Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-243"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.23.3-243"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, je me félicite de la tenue de cette discussion et de ce que vous y avez amené les uns et les autres, ainsi que la présidence du Conseil et la Commission. Je crois qu'à travers cette discussion se dégage réellement ce qui commence à ressembler à une philosophie commune. J'ai entendu beaucoup d'appels à une politique plus cohérente, à une politique crédible, qui évite la double mesure et le double standard, et il me semble que c'est autour de ces questions que nous devons continuer à travailler. J'ai appris beaucoup en élaborant ce rapport, en discutant avec les uns et les autres. Je crois vraiment qu'un grand travail reste encore à accomplir, que la base de ce travail à venir sera, et devrait être, l'évaluation globale et exhaustive de la politique de sanctions actuelle car lorsque la question est posée – et on le voit aujourd'hui avec la Russie – les esprits s'échauffent immédiatement, les médias sont tout de suite aux aguets. Nous avons donc besoin d'une philosophie très solide et nous devons être vraiment en phase et en accord sur nos procédures et notre politique. Je crois que pour ce faire – je reviens sur la question du réseau d'experts – il ne s'agit pas, bien entendu, de substituer une expertise technique à une décision qui reste politique et sensible, mais de faire en sorte que cette décision politique sensible puisse être fondée, autant que faire se peut, sur des éléments d'appréciation objectifs. Car lorsque l'on s'engage dans la politique de sanctions, on est tenu d'aller jusqu'au bout et de respecter ce que beaucoup d'entre vous ont appelé des "critères tout à fait objectifs", qui permettent de mesurer l'efficacité réelle de ces sanctions. Je crois que nous avançons vraiment très concrètement. Il reste – chacun l'aura compris à travers quelques interventions – quelques petits points à clarifier, qui ont motivé ma propre abstention en commission des affaires étrangères. Je pense, chers collègues, que, réellement, nous ne pouvons pas être en deçà des exigences du respect complet des droits de l'homme et du droit international dans l'établissement des dans l'inscription et la désinscription sur ces listes. L'arrêt de la Cour de justice dont vous venez de nous parler, Monsieur Jouyet, nous incite tout à fait à aller dans cette direction. Je vous invite, chers collègues, à avoir non pas un rapport parfait, mais un rapport très honorable, dont nous puissions être fiers et qui soit un bon outil de travail."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, těší mě, že se konala tato diskuse. Dámy a pánové, děkuji vám za vaše příspěvky, děkuji i úřadujícímu předsedovi Rady a Komise. Jsem přesvědčena, že prostřednictvím této diskuse vzniká něco, co bychom mohli označit jako společnou filozofii v této oblasti. Slyšeli jsme množství výzev k uplatňování důslednější politiky, důvěryhodnější politiky, ve které se nepoužívá dvojí metr, a myslím si, že právě na těchto otázkách musíme pracovat. Prostřednictvím rozhovorů s mnoha lidmi jsem se při psaní této zprávy mnoho naučila. Opravdu si myslím, že máme před sebou ještě hodně práce, a že základ této budoucí práce musí tvořit komplexní a podrobné hodnocení současné politiky v oblasti sankcí, protože když se nastolí tato otázka (můžeme to vidět i dnes, když hovoříme o Rusku), situace je okamžitě velmi bouřlivá a média hned zbystří pozornost. Proto potřebujeme velice pevnou filozofii a musíme jednat v souladu s našimi postupy a s naší politikou. Nejde tedy o to, a nyní se vracím k otázce týkající se sítě odborníků, jestli nahradíme citlivá politická rozhodnutí technickou odborností, ale jde o to, abychom zaručili, že citlivá politická rozhodnutí budou přijata na základě co nejobjektivnějších informací. Když mluvíme o politice v oblasti sankcí, je třeba ji prosadit a přitom dodržet (jak jste to mnozí pojmenovali) „úplně objektivně referenční kritéria“, která umožní měřit skutečnou účinnost sankcí. Jsem přesvědčena o tom, že se nám daří dosahovat skutečně konkrétního pokroku. Ještě stále je tu několik věcí, které je třeba vysvětlit, určitě jste si to všichni uvědomili na základě mnohých vystoupení, a to byl i důvod, proč jsem se ve Výboru pro zahraniční věci zdržela hlasování. Dámy a pánové, myslím si, že nesmíme slevit z našich požadavků na úplné dodržování lidských práv a mezinárodního práva při vytváření černých listin, při umísťování jmen osob na tyto listiny, nebo při jejich odstraňování. Rozsudek Evropského soudního dvora, o kterém jste, pane Jouyete, právě mluvil, nás k tomu v plné míře vybízí. Dámy a pánové, vyzývám vás, abyste přijali tuto zprávu, která sice není dokonalá, ale je velmi poctivá, a můžeme na ni být hrdí. Tato zpráva bude dobrým pracovním nástrojem."@cs1
"Hr. formand! Jeg er glad for, at vi har haft denne diskussion, og for det, som hver af Dem, samt formanden for Rådet og Kommissionen, har bidraget med. Jeg mener, at gennem denne diskussion er noget, der ligner en fælles filosofi, begyndt at tage form. Jeg har hørt mange opfordringer til en mere sammenhængende politik, en mere troværdig politik, uden dobbelte standarder, og disse forekommer mig at være de spørgsmål, vi skal arbejde videre med. Jeg lærte meget under udarbejdelsen af denne betænkning gennem diskussioner med en række forskellige mennesker. Jeg mener fuldt og fast, at der endnu er meget arbejde at gøre, og at grundlaget for dette fremtidige arbejde må og skal være en omfattende og udtømmende evaluering af den nuværende sanktionspolitik, fordi der, når spørgsmålet stilles - som vi ser det i dag med Rusland - straks opstår en ophidset stemning, og medierne er konstant på udkig. Vi har derfor behov for en meget solid filosofi, og det er meget vigtigt, at vi er enige om vores procedurer og politik. Jeg tror, at for at gøre dette - jeg vender tilbage til spørgsmålet om et netværk af eksperter - er det ikke et spørgsmål om at anvende teknisk ekspertise som erstatning for sensible politiske beslutninger, men om at sikre, at de sensible politiske beslutninger så vidt muligt bygger på objektiv information. Når man indleder en sanktionspolitik, må man se den til ende og respektere, hvad flere af Dem har henvist til som fuldstændig objektive referencemærker, hvormed sanktionernes reelle effektivitet kan måles. Jeg mener, vi gør meget konkrete fremskridt. Der er stadig nogle punkter, der skal klargøres - hvilket De vil have bemærket fra adskillige af indlæggene - og disse var årsagen til, at jeg ikke deltog i afstemningen i Udenrigsudvalget. Jeg mener ikke, at vi kan sætte vores lys under en skæppe med hensyn til kravene om fuld respekt for menneskerettighederne og international ret ved at udarbejde sortlister og tilføje folks navne eller fjerne dem derfra. Domstolens dom, som De netop henviste til, hr. Jouyet, tilskynder os fuldt ud til at forfølge dette. Mine damer og herrer! Jeg opfordrer Dem til at vedtage en ikke perfekt, men meget ærværdig betænkning, som vi kan være stolte af, og som vil være et godt arbejdsredskab."@da2
". − Herr Präsident! Ich freue mich über diese Aussprache und über Ihre Beiträge sowie die des amtierenden Ratspräsidenten und der Kommission. Ich glaube, in dieser Aussprache zeichnet sich wirklich so etwas wie eine gemeinsame Philosophie ab. Ich habe viele Appelle für eine kohärentere Politik, eine glaubwürdige Politik gehört, die nicht mit zweierlei Maß misst, und nach meinem Dafürhalten sollten wir weiter an diesen Fragen arbeiten. Ich habe bei der Erarbeitung dieses Berichts und in den verschiedenen Diskussionen viel gelernt. Ich glaube wirklich, dass noch viel zu tun bleibt, dass die künftige Arbeit sich auf die globale und umfassende Bewertung der derzeitigen Sanktionspolitik stützen sollte, denn wenn die Frage sich stellt – das sehen wir heute mit Russland – erhitzen sich die Gemüter sofort, und die Medien sind umgehend zur Stelle. Wir brauchen also eine solide Philosophie, und wir müssen uns hinsichtlich unserer Verfahren und unserer Politik wirklich einig sein. Um das zu erreichen, und da komme ich auf die Frage des Expertennetzwerks zurück, kommt es meiner Meinung nach nicht darauf an, eine politische und sensible Entscheidung durch eine technische Expertise zu ersetzen, sondern dafür zu sorgen, dass diese sensible politische Entscheidung sich auf objektive Bewertungspunkte stützt. Wenn man sich auf die Sanktionspolitik einlässt, muss man bis zum Ende gehen und das respektieren, was viele von Ihnen „objektive Kriterien“ genannt haben, die es ermöglichen, die reale Effizienz dieser Sanktionen einzuschätzen. Ich glaube, wir kommen wirklich konkret voran. Jedoch bleiben, wie jeder anhand einiger Beiträge verstehen konnte, einige kleinere Punkte, die noch geklärt werden müssen, die der Grund für meine Stimmenthaltung im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten waren. Meiner Meinung nach, werte Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir wirklich nicht hinter den Forderungen der vollständigen Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts bei der Erstellung Schwarzer Listen, bei der Aufnahme oder Streichung von Personen auf diesen Listen zurückbleiben. Das von Ihnen, Herr Jouyet, erwähnte Urteil des Gerichtshofs veranlasst uns, genau in dieser Richtung tätig zu werden. Ich gestatte mir, Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen, nicht einen perfekten Bericht zu unterbreiten, sondern einen höchst ehrenwerten Bericht, auf den wir stolz sein können und der ein gutes Arbeitsinstrument darstellt."@de9
". − Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι διότι έγινε η συζήτηση αυτή και χαίρομαι για όσα είπατε εσείς, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και η Επιτροπή. Πιστεύω ότι μέσα από τη συζήτηση αυτή αναδύεται κάτι σαν μια κοινή φιλοσοφία. Άκουσα πολλά αιτήματα για μια πιο συνεπή πολιτική, για μια πιο αξιόπιστη πολιτική, που θα αποφεύγει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, και μου φαίνεται πως αυτά είναι τα θέματα για τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Έμαθα πολλά συντάσσοντας αυτήν την έκθεση, μέσα από συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους. Πιστεύω πραγματικά ότι απομένουν ακόμα πολλά που πρέπει να κάνουμε και ότι βάση αυτής της μελλοντικής εργασίας θα είναι και πρέπει να είναι μια ευρεία και εξαντλητική αξιολόγηση της τρέχουσας πολιτικής κυρώσεων, επειδή όταν τίθεται αυτό το θέμα –πράγμα που βλέπουμε σήμερα σχετικά με τη Ρωσία– πάντα τα πνεύματα εξάπτονται και κινητοποιούνται άμεσα τα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, χρειαζόμαστε μια πολύ σταθερή φιλοσοφία και πρέπει πραγματικά να συμβαδίζουμε και να συμφωνούμε ως προς τις διαδικασίες και την πολιτική μας. Επανέρχομαι στο θέμα του δικτύου εμπειρογνωμόνων. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα το κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε αντικατάσταση ευαίσθητων πολιτικών αποφάσεων, αλλά για να εξασφαλίσουμε ότι οι ευαίσθητες πολιτικές αποφάσεις θα βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε αντικειμενική πληροφόρηση. Όταν ασχολείται κανείς με την πολιτική των κυρώσεων, πρέπει να το καταλαβαίνει αυτό και να εφαρμόζει αυτά που πολλοί από εσάς αποκάλεσαν «απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια», τα οποία επιτρέπουν τη μέτρηση της πραγματικής αποτελεσματικότητας των κυρώσεων. Πιστεύω ότι σημειώνουμε πραγματικά συγκεκριμένη πρόοδο. Υπάρχουν ακόμα μερικά σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν –αυτό ασφαλώς το καταλάβατε όλοι από διάφορες αγορεύσεις– και αυτά τα σημεία ήταν ο λόγος για την αποχή μου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε τις απαιτήσεις για τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου όταν συντάσσουμε μαύρες λίστες, όταν εγγράφουμε σε αυτές ονόματα ανθρώπων ή τα διαγράφουμε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μόλις αναφέρατε, κύριε Jouyet, μας ενθαρρύνει πλήρως να ακολουθήσουμε αυτήν την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να εγκρίνετε όχι μια τέλεια, αλλά μια πολύ καλή έκθεση για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και η οποία θα αποτελέσει ένα καλό εργαλείο για την εργασία μας."@el10
". − Mr President, I am pleased that this discussion has been held and about what each of you, and the President-in-Office of the Council and the Commission, have contributed. I believe that through this discussion, something resembling a common philosophy is emerging. I have heard many calls for a more consistent policy, a more credible policy, which avoids double standards, and it seems to me that these are the issues we need to keep working on. I learned a lot in writing this report, through discussions with various people. I truly believe there is still a lot of work to do, and that the basis of this future work shall and must be a comprehensive and exhaustive evaluation of the current sanctions policy because, when the question is asked – and we see it today with Russia – things immediately get very heated, and the media are instantly on the lookout. We therefore need a very solid philosophy and we really have to be in step and in agreement about our procedures and policy. I think that to do this – I am coming back to the question of the network of experts – it is not a matter of using technical expertise to replace sensitive political decisions, but of ensuring that the sensitive political decisions are based as far as possible on objective information. When you engage in a sanctions policy, you have to see it through and to respect what many of you have called ‘completely objective benchmarks’, which let you measure the real effectiveness of the sanctions. I believe we are making really concrete progress. There are still a few points to be clarified – you will all have realised this from several of the speeches – and these were the reason for my abstention in the Committee on Foreign Affairs. I think, ladies and gentlemen, that we cannot sell ourselves short on requirements for full respect for human rights and international law in drawing up blacklists, in putting people’s names on these lists or taking them off. The Court of Justice judgment you have just talked about, Mr Jouyet, fully encourages us to pursue this. Ladies and gentlemen, I invite you to adopt, not a perfect report, but a very honourable report of which we can be proud, and which will be a good working tool."@en4
". − Señor Presidente, me agrada que se haya celebrado este debate, así como por lo que cada uno de ustedes, y el Presidente en ejercicio del Consejo y la Comisión, han aportado. Creo que de esta discusión está emergiendo algo parecido a una filosofía común. He registrado numerosas peticiones a favor de una política más coherente, una política más creíble, que evite los «dos pesos, dos medidas», y me parece que estos son los asuntos sobre los que tenemos que seguir trabajando. He aprendido muchas cosas durante la elaboración de este informe, merced a las conversaciones con diferentes personas. Creo sinceramente que queda aún mucho trabajo por realizar, y que la base de esta labor futura debe y tiene que ser una evaluación amplia y exhaustiva de la actual política de sanciones, ya que cuando se plantea la cuestión —y así lo podemos comprobar hoy con Rusia—, las cosas se ponen inmediatamente al rojo vivo y los medios de comunicación están rápidamente al acecho. Así pues, necesitamos una filosofía muy sólida y realmente tenemos que estar de acuerdo sobre nuestros procedimientos y nuestra política. Considero que para hacer eso —vuelvo sobre la cuestión de la red de expertos— no se trata de utilizar conocimientos expertos para sustituir decisiones políticas delicadas, sino de garantizar que tales decisiones estén basadas en la medida de lo posible en información objetiva. A la hora de gestionar una política de sanciones, hay que estudiarla a fondo y respetar lo que muchos de ustedes han denominado «criterios de evaluación completamente objetivos», que permitan medir la efectividad real de las sanciones. Pienso que estamos consiguiendo unos avances realmente tangibles. Quedan algunos puntos por clarificar —lo habrán deducido a partir de varias de las intervenciones— y esos han sido el motivo de mi abstención en la Comisión de Asuntos Exteriores. Creo, Señorías, que no podemos menoscabar los requisitos del pleno respeto a los derechos humanos y el Derecho internacional a elaborar las listas negras, al incluir nombres de personas en dichas listas o al suprimirlos. La sentencia del Tribunal de Justicia de la que ha hablado usted, señor Jouyet, nos anima plenamente a hacerlo. Señorías, les invito a aprobar no un informe perfecto, pero si muy respetable, del que podemos sentirnos orgullosos y que constituirá una buena herramienta de trabajo."@es21
". − Härra juhataja, mul on hea meel selle arutelu toimumise üle ning teie kõigi, nõukogu eesistuja ja komisjoni panuse üle. Usun, et selle arutelu kaudu kerkib esile midagi ühise mõttelaadi sarnast. Olen kuulnud arvukaid nõudmisi järjepidevama, usaldusväärsema, kaksikmoraalita poliitika järele ning mulle näib, et nende küsimustega tuleb meil jätkuvalt tööd teha. Õppisin selle raporti kirjutamise käigus erinevate inimestega toimunud aruteludest palju. Usun, et teha on veel palju ning et tulevase töö aluseks peab olema põhjalik ja ulatuslik hinnang kehtivale sanktsioonipoliitikale, kuna küsimuste tekkimisel – näeme seda täna seoses Venemaaga – lähevad asjad kohe väga ägedaks ning meedia on hetkega valvel. Seetõttu vajame väga ühtset filosoofiat ning peame oma menetluskorra ja poliitika suhtes ühel meelel olema. Arvan et selle teostamine – naasen ekspertide võrgustiku küsimuse juurde – ei puuduta niivõrd tehnilise kogemuse kasutamist tundlike poliitiliste otsuste asemel, vaid selle tagamist, et tundlikud poliitilised otsused põhineksid võimalikult objektiivsel informatsioonil. Sanktsioonipoliitika kasutamise korral tuleb seda läbi näha ning austada seda, mida paljud teist nimetavad „täiesti objektiivseteks võrdluskriteeriumideks”, mis võimaldab mõõta sanktsioonide tegelikku tõhusust. Olen veendunud, et me teeme konkreetseid edusamme. Mõned punktid vajavad veel selgitamist – olete sellest kõik mitme sõnavõtu järel aru saanud – ning nendest tuleneb ka minu kõrvalehoidmine välisasjade komisjonis. Daamid ja härrad, ma leian, et me ei saa nõuda inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse täielikku austamist, kui koostame musti nimekirju, kui neisse nimekirjadesse kantakse ja sealt kustutatakse inimeste nimesid. Äsjanimetatud Euroopa Kohtu otsus, härra Jouyet, annab meile julgust sellel teel jätkata. Daamid ja härrad, kutsun teid kiitma heaks mitte küll täiuslikku, kuid väga austusväärset raportit, mille üle me võime uhkust tunda ning mis on heaks töövahendiks."@et5
". Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen pidetystä keskustelusta sekä puheenvuoron esittäjien, neuvoston puheenjohtajan sekä komission näkökannoista. Katson, että tästä keskustelusta välittyy jotain, joka muistuttaa yhteistä ajattelutapaa. Monessa puheenvuorossa on esitetty pyyntö johdonmukaisemmasta ja luotettavammasta politiikasta, jossa olisi vältettävä kahtalaisia sääntöjä. Minusta vaikuttaa, että näissä kahdessa asiassa on vielä toteutettava toimia. Kun laadin mietintöä, sain paljon tietoa eri henkilöiden kanssa käymissäni keskusteluissa. Uskon todella, että asiassa on vielä paljon tehtävää ja että tämän tulevan työn perustana on oltava kattava ja tyhjentävä arvio nykyisestä pakotteita koskevasta politiikasta. Huomaamme, että kun asiaa käsitellään − voimme nähdä sen tällä hetkellä Venäjän tapauksessa − siitä nousee heti suuri häly, ja tiedotusvälineet kiinnittävät asiaan välittömästi huomion. Tarvitsemme sen vuoksi hyvin yhtenäisen ajattelutavan, ja meidän on todella toimittava menettelyjemme ja toimintalinjojemme mukaisesti. Palaan asiantuntijaverkostoa koskevaan kysymykseen. Uskon, että tässä tehtävässä ei ole kyse siitä, että asiantuntijatoimilla korvataan tärkeä poliittinen päätös, vaan siitä, että varmistetaan, että poliittiset päätökset perustuvat mahdollisimman pitkälle puolueettomaan tietoon. Kun päätämme pakotteita koskevasta politiikasta, on toimittava päättäväisesti. On kunnioitettava sitä, mitä monet puheenvuoron esittäjät kutsuivat ”objektiivisiksi vertailukohdiksi”, joilla voidaan arvioida pakotteiden todellista tehokkuutta. Uskon, että edistymme asiassa konkreettisesti. Monesta puhteenvuorosta on käynyt ilmi, että joitain seikkoja on vielä täsmennettävä, ja tämä on syynä siihen, että en ollut läsnä ulkoasiainvaliokunnassa. Katson, hyvät naiset ja herrat, että emme voi toimia ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden vaatimusten vastaisesti, kun laadimme mustia listoja, kun sisällytämme niihin henkilöiden nimiä tai poistamme niitä listoilta. Tuomioistuimen tuomio, jonka Jean-Pierre Jouyet juuri mainitsi, kannustaa meitä jatkamaan näitä toimia. Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä hyväksymään mietinnön, joka ei ole täydellinen, mutta joka on hyvin arvokas mietintö, josta voimme olla ylpeitä ja joka on hyvä työväline."@fi7
". − Elnök úr, örülök, hogy megtartották ezt a vitát, és örülök annak, amivel önök mindannyian, és a Tanács hivatalban lévő elnöke, valamint a Bizottság hozzájárultak ahhoz. Azt hiszem, hogy ezen a vitán keresztül egy közös filozófiára hasonlító valami kezd kialakulni. Sok felhívást hallottam a következetesebb, a hitelesebb politika érdekében, amely elkerüli a kettős mércét, úgy tűnik nekem, hogy ezek azok a kérdések, amelyeken tovább kell munkálkodnunk. Sokat megtanultam e jelentés írása közben, a különféle emberekkel folytatott tárgyalások során. Őszintén hiszem, hogy még nagyon sok munka vár ránk, és e jövőbeni munka alapja a jelenlegi szankciópolitika átfogó és kimerítő értékelése kell legyen, és lesz is, mert amikor felteszik a kérdést – és ezt ma Oroszországgal kapcsolatban látjuk – a dolgok azonnal felforrósodnak, és a média azonnal lesben áll. Ezért nagyon szilárd filozófiára van szükségünk, egyszerre kell lépnünk, egyetértésben eljárásaink és politikánk felől. Azt hiszem, hogy ennek érdekében – és itt térek vissza a szakértői hálózat kérdésére – nem arról van szó, hogy technikai szakértelmet használnánk az érzékeny politikai döntéshozatal helyett, hanem arról, hogy biztosítsuk, hogy az érzékeny politikai döntéseket a lehető legnagyobb mértékig objektív információ alapján hozzuk meg. A szankciópolitika alkalmazásakor végig kell azt vinni, és tiszteletben kell tartani azt, amit önök közül sokan „teljesen objektív teljesítménymércének” neveztek, amellyel mérni lehet a szankciók valós hatékonyságát. Úgy vélem, valóban konkrét előrehaladást érünk el. Van még néhány tisztázandó pont – ez nyilván több felszólalásból is kiderült az önök számára; ez volt az indoka annak, amiért a Külügyi Bizottságban történt szavazás során tartózkodtam. Azt hiszem, hölgyeim és uraim, nem adhatjuk alább, amikor az emberi jogok és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartásának követeléséről van szó a feketelisták összeállításában, amikor emberek nevét e listába felvesszük vagy onnan levesszük. A Bíróságnak az az ítélete, amelyről éppen ön szólt az imént, Jouyet úr, teljes mértékben arra bátorít bennünket, hogy ezt folytassuk. Hölgyeim és uraim, arra kérem önöket, hogy fogadják el ezt a nem tökéletes, de nagyon tisztességes jelentést, amelyre büszkék lehetünk, és ami jó munkaeszköz lesz."@hu11
". − Signor Presidente, sono lieta che si sia tenuta la presente discussione e che ciascuno di voi, e il Presidente in carica del Consiglio e la Commissione vi abbiano contribuito. Credo che attraverso la presente discussione stia emergendo qualcosa che somiglia a una filosofia comune. Ho sentito molte richieste per una politica più coerente, per una politica più credibile, che eviti due pesi e due misure, e mi sembra che queste siano questioni di cui dobbiamo continuare a lavorare. Ho imparato molto nello scrivere la presente relazione, attraverso le discussioni con diverse persone. Credo veramente che vi sia ancora molto lavoro da fare e che la base di questo lavoro futuro sia e debba essere una valutazione completa ed esaustiva dell’attuale politica di sanzioni, perché, quando si pone la questione – e lo vediamo oggi in Russia – immediatamente le cose diventano molto calde e i media si mettono immediatamente sul chi vive. Necessitiamo pertanto di una filosofia molto solida e dobbiamo essere davvero in linea e d’accordo riguardo alle nostre procedure e alla nostra politica. Penso che per fare ciò – torno alla questione della rete di esperti – non sia questione di utilizzare competenze tecniche per sostituire decisioni politiche assennate, ma di garantire che tali decisioni assennate siano fondate per quanto possibile su informazioni oggettive. Quando ci si impegna in una politica di sanzioni, dobbiamo capirne le intenzioni e rispettare ciò che molti di voi hanno chiamato “criteri assolutamente oggettivi”, che permettono di misurare l’efficacia effettiva delle sanzioni. Credo che stiamo compiendo davvero progressi concreti. Vi è ancora qualche punto da chiarire – tutti voi ve ne sarete resi conto da molti degli interventi – e queste sono state le ragioni della mia astensione in seno alla commissione per gli affari esteri. Penso, onorevoli colleghi, che non possiamo sottovalutare i requisiti per il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale nel redigere liste nere, nell’inserire o eliminare nomi di persone da tali liste. La sentenza della Corte di giustizia di cui ha appena parlato, Presidente Jouyet, ci incoraggia appieno a perseguire tutto ciò. Onorevoli colleghi, vi invito ad adottare, non una relazione perfetta, ma una relazione molto decorosa di cui possiamo andare orgogliosi e che costituirà un buon strumento di lavoro."@it12
". − Gerb. pirmininke, malonu, kad šios diskusijos įvyko. Aš džiaugiuosi dėl visko, kuo kiekvienas iš jūsų, einantis Tarybos Pirmininko pareigas ir Komisijos narė, prisidėjo. Manau, kad šiose diskusijose iškilo kažkas, kas primena bendrą filosofiją. Girdėjau daugybę raginimų dėl nuoseklesnės ir patikimesnės, vengiančios dvigubų standartų taikymo politikos plėtojimo, ir man atrodo, kad būtent šiuos klausimus reikia nagrinėti toliau. Daug ką sužinojau rengdama šį pranešimą ir diskutuodama su įvairiais žmonėmis. Aš iš tikrųjų manau, kad dar daug ką reikia nuveikti, o ateities darbų pagrindu turi būti visapusis ir išsamus dabartinės sankcijų politikos vertinimas, nes kai tik klausimas buvo užduotas, – šiandien tai buvo Rusijos klausimas, – atmosfera iš karto įkaito, o žiniasklaida – tučtuojau sukluso. Todėl mums reikia remtis solidžia filosofija ir būti vieningos nuomonės apie savo procedūras ir politiką. Kad to pasiektume, – grįžtu prie ekspertų tinklo klausimo, – mano manymu, nebūtina imti naudotis oficialia ekspertize ir ja pakeisti opius politinius sprendimus. Turime užtikrinti, kad opūs politiniai sprendimai būtų kaip įmanoma labiau pagrįsti objektyvia informacija. Kai imatės sankcijų politikos reikalų, turite užbaigti juos iki galo ir gerbti tai, ką daugelis iš jūsų pavadino „visiškai objektyviais vertinimo kriterijais“, leidžiančiais išmatuoti tikrą taikomų sankcijų veiksmingumą. Manau, kad darome tikrai apčiuopiamą pažangą. Liko keli punktai, kuriuos reikia paaiškinti – viską suprasite iš keleto pasisakymų – ir dėl to Žmogaus teisių pakomitetyje aš susilaikiau. Ponios ir ponai, aš manau, kad negalime išduoti visiškos žmogaus teisių pagarbos ir tarptautinės teisės reikalavimų sudarinėdami juoduosius sąrašus ir įtraukdami į juos ar iš jų išbraukdami žmonių pavardes. Teisingumo Teismo sprendimai, apie kuriuos jūs, gerb. J. P. Jouyetai, ką tik kalbėjote, drąsina mus šito siekti. Ponios ir ponai, kviečius jus priimti ne tobulą, o labai dorą pranešimą, kuriuo galime didžiuotis ir kuris bus puiki darbo priemonė."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, esmu priecīga par to, ka diskusija noritēja par to, ko katrs no jums, Padomes priekšsēdētājs un Komisija, ir paveikuši. Es uzskatu, ka, pateicoties šai diskusijai, ir izveidojies kas līdzīgs kopējai filozofijai. Es dzirdēju vairākus aicinājumus ievērot konsekventāku, uzticamāku politiku, kas izvairītos no dubultiem standartiem, un man šķiet, ka šie ir jautājumi, kas mums jārisina arī turpmāk. Rakstot šo ziņojumu, es daudz ko uzzināju, pateicoties diskusijām ar dažādiem cilvēkiem. Es patiesi uzskatu, ka joprojām ir jāveic daudz darba un ka turpmākā darba pamatā noteikti jābūt visaptverošam un izsmeļošam pastāvošās sankciju politikas vērtējumam, jo kad tiek uzdots attiecīgais jautājums, diskusijas nekavējoties kļūst saasinātas, kā mēs to pieredzējām arī šodien saistībā ar Krieviju, un plašsaziņas līdzekļi nekavējoties kļūst modri. Tādēļ mums ir nepieciešama ļoti stabila filozofija, un mums tiešām jāiet kopsolī un jārīkojas atbilstoši mūsu procedūrām un politikai. Atgriežoties pie ekspertu tīkla jautājuma, es uzskatu, ka, lai to panāktu, runa nav par tehniskas ekspertīzes izmantošanu, lai aizvietotu jutīgus politiskus lēmumus, bet gan par to, lai nodrošinātu, ka jutīgi politiski lēmumi ir pamatoti uz informāciju, kas ir pēc iespējas objektīvāka. Ja iesaistāt sankciju politiku, jums tā jāpārredz un jāievēro to, ko daudzi no jums nodēvēja par „pilnībā objektīvu salīdzinošos novērtējumu”, tādējādi gūstot iespēju novērtēt sankciju patieso efektivitāti. Es uzskatu, ka mēs patiešām esam sasnieguši progresu. Joprojām ir daži punkti, kurus nepieciešams precizēt, jūs to noteikti sapratāt, uzklausot dažas no runām, kas bija iemesls manai atturībai Ārlietu komitejā. Es uzskatu, dāmas un kungi, ka mēs nedrīkstam nepietiekami novērtēt prasības pilnībā ievērot cilvēktiesības un starptautisko tiesību aktus, sastādot „melnos” sarakstus, iekļaujot vai dzēšot cilvēku vārdus no tiem. Eiropas Kopienu Tiesas spriedums, ko jūs minējāt kungs, pilnībā atbalsta mūs to darīt. Dāmas un kungi, es aicinu jūs pieņemt ziņojumu, kas nav pilnīgs, bet ir ļoti godīgs, tāds ar ko varam lepoties un kas būs labs darba instrumentu."@lv13
"Monsieur le Président, je me félicite de la tenue de cette discussion et de ce que vous y avez amené les uns et les autres, ainsi que la présidence du Conseil et la Commission. Je crois qu'à travers cette discussion se dégage réellement ce qui commence à ressembler à une philosophie commune. J'ai entendu beaucoup d'appels à une politique plus cohérente, à une politique crédible, qui évite la double mesure et le double standard, et il me semble que c'est autour de ces questions que nous devons continuer à travailler. J'ai appris beaucoup en élaborant ce rapport, en discutant avec les uns et les autres. Je crois vraiment qu'un grand travail reste encore à accomplir, que la base de ce travail à venir sera, et devrait être, l'évaluation globale et exhaustive de la politique de sanctions actuelle car lorsque la question est posée – et on le voit aujourd'hui avec la Russie – les esprits s'échauffent immédiatement, les médias sont tout de suite aux aguets. Nous avons donc besoin d'une philosophie très solide et nous devons être vraiment en phase et en accord sur nos procédures et notre politique. Je crois que pour ce faire – je reviens sur la question du réseau d'experts – il ne s'agit pas, bien entendu, de substituer une expertise technique à une décision qui reste politique et sensible, mais de faire en sorte que cette décision politique sensible puisse être fondée, autant que faire se peut, sur des éléments d'appréciation objectifs. Car lorsque l'on s'engage dans la politique de sanctions, on est tenu d'aller jusqu'au bout et de respecter ce que beaucoup d'entre vous ont appelé des "critères tout à fait objectifs", qui permettent de mesurer l'efficacité réelle de ces sanctions. Je crois que nous avançons vraiment très concrètement. Il reste – chacun l'aura compris à travers quelques interventions – quelques petits points à clarifier, qui ont motivé ma propre abstention en commission des affaires étrangères. Je pense, chers collègues, que, réellement, nous ne pouvons pas être en deçà des exigences du respect complet des droits de l'homme et du droit international dans l'établissement des dans l'inscription et la désinscription sur ces listes. L'arrêt de la Cour de justice dont vous venez de nous parler, Monsieur Jouyet, nous incite tout à fait à aller dans cette direction. Je vous invite, chers collègues, à avoir non pas un rapport parfait, mais un rapport très honorable, dont nous puissions être fiers et qui soit un bon outil de travail."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, ik ben blij dat we deze discussie hebben gevoerd en over de bijdragen die u allemaal en die de fungerend voorzitter van de Raad en de Commissie hebben geleverd. Ik geloof dat uit deze discussie zoiets als een gemeenschappelijke filosofie naar voren komt. Ik heb vele oproepen tot een consequenter beleid gehoord, tot een geloofwaardiger beleid dat dubbele maatstaven vermijdt, en ik heb de indruk dat dit de vraagstukken zijn waar we aan moeten blijven werken. Ik heb bij de opstelling van dit verslag veel geleerd uit discussies met verschillende mensen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel werk voor de boeg hebben en dat de basis voor dit toekomstige werk moet worden gevormd door een omvattende en uitputtende evaluatie van het huidige sanctiebeleid, want als de vraag “Sancties of niet?” aan de orde is raken – zoals we nu met Rusland zien – de gemoederen al snel verhit, terwijl de media meteen op de loer liggen. Daarom hebben we een gedegen filosofie nodig en moeten we van gedachten wisselen en het eens zijn over onze procedures en ons beleid. Om terug te komen op het netwerk van deskundigen: het ligt niet in de bedoeling om technische expertise te gebruiken om gevoelige politieke besluiten te vervangen, maar het gaat erom te waarborgen dat de gevoelige politieke besluiten zoveel mogelijk zijn gebaseerd op objectieve informatie. Wie een sanctiebeleid voert, moet het ten uitvoer leggen en zich houden aan wat sommigen van u “geheel objectieve criteria” hebben genoemd, aan de hand waarvan de daadwerkelijke effectiviteit van de sancties kan worden gemeten. Ik ben ervan overtuigd dat we echte vooruitgang boeken. Er moet nog steeds een aantal punten worden verduidelijkt – dit hebt u zeker begrepen uit sommige toespraken – en dit was de reden waarom ik mij van stemming heb onthouden in de Commissie buitenlandse zaken. Dames en heren, ik ben van mening dat we niet kunnen beknibbelen op de volledige eerbiediging van de mensenrechten en het internationaal recht bij de opstelling van zwarte lijsten, of bij het opnemen van personen in dan wel het schrappen van personen uit deze lijsten. Het arrest van het Hof van Justitie waar u het zojuist over had, mijnheer Jouyet, maakt duidelijk wat onze taak op dit gebied is. Dames en heren, ik verzoek u dit verslag aan te nemen, dat weliswaar niet perfect is, maar toch een respectabel verslag waar we trots op kunnen zijn en dat een goed instrument voor verdere werkzaamheden zal zijn."@nl3
". Panie przewodniczący! Jestem zadowolona z tej dyskusji i z wypowiedzi państwa i urzędujących przewodniczących Rady i Komisji. Myślę, że poprzez tę dyskusję wyłania się coś na kształt wspólnej filozofii. Słyszałam wiele apeli o bardziej spójną politykę, bardziej wiarygodną politykę, unikającą podwójnych standardów i wydaje mi się, że są to zagadnienia, nad którymi musimy dalej pracować. Pisząc to sprawozdanie, wiele się nauczyłam poprzez rozmowy z różnymi osobami. Naprawdę wierzę, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia i że podstawą tej przyszłej pracy musi być wszechstronna ocena obecnej polityki w dziedzinie sankcji, ponieważ kiedy pojawia się to zagadnienie – widzimy to dzisiaj w przypadku Rosji – temperatura natychmiast wzrasta, a media szukają sensacji. Dlatego potrzebujemy bardzo solidnej filozofii i musimy naprawdę działać wspólnie i zgodnie odnośnie do naszych procedur i polityki. Wracając do kwestii sieci ekspertów, myślę, że nie chodzi o korzystanie z fachowej wiedzy technicznej w celu niepodejmowania wrażliwych decyzji politycznych, ale zapewnienie, by te wrażliwe decyzje polityczne były w jak największym stopniu oparte na obiektywnych informacjach. Kiedy stosuje się politykę sankcji, trzeba ją dogłębnie rozumieć i szanować to, co wielu z państwa określiło jako „zupełnie obiektywne wskaźniki”, które pozwalają zmierzyć skuteczność sankcji. Myślę, że naprawdę czynimy konkretny postęp. Wciąż jeszcze kilka kwestii należy wyjaśnić – zdają sobie z tego państwo sprawę, wysłuchawszy kilku z wystąpień – i dlatego wstrzymałam się od głosu podczas głosowania w Komisji Spraw Zagranicznych. Panie i panowie! Uważam, że nie możemy być zbyt mało restrykcyjni, jeśli chodzi o wymagania odnośnie do pełnego poszanowania praw człowieka i prawa międzynarodowego, w opracowywaniu czarnych list, w umieszczaniu na nich nazwisk lub usuwaniu ich. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości, o którym właśnie była mowa, panie urzędujący przewodniczący Jouyet, w pełni nas do tego zachęca. Panie i panowie! Zachęcam państwa do przyjęcia tego sprawozdania, nie doskonałego, ale bardzo solidnego, z którego wszyscy możemy być dumni i który będzie dobrym narzędziem roboczym."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me com a realização deste debate e com os contributos que cada um de vós, do Presidente em exercício do Conselho e da Comissão. Creio que, através deste debate, está a emergir algo que começa a assemelhar-se a uma filosofia comum. Ouvi muitos apelos a uma política mais coerente, a uma política credível, que evite a duplicidade de critérios, e parece-me que é em torno destas questões que devemos continuar a trabalhar. Aprendi muito na elaboração deste relatório e nas discussões com uns e outros. Creio realmente que ainda há muito trabalho a fazer e que a base desse trabalho futuro será, e deverá ser, uma avaliação global e exaustiva da política de sanções actual, pois, quando a questão é colocada – e vemo-lo hoje em relação à Rússia –, a discussão aquece imediatamente e os órgãos de comunicação social ficam imediatamente à espreita. Precisamos, pois, de uma filosofia muito sólida e temos realmente de estar em consonância e de acordo quanto aos nossos procedimentos e à nossa política. Creio que, para tal – e volto à questão da rede de peritos –, não se tratará de utilizar conhecimentos técnicos para substituir decisões políticas sensíveis, mas de garantir que as decisões políticas sensíveis se baseiem, tanto quanto possível, em informações objectivas. Ao empreender uma política de sanções, é preciso ir até ao fim e respeitar aquilo que muitos de vós denominaram de "critérios totalmente objectivos", que permitam mediar a eficácia real das sanções. Creio realmente que estamos a fazer progressos concretos. Subsistem ainda alguns pontos a clarificar – todos o terão compreendido através de algumas intervenções –, que motivaram a minha abstenção na Comissão dos Assuntos Externos. Penso, Senhoras e Senhores Deputados, que não podemos ficar aquém das exigências do pleno respeito dos direitos humanos e do direito internacional no estabelecimento das listas negras, na inscrição de nomes de pessoas nessas listas ou na sua retirada. O acórdão do Tribunal de Justiça que acabou de nos mencionar, Senhor Ministro Jouyet, incentiva-nos a seguir nesta direcção. Senhoras e Senhores Deputados, convido-vos a aprovar, não um relatório perfeito, mas um relatório muito honesto do qual nos podemos orgulhar e que constituirá uma boa ferramenta de trabalho."@pt17
"Monsieur le Président, je me félicite de la tenue de cette discussion et de ce que vous y avez amené les uns et les autres, ainsi que la présidence du Conseil et la Commission. Je crois qu'à travers cette discussion se dégage réellement ce qui commence à ressembler à une philosophie commune. J'ai entendu beaucoup d'appels à une politique plus cohérente, à une politique crédible, qui évite la double mesure et le double standard, et il me semble que c'est autour de ces questions que nous devons continuer à travailler. J'ai appris beaucoup en élaborant ce rapport, en discutant avec les uns et les autres. Je crois vraiment qu'un grand travail reste encore à accomplir, que la base de ce travail à venir sera, et devrait être, l'évaluation globale et exhaustive de la politique de sanctions actuelle car lorsque la question est posée – et on le voit aujourd'hui avec la Russie – les esprits s'échauffent immédiatement, les médias sont tout de suite aux aguets. Nous avons donc besoin d'une philosophie très solide et nous devons être vraiment en phase et en accord sur nos procédures et notre politique. Je crois que pour ce faire – je reviens sur la question du réseau d'experts – il ne s'agit pas, bien entendu, de substituer une expertise technique à une décision qui reste politique et sensible, mais de faire en sorte que cette décision politique sensible puisse être fondée, autant que faire se peut, sur des éléments d'appréciation objectifs. Car lorsque l'on s'engage dans la politique de sanctions, on est tenu d'aller jusqu'au bout et de respecter ce que beaucoup d'entre vous ont appelé des "critères tout à fait objectifs", qui permettent de mesurer l'efficacité réelle de ces sanctions. Je crois que nous avançons vraiment très concrètement. Il reste – chacun l'aura compris à travers quelques interventions – quelques petits points à clarifier, qui ont motivé ma propre abstention en commission des affaires étrangères. Je pense, chers collègues, que, réellement, nous ne pouvons pas être en deçà des exigences du respect complet des droits de l'homme et du droit international dans l'établissement des dans l'inscription et la désinscription sur ces listes. L'arrêt de la Cour de justice dont vous venez de nous parler, Monsieur Jouyet, nous incite tout à fait à aller dans cette direction. Je vous invite, chers collègues, à avoir non pas un rapport parfait, mais un rapport très honorable, dont nous puissions être fiers et qui soit un bon outil de travail."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, teší ma, že sa konala táto diskusia. Dámy a páni, ďakujem vám za vaše príspevky, ďakujem aj úradujúcemu predsedovi Rady a Komisii. Som presvedčená, že prostredníctvom tejto diskusie vzniká niečo, čo by sme mohli označiť za spoločnú filozofiu v tejto oblasti. Počuli sme mnoho výziev na uplatňovanie dôslednejšej politiky, dôveryhodnejšej politiky, pri ktorej sa nepoužíva dvojaký meter, a myslím si, že práve na týchto otázkach musíme pracovať. Prostredníctvom rozhovorov s mnohými ľuďmi som sa pri písaní tejto správy veľa naučila. Naozaj si myslím, že máme pred sebou ešte veľa práce, a že základ tejto budúcej práce musí tvoriť komplexné a podrobné hodnotenie súčasnej politiky v oblasti sankcií, pretože keď sa nastolí táto otázka (môžeme to vidieť aj dnes, keď hovoríme o Rusku), situácia je okamžite veľmi búrlivá a médiá ihneď zbystria pozornosť. Preto potrebujeme veľmi pevnú filozofiu a musíme konať v súlade s našimi postupmi a s našou politikou. Nejde teda o to, a teraz sa vraciam k otázke týkajúcej sa siete odborníkov, či nahradíme citlivé politické rozhodnutia technickou odbornosťou, ale ide o to, aby sme zaručili, že citlivé politické rozhodnutia budú prijaté na základe čo najobjektívnejších informácií. Keď hovoríme o politike v oblasti sankcií, je potrebné presadiť ju a pritom dodržať (ako ste to mnohí pomenovali) „úplne objektívne referenčné kritériá“, ktoré umožnia merať skutočnú účinnosť sankcií. Som presvedčená o tom, že sa nám darí dosahovať skutočne konkrétny pokrok. Ešte stále je tu niekoľko vecí, ktoré je potrebné vysvetliť, určite ste si to všetci uvedomili na základe viacerých vystúpení, a to bol aj dôvod, prečo som sa vo Výbore pre zahraničné veci zdržala hlasovania. Dámy a páni, myslím si, že nesmieme zľaviť z našich požiadaviek na úplné dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného práva pri vytváraní čiernych listín, pri umiestňovaní mien osôb na tieto listiny, alebo pri ich odstraňovaní. Rozsudok Európskeho súdneho dvora, o ktorom ste, pán Jouyet, práve hovorili, nás k tomu v plnej miere nabáda. Vážené dámy, vážení páni, vyzývam vás, aby ste prijali túto správu, ktorá síce nie je dokonalá, no je veľmi poctivá, a môžeme na ňu byť hrdí. Táto správa bude dobrým pracovným nástrojom."@sk19
". − Gospod predsednik, veseli me, da je bila ta razprava izvedena in da so lahko vsi izrazili svoje mnenje, vključno z gospodom predsedujočim Svetu in gospo komisarko. Menim, da bo ta razprava prispevala k oblikovanju neke vrste skupne filozofije. Številni poslanci so pozivali k doslednejši in verodostojnejši politiki, ki ne uporablja dvojnih meril, pri čemer se mi zdi, da si je treba v zvezi s temi vprašanji prizadevati še naprej. Pri pisanju tega poročila sem se iz pogovorov z različnimi ljudmi veliko naučila. Resnično menim, da je treba še veliko storiti ter da mora prihodnje delo temeljiti na celoviti in izčrpni oceni trenutne politike sankcij, s čimer bi se izognili spornim vprašanjem, na katera mediji takoj postanejo pozorni, tako kot v primeru Rusije. Zato potrebujemo zelo zanesljivo filozofijo ter soglasje v zvezi z našimi postopki in politiko. Menim, da za to ni potrebna uporaba tehničnega znanja kot nadomestila za občutljive politične odločitve, ampak da je treba zagotoviti, da občutljive politične odločitve čim bolj temeljijo na objektivnih informacij, pri čemer v zvezi s tem ponovno poudarjam vprašanje omrežja strokovnjakov. Politiko sankcij je treba izvajati v celoti ter pri tem spoštovati to, kar je večina poslancev označila kot „popolnoma objektivna merila uspešnosti“, ki nam omogočajo oceno dejanske učinkovitosti sankcij. Menim, da zelo napredujemo. Nekatere točke je treba še pojasniti, kar ste najbrž vsi sklepali iz številnih govorov, pri čemer sem se zaradi teh točk tudi vzdržala glasovanja v odboru za zunanje zadeve. Gospe in gospodje, menim, da ne smemo popuščati glede zahtev po celovitem spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava v zvezi s pripravo črnih seznamov ter uvrščanjem ljudi na te sezname ali črtanjem z njih. Sodba Sodišča Evropskih skupnosti, ki jo je pravkar omenil gospod Jouyet, nas pri tem v celoti podpira. Gospe in gospodje, pozivam vas, da sprejmete to poročilo, ki sicer ni odlično, vendar je zelo pošteno, na kar smo lahko ponosni, pri čemer bo to poročilo predstavljalo dobro delovno orodje."@sl20
". − Herr talman! Jag är glad att denna diskussion har hållits och över vad ni alla, tillsammans med rådsordföranden och kommissionen, har bidragit med. Jag anser att någonting som liknar en gemensam filosofi uppstår genom diskussionen. Jag har hört många hävda att det är viktigt med en mer konsekvent och trovärdig politik där man undviker dubbelmoral. Jag tror att det är dessa frågor vi måste fortsätta att arbeta med. Jag lärde mig mycket genom diskussioner med olika människor i samband med att jag utarbetade betänkandet. Jag menar verkligen att det fortfarande finns mycket som måste göras och att grunden för det framtida arbetet bör vara en heltäckande och uttömmande utvärdering av den aktuella sanktionspolitiken. När ämnet tas upp – vilket vi ser i dag med Ryssland – blir debatten nämligen väldigt upphettad och medierna är genast på sin vakt. Därför behöver vi en mycket stabil filosofi, och vi måste verkligen vara överens om våra förfaranden och vår politik. Jag tror att detta – och nu återkommer jag till frågan om expertnätverk – inte handlar om att ersätta känsliga politiska beslut med teknisk expertis, utan om att se till att känsliga politiska beslut så långt som möjligt baseras på objektiv information. När man tillämpar en sanktionspolitik måste man fullfölja den och respektera det som många av er har kallat för ”helt objektiva riktmärken”, eftersom de gör det möjligt att bedöma hur effektiva sanktionerna i själva verket är. Jag anser att vi verkligen gör konkreta framsteg. Det finns fortfarande några punkter som bör förtydligas – ni har alla förstått det av många av anförandena – och det var anledningen till att jag la ner min röst i utskottet för utrikesfrågor. Vi kan inte göra avkall på kraven att respektera mänskliga rättigheter och internationell rätt genom att upprätta svarta listor och sätta upp folks namn på dessa listor eller ta bort dem. EG-domstolens dom, som ni nyss nämnde herr Jouyet, innebär en uppmaning till oss att fullfölja detta. Jag uppmanar er att anta ett betänkande som inte är perfekt men som är mycket hedervärt och som vi kan vara stolta över. Dessutom kommer det att vara ett bra arbetsverktyg."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph