Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-22-Speech-1-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080922.17.1-023"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Letztes Wochenende kam in der irischen Presse heraus, dass es möglicherweise eine Verbindung zwischen den Finanziers der Nein­Kampagne in Irland und dem amerikanischen Pentagon und der CIA gibt. Das war eine sehr interessante Geschichte mit der Begründung, Europa solle nicht zu stark werden. Meine Bitte wäre, den Präsidenten aufzufordern, das zu klären. Wir sollten auch den Rat auffordern, uns das nächste Mal darüber Informationen zu geben, Rat und Kommission. Denn es wäre ja interessant, bestätigt zu bekommen, was hinter dieser ganzen ominösen Nein­Kampagne in Irland steckt, die mit 1,2 Millionen Euro finanziert wurde. Ich bitte also den Präsidenten, dem so nachzugehen, dass wir dann Informationen und Transparenz darüber bekommen, was dahintersteckt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, minulý týden irský tisk odhalil, že možná existuje spojení mezi těmi, kdo financovali kampaň proti přijetí Lisabonské smlouvy v Irsku, a Pentagonem a CIA. Jednalo se o velice zajímavý článek, který uváděl jako důvod snahu zabránit Evropě, aby příliš zesílila. Rád bych pana předsedu požádal, aby se touto záležitostí hlouběji zabýval. Rádi bychom také požádali Radu – Radu a Komisi –, aby nám při nejbližší příležitosti poskytly informace o této záležitosti, protože by bylo rozhodně nanejvýš zajímavé zjistit skutečné pozadí této záhadné irské kampaně proti Smlouvě, která byla financována částkou 1,2 milionů EUR. Žádám tedy pana předsedajícího, aby se touto záležitostí zabýval, abychom získali potřebné informace a odhalili pozadí těchto událostí."@cs1
"Hr. formand! Sidste weekend afslørede den irske presse, at der muligvis findes en forbindelse mellem dem, der finansierede nej-kampagnen i Irland og Pentagon og CIA. Det var en meget interessant historie, og grunden var angiveligt et ønske om at forhindre Europa i at blive for stærkt. Jeg vil gerne bede formanden om at undersøge sagen. Vi bør også bede Rådet – Rådet og Kommissionen – om at give os oplysninger om denne sag ved næste givne lejlighed, for det vil bestemt være interessant at finde frem til sandheden bag hele denne fordægtige nej-kampagne i Irland, der modtog 1,2 mio. EUR i tilskud. Derfor beder jeg formanden forfølge denne sag, så vi kan få disse oplysninger og finde frem til baggrunden for denne historie."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο ιρλανδικός τύπος αποκάλυψε ότι ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ εκείνων που χρηματοδότησαν την εκστρατεία υπέρ του «όχι» στην Ιρλανδία και του Πενταγώνου της Ουάσινγκτον και της CIA. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και η αιτία που δόθηκε ήταν η επιθυμία να αποτραπεί η υπέρμετρη ισχυροποίηση της Ευρώπης. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο να διερευνήσει το θέμα. Πρέπει επίσης να ζητήσουμε από το Συμβούλιο – το Συμβούλιο και την Επιτροπή – να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με αυτό με την επόμενη ευκαιρία, επειδή σίγουρα θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε την αλήθεια πίσω από όλη αυτή την ύποπτη εκστρατεία υπέρ του «όχι» στην Ιρλανδία, η οποία έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση. Επομένως, παρακαλώ τον Πρόεδρο να παρακολουθήσει αυτό το θέμα, ώστε να λάβουμε πληροφορίες και να αποκαλύψουμε το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας."@el10
"Mr President, last weekend the Irish press revealed that there may be a link between those who funded the ‘no’ campaign in Ireland and the Washington Pentagon and the CIA. That was a very interesting story, the reason given being a desire to stop Europe becoming too strong. I wish to ask the President to investigate the matter. We should also ask the Council – the Council and the Commission – to provide us with information about this at the next opportunity, for it would certainly be interesting to find out the truth behind this whole shady ‘no’ campaign in Ireland that received EUR 1.2 million in funding. I therefore ask the President to pursue this matter so that we obtain information and uncover the background to this story."@en4
"Señor Presidente, el pasado fin de semana la prensa irlandesa reveló que podría existir una vínculación entre quienes financiaron la campaña del «no» en Irlanda, el Pentágono de Washington y la CIA. Se trata de una historia muy interesante, dado que el motivo aducido es el deseo de evitar que Europa se convierta en una potencia demasiado fuerte. Deseo pedir al señor Presidente que investigue esta cuestión. También desearía pedir al Consejo —al Consejo y a la Comisión— que nos facilite información al respecto lo antes posible, ya que, indudablemente, sería interesante averiguar la verdad que se esconde detrás de toda esta turbia campaña del «no» en Irlanda que recibió una financiación de 1,2 millones de euros. Así pues, pido al señor Presidente que se encargue de esta cuestión para que podamos obtener información y descubrir el trasfondo de esta historia."@es21
"Hr president, eelmisel nädalavahetusel avaldati Iiri ajakirjanduses, et võib esineda seos nende vahel, kes rahastasid Iirimaa „ei-kampaaniat, Washingtoni Pentagoni ja LKA vahel. See oli väga huvitav lugu, mille põhjenduseks oli esitatud soov takistada Euroopa liiga tugevaks saamist. Palun presidendil kõnealust küsimust uurida. Samuti küsiksime nõukogult – nõukogult ja komisjonilt – varustada meid vastava teabega esimesel võimalusel, sest oleks tõesti huvitav saada teada tõde kogu selle kahtlase „ei-kampaania kohta Iirimaal, mida rahastati 1,2 miljoni euroga. Seega palun presidendil kõnealust küsimust uurida, et saaksime teavet ja selgitaksime välja selle loo tausta."@et5
"Arvoisa puhemies, irlantilaislehdistö paljasti viime viikonloppuna, että niillä, jotka rahoittivat Lissabonin sopimusta vastustavaa kampanjaa Irlannissa, saattaa olla yhteys Washingtonin Pentagoniin ja CIA:han. Artikkeli oli hyvin mielenkiintoinen, ja syyksi esitettiin halu pysäyttää EU:n liiallinen vahvistuminen. Pyydänkin puhemiestä tutkimaan asiaa. Meidän pitäisi myös pyytää neuvostoa – neuvostoa ja komissiota – antamaan meille asiasta mahdollisimman pian tietoa, sillä olisi todellakin kiinnostavaa saada selville totuus tästä Irlannin hämäräperäisestä vastustuskampanjasta, joka sai rahoitusta 1,2 miljoonaa euroa. Kehotan siksi puheenjohtajaa tutkimaan tätä asiaa, jotta saamme siitä tietoa ja saamme selville, mitä tämän artikkelin taustalla oikein on."@fi7
"Monsieur le Président, le week-end dernier la presse irlandaise a fait état de l’existence d’un lien possible entre les personnes qui ont financé la campagne du «non» en Irlande, d’une part, et le Pentagone et la CIA à Washington, d’autre part. C’est une histoire très intéressante, la motivation supposée étant le souhait de faire en sorte que l’Europe ne devienne pas trop forte. Je voudrais demander au Président d’approfondir cette question. Nous devrions également demander au Conseil - au Conseil et à la Commission - de nous fournir les informations à ce sujet dès que possible, car il serait intéressant de connaître la vérité qui se cache derrière toute cette campagne louche pour le «non» en Irlande, qui a reçu un financement de 1,2 million d’euros. Je demande donc au Président d’approfondir la question afin que nous obtenions des informations et que nous découvrions le fin mot de toute cette histoire."@fr8
"Elnök úr, múlt héten az ír sajtó feltárta, hogy esetleg kapcsolat létezhet az írországi „nem”-kampányt finanszírozók és a washingtoni Pentagon és CIA között. Igen érdekes történet körvonalazódott, amelynek oka az az óhaj lehet, hogy elejét vegyék Európa túlságos megerősödésének. Szeretném kérni elnök urat, hogy vizsgálják ki az ügyet! Kérjük a Tanácsot – a Tanácsot és a Bizottságot is –, hogy a következő alkalommal adjanak tájékoztatást az ügyre vonatkozóan. Igen érdekes volna megtudnunk, mi is rejlik e mögött a gyanús, 1,2 millió eurós támogatáshoz jutó „nem”-kampány mögött. Kérem tehát elnök urat, kövesse figyelemmel az ügyet, hogy tájékoztatáshoz juthassunk és feltárhassuk a történet hátterét!"@hu11
"Signor Presidente, lo scorso fine settimana la stampa irlandese ha rivelato l’esistenza di possibili legami tra i finanziatori della “campagna del no” in Irlanda e il Pentagono e la CIA a Washington – una storia molto interessante che si spiega con il tentativo di impedire che l’Europa diventi troppo forte. Chiedo quindi al Presidente di indagare su questa vicenda. Mi sembra inoltre opportuno chiedere al Consiglio – al Consiglio e alla Commissione – di fornirci informazioni in merito quanto prima; sarà infatti interessante scoprire la verità su questa oscura “campagna del no” che in Irlanda ha ricevuto ben 1,2 milioni di euro di finanziamenti. Chiedo quindi al Presidente di occuparsi della questione, così che il Parlamento possa essere informato e siano svelati i retroscena di questa singolare vicenda."@it12
"Gerb. pirmininke, praėjusį savaitgalį Airijos spauda atskleidė, kad gali būti sąsajų tarp finansavusiųjų „ne“ kampaniją Airijoje, Vašingtono Pentagono ir CŽV. Tai labai įdomi istorija, o pateikta priežastis – noras sustabdyti per stipria tampančią Europą. Noriu paprašyti, kad pirmininkas ištirtų šį dalyką. Mes taip pat turime prašyti, kad Taryba – Taryba ir Komisija – esant galimybei suteiktų mums informacijos apie tai, nes tikrai būtų įdomu sužinoti tiesą, slypinčią už visos šios miglotos „ne“ kampanijos Airijoje, gavusios 1,2 mln. EUR finansavimą. Todėl prašau pirmininko ištirti šį klausimą, kad mes gavę informacijos galėtume atskleisti šios istorijos užkulisius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pagājušajā nedēļas nogalē Īrijas prese atklāja, ka, iespējams, pastāv saikne starp tiem, kas finansēja „nē” kampaņu Īrijā, un Vašingtonas Pentagonu, kā arī CIP. Tas bija ļoti interesants stāsts, kurā par iemeslu tika minēta vēlme nepieļaut, lai Eiropa kļūtu pārāk stipra. Es vēlētos lūgt priekšsēdētāju izpētīt šo jautājumu. Tāpat mums ir jālūdz Padomei – Padomei un Komisijai – pie pirmās iespējas sniegt mums informāciju par šo jautājumu, jo noteikti būtu interesanti uzzināt patiesību par šo šaubīgo „nē” kampaņu Īrijā, kas saņēma finansējumu EUR 1,2 miljonu apmērā. Tādēļ es lūdzu priekšsēdētāju risināt šo jautājumu, lai mēs saņemtu informāciju un atklātu šī stāsta cēloni."@lv13
"Herr Präsident! Letztes Wochenende kam in der irischen Presse heraus, dass es möglicherweise eine Verbindung zwischen den Finanziers der Nein-Kampagne in Irland und dem amerikanischen Pentagon und der CIA gibt. Das war eine sehr interessante Geschichte mit der Begründung, Europa solle nicht zu stark werden. Meine Bitte wäre, den Präsidenten aufzufordern, das zu klären. Wir sollten auch den Rat auffordern, uns das nächste Mal darüber Informationen zu geben, Rat und Kommission. Denn es wäre ja interessant, bestätigt zu bekommen, was hinter dieser ganzen ominösen Nein-Kampagne in Irland steckt, die mit 1,2 Millionen Euro finanziert wurde. Ich bitte also den Präsidenten, dem so nachzugehen, dass wir dann Informationen und Transparenz darüber bekommen, was dahintersteckt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, afgelopen weekend onthulde de Ierse pers dat er mogelijk een relatie bestaat tussen de financiers van de nee-campagne in Ierland en het Pentagon in Washington en de CIA. Het was een erg interessant verhaal, gebaseerd op de gedachte dat Europa niet te sterk moet worden. Ik wil de Voorzitter vragen deze zaak te onderzoeken. We zouden ook de Raad – de Raad en de Commissie – moeten vragen ons bij de eerstvolgende gelegenheid over deze kwestie te informeren. Het zou immers interessant zijn om te weten te komen wat de ware achtergrond is van deze dubieuze nee-campagne in Ierland, die met 1,2 miljoen euro is gefinancierd. Ik verzoek de Voorzitter dus om dit uit te zoeken zodat we beschikken over de informatie en zodat de achtergrond van dit verhaal wordt opgehelderd."@nl3
"Panie przewodniczący! W ubiegły weekend prasa irlandzka ujawniła, że mogą istnieć pewne powiązania pomiędzy tymi, którzy sfinansowali kampanię na „nie” w Irlandii a waszyngtońskim Pentagonem i CIA. Jest to bardzo interesująca historia, a jako powód podaje się tu chęć powstrzymania procesu nadmiernego umacniania się Europy. Chciałbym poprosić pana przewodniczącego o zbadanie tej sprawy. Powinniśmy także zwrócić się do Komisji – tzn. do Rady i Komisji – o przedstawienie informacji na ten temat przy najbliższej okazji, gdyż zapewne interesujące byłoby dotarcie do prawdy o całej podejrzanej kampanii na „nie” w Irlandii, która to kampania otrzymała finansowanie w wysokości 1,2 milionów euro. Zwracam się zatem do pana przewodniczącego o zajęcie się tą sprawą, abyśmy mogli uzyskać informacje i odkryć tło tej historii."@pl16
"Senhor Presidente, no fim-de-semana passado, a imprensa irlandesa revelou que pode haver ligação entre aqueles que financiaram a campanha do "Não" na Irlanda e o Pentágono e a CIA em Washington. A história era muito interessante, sendo o motivo alegado o desejo de impedir a Europa de se tornar demasiado forte. Peço ao Presidente que investigue este assunto e penso que deveríamos solicitar ao Conselho e também à Comissão que nos forneçam informação sobre este ponto numa próxima oportunidade. Seria, sem dúvida, interessante descobrir a verdade por detrás de toda esta duvidosa campanha pelo "Não", financiada com 1,2 milhões de euros. Nesta perspectiva, solicito ao Senhor Presidente que procure acompanhar de perto esta questão, de modo a podermos obter as necessárias informações e descobrir o que está subjacente a este assunto."@pt17
"Herr Präsident! Letztes Wochenende kam in der irischen Presse heraus, dass es möglicherweise eine Verbindung zwischen den Finanziers der Nein-Kampagne in Irland und dem amerikanischen Pentagon und der CIA gibt. Das war eine sehr interessante Geschichte mit der Begründung, Europa solle nicht zu stark werden. Meine Bitte wäre, den Präsidenten aufzufordern, das zu klären. Wir sollten auch den Rat auffordern, uns das nächste Mal darüber Informationen zu geben, Rat und Kommission. Denn es wäre ja interessant, bestätigt zu bekommen, was hinter dieser ganzen ominösen Nein-Kampagne in Irland steckt, die mit 1,2 Millionen Euro finanziert wurde. Ich bitte also den Präsidenten, dem so nachzugehen, dass wir dann Informationen und Transparenz darüber bekommen, was dahintersteckt."@ro18
"Vážený pán predseda, írski novinári minulý víkend odhalili, že medzi tými, ktorí financovali kampaň proti Lisabonskej zmluve v Írsku a medzi Ministerstvom obrany USA a CIA môže byť spojenie. Bol to veľmi zaujímavý článok, ktorý ako dôvod uvádzal túžbu zabrániť Európe, aby sa stala príliš silnou. Rád by som požiadal pána predsedu, aby prešetril túto záležitosť. Radi by sme tiež požiadali Radu – Radu a Komisiu – aby nám o tom pri najbližšej príležitosti poskytli informácie, pretože by bolo určite zaujímavé zistiť pravdu o tejto pochybnej kampani v Írsku, ktorá bola podporená 1,2 milióna EUR. Preto žiadam pána predsedu, aby sa zaoberal touto záležitosťou a umožnil nám získať informácie a odkryť pozadie tejto správy."@sk19
"Gospod predsednik, prejšnji konec tedna je irski tisk razkril, da morebiti obstaja povezava med tistimi, ki so financirali protikampanjo na Irskem, ter Pentagonom v Washingtonu in CIO. To je bila zelo zanimiva zgodba, razlog za to povezavo pa naj bi bil preprečiti, da Evropa ne postane premočna. Predsednika prosim, da preuči to zadevo. Prav tako bi morali prositi Svet – tako Svet kot tudi Komisijo –, da nam ob naslednji priložnosti posreduje ustrezne informacije, kajti bilo bi zelo zanimivo, če bi odkrili resnico o tej sumljivi protikampanji na Irskem, ki je prejela 1,2 milijona EUR finančnih sredstev. Zato prosim predsednika, da to zadevo spremlja in nam posreduje informacije, da se razkrije ozadje te zgodbe."@sl20
"Herr talman! Förra helgen avslöjades i irländsk press att det kan finnas en koppling mellan finansiärerna bakom Irlands nej-kampanj och Washington, Pentagon och CIA. Det var ytterst intressant läsning, och det bakomliggande skälet skulle vara en strävan att hindra EU från att bli för starkt. Jag vill be talmannen att undersöka denna fråga. Vi bör också uppmana rådet – rådet och kommissionen – att ge oss mer information om detta snarast möjligt, för det skulle verkligen vara intressant att få höra sanningen om hela den skumma nej-kampanjen på Irland, som fick 1,2 miljoner euro i stöd. Jag uppmanar därför talmannen att gå vidare med denna fråga så att vi kan få information och få veta vad som ligger bakom den här historien."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph