Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-353"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.26.3-353"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, behind the socialistic approach to non-liberalisation of this market is the fear that if the service is given into private hands the state will lose power over it, and something would be wrong. Fifty years of Communism has shown that this is not the case. Competitive services in tourism, finance and transport – to make things available – and in education and training are a big challenge, and a hope for helping poor countries to develop. How do I see that help for development if we compare the market for goods – tangible things – and services? Services are people doing activities. They give the chance to transfer knowledge. It is not about giving a fish but a fishing rod, as we used to say in this House. What is more, it gives the chance to release personal initiative, innovation and more involvement in various activities. Also, the services market is more capable of adapting to cultural demands, it is more flexible and it can adapt more easily to the exigencies of local regulations, which would have to be observed in any country. Through this it can diminish unemployment. On the social level it can achieve greater involvement of people from different backgrounds and social classes. We are talking about water, education and health, and why not? The 50 years of Communism and recent changes in my country prove that liberalisation is a force for good rather than for bad, and I strongly support it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, za socialistickým přístupem odmítání liberalizace tohoto trhu se skrývá obava, že pokud služby přejdou do soukromých rukou, stát nad nimi ztratí moc a to bude špatně. Padesát let komunismu ukázalo, že tomu tak není. Konkurenceschopné služby v cestovním ruchu, financích a dopravě, aby tyto věci byly dostupné, a ve vzdělávání a v odborné přípravě jsou velkou výzvou a nadějí pro rozvojovou pomoc chudým zemím. Jak já vidím tento přínos pro rozvoj, jak porovnáme trh se zbožím (materiálními produkty) a službami? Služby jsou činnosti, které formují lidi. Poskytují šanci na přenos znalostí. Jak je zvykem říkat v tomto Parlamentu, není to rozdávaní ryb ale udic. Navíc to umožňuje uvolnit osobní iniciativu, inovaci a větší zapojení do různých aktivit. Trh se službami je také schopen přizpůsobit se kulturním potřebám, je pružnější a lépe se přizpůsobí požadavkům místních právních předpisů, které je třeba dodržovat v každé zemi. To může vést k snížení nezaměstnanosti. Ve společenské oblasti může pomoci dosáhnout větší angažovanosti lidí různého původu a z různých sociálních vrstev. Hovoříme o vodě, vzdělání a zdravotní péči, a proč ne? 50 let komunismu a nedávné změny v mé zemi dokazují, že liberalizace je síla spíše pozitivní než negativní a já ji důrazně podporuji."@cs1
"Hr. formand! Bag den socialistiske tilgang til ikkeliberaliseringen af dette marked ligger frygten for, at hvis en tjenesteydelse overlades til private, mister staten kontrollen med den, og noget vil være forkert. 50 års kommunisme har vist, at det ikke er tilfældet. Konkurrencedygtige tjenesteydelser inden for turisme, finans og transport - at gøre ting tilgængelige - og inden for uddannelse og erhvervsuddannelse er store udfordringer og et håb om at hjælpe fattige lande med at udvikle sig. Hvordan ser jeg denne udviklingshjælp, hvis vi sammenligner markedet for varer - håndgribelige ting - og tjenesteydelser? Tjenesteydelser er folk, der foretager sig aktiviteter. De giver mulighed for at overføre viden. Det handler ikke om at give en fisk men en fiskestang, som vi tidligere sagde her i Europa-parlamentet. Hvad vigtigere er, giver det mulighed for at frigive personligt initiativ, innovation og mere engagement i forskellige aktiviteter. Markedet for tjenesteydelser er også bedre i stand til at tilpasse sig kulturelle krav, det er mere fleksibelt, og det kan lettere tilpasse sig kravene i lokale bestemmelser, der ville skulle overholdes i mit land. Dermed kan det reducere arbejdsløsheden. På det sociale plan kan det skabe større engagement fra folk med forskellig baggrund og fra forskellige sociale klasser. Vi taler om vand, uddannelse og sundhed, og hvorfor ikke? 50 års kommunisme og nylige ændringer i mit hjemland beviser, at liberalisering er en god snarere end en ond kraft, og jeg støtter den fuldt ud."@da2
". Herr Präsident! Hinter dem sozialistisch angehauchten Vorgehen gegen die Liberalisierung dieses Marktes steckt die Furcht, dass bei Übergabe der Dienstleistung in private Hände der Staat die Sagen darüber verlöre und irgendetwas falsch liefe. Fünfzig Jahre Kommunismus haben bewiesen, dass dem nicht so ist. Wettbewerbsfähige Dienstleistungen im Tourismus-, Finanz- und Verkehrsbereich – um Dinge verfügbar zu machen – sowie in der allgemeinen und beruflichen Bildung sind eine große Aufgabe und eine Hoffnung, arme Länder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wie sehe ich diese Hilfe zur Entwicklung, wenn wir den Markt für Waren – greifbare Dinge – und Dienstleistungen vergleichen? Bei Dienstleistungen geht es um Menschen mit ihren Aktivitäten. Sie ermöglichen Wissenstransfer. Es geht also nicht darum, jemandem einen Fisch, sondern eine Angel zu geben, wie wir hier im Parlament schon hörten. Dazu kommt die Chance, persönliche Initiative, Innovation und stärkere Beteiligung an verschiedenen Aktivitäten freizusetzen. Außerdem ist der Dienstleistungsmarkt besser in der Lage, sich kulturellen Anforderungen anzupassen, er ist flexibler und kommt besser mit nationalen Vorschriften, die in jedem Land zu beachten sind, zurecht. Dadurch kann Arbeitslosigkeit abgebaut werden. Auf sozialer Ebene kann er eine stärkere Beteiligung von Menschen unterschiedlicher Werdegänge und sozialer Klassen erreichen. Wir sprechen hier von Wasser, Bildung und Gesundheit, und warum auch nicht? Die fünfzig Jahre Kommunismus und die Veränderungen in meinem Land in letzter Zeit beweisen, dass die Liberalisierung eine Kraft ist, die Gutes und nicht etwa Schlechtes schafft, und ich unterstütze sie nachdrücklich."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πίσω από τη σοσιαλιστική προσέγγιση για τη μη ελευθέρωση αυτής της αγοράς κρύβεται ο φόβος ότι αν ο τομέας των υπηρεσιών αφεθεί σε χέρια ιδιωτών το κράτος θα απολέσει την ισχύ που έχει σε αυτόν και ότι τα πράγματα δεν θα έχουν καλή εξέλιξη. Τα πενήντα χρόνια του κομμουνισμού μάς έδειξαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι ανταγωνιστικές υπηρεσίες στον τουρισμό, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις μεταφορές –ώστε να είναι διαθέσιμα τα αγαθά– και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συνιστούν σημαντική πρόκληση αλλά και ελπίδα ότι θα βοηθηθούν οι φτωχές χώρες ώστε να αναπτυχθούν. Τι εννοώ λέγοντας αναπτυξιακή βοήθεια αν συγκρίνουμε την αγορά των αγαθών –απτά αντικείμενα– και των υπηρεσιών; Οι υπηρεσίες είναι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούν δραστηριότητες. Παρέχουν την ευκαιρία για μεταφορά της γνώσης. Το θέμα δεν είναι να προσφέρουμε ένα ψάρι αλλά ένα καλάμι ψαρέματος, όπως είθισται να λέμε στο Κοινοβούλιο. Επιπλέον, προσφέρουν την ευκαιρία να απελευθερωθούν οι ατομικές πρωτοβουλίες, η καινοτομία και η μεγαλύτερη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, η αγορά των υπηρεσιών επιδεικνύει μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στις πολιτισμικές απαιτήσεις, είναι πιο ευέλικτη και προσαρμόζεται ευκολότερα στις απαιτήσεις των τοπικών κανονισμών, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται σε κάθε χώρα. Μέσω αυτών μπορεί να μειωθεί η ανεργία. Σε κοινωνικό επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών διαφορετικής καταγωγής και κοινωνικής τάξης. Κάνουμε λόγο για την υδροδότηση, την εκπαίδευση και την υγεία, και γιατί όχι; Τα 50 χρόνια του κομμουνισμού και οι πρόσφατες αλλαγές στη χώρα μου αποδεικνύουν ότι η ελευθέρωση είναι δύναμη του καλού και όχι του κακού και τάσσομαι αναφανδόν υπέρ αυτής."@el10
"Señor Presidente, detrás del enfoque socialista de la no liberalización de este mercado subyace el miedo a que, si el servicio se pone en manos privadas, el Estado pierda el poder sobre el mismo y algo no vaya bien. Cincuenta años de comunismo han demostrado que ése no es el caso. Unos servicios competitivos en las áreas del turismo, las finanzas, los transportes —para que todo esté al alcance— y la educación representan un gran desafío y una esperanza de que se prestará ayuda al desarrollo de los países pobres. ¿Cuál esa ayuda al desarrollo si comparamos el mercado de bienes —cosas tangibles— y el de servicios? Los servicios son personas que realizan actividades. Ofrecen la oportunidad de transferir conocimientos. No se trata de dar un pez, sino una caña de pescar, como decíamos en esta Cámara. No sólo eso, sino que además ofrecen la oportunidad de incrementar la iniciativa personal, la innovación y la mayor participación en diversas actividades. Además, el mercado de servicios tiene una mayor capacidad de adaptación a las demandas culturales, es más flexible y puede adaptarse más fácilmente a las exigencias de los reglamentos locales que tienen que ser respetados en cada país. De este modo, se puede reducir el desempleo. En el ámbito social, se puede lograr una mayor participación de personas de distintas procedencias y clases sociales. Estamos hablando de agua, educación y sanidad y ¿por qué no? Los 50 años de comunismo y los cambios recientes en mi país demuestran que la liberalización es una fuerza positiva más que negativa, y yo la apoyo firmemente."@es21
"Härra juhataja, sotsiaaldemokraatide selle turuga seotud liberaliseerimise vastu oleva lähenemise taga on kartus, et kui teenus antakse erakätesse ja riik kaotab selle üle kontrolli, siis läheb midagi valesti. Viiskümmend aastat kommunismi on näidanud, et asi ei ole selles. Konkurentsivõimelised turismi-, finants- ja transporditeenused – et teha need kättesaadavaks – ning haridus ja väljaõpe on suur väljakutse ning lootus kaasa aidata vaeste riikide arengule. Kuidas ma näen abi arenguks kui me võrdleme kaupade turgu – käegakatsutavaid asju – ja teenuseid? Teenused on inimeste tegevuste teostamised. Need annavad võimaluse teadmisi vahetada. Asi ei ole kala, vaid õnge ulatamises nagu me täiskogus tavatsesime öelda. Veel enam, see võimaldab avada isiklikku initsiatiivi, innovatsiooni ja suuremat kaasatust mitmetes tegevustes. Samuti suudab teenusturg paremini kohanduda kultuuriliste nõudmistega, see on paindlikum ning suudab hõlpsamini kohanduda kohalike, igas riigis järgitavate määruste tungivate vajadustega. Läbi selle saab vähendada töötust. Ühiskondlikul tasemel võimaldab see saavutada eri taustaga ja eri ühiskonnaklassidest pärinevate inimeste suuremat kaasatust. Me räägime veevarustusest, haridusest ja tervishoiuteenustest ning miks mitte? Minu riigi 50 kommunismis elatud aastat ja viimase aja muutused tõestavad, et liberaliseerimine mõjub rohkem hästi kui halvasti ning ma toetan seda seisukohta väga."@et5
"Arvoisa puhemies, näiden markkinoiden vapauttamisen vastustaminen edustaa sosialistista lähestymistapaa, jonka taustalla on pelko, että jos palvelut annetaan yksityisille, valtio menettää niitä koskevan määräysvallan ja jokin menee vikaan. Kommunismin viisikymmentä vuotta ovat osoittaneet, että näin ei ole asianlaita. Kilpailukykyiset palvelut matkailun, rahoituksen ja kuljetuksen alalla – asioiden saatavuuden varmistamiseksi – sekä koulutuksessa ovat suuri haaste ja antavat toiveita siitä, että köyhiä maita voidaan auttaa kehittymään. Millaisena näen tuon kehitysavun, jos vertaamme toisiinsa tavaramarkkinoita – konkreettisia tavaroita – ja palvelumarkkinoita? Palvelut tarkoittavat, että jotkut tekevät jotain. Palvelut tarjoavat mahdollisuuden siirtää tietoa. Ei anneta kalaa vaan onki, kuten parlamentissa oli tapana sanoa. Ja mikä vielä parempaa, palvelut antavat ihmisille mahdollisuuden aloitteellisuuteen, innovaatioihin ja aktiivisempaan osallistumiseen erilaiseen toimintaan. Palvelumarkkinat pystyvät myös mukautumaan paremmin kulttuurisiin vaatimuksiin, ne ovat joustavammat, ja niitä voidaan helpommin muuttaa paikallisten säädösten vaatimusten mukaan, mikä on otettava huomioon kaikissa maissa. Näin palvelumarkkinat voivat vähentää työttömyyttä. Yhteiskunnan näkökulmasta ne voivat lisätä eritaustaisten ja eri yhteiskuntaluokista peräisin olevien ihmisten osallistumista. Puhumme vedestä, koulutuksesta ja terveydenhuollosta, ja miksi emme puhuisi? Kommunismin 50 vuotta ja viimeaikaiset muutokset omassa maassani ovat todiste siitä, että vapauttaminen on pikemminkin hyvästä kuin pahasta, ja kannatan sitä voimakkaasti."@fi7
"Monsieur le Président, derrière l'approche socialiste qui consiste à ne pas libéraliser ce marché se cache la peur que, si les services sont confiés à des acteurs privés, l'État risque de perdre le pouvoir et les choses pourraient mal tourner. Cinquante années de communisme ont montré que tel n'est pas le cas. Les services concurrentiels dans le tourisme, la finance et le transport – pour distribuer les marchandises – mais aussi dans l’éducation et la formation représentent un défi important, mais aussi un espoir pour aider les pays pauvres à se développer. Comment est-ce que je conçois cette contribution au développement si nous comparons le marché des marchandises – des objets tangibles – à celui des services? Les services sont des gens qui font des choses. Ils donnent la possibilité de transférer les connaissances. Il ne s'agit pas de donner un poisson mais d'apprendre à pêcher, que nous avions l'habitude de le dire au sein de cette Assemblée. Plus encore, ils permettent de libérer les initiatives personnelles, l’innovation et l’implication dans différentes activités. De plus, le marché des services est également en mesure de s’adapter aux exigences culturelles, il est plus flexible et il s’adapte plus facilement aux exigences des règlementations locales à respecter dans n’importe quel pays. Il peut ainsi contribuer à faire baisser le chômage. Au niveau social, il peut assurer une plus grande implication de personnes issues de classes sociales et de milieux différents. Nous parlons d’eau, d’éducation et de santé, et pourquoi pas? Les 50 années de communisme et les changements récents dans mon pays prouvent que la libéralisation est une force positive et non négative, et je la soutiens fortement."@fr8
"Elnök úr, e piac nem liberalizálásához való szocialisztikus megközelítés mögött az a félelem húzódik meg, hogy ha a szolgáltatást magánkézbe adják, az állam elveszti a hatalmát fölötte, és valami rosszul sikerülhet. A kommunizmus 50 éve bizonyította, hogy nem ez a helyzet. Az idegenforgalomban, a pénzügyekben és a közlekedésben – hogy a dolgok rendelkezésre álljanak – és az oktatásban és képzésben a versengő szolgáltatások nagy kihívást jelentenek, és egyben reményt, amellyel a szegény országok fejlődése segíthető. Miként látom én a fejlődés segítését, ha összehasonlítjuk az áruk – a megfogható dolgok – és a szolgáltatások piacait? A szolgáltatások emberek, akik tevékenységeket végeznek. Magukban foglalják a tudás átadásának lehetőségét. Ahogy ebben a Házban mondani szoktuk, a szolgáltatás arról szó, hogy hal helyett pecabotot adunk. De ami ennél is több, esélyt ad a személyes kezdeményezőképesség, az innováció és a különféle tevékenységekben való fokozott részvétel felszabadítására. A szolgáltatások piaca e mellett jobban képes a kulturális igényekhez való igazodásra, rugalmasabb és jobban adaptálódik a helyi szabályozások követelményeihez, amelyeket bármilyen országban be kell tartani. Ennek révén csökkentheti a munkanélküliséget. Társadalmi szinten az eltérő hátterű és eltérő társadalmi osztályú emberek nagyobb fokú részvételét érheti el. Vízellátásról, oktatásról és egészségügyi ellátásról beszélünk, és miért is ne? A kommunizmus 50 éve és az én országomban a közelmúltban bekövetkezett változások bizonyítják, hogy a liberalizáció a jó és nem a rossz ereje, és én nagy mértékben támogatom azt."@hu11
". Signor Presidente, dietro all’approccio socialista alla non liberalizzazione di tale mercato vi è il timore che, se il servizio passa in mani private, lo Stato perderà potere su di esso e qualcosa andrà male. Cinquant’anni di comunismo hanno dimostrato che le cose non stanno così. Servizi competitivi nel turismo, nella finanza e nei trasporti – al fine di rendere i beni disponibili – e nell’istruzione e nella formazione professionale costituiscono una grande sfida e una speranza per aiutare i paesi poveri a svilupparsi. Come vedo tale aiuto allo sviluppo, se paragoniamo il mercato dei beni – merci tangibili – e dei servizi? I servizi sono le persone che svolgono attività. Offrono l’opportunità di trasferire conoscenza. Non si tratta di fornire del pesce, bensì canne da pesca, come eravamo soliti dire in quest’Aula. Per di più, offre l’opportunità di diffondere iniziativa personale, innovazione e un maggiore coinvolgimento in diverse attività. Inoltre, il mercato dei servizi è maggiormente in grado di adattarsi alle richieste culturali, è più flessibile e può adattarsi più facilmente alle esigenze delle normative locali, che dovrebbero essere osservate in qualsiasi paese. Grazie a questo, può diminuire la disoccupazione. A livello sociale, può realizzare un maggior coinvolgimento delle persone di diversi retroterra e classi sociali. Stiamo parlando di acqua, istruzione e salute, e perché no? I cinquant’anni di comunismo e i recenti cambiamenti nel mio paese dimostrano che la liberalizzazione è una forza positiva piuttosto che negativa e l’appoggio fermamente."@it12
"Gerb. pirmininke, už socialistinio požiūrio neliberalizuoti šios rinkos slypi baimė, kad jei paslaugos bus atiduotos į privačias rankas, valstybės praras sektoriaus kontrolę ir nutiks kas nors blogo. Penkiasdešimt komunizmo metų parodė, kad taip nebus. Konkurencingos turizmo, finansų, transporto – kad reikalai vyktų – ir švietimo bei mokymo paslaugos yra didelis iššūkis, tačiau jos duoda viltį dėl pagalbos neturtingų valstybių vystymui teikimo. Kaip, mano nuomone, turi būti teikiama pagalba vystymui, jei palygintume prekių – materialių daiktų – ir paslaugų rinkas? Paslaugos – tai žmonių vykdoma veikla. Jos suteikia galimybę perduoti žinias. Tai, kaip mes sakome šiame Parlamente, yra būdas duoti ne žuvį, o meškerę. Be to, taip sudaromos galimybės imtis asmeninių iniciatyvų, naujovių ir labiau dalyvauti įvairiose veiklose. Be to, paslaugų rinka turi geresnes galimybes prisitaikyti prie kultūrinių poreikių, yra lankstesnė ir gali lengviau prisitaikyti prie vietinio reguliavimo, kurio būtina laikytis visose valstybėse, poreikių. Taip paslaugos gali sumažinti nedarbą. Kalbant apie socialinį lygį, paslaugos gali sudaryti sąlygas didesniam įvairių sluoksnių ir socialinių klasių asmenų dalyvavimui. Mes kalbame apie vandenį, švietimą ir sveikatos priežiūrą, ir kodėl gi ne? 50 komunizmo metų ir pastarieji pokyčiai mano valstybėje įrodo, kad liberalizavimas yra geras, o ne blogas dalykas, ir aš tvirtai jam pritariu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Aiz sociālistiskās pieejas šā tirgus neliberalizēšanai slēpjas bailes par to, ka tad, ja šo pakalpojumu nozari nodotu privātās rokās, valsts zaudētu varu pār to un kaut kas noietu greizi. Piecdesmit komunisma gadi ir parādījuši, ka runa nav par to. Konkurētspējīgi pakalpojumu tūrisma, finanšu un transporta nozarē – kas šīs lietas padara pieejamas – un izglītībā un apmācībā ir liels pārbaudījums un cerība nabadzīgām valstīm attīstīties. Kā es raugos uz šo palīdzību attīstībai, ja mēs salīdzinām preču tirgu – taustāmas lietas – un pakalpojumu tirgu? Pakalpojumi ir cilvēku darbības. Tie dod iespēju nodot zināšanas. Te nav runa par to, ka kāds iedod jums zivi, bet gan par to, ka jums iedod makšķeri, kā mēs mēdzām teikt šajā Parlamentā. Vēl vairāk – tie dod iespēju izpausties personiskajai iniciatīvai, inovācijai un vairāk iesaistīties dažādās darbībās. Pakalpojumu tirgus ir arī spējīgāks pielāgoties kultūras prasībām, tas ir elastīgāks un spēj vieglāk pielāgoties vietējo tiesību aktu prasībām, kas jāievēro jebkurā valstī. Tādā veidā pakalpojumi var samazināt bezdarbu. Sociālajā līmenī tie var panākt, ka darba tirgū iesaistās vairāk cilvēku ar atšķirīgu izglītības līmeni un no dažādām sociālajām šķirām. Mēs runājam par ūdeni, izglītību un veselību, un kāpēc gan ne? Piecdesmit komunisma gadi un nesenās pārmaiņas manā valstī pierādīja, ka liberalizācija ir drīzāk labs virzītājspēks nekā slikts, un es to stingri atbalstu."@lv13
"Mr President, behind the socialistic approach to non-liberalisation of this market is the fear that if the service is given into private hands the state will lose power over it, and something would be wrong. Fifty years of Communism has shown that this is not the case. Competitive services in tourism, finance and transport – to make things available – and in education and training are a big challenge, and a hope for helping poor countries to develop. How do I see that help for development if we compare the market for goods – tangible things – and services? Services are people doing activities. They give the chance to transfer knowledge. It is not about giving a fish but a fishing rod, as we used to say in this House. What is more, it gives the chance to release personal initiative, innovation and more involvement in various activities. Also, the services market is more capable of adapting to cultural demands, it is more flexible and it can adapt more easily to the exigencies of local regulations, which would have to be observed in any country. Through this it can diminish unemployment. On the social level it can achieve greater involvement of people from different backgrounds and social classes. We are talking about water, education and health, and why not? The 50 years of Communism and recent changes in my country prove that liberalisation is a force for good rather than for bad, and I strongly support it."@mt15
"Voorzitter, achter de socialistische benadering van de niet-liberalisering van deze markt gaat de angst schuil dat de staat de macht daarover kwijtraakt en er iets misgaat wanneer diensten in particuliere handen overgaan. Vijftig jaar communisme heeft aangetoond dat dit niet het geval is. Concurrerende diensten in het toerisme, de financiële sector en het transport – om dingen beschikbaar te stellen – en in het onderwijs en de educatie vormen een grote uitdaging en leveren hopelijk een bijdrage aan de ontwikkeling van arme landen. Hoe stel ik mij die bijdrage aan de ontwikkeling voor als we de goederenmarkt – tastbare zaken – en de dienstenmarkt met elkaar vergelijken? Diensten zijn mensen die activiteiten uitvoeren. Ze bieden de gelegenheid tot kennisoverdracht. Zij geven geen vis maar een hengel, zoals we in dit Huis plachten te zeggen. Bovendien biedt dat de kans op het ontketenen van persoonlijke initiatieven, innovatie en een grotere betrokkenheid bij de verschillende activiteiten. Daarnaast kan de dienstenmarkt zich beter aan culturele eisen aanpassen en is deze flexibeler en beter aanpasbaar aan de strenge eisen van lokale wetgeving, die in elk land moet worden nageleefd. Daardoor kan de werkloosheid afnemen. Op maatschappelijk niveau kan de betrokkenheid van mensen met verschillende achtergronden en uit uiteenlopende sociale klassen toenemen. We hebben het over water, onderwijs en zorg, en waarom niet? 50 jaar communisme en de recente veranderingen in mijn land bewijzen dat liberalisering eerder positief dan negatief uitpakt, en daarom ben ik daar sterk voor."@nl3
"Panie przewodniczący! Za socjalistycznym podejściem do nieliberalizowania tego rynku kryje się obawa, że jeśli usługę odda się w prywatne ręce, państwo straci nad nią kontrolę i coś pójdzie nie tak. Pięćdziesiąt lat komunizmu pokazało, że tak nie jest. Konkurencyjne usługi w zakresie turystyki, finansów i transportu – aby uczynić je dostępnymi – oraz w edukacji i szkoleniach stanowią wielkie wyzwanie i nadzieję na pomoc w rozwoju ubogich krajów. Oto jak postrzegam tę pomoc na rzecz rozwoju, jeśli porównamy rynek towarów – rzeczy namacalnych – i usług. Usługi polegają na tym, że ludzie podejmują pewną działalność. Stwarzają one możliwość transferu wiedzy. Nie chodzi o to, by dać rybę, ale wędkę, jak mawialiśmy w tej Izbie. Ponadto stwarzają możliwość własnej inicjatywy, innowacji i większego zaangażowania w różne działania. Rynek usług jest także bardziej zdolny do adaptacji do uwarunkowań kulturowych, jest bardziej elastyczny i może przystosować się łatwiej do wymagań lokalnych przepisów, których trzeba przestrzegać w każdym kraju. Przez to może zmniejszyć bezrobocie. Na szczeblu społecznym zaś może doprowadzić do większego udziału osób z różnych środowisk i grup społecznych. Mówimy o wodzie, edukacji i zdrowiu i nie ma w tym nic dziwnego. Pięćdziesiąt lat komunizmu i ostatnie zmiany w moim kraju są dowodem na to, że liberalizacja ma pozytywne, a nie negatywne skutki; dlatego zdecydowanie ją popieram."@pl16
"Senhor Presidente, por trás da abordagem socializante à não liberalização deste mercado esconde-se o receio de, caso os serviços sejam adjudicados a mãos de privados, o Estado perder o controlo dos mesmos e algo poder correr mal. Cinquenta aos de comunismo demonstraram que esse receio não tem razão de ser. Serviços competitivos no turismo, nas finanças e nos transportes – para apresentar exemplos simples – e na educação e formação são um enorme desafio e uma esperança de poder ajudar os países pobres a desenvolverem-se. Como é que vejo essa ajuda ao desenvolvimento, comparando o mercado de bens – coisas tangíveis – e o dos serviços? Os serviços são constituídos por pessoas que desenvolvem actividades. Abrem a possibilidade de transferir tecnologia. Não se pretende dar um peixe mas antes ensinar a pescar, como costumávamos dizer neste Parlamento. Mais, há a possibilidade de desenvolver a iniciativa pessoal, de inovar e de um maior envolvimento em diversas actividades. Além disso o mercado de serviços tem mais capacidade de adaptação às exigências culturais, é mais flexível e pode adaptar-se mais facilmente às exigências das legislações locais, que em qualquer país têm de ser respeitadas. Consequentemente, pode contribuir para reduzir o desemprego. A nível social permite que pessoas de meios e classes sociais diferentes se cruzem mais. Falamos de água, educação e saúde – e porque não? Os 50 anos de comunismo e as recentes mudanças no meu país provam que a liberalização é uma força indutora do bem e não do mal e apoio-a convictamente."@pt17
"Mr President, behind the socialistic approach to non-liberalisation of this market is the fear that if the service is given into private hands the state will lose power over it, and something would be wrong. Fifty years of Communism has shown that this is not the case. Competitive services in tourism, finance and transport – to make things available – and in education and training are a big challenge, and a hope for helping poor countries to develop. How do I see that help for development if we compare the market for goods – tangible things – and services? Services are people doing activities. They give the chance to transfer knowledge. It is not about giving a fish but a fishing rod, as we used to say in this House. What is more, it gives the chance to release personal initiative, innovation and more involvement in various activities. Also, the services market is more capable of adapting to cultural demands, it is more flexible and it can adapt more easily to the exigencies of local regulations, which would have to be observed in any country. Through this it can diminish unemployment. On the social level it can achieve greater involvement of people from different backgrounds and social classes. We are talking about water, education and health, and why not? The 50 years of Communism and recent changes in my country prove that liberalisation is a force for good rather than for bad, and I strongly support it."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, za socialistickým prístupom odmietania liberalizácie tohto trhu sa skrýva obava, že ak služba prejde do súkromných rúk, štát stratí nad ňou moc a stane sa niečo zlé. Päťdesiat rokov komunizmu ukázalo, že to tak nie je. Konkurenčné služby v cestovnom ruchu, financiách a doprave, aby tieto veci boli dostupné, a vo vzdelávaní a v odbornej príprave sú veľkou výzvou a nádejou pre rozvojovú pomoc chudobným krajinám. Ako ja vidím tento prínos pre rozvoj, ak porovnáme trh s tovarmi (materiálnymi produktmi) a službami? Služby sú činnosti, ktoré formujú ľudí. Poskytujú šancu na prenos znalostí. Ako zvykneme hovoriť v tomto Parlamente, nie je to rozdávanie rýb ale udíc. Navyše to umožňuje uvoľniť osobnú iniciatívu, inováciu a väčšie zapojenie do rozličných aktivít. Trh so službami je tiež schopný prispôsobiť sa kultúrnym potrebám, je pružnejší a ľahšie sa prispôsobí požiadavkám miestnych právnych predpisov, ktoré treba dodržiavať v každej krajine. Takto môže viesť k zníženiu nezamestnanosti. V spoločenskej oblasti môže pomôcť dosiahnuť väčšiu angažovanosť ľudí rôzneho pôvodu a z rozličných sociálnych vrstiev. Hovoríme o vode, vzdelávaní a zdravotnej starostlivosti, a prečo nie? 50 rokov komunizmu a nedávne zmeny v mojej krajine dokazujú, že liberalizácia je sila skôr pozitívna než negatívna a ja ju dôrazne podporujem."@sk19
"Gospod predsednik, v ozadju socialističnega pristopa proti liberalizaciji tega trga je strah, da bo država izgubila vpliv na storitve, če bodo prišle v roke zasebnikov, ter da bo nekaj narobe. Petdeset let komunizma je dokaz, da ni tako. Konkurenčne storitve v turizmu, financah, prometu, ki omogoča dostop do stvari, ter izobraževanju in usposabljanju so velik izziv in upanje za pomoč revnim državam pri razvoju. Kako si predstavljam pomoč pri razvoju, če primerjamo trg blaga, ki so otipljive stvari, in storitev? Storitve so ljudje, ki opravljajo dejavnosti. Omogočajo prenos znanja. Bistvo ni v podarjanju rib, ampak v ribiški palici, kot smo ponavadi govorili v tem parlamentu. Poleg tega to omogoča sproščanje osebnih pobud, inovacije in več sodelovanja pri različnih dejavnostih. Tudi trg storitev se lahko bolj prilagodi kulturnih zahtevam, je prožnejši ter se lažje prilagaja zahtevam lokalnih predpisov, ki jih je treba upoštevati v kateri koli državi. S tem se lahko zmanjša brezposelnost. Na socialni ravni se lahko doseže večje vključevanje ljudi iz različnih okolij in socialnih razredov. Govorimo o vodi, izobraževanju ter zdravju, in zakaj bi ne. Petdeset let komunizma in nedavne spremembe v moji državi so dokazale, da je liberalizacija bolj dobronamerna kot slaba, pri čemer jo odločno podpiram."@sl20
"Herr talman! Bakom den socialistiska attityden till att inte avreglera denna marknad ligger fruktan att staten, om tjänstesektorn övergår i privata händer, kommer att förlora sin makt över den och att någonting skulle kunna gå fel. Femtio år av kommunism har visat att detta inte är fallet. Konkurrenskraftiga tjänster inom turism, finans och transport – för att göra saker tillgängliga – och inom utbildning och yrkesutbildning är en stor utmaning och innebär ett hopp om att kunna hjälpa de fattiga länderna att utvecklas. Hur uppfattar jag denna hjälp till utveckling, om vi jämför marknaden för varor – konkreta saker – och tjänster? Tjänster är detsamma som människor som ägnar sig åt verksamhet. De erbjuder en chans att förmedla kunskaper. Det handlar inte om att ge bort en fisk utan ett metspö, som vi brukade säga i parlamentet. Dessutom innebär det en chans att frigöra personligt initiativ, nyskapande och mer engagemang i olika verksamheter. Inom tjänstemarknaden finns det också en större förmåga att anpassa sig till kulturella krav, den är flexiblare och kan lättare anpassas till kraven i lokala bestämmelser, som måste efterlevas i varje land. Härigenom kan arbetslösheten minskas. På social nivå kan man uppnå större engagemang av människor med olika bakgrunder och från olika sociala klasser. Vi talar om vatten, utbildning, hälso- och sjukvård och varför skulle vi inte det? De 50 åren av kommunism och de senaste förändringarna i mitt land bevisar att liberalisering är något gott snarare än något ont och jag ger den mitt starka stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Zbigniew Zaleski,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph