Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-161"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.20.3-161"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Junilistan anser att arbetstider skall regleras på nationell nivå. Detta betänkande bör därför inte behandlas i Europaparlamentet, även om det formellt handlar om kommissionens behandling av ett överträdelseärende. Subsidiaritetsprincipen som hyllas i alla tänkbara högtidliga sammanhang är här fundamental. När Europaparlamentets majoritet kommer in på detaljerna är det precis tvärtom, ingenting kan egentligen vara kvar i medlemsstaterna. Arbetstidsdirektivet är i sig självt ett klart brott mot subsidiaritetsprincipen. Länderna har olika näringslivsstruktur. Somliga har tung processindustri, andra har lätt industri, andra åter har mycket turism och säsongsberoende näringar och den offentliga sektorn är uppbyggd på olika sätt. Det är därför ytterligt olämpligt att försöka reglera arbetstiderna för hela EU och det finns heller ingen anledning. De som argumenterar för detta säger att vi annars får problem med social dumpning i EU. Det är en enormt grov anklagelse mot de länder vi har accepterat som medlemmar i EU, som alla uppfyller Köpenhamnskriterierna och som alla är rättsstater med fri organisationsrätt. Detta betänkande är ännu ett försök av EU att lägga sig i arbetstidsfrågan som är medlemsländernas ansvar. Vi har röstat nej med hänvisning till subsidiaritetsprincipen."@sv22
lpv:translated text
". Strana Junilistan zastává názor, že pracovní čas by se měl regulovat na národní úrovni. Z toho důvodu by se Evropský parlament neměl touto zprávou vůbec zabývat, i když se zpráva oficiálně zabývá postupem Komise v případě porušení práva. V tomto případě má základní význam zásada subsidiarity, která je ozpěvována při každé myslitelné slavnostní příležitosti. Když se však většina Evropského parlamentu začne zabývat konkrétními podrobnostmi, je to přesně naopak – členským státům není přenecháno vůbec nic. Směrnice o pracovním čase je sama o sobě jasným porušením zásady subsidiarity. Jednotlivé krajiny mají odlišné podnikatelské struktury. Některé se vyznačují odvětvími těžkého průmyslu, jiné jsou zase charakteristické rozvinutým odvětvím cestovního ruchu a sezonními odvětvími. Rozdílnou strukturu má i veřejný sektor. Z toho důvodu je absolutně nevhodné pokoušet se regulovat pracovní čas na úrovni celé Evropské unie, ani proto neexistuje žádný důvod. Ti, kteří argumentují proti, říkají, že v opačném případě budeme mít v Evropské unii problémy se sociálním dumpingem. Jde o nesmírně vážné obvinění vznesené vůči zemím, které jsme přijali mezi sebe jako členské státy EU, z kterých všichni splňují kodaňská kritéria, a které se všechny řídí právními předpisy s právem svobodně se sdružovat v odborech. Tato zpráva je jen dalším pokusem Evropské unie zasahovat do otázky pracovního času, která patří do pravomocí členských států.Vzhledem k zásadě subsidiarity jsme hlasovali proti této zprávě."@cs1
"Junilisten mener, at arbejdstider skal reguleres på nationalt plan. Denne betænkning bør derfor ikke behandles i Europa-Parlamentet, selv om det formelt handler om Kommissionens behandling af en overtrædelsessag. Subsidiaritetsprincippet, som hyldes i alle tænkelige højtidelige sammenhænge, er her et fundamentalt princip. Når Europa-Parlamentets flertal kommer ind på detaljerne, forholder det sig præcis modsat: Der er egentlig ingenting, der kan overlades til medlemsstaterne. Arbejdstidsdirektivet er i sig selv en klar overtrædelse af subsidiaritetsprincippet. Landene har forskellige erhvervsstrukturer. Nogle lande har en tung procesindustri, andre har en let industri, og andre igen har meget turisme og sæsonbetonede sektorer, og den offentlige sektor er bygget forskelligt op. Det er derfor yderst upassende at forsøge at regulere arbejdstiderne for hele EU, og der er heller ingen grund til det. De, som argumenterer for det, siger, at vi ellers får problemer med social dumping i EU. Det er en enormt grov anklage mod de lande, vi har accepteret som medlemmer af EU, som alle opfylder Københavnskriterierne, og som alle er retsstater med fri organisationsret. Denne betænkning er endnu et forsøg fra EU's side på at blande sig i arbejdstidsanliggender, som er medlemslandenes ansvar. Vi har stemt nej med henvisning til subsidiaritetsprincippet."@da2
". Nach Ansicht der Juniliste sind Arbeitszeiten auf einzelstaatlicher Ebene zu regeln. Dieser Bericht sollte daher nicht im Europäischen Parlament behandelt werden, auch wenn es darin formell um die Behandlung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die Kommission geht. Das zu jedem feierlichen Anlass hoch gelobte Subsidiaritätsprinzip ist hier von grundlegender Bedeutung. Wenn aber die Mehrheit des Europäischen Parlaments ins Detail geht, ist es genau umgekehrt, dann kann nichts den Mitgliedstaaten überlassen werden. Die Arbeitszeitrichtlinie an sich stellt einen glatten Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip dar. Die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen, in einigen gibt es vorwiegend Schwerindustrie, in anderen dominiert die Leichtindustrie und in wieder anderen der Fremdenverkehr und saisonabhängige Wirtschaftszweige, und auch der öffentliche Sektor ist unterschiedlich strukturiert. Daher ist der Versuch, die Arbeitszeiten für die gesamte EU einheitlich zu regeln, völlig unangemessen, zumal es dafür auch keinen Grund gibt. Die Befürworter einer solchen Regelung argumentieren damit, dass anderenfalls die Gefahr eines Sozialdumpings in der EU besteht. Das ist eine äußerst schwere Anschuldigung den EU-Mitgliedstaaten gegenüber, die alle die Kopenhagener Kriterien erfüllen und die Rechtsstaaten sind, in denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit respektiert wird. Dieser Bericht stellt einen weiteren Versuch der EU dar, sich in Arbeitszeitfragen einzumischen, die im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsstaaten liegen. Wir haben gegen diesen Bericht gestimmt und verweisen dabei auf das Subsidiaritätsprinzip."@de9
". Το κόμμα Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι οι ώρες εργασίας πρέπει να ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, αυτή η έκθεση δεν θα έπρεπε να εξεταστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμη και αν αφορά τη διαχείριση μιας περίπτωσης διαδικασίας επί παραβάσει από την Επιτροπή. Η αρχή της επικουρικότητας, η οποία εξυμνείται σε κάθε επίσημη περίσταση, είναι θεμελιώδης εδώ. Όταν η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο· στην πραγματικότητα τίποτα δεν μπορεί να αφεθεί στην ευθύνη των κρατών μελών. Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας συνιστά μια σαφή παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Οι διάφορες χώρες έχουν διαφορετικές επιχειρηματικές δομές. Ορισμένες έχουν βαριές μεταποιητικές βιομηχανίες, άλλες έχουν ελαφρά βιομηχανία, άλλες έχουν πολύ τουρισμό και εποχικές βιομηχανίες, και ο δημόσιος τομέας είναι διαρθρωμένος με διαφορετικούς τρόπους. Επομένως, είναι εντελώς ανάρμοστο να επιχειρούμε να ρυθμίσουμε τις ώρες εργασίας στο σύνολο της ΕΕ, ούτε υπάρχει κάποιος λόγος να το κάνουμε. Εκείνοι που επιχειρηματολογούν υπέρ αυτού λένε ότι διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα κοινωνικού ντάμπινγκ στην ΕΕ. Αυτή είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κατηγορία κατά των χωρών τις οποίες έχουμε δεχτεί ως μέλη της ΕΕ, οι οποίες πληρούν όλες τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και οι οποίες είναι όλες κράτη που κυβερνούνται από το δίκαιο και έχουν το ελεύθερο δικαίωμα του συνδικαλισμού. Αυτή η έκθεση είναι άλλη μια προσπάθεια της ΕΕ να παρέμβει σε θέματα χρόνου εργασίας που είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ψηφίσαμε όχι, αναφορικά με την αρχή της επικουρικότητας."@el10
". The June List considers that working hours should be regulated at national level. This report should therefore not be dealt with in the European Parliament, even if it formally addresses the Commission’s treatment of a case of infringement. The principle of subsidiarity, which is praised on every conceivable ceremonial occasion, is fundamental here. When the majority of the European Parliament gets into the details, it is exactly the opposite; nothing can in fact be left to the Member States. The Working Time Directive is in itself a clear infringement of the principle of subsidiarity. Countries have different business structures. Some have heavy processing industries, others have light industry, others again have a great deal of tourism and seasonal industries, and the public sector is structured in different ways. It is therefore entirely inappropriate to attempt to regulate the working hours of the whole of the EU, nor is there any reason to do so. Those who argue in favour of this say that we will otherwise have problems with social dumping in the EU. This is an extremely severe accusation against the countries which we have accepted as members of the EU, which all fulfil the Copenhagen criteria and which are all states governed by law with a free right to unionise. This report is yet another attempt by the EU to interfere in the working hours issue which is the responsibility of the Member States. We have voted no, with reference to the principle of subsidiarity."@en4
". La Lista de Junio considera que las horas de trabajo deben estar reglamentadas a escala nacional. Así pues, este informe no debe ser objeto de estudio por parte del Parlamento Europeo, aun cuando se ocupe formalmente de la consideración prestada por la Comisión a un caso de infracción. El principio de subsidiaridad, que es ensalzado en cualquier ocasión formal posible, es fundamental en este caso. Si la mayoría del Parlamento Europeo entra en los detalles, ocurre exactamente lo contrario; nada puede dejarse efectivamente a los Estados miembros. La Directiva sobre tiempo de trabajo constituye, en sí misma, una infracción manifiesta del principio de subsidiaridad. Los países tienen diferentes estructuras empresariales. Algunos tienen industrias pesadas de fabricación, otros, industria ligera, otros a su vez cuentan con un gran componente de turismo e industrias estacionales, y el sector público está estructurado de distintas formas. Por tanto, resulta totalmente inadecuado intentar regular las horas de trabajo de toda la UE, y tampoco existe ninguna razón para hacerlo. Quienes argumentan en favor de esto afirman que, de lo contrario, tendremos problemas con el dumping social en la UE. Se trata de una acusación tremendamente grave contra los países que hemos aceptado como miembros de la UE, todos los cuales cumplen los criterios de Copenhague y son Estados gobernados por la ley con el libre derecho de asociación sindical. Este informe constituye un intento más por parte de la UE de interferir en el asunto de las horas de trabajo que es responsabilidad de los Estados miembros. Hemos votado «no», en atención al principio de subsidiaridad."@es21
". Juuninimekiri leiab, et tööaega tuleks reguleerida riiklikul tasandil. Seetõttu ei peaks Euroopa Parlament seda raportit käsitlema, kuigi see vormiliselt puudutab komisjoni käitumist ühe rikkumisjuhu suhtes. Igal mõeldaval pidulikul puhul ülistatav subsidiaarsuse põhimõte on siin peamine. Kui Euroopa Parlamendi enamus hakkab tegelema üksikasjadega, toimub täpselt vastupidine ja liikmesriikide otsustada ei jää tegelikult enam midagi. Tööaja direktiiv ise on juba selge subsidiaarsuse põhimõtte rikkumine. Riikidel on erinevad ettevõtlusstruktuurid. Mõnes on valdav rasketööstus, mujal kergetööstus ja kolmandates on suur osakaal jällegi turismil ja hooajalistel tegevusaladel, samuti on avaliku sektori struktuurid erinevad. Seetõttu on täiesti kohatu üritada reguleerida tööaega kogu ELi ulatuses ning selleks pole ka mingit põhjust. Selle pooldajad väidavad, et vastasel korral tekiks meil ELis sotsiaalse dumpingu probleem. See on väga tõsine süüdistus riikide vastu, mille me oleme ELi liikmeks vastu võtnud, mis kõik vastavad Kopenhaageni kriteeriumidele ning milles kõigis kehtib seadusega tagatud ametiühingute moodustamise vabadus. See raport on ELi järjekordne katse sekkuda tööaja küsimusse, mis kuulub liikmesriikide pädevusse. Me hääletasime selle vastu, viidates subsidiaarsuse põhimõttele."@et5
"Kesäkuun lista katsoo, että työaikaa olisi säänneltävä kansallisella tasolla. Tätä mietintöä ei pitäisi sen vuoksi käsitellä Euroopan parlamentissa, vaikka siinä muodollisesti tarkastellaan, miten komissio käsitteli rikkomistapausta. Toissijaisuusperiaate on tässä asiassa erittäin tärkeä. Sitä ylistetään jokaisessa mahdollisessa tilaisuudessa. Kun Euroopan parlamentin enemmistö käsittelee yksityiskohtia, toimimme täysin päinvastaisesti, mitään ei voida jättää jäsenvaltioille. Työaikadirektiivillä rikotaan selvästi toissijaisuusperiaatetta. Valtioilla on erilaisia yritysrakenteita. Joillain on raskasta jalostusteollisuutta, toisilla taas kevyttä teollisuutta. Joissain on paljon matkailua ja kausityöteollisuutta, ja julkinen sektori on järjestetty eri tavoin. Sen vuoksi on täysin epäasianmukaista yrittää säännellä koko EU:n työaikoja, eikä siihen ole mitään syytä. Tätä kannattavat katsovat, että EU:ssa olisi muussa tapauksessa ongelmia sosiaalisen polkumyynnin kanssa. Tämä on erittäin vakava syytös niitä valtioita vastaan, jotka olemme hyväksyneet EU:n jäseniksi. Kaikki täyttävät Kööpenhaminan kriteerit ja kaikki ovat oikeusvaltioita, joissa on oikeus järjestäytyä ammatillisesti. EU yrittää jälleen tällä mietinnöllä puuttua työaikaa koskevaan kysymykseen, joka on jäsenvaltioiden vastuulla. Äänestimme mietintöä vastaan toissijaisuusperiaatteen huomioon ottaen."@fi7
". La Liste de Juin considère que le temps de travail devrait être réglementé au niveau national. Ce rapport ne devrait donc pas être traité par le Parlement européen, même s'il concerne théoriquement le traitement par la Commission d'un cas d'infraction. Le principe de la subsidiarité, dont on fait systématiquement l’éloge lors de chaque cérémonie, est fondamental dans ce cas. Lorsque la majorité du Parlement européen se mêle des détails, c'est exactement le contraire. En fait, rien ne peut être laissé aux États membres. La directive sur le temps de travail est elle-même une violation évidente du principe de subsidiarité. Les pays ont des structures d'entreprises différentes. Certains possèdent des industries de traitement lourdes, d'autres des industries légères, d'autres enfin se caractérisent par le tourisme et les activités saisonnières, et le secteur public est lui aussi structuré de différentes façons. Il est donc tout à fait inapproprié de tenter de réglementer le temps de travail pour l'ensemble de l'Union européenne, et il n'y a aucune raison de le faire. Ceux qui préconisent cette approche prétendent que dans le cas contraire, nous serons confrontés à un dumping social au sein de l'Union européenne. Il s'agit là d'une accusation extrêmement grave à l'encontre des pays que nous avons acceptés comme membres de l'Union européenne, qui respectent tous les critères de Copenhague et qui sont tous des États de droit reconnaissant le droit des travailleurs à se syndiquer. Ce rapport n'est qu'une tentative de plus de la part de l'Union européenne de s'ingérer dans la question du temps de travail, alors que celle-ci relève de la responsabilité des États membres. Nous avons voté contre ce rapport par respect pour le principe de subsidiarité."@fr8
"A Júniusi Lista úgy véli, hogy a munkaidőt nemzeti szinten kell szabályozni. Ezért az Európai Parlamentnek nem kellene foglalkoznia ezzel a jelentéssel, még akkor sem, ha az formálisan egy jogsértési ügy Bizottság által történő kezeléséről szól. Itt alapvető a szubszidiaritás elve, amelyet minden elképzelhető ünnepi alkalommal dicsérnek. Amikor az Európai Parlament többsége a részletekbe avatkozik, éppen ennek ellentéte történik; gyakorlatilag semmi sem maradhat a tagállamoknál. A munkaidőről szóló irányelv önmagában is a szubszidiaritás elvének nyilvánvaló megsértése. Az egyes országok üzleti struktúrái eltérőek. Néhány országban erős a nehézipar, másoknál a könnyűipar, megint másoknál a turizmus és az szezonális iparágak a meghatározók, ugyanakkor az állami szektor is eltérő módon strukturált. Ezért teljes mértékben helytelen megkísérelni a munkaidőnek az egész EU-ban történő szabályozását, és ennek indoka sincs. Azok, akik e mellett érvelnek, azt állítják, hogy egyébként problémáink lesznek a szociális dömpinggel az EU-ban. Ez egy rendkívül súlyos vád azon országok ellen, amelyeket befogadtunk az EU tagjaiként, és amelyek mind teljesítik a koppenhágai kritériumokat, és amelyek mind jogállamok szabad szervezetalapítási joggal. Ez a jelentés újabb kísérlet az EU részéről, hogy beavatkozzon a munkaidő kérdésébe, ami a tagállamok felelőssége. A szubszidiaritás elvére való hivatkozással mi nemmel szavaztunk."@hu11
". La ritiene che le ore di lavoro debbano essere regolate a livello nazionale. La presente relazione non deve pertanto essere sviscerata in seno al Parlamento europeo, anche se ufficialmente affronta il trattamento della Commissione di un caso di violazione. Il principio di sussidiarietà, lodato in qualsiasi occasione cerimoniale immaginabile, qui è fondamentale. Quando la maggioranza del Parlamento europeo entra nei dettagli, è esattamente il contrario; nulla può in effetti essere lasciato agli Stati membri. La direttiva sull’orario di lavoro costituisce di per sé una palese violazione del principio di sussidiarietà. I paesi dispongono di strutture imprenditoriali diverse. Alcuni dispongono di un’industria di trasformazione pesante, altri di un’industria leggera, altre ancora dispongono di molte industrie stagionali e turistiche e il settore pubblico è strutturato in modi diversi. E’ pertanto completamente inappropriato cercare di regolare le ore lavorative in tutta l’UE, né vi è alcuna ragione di farlo. Coloro che argomentano a favore di ciò affermano che altrimenti nell’UE si verificherebbero problemi di sociale. Si tratta di un’accusa estremamente grave contro i paesi che abbiamo accettato come membri dell’UE, che rispettano tutti i criteri di Copenhagen e che sono tutti Stati governati dal diritto e in cui vi è il libero diritto di unirsi in un sindacato. La presente relazione costituisce ancora un altro tentativo dell’UE di interferire nella questione delle ore lavorative, che è responsabilità degli Stati membri. Abbiamo votato no, riferendoci al principio di sussidiarietà."@it12
"Organizacija „Birželio sąrašas“ mano, kad darbo laikas turi būti reguliuojamas nacionaliniu lygmeniu. Dėl to šis pranešimas neturėtų būti svarstomas Europos Parlamente, net jei jis oficialiai susijęs tik su Komisijos veiklos, taikant pažeidimo procedūrą, įvertinimu. Subsidiarumo principas, giriamas kiekvienu įmanomu atveju, – šio dalyko pamatas. Kai Europos Parlamento dauguma pradeda nagrinėti smulkmenas, prasideda atvirkščias procesas, t. y. nieko nebepaliekama valstybėms narėms. Pati Darbo laiko direktyva – aiškus subsidiarumo principo pažeidimas. Šalys turi skirtingą verslo struktūrą. Kai kurios turi sunkiąją apdirbimo pramonę, kitos – lengvąją pramonę, dar kitos plačiai vysto turizmą ir sezonines pramonės šakas, todėl jų visuomeninis sektorius suformavęs skirtingai. Todėl visiškai bereikalinga bandyti reguliuoti darbo laiką visos Europos Sąjungos lygmeniu, kadangi nėra jokių priežasčių to daryti. Ginantieji šią nuostatą sako, kad kitu atveju ES kils problemų, susijusių su socialine panauda (gamybos plėtimo praktika valstybėse, kuriose darbo jėga yra pigesnė). Tai nepaprastai sunkus kaltinimas šalims, kurias mes priėmėme į Europos Sąjungą ir kurios patenkina visus Kopenhagos kriterijus, t. y. teisinėms valstybėms, kurių įstatymuose numatyta teisė burtis į profesines sąjungas. Šis pranešimas – dar vienas ES bandymas kištis į klausimo darbo laiko svarstymą, nors tai priklauso valstybių narių kompetencijai. Mes balsavome prieš, kadangi buvo pažeistas subsidiarumo principas."@lt14
". „Jūnija saraksts” uzskata, ka darba laiks jākoriģē valsts līmenī. Tāpēc par šo ziņojumu nav jāspriež Eiropas Parlamentam, pat ja tas oficiāli risina Komisijas darbību pārkāpuma gadījumā. Šeit pamatā ir subsidiaritātes princips, kurš tiek slavēts visos iespējamos svinīgos gadījumos. Kad Eiropas Parlamenta vairākums iedziļinās sīkumos, tad notiek tieši pretējais, praktiski nekas netiek atstāts dalībvalstu ziņā. Pati Darba laika direktīva ir subsidiaritātes principa klajš pārkāpums. Valstīm ir dažādas uzņēmējdarbības struktūras. Dažām ir smagās rūpniecības nozares, citām — vieglā rūpniecība, citas turklāt pārsvarā attīsta tūrismu un sezonālās industrijas, un sabiedriskais sektors ir strukturēts dažādos veidos. Tāpēc ir pilnīgi nepiemēroti mēģināt regulēt visas ES darba laiku, un nav arī nekāda iemesla to darīt. Tie, kas aizstāv šādu nostāju, saka, ka citādi mums ES būs problēmas ar sociālo dempingu. Tā ir ārkārtīgi nopietna apsūdzība tām valstīm, kuras mēs esam apstiprinājuši par ES dalībvalstīm, kuras visas pilda Kopenhāgenas kritērijus un kuras visas ir likumīgas un ar tiesībām veidot arodbiedrības. Tomēr šis ziņojums ir vēl viens ES mēģinājums iejaukties jautājumā par darba laiku, kas ir dalībvalstu atbildība. Mēs balsojām pret, atsaucoties uz subsidiaritātes principu."@lv13
"Junilistan anser att arbetstider skall regleras på nationell nivå. Detta betänkande bör därför inte behandlas i Europaparlamentet, även om det formellt handlar om kommissionens behandling av ett överträdelseärende. Subsidiaritetsprincipen som hyllas i alla tänkbara högtidliga sammanhang är här fundamental. När Europaparlamentets majoritet kommer in på detaljerna är det precis tvärtom, ingenting kan egentligen vara kvar i medlemsstaterna. Arbetstidsdirektivet är i sig självt ett klart brott mot subsidiaritetsprincipen. Länderna har olika näringslivsstruktur. Somliga har tung processindustri, andra har lätt industri, andra åter har mycket turism och säsongsberoende näringar och den offentliga sektorn är uppbyggd på olika sätt. Det är därför ytterligt olämpligt att försöka reglera arbetstiderna för hela EU och det finns heller ingen anledning. De som argumenterar för detta säger att vi annars får problem med social dumpning i EU. Det är en enormt grov anklagelse mot de länder vi har accepterat som medlemmar i EU, som alla uppfyller Köpenhamnskriterierna och som alla är rättsstater med fri organisationsrätt. Detta betänkande är ännu ett försök av EU att lägga sig i arbetstidsfrågan som är medlemsländernas ansvar. Vi har röstat nej med hänvisning till subsidiaritetsprincipen."@mt15
". Junilistan is van mening dat arbeidstijden op nationaal niveau moeten worden geregeld. Dit verslag moet daarom niet in het Europees Parlement worden behandeld, ook wanneer het formeel gezien de behandeling van een inbreukprocedure door de Commissie aanspreekt. Het gaat hier in wezen om het subsidiariteitsbeginsel dat bij elke denkbare plechtige gelegenheid wordt geprezen. Wanneer de meerderheid van het Europees Parlement zich met de details bezighoudt, gebeurt er precies het tegenovergestelde, in feite kan dan niets aan de lidstaten worden overgelaten. De Arbeidstijdenrichtlijn is op zich een duidelijke overtreding van het subsidiariteitsbeginsel. De landen hebben verschillende ondernemingsstructuren. Sommige hebben zware verwerkende industrieën, andere hebben lichte industrie, weer anderen hebben een grote mate aan toerisme en seizoensindustrieën, en de openbare sector is op verschillende manieren gestructureerd. Het is daarom volledig ongepast om te proberen de werktijden voor de gehele EU te regelen, noch bestaat hier reden toe. Degenen die hiervoor pleiten zeggen dat we anders met sociale dumpingsproblemen binnen de EU te maken krijgen. Dit is een ernstige beschuldiging tegen de landen die we als leden van de EU hebben aangenomen, die allemaal aan de criteria van Kopenhagen voldoen en die allen rechtstaten zijn met het recht om lid te worden van vrije vakbonden. Dit verslag is weer eens een poging van de EU om zich in het vraagstuk van de arbeidstijden te mengen dat in de verantwoordelijkheid van de lidstaten ligt. Onder verwijzing op het subsidiariteitsbeginsel hebben we nee gestemd."@nl3
". Lista Czerwcowa uważa, że godziny pracy powinny być regulowane na szczeblu krajowym. Przedmiotowe sprawozdanie nie powinno więc być rozpatrywane przez Parlament Europejski, nawet jeśli formalnie dotyczy ono postępowania Komisji w sprawie naruszenia prawa. Zasada pomocniczości, którą się zachwala podczas każdej możliwej okazji do świętowania, jest tutaj podstawowym czynnikiem. Gdy większość posłów do Parlamentu Europejskiego wda się w szczegóły, stanie się coś zupełnie odwrotnego: nic nie pozostanie do przeanalizowania państwom członkowskim. Dyrektywa o czasie pracy jest sama w sobie naruszeniem zasady pomocniczości. Kraje posiadają różne struktury biznesowe. W niektórych istnieje wysoce wydajny przemysł, w innych przemysł jest mniej wydajny, w jeszcze innych rozwinęła się bardzo turystyka i branże działające w danym sezonie, a sektor publiczny jest ustrukturyzowany na różne sposoby. Jest zatem całkowicie niewłaściwym, aby próbować regulować prawnie godziny pracy w całej UE, bo nie ma też jakiekolwiek ku temu powodu. Ci, którzy opowiadają się za takim rozwiązaniem, mówią, że w przeciwnym razie będą mieli problem z dumpingiem społecznym w UE. Stanowi to bardzo poważne oskarżenie przeciwko krajom, które przyjęliśmy jako państwa członkowskie UE, które wszystkie spełniają kryteria kopenhaskie i są państwami zarządzanymi na mocy prawa, mającymi swobodę jednoczenia się. Przedmiotowe sprawozdanie jest kolejną próbą ingerowania UE w sprawę godzin pracy, co należy do obowiązków państw członkowskich. Głosowaliśmy przeciwko, odnosząc się do zasady pomocniczości."@pl16
". A Lista de Junho considera que os horários de trabalho devem ser regulados a nível nacional. O Parlamento Europeu não deveria, portanto, ocupar-se deste relatório, não obstante o facto de ele ter, formalmente, por objecto o tratamento dado pela Comissão a um caso de infracção. O princípio da subsidiariedade, que é sistematicamente saudado em todos os actos solenes, é fundamental nesta matéria. Quando a maioria do Parlamento Europeu passa às questões de pormenor, sucede exactamente o oposto: nada pode ser deixado a cargo dos Estados-Membros. A directiva relativa a determinados aspectos da organização do tempo de trabalho é, em si mesma, uma clara infracção ao princípio da subsidiariedade. O tecido empresarial difere de país para país. Alguns países têm indústria transformadora pesada, outros têm indústria ligeira, outros ainda têm muito turismo e indústrias sazonais, e o sector público encontra-se estruturado de múltiplos modos. Consequentemente, é perfeitamente descabido tentar regular os horários de trabalho à escala da UE, nem há aliás qualquer razão para isso. Aqueles que são a favor de tal medida alegam que, sem ela, nos veremos a braços com problemas de social na UE. Isso constitui uma acusação muitíssimo grave dirigida contra os países que admitimos como membros da UE, que, sem excepção, satisfazem os critérios de Copenhaga e são estados de direito, onde existe liberdade sindical. Este relatório é mais uma tentativa da UE de se imiscuir na questão da regulação do tempo de trabalho, que é da competência dos Estados-Membros. Votámos contra, em nome do princípio da subsidiariedade."@pt17
"Junilistan anser att arbetstider skall regleras på nationell nivå. Detta betänkande bör därför inte behandlas i Europaparlamentet, även om det formellt handlar om kommissionens behandling av ett överträdelseärende. Subsidiaritetsprincipen som hyllas i alla tänkbara högtidliga sammanhang är här fundamental. När Europaparlamentets majoritet kommer in på detaljerna är det precis tvärtom, ingenting kan egentligen vara kvar i medlemsstaterna. Arbetstidsdirektivet är i sig självt ett klart brott mot subsidiaritetsprincipen. Länderna har olika näringslivsstruktur. Somliga har tung processindustri, andra har lätt industri, andra åter har mycket turism och säsongsberoende näringar och den offentliga sektorn är uppbyggd på olika sätt. Det är därför ytterligt olämpligt att försöka reglera arbetstiderna för hela EU och det finns heller ingen anledning. De som argumenterar för detta säger att vi annars får problem med social dumpning i EU. Det är en enormt grov anklagelse mot de länder vi har accepterat som medlemmar i EU, som alla uppfyller Köpenhamnskriterierna och som alla är rättsstater med fri organisationsrätt. Detta betänkande är ännu ett försök av EU att lägga sig i arbetstidsfrågan som är medlemsländernas ansvar. Vi har röstat nej med hänvisning till subsidiaritetsprincipen."@ro18
". Strana Junilistan zastáva názor, že pracovný čas by sa mal regulovať na národnej úrovni. Z toho dôvodu by sa Európsky parlament nemal touto správou vôbec zaoberať, aj keď sa správa oficiálne zaoberá postupom Komisie v prípade porušenia práva. V tomto prípade má základný význam zásada subsidiarity, ktorá sa ospevuje pri každej mysliteľnej slávnostnej príležitosti. Keď sa však väčšina Európskeho parlamentu začne zaoberať konkrétnymi podrobnosťami, je to presne naopak – členským štátom nie je prenechané vôbec nič. Smernica o pracovnom čase je sama osebe jasným porušením zásady subsidiarity. Jednotlivé krajiny majú odlišné podnikateľské štruktúry. Niektoré sa vyznačujú odvetviami ťažkého priemyslu, iné sú zasa charakteristické rozvinutým odvetvím cestovného ruchu a sezónnymi odvetviami. Rozdielnu štruktúru má aj verejný sektor. Z toho dôvodu je absolútne nevhodné pokúšať sa regulovať pracovný čas na úrovni celej Európskej únie, ani na to neexistuje žiadny dôvod. Tí, ktorí argumentujú proti, hovoria, že v opačnom prípade budeme mať v Európskej únii problémy so sociálnym dampingom. Ide o nesmierne vážne obvinenie vznesené voči krajinám, ktoré sme prijali medzi seba ako členské štáty EÚ, z ktorých všetky spĺňajú kodanské kritéria, a ktoré sa všetky riadia právnymi predpismi s právom slobodne sa združovať v odboroch. Táto správa je len ďalším pokusom Európskej únie zasahovať do otázky pracovného času, ktorá patrí do právomocí členských štátov. Vzhľadom na zásadu subsidiarity sme hlasovali proti tejto správe."@sk19
"Junijska lista meni, da bi bilo treba delovni čas urediti na nacionalni ravni. S tem poročilom se zato ne bi smel ukvarjati Evropski parlament, čeprav se v zadevnem poročilu uradno obravnava ravnanje Komisije v primeru kršitev. Načelo subsidiarnosti, ki se hvali ob vsaki slovesni priložnosti, je v tem primeru bistveno. Če večina Evropskega parlamenta posega v podrobnosti, se zgodi ravno nasprotno; državam članicam ni prepuščeno nič. Direktiva o delovnem času je že sama po sebi jasna kršitev načela subsidiarnosti. Države imajo različne poslovne strukture. Nekatere imajo težko predelovalno industrijo, druge lahko industrijo; nekatere se ukvarjajo s turizmom in sezonsko industrijo, pri čemer je tudi javni sektor različno strukturiran. Zato je popolnoma neprimerno in nesmiselno poskušati urediti delovni čas celotne EU. Tisti, ki to zagovarjajo, pravijo, da bomo v nasprotnem primeru v EU imeli težave s socialnim dampingom. To je zelo resna obtožba držav, ki smo jih sprejeli kot članice EU, ki vse izpolnjujejo københavnska merila in jih ureja zakonodaja s pravico do združevanja. To poročilo je še en poskus EU, da bi posredovala pri vprašanju delovnega časa, ki je v pristojnosti držav članic. Glede na načelo subsidiarnosti sva glasovala proti."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph