Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-406"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.28.3-406"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! ALDE-Gruppen støtter Kommissionens nye strategi for europæisk havnepolitik. Efter at to forslag til havnedirektiv er kuldsejlet, måtte der nytænkes. Og den serie af høringer, som Kommissionen arrangerede med deltagelse af alle interessenter i havnene, har vist, at der er behov for en præcisering af statsstøttereglerne for at sikre lige konkurrence mellem havnene og et behov for præcisering af miljøreglerne. Derfor er det en rigtig strategi på nuværende tidspunkt, at Kommissionen laver retningslinjer for statsstøtte. Der er mange detaljer at tage stilling til. Det kan være spørgsmålet om, hvor langt ind i havnen en vej er et offentligt projekt, og hvornår det bliver havnens ansvar. Den slags spørgsmål skal retningslinjerne give et klart svar på. Det er vigtigt, at der er åbenhed og gennemskuelighed i spørgsmålet om statsstøtte, og jeg bakker varmt op om ordførerens anbefalinger her. Kommissionen vil også komme med præcisering af, hvordan EU's miljølovgivning skal tolkes i forhold til udvidelser og udbygning af havne. Havneudvidelser kan i det samlede billede jo forbedre miljøet ved at fremme søtransporten, som er mere miljørigtig. Udbygning af havne skal selvfølgelig ikke ske på bekostning af miljøet. Større klarhed kan også sikre, at der ikke rejses miljøsager, som egentlig bare har det sigte, at man vil forhale og vanskeliggøre havneudvidelser - sager, som ikke rejses af ægte bekymring for miljøet. Kommissionen vil fremme udvikling af netværk mellem havnene og sikre udvikling af gode baglandsinvesteringer. Det er et stort problem, hvordan vi får varerne til og fra havnene, og gode trafikforbindelser på land bør afspejles bedre i EU's støtteprogrammer i fremtiden, ikke bare i regionalstøtten, men måske også i et program som Marco Polo. Vi skal øge effektiviteten i havnene gennem øget brug af ny teknologi og afbureaukratisering. Og så synes jeg også, at det er et godt resultat af høringsprocessen, at dialogen mellem de sociale parter tegner til at skulle være mere konstruktiv i fremtiden. At være havnearbejder er en kultur for sig, men i en moderne havn er det også et højt specialiseret arbejde på en farlig arbejdsplads. Det kræver fokus på kvalifikationer og uddannelse. Og jeg synes, at det er godt, at uddannelse er blevet en del af den værktøjskasse, Kommissionen har lanceret. Jeg vil ønske hr. Ortuondo tillykke med en fremragende betænkning og ser frem til, at Kommissionen fører handlingsplanen ud i livet."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu podporuje strategii nové evropské přístavní politiky Komise. Teď, když byly neúspěšné dva návrhy směrnice o přístavech, je třeba to znovu promyslet. Navíc, série jednání zorganizovaných Komisí, na kterých se zúčastnili všichni akcionáři přístavů, ukázala potřebu vyjasnění pravidel vládní podpory, aby se zabezpečila spravedlivá hospodářská soutěž mezi přístavy, jakož pravidel životního prostředí. Proto je teď ze strany Komise správnou strategií, připravit hlavní směry pro státní podporu. Je potřeba přijmout rozhodnutí o mnohých podrobnostech. Může se objevit otázka, jak daleko do přístavu se silnice považuje za veřejný projekt a od kterého bodu je za ní odpovědný přístav. Hlavní směry musí dát jasné odpovědi na tento druh otázek. Je důležité, aby v otázkách státní pomoci vládla otevřenost a transparentnost a já bych v této souvislosti chtěla vyjádřit svou srdečnou podporu doporučením pana zpravodaje. Komise poskytne i vysvětlení, jak se mají interpretovat právní předpisy EU v oblasti životního prostředí ve vztahu k rozšiřování a rozvoji přístavů. Z celkového pohledu, rozšiřování přístavů zlepšuje podmínky při prosazovaní námořní dopravy, která je vhodnější z hlediska životního prostředí. Přirozeně, rozvoj přístavů by neměl být na úkor životního prostředí. Jasnější pravidla také zajistí, aby se otevření problémů životního prostředí nestávalo ve skutečnosti pouze prostředkem ke zpomalení a zkomplikování rozšiřování přístavů; problémů, které nebyly otevřeny z obav o životní prostředí. Komise podpoří rozvoj sítě přístavů a zabezpečí příliv vhodných podpůrných investicí. Velkým problémem je to, jak dostaneme zboží do přístavu a z přístavu, a proto by podpůrné programy EU v budoucnosti měly víc odrážet potřebu dobrých dopravných spojení po zemi, přičemž by se to nemělo týkat jen regionální podpory, ale zřejmě i programů jako Marco Polo. Efektivitu přístavů zvýšíme širším využíváním nových technologií a omezením byrokracie. Navíc se domnívám, že by bylo dobrým výsledkem procesu jednání, kdyby byl dialog mezi sociálními partnery v budoucnosti konstruktivnější. Být zaměstnancem přístavu znamená být součástí kultury, ale v moderních přístavech je to i vysoce odborná práce, která se provádí na nebezpečném pracovišti. To si vyžaduje zaměřit se na vzdělávání a odbornou přípravu. Myslím si také, že je dobré, kdyby se odborná příprava stala součástí souboru nástrojů, které připravila Komise. Chtěla bych popřát panu Ortuondovi, aby měl se svou výbornou zprávou štěstí a těším se, jak bude Komise realizovat akční plán."@cs1
"Frau Präsidentin! Die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa unterstützt die Strategie der Kommission für eine neue europäische Hafenpolitik. Da nunmehr zwei Vorschläge für die Hafenrichtlinie gescheitert sind, muss die Sache neu überdacht werden. Darüber hinaus haben einige von der Kommission organisierte Anhörungen, an denen sich alle Interessenvertreter von Häfen beteiligt haben, den Klärungsbedarf sowohl hinsichtlich der Leitlinien für staatliche Beihilfen – um zwischen den Häfen gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten – als auch im Hinblick auf die Umweltbestimmungen gezeigt. Aus diesem Grund verfolgt die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt die richtige Strategie, wenn sie Leitlinien für staatliche Beihilfen entwickelt. Entscheidungen über zahlreiche Einzelheiten müssen getroffen werden. So stellen sich Fragen wie: Ab wann gilt eine in einen Hafen führende Straße als öffentliches Projekt und ab welchem Punkt unterliegt sie der Zuständigkeit des Hafens? Die Leitlinien müssen klare Antworten auf Fragen dieser Art bieten. Fragestellungen zu staatlichen Beihilfen müssen unbedingt offen und transparent behandelt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich meine volle Unterstützung für die Empfehlungen des Berichterstatters zum Ausdruck bringen. Außerdem stellt die Kommission klar, wie das EU-Umweltrecht in Bezug auf eine Hafenerweiterung und -entwicklung auszulegen ist. Allgemein betrachtet führen Hafenerweiterungen durch Förderung des umweltfreundlicheren Seeverkehrs zu einer Verbesserung der Umweltsituation. Natürlich sollte die Entwicklung von Häfen nicht auf Kosten der Umwelt erfolgen. Durch mehr Klarheit wird auch dafür gesorgt, dass keine Umweltthemen aufkommen, die in Wirklichkeit nur dazu dienen sollen, Hafenerweiterungen zu verzögern und zu verkomplizieren – dass also keine Fragen entstehen, die nicht aus echter Sorge um die Umwelt aufgeworfen werden. Die Kommission fördert die Gründung eines Netzwerks von Häfen und gewährleistet die Entwicklung von sinnvollen Förderinvestitionen. Wie Güter zu und von Häfen transportiert werden, ist ein großes Problem, und gute Verkehrsanbindungen auf dem Land sollten sich künftig in den Förderprogrammen der EU besser widerspiegeln, nicht nur in Form regionaler Förderung, sondern vielleicht auch in einem Programm wie Marco Polo. Die Effizienz von Häfen soll durch verstärkten Einsatz von neuer Technik und durch Abbau von Bürokratie erhöht werden. Außerdem wäre es nach meinem Dafürhalten für das Anhörungsverfahren positiv, wenn der Dialog zwischen den Sozialpartnern in der Zukunft konstruktiver gestaltet werden könnte. Als Hafenarbeiter tätig zu sein, heißt Teil einer Kultur zu sein, aber in einem modernen Hafen handelt es sich auch um eine spezialisierte Tätigkeit, die an einem gefährlichen Arbeitsplatz ausgeübt wird. Darum muss ein Schwerpunkt auf Qualifikationen und Schulung gelegt werden. Meines Erachtens ist auch begrüßenswert, dass die Ausbildung Teil der von der Kommission entwickelten Toolbox ist. Ich möchte Josu Ortuondo alles Gute für diesen ausgezeichneten Bericht wünschen und sehe der Umsetzung des Aktionsplans durch die Kommission mit Freude entgegen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη στηρίζει τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια. Καθώς απέτυχαν δύο προτάσεις που αφορούσαν την οδηγία για τα λιμάνια, πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα. Επιπλέον, η σειρά των διαβουλεύσεων που κανόνισε η Επιτροπή, στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι λιμενικοί φορείς, κατέδειξε την ανάγκη αποσαφήνισης τόσο των κυβερνητικών κανόνων στήριξης, προκειμένου να διασφαλισθεί ίσος ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων, όσο και των περιβαλλοντικών κανόνων. Συνεπώς, η σωστή στρατηγική που πρέπει επί του παρόντος να ακολουθήσει η Επιτροπή είναι να προετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές για κρατική στήριξη. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με πολλές λεπτομέρειες. Ενδέχεται να υπάρξουν ερωτήματα σχετικά με το σημείο εντός του λιμένα στο οποίο ένας δρόμος παύει να αποτελεί δημόσιο έργο και περνά στην αρμοδιότητα του λιμένα. Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις σε αυτού του είδους ερωτήματα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτό πνεύμα και διαφάνεια σε θέματα που αφορούν την κρατική στήριξη, και θα ήθελα να στηρίξω εκ βάθους καρδίας τις σχετικές συστάσεις του εισηγητή. Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνευθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ σε σχέση με την επέκταση και την ανάπτυξη του λιμένα. Όσον αφορά τη συνολική εικόνα, οι επεκτάσεις των λιμένων βελτιώνουν το περιβάλλον προωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές, κάτι που είναι πιο ορθό από περιβαλλοντική άποψη. Φυσικά, η ανάπτυξη των λιμένων δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος. Η μεγαλύτερη σαφήνεια θα διασφαλίσει επίσης ότι δεν θα προκύπτουν περιβαλλοντικά ζητήματα που, στην πραγματικότητα, έχουν ως αποκλειστικό στόχο να καθυστερήσουν και να καταστήσουν πιο περίπλοκη την επέκταση του λιμένα – ζητήματα που δεν τίθενται από πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Η Επιτροπή θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός δικτύου λιμένων και θα διασφαλίσει την ανάπτυξη καλών συνοδευτικών επενδύσεων. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα προϊόντα από και προς τους λιμένες αποτελεί μείζον πρόβλημα, και καλές κυκλοφοριακές συνδέσεις στην ενδοχώρα θα πρέπει να απεικονίζονται καλύτερα στα προγράμματα στήριξης της ΕΕ στο μέλλον, όχι μόνο όσον αφορά την περιφερειακή στήριξη αλλά ίσως και σε κάποιο πρόγραμμα όπως το Marco Polo. Θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των λιμένων μέσω της αυξημένης χρήσης της νέας τεχνολογίας και μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, φρονώ ότι θα αποτελούσε θετικό αποτέλεσμα για τη διαδικασία διαβούλευσης εάν ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μπορούσε να είναι πιο εποικοδομητικός στο μέλλον. Το να εργάζεται κανείς σε κάποιο λιμένα σημαίνει να είναι μέρος ενός πολιτισμού, αλλά σε έναν σύγχρονο λιμένα είναι επίσης ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο επάγγελμα που ασκείται σε έναν επικίνδυνο χώρο εργασίας. Αυτό απαιτεί επικέντρωση στα προσόντα και την κατάρτιση. Φρονώ επίσης ότι είναι καλό το γεγονός ότι η κατάρτιση έχει γίνει μέρος ενός συνόλου εργαλείων που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στον κ. Ortuondo για την εξαιρετική έκθεσή του και αναμένω την εφαρμογή του σχεδίου δράσης από την Επιτροπή."@el10
"Madam President, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe supports the Commission’s new European ports policy strategy. Now that two proposals for the Ports Directive have failed, this must be rethought. In addition, the series of consultations arranged by the Commission, in which all port stakeholders have taken part, has demonstrated the need for clarification of both the government support rules, in order to ensure equal competition between the ports, and the environmental rules. Therefore, it is the correct strategy at present for the Commission to prepare guidelines for state support. Decisions need to be made concerning many details. There may be questions about how far into a port a road is considered a public project and the point at which this becomes the port’s responsibility. The guidelines must give clear answers to this type of question. It is important that there is openness and transparency in questions concerning state support and I would like to give my wholehearted support to the rapporteur’s recommendations in this connection. The Commission will also provide clarification on how EU environmental legislation is to be interpreted in relation to port expansion and development. In terms of the overall picture, port expansions improve the environment by promoting maritime transport, which is more environmentally sound. Naturally, the development of ports should not be at the expense of the environment. Greater clarity will also ensure that environmental matters do not arise that in reality are merely aimed at delaying and complicating port expansion – matters that have not been raised out of genuine concern for the environment. The Commission will promote the development of a port network and ensure the development of good supporting investments. How we get goods to and from ports is a major problem and good traffic links on land should be better reflected in the EU’s support programmes in future, not only in regional support but perhaps also in a programme such as Marco Polo. We will increase the efficiency of the ports through increased use of new technology and by reducing bureaucracy. In addition, I think that it would be a good result for the consultation process if the dialogue between the social partners could be more constructive in future. To be a port worker is to be a part of a culture, but at a modern port it is also a highly specialised job that is performed in a dangerous workplace. This requires a focus on qualifications and training. I also think that it is good that training has become a part of the toolbox launched by the Commission. I would like to wish Mr Ortuondo luck with an excellent report and look forward to the Commission implementing the action plan."@en4
"Señora Presidenta, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa apoya la nueva estrategia europea de política portuaria de la Comisión. Ahora que han fracasado dos propuestas de Directiva sobre puertos, es necesario reconsiderar este asunto. Además, la serie de consultas organizadas por la Comisión, en las que han participado todas las partes interesadas de los puertos, ha puesto de manifiesto la necesidad de aclarar tanto las normas de apoyo de los gobiernos —para garantizar una competencia leal entre los puertos— como las normas medioambientales. Actualmente, por tanto, la estrategia correcta para la Comisión es preparar directrices para el apoyo estatal. Hay que adoptar decisiones en relación con muchos detalles. Se pueden plantear preguntas acerca de hasta qué punto de un puerto se considera que una carretera es un proyecto público y en qué punto pasa a ser responsabilidad del puerto. Las directrices deben dar respuestas claras a este tipo de preguntas. Es importante que haya franqueza y transparencia en las cuestiones relativas al apoyo estatal, y quiero dar mi pleno apoyo a las recomendaciones del ponente en este sentido. La Comisión también aclarará cómo hay que interpretar la legislación medioambiental de la UE con relación a la expansión y al desarrollo portuarios. En cuanto a la visión de conjunto, las ampliaciones de los puertos mejoran el medio ambiente porque promueven el transporte marítimo, que es más racional desde el punto de vista ecológico. Naturalmente, el desarrollo de los puertos no debe hacerse a costa del medio ambiente. Una mayor claridad también garantizará que no se planteen cuestiones medioambientales que, en realidad, no tienen otra finalidad que retardar y complicar la ampliación de los puertos, cuestiones que no se han planteado por una verdadera preocupación por el medio ambiente. La Comisión promoverá el desarrollo de una red portuaria y garantizará el desarrollo de buenas inversiones de apoyo. Cómo transportar las mercancías hasta los puertos y desde éstos es un problema importante, y en el futuro los programas de apoyo de la UE deberían reflejar mejor unos buenos enlaces de tráfico en tierra, no sólo en el apoyo regional, sino quizá también en un programa como Marco Polo. Aumentaremos la eficiencia de los puertos haciendo mayor uso de las nuevas tecnologías y reduciendo la burocracia. Además, pienso que sería un buen resultado para el proceso de consulta que el diálogo entre los interlocutores sociales pudiera ser más constructivo en el futuro. Ser un trabajador portuario significa ser parte de una cultura, pero en un puerto moderno es también un trabajo sumamente especializado que se realiza en un lugar de trabajo peligroso. Esto requiere hacer hincapié en las cualificaciones y en la formación. También pienso que es bueno que la formación haya entrado a formar parte de la caja de herramientas presentada por la Comisión. Quisiera desearle suerte al señor Ortuondo con su excelente informe y espero que la Comisión ponga en práctica el plan de acción."@es21
"Proua juhataja, http://www.alde.eu toetab komisjoni uut Euroopa sadamapoliitika strateegiat. Kuna kaks sadamadirektiivi ettepanekut on tagasi lükatud, on vaja teema uuesti läbi mõelda. Lisaks sellele on komisjoni korraldatud konsultatsioonid, milles on osalenud kõik sadamate sidusrühmad, näidanud vajadust muuta selgemaks riigipoolse toetuse eeskirjad, et kindlustada õiglane konkurents sadamate vahel ja ka keskkonnanõuded. Seetõttu on komisjoni strateegia valmistada ette riigiabi käsitlevad suunised õigustatud. Otsused tuleb langetada paljude üksikasjade kohta. Küsimusi võib näiteks tekitada, kui kaugele sadama territooriumile ulatuva tee rajamine on avalik projekt ja kus on piir, millest edasi on tegu sadama kohustusega. Suunised peavad andma sellistele küsimustele selged vastused. Avatus ja läbipaistvus riigiabi puudutavate küsimuste kohta on olulised ja ma avaldan täielikku toetust raportööri sellekohastele soovitustele. Komisjon toob selgust ka küsimuses, kuidas tõlgendada ELi keskkonnaalaseid õigusakte, mis seonduvad sadamate laienemise ja arenguga. Kogu olukorda arvesse võttes parandab sadamate laienemine keskkonnatingimusi, edendades keskkonna suhtes ohutumat meretransporti. Loomulikult ei tohi sadamate arendamine toimuda keskkonna arvel. Suurem selgus tagab, et keskkonnaküsimusi ei tõstatata vaid eesmärgiga takistada ja muuta keerukamaks sadamate laienemist – et ei tekiks probleeme, mis ei tulene tõelisest murest keskkonna pärast. Komisjon edendab sadamavõrgustiku arenemist ja kindlustab toetavate investeeringute tegemist. Kaupade toimetamine sadamatesse ja sealt edasi kujutab endast tõsist probleemi ja rahuldavate maanteetranspordisõlmede rajamine peaks tulevikus peegelduma ka ELi toetusprogrammides, mitte ainult piirkondlikes toetusprogrammides, vaid ka sellistes programmides nagu näiteks Marco Polo. Me tõstame sadamate tõhusust uute tehnoloogiate abil ja vähendades bürokraatiat. Lisaks sellele arvan, et konsultatsioonide heaks tulemuseks oleks tulevikus saavutatav konstruktiivsem dialoog sotsiaalpartnerite vahel. Sadamatöötajaks olemine tähendab ühtlasi ka kultuuri osaks olemist, kuid kaasaegsetes sadamates on ka vägagi erialaseid töökohti, mis tähendab tööd ohtlikes tingimustes. Sellest tuleneb ka vajadus pöörata tähelepanu kutseoskustele ja väljaõppele. Arvan samuti, et väljaõppe käsitlemine osana komisjoni algatatud abinõudest on positiivne. Soovin Josu Ortuondo Larreale edu suurepärase raporti puhul ja jään ootama komisjoni tegevuskava rakendamist."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä tukee Euroopan satamapolitiikkaa koskevaa komission uutta strategiaa. Nyt kun kaksi ehdotusta satamadirektiiviksi on hylätty, asiaa on harkittava uudelleen. Lisäksi komission järjestämät kuulemiset, joihin kaikki satamiin liittyvät sidosryhmät ovat osallistuneet, ovat osoittaneet, että on selvennettävä sekä valtiontukea koskevia sääntöjä oikeudenmukaisen kilpailun takaamiseksi satamien välillä että ympäristöä koskevia sääntöjä. Tämän takia komissio toimii nykyisin oikealla tavalla valmistellessaan suuntaviivoja satamille myönnettävää tukea varten. On tehtävä päätöksiä useista yksityiskohdista. Esiin voi nousta kysymyksiä siitä, miten kaukana satama-alueella tietä voidaan pitää julkisena hankkeena ja missä kohdassa se siirtyy sataman vastuulle. Suuntaviivoilla on annettava selkeät vastaukset tällaisiin kysymyksiin. On tärkeää, että valtiontukea koskevia kysymyksiä käsitellään avoimesti, ja haluaisin antaa täyden tukeni tätä asiaa koskeville esittelijän suosituksille. Komissio selventää myös sitä, miten EU:n ympäristölainsäädäntöä on tulkittava satamien laajentamisen ja kehittämisen osalta. Yleisesti ottaen satamien laajentamisella kehitetään ympäristöä, koska sillä edistetään meriliikennettä, joka on ympäristön kannalta kestävämpää. Satamia ei luonnollisestikaan pitäisi kehittää ympäristön kustannuksella. Selventämisellä myös varmistetaan, että esiin ei tule ympäristöä koskevia kysymyksiä, joiden todellisena tarkoituksena on ainoastaan viivyttää ja vaikeuttaa satamien laajentamista – kysymyksiä, joita ei ole otettu esiin vilpittömästä huolesta ympäristöä kohtaan. Komissio edistää satamaverkoston kehittämistä ja takaa hyvien tukisijoitusten kehittämisen. Se, miten tuomme tavaroita satamiimme ja viemme niitä satamista pois, on suuri ongelma, ja liikenteen hyvien maayhteyksien pitäisi tulevaisuudessa olla tärkeämmässä asemassa EU:n tukiohjelmissa, ei ainoastaan alueellisen tuen osalta, vaan kenties myös Marco Polon kaltaisissa ohjelmissa. Me lisäämme satamien tehokkuutta lisäämällä uuden teknologian käyttämistä ja vähentämällä byrokratiaa. Lisäksi katson, että olisi hyvä, jos työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua voitaisiin kuulemismenettelyn tuloksena käydä jatkossa rakentavammin. Satamatyöntekijät ovat osa tiettyä kulttuuria, mutta nykyaikaiset satamat tarjoavat myös erittäin erikoistuneita työtehtäviä, jotka on hoidettava vaarallisella työpaikalla. Tämä edellyttää keskittymistä pätevyyteen ja koulutukseen. Katson myös, että on hyvä, että koulutuksesta on tullut osa komission käyttöön ottamaa välineistöä. Haluaisin onnitella Josu Ortuondoa erinomaisesta mietinnöstä ja odotan kiinnostuneena sitä, että komissio panee toimintasuunnitelman täytäntöön."@fi7
". Madame la Présidente, le groupe de l’Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe soutien la nouvelle stratégie de la Commission en matière de politique portuaire européenne. Maintenant que deux directives sur les ports ont échoué, nous devons repenser notre approche. En outre, la série de consultations organisée par la Commission, à laquelle ont participé toutes les parties prenantes du secteur portuaire, a démontré la nécessité d'une clarification des règles relatives aux aides gouvernementales, afin de permettre une concurrence loyale entre les ports, mais aussi des règles en matière d'environnement. La préparation par la Commission de lignes directrices relatives aux aides publiques est donc la stratégie qui s'impose à l'heure actuelle. Il faut prendre des décisions à propos de nombreux détails. Il y aura sans doute des questions, par exemple pour savoir jusqu'où une route qui pénètre dans un port est considérée comme un projet public, et à partir de quel point elle devient la responsabilité du port. Les lignes directrices doivent apporter des réponses claires à ce genre de questions. Il est important d'assurer l'ouverture et la transparence dans les domaines relatifs aux aides publiques, et je tiens à soutenir sans réserve les recommandations du rapporteur à cet égard. La Commission apportera également des clarifications quant à l'interprétation de la législation écologique européenne en matière d'extension et de développement des ports. Dans une perspective globale, le développement des ports est favorable à l'environnement dans la mesure où il encourage le transport maritime, qui est plus respectueux de l'environnement. Bien entendu, le développement portuaire ne doit pas se faire aux dépens de l'environnement. Une plus grande clarté permettra également d'empêcher que des arguments écologiques servent de prétexte pour retarder et pour compliquer le développement portuaire, pour éviter que ces arguments soient invoqués sans réelle préoccupation pour l'environnement. La Commission encouragera le développement d'un réseau portuaire et veillera au développement d'investissements auxiliaires de qualité. L'acheminement des marchandises depuis les ports et à destination de ceux-ci est un problème majeur, et les futurs programmes de soutien de l'Union européenne devraient accorder une plus grande importance à la qualité des liaisons routières, non seulement dans le cadre du soutien régional, mais peut-être aussi dans un programme tel que Marco Polo. Nous parviendrons à une meilleure efficacité pour les ports grâce à l'utilisation accrue de nouvelles technologies et à la réduction de la bureaucratie. De plus, je pense que le processus de consultation pourrait profiter d'un dialogue plus constructif à l'avenir entre les partenaires sociaux. Le travail portuaire s'inscrit dans une culture, mais dans un port moderne, il s'agit également d'un travail hautement spécialisé effectué dans un environnement de travail dangereux. Ceci nécessite d'accorder une attention importante aux qualifications et à la formation. Je pense également qu'il est positif que la formation fasse partie de la série d'outils lancés par la Commission. Je tiens à féliciter M. Ortuondo pour cet excellent rapport, et j'ai hâte de voir la Commission mettre en œuvre le plan d'action."@fr8
"Elnök asszony, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoportja támogatja a Bizottság új európai kikötői politikai stratégiáját. Most, hogy a kikötői irányelvre vonatkozó két javaslat megbukott, ezt újra kell gondolni. Ezen kívül a Bizottság által megszervezett konzultációsorozat, amelyben valamennyi kikötőkben érintett részt vett, bizonyította, hogy szükséges a kikötők közötti egyenlő verseny biztosítása érdekében a kormányzati támogatásra vonatkozó szabályok, és a környezeti szabályok pontosítása. Ezért jelenleg a Bizottság számára az a helyes stratégia, hogy útmutatásokat készítsen az állami támogatáshoz. Sok részletre vonatkozóan kell határozatokat hozni. Kérdések merülhetnek fel arról, hogy egy kikötőbe vezető út meddig tekinthető állami projektnek és mi az a pont, ahol a kikötő veszi át a felelősséget érte. Az útmutatásoknak egyértelmű válaszokat kell adniuk az ilyen jellegű kérdésekre. Fontos, hogy az állami támogatással kapcsolatos kérdésekben legyen nyitottság és átláthatóság, és ezzel kapcsolatban teljes szívből szeretném támogatni az előadó ajánlásait. A Bizottság pontosítani fogja azt is, hogy a kikötők terjeszkedése és fejlesztése tekintetében hogyan kell értelmezni az EU környezetvédelmi jogszabályait. A teljes képet illetően a kikötők terjeszkedése javít a környezet állapotán azzal, hogy elősegíti a tengeri szállítást, ami környezeti szempontból kedvezőbb. Természetesen a kikötők fejlesztése nem valósulhat meg a környezet kárára. A pontosítást azt is biztosítani fogja, hogy olyan környezeti ügyek ne merülhessenek fel, amelyeknek a valóságos célja nem más, mint a kikötők terjeszkedésének késleltetése és bonyolultabbá tétele – olyan ügyek, amelyek nem a környezet iránti valós aggodalom miatt merültek fel. A Bizottság elősegíti a kikötői hálózat fejlesztését, és biztosítja a jó támogató beruházások fejlesztését is. Lényeges probléma, hogy hogyan juttatjuk el az árukat a kikötőkbe; a jó szárazföldi közlekedési kapcsolatoknak tükröződniük kell a jövőbeni EU támogatási programokban, nem csak a regionális támogatás tekintetében, hanem az olyanokban is, mint a Marco Polo program. Az új technológia fokozott alkalmazásával és a bürokrácia csökkentésével növelni fogjuk a kikötők hatékonyságát. Ezen kívül azt hiszem, a konzultációs folyamatnak jó eredménye lenne, ha a társadalmi partnerek közötti párbeszéd a jövőben konstruktívabb lehetne. Kikötői munkásnak lenni azt jelenti, hogy az ember egy kultúra része, ám a modern kikötő erőteljesen szakosodott munkahely, és a munkát veszélyes munkahelyen végzik. Ez megköveteli, hogy a szakképesítésekre és a képzésre összpontosítsunk. Azt hiszem, jó dolog, hogy a képzés a Bizottság által elindított eszköztár részévé vált. Szeretnék sok szerencsét kívánni Ortuondo úrnak a kiváló jelentéséhez, és már előre örülök annak, ahogyan a Bizottság végrehajtja a cselekvési tervet."@hu11
"Signora Presidente, il gruppo dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa appoggia la nuova strategia politica europea dei porti della Commissione. Ora che hanno fallito due direttive sui porti, è necessario ripensare questo tema. Inoltre, la serie di consultazioni organizzate dalla Commissione, a cui hanno preso parte tutte le parti interessate dei porti, ha dimostrato la necessità di chiarire sia le norme a sostegno dei governi, al fine di garantire una concorrenza equa tra i porti, che le norme ambientali. Al momento, è pertanto la strategia corretta che la Commissione prepari gli orientamenti relativi al sostegno statale. Si devono prendere decisioni riguardanti molti dettagli. Vi possono essere questioni circa fino a che punto una strada che entra in un porto è considerata un progetto pubblico e il punto in cui essa diventa responsabilità del porto. Gli orientamenti devono fornire risposte chiare a questo genere di questioni. E’ importante che vi sia apertura e trasparenza in questioni riguardanti il sostegno statale e a tal proposito desidero fornire senza riserve il mio sostegno alle raccomandazioni del relatore. La Commissione fornirà altresì chiarimenti in merito a come va interpretata la normativa ambientale dell’UE relativamente all’espansione e allo sviluppo dei porti. Per quanto attiene il quadro generale, l’espansione dei porti migliora l’ambiente promuovendo il trasporto marittimo, che è meno dannoso dal punto di vista ambientale. Naturalmente, lo sviluppo dei porti non deve essere a spese dell’ambiente. Una maggiore chiarezza garantirà anche che non insorgano questioni ambientali, che in realtà sono meramente volte a ritardare e a complicare l’espansione dei porti – questioni che non sono state sollevate per un’effettiva preoccupazione nei confronti dell’ambiente. La Commissione promuoverà lo sviluppo di una rete portuale e garantirà lo sviluppo di buoni investimenti di sostegno. Come spostare le merci da e verso i porti costituisce un grande problema e in futuro buoni collegamenti per la circolazione su strada si dovrebbero riflettere nei programmi di sostegno dell’UE, non solo nel sostegno regionale, ma forse anche in programma come Marco Polo Potenzieremo l’efficienza dei porti attraverso un maggior utilizzo delle nuove tecnologie e riducendo la burocrazia. Inoltre, penso che sarebbe un buon risultato per il processo di consultazione, qualora il dialogo tra le parti sociali in futuro potesse essere più costruttivo. Essere un lavoratore portuale deve rientrare in una cultura, ma in un porto moderno è anche un lavoro altamente specializzato, che viene svolto in un luogo di lavoro pericoloso. Ciò impone attenzione su qualifiche e formazione professionale. Anch’io penso che sia positivo che la formazione professionale rientri nell’armamentario della Commissione. Desidero augurare all’onorevole Ortuondo Larrea che la sua eccellente relazione abbia fortuna e attendo con ansia che la Commissione attui il piano d’azione."@it12,12
"Gerb. pirmininke, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija pritaria naujai Komisijos Europos uostų politikos strategijai. Nepatvirtinus dviejų pasiūlymų dėl Uostų direktyvos, tai reikia dar kartą apmąstyti. Be to, Komisijos surengtos konsultacijos, kuriose dalyvavo visos su uostais susijusios suinteresuotosios šalys, parodė, kad reikia paaiškinti vyriausybės paramos taisykles, kad būtų užtikrintos vienodos uostų konkurencijos sąlygos, ir paaiškinti aplinkosaugos taisykles. Todėl dabartinė teisinga Komisijos strategija yra parengti gaires dėl valstybės paramos. Reikia priimti sprendimus dėl daugelio aspektų. Gali kilti klausimai, kiek giliai į uostą įeinantis kelias yra laikomas viešuoju projektu ir nuo kurio taško toks kelias patenka į uosto atsakomybę. Gairėse turi būti pateikti aiškūs atsakymai į tokio tipo klausimus. Labai svarbu, kad su valstybės pagalba susiję klausimai būtų atviri ir skaidrūs ir norėčiau nuoširdžiai pritarti su tuo susijusioms pranešėjo rekomendacijoms. Komisija taip pat pateiks paaiškinimą apie tai, kaip reikia interpretuoti ES aplinkosaugos teisės aktus uostų plėtimo ir vystymo požiūriu. Kalbant bendrai, uostų plėtra gerina padėti aplinkosaugos prasme, nes skatinimas jūrų transportas, kuris mažiau kenkia aplinkai. Be abejo, uostų vystymas neturi būti vykdomas aplinkos sąskaita. Didesnis aiškumas taip pat užtikrins, kad staiga neiškils uostų plėtimą stabdančių ir komplikuojančių aplinkosaugos klausimų, t. y. tokių klausimų, kurie nekeliami vien tik dėl susirūpinimo aplinka. Komisija skatins uostų tinklo vystymą ir užtikrins gerų remiančių investicijų vystymą. Didelė problema yra klausimas, kaip mes pristatome prekes į uostą ir paimame iš jo, todėl ateityje geri eismo ryšiai su žemės transportu turėtų būti atspindėti ES paramos programose ne tik regioninės paramos lygmeniu, bet galbūt ir tokiose programose, kaip . Uostų veiksmingumą padidinsime aktyviau naudodami naujas technologijas ir sumažindami biurokratizmą. Be to, manau, kad konsultavimosi procesui būtų labai gerai, jei dialogas tarp socialinių partnerių ateityje vyktų konstruktyviau. Buvimas uosto darbuotoju yra kultūros dalis, tačiau modernus uostas yra labai specifinio darbo vieta, kuri taip yra ir pavojinga. Dėl to būtina sutelkti dėmesį į kvalifikacijas ir mokymus. Taip pat manau, kad yra gerai, jog į Komisijos paskelbtą priemonių rinkinį įtrauktas ir mokymas. Noriu J. Ortuondo palinkėti sėkmės su jo puikiu pranešimu ir laukiu, kol Komisija įgyvendins veiksmų planą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa atbalsta Komisijas jauno Eiropas ostu politikas stratēģiju. Tagad, kad divi ostu direktīvas priekšlikumi ir cietuši neveiksmi, jautājums ir jāpārskata. Turklāt vairākas Komisijas rīkotas apspriedes, kurās piedalījās visas ieinteresētās puses no ostu nozares, ir parādījušas, ka vienlīdzīgas ostu konkurences labad ir jāprecizē gan valdības atbalsta noteikumi, gan noteikumi attiecībā uz vidi. Tādēļ pareiza ir pašreizējā Komisijas stratēģija –– izstrādāt valsts atbalsta pamatnostādnes. Ir jāpieņem lēmumi attiecībā uz vairākām niansēm. Var rasties jautājumi par to, cik tālu ostā drīkst iesniegties ceļš, kas uzskatāms par sabiedrisku projektu, un kurā tā vietā sākas ostas atbildība. Pamatnostādnēm ir jāspēj sniegt skaidras atbildes uz šāda veida jautājumiem. Ir svarīgi, lai jautājumi, kas saistīti ar valsts atbalstu, tiktu izklāstīti skaidri un pārskatāmi, un šajā saistībā es gribu apliecināt pilnīgu atbalstu referenta ieteikumiem. Komisija sniegs skaidrojumu arī par to, kā saistībā ar ostu paplašināšanu un attīstību interpretējami ES vides tiesību akti. Kopumā ostu paplašināšana labvēlīgi ietekmē vidi, jo tiek veicināts jūras transports, kas videi ir nekaitīgāks. Protams, ostas nedrīkst paplašināt uz vides rēķina. Lielāka skaidrība ir vajadzīga arī tālab, lai nevarētu izvirzīt tādus ar vidi saistītus jautājumus, kuru īstais mērķis nav patiesas rūpes par vidi, bet gan tikai ostas paplašināšanas novilcināšana un apgrūtināšana. Komisija veicinās ostu tīkla attīstību un nodrošinās sekmīgu atbalsta investīciju stimulēšanu. Galvenā problēma ir kravu pārvietošana uz un no ostām, un labi sauszemes satiksmes savienojumi turpmāk būtu precīzāk jāatspoguļo ES atbalsta programmās ne tikai attiecībā uz reģionālo atbalstu, bet, iespējams, arī saistībā ar tādām programmām kā . Ostu efektivitāti mēs palielināsim, veicinot jauno tehnoloģiju izmantošanu un samazinot birokrātiju. Turklāt es uzskatu, ka apspriešanas procesa labs panākums būtu tad, ja sociālo partneru dialogs nākotnē būtu konstruktīvāks. Būt ostas darbiniekam –– tas nozīmē būt daļai no kultūras, taču darbs mūsdienīgā ostā ir arī ļoti specializēts, un to veic bīstamos apstākļos. Tāpēc uzmanība jāpievērš kvalifikācijām un apmācībai. Manuprāt, labi ir arī tas, ka apmācību jautājums ir iekļauts Komisijas izstrādātajā instrumentu kopumā. Vēlu veiksmi kungam un viņa lieliskajam ziņojumam un ar lielu interesi gaidu Komisijas rīcības plāna īstenošanu."@lv13
"Fru formand! ALDE-Gruppen støtter Kommissionens nye strategi for europæisk havnepolitik. Efter at to forslag til havnedirektiv er kuldsejlet, måtte der nytænkes. Og den serie af høringer, som Kommissionen arrangerede med deltagelse af alle interessenter i havnene, har vist, at der er behov for en præcisering af statsstøttereglerne for at sikre lige konkurrence mellem havnene og et behov for præcisering af miljøreglerne. Derfor er det en rigtig strategi på nuværende tidspunkt, at Kommissionen laver retningslinjer for statsstøtte. Der er mange detaljer at tage stilling til. Det kan være spørgsmålet om, hvor langt ind i havnen en vej er et offentligt projekt, og hvornår det bliver havnens ansvar. Den slags spørgsmål skal retningslinjerne give et klart svar på. Det er vigtigt, at der er åbenhed og gennemskuelighed i spørgsmålet om statsstøtte, og jeg bakker varmt op om ordførerens anbefalinger her. Kommissionen vil også komme med præcisering af, hvordan EU's miljølovgivning skal tolkes i forhold til udvidelser og udbygning af havne. Havneudvidelser kan i det samlede billede jo forbedre miljøet ved at fremme søtransporten, som er mere miljørigtig. Udbygning af havne skal selvfølgelig ikke ske på bekostning af miljøet. Større klarhed kan også sikre, at der ikke rejses miljøsager, som egentlig bare har det sigte, at man vil forhale og vanskeliggøre havneudvidelser - sager, som ikke rejses af ægte bekymring for miljøet. Kommissionen vil fremme udvikling af netværk mellem havnene og sikre udvikling af gode baglandsinvesteringer. Det er et stort problem, hvordan vi får varerne til og fra havnene, og gode trafikforbindelser på land bør afspejles bedre i EU's støtteprogrammer i fremtiden, ikke bare i regionalstøtten, men måske også i et program som Marco Polo. Vi skal øge effektiviteten i havnene gennem øget brug af ny teknologi og afbureaukratisering. Og så synes jeg også, at det er et godt resultat af høringsprocessen, at dialogen mellem de sociale parter tegner til at skulle være mere konstruktiv i fremtiden. At være havnearbejder er en kultur for sig, men i en moderne havn er det også et højt specialiseret arbejde på en farlig arbejdsplads. Det kræver fokus på kvalifikationer og uddannelse. Og jeg synes, at det er godt, at uddannelse er blevet en del af den værktøjskasse, Kommissionen har lanceret. Jeg vil ønske hr. Ortuondo til lykke med en fremragende betænkning og ser frem til, at Kommissionen fører handlingsplanen ud i livet."@mt15
"Voorzitter, de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa-Fractie steunt de nieuwe strategie voor het Europees havenbeleid van de Commissie. Nu twee voorstellen voor een Havenrichtlijn het niet hebben gehaald, moet deze worden heroverwogen. Daarnaast heeft de door de Commissie gehouden reeks raadplegingen, waaraan alle belanghebbenden in de havens hebben deelgenomen, de noodzaak aangetoond van verheldering van zowel de regels voor overheidssteun, om gelijke concurrentie tussen de haven te waarborgen, als de milieuregels. Daarom vormt het opstellen van richtsnoeren voor overheidssteun nu de juiste strategie voor de Commissie. Er moeten over talrijke details knopen worden doorgehakt. Er kunnen vragen rijzen over de afstand waarbinnen een weg in een haven nog als overheidsproject wordt beschouwd en op welk punt de verantwoordelijkheid overgaat op de haven. De richtsnoeren moeten over dat soort vragen duidelijkheid verschaffen. Er moet openheid en transparantie bestaan over kwesties omtrent overheidssteun, en ik wil in dit verband mijn volmondige steun betuigen aan de aanbevelingen van de rapporteur. De Commissie zal ook opheldering verschaffen over de wijze waarop de EU-milieuwetgeving in verband met uitbreiding en ontwikkeling van havens moet worden uitgelegd. In het algemeen zijn havenuitbreidingen goed voor het milieu, omdat ze het milieuvriendelijkere vervoer over zee bevorderen. Uiteraard mag de ontwikkeling van een haven niet ten koste gaan van het milieu. Meer duidelijkheid zal er ook voor zorgen dat er geen milieukwesties aan de orde worden gesteld, die in werkelijkheid slechts bedoeld zijn om de uitbreiding van een haven te vertragen en bemoeilijken – kwesties die niet werkelijk uit zorg voor het milieu worden aangekaart. De Commissie gaat het opzetten bevorderen van een havennetwerk en zorgen voor de ontwikkeling van goede ondersteunende investeringen. De manier waarop we goederen van en naar de havens krijgen, is een groot probleem en goede verkeersverbindingen over land moeten in de toekomstige steunprogramma’s van de EU meer aandacht krijgen, niet alleen in programma’s voor regionale steun maar wellicht ook in een programma zoals Marco Polo. We zullen de efficiency van de havens verhogen door gebruik van nieuwe technologie en vermindering van de bureaucratie. Bovendien denk ik dat het een mooie uitkomst van de raadplegingsprocedure zou zijn als de dialoog tussen de sociale partners voortaan constructiever verloopt. Een havenarbeider maakt deel uit van een cultuur, maar in een moderne haven verricht hij uiterst specialistisch werk op een gevaarlijke plek. Dat vereist aandacht voor kwalificaties en scholing. Ik vind het ook goed dat scholing nu behoort tot het pakket instrumenten dat de Commissie heeft geïntroduceerd. Ik wil de heer Ortuondo succes wensen met zijn uitstekende verslag en ik kijk uit naar de uitvoering van het actieplan door de Commissie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy popiera nową strategię polityki w sprawie portów europejskich, przygotowaną przez Komisję. W związku z niepowodzeniem, jeśli chodzi o przyjęcie dwóch wniosków w sprawie dyrektywy portowej, trzeba to jeszcze raz przemyśleć. Oprócz tego szereg konsultacji zorganizowanych przez Komisję, w których udział wzięli wszyscy interesariusze ze sfery portowej, wykazał potrzebę wyjaśnienia zarówno zasad wsparcia rządowego w celu zapewnienia równowagi konkurencyjnej między portami, jak również zasad dotyczących środowiska. W związku z tym w chwili obecnej właściwą strategią będzie przygotowanie przez Komisję wytycznych w sprawie pomocy państwa. Należy podjąć decyzje dotyczące wielu kwestii szczegółowych. Mogą się pojawiać pytania dotyczące tego, w jakiej odległości od portu droga traktowana jest jako projekt publiczny, oraz tego, w którym momencie staje się to obowiązkiem portu. Wytyczne muszą stanowić jasną odpowiedź na tego rodzaju pytania. Istotne jest zapewnienie otwartości i przejrzystości pytań dotyczących pomocy państwa. Pragnę wyrazić wielkie wsparcie dla zaleceń sprawozdawcy w tej kwestii. Komisja przedstawi ponadto wyjaśnienia dotyczące tego, jak należy interpretować prawodawstwo UE w zakresie środowiska w związku z rozszerzaniem się i rozwojem portów. Jeśli chodzi o ogólny obraz sytuacji, rozwój portów wpływa na poprawę stanu środowiska poprzez promowanie transportu morskiego, który jest przyjazny dla środowiska. Rzecz jasna rozwój portów nie powinien odbywać się kosztem środowiska. Większa przejrzystość zapobiegnie ponadto podnoszeniu kwestii środowiskowych, które w rzeczywistości mają jedynie opóźniać i komplikować rozwój portów – kwestii, które nie są podnoszone jedynie z troski o środowisko. Komisja będzie promować rozwój sieci portów oraz zapewni rozwój dobrych inwestycji towarzyszących. Najważniejszym problemem jest przemieszczanie się towarów między portami, w związku z czym dobre połączenia handlowe na lądzie powinny znaleźć lepsze odzwierciedlenie w przyszłych programach wsparcia UE, nie tylko jeśli chodzi o wsparcie regionalne, ale być może również w formie takiego programu, jak Marco Polo. Wydajność portów poprawimy poprzez większe wykorzystanie nowych technologii oraz poprzez ograniczenie biurokracji. Oprócz tego jestem zdania, że dobrym rezultatem procesu konsultacji byłaby większa konstruktywność przyszłego dialogu między partnerami społecznymi. Bycie pracownikiem portowym to bycie częścią kultury, jednak w nowoczesnym porcie jest to jednocześnie wysoce wyspecjalizowane zajęcie wykonywane w niebezpiecznym miejscu pracy. Wymaga to skupienia się na kwalifikacjach i szkoleniu. Ponadto uważam, że dobrze byłoby, gdyby szkolenie stało się częścią planu działania uruchomionego przez Komisję. Chciałabym życzyć panu Ortuondo powodzenia w przygotowywaniu doskonałego sprawozdania, oczekując jednocześnie wdrożenia przez Komisję planu działania."@pl16
"Senhora Presidente, o Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa apoia a estratégia da Comissão relativa à nova política europeia dos portos. Dado que já falharam, até aqui, duas propostas de Directiva relativa aos Portos, torna-se necessário repensar esta questão. Além disso, uma série de consultas realizadas pela Comissão, nas quais participaram todas as partes interessadas, comprovou a necessidade de clarificação, tanto das regras relativas aos apoios governamentais, com vista a garantir uma concorrência igual entre os portos, como das regras ambientais. Afigura-se, portanto, correcta a estratégia no sentido de a Comissão preparar linhas de orientação para o apoio estatal. Haverá muitos aspectos que terão de ser decididos. Poderá haver questões como a de saber até onde uma determinada estrada de um porto se considera um projecto público e a partir de onde passa a ser responsabilidade do porto. As linhas de orientação devem fornecer respostas claras a este tipo de problema. É importante que haja abertura e transparência relativamente às questões relacionadas com o apoio estatal e, neste contexto, gostaria de manifestar o meu total apoio às recomendações do relator. A Comissão irá igualmente clarificar o modo como a legislação ambiental da UE deve ser interpretada no que diz respeito à expansão e desenvolvimento dos portos. Em termos globais, a expansão dos portos melhora o ambiente, ao promover o transporte marítimo, o qual é mais saudável em termos ambientais. É óbvio que o desenvolvimento dos portos não deve ocorrer à custa do ambiente. Uma maior clareza irá igualmente assegurar que não se levantem questões ambientais que, na realidade, apenas têm em vista atrasar e complicar a expansão dos portos e não se baseiam em verdadeiras preocupações do foro ecológico. A Comissão irá promover o desenvolvimento de uma rede de portos e assegurar o desenvolvimento de bons investimentos de apoio. Como assegurar o transporte das mercadorias, de e com destino aos portos, é um problema importante, pelo que as boas ligações de tráfego em terra devem, futuramente, estar reflectidas de forma mais adequada nos programas de apoio da UE, não apenas ao nível do apoio regional, mas, quem sabe, talvez também num programa como o Marco Polo. Iremos reforçar a eficiência dos portos através de uma maior utilização de novas tecnologias e da redução da burocracia. Além disso, penso que seria um resultado positivo para o processo de consulta se o diálogo entre os parceiros sociais, no futuro, pudesse ser mais construtivo. Ser trabalhador portuário é fazer parte de uma cultura, mas um porto moderno implica igualmente um trabalho altamente especializado que é desempenhado num local de trabalho perigoso. Este aspecto implica o enfoque sobre as qualificações e a formação. Considero igualmente positivo que a formação faça parte da caixa de ferramentas lançada pela Comissão. Gostaria de desejar ao senhor deputado Ortuondo boa sorte com o excelente relatório e fico a aguardar, com interesse, a implementação do plano de acção por parte da Comissão."@pt17
"Fru formand! ALDE-Gruppen støtter Kommissionens nye strategi for europæisk havnepolitik. Efter at to forslag til havnedirektiv er kuldsejlet, måtte der nytænkes. Og den serie af høringer, som Kommissionen arrangerede med deltagelse af alle interessenter i havnene, har vist, at der er behov for en præcisering af statsstøttereglerne for at sikre lige konkurrence mellem havnene og et behov for præcisering af miljøreglerne. Derfor er det en rigtig strategi på nuværende tidspunkt, at Kommissionen laver retningslinjer for statsstøtte. Der er mange detaljer at tage stilling til. Det kan være spørgsmålet om, hvor langt ind i havnen en vej er et offentligt projekt, og hvornår det bliver havnens ansvar. Den slags spørgsmål skal retningslinjerne give et klart svar på. Det er vigtigt, at der er åbenhed og gennemskuelighed i spørgsmålet om statsstøtte, og jeg bakker varmt op om ordførerens anbefalinger her. Kommissionen vil også komme med præcisering af, hvordan EU's miljølovgivning skal tolkes i forhold til udvidelser og udbygning af havne. Havneudvidelser kan i det samlede billede jo forbedre miljøet ved at fremme søtransporten, som er mere miljørigtig. Udbygning af havne skal selvfølgelig ikke ske på bekostning af miljøet. Større klarhed kan også sikre, at der ikke rejses miljøsager, som egentlig bare har det sigte, at man vil forhale og vanskeliggøre havneudvidelser - sager, som ikke rejses af ægte bekymring for miljøet. Kommissionen vil fremme udvikling af netværk mellem havnene og sikre udvikling af gode baglandsinvesteringer. Det er et stort problem, hvordan vi får varerne til og fra havnene, og gode trafikforbindelser på land bør afspejles bedre i EU's støtteprogrammer i fremtiden, ikke bare i regionalstøtten, men måske også i et program som Marco Polo. Vi skal øge effektiviteten i havnene gennem øget brug af ny teknologi og afbureaukratisering. Og så synes jeg også, at det er et godt resultat af høringsprocessen, at dialogen mellem de sociale parter tegner til at skulle være mere konstruktiv i fremtiden. At være havnearbejder er en kultur for sig, men i en moderne havn er det også et højt specialiseret arbejde på en farlig arbejdsplads. Det kræver fokus på kvalifikationer og uddannelse. Og jeg synes, at det er godt, at uddannelse er blevet en del af den værktøjskasse, Kommissionen har lanceret. Jeg vil ønske hr. Ortuondo til lykke med en fremragende betænkning og ser frem til, at Kommissionen fører handlingsplanen ud i livet."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu podporuje stratégiu novej európskej prístavnej politiky Komisie. Teraz, keď boli neúspešné dva návrhy smernice o prístavoch, treba to znovu premyslieť. Navyše, séria rokovaní zorganizovaných Komisiou, na ktorých sa zúčastnili všetci akcionári prístavov, ukázali potrebu vyjasnenia pravidiel vládnej podpory, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi prístavmi, ako aj environmentálnych pravidiel. Preto je teraz správnou stratégiou zo strany Komisie, pripraviť usmernenia pre štátnu podporu. Je potrebné prijať rozhodnutia o mnohých podrobnostiach. Môže sa objaviť otázka, ako ďaleko do prístavu sa cesta považuje za verejný projekt a od ktorého bodu je za ňu zodpovedný prístav. Usmernenia musia dať jasné odpovede na tento druh otázok. Je dôležité, aby v otázkach štátnej pomoci vládla otvorenosť a transparentnosť a ja by som v tejto súvislosti chcela vyjadriť svoju srdečnú podporu odporúčaniam pána spravodajcu. Komisia poskytne aj vysvetlenie, ako sa majú interpretovať právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia vo vzťahu k rozširovaniu a rozvoju prístavov. Z celkového pohľadu, rozširovanie prístavov zlepšuje podmienky pri presadzovaní námornej dopravy, ktorá je vhodnejšia z hľadiska životného prostredia. Prirodzene, rozvoj prístavov by nemal ísť na úkor životného prostredia. Jasnejšie pravidlá tiež zabezpečia, aby sa otváranie environmentálnych problémov nestávalo v skutočnosti iba prostriedkom na spomalenie a skomplikovanie rozširovania prístavov; problémov, ktoré neboli otvorené zo skutočných obáv o životné prostredie. Komisia podporí rozvoj siete prístavov a zabezpečí prílev vhodných podporných investícií. Veľkým problémom je to, ako dostaneme tovar do prístavu a z prístavu, a preto by podporné programy EÚ v budúcnosti mali viac odrážať potrebu dobrých dopravných spojení po zemi, pričom by sa to nemalo týkať len regionálnej podpory, ale zrejme aj programov ako Marco Polo. Efektívnosť prístavov zvýšime širším využívaním nových technológií a obmedzením byrokracie. Navyše sa domnievam, že by bolo dobrým výsledkom rokovacieho procesu, ak by bol dialóg medzi sociálnymi partnermi v budúcnosti konštruktívnejší. Byť zamestnancom prístavu znamená byť súčasťou kultúry, ale v moderných prístavoch je to aj vysoko odborná práca, ktorá sa vykonáva na nebezpečnom pracovisku. To si vyžaduje zamerať sa na vzdelávanie a odbornú prípravu. Myslím si tiež, že je dobré, keď sa odborná príprava stala súčasťou súboru nástrojov, ktoré pripravila Komisia. Chcela by som popriať pánovi Ortuondovi, aby mal šťastie so svojou výbornou správou a teším sa, ako bude Komisia realizovať akčný plán."@sk19
"Gospa predsednica, skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo podpira novo evropsko pristaniško strategijo Komisije. Zdaj, ko sta bila oba predloga za direktivo o pristaniščih neuspešna, je treba o tej zadevi ponovno premisliti. Poleg tega so številna posvetovanja, ki jih je sklicala Komisija in v katerih so sodelovale vse zainteresirane strani, pokazala, da je treba pojasniti predpise o vladni podpori, da se zagotovi enakovredna konkurenca med pristanišči, in okoljske predpise. Zato je glede na sedanje razmere primerna strategija Komisije priprava smernic za državno podporo. Treba je sprejeti odločitve v zvezi s številnimi podrobnostmi. Pojavijo se lahko vprašanja v zvezi s tem, do katere točke je pot do pristanišča javni projekt in kdaj je zanjo odgovorno pristanišče. Smernice morajo vključevati jasne odgovore na tovrstna vprašanja. Na področju vprašanj v zvezi z državno podporo sta potrebni odprtost in preglednost; kar zadeva to, v celoti podpiram priporočila poročevalca. Prav tako bo Komisija pojasnila, kako naj se razlaga okoljska zakonodaja EU v zvezi s širitvijo in razvojem pristanišč. Na splošno širitve pristanišč izboljšujejo razmere v okolju s podpiranjem pomorskega prometa, ki je okolju prijaznejši. Seveda se pristanišča ne smejo razvijati na račun škodovanja okolju. Če bodo zadeve jasnejše, ne bo okoljskih vprašanj, cilj katerih je dejansko zavlačevanje in zapletanje širitve pristanišč, torej vprašanj, ki se ne izpostavljajo zaradi resnične skrbi za okolje. Komisija bo spodbujala razvoj omrežja pristanišč in zagotovila dobro podpiranje naložb. Dovoz blaga v pristanišča in odvoz iz pristanišč predstavljata veliko težavo in v prihodnosti je treba v podpornih programih EU bolj upoštevati dobre prometne povezave, ne le v okviru podpore na regionalni ravni, ampak tudi v programih, kot je Marco Polo. Učinkovitost pristanišč bomo izboljšali z večjo uporabo nove tehnologije in zmanjšanjem birokracije. Poleg tega menim, da bi bil bolj konstruktiven dialog med socialnimi partnerji v prihodnosti za posvetovalni postopek pozitiven element. Biti delavec v pristanišču pomeni biti del kulture, ampak delo v sodobnih pristaniščih je zelo specializirano in se opravlja v nevarnem delovnem okolju. Zato se je treba osredotočiti na kvalifikacije in usposabljanje. Menim tudi, da je dobro, da je Komisija uvedla usposabljanje kot del orodja. Gospodu Ortuondu želim srečo z odličnim poročilom in se veselim izvajanja akcijskega načrta Komisije."@sl20
"Fru talman! Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa stöder kommissionens nya strategi för den europeiska hamnpolitiken. Nu när två förslag om hamndirektivet har misslyckats måste detta tänkas igenom. Dessutom har den rad av samråd som kommissionen har anordnat, där alla berörda parter inom hamnsektorn har deltagit, visat på behovet av att förtydliga både bestämmelserna om statsstöd, för att garantera lika villkor för konkurrens mellan hamnarna, och de miljömässiga bestämmelserna. Därför är det för närvarande en korrekt strategi för kommissionen att utarbeta riktlinjer för statligt stöd. Beslut måste fattas när det gäller många detaljer. Det kan uppstå frågor om hur långt in i en hamn som en väg kan betraktas som ett offentligt projekt och vid vilken punkt den blir en angelägenhet för hamnen. Riktlinjerna måste ge tydliga svar på denna typ av frågor. Det är viktigt att det finns öppenhet och insyn i frågor om statsstöd, och jag stöder helhjärtat föredragandens rekommendationer i denna fråga. Kommissionen kommer också att klargöra hur EU:s miljölagstiftning ska tolkas när det gäller hamnarnas utbyggnad och utveckling. Allmänt sett förbättrar hamnutbyggnaderna miljön genom främjandet av sjötransporter, vilket är bättre för miljön. Naturligtvis får utvecklingen av hamnarna inte ske på miljöns bekostnad. En större klarhet kommer också att garantera att miljörelaterade frågor som i själva verket bara syftar till att fördröja och försvåra hamnutbyggnaden inte uppkommer – frågor som inte har väckts av verklig omtanke om miljön. Kommissionen kommer att främja utvecklingen av ett hamnnätverk och garantera utvecklingen av goda stödjande investeringar. Hur vi får varorna till och från hamnarna är ett stort problem, och goda trafikförbindelser på land bör återspeglas bättre i EU:s framtida stödprogram, inte bara när det gäller regionalt stöd utan kanske också i ett program som Marco Polo. Vi vill öka hamnarnas effektivitet genom ökad användning av ny teknik och genom att minska byråkratin. Dessutom anser jag att det skulle vara ett bra resultat av samrådsprocessen om dialogen mellan arbetsmarknadens parter skulle bli mer konstruktiv i framtiden. Att vara hamnarbetare är att tillhöra en kultur, men vid en modern hamn är det också ett mycket specialiserat arbete som utförs på en farlig arbetsplats. Detta kräver fokus på kvalifikationer och utbildning. Jag anser också att det är bra att utbildningen har blivit ett av de instrument som kommissionen har skapat. Jag vill lyckönska Josu Ortuondo Larrea till ett utmärkt betänkande, och jag ser fram emot kommissionens genomförande av handlingsplanen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph