Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.23.3-222"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vēlos uzteikt kundzes centienus stiprināt Eiropas Savienības rīcībspēju un celt tās autoritāti. Nav šaubu, ka sankcijas jāpiemēro elastīgi, taču referente vienlaicīgi norāda arī uz dubulto standartu nepieļaujamību. Nekonsekvence apdraud ticību Eiropas Savienības sankcijām un tās politikai. Eiropas Savienība sevi kompromitē, ja pati ievieš un pati pārkāpj sankciju režīmu, kā tas ir gadījumā pret . Eiropas Savienība nereti izturas atšķirīgi pret trešām valstīm. Tam ir savas sekas. ES pieļāvīgā nostāja Gruzijas jautājumā Krievijā izraisījusi īstu sajūsmas eksploziju. Viņuprāt, militāra agresija ir īstais cilvēktiesību aizsardzības instruments. Protams, pasaulē valda dažādas vērtības. KĀDP bezzobainība ir kā lakmusa papīrs, kas parāda, ka ES iet biznesa interešu pavadā. Pragmatiski vērtējot, tā arī jābūt. Diemžēl tas vairo atsevišķu lielvaru nesodāmības sajūtu, to apziņu, ka starptautiskās tiesības var pārkāpt. Šodienas dubultie standarti nākotnē radīs vēl daudz problēmu."@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dovolte mi pochválit paní Flautreovou za to, že se snaží o posilnění způsobilosti a zvýšení autority Evropské unie. Nepochybuji o tom, že je třeba, aby byly sankce uplatňovány flexibilně, ale paní zpravodajka zároveň poukazuje na to, že je nepřípustné, aby se při zavádění sankcí používal dvojí metr. Nedostatečná konzistentnost ohrožuje důvěryhodnost evropských sankcí a politik. Evropská unie se sama kompromituje, když zavede režim sankcí, a potom ho sama poruší, jako v případě Roberta Mugabeho. Poměrně často se chová Evropská unie k zemím mimo EU rozdílně, což má své následky. Povolný postoj Evropské unie k otázce Gruzie způsobil v Rusku skutečný výbuch nadšení. Podle jejich názoru je vojenská agrese nejlepším nástrojem na ochranu lidských práv. V různých částech světa samozřejmě vládnou různé hodnoty. Bezzubost společné zahraniční a bezpečnostní politiky je důkazem toho, že v Evropské unii vládnou obchodní zájmy. Když to posoudíme z praktického hlediska, nemůže tomu být jinak. Bohužel zvyšuje se tím dojem beztrestnosti určitých hlavních mocností a posilňuje se i jejich vědomí, že mohou porušovat mezinárodní práva. Používání dvojího metru v současnosti způsobí ještě víc problémů v budoucnosti."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne rose fru Flautres forsøg på at styrke EU's kompetence og forøge dets indflydelse. Jeg er ikke i tvivl om, at sanktioner skal anvendes fleksibelt, men samtidig påpeger ordføreren også det uacceptable ved dobbeltmoral. Manglende konsekvens er en trussel for troværdigheden af EU's sanktioner og politikker. EU kompromitterer sig selv, hvis det indfører et sanktionsregime og derefter selv bryder det, som tilfældet er med Robert Mugabe. EU behandler ikke sjældent ikkeEU-lande forskelligt. Det har konsekvenser. EU's føjelige holdning til Georgia-sagen forårsagede en regulær eksplosion af begejstring i Rusland. Efter deres mening er militær aggression det bedste instrument til beskyttelse af menneskerettighederne. Rundt om i verden er det bestemt forskellige holdninger, der er fremherskende. Den tandløse fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik beviser, at EU styres af erhvervsinteresser. Når vi vurderer den ud fra en praktisk synsvinkel, kan det ikke være anderledes. Desværre forøger det visse større magters følelse af straffrihed og deres bevidsthed om, at de kan overtræde internationale rettigheder. Dobbeltmoral i dag vil medføre endnu flere problemer i fremtiden."@da2
"Ich möchte den Bemühungen von Frau Flautre, die Fähigkeiten der Europäischen Union zu stärken und ihre Autorität zu erhöhen, mein Lob aussprechen. Ich bezweifle nicht, dass Sanktionen flexibel eingesetzt werden müssen, aber die Berichterstatterin weist zugleich darauf hin, dass es nicht hinnehmbar ist, mit zweierlei Maß zu messen. Ein Mangel an Folgerichtigkeit bedroht die Glaubwürdigkeit der Sanktionen und Politiken Europas. Die Europäische Union kompromittiert sich selbst, wenn sie ein Sanktionssystem einführt und dann selbst dagegen verstößt, wie es bei Robert Mugabe der Fall ist. Die Europäische Union behandelt Nicht-EU-Länder nicht selten auf unterschiedliche Weise. Das hat Folgen. Die zustimmende Haltung der EU in der Georgien-Frage führte in Russland zu einer wahren Welle des Enthusiasmus. Nach Meinung dieses Landes ist militärische Aggression das beste Instrument zum Schutz der Menschenrechte. Natürlich setzen sich in der ganzen Welt unterschiedliche Werte durch. Die Zahnlosigkeit der GASP ist ein Beweis dafür, dass sich die EU von wirtschaftlichen Interessen leiten lässt. Wenn wir sie praktisch bewerten, muss dies der Fall sein. Leider steigert dies das Gefühl der Straflosigkeit seitens gewisser Großmächte und ihr Bewusstsein, dass sie internationales Recht brechen können. Die gegenwärtige Doppelmoral wird in der Zukunft zu noch mehr Problemen führen."@de9
"Θα ήθελα να σχολιάσω τις προσπάθειες της κ. Flautre να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αυξήσει το κύρος της. Δεν αμφισβητώ ότι οι κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με ευελιξία, ταυτόχρονα όμως η εισηγήτρια υπογραμμίζει επίσης ότι είναι απαράδεκτα τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η έλλειψη συνέπειας συνιστά απειλή για την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών κυρώσεων και πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται εάν θεσπίσει ένα καθεστώς κυρώσεων και μετά το παραβιάσει η ίδια, όπως στην περίπτωση του Robert Mugabe. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να αντιμετωπίζει η ΕΕ διαφορετικά τις χώρες εκτός ΕΕ. Αυτό έχει συνέπειες. Η υποχωρητική στάση της ΕΕ στο θέμα της Γεωργίας προξένησε κυριολεκτικά μια έκρηξη ενθουσιασμού στη Ρωσία, όπου η στρατιωτική επίθεση θεωρείται το καλύτερο μέσον προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ασφαλώς, οι αξίες που επικρατούν στον πλανήτη διαφέρουν μεταξύ τους. Η αναποτελεσματικότητα της ΚΕΠΠΑ αποδεικνύει ότι η ΕΕ κινείται με βάση επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό διαπιστώνεται από την αξιολόγησή της στην πράξη. Δυστυχώς, αυτό αυξάνει την αίσθηση ατιμωρησίας που έχουν ορισμένες μεγάλες δυνάμεις και την επίγνωσή τους ότι μπορούν να παραβιάζουν τα διεθνή δικαιώματα. Τα σημερινά δύο μέτρα και δύο σταθμά θα προξενήσουν μελλοντικά ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα."@el10
"I would like to commend the attempts by Mrs Flautre to strengthen the European Union’s capability and increase its authority. I have no doubt that sanctions need to be applied flexibly, but at the same time the rapporteur also points to the inadmissibility of double standards. Lack of consistency threatens the credibility of Europe’s sanctions and policies. The European Union compromises itself if it introduces a sanctions regime and then breaches it itself, as is the case regarding Robert Mugabe. The European Union not infrequently treats non-EU countries differently. That has its consequences. The EU’s acquiescent stance on the Georgia issue gave rise in Russia to a real explosion of enthusiasm. In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights. Certainly, throughout the world differing values hold sway. The CFSP’s toothlessness is proof of the fact that the EU is led by business interests. When we assess it in practical terms, this must be the case. Unfortunately, it increases the sense of impunity on the part of certain major powers, and their awareness that they can violate international rights. Today’s double standards will give rise to even more problems in the future."@en4
"Quiero alabar los intentos de la señora Flautre por fortalecer la capacidad de la Unión Europea y incrementar su autoridad. No tengo ninguna duda de que las sanciones se deben aplicar de forma flexible, pero al mismo tiempo, la ponente también apunta al carácter inadmisible de los «dos pesos, dos medidas». La falta de coherencia atenta contra la credibilidad de las sanciones y políticas de Europa. La Unión Europea se compromete a si misma si aplica un régimen de sanciones y luego se lo salta, como en el caso de Robert Mugabe. No es infrecuente que la Unión Europea trate de forma diferente a los países que no pertenecen a la UE. Eso tiene sus consecuencias. La postura condescendiente de la UE en el asunto de Georgia ha dado lugar en Rusia a una explosión real de entusiasmo. En su opinión, la agresión militar constituye el mejor instrumento para proteger los derechos humanos. Ciertamente, a lo ancho del mundo rigen valores diferentes. La ineficacia de la PESC constituye una prueba del hecho de que la UE está regida por intereses empresariales. Si la evaluamos en términos prácticos, ese debe ser el resultado. Por desgracia, aumenta el sentido de impunidad por parte de determinadas grandes potencias y su conciencia de que pueden violar los derechos internacionales. Los «dos pesos, dos medidas» de hoy van a dar lugar a un mayor número de problemas en el futuro."@es21
"Tahaksin avaldada kiitust proua Flautre’i püüdlustele tugevdada Euroopa Liidu suutlikkust ja tõsta ELi autoriteeti. Pole kahtlust, et sanktsioone tuleb kohaldada paindlikult, kuid raportöör osutab samal ajal kaksikmoraali lubamatusele. Järjekindluse puudumine ohustab Euroopa sanktsioonide ja poliitika usaldusväärsust. Euroopa Liit kompromiteerib ennast, kui kehtestab sanktsioonirežiimi ning seda seejärel ise rikub, nagu see oli näiteks Robert Mugabe juhtumi puhul. Euroopa Liit kohtleb ELi-väliseid riike sageli erinevalt. Sellel on omad tagajärjed. ELi leplik hoiak Gruusia küsimuses põhjustas Venemaal tõelise entusiasmipurske. Nende arvates on sõjaline agressioon parim vahend inimõiguste kaitseks. Loomulikult valitsevad kogu maailmas erinevad väärtused. ÜVJP hambutu käitumine on tõendiks, et ELi juhivad kommertshuvid. Praktilisusest lähtuva hinnangu põhjal peab see nii olema. Kahjuks suurendab see teatud suurvõimude karistamatuse tunnet ning nende teadlikkust võimalusest rahvusvahelisi õigusi rikkuda. Tänane kaksikmoraal põhjustab veelgi suuremaid probleeme tulevikus."@et5
"Haluaisin kiittää Hélène Flautren pyrkimyksiä vahvistaa Euroopan unionin toimintakykyä ja lisätä sen vaikutusvaltaa. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että pakotteita on sovellettava joustavasti, mutta samaan aikaan esittelijä huomauttaa, että kaksinaismoralistinen politiikka ei ole hyväksyttävää. Johdonmukaisuuden puute uhkaa Euroopan pakotteiden ja toimintalinjojen uskottavuutta. Euroopan unioni saattaa itsensä huonoon valoon, jos se ottaa käyttöön pakotejärjestelmän ja sitten rikkoo sitä itse, kuten Robert Mugaben tapauksessa. Euroopan unioni käsittelee joskus unionin ulkopuolisia maita eri tavoin. Tällä on seurauksia. Euroopan unionin myöntyväinen kanta Georgiaa koskevassa asiassa herätti Venäjällä suurta innostusta. Heidän mielestään sotilaallinen hyökkäys on paras keino suojella ihmisoikeuksia. On totta, että eri arvot vallitsevat eri puolilla maailmaa. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan voimattomuus on osoitus siitä, että EU:ta ohjaavat liike-elämän edut. Kun tätä arvioidaan käytännössä, voidaan todeta, että tämä on jo tapahtunut. Valitettavasti tietyt tärkeät valtiot katsovat sen vuoksi, että ne voivat toimia rankaisematta ja että ne ovat tietoisia, että ne voivat rikkoa kansainvälistä oikeutta. Tämän päivän kaksinaismoralistinen politiikka aiheuttaa yhä enemmän ongelmia tulevaisuudessa."@fi7
"Je tiens à louer les efforts de Mme Flautre de renforcer la capacité de l'Union européenne et son autorité. Il me semble évident que les sanctions doivent être utilisées avec souplesse, mais le rapporteur insiste également sur le fait qu'il est inacceptable d'utiliser deux poids et deux mesures. Le manque de cohérence pèse sur la crédibilité des sanctions et des politiques de l'Europe. L'Union européenne se compromet elle-même lorsqu'elle met en place un régime de sanctions qu'elle viole elle-même, comme dans le cas de Robert Mugabe. Il n'est pas rare que l'Union européenne traite différemment les pays non européens. Cela n'est pas sans conséquence. L'attitude passive de l'Union européenne face à la question géorgienne a suscité une véritable explosion d'enthousiasme en Russie. Elle considère l'agression militaire comme le meilleur instrument pour la protection des droits de l'homme. Certes, les valeurs varient selon les endroits du monde. L’impuissance de la PESC prouve que l'Union européenne est dirigée par des intérêts commerciaux. Lorsqu’on l’évalue du point de vue pratique, il ne peut en être autrement. Malheureusement, elle renforce le sentiment d'impunité de certaines grandes puissances et les conforte dans l'impression qu'elles peuvent violer le droit international. L'inégalité de traitement actuelle engendrera encore plus de problèmes à l'avenir."@fr8
"Szeretném dicsérni Flautre asszony kísérletét arra, hogy megerősítse az Európai Unió képességeit, és növelje hatalmát. Nincs kétségem afelől, hogy a szankciókat rugalmasan kell alkalmazni, ugyanakkor az előadó is rámutat a kettős mérce alkalmazásának elfogadhatatlanságára. A következetesség hiánya az európai szankciók és politikák hitelességét veszélyezteti. Az Európai Unió önmagát kompromittálja, ha bevezet egy szankciórendszert, majd az maga sérti meg, mint például Robert Mugabe esetében. Az Európai Unió nem ritkán másképpen kezeli az EU-n kívüli országokat. Ennek megvannak a következményei. Az EU beletörődő álláspontja a grúz kérdésben Oroszországban a lelkesedés valóságos robbanásához vezetett. Az ő véleményük szerint a katonai agresszió az emberi jogok védelmének legjobb eszköze. Minden bizonnyal az egész világon eltérő értékek uralkodnak. A közös kül- és biztonságpolitika fogatlansága bizonyítja, hogy az EU-t üzleti érdekek vezérlik. Amikor azt gyakorlati értelemben értékeljük, erre az eredményre kell jutnunk. Sajnálatos módon ez növeli egyes nagyhatalmak részéről a büntethetetlenség érzetét és azt, hogy ők megsérthetik a nemzetközi jogokat. A mai kettős mérce további problémákhoz vezet majd a jövőben."@hu11
"Desidero elogiare i tentativi dell’onorevole Flautre di potenziare le capacità dell’Unione europea e di aumentare la sua autorità. Non nutro alcun dubbio in merito al fatto che le sanzioni debbano essere applicate con flessibilità, ma al contempo la relatrice sottolinea anche l’inammissibilità di due pesi e due misure. La mancanza di coerenza minaccia la credibilità delle sanzioni e delle politiche dell’Europa. L’Unione europea si compromette se introduce un regime di sanzioni e se successivamente lo viola, come nel caso riguardante Robert Mugabe. Non di rado l’Unione europea minaccia i paesi terzi in modo diverso. Ciò comporta le sue conseguenze. La posizione acquiescente dell’UE in merito alla questione della Georgia ha generato in Russia una vera esplosione di entusiasmo. A loro avviso, l’aggressione militare costituisce lo strumento migliore per proteggere i diritti umani. Senza dubbio, in tutto il mondo hanno il predominio di valori diversi. La mancanza di mordente della PESC costituisce una prova del fatto che l’UE è guidata da interessi commerciali. Quando valutiamo ciò in termini pratici, le cose devono stare proprio così. Purtroppo, ciò accresce il senso di impunità da parte di taluni poteri maggiori e la loro consapevolezza che possono violare diritti internazionali. In futuro, i due pesi e due misure di oggi genereranno ancor più problemi."@it12
"Norėčiau pagirti H. Flautre pastangas sustiprinti Europos Sąjungos gebėjimus ir sutvirtinti jos autoritetą. Nė kiek neabejoju, kad sankcijos turėtų būti taikomos lanksčiai, bet pranešėja tuo pat metu pabrėžia ir dvigubų standartų nepriimtinumą. Europos sankcijoms ir jų politikai grėsmę kelia nuoseklumo trūkumas. Įvedusi sankcijų režimą, o po to pati jį sulaužiusi, kaip buvo nutikę Zimbabvės prezidento Roberto Mugabės atveju, Europos Sąjunga tik susikompromituoja. Su skirtingomis Sąjungai nepriklausančiomis šalimis Europos Sąjunga dažnai elgiasi nevienodai. Tai nepraeina be pasekmių. Nuolanki ES pozicija Gruzijos atveju Rusijoje sukėlė tikrą entuziazmo bangą. Jų manymu, karinė agresija yra geriausia priemonė žmogaus teisėms ginti. Žinoma, skirtingos visame pasaulyje propaguojamos vertybės turi įtakos. Bendros užsienio ir saugumo politikos bejėgiškumas yra tikras įrodymas to, kad ES veiksmai yra veikiami verslo interesų. Tai turi būti mums argumentu, kai vertiname BUSP praktiškai. Deja, bejėgė politika tik skatina kai kuriuos didžiuosius veikėjus jaustis nebaudžiamais ir gilina įsitikinimą, kad jiems galima pažeidinėti tarptautines teises. Šių dienų dvigubi standartai ateityje sukels dar daugiau problemų."@lt14
"Vēlos uzteikt kundzes centienus stiprināt Eiropas Savienības rīcībspēju un celt tās autoritāti. Nav šaubu, ka sankcijas jāpielieto elastīgi, taču referente vienlaicīgi norāda arī uz dubulto standartu nepieļaujamību. Nekonsekvence apdraud Eiropas sankcijas, politikas uzticamību. Eiropas Savienība sevi kompromitē, ja pati ievieš un pati pārkāpj sankciju režīmu, kā tas ir gadījumā pret Mugabi. Eiropas Savienība nereti izturas atšķirīgi pret trešajām valstīm. Tam ir savas sekas. ES pieļāvīgā nostāja Gruzijas jautājumā Krievijā izraisījusi īstu sajūsmas eksploziju. Viņuprāt, militāra agresija ir īstais cilvēktiesību aizsardzības instruments. Protams, pasaulē valda dažādas vērtības. KADP bezzobainība ir lakmusa papīrs faktam, ka ES iet biznesa interešu pavadā. Pragmatiski vērtējot, tā arī jābūt. Diemžēl tas vairo atsevišķu lielvaru nesodāmības sajūtu, to apziņu, ka starptautiskās tiesības var pārkāpt. Šodienas dubultie standarti nākotnē radīs vēl daudz problēmu."@mt15
"Ik wil mijn lof uitspreken voor de pogingen van mevrouw Flautre om de mogelijkheden van de Europese Unie te versterken en haar autoriteit te verhogen. Ik twijfel er niet aan dat sancties op een flexibele manier moeten worden toegepast, maar tegelijkertijd wijst de rapporteur erop dat we geen dubbele maatstaven mogen hanteren. De geloofwaardigheid van Europese sancties wordt ondermijnd door een gebrek aan coherentie. De Europese Unie blameert zich als zij sancties afkondigt en zich er vervolgens niet aan houdt, zoals in het geval van Robert Mugabe. De Europese Unie behandelt landen buiten de EU niet zelden verschillend. Dat heeft consequenties. De berustende houding met betrekking tot de kwestie Georgië was in Rusland aanleiding tot zeer enthousiaste reacties. Volgens de Russen is militaire agressie de beste manier om de mensenrechten te beschermen. Zeker, de opvattingen lopen in de hele wereld uiteen. Het slappe optreden van het GBVB is een bewijs voor het feit dat in de EU zakelijke belangen voorop staan. In de praktijk draait het daarop uit. Helaas versterkt dit bij bepaalde grote machten het gevoel straffeloos te kunnen optreden en het internationaal recht met voeten te kunnen treden. De dubbele maatstaven die we vandaag toepassen zullen morgen voor nog meer problemen zorgen."@nl3
"Chciałbym polecić przedstawione przez panią Flautre próby wzmocnienia zdolności Unii Europejskiej oraz powiększenia jej autorytetu. Nie mam wątpliwości co do tego, czy sankcje należy nakładać w sposób elastyczny. Sprawozdawczyni wskazuje również na niedopuszczalność stosowania metody dwulicowych. Brak spójności zagraża wiarygodności sankcji i polityk Europy. Unia Europejska kompromituje się, wprowadzając system sankcji, a następnie go nie przestrzegając, jak miało to miejsce w przypadku Roberta Mugabe. Unia Europejska nie tak rzadko traktuje państwa spoza jej granic w odmienny sposób. To ma swoje konsekwencje. Uległe stanowisko UE wobec sprawy Gruzji przyczyniło się do prawdziwej eksplozji entuzjazmu w Rosji. Zdaniem Rosji najlepszym instrumentem ochrony praw człowieka jest agresja militarna. Oczywiście na świecie dominują różne wartości. Niska skuteczność WPZiB jest dowodem na to, że UE zależna jest od interesów. To musi mieć miejsce, jeśli przy ocenie tego zjawiska kierujemy się względami praktycznymi. Niestety, fakt ten sprawia, że wzrasta poczucie bezkarności wśród pewnej części potęg światowych, jak również ich świadomość, że mogą łamać prawa międzynarodowe. Dzisiaj stosowane dwulicowe metody przyczynią się do jeszcze liczniejszych problemów w przyszłości."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me louvar as tentativas da senhora deputada Flautre de reforçar a capacidade e autoridade da União Europeia. Não tenho dúvidas quanto à necessidade de aplicar as sanções com alguma flexibilidade; ao mesmo tempo, porém, a relatora salienta que a duplicidade de critérios é inadmissível. A falta de consistência põe em perigo a credibilidade das sanções e políticas europeias. Ao estabelecer um sistema de sanções que depois não respeita, a União compromete a sua própria posição, como aconteceu relativamente a Robert Mugabe. Não é a primeira vez que a União Europeia usa critérios diferentes para diferentes países terceiros, o que tem consequências sérias. A sua atitude de consentimento perante o problema da Geórgia provocou na Rússia uma verdadeira explosão de entusiasmo. Na opinião dos Russos a agressão militar é o instrumento mais adequado para defender os direitos humanos. É certo que, em todo o mundo, imperam regras diferentes. A tibieza da PESC prova que a UE se deixa guiar pelos interesses comerciais. Na prática, é isso o que acontece. Infelizmente, essa atitude aumenta a sensação de impunidade por parte de algumas grandes potências e fá-las pensar que podem violar os direitos internacionais. A duplicidade de critérios hoje dará azo a problemas ainda mais graves no futuro."@pt17
"Vēlos uzteikt kundzes centienus stiprināt Eiropas Savienības rīcībspēju un celt tās autoritāti. Nav šaubu, ka sankcijas jāpielieto elastīgi, taču referente vienlaicīgi norāda arī uz dubulto standartu nepieļaujamību. Nekonsekvence apdraud Eiropas sankcijas, politikas uzticamību. Eiropas Savienība sevi kompromitē, ja pati ievieš un pati pārkāpj sankciju režīmu, kā tas ir gadījumā pret Mugabi. Eiropas Savienība nereti izturas atšķirīgi pret trešajām valstīm. Tam ir savas sekas. ES pieļāvīgā nostāja Gruzijas jautājumā Krievijā izraisījusi īstu sajūsmas eksploziju. Viņuprāt, militāra agresija ir īstais cilvēktiesību aizsardzības instruments. Protams, pasaulē valda dažādas vērtības. KADP bezzobainība ir lakmusa papīrs faktam, ka ES iet biznesa interešu pavadā. Pragmatiski vērtējot, tā arī jābūt. Diemžēl tas vairo atsevišķu lielvaru nesodāmības sajūtu, to apziņu, ka starptautiskās tiesības var pārkāpt. Šodienas dubultie standarti nākotnē radīs vēl daudz problēmu."@ro18
"Dovoľte mi pochváliť pani Flautreovú za to, že sa snaží o posilnenie spôsobilosti a zvýšenie autority Európskej únie. Nepochybujem o tom, že je potrebné, aby boli sankcie uplatňované flexibilne, no pani spravodajkyňa zároveň poukazuje na to, že je neprípustné, aby sa pri zavádzaní sankcií používal dvojaký meter. Nedostatočná konzistentnosť ohrozuje dôveryhodnosť európskych sankcií a politík. Európska únia sa sama kompromituje, keď zavedie režim sankcií, a potom ho sama poruší, ako v prípade Roberta Mugabeho. Pomerne často zaobchádza Európska únia s krajinami mimo EÚ odlišne, čo má svoje následky. Povoľný postoj Európskej únie k otázke Gruzínska spôsobil v Rusku skutočný výbuch nadšenia. Podľa ich názoru je vojenská agresia najlepším nástrojom na ochranu ľudských práv. Samozrejme, v rôznych častiach sveta vládnu rôzne hodnoty. Bezzubosť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky je dôkazom toho, že v Európskej únii vládnu obchodné záujmy. Ak to posúdime z praktického hľadiska, nemôže to byť ináč. Žiaľ, zvyšuje sa tým dojem beztrestnosti určitých hlavných mocností a posilňuje sa aj ich vedomie, že môžu porušovať medzinárodné práva. Používanie dvojakého metra v súčasnosti spôsobí ešte viac problémov v budúcnosti."@sk19
"Zahvaljujem se gospe Flautre, ker je poskušala okrepiti zmogljivost in avtoriteto Evropske unije. Ne dvomim v to, da je treba sankcije uporabiti na prožen način, pri čemer poročevalka hkrati opozarja na nedopustnost dvojnih meril. Pomanjkanje doslednosti ogroža verodostojnost evropskih sankcij in politik. S tem, ko Evropska unija uvaja režim sankcij, ki ga nato sama krši, tako kot je bilo v primeru Roberta Mogabeja, ogroža samo sebe. Evropska unija z državami zunaj EU pogosto ravna drugače. To ima svoje posledice. Nad popustljivim odnosom EU do vprašanja v zvezi z Gruzijo so bili v Rusiji navdušeni. Po mnenju Rusije je vojaško nasilje najboljši instrument varstva človekovih pravic. Po vsem svetu seveda veljajo drugačne vrednote. Šibkost skupne zunanje in varnostne politike je dokaz, da EU vodijo poslovni interesi. S praktičnega vidika je to povsem očitno. Žal se zaradi tega nekatere glavne sile vedno bolj zavedajo, da lahko nekaznovano kršijo mednarodno pravo. Današnja dvojna merila bodo v prihodnosti povzročila še več težav."@sl20
"Jag vill applådera Hélène Flautres försök att stärka Europeiska unionens kapacitet och öka dess auktoritet. Jag betvivlar inte att sanktioner måste tillämpas flexibelt, men samtidigt pekar föredraganden också på att vi inte får tillämpa dubbelmoral. Bristen på konsekvens hotar trovärdigheten för EU:s sanktioner och politik. Europeiska unionen äventyrar sin trovärdighet om den inför en sanktion och sedan själv bryter mot den, som i fallet med Robert Mugabe. Europeiska unionen behandlar inte sällan länder utanför EU olika. Det får konsekvenser. EU:s medgörlighet i fråga om Georgien ledde till en explosion av entusiasm i Ryssland. Enligt dem är militär aggression det bästa instrumentet för att skydda de mänskliga rättigheterna. Naturligtvis finns det olika åsikter i världen. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens tandlöshet bevisar att EU leds av sina affärsintressen. Om vi utvärderar detta i praktiska termer, så är det så det måste vara. Dessvärre ökar det känslan av att stå ovanför lagen hos vissa stormakter, och deras medvetenhet om att de kan kränka de internationella rättigheterna. Dagens dubbelmoral ger oss ännu mer problem i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph