Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-04-Speech-4-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080904.18.4-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Det är helt fruktansvärt att en så stor del av världens befolkning lever i extrem fattigdom, att kvinnor i dessa länder och områden dör under graviditeten eller förlossningen och att så många saknar såväl information om, som tillgång till, säkra preventivmedel. Detta är en fråga som handlar om människovärde och okränkbara universella mänskliga rättigheter, inte minst för kvinnor som lever i fattigdom. Denna resolution innehåller positiva - och nödvändiga - förslag, men tar även upp frågor som inte ligger inom EU:s kompetens. Vi har valt att stödja förslag där det uppmanas till förbättrade villkor för kvinnor, i synnerhet vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Resolutionen behandlar emellertid även ämnen som till viss del är av utrikespolitisk karaktär. Vi har därför lagt ner vår röst vid slutomröstningen."@sv22
lpv:translated text
". Je hrozné, že tak velká část světové populace žije v extrémní chudobě, že ženy v takovýchto zemích a oblastech umírají během těhotenství nebo při porodu a že takovému množství lidí chybějí informace o bezpečné antikoncepci a přístup k ní. Jde o otázku hodnoty lidského života a nedotknutelných univerzálních lidských práv, a to nejen v případě žen žijících v chudobě. V tomto usnesení jsou obsažené pozitivní a potřebné, návrhy, zároveň však nastoluje otázky, které nejsou v pravomoci EU. Rozhodli jsme se podpořit návrhy, v nichž se vyzývá k zlepšení podmínek pro ženy, především pokud jde o sexuální a reprodukční zdraví. V usnesení se však řeší i jiné otázky, z nichž některé odkazují na zahraniční politiku. Proto jsme se v konečném hlasování rozhodli hlasování se zdržet."@cs1
". Det er frygteligt, at en så stor del af verdens befolkning lever i ekstrem fattigdom, at kvinder i disse lande og områder dør under graviditet eller barnefødsel, og at så mange mennesker mangler oplysninger om og adgang til sikker svangerskabsforebyggelse. Dette er et emne, som handler om værdien af menneskeliv og ukrænkede universelle menneskerettigheder, ikke mindst for kvinder, der lever i fattigdom. Denne beslutning indeholder positive - og nødvendige - forslag, men rejser også spørgsmål, som ikke er inden for EU's ansvarsområde. Vi har valgt at støtte forslaget, som opfordrer til bedre vilkår for kvinder, særligt i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed. Beslutningen omhandler dog også andre emner, hvoraf nogle vedrører udenrigspolitik. Derfor har vi stemt hverken/eller i den endelige afstemning."@da2
". Es ist beunruhigend, dass ein so großer Teil der Weltbevölkerung in äußerster Armut lebt, dass Frauen in diesen Ländern und Regionen während der Schwangerschaft oder bei der Entbindung sterben und dass so viele Menschen keine Informationen über sichere Verhütungsmittel erhalten und keinen Zugang dazu haben. Das ist eine Frage, die den Wert menschlichen Lebens und die Unverletzlichkeit universaler Menschenrechte betrifft, nicht zuletzt für in Armut lebende Frauen. Diese Entschließung enthält positive und notwendige Vorschläge. Es werden aber auch Fragen angesprochen, die nicht in der Zuständigkeit der EU liegen. Wir unterstützen die Vorschläge, die bessere Bedingungen für Frauen, insbesondere in Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit, fordern. In der Entschließung werden aber auch andere Themen, von denen einige außenpolitischer Natur sind, behandelt. Aus diesem Grund haben wir uns bei der Schlussabstimmung der Stimme enthalten."@de9
". Είναι φρικτό το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες απόλυτης ένδειας, ότι οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες και τις περιοχές πεθαίνουν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γέννας, και ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ενημέρωση και πρόσβαση σε ασφαλή αντισύλληψη. Αυτό το ζήτημα αφορά την αξία της ανθρώπινης ζωής και τα αναφαίρετα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, πολλώ δε μάλλον των γυναικών που ζουν στη φτώχεια. Αυτό το ψήφισμα περιέχει θετικές –και αναγκαίες– προτάσεις, εγείρει όμως και ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ. Επιλέξαμε να υποστηρίξουμε προτάσεις που ζητούν καλύτερες συνθήκες για τις γυναίκες, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Ωστόσο, το ψήφισμα αναφέρεται και σε άλλα θέματα, ορισμένα από τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Επομένως, απείχαμε της τελικής ψηφοφορίας."@el10
". It is terrible that such a large proportion of the world’s population lives in extreme poverty, that women in these countries and areas die during pregnancy or childbirth, and that so many people lack information on and access to safe contraception. This is a question which is about the value of human life and inviolate universal human rights, not least for women living in poverty. This resolution contains positive – and necessary – proposals but also raises issues which are not within the EU’s remit. We have chosen to support proposals which call for better conditions for women, especially regarding sexual and reproductive health. However, the resolution also addresses other subjects, some of which refer to foreign policy. We have therefore abstained in the final vote."@en4
". Es terrible que sea tan elevada la proporción de la población mundial que vive en situación de pobreza extrema, que las mujeres en estos países y regiones mueran en el embarazo o en el parto, y que haya tantas personas sin información sobre la anticoncepción segura ni acceso a la misma. Es una cuestión que se refiere al valor de la vida humana y a los derechos humanos universales e inviolables, en especial para las mujeres que viven en la pobreza. Esta resolución incluye propuestas positivas —y necesarias—, pero también plantea cuestiones que no entran en el ámbito de competencias de la UE. Hemos decidido apoyar las propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres, en especial las relativas a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la resolución aborda también otros temas, algunos de los cuales se refieren a política exterior. En consecuencia, nos hemos abstenido en la votación final."@es21
"On kohutav, et niivõrd suur hulk maailma rahvastikust elab äärmises vaesuses, et naised nendes riikides ja piirkondades surevad raseduse või sünnituse vältel ning et niivõrd paljudel inimestel puudub informatsioon ja juurdepääs rasestumisvastastele vahenditele. See on küsimus, mis puudutab inimelu väärtust ning võõrandamatuid universaalseid inimõiguseid, millele pole vaesuses elavatel naistel sugugi vähemal määral õigus. Resolutsioon sisaldab positiivseid – ja vajalikke – ettepanekuid, aga tõstatab ka küsimused, mis ei ole ELi vastutusalas. Oleme otsustanud toetada ettepanekuid, mis nõuavad paremaid tingimusi naistele, eriti seoses seksuaal- ja reproduktiivtervisega. Resolutsioon käsitleb aga ka teisi teemasid, millest osa puudutab välispoliitikat. Sel põhjusel oleme lõplikust hääletamisest hoidunud."@et5
". On kauheaa, että niin suuri osa maailman väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä, että naiset näissä maissa kuolevat raskauden tai synnytyksen aikana ja että niin monelta puuttuu sekä tieto turvallisista ehkäisymenetelmistä että mahdollisuus käyttää niitä. Tämä on kysymys, joka koskee ihmisarvoa ja loukkaamattomia yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, eikä vähiten köyhyydessä elävien naisten kohdalla. Päätöslauselma sisältää myönteisiä – ja välttämättömiä – ehdotuksia, mutta siinä otetaan esiin myös kysymyksiä, jotka eivät kuulu EU:n toimivaltaan. Olemme päättäneet tukea ehdotuksia, joissa vaaditaan parempia edellytyksiä naisille, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden osalta. Päätöslauselmassa käsitellään kuitenkin myös asioita, jotka tietyssä määrin ovat luonteeltaan ulkopoliittisia. Siksi pidättäydyimme äänestämästä loppuäänestyksessä."@fi7
". Il est horrible qu'une proportion si importante de la population mondiale vive dans une pauvreté extrême, que les femmes de ces pays et de ces régions meurent pendant la grossesse ou pendant l'accouchement et que tant de personnes ne soient pas informées en matière de contraception et n'y aient pas accès. Ceci touche à la valeur de la vie humaine et aux droits de l'homme inaliénables, y compris pour les femmes vivant dans la pauvreté. Cette résolution contient des propositions positives et nécessaires, mais aborde également des questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne. Nous avons décidé de soutenir les propositions qui demandent de meilleures conditions pour les femmes, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et génésique. Malheureusement, cette résolution aborde aussi d'autres sujets, dont certains touchent à la politique étrangère. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus lors du dernier vote."@fr8
". Szörnyű az a tény, hogy a világ lakosságának ilyen nagy része él kétségbeejtő nyomorban, hogy ezekben az országokban a nők meghalnak terhesség és szülés során, és hogy ilyen sok ember nem kap megfelelő tájékoztatást, valamint nem jut hozzá biztonságos fogamzásgátláshoz. Ez az emberi élet értékéről szól és az egyetemes, sérthetetlen emberi jogokról, ami a szegénységben élő asszonyokat is megilleti. Ez az állásfoglalás pozitív – és szükséges – javaslatokat tartalmaz, de olyan témákat is felvet, amelyek nem tartoznak az EU hatáskörébe. Úgy döntöttünk, hogy támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyek a nők számára jobb feltételek biztosítására szólítanak fel, különösen a szexuális és reproduktív egészség területén. Az állásfoglalás azonban olyan témákkal is foglalkozik, amelyek közül néhány a külpolitika hatáskörébe tartozik. Ezért a végső szavazás során tartózkodtunk."@hu11
". E’ terribile che una parte cos’ grande della popolazione mondiale viva in condizioni di povertà estrema, che le donne in questi paesi e in queste zone muoiano durante la gravidanza o il parto e che così tante persone siano prive di informazioni e dell’accesso a una contraccezione sicura. E’ una questione che riguarda il valore della vita umana e i diritti umani universali inviolabili, non meno importanti per le donne che vivono in povertà. Questa risoluzione contiene proposte positive – e necessarie –, ma solleva anche questioni che non rientrano nella competenza dell’UE. Abbiamo deciso di sostenere le proposte che chiedono migliori condizioni per le donne, specialmente per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva. Tuttavia, la risoluzione affronta anche altre questioni, alcune delle quali attinenti alla politica estera. Ci siamo quindi astenuti nella votazione finale."@it12
". Siaubinga, kad tokia didelė pasaulio gyventojų dalis gyvena visiškame skurde, tose šalyse ir vietovėse moterys miršta besilaukdamos arba gimdymo metu bei tiek daug žmonių negauna informacijos ir negali pasinaudoti saugia kontracepcija. Tai yra ne moterų, gyvenančių skurde, bet ir žmogaus gyvybės vertės bei žmogaus teisių klausimas. Šioje rezoliucijoje yra teikiami teigiami ir būtini pasiūlymai bei klausimai, kurie nepatenka į ES kompetenciją. Nusprendėme palaikyti pasiūlymus dėl geresnių sąlygų moterims sudarymo, ypač seksualinės ir reprodukcinės sveikatos srityje. Tačiau rezoliucijoje taip pat atkreipiamas dėmesys ir į kitus klausimus. Kai kurie iš jų susiję su užsienio politika. Todėl galutinio balsavimo metu mes susilaikėme."@lt14
"Ir šausmīgi, ka tik liela daļa pasaules iedzīvotāju dzīvo galējā nabadzībā, ka sievietes šajās valstīs un reģionos mirst grūtniecības un dzemdību laikā un ka tik daudziem cilvēkiem trūkst informācijas par drošu kontracepciju, un tās pieejamība ir ierobežota. Šis jautājums ir par cilvēka dzīvības vērtību un vispārējo cilvēktiesību neaizskaramību, ne tikai sievietēm, kas dzīvo nabadzībā. Šajā rezolūcijā ir pozitīvi un nepieciešami priekšlikumi, bet tajā ir izskatīti arī jautājumi, kas nav ES kompetencē. Mēs esam izvēlējušies atbalstīt priekšlikumus, kuri pieprasa labākus apstākļus sievietēm, it īpaši saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību. Tomēr rezolūcijā ir skarti arī citi temati, no kuriem daži attiecas uz ārpolitiku. Tāpēc galīgajā balsojumā mēs atturējāmies."@lv13
"Det är helt fruktansvärt att en så stor del av världens befolkning lever i extrem fattigdom, att kvinnor i dessa länder och områden dör under graviditeten eller förlossningen och att så många saknar såväl information om, som tillgång till, säkra preventivmedel. Detta är en fråga som handlar om människovärde och okränkbara universella mänskliga rättigheter, inte minst för kvinnor som lever i fattigdom. Denna resolution innehåller positiva - och nödvändiga - förslag, men tar även upp frågor som inte ligger inom EU:s kompetens. Vi har valt att stödja förslag där det uppmanas till förbättrade villkor för kvinnor, i synnerhet vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Resolutionen behandlar emellertid även ämnen som till viss del är av utrikespolitisk karaktär. Vi har därför lagt ner vår röst vid slutomröstningen."@mt15
". Het is verschrikkelijk dat zo’n groot deel van de wereldbevolking in extreme armoede leeft, dat vrouwen in deze landen en gebieden tijdens de zwangerschap of bevalling sterven en dat zoveel mensen over onvoldoende informatie beschikken en geen toegang hebben tot veilige anticonceptie. Hier is de waarde van het menselijk leven in het geding en worden de universele mensenrechten geschonden, vooral van vrouwen die in armoede leven. Deze resolutie bevat positieve, en noodzakelijke, voorstellen, maar stelt ook zaken aan de orde die niet binnen de bevoegdheid van de EU vallen. Wij hebben gekozen voor steun aan de voorstellen die pleiten voor betere omstandigheden voor vrouwen, met name wat betreft de seksuele en reproductieve gezondheid. De resolutie gaat echter ook over andere onderwerpen, waarvan sommige betrekking hebben op het buitenlands beleid. Daarom hebben wij ons onthouden bij de eindstemming."@nl3
"To przerażające, że tak wielka część ludności świata żyje w skrajnym ubóstwie, że kobiety w tych krajach i obszarach umierają podczas ciąży lub porodu i że tak wielu ludziom brakuje informacji i dostępu do bezpiecznych środków antykoncepcyjnych. Jest to problem, który dotyczy wartości ludzkiego życia i nienaruszalności uniwersalnych praw człowieka, a nie tylko kobiet żyjących w ubóstwie. Ta rezolucja zawiera pozytywne – i niezbędne – propozycje, lecz podnosi także kwestie, które nie leżą w zakresie kompetencji UE. Postanowiliśmy poprzeć te propozycje, które wzywają do stworzenia kobietom lepszych warunków, zwłaszcza w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Jednakże rezolucja porusza także inne tematy, z których niektóre dotyczą polityki zagranicznej. W związku z tym w głosowaniu końcowym wstrzymaliśmy się od głosu."@pl16
". Horroriza-nos o facto de uma tão grande parte da população mundial viver em situação de pobreza extrema, de haver países e regiões em que as mulheres morrem durante a gravidez ou o parto, e de existir tanta gente que não tem acesso a contracepção segura nem tão-pouco a informação sobre ela. O que está em questão é o valor da vida humana e a inviolabilidade de direitos humanos universais, designadamente das mulheres que vivem na pobreza. Esta resolução contém propostas positivas – e necessárias –, mas levanta igualmente questões que extravasam o mandato da UE. Temos optado por apoiar as propostas que exigem melhores condições para as mulheres, em particular em matéria de saúde sexual e reprodutiva. No entanto, a resolução aborda também outros temas, alguns dos quais de política externa. Por isso nos abstivemos na votação final."@pt17
"Det är helt fruktansvärt att en så stor del av världens befolkning lever i extrem fattigdom, att kvinnor i dessa länder och områden dör under graviditeten eller förlossningen och att så många saknar såväl information om, som tillgång till, säkra preventivmedel. Detta är en fråga som handlar om människovärde och okränkbara universella mänskliga rättigheter, inte minst för kvinnor som lever i fattigdom. Denna resolution innehåller positiva - och nödvändiga - förslag, men tar även upp frågor som inte ligger inom EU:s kompetens. Vi har valt att stödja förslag där det uppmanas till förbättrade villkor för kvinnor, i synnerhet vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Resolutionen behandlar emellertid även ämnen som till viss del är av utrikespolitisk karaktär. Vi har därför lagt ner vår röst vid slutomröstningen."@ro18
". Je hrozné, že taká veľká časť svetovej populácie žije v extrémnej chudobe, že ženy v týchto krajinách a oblastiach umierajú počas tehotenstva alebo pri pôrode a že takému množstvu ľudí chýbajú informácie o bezpečnej antikoncepcii a prístup k nej. Ide o otázku hodnoty ľudského života a nedotknuteľných univerzálnych ľudských práv, a to nielen v prípade žien žijúcich v chudobe. V tomto uznesení sú obsiahnuté pozitívne, a potrebné, návrhy, avšak zároveň nastoľuje otázky, ktoré nie sú v právomoci EÚ. Rozhodli sme sa podporiť návrhy, v ktorých sa vyzýva k zlepšeniu podmienok pre ženy, najmä pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné zdravie. V uznesení sa však riešia aj iné otázky, z ktorých niektoré odkazujú na zahraničnú politiku. Preto sme sa v konečnom hlasovaní rozhodli hlasovania zdržať."@sk19
". Grozljivo je, da tako velik delež svetovnega prebivalstva živi v skrajni revščini, da ženske v teh državah in področjih umirajo med nosečnostjo ali porodom ter da toliko ljudi nima informacij o varni kontracepciji in dostopa do nje. To je vprašanje vrednosti človeškega življenja in spoštovanja splošnih človekovih pravic, nenazadnje za ženske, ki živijo v revščini. Ta resolucija vključuje pozitivne in potrebne predloge ter hkrati izpostavlja vprašanja, ki niso znotraj pristojnosti EU. Odločili smo se, da bomo podprli predloge, ki pozivajo k boljšim razmeram za ženske, zlasti v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem. Vendar poročilo govori tudi o drugih zadevah, pri čemer so nekatere povezane z zunanjo politiko. Zato smo se vzdržali končnega glasovanja."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph