gestellt hat, und es ist mittlerweile auch bestätigt, dass Herr Ganley mit dem Pentagon zumindest Verträge über die Abwicklung militärischer Aufträge in einer Größenordnung von 200 Millionen – ich glaube – Dollar geschlossen hat. Andere Größenordnungen gehen noch sehr viel weiter. Wir müssen diese Dinge in aller Klarheit weiter verfolgen, und die Dinge müssen auf den Tisch. Wir können es nicht erlauben, dass Europa Schaden nimmt, weil Leute, die Transparenz fordern, sich selbst diesen Maßstäben nicht unterwerfen wollen. Ich möchte mit allem Nachdruck sagen: Ich habe große Bewunderung für den irischen Europaminister, Dick Roche, der es sich zu seinem persönlichen Anliegen gemacht hat, diesen Dingen nachzugehen, und ich möchte Dick Roche ausdrücklich darin unterstützen, dass er weiter so konsequent vorgeht. Meine Damen und Herren, ich entnehme dem Beifall, den Sie mir gegeben haben, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die eine absolute Transparenz in all diesen Fragen wollen, um Schaden von Europa abzuwenden."@mt15
"Mijnheer Cohn-Bendit, dank u wel. Ik kan u zeggen dat ik deze ontwikkeling al sinds enige tijd van zeer nabij volg. We moeten zorgen voor volledige transparantie, want zoals u weet eisen onze grote criticasters van ons dat we transparant optreden – en dan moeten ze zich natuurlijk zelf ook aan die eis houden. Er moet volledige openheid van zaken worden gegeven inzake de financieringsbronnen van de Ierse beweging Libertas, en hoeveel geld deze beweging gekregen heeft. Uit de Ierse media hebben we vernomen – en ik herhaal hier wat vorige week in Ierland werd bericht – dat de heer Ganley in het verleden heeft beweerd dat de donaties van heel gewone mensen afkomstig waren en dat het om heel kleine bedragen ging. Inmiddels heeft hij toegegeven dat hij zelf 200 000 euro van zijn eigen geld aan de organisatie beschikbaar heeft gesteld, en is ook bevestigd dat de heer Ganley met het Pentagon contracten heeft gesloten voor de afwikkeling van legerorders ter waarde van zo'n 200 miljoen dollar, geloof ik. Sommige berichten spreken over een veelvoud van dat bedrag. We moeten deze zaak op de voet blijven volgen en de feiten moeten boven tafel komen. We kunnen niet toelaten dat Europa wordt beschadigd door mensen die helderheid van zaken eisen, maar zich zelf niet aan de transparantieregels houden. Ik wil er met de grootste nadruk op wijzen dat ik grote bewondering heb voor Dick Roche, de Ierse minister van Europese Zaken, die het onderzoek naar deze zaken tot zijn persoonlijke verantwoordelijkheid heeft gemaakt, en ik spoor hem van harte aan zijn systematische speurtocht naar de waarheid voort te zetten. Dames en heren, uit het applaus dat mij zojuist ten deel viel, maak ik op dat wij aan de kant staan van hen die op alle punten volledige transparantie willen om te voorkomen dat Europa een deuk oploopt. ***"@nl3
"Dziękuję panu, panie pośle Cohn-Bendit. Chcę panu powiedzieć, że już od pewnego czasu z wielką uwagą śledzę rozwój tej całej sprawy. Musimy zachować absolutną przejrzystość – jak panu wiadomo, ludzie, którzy nas atakują, wymagają od nas przejrzystego działania. Oczywiście oni sami powinni potwierdzać słowa czynem. Potrzeba nam absolutnej jasności co do ilości pieniędzy przekazanych Libertas – organizacji reprezentowanej przez Declana Ganleya – oraz co do tego, skąd pochodzą te pieniądze. Z irlandzkich mediów dowiedzieliśmy się – powtarzam to, o czym donoszono w Irlandii w ubiegłym tygodniu – że pan Ganley w przeszłości twierdził, iż darowizny pochodziły od całkiem zwykłych ludzi i że były to małe darowizny. Teraz przyznał, że on sam przekazał organizacji 200 tysięcy euro z własnych pieniędzy, a następnie potwierdziło się, że pan Ganley zawierał kontrakty na dostawy wojskowe z Pentagonem realizując zamówienia o wartości, jak mi się wydaje, około 200 milionów dolarów. W niektórych sprawozdaniach wymieniana jest znacznie wyższa kwota. Musimy nadal uważnie przyglądać się tej sprawie, a fakty muszą zostać ujawnione. Nie możemy pozwolić, aby Europa poniosła uszczerbek przez ludzi, którzy wymagają przejrzystości od innych, a sami nie są gotowi przestrzegać takich zasad. Pragnę z całą mocą podkreślić, że bardzo podziwiam osobiste zaangażowanie pana Dicka Roche’a, ministra spraw europejskich Irlandii, w zbadanie tych kwestii i gorąco zachęcam go do kontynuowania systematycznego poszukiwania prawdy. Panie i panowie! Z tych oklasków wnoszę, że jesteśmy po stronie tych, którzy pragną przejrzystości we wszystkich tych kwestiach, starając się uchronić Europę przed doznaniem uszczerbku. ***"@pl16
"Muito obrigado, Senhor Deputado Cohn-Bendit. Deixe que lhe diga que, já há algum tempo, ando a acompanhar com muita atenção a evolução deste tema. É preciso manter absoluta transparência, pois, como o senhor sabe, aqueles que nos atacam exigem que actuemos de modo transparente – claro que eles próprios deveriam praticar aquilo que apregoam. Precisamos de absoluta transparência sobre o financiamento do movimento irlandês "Libertas", representado por Declan Ganley, e precisamos de saber quais as suas fontes. Soubemos através dos meios de comunicação social irlandeses – e estou a repetir aquilo que, na semana passada, foi conhecido na Irlanda – que, no passado, o Sr. Ganley havia garantido que os donativos eram provenientes de cidadãos normalíssimos e que eram pequenos montantes. Agora este senhor admitiu que ele próprio disponibilizou 200 000 euros do seu dinheiro para a organização, tendo sido subsequentemente confirmado que o Sr. Ganley havia concluído contratos de fornecimentos militares com o Pentágono para satisfazer encomendas de cerca de 200 milhões de dólares. Há relatos que mencionam valores muito mais elevados. Temos de continuar a acompanhar de perto este tipo de questões, e as cartas têm de ser postas na mesa. Não podemos permitir que a Europa seja prejudicada por pessoas que andam a exigir transparência, mas não estão preparadas para elas próprias jogarem pelas mesmas regras. Permitam-me referir com grande ênfase que admiro muito a maneira como Dick Roche, o ministro irlandês dos Assuntos Europeus, assumiu como sua responsabilidade pessoal a investigação destas questões, e incentivo-o sinceramente a prosseguir a sua busca sistemática da verdade. Minhas Senhoras e meus Senhores, pelos vossos aplausos, deduzo que nos encontramos do lado daqueles que pretendem transparência em todas estas questões de modo a assegurar que nenhum mal acontece à Europa. ***"@pt17
"Vielen Dank, Herr Kollege Cohn-Bendit! Ich darf Ihnen sagen, dass ich diese ganze Entwicklung bereits seit einiger Zeit sehr aufmerksam verfolge. Wir müssen absolute Transparenz darüber haben, denn die Leute, die uns angreifen, verlangen ja von uns Transparenz – da müssen sie sich natürlich auch selbst diesen Maßstäben unterwerfen. Wir brauchen absolute Transparenz darüber, wie viele Gelder diese Organisation, die von Herrn Ganley vertreten wird, nämlich Libertas, erhalten hat und woher das Geld kommt. Wir haben den irischen Medien entnommen – ich zitiere das, was wir in der letzten Woche in Irland gelesen haben –, dass Herr Ganley in der Vergangenheit behauptet hat, die Spenden kämen von ganz normalen Bürgern und es seien kleine Spenden. Jetzt hat er eingeräumt, dass er selbst seiner Organisation aus privaten Mitteln 200 000 Euro zur Verfügung gestellt hat, und es ist mittlerweile auch bestätigt, dass Herr Ganley mit dem Pentagon zumindest Verträge über die Abwicklung militärischer Aufträge in einer Größenordnung von 200 Millionen – ich glaube – Dollar geschlossen hat. Andere Größenordnungen gehen noch sehr viel weiter. Wir müssen diese Dinge in aller Klarheit weiter verfolgen, und die Dinge müssen auf den Tisch. Wir können es nicht erlauben, dass Europa Schaden nimmt, weil Leute, die Transparenz fordern, sich selbst diesen Maßstäben nicht unterwerfen wollen. Ich möchte mit allem Nachdruck sagen: Ich habe große Bewunderung für den irischen Europaminister, Dick Roche, der es sich zu seinem persönlichen Anliegen gemacht hat, diesen Dingen nachzugehen, und ich möchte Dick Roche ausdrücklich darin unterstützen, dass er weiter so konsequent vorgeht. Meine Damen und Herren, ich entnehme dem Beifall, den Sie mir gegeben haben, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die eine absolute Transparenz in all diesen Fragen wollen, um Schaden von Europa abzuwenden."@ro18
"Ďakujem vám, pán Cohn-Bendit. Dovoľte mi povedať vám, že už nejaký čas pozorne sledujem celý tento vývoj. Musíme zachovávať úplnú transparentnosť, pretože, ako viete, títo ľudia, ktorí nás napádajú, od nás vyžadujú, aby sme konali transparentne – a oni sami by sa, samozrejme, mali riadiť vlastnými slovami. Potrebujeme dosiahnuť úplnú transparentnosť v záležitosti týkajúcej sa peňazí vyplatených organizácii Libertas, ktorú zastupuje Declan Ganley, a toho, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú. Dozvedeli sme sa z írskych médií – teraz opakujem správu, ktorú uviedli minulý týždeň v Írsku – že pán Ganley v minulosti tvrdil, že dotácie pochádzali od celkom bežných ľudí a že to boli malé sumy. Teraz priznáva, že sám poskytol organizácii 200 000 EUR zo svojich vlastných zdrojov a následne sa potvrdilo, že pán Ganley prijal vojenské zákazky od Pentagónu, aby vybavil objednávky za približne 200 miliónov dolárov. Niektoré správy uvádzajú oveľa vyššiu sumu. Musíme naďalej sledovať tieto veci a odhaliť skutočnosti. Nemôžeme dovoliť, aby Európu zničili ľudia, ktorí požadujú transparentnosť, ale sami nie sú pripravení konať podľa rovnakých pravidiel. Chcel by som čo najdôraznejšie povedať, že veľmi obdivujem spôsob, akým Dick Roche, írsky minister európskych vecí, prevzal osobnú zodpovednosť za prešetrenie týchto záležitostí a úprimne ho podporujem, aby pokračoval v systematickom hľadaní pravdy. Vážené dámy a páni, vyrozumel som z potlesku, ktorým ste reagovali na moje slová, že sme na strane tých, ktorí chcú transparentnosť vo všetkých týchto záležitostiach, aby sme zabezpečili, že Európe sa nijako neublíži. ***"@sk19
"Hvala, gospod Cohn-Bendit. Naj povem, da že kar nekaj časa spremljam to zadevo. Zagotoviti moramo popolno preglednost, saj ti, ki nas napadajo, zahtevajo, da delujemo pregledno, a bi se tudi oni morali držati teh načel. Potrebujemo absolutno preglednost informacij o višini zneska, ki ga je dobila organizacija Libertas, ki jo predstavlja Declan Ganley, in o viru tega denarja. Iz irskih medijev smo izvedeli – le ponavljam, kar je bilo prejšnji teden objavljeno na Irskem –, da je gospod Ganley v preteklosti izjavil, da so bile to le donacije navadnih ljudi in da zneski niso bili veliki. Sedaj je priznal, da je v organizacijo vložil 200 000 EUR svojega denarja, nato pa je bilo potrjeno, da je gospod Ganley s Pentagonom sklenil več pogodb o vojaški nabavi za naročila, vredna okrog 200 milijonov dolarjev, kot je slišati. Nekatera poročila pa navajajo še precej višji znesek. To zadevo moramo še naprej pozorno spremljati in dejstva postaviti na svetlo. Ne moremo dopustiti, da bi Evropi škodovali ljudje, ki zahtevajo preglednost, a se sami niso pripravljeni držati teh pravil. Naj poudarim, da resnično občudujem irskega ministra za evropske zadeve Dicka Rocha, da je preiskavo teh zadev postavil pod svojo osebno odgovornost, in ga iskreno spodbujam, da nadaljuje s svojim sistematičnim zasledovanjem resnice. Gospe in gospodje, vaš aplavz pomeni, da smo vsi na strani tistih, ki želijo preglednost v vseh zadevah, da bi tako zaščitili Evropo pred negativnimi vplivi. ***"@sl20
"Tack, herr Cohn-Bendit. Jag vill påpeka att jag redan har följt den här utvecklingen mycket noggrant under en tid. Vi måste fortsätta att tillämpa strikt öppenhet eftersom de som angriper oss, som ni vet, kräver att vi ska agera öppet. Givetvis måste de själva också leva som de lär. Vi behöver strikt öppenhet om hur mycket pengar som utbetalats till Libertas, den organisation som leds av Declan Ganley, och vi måste få veta varifrån pengarna kom. Enligt de irländska medierna – och nu upprepar jag vad som framkom förra veckan på Irland – har Declan Ganley tidigare hävdat att donationerna kom från vanliga människor och att de var mycket små. Nu har han medgett att han har gett organisationen 200 000 euro ur egen ficka. Senare har det bekräftats att Declan Ganley hade tecknat ett kontrakt om militär upphandling med Pentagon, där beställningarna såvitt jag förstår var värda cirka 200 miljoner US-dollar. Enligt vissa rapporter var summan betydligt högre. Vi måste fortsätta att noggrant bevaka sådana här saker och alla kort måste läggas på bordet. Vi får inte låta EU skadas av människor som kräver öppenhet, men som inte själva är beredda att spela efter samma regler. Jag vill verkligen framhålla att jag hyser den största beundran för hur Irlands EU-minister Dick Roche personligen har åtagit sig att undersöka den här frågan. Jag uppmuntrar honom varmt att fortsätta sitt metodiska sökande efter sanningen. Av era applåder att döma drar jag slutsatsen att vi alla stöder dem som vill ha öppenhet kring alla dessa frågor, för att se till att EU inte lider någon skada. ***"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Declan Ganley"13
"Dick Roche"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph