Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-242"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.23.3-242"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think this was a very useful discussion which highlighted a number of very important issues that we have to reflect upon when we opt for sanctions, because sanctions are just one of our foreign policy tools. We always have to apply them, after careful overall reflection, in conjunction with all other tools, including development work or political and economic reform in third countries. With all these tools we want to achieve one thing: upholding and promoting human rights. Mrs Flautre’s report clearly shows that we need to refine this instrument further and make sure that our system of sanctions is in itself fully in line with international law, and does not violate fundamental human rights we all subscribe to. I believe that our courts – as indeed the European Court of Justice has done today – contribute substantially to developing our sanctions system while at the same time safeguarding fundamental principles like the rule of law and due process. Again, we should promote human rights and save the wider population, not punish them, either economically or otherwise. This is very important. I shall repeat, therefore, that we must target sanctions at those responsible for human rights violations and – as Mr Rack said – opt for instance for freezing accounts and visa bans so as to deprive those leaders or those responsible for human rights violations of any positive possibilities. A number of speakers, indeed Mrs Flautre herself, have also asked for a proper evaluation of EU sanctions and have suggested the development of a certain methodology. I think Jean-Pierre Jouyet has already briefly referred to the work done in this respect in the Council, which I would like to support, and in particular I think we should improve somewhat on the evaluation before imposing sanctions. Here I could also offer again the services of our delegations because they are and they have a very good knowledge of what is going on; contributions by civil society and human rights organisations are certainly very useful there. With regard to coherence I would like to say that sanctions are an important tool, but they must be complemented with a proactive approach in our development work: support for human rights institutions, political reform, promoting of civil society. Burma/Myanmar is a good example of that. Sanctions are there while, at the same time, keeping open the possibility of working with NGOs and human rights organisations. I think this is one important way forward."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, myslím si, že to byla velmi užitečná diskuse, která poukázala na vícero velice důležitých otázek, nad kterými se musíme zamyslet při přijímání rozhodnutí o sankcích, protože sankce představují jen jeden z nástrojů naší zahraniční politiky. V případě, že se je rozhodneme použít, musí se tak stát po pozorném zvážení celkové situace, ve spojení s ostatními nástroji, včetně rozvojové práce a politické a hospodářské reformy v třetích zemích. Prostřednictvím všech těchto nástrojů se snažíme o jedno, o potvrzení a podporu lidských práv. Zpráva paní Flautreové jasně dokazuje, že je třeba tento nástroj ještě víc zdokonalit. Musíme zabezpečit, aby byl samotný systém sankcí v plné míře v souladu s mezinárodním právem, a aby neporušoval základní lidská práva, ke kterým se všichni hlásíme. Jsem přesvědčena, že naše soudy (jak to dnes potvrdil i Evropský soudní dvůr) v podstatné míře přispívají k rozvoji našeho systému sankcí, přičemž zároveň zaručují dodržování základních zásad, například dodržování právního státu nebo řádného procesu. Dovolte mi zopakovat, že bychom měli podporovat lidská práva a chránit běžné obyvatelstvo, neměli bychom ho trestat, ani hospodářsky, ani nijakým jiným způsobem. Toto je velmi důležité. Proto zopakuji, že je třeba abychom sankce zacílily na osoby, které jsou zodpovědné za porušování lidských práv, a jak řekl pan Rack, měli bychom zvolit například zmrazení účtů nebo zákaz udělení víz, abychom těmto čelným představitelům nebo osobám zodpovědným za porušování lidských práv zabránili využívat jakékoli pozitivní možnosti. Mnoho řečníků, mezi které patří i sama paní Flautreová, žádalo o řádné hodnocení sankcí, přičemž navrhli vypracovat určitou metodologii. Myslím si, že pan Jean-Pierre Jouyet už stručně popsal práci, kterou v tomto směru vykonává Rada. Chci ji podpořit, ale myslím si zejména, že bychom se měli o něco zlepšit, pokud jde o hodnoceni před zavedením sankcí. I v tomto případě mohu nabídnout služby našich delegací, protože působí přímo v dané lokalitě a velice dobře vědí, co se tam děje. Samozřejmě, velmi užitečným v tomto směru je i příspěvek občanské společnosti a organizací působících v oblasti lidských práv. Co se týče soudržnosti, chtěl bych říci, že sankce představují důležitý nástroj, ale je třeba, aby byly doplněny proaktivním přístupem naší rozvojové práce, například formou podpory institucí působících v oblasti lidských práv, ve formě politické reformy, nebo podpory občanské společnosti. Dobrým příkladem v této souvislosti je Barma. Na tuto zemi byly uvaleny sankce, ale zároveň jsme ponechali otevřenou možnost spolupráce s mimovládními organizacemi a organizacemi působícími v oblasti lidských práv. Myslím si, že toto je jeden z důležitých postupů, kterým můžeme udělat pokrok."@cs1
"Hr. formand! Jeg synes, vi har haft en meget nyttig diskussion, der har fremhævet en række meget vigtige spørgsmål, som er nødt til at tænke over, når vi vælger at gøre brug af sanktioner, for sanktioner er kun et af vores udenrigspolitiske værktøjer. Vi skal altid iværksætte dem efter nøje, overordnede overvejelser i forbindelse med alle andre værktøjer, herunder udviklingsarbejde og politisk og økonomisk reform i tredjelande. Der er én ting, vi ønsker at opnå med alle disse værktøjer: opretholdelse og fremme af menneskerettighederne. Fru Flautres betænkning viser tydeligt, at vi er nødt til at finpudse instrumentet yderligere og sikre, at vores sanktionssystem i sig selv er helt på linje med folkeretten og ikke krænker grundlæggende menneskerettigheder, som vi alle støtter. Jeg mener, at vores domstole - som EF-Domstolen faktisk har gjort det i dag - i væsentlig grad bidrager til at udvikle vores sanktionssystem, samtidig med at de sikrer grundlæggende principper såsom retsstatsprincippet og retfærdig rettergang. Jeg gentager, at vi skal fremme menneskerettigheder og redde den bredere befolkning, ikke straffe dem, hverken økonomisk eller på anden vis. Det er meget vigtigt. Derfor gentager jeg, at vi må målrette sanktionerne mod dem, der er ansvarlige for krænkelserne af menneskerettighederne og - som hr. Rack sagde - i stedet f.eks. vælge at indefryse konti og indføre visumforbud for at fratage disse ledere eller de ansvarlige for menneskerettighedskrænkelserne deres positive muligheder. Flere talere, herunder fru Flautre selv, har også bedt om en ordentlig evaluering af EU's sanktioner og har foreslået, at der udvikles en bestemt metodologi. Jeg tror, at Jean-Pierre Jouyet allerede kort har omtalt det arbejde, der er udført i denne forbindelse af Rådet, som jeg gerne vil støtte, og jeg synes især, at vi bør forbedre forhåndsevalueringen en del, før vi indfører sanktioner. Her kunne jeg også endnu en gang tilbyde hjælp fra vores delegationer, for de er på stedet, og de har vældig god viden om, hvad der foregår. Bidrag fra civilsamfundet og menneskerettighedsorganisationer er bestemt meget nyttige der. Hvad angår sammenhæng, vil jeg gerne sige, at sanktioner er et vigtigt værktøj, men de skal suppleres med en proaktiv tilgang i vores udviklingsarbejde i form af støtte til menneskeretsinstitutioner, politisk reform, støtte til civilsamfundet. Det er Burma/Myanmar et godt eksempel på. Der er sanktioner, samtidig med at muligheden for at samarbejde med ikkestatslige organisationer og menneskerettighedsorganisationer holdes åben. Det synes jeg, er én vigtig vej frem."@da2
"Herr Präsident! Diese Diskussion war meines Erachtens sehr nützlich, da hier einige sehr wichtige Fragen hervorgehoben worden sind, über die wir nachdenken müssen, wenn wir uns für Sanktionen entscheiden, weil Sanktionen eben nur ein Mittel unserer Außenpolitik sind. Wir dürfen sie immer nur nach genauer und umfassender Überlegung in Verbindung mit allen anderen Instrumenten einsetzen, zu denen Entwicklungsarbeit oder die Unterstützung politischer und wirtschaftlicher Reformen in Drittländern gehören. Mit allen diesen Mitteln wollen wir eines erreichen: die Wahrung und Förderung der Menschenrechte.Der Bericht von Frau Flautre zeigt deutlich, dass wir dieses Instrument weiter verbessern und sicherstellen müssen, dass unser Sanktionssystem in sich selbst voll im Einklang mit dem Völkerrecht steht und keine grundlegenden Menschenrechte verletzt, denen wir alle verpflichtet sind. Ich meine, dass unsere Gerichte – wie es der Europäische Gerichtshof in der Tat heute getan hat – einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung unseres Sanktionssystems leisten und zugleich Grundsätze wie Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf ein ordentliches Verfahren schützen. Noch einmal, wir sollten die Menschenrechte fördern und der breiteren Bevölkerung helfen und sie nicht bestrafen, weder wirtschaftlich noch auf andere Weise.Dies ist ganz entscheidend. Deshalb weise ich noch einmal darauf hin, dass wir mit Sanktionen diejenigen ins Visier nehmen müssen, die für die Verletzung von Menschenrechten verantwortlich sind, und dass wir – wie Herr Rack gesagt hat – z. B. Konten einfrieren und Verbote der Visaerteilung erlassen sollten, um so den Regierenden oder denjenigen, die für die Verletzung von Menschenrechten verantwortlich sind, alle Annehmlichkeiten zu entziehen.Einige Redner, auch Frau Flautre selbst, haben eine exakte Evaluierung von EU-Sanktionen gefordert und die Entwicklung einer gewissen Methodik vorgeschlagen. Ich denke, Jean-Pierre Jouyet hat schon kurz auf die diesbezüglich im Rat geleistete Arbeit Bezug genommen, die ich unterstützen möchte, und wir sollten insbesondere etwas an der Vorabbewertung vor der Verhängung von Sanktionen verbessern. Hier kann ich auch wieder die Dienste unserer Delegationen anbieten, weil sie an Ort und Stelle sind und sehr gut über die Vorgänge Bescheid wissen; Beiträge der Zivilgesellschaft und von Menschenrechtsorganisationen sind da sicher sehr nützlich.Mit Blick auf die Kohärenz möchte ich sagen, dass Sanktionen ein wichtiges Instrument sind, aber mit einem offensiven Ansatz in unserer Entwicklungsarbeit ergänzt werden müssen: Unterstützung für Menschenrechtseinrichtungen und politische Reformen und Förderung der Zivilgesellschaft. Myanmar ist dafür ein gutes Beispiel. Neben Sanktionen wird zugleich die Möglichkeit offen gehalten, mit NRO und Menschenrechtsorganisationen zusammenzuarbeiten. Ich halte dies für einen großen Schritt nach vorn."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη συζήτηση που έδωσε έμφαση σε μια σειρά πολύ σημαντικών θεμάτων, τα οποία πρέπει να εξετάζουμε όταν επιλέγουμε την επιβολή κυρώσεων, γιατί οι κυρώσεις είναι μόνο ένα από τα μέσα της εξωτερικής μας πολιτικής. Πρέπει να τις εφαρμόζουμε πάντα μετά από προσεκτική συνολική εξέταση σε συνάρτηση με όλα τα άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του αναπτυξιακού έργου ή των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες χώρες. Με όλα αυτά τα εργαλεία θέλουμε να επιτύχουμε ένα πράγμα: τη διατήρηση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έκθεση της κ. Flautre δείχνει καθαρά ότι πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο το μέσον αυτό και να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα κυρώσεών μας είναι απόλυτα σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και δεν προσβάλλει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που όλοι σεβόμαστε. Πιστεύω ότι τα δικαστήριά μας συνεισφέρουν σημαντικά –όπως έκανε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο– στην ανάπτυξη του συστήματος κυρώσεών μας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα θεμελιώδεις αρχές όπως το κράτος δικαίου και οι διαδικαστικές εγγυήσεις. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να προαγάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προφυλάξουμε τον ευρύτερο πληθυσμό, όχι να τον τιμωρούμε, είτε οικονομικά είτε με άλλον τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να κατευθύνουμε τις κυρώσεις στους υπευθύνους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, όπως είπε ο κ. Rack, να επιλέγουμε π.χ. το πάγωμα λογαριασμών και την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης για να στερήσουμε κάθε θετική δυνατότητα από αυτούς τους ηγέτες ή τους υπευθύνους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ορισμένοι ομιλητές, και μάλιστα και η ίδια η κ. Flautre, ζήτησαν επίσης μια σωστή αξιολόγηση των κυρώσεων της ΕΕ και πρότειναν την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Θεωρώ ότι ο Jean-Pierre Jouyet αναφέρθηκε ήδη εν συντομία στο έργο που έχει γίνει σχετικά με αυτό στο Συμβούλιο, το οποίο θα ήθελα να υποστηρίξω, ειδικότερα δε θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε κάπως την εκ των προτέρων αξιολόγηση πριν από την επιβολή κυρώσεων. Εδώ μπορώ επίσης να προτείνω και πάλι τις υπηρεσίες των αντιπροσωπειών μας γιατί αυτές βρίσκονται επί τόπου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Ασφαλώς, πολύ χρήσιμες είναι εδώ και οι συνεισφορές της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά τη συνοχή θα ήθελα να πω ότι οι κυρώσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο, πρέπει όμως να συμπληρώνονται από μια ενεργητική προσέγγιση στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μας έργου: ενίσχυση οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτική μεταρρύθμιση, προαγωγή της κοινωνίας των πολιτών. Η Βιρμανία/Μιανμάρ είναι ένα καλό παράδειγμα γι’ αυτό. Εκεί υπάρχουν κυρώσεις ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ανοιχτή η δυνατότητα συνεργασίας με τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας σημαντικός τρόπος για να προχωρήσουμε."@el10
"Señor Presidente, pienso que ha sido un debate muy útil que ha puesto de relieve una serie de cuestiones muy importantes sobre las que deberemos reflexionar a la hora de optar por las sanciones, ya que éstas son sólo una de las herramientas de nuestra política exterior. Siempre debemos aplicarlas, tras una minuciosa reflexión global, junto con todas las demás herramientas, incluida la labor de desarrollo o la reforma política y económica en terceros países. Con todas estas herramientas pretendemos alcanzar una cosa: defender y fomentar los derechos humanos. El informe de la señora Flautre muestra a las claras que necesitamos perfeccionar aún más este instrumento y garantizar que nuestro sistema de sanciones esté plenamente de acuerdo con el Derecho internacional y que no viole los derechos humanos fundamentales que todos suscribimos. Creo que nuestros tribunales —como efectivamente ha hecho hoy el Tribunal Europeo de Justicia— contribuyen notablemente a desarrollar nuestro sistema de sanciones, al tiempo que garantizan los principios fundamentales, como el Estado de Derecho y un proceso justo. De nuevo, debemos promover los derechos humanos y proteger a la población en general, sin castigarla, ni en términos económicos ni de otra forma. Esto es muy importante. Quiero repetir, por tanto, que hemos de dirigir las sanciones hacia quienes son responsables de las violaciones de los derechos humanos y —como ha manifestado el señor Rack—, decantarnos, por ejemplo, por congelar las cuentas o prohibir los visados, con el fin de privar de cualquier posibilidad positiva a aquellos dirigentes o personas responsables de las violaciones de los derechos humanos. Un número de oradores, entre ellos la propia señora Flautre, también han solicitado una evaluación apropiada de las sanciones de la UE y han sugerido el desarrollo de una determinada metodología. Pienso que Jean-Pierre Jouyet ya se ha referido brevemente a la labor realizada a este respecto en el Consejo, que me apresuro a respaldar, y en concreto pienso que debemos mejorar algo en la evaluación antes de imponer sanciones. En esta cuestión también podría ofrecer, una vez más, los servicios de nuestras delegaciones, ya que se encuentran sobre el terreno y tienen un conocimiento muy válido de lo que está ocurriendo; las contribuciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ciertamente resultan muy provechosas en este ámbito. Con respecto a la coherencia, me gustaría decir que las sanciones constituyen una herramienta importante, pero tienen que estar complementadas con un enfoque voluntarioso en nuestra labor de desarrollo: apoyo a las instituciones dedicadas a los derechos humanos, reforma política, fomento de la sociedad civil. Birmania/Myanmar constituye un buen ejemplo de ello. Existen sanciones aplicadas, al tiempo que se mantienen abierta la posibilidad de trabajar con las ONG y las organizaciones de derechos humanos. Creo que se trata de una forma importante de avanzar."@es21
"Härra juhataja, leian, et see oli väga kasulik arutelu, milles tõsteti esile mitmeid väga tähtsaid küsimusi, mille üle meil tuleb sanktsioonide kasutamise korral järele mõelda, kuna sanktsioonid on vaid üks meie välispoliitika vahenditest. Neid tuleks kohaldada alati üksnes pärast hoolikat järelemõtlemist, koos kõigi teiste vahenditega, sealhulgas arendustegevus või poliitilised ja majandusreformid kolmandates riikides. Kõigi nende vahendite abil tahame me saavutada ühte: inimõiguste edendamist ja kaitset. Proua Flautre’i raport näitab selgelt, et meil tuleb seda vahendit veel täiustada ning veenduda, et meie sanktsioonisüsteem on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ega riku peamisi inimõigusi. Usun, et meie kohtud – nagu Euroopa Kohus on täna ka tõepoolest teinud – annavad olulise panuse meie sanktsioonisüsteemi arendamisse, tagades samal ajal selliste juhtpõhimõtete nagu õigusriik ja nõuetekohase menetluse austamine. Veelkord, me peaksime inimõigusi edendama ning laiemat elanikkonda säästma, mitte neid majanduslikult või muul viisil karistama. See on väga tähtis. Seepärast kordan, et me peame suunama sanktsioonid nendele, kes inimõiguste rikkumise eest vastutavad ning – nagu härra Rack ütles – valima näiteks pigem kontode külmutamise ja viisakeelu, et võtta inimõiguste rikkumise eest vastutavatelt juhtidelt või isikutelt kõik positiivsed võimalused. Mitmed sõnavõtjad, teiste hulgas ka proua Flautre, taotlevad lisaks ka ELi sanktsioonide nõuetekohast hindamist ning on teinud ettepaneku teatud metoodika väljatöötamiseks. Leian, et Jean-Pierre Jouyet on juba lühidalt viidanud nõukogu sellealasele tehtud tööle, mida ma tahaksin toetada ning ma leian, et peaksime enne sanktsioonide kehtestamist olukorda ennetava hindamisega parandama. Siinkohal võin taas pakkuda meie delegatsioonide teenuseid, kuna nad on ning omavad toimuvast väga häid teadmisi; selles osas on kindlasti väga kasulik kodanikuühiskonna ja inimõiguste organisatsioonide panus. Sidususe osas tahaksin öelda, et sanktsioonid on oluline vahend, kuid neid tuleb täiendada proaktiivse lähenemisega arendustegevusele: toetada inimõigustega tegelevaid institutsioone, poliitilist reformi, edendades kodanikuühiskonda. Heaks näiteks on Birma/Myanmar. Sanktsioonid on kehtestatud, kuid samal ajal on olemas võimalus teha koostööd valitsusväliste organisatsioonide ning inimõigusorganisatsioonidega. Minu arvates on see oluline samm edasi."@et5
". Arvoisa puhemies, mielestäni tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu, ja siinä otettiin esille monia erittäin tärkeitä aiheita, joita on harkittava pakotteista päätettäessä, sillä pakotteet ovat vain yksi ulkopolitiikan väline. Meidän on sovellettava niitä huolellisen yleisen tarkastelun perusteella yhdessä kaikkien muiden välineiden kanssa, mukaan lukien kehitysyhteistyö tai poliittinen ja taloudellinen uudistaminen kolmansissa maissa. Haluamme kaikilla näillä välineillä saavuttaa yhden asian eli sen, että ihmisoikeuksia vaalitaan ja edistetään. Hélène Flautren mietintö osoittaa selkeästi, että meidän on tarkennettava tätä välinettä edelleen sekä varmistettava, että pakotteita koskeva järjestelmämme on yhdenmukainen kansainvälisen oikeuden kanssa ja että sillä ei loukata kaikkia koskevia perusihmisoikeuksia. Uskon, että tuomioistuimemme − kuten yhteisöjen tuomioistuin tänään − ovat edistäneet merkittävästi pakotteita koskevan järjestelmämme kehittymistä. Ne ovat samalla turvanneet perusperiaatteet, kuten oikeusvaltion ja asianmukaisen käsittelyn. Meidän pitäisi edistää ihmisoikeuksia sekä suojella, eikä rangaista, väestöä joko taloudellisten tai muiden keinojen avulla. Tämä on hyvin tärkeää. Sen vuoksi toistan, että meidän on kohdennettava pakotteita ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneisiin tahoihin ja, kuten Reinhard Rack sanoi, valittava esimerkiksi pankkitilien jäädyttäminen ja viisumikiellot, jotta johtajilta tai ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiltä evätään toimintamahdollisuudet. Monet puheenvuoron esittäjät, kuten esittelijä Hélène Flautre, pyysivät, että EU:n pakotteita olisi arvioitava kunnolla ja he ehdottivat tietyn menettelyn kehittämistä. Jean-Pierre Jouet mainitsi jo lyhyesti neuvoston tässä asiassa tekemän työn, ja haluaisin tukea sitä. Katson erityisesti, että meidän on parannettava jonkin verran ennakkoarviointia ennen kuin määräämme pakotteista. Haluaisin tässä yhteydessä mainita jälleen edustustomme, koska ne toimivat paikan päällä ja niillä on hyvät tiedot ajankohtaisesta kehityksestä. Myös kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusjärjestöjen apu on erittäin hyödyllistä. Johdonmukaisuutta koskevan näkökohdan osalta haluaisin sanoa, että pakotteet ovat tärkeä väline, mutta niitä pitää täydentää kehitystyössämme ennakoivalla lähestymistavalla, eli ihmisoikeusjärjestöjä, poliittista uudistamista ja kansalaisyhteiskunnan edistämistä on tuettava. Burma/Myanmar on siitä hyvä esimerkki. Pakotteet ovat käytössä, ja samaan aikaan pidetään auki mahdollisuutta työskennellä yhdessä kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Tämä on mielestäni tärkeä tapa edetä asiassa."@fi7
"Monsieur le Président, je pense que cette discussion fort utile a mis en évidence plusieurs questions très importantes auxquelles nous devons réfléchir lorsque nous décidons d’imposer des sanctions, parce que les sanctions ne sont qu’un seul des instruments de politique étrangère dont nous disposons. Lorsque nous imposons des sanctions, après mûre réflexion, nous devons toujours utiliser simultanément d’autres outils comme l’aide au développement ou la réforme politique et économique dans des pays tiers. Tous ces outils doivent nous servir à une chose: défendre et promouvoir les droits de l’homme. Le rapport de Mme Flautre indique clairement que nous devons améliorer cet instrument et veiller à ce que notre système de sanctions soit lui-même tout à fait conforme au droit international et qu’il ne viole pas les droits de l’homme essentiels auxquels nous souscrivons tous. Je pense que nos tribunaux – comme la Cour de justice européenne l’a d’ailleurs fait aujourd’hui – contribue de façon significative à développer notre système de sanction tout en préservant les principes fondamentaux comme la règle de droit et la sauvegarde des libertés individuelles. Une fois de plus, nous devons promouvoir les droits de l'homme et protéger la population, et non la punir au niveau économique ou autre. C'est essentiel. Je répète donc que nos sanctions doivent être dirigées contre les responsables de violations de droits de l'homme. Comme l'a dit M. Rack, nous pouvons par exemple décider de bloquer les avoirs bancaires ou de refuser des visas pour priver ces dirigeants ou les responsables des violations des droits de l'homme de toute opportunité positive. Plusieurs orateurs, dont Mme Flautre elle-même, ont également demandé une évaluation correcte des sanctions communautaires et ont suggéré le développement d'une certaine méthodologie. Je pense que Jean-Pierre Jouyet a déjà fait brièvement référence au travail effectué à cet égard au sein du Conseil, auquel j’apporte mon soutien, et je pense plus précisément que nous devons encore améliorer l’évaluation préalable à l’imposition des sanctions. À cet égard, je peux proposer une fois de plus les services de nos délégations, étant donné qu'elles sont sur place et qu'elles ont une excellente connaissance de ce qui se passe. Les contributions de la société civile et des organisations de sauvegarde des droits de l'homme peuvent certainement être très utiles dans ce contexte. En ce qui concerne la cohérence, je tiens à dire que les sanctions constituent un outil important, mais qu'elles doivent être complétées par une approche proactive de notre travail de développement: le soutien apporté aux organisations de défense des droits de l'homme, la réforme politique, la promotion de la société civile. Burma/Myanmar en est un bon exemple. Des sanctions ont été imposées tout en gardant la possibilité de travailler avec des ONG et des organisations de défense des droits de l'homme. Je pense que c'est un progrès important."@fr8
"Elnök úr, azt hiszem ez egy nagyon hasznos vita volt, ami számos nagyon fontos kérdésre mutatott rá, amelyekről el kell gondolkoznunk, amikor a szankciók mellett döntünk, mert a szankciók külpolitikai eszközeink közül csak egyet jelentenek. Mindig gondos általános megfontolást követően, más eszközökkel együtt kell alkalmaznunk őket, ideértve a harmadik országokban végzett fejlesztési munkát vagy a politikai és gazdasági reformot. Mindezekkel az eszközökkel egy dolgot kívánunk elérni: az emberi jogok fenntartását és előmozdítását. Flautre asszony jelentése egyértelműen rávilágít arra, hogy tovább kell finomítanunk ezt az eszközt és meg kell győződnünk arról, hogy szankciórendszerünk önmagában is teljes mértékben összhangban legyen a nemzetközi joggal és ne sértse a magunkénak vallott alapvető emberi jogokat. Úgy vélem, hogy bíróságaink – mint ahogy az Európai Bíróság éppen a mai napon tette – lényeges módon hozzájárulnak szankciórendszerünk fejlesztéséhez, miközben ezzel egyidejűleg őrködnek az olyan alapelvek fölött, mint a jogállamiság és a méltányos eljárás. Egyébként nekünk az emberi jogokat kell előmozdítanunk, és mentenünk kell a lakosságot, nem pedig büntetnünk őket gazdaságilag vagy más módon. Ez nagyon fontos. Megismétlem ezért, hogy szankcióinkkal azokat kell megcéloznunk, akik felelnek az emberi jogok megsértéséért, és – amint Rack úr mondta – például a számlák befagyasztását, vagy a vízumok kiadásának tilalmát kell választanunk annak érdekében, hogy az emberi jogok megsértéséért felelős vezetőket és másokat megfosszunk mindenféle pozitív lehetőségtől. Több felszólaló, sőt maga Flautre asszony is kérte az EU szankcióinak megfelelő értékelését, és javasolta bizonyos metodika kidolgozását. Azt hiszem, Jean-Pierre Jouyet már röviden utalt e tekintetben a Tanácsban végzett munkára, amelyet támogatni szeretnék; különösen is azt gondolom, hogy valamiképpen javítanunk kell a szankciók bevezetése előtt az értékelésen. Itt ismételten szeretném felajánlani delegációink szolgálatait, mert ők vannak az adott helyen, és nagy jól ismerik, ami ott történik; természetesen a civil társadalom és az emberi jogi szervezetek hozzájárulásai is nagyon hasznosak. Ami a koherenciát illeti, szeretném azt mondani, hogy a szankcionálás fontos eszköz, de azt proaktív megközelítéssel kell kiegészíteni fejlesztési munkánk során: emberi jogi intézmények támogatása, politikai reform, a civil társadalom előmozdítása. Erre jó példa Burma/Mianmar. Ott vannak szankciók és ugyanakkor nyitva tartjuk a civil szervezetekkel és az emberi jogi szervezetekkel való együttműködés lehetőségét. Azt hiszem, ez fontos, előremutató út."@hu11
". Signor Presidente, penso che questa sia stata una discussione molto utile, che ha sottolineato diverse questioni molto importanti su cui dobbiamo riflettere, quando optiamo per le sanzioni, perché esse costituiscono solo uno dei nostri strumenti di politica estera. Dobbiamo applicarle sempre, dopo un’accurata riflessione generale, unitamente ad altri strumenti, tra cui il lavoro di sviluppo e la riforma politica ed economica nei paesi terzi. Con tutti questi strumenti, desideriamo conseguire una cosa: sostenere e promuovere i diritti umani. La relazione dell’onorevole Flautre dimostra chiaramente che dobbiamo raffinare ulteriormente questo strumento e assicurare che il nostro sistema di sanzioni sia di per sé pienamente in linea con il diritto internazionale e che non violi i diritti umani fondamentali che tutti noi sottoscriviamo. Credo che le nostre corti – come la Corte di giustizia europea ha senza dubbio fatto oggi – contribuiscano in modo sostanziale a sviluppare il nostro sistema di sanzioni, salvaguardando al contempo principi fondamentali come lo Stato di diritto e il diritto alla difesa. Ancora, dobbiamo promuovere i diritti umani e risparmiare il resto della popolazione, non punirlo, economicamente o in altro modo. Questo è molto importante. Ripeterò, pertanto, che dobbiamo rivolgere le sanzioni contro coloro che sono responsabili di violazioni dei diritti umani e – come affermato dall’onorevole Rack – optare ad esempio per il congelamento dei conti correnti e per i divieti sui visti al fine di privare di qualsiasi possibilità concreta quei e coloro che sono responsabili di violazioni di diritti umani Diversi oratori, senza dubbio la stessa onorevole Flautre, hanno altresì richiesto un’adeguata valutazione delle sanzioni UE e hanno suggerito lo sviluppo di una certa metodologia. Penso che Jean-Pierre Jouyet abbia già riferito brevemente in merito al lavoro svolto a questo riguardo in seno al Consiglio, che desidero appoggiare, e in particolare penso che dobbiamo migliorare molto in merito alla valutazione prima di imporre sanzioni. Qui potrei altresì offrire nuovamente i servizi delle nostre delegazioni, perché sono e hanno una conoscenza molto buona di ciò che accade; lì, i contributi della società civile e delle organizzazioni per i diritti umani sono certamente molto utili. In merito alla coerenza, desidero dire che le sanzioni costituiscono uno strumento importante, ma che debbano essere completate da un approccio proattivo nel nostro lavoro di sviluppo: sostegno alle istituzioni per i diritti umani, riforma politica, promozione della società civile. La Birmania/Myanmar costituisce un buon esempio; vi sono le sanzioni, mantenendo al contempo aperta la possibilità di lavorare con ONG e organizzazioni per i diritti umani. Penso che questo sia un modo valido di procedere."@it12
"Gerb. pirmininke, mano nuomone, tai buvo ypač naudingos diskusijos, kadangi jos pabrėžė daug labai svarbių klausimų, į kuriuos turime atsižvelgti pasirinkdami tam tikras sankcijas. Jos juk yra tik viena mūsų užsienio politikos priemonių. Visuomet turime taikyti jas tik atidžiai visapusiškai apsvarstę ir kartu su visomis kitomis priemonėmis, įskaitant ir darbą plėtros srityje ar politines ir ekonomines trečiosiose šalyse vykdomas reformas. Visomis šiomis priemonėmis norime pasiekti vieną tikslą: palaikyti ir skatinti žmogaus teises. H. Flautre pranešimas aiškiai rodo, kad ir toliau reikia tobulinti šias priemones ir užtikrinti, kad mūsų sankcijų sistema visiškai atitiktų tarptautinės teisės aktus ir nepažeistų pagrindinių žmogaus teisių, kurioms visi pritariame. Manau, kad mūsų teismai – kaip šiandien padarė Europos Teisingumo Teismas – iš esmės prisideda prie mūsų sankcijų sistemos vystymo ir kartu saugo tokius pagrindinius principus kaip teisinė valstybė ir teisingas procesas. Paminėsiu dar kartą, mes turėtume skatinti žmogaus teises ir apsaugoti didesnį gyventojų skaičių, o ne bausti juos ekonominėmis ar kitokiomis bausmėmis. Tai yra labai svarbu, todėl, pasikartosiu, turime tiksliai skirti sankcijas tiems, kurie yra atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus ir – kaip sakė R. Rack – parinkti, pavyzdžiui, sąskaitų įšaldymo ar vizų neišdavimo bausmes, kad taip atimtume iš lyderių ar už žmogaus teisių pažeidimus atsakingų asmenų bet kokias pozityvias galimybes. Daugelis pasisakiusiųjų ir pati H. Flautre prašė tinkamo ES taikomų sankcijų įvertinimo ir pasiūlė pasinaudoti tam tikromis metodologijos procedūromis. Manau, kad Jean-Pierre Jouyet trumpai užsiminė apie darbą, kurį šiuo klausimu atliko Taryba ir kurį aš norėčiau paremti. Visų pirma aš manau, kad prieš skirdami sankcijas turėtume patobulinti kai ką įvertinimo srityje. Šiuo atveju galėčiau dar kartą pasiūlyti mūsų delegacijų paslaugas, kadangi jos yra ir turi sukaupusios žinių apie tai, kas vyksta; pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių organizacijų prisijungimas šioje srityje irgi yra labai naudingas. Dėl nuoseklumo, tai norėčiau pasakyti, kad sankcijos yra svarbi priemonė, tačiau mūsų plėtros darbuose jos turi būti papildytos iniciatyviu požiūriu: parama žmogaus teisių institucijoms, politinėmis reformomis ir pilietinės visuomenės skatinimu. Mianmaro atvejis yra geras to pavyzdys: sankcijos ten yra taikomos, tačiau paliekama galimybė dirbti su nevyriausybinėmis ir žmogaus teisių organizacijomis. Manau, kad tai vienas svarbus kelias, kuriuo turime eiti pirmyn."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka šī bija ļoti lietderīga diskusija, kurā tika uzsvērta virkne ļoti būtisku jautājumu, kas mums ir jāpārdomā, izvēloties sankcijas, jo sankcijas ir tikai viens no mūsu ārpolitikas instrumentiem. Mums pēc rūpīgiem visaptverošiem apsvērumiem tās vienmēr ir jāpiemēro kopā ar visiem citiem instrumentiem, starp tiem arī ar izstrādes darbu vai ar politiskām un ekonomiskām reformām trešās valstīs. Ar visiem šiem instrumentiem mēs vēlamies panākt tikai vienu: cilvēktiesību aizstāvēšanu un veicināšanu. kundzes ziņojums skaidri parāda, ka mums šis instruments ir jāuzlabo un ir jānodrošina, lai mūsu sankciju sistēma kā tāda pilnībā būtu atbilstoša starptautiskajiem tiesību aktiem un nepārkāptu cilvēka pamattiesības, kuras mēs visi atbalstām. Es uzskatu, ka mūsu tiesas – līdzīgi, kā to šodien patiesi darīja Eiropas Kopienu Tiesa – veic ievērojamu ieguldījumu mūsu sankciju sistēmas attīstībā, tajā pat laikā aizsargājot pamatprincipus, piemēram, tiesiskuma un taisnīga procesa principu. Vēlreiz vēlos norādīt, ka mums ir jāveicina cilvēktiesības un jāpasargā plaši iedzīvotāju slāņi, nesodot tos ne ekonomiski, ne citā veidā. Tas ir ļoti būtiski. Tādēļ es atkārtošu, ka mums ir jāvērš sankcijas pret tiem, kuri ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un — kā jau norādīja kungs — jāizvēlas, piemēram, kontu iesaldēšana un vīzu aizliegumi, lai atņemtu attiecīgajiem līderiem vai atbildīgajiem par cilvēktiesību pārkāpumiem jebkādas iespējas gūt pašlabumu. Virkne runātāju un arī kundze arī lūdza veikt atbilstošu ES sankciju izvērtējumu un ierosināja noteiktas metodoloģijas attīstīšanu. Es domāju, ka jau īsumā atsaucās uz darbu, kas šajā sakarā paveikts Padomē, ko es vēlos atbalstīt, un īpaši es domāju, ka mums pirms sankciju piemērošanas nedaudz ir jāuzlabo vērtējums. Šajā sakarā es atkal varētu piedāvāt mūsu delegāciju pakalpojumus, jo tās ir un tām ir labas zināšanas par notiekošo; ļoti lietderīgs šeit ir pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību organizāciju ieguldījums. Attiecībā uz savstarpējo saistību es vēlētos teikt, ka sankcijas ir būtisks instruments, tomēr tās ir jāpapildina ar proaktīvu pieeju mūsu izstrādes darbam: ar atbalstu cilvēktiesību organizācijām, politiskām reformām, pilsoniskās sabiedrības veicināšanu. Labs piemērs šajā sakarā ir Birma/Mjanma. Šeit ir sankcijas, tajā pat laikā ir atvērta iespēja sadarboties ar NVO un cilvēktiesību organizācijām. Es uzskatu, ka tas ir būtisks solis uz priekšu."@lv13
"Mr President, I think this was a very useful discussion which highlighted a number of very important issues that we have to reflect upon when we opt for sanctions, because sanctions are just one of our foreign policy tools. We always have to apply them, after careful overall reflection, in conjunction with all other tools, including development work or political and economic reform in third countries. With all these tools we want to achieve one thing: upholding and promoting human rights. Mrs Flautre’s report clearly shows that we need to refine this instrument further and make sure that our system of sanctions is in itself fully in line with international law, and does not violate fundamental human rights we all subscribe to. I believe that our courts – as indeed the European Court of Justice has done today – contribute substantially to developing our sanctions system while at the same time safeguarding fundamental principles like the rule of law and due process. Again, we should promote human rights and save the wider population, not punish them, either economically or otherwise. This is very important. I shall repeat, therefore, that we must target sanctions at those responsible for human rights violations and – as Mr Rack said – opt for instance for freezing accounts and visa bans so as to deprive those leaders or those responsible for human rights violations of any positive possibilities. A number of speakers, indeed Mrs Flautre herself, have also asked for a proper evaluation of EU sanctions and have suggested the development of a certain methodology. I think Jean-Pierre Jouyet has already briefly referred to the work done in this respect in the Council, which I would like to support, and in particular I think we should improve somewhat on the evaluation before imposing sanctions. Here I could also offer again the services of our delegations because they are and they have a very good knowledge of what is going on; contributions by civil society and human rights organisations are certainly very useful there. With regard to coherence I would like to say that sanctions are an important tool, but they must be complemented with a proactive approach in our development work: support for human rights institutions, political reform, promoting of civil society. Burma/Myanmar is a good example of that. Sanctions are there while, at the same time, keeping open the possibility of working with NGOs and human rights organisations. I think this is one important way forward."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik vind dat dit een zeer nuttige discussie was waarin een aantal zeer belangrijke kwesties aan bod is gekomen waar we over na zullen moeten denken wanneer we ervoor kiezen sancties in te stellen, aangezien sancties niet het enige instrument van ons extern beleid zijn. We moeten sancties, na zorgvuldige overweging, altijd in combinatie met alle andere instrumenten toepassen, met inbegrip van ontwikkelingswerk of politieke en economische hervormingen in derde landen. Al deze instrumenten zijn op een doel gericht: de handhaving en bevordering van de mensenrechten. Het verslag van mevrouw Flautre toont duidelijk aan dat we dit instrument verder moeten verfijnen en ervoor moeten zorgen dat ons stelsel van sancties zelf volledig in overeenstemming is met het internationaal recht en niet indruist tegen fundamentele mensenrechten die wij allen onderschrijven. Ik ben van mening dat onze rechtbanken – zoals het Europees Hof van Justitie in zijn arrest van vandaag – in grote mate bijdragen tot de ontwikkeling van ons sanctiestelsel en tegelijkertijd fundamentele beginselen waarborgen zoals de rechtsstaat en het recht op een behoorlijk proces. Nogmaals, we dienen de mensenrechten te bevorderen en de brede bevolking te ontzien en niet te bestraffen, noch economisch noch op andere wijze. Dit is zeer belangrijk. Ik herhaal daarom dat onze sancties moeten zijn gericht op diegenen die voor mensenrechtenschendingen verantwoordelijk zijn en dat we – zoals mijnheer Rack heeft gezegd – bijvoorbeeld bankrekeningen moeten laten bevriezen en een visumverbod moeten uitvaardigen om de leiders of die verantwoordelijken allerlei mogelijkheden te ontnemen. Een aantal sprekers, en ook mevrouw Flautre zelf, heeft om een behoorlijke evaluatie van EU-sancties verzocht en hebben voorgesteld een bepaalde methodologie te ontwikkelen. Volgens mij is Jean-Pierre Jouyet al kort ingegaan op het werk dat in dit verband wordt verricht in de Raad, waar ik geheel achter sta, en met name ben ik van mening dat we de ex ante-evaluatie een stuk moeten verbeteren voordat we sancties opleggen. Hier kan ik ook nog eens de diensten van onze delegaties aanbieden, aangezien zij ter plekke zijn en goed weten wat er aan de hand is; bijdragen van maatschappelijke en van mensenrechtenorganisaties kunnen hier ongetwijfeld van groot nut zijn. Met betrekking tot de coherentie van het beleid zou ik willen zeggen dat sancties weliswaar een belangrijk instrument zijn, maar dat zij moeten worden aangevuld door een proactieve aanpak van ons ontwikkelingswerk: steun voor mensenrechteninstellingen, politieke hervormingen, de bevordering van het maatschappelijk middenveld. Birma/Myanmar is hiervoor een goed voorbeeld. Er zijn sancties, maar tegelijkertijd houden we mogelijkheid open om met NGO’s en mensenrechtenorganisaties samen te werken. Ik geloof dat dit een belangrijke stap voorwaarts is."@nl3
"Panie przewodniczący! Sądzę, że była to bardzo pożyteczna dyskusja, która podkreśliła kilka bardzo ważnych zagadnień, nad którymi musimy się zastanowić, kiedy decydujemy się na sankcje, ponieważ sankcje są tylko jednym z narzędzi naszej polityki zagranicznej. Zawsze musimy je stosować po uważnej całościowej refleksji, razem ze wszystkimi innymi narzędziami, w tym pracą rozwojową lub reformami politycznymi i gospodarczymi w krajach trzecich. Wszystkie te narzędzia służą jednemu celowi: zachowaniu i szerzeniu praw człowieka. Sprawozdanie pani poseł Flautre jasno pokazuje, że musimy udoskonalić to narzędzie i zapewnić pełną zgodność naszego systemu sankcji z prawem międzynarodowym i podstawowymi prawami człowieka, które wszyscy uznajemy. Myślę, że nasze sądy – tak jak dzisiaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości – przyczyniają się znacznie do rozwoju naszego systemu sankcji, jednocześnie strzegąc podstawowych zasad, takich jak państwo prawa i prawo do obrony. Powinniśmy szerzyć prawa człowieka i ratować szerszą populację, a nie karać ją ekonomicznie lub w inny sposób. Jest to bardzo ważne. Dlatego powtarzam: musimy wymierzać sankcje przeciwko tym, którzy łamią prawa człowieka, i jak powiedział pan poseł Rack, decydować się na przykład na zamrażanie kont i zakazy wjazdu, aby w ten sposób ograniczyć możliwości przywódców i osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka. Kilka osób, które zabierało głos, w tym pani Flautre, zwróciło się o właściwą ocenę sankcji UE i zasugerowało opracowanie pewnej metodologii. Myślę, że Jean-Pierre Jouyet wspomniał krótko o pracy wykonanej w tym obszarze w Radzie, którą chciałabym poprzeć; sądzę, że w szczególności powinniśmy dopracować nieco ocenę przed nałożeniem sankcji. Mogę tu znowu polecić nasze delegacje, ponieważ znajdują się one na miejscu i posiadają bardzo dobrą wiedzę na temat tego, co się dzieje; wkład społeczeństwa obywatelskiego i organizacji praw człowieka jest również z pewnością bardzo przydatny. Co do spójności chciałabym powiedzieć, że sankcje są ważnym narzędziem, ale muszą być uzupełnione proaktywnym podejściem w naszej pracy rozwojowej: poparciem dla organizacji praw człowieka, reform politycznych, promowania społeczeństwa obywatelskiego. Birma/Myanmar jest tego dobrym przykładem. Pomimo nałożonych na nią sankcji wciąż pozostaje możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi i praw człowieka. Myślę, że jest to jedna z ważnych dróg naprzód."@pl16
"Senhor Presidente, creio que tivemos um debate extremamente útil que salientou uma série de questões de grande importância sobre as quais há que reflectir quando optamos por sanções, na medida em que as sanções são apenas um dos nossos instrumentos de política externa. Cumpre-nos sempre aplicá-las após uma reflexão global e aturada, em conjugação com todo um conjunto de outros instrumentos, incluindo o trabalho na área do desenvolvimento ou reformas de natureza política e económica em países terceiros. Com todos estes instrumentos, queremos alcançar uma coisa: defender e promover os direitos humanos. O relatório da senhora deputada Flautre mostra claramente que precisamos ainda de aperfeiçoar este instrumento e garantir que o nosso regime de sanções está totalmente em conformidade com o direito internacional e não viola direitos humanos fundamentais que todos nós subscrevemos. Creio que os nossos tribunais – como de facto o Tribunal Europeu de Justiça fez hoje – contribuem substancialmente para o desenvolvimento do nosso regime de sanções enquanto, paralelamente, salvaguardam os princípios fundamentais como o Estado de direito e o direito a um processo equitativo. Mais uma vez, devemos promover os direitos humanos e poupar as populações em geral, não puni-las, quer economicamente, quer de outra forma. Este aspecto é muito importante. Gostaria pois de voltar a dizer que temos a obrigação de fazer incidir as sanções sobre os responsáveis pelas violações dos direitos humanos e – como disse o senhor deputado Rack – optar, por exemplo, por congelar contas e interditar a emissão de vistos de modo a privar esses líderes ou os responsáveis pelas violações dos direitos humanos de possibilidades positivas. Uma série de oradores, na verdade a própria senhora deputada Flautre, também solicitou uma avaliação adequada das sanções da UE e propôs o desenvolvimento de uma certa metodologia. Creio que o Presidente em exercício do Conselho, o senhor Jean-Pierre Jouyet, já se referiu sumariamente ao trabalho desenvolvido a este respeito no Conselho, trabalho esse que gostaria de apoiar; creio que devemos, concretamente, melhorar de alguma forma a avaliação antes da imposição das sanções. Relativamente a esta questão, também posso colocar novamente à disposição os serviços das nossas delegações porque elas estão e têm um bom conhecimento do que se passa. As contribuições da sociedade civil e das organizações dos direitos humanos são seguramente muito úteis neste domínio. Com respeito à coerência, gostaria de dizer que as sanções constituem um instrumento importante, mas têm de ser complementadas com uma abordagem proactiva no nosso trabalho na área do desenvolvimento: apoiar as instituições dos direitos humanos, as reformas políticas, e a promoção da sociedade civil. A Birmânia é um bom exemplo disso. As sanções existem, embora, ao mesmo tempo, se mantenha aberta a possibilidade de trabalhar com as ONG e as organizações de direitos humanos. Penso que este é o caminho que interessa seguir."@pt17
"Mr President, I think this was a very useful discussion which highlighted a number of very important issues that we have to reflect upon when we opt for sanctions, because sanctions are just one of our foreign policy tools. We always have to apply them, after careful overall reflection, in conjunction with all other tools, including development work or political and economic reform in third countries. With all these tools we want to achieve one thing: upholding and promoting human rights. Mrs Flautre’s report clearly shows that we need to refine this instrument further and make sure that our system of sanctions is in itself fully in line with international law, and does not violate fundamental human rights we all subscribe to. I believe that our courts – as indeed the European Court of Justice has done today – contribute substantially to developing our sanctions system while at the same time safeguarding fundamental principles like the rule of law and due process. Again, we should promote human rights and save the wider population, not punish them, either economically or otherwise. This is very important. I shall repeat, therefore, that we must target sanctions at those responsible for human rights violations and – as Mr Rack said – opt for instance for freezing accounts and visa bans so as to deprive those leaders or those responsible for human rights violations of any positive possibilities. A number of speakers, indeed Mrs Flautre herself, have also asked for a proper evaluation of EU sanctions and have suggested the development of a certain methodology. I think Jean-Pierre Jouyet has already briefly referred to the work done in this respect in the Council, which I would like to support, and in particular I think we should improve somewhat on the evaluation before imposing sanctions. Here I could also offer again the services of our delegations because they are and they have a very good knowledge of what is going on; contributions by civil society and human rights organisations are certainly very useful there. With regard to coherence I would like to say that sanctions are an important tool, but they must be complemented with a proactive approach in our development work: support for human rights institutions, political reform, promoting of civil society. Burma/Myanmar is a good example of that. Sanctions are there while, at the same time, keeping open the possibility of working with NGOs and human rights organisations. I think this is one important way forward."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, myslím si, že to bola veľmi užitočná diskusia, ktorá poukázala na viacero veľmi dôležitých otázok, nad ktorými sa musíme zamyslieť pri prijímaní rozhodnutí o sankciách, pretože sankcie predstavujú len jeden z nástrojov našej zahraničnej politiky. V prípade, že sa ich rozhodneme použiť, musí sa tak stať po pozornom zvážení celkovej situácie, v spojení s ostatnými nástrojmi, vrátane rozvojovej práce a politickej a hospodárskej reformy v tretích krajinách. Prostredníctvom všetkých týchto nástrojov sa usilujeme o jedno, o potvrdenie a podporu ľudských práv. Správa pani Flautrovej jasne dokazuje, že je potrebné tento nástroj ešte viac zdokonaliť. Musíme zabezpečiť, aby bol samotný systém sankcií v plnej miere v súlade s medzinárodným právom, a aby neporušoval základné ľudské práva, ku ktorým sa všetci hlásime. Som presvedčená, že naše súdy (ako to dnes potvrdil aj Európsky súdny dvor) v podstatnej miere prispievajú k rozvoju nášho systému sankcií, pričom zároveň zaručujú dodržiavanie základných zásad, napríklad dodržiavanie právneho štátu alebo riadneho procesu. Dovoľte mi zopakovať, že by sme mali podporovať ľudské práva a chrániť bežné obyvateľstvo, nemali by sme ho trestať, ani hospodársky, ani nijakým iným spôsobom. Toto je veľmi dôležité. Preto zopakujem, že je potrebné, aby sme sankcie zacielili na osoby, ktoré sú zodpovedné za porušovanie ľudských práv, a ako povedal pán Rack, mali by sme zvoliť napríklad zmrazenie účtov alebo zákaz udelenia víz, aby sme týmto čelným predstaviteľom alebo osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv zabránili využívať akékoľvek pozitívne možnosti. Mnoho rečníkov, medzi ktorých patrí aj samotná pani Flautrová, žiadalo o riadne hodnotenie sankcií, pričom navrhli vypracovať určitú metodológiu. Myslím si, že pán Jean-Pierre Jouyet už stručne popísal prácu, ktorú v tomto smere vykonáva Rada. Chcem ju podporiť, no najmä si myslím, že by sme sa mali o niečo zlepšiť, pokiaľ ide o hodnotenie pred zavedením sankcií. Aj v tomto prípade môžem ponúknuť služby našich delegácií, pretože pôsobia priamo v danej lokalite a veľmi dobre vedia, čo sa tam deje. Samozrejme, veľmi užitočným v tomto smere je aj príspevok občianskej spoločnosti a organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv. Čo sa týka súdržnosti, chcem povedať, že sankcie predstavujú dôležitý nástroj, no je potrebné, aby boli doplnené proaktívnym prístupom našej rozvojovej práce, napríklad vo forme podpory inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, vo forme politickej reformy, či podpory občianskej spoločnosti. Dobrým príkladom v tejto súvislosti je Barma/Mjanmarsko. Na túto krajinu boli uvalené sankcie, no zároveň sme ponechali otvorenú možnosť spolupráce s mimovládnymi organizáciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti ľudských práv. Myslím si, že toto je jeden z dôležitých postupov, ktorým môžeme napredovať."@sk19
". Gospod predsednik, menim, da je to bila zelo koristna razprava, ki je poudarila številna zelo pomembna vprašanja, ki jih moramo upoštevati pri morebitni uvedbi sankcij, kajti sankcije so le eno od orodij naše zunanje politike. Te sankcije je treba po temeljitem razmisleku vedno uporabiti skupaj z vsemi drugimi orodji, vključno z razvojnim delom ali politično in gospodarsko reformo v tretjih državah. Z vsemi temi orodji želimo izpolniti le en cilj, tj. spoštovanje in spodbujanje človekovih pravic. Poročilo gospe Flautre jasno dokazuje, da moramo še bolj izboljšati ta instrument ter zagotoviti, da je naš sistem sankcij v celoti v skladu z mednarodnim pravom in da ne krši temeljnih človekovih pravic, ki jih vsi zagovarjamo. Menim, da naša sodišča znatno prispevajo k razvoju našega sistema sankcij ter hkrati varujejo temeljna načela, kot sta pravna država in pravični postopek, pri čemer je Sodišče Evropskih skupnosti danes to ponovno dokazalo. Poleg tega menim, da moramo spodbujati človekove pravice in preprečiti, da bi gospodarske ali katere koli druge sankcije škodile širšemu prebivalstvu. To je zelo pomembno. Zato ponovno poudarjam, da moramo sankcije usmeriti proti tistim, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic, ter se odločiti na primer za zamrznitev bančnih računov ali prepoved izdaje vizumov, kot je povedal gospod Rack, s čimer bi omejili ugodnosti teh voditeljev ali tistih, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic. Poleg tega so številni poslanci, vključno z gospo Flautre, pozivali k ustrezni oceni sankcij EU ter predlagali oblikovanje posebne metodologije. Mislim, da je delo, ki v zvezi s tem poteka v Svetu in ki ga tudi podpiram, na kratko omenil že gospod Jean-Pierre Jouyet, pri čemer menim, da se moramo na podlagi predhodne ocene nekoliko izboljšati, preden se odločimo za uvedbo sankcij. V zvezi s tem lahko ponovno ponudim storitve naših delegacij, ki delujejo na samem kraju in se zato najbolj zavedajo razmer v posameznih državah, pri čemer so prispevki civilne družbe in organizacij za človekove pravice v teh državah seveda zelo koristni. V zvezi s skladnostjo poudarjam, da so sankcije pomembno orodje, vendar jih je treba pri našem razvojnem delu dopolniti s proaktivnim pristopom, ki vključuje podporo za institucije za človekove pravice, politično reformo in spodbujanje civilne družbe. Dober primer tega je Burma. Sankcije, ki se tam izvajajo, hkrati zagotavljajo možnost sodelovanja z nevladnimi organizacijami in organizacijami za človekove pravice. Menim, da je to pomemben korak naprej."@sl20
"Herr talman! Jag anser att det varit en mycket fruktsam diskussion och att man betonat flera mycket viktiga frågor som vi måste reflektera över innan vi väljer sanktioner, eftersom sanktioner bara är ett av våra utrikespolitiska instrument. Sanktioner måste föregås av noggrant och allsidigt övervägande från vår sida och måste alltid tillämpas tillsammans med alla andra verktyg, inklusive utvecklingsarbete eller politiska och ekonomiska reformer i tredjeländer. Målet med alla dessa verktyg är ett enda: att upprätthålla och främja mänskliga rättigheter. Hélène Flautres betänkande är ett tydligt tecken på att vi behöver förfina detta instrument ytterligare och se till att vårt sanktionssystem är helt och hållet förenligt med internationell rätt samt att det inte kränker de grundläggande mänskliga rättigheter vi alla ansluter oss till. Jag menar att våra domstolar – som EG-domstolen verkligen har gjort i dag – verkligen bidrar till att utveckla våra sanktionssystem samtidigt som de ser till att grundläggande principer, såsom rättstatsprincipen och korrekta förfaranden, följs. Vi måste främja mänskliga rättigheter och rädda den större delen av befolkningen i stället för att bestraffa dem, vare sig ekonomiskt eller på andra sätt. Det här är mycket viktigt. Därför upprepar jag att vi måste rikta sanktionerna mot dem som bryter mot de mänskliga rättigheterna och – som Reinhard Rack sa – till exempel välja frysning av konton och viseringsförbud för att beröva ledarna eller dem som bär ansvaret för kränkningar av mänskliga rättigheter alla positiva möjligheter. Ett antal talare, inklusive Hélène Flautre själv, har också bett om en ordentlig utvärdering av EU:s sanktioner och föreslagit att man utvecklar en metod. Jag tror att Jean-Pierre Jouyet redan kortfattat har nämnt rådets arbete på det här området, som jag skulle vilja stödja. Framför allt menar jag att vi bör förbättra förhandsbedömningen innan vi tillämpar sanktioner. Här skulle jag återigen kunna erbjuda hjälp från våra delegationer, eftersom de är på plats och har en mycket stor kännedom om vad som sker. Bidrag från civilsamhället och människorättsorganisationer är givetvis också mycket användbara. När det gäller samstämmighet anser jag att sanktioner är ett viktigt verktyg men att de måste kompletteras med en förebyggande ansats i vårt utvecklingsarbete, vilket innebär stöd till människorättsinstitutioner, politisk reform och främjande av civilsamhället. Burma/Myanmar är ett bra exempel på det. Där tillämpar man sanktioner samtidigt som man håller möjligheten öppen att arbeta med icke-statliga organisationer och människorättsorganisationer. Jag menar att det är viktigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"ex ante"18,15,1,19,14,11,16,13,4,21,17,12,8
"sur place"18,5,15,14,13,4,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph