Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.3.3-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, chemicals are a natural and important part of our environment. Even though we often do not think about it, we use chemicals every day. The modern world could not function without them. They keep our food fresh, our bodies clean, they help our plants to grow, they fuel our cars. Properly used and properly handled, chemicals make it possible for us to live longer, healthier lives. This proposed regulation, which complements REACH and aligns the EU system for classification, labelling and packaging of substances and mixtures with the UN Globally Harmonised System, is a reasonable and balanced proposal. If we want to utilise the benefits of chemicals at a reasonable cost then we have to accept that there will be risks. We need therefore to strike a balance between risks and benefits and control the risks of chemicals through careful labelling, science-based regulation and innovative technologies. We also need to strike a balance between properly implementing the European Union’s international obligations signed up to at the United Nations Economic and Social Council at the World Summit on Sustainable Development which was held in Johannesburg in September 2002, while at the same time avoiding unnecessary burdens on business through impractical and over-demanding labelling. To this effect, I tabled several amendments to the proposal. I feel it is particularly important to ensure that classification of products does not lead to confusion among consumers or health care providers. Too much information is equal to no information. This is why I tabled an amendment on the packaging of products, for example, with awkward shapes or that are so small that it is technically impossible to attach a label. In these cases, hazard labelling information should be supplied in some other appropriate manner such as tie-on tags. I would like to thank particularly the rapporteur, Mrs Sartori, for supporting my amendments and for the excellent work she has done on this report. While existing regulations on identifying and communicating the hazardous properties of chemicals are similar in many respects, some differences are significant enough to result in different classification, different labelling and safety data sheets (SDS). The Globally Harmonised System (GHS) will hopefully merge these different classifications in an effective way. The benefits of chemical use far outweigh the risks and this is especially so since the introduction of the registration, evaluation and authorisation of chemicals legislation known as REACH. We must all be aware that chemicals, through the different steps from their production to their handling, transport and use can pose potential risks to human health and the environment. In this context, the UN-EU GHS agreement is expected to be an improvement in human health and environmental protection and will also offer greater clarity to enterprises, particularly those involved in international trade. The potential but manageable risks involved with chemicals underline the need for our legislation on a globally harmonised approach to packaging and labelling of chemicals, and it is in this respect I am pleased that the Council and Parliament agreed to a text on 27 June, and I congratulate again our rapporteur on the work done on this complex but very important file."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, chemické látky tvoří přirozenou a důležitou součást našeho životního prostředí. I když se nad tím často nezamýšlíme, chemické látky používáme každý den. Moderní svět by bez nich nemohl fungovat. Pomáhají udržovat naše potraviny čerstvé, naše tělo čisté, pomáhají v růstu našim rostlinám a pohánějí naše automobily. V případě, že se správně používají a že se s nimi správně zachází, můžeme díky chemikáliím žít delší a zdravější život. Toto navrhované nařízení, které doplňuje nařízení REACH a uvádí do souladu systém Evropské unie na klasifikaci, označování a balení látek a směsí s globálním harmonizovaným systémem OSN, je rozumným a vyváženým návrhem. Pokud chceme za rozumnou cenu využívat výhod, které chemikálie přinášejí, potom musíme akceptovat, že budou existovat i určitá rizika. Z toho důvodu potřebujeme dosáhnout rovnováhu mezi těmito riziky a výhodami a zároveň kontrolovat rizika spojená s chemikáliemi jejich důkladným označováním, regulací založenou na vědeckých poznatcích a inovačními technologiemi. Potřebujeme také dosáhnout rovnováhu mezi správným vykonáváním mezinárodních závazků, ke kterým se Evropská unie zavázala v rámci Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů na Světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v září 2002, a zároveň zabránit situaci, v které by byla na podniky uvalena zbytečná zátěž v podobě nepraktického a příliš náročného označování. Pro tento účel jsem k tomuto návrhu předložila několik pozměňujících a doplňujících návrhů. Domnívám se, že je obzvlášť důležité zabezpečit, aby klasifikace produktů nevedla ke zmetkům mezi spotřebiteli, případně poskytovateli zdravotní péče. Příliš mnoho informací má stejný efekt jako informace žádné. Z tohoto důvodu jsem předložila pozměňující a doplňující návrh týkající se balení produktů, které se vyznačují například neobvyklým tvarem, případně jsou příliš malé na to, aby na nich mohl být připevněn štítek. V těchto případech by měla být informace označující rizika zobrazená nějakým jiným vhodným způsobem, například v podobě připevněných visaček. Chtěla bych speciálně poděkovat paní zpravodajce Sartoriové za to, že podpořila mé pozměňující a doplňující návrhy, jako i za vynikající práci, kterou odvedla na přípravě této zprávy. I když jsou existující nařízení pro oblast identifikace a komunikace o nebezpečných vlastnostech chemikálií v mnoha ohledech podobné, některé rozdíly mezi nimi jsou dostatečně významné, aby způsobily jejich rozdílnou klasifikaci a označování, případně rozdílnou kartu bezpečnostních údajů. Doufejme, že globální harmonizovaný systém (GHS) účinným způsobem sjednotí tyto rozdílné klasifikace. Výhody, které přináší používání chemikálií, vysoko převyšují rizika, která jsou s nimi spojena. Toto tvrzení je obzvlášť pravdivé od zavedení právních předpisů v oblasti registrace, hodnocení a povolování chemických látek známých jako REACH. Všichni si musíme uvědomit, že chemické látky mohou ve svých rozličných životních etapách, od jejich výroby až po manipulaci s nimi, přepravu a používání, představovat potenciální hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. V této souvislosti se očekává, že dohoda o GHS mezi OSN a EU přinese zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí a zároveň poskytne podnikům vyšší přehlednost, především podnikům, které se angažují v mezinárodním obchodě. Potenciálně i když zvládnutelná rizika související s chemikáliemi zdůrazňují potřebu přijetí právních předpisů s globálním harmonizovaným přístupem k balení a označování chemických látek. V této souvislosti jsem s potěšením přivítala dohodu na znění textu mezi Radou a Parlamentem ze dne 27. června, a ještě jednou bych chtěla popřát naší paní zpravodajce k práci, kterou vykonala na tomto složitém, ale velmi důležitém dokumentu."@cs1
"Fru formand! Kemikalier er en naturlig og vigtig del af miljøet. Selv om vi ofte ikke tænker over det, anvender vi kemikalier hver dag. Den moderne verden kunne ikke fungere uden kemikalier. De holder vores fødevarer friske, vores kroppe rene, de hjælper vores planter med at gro og de anvendes som brændstof i vores biler. Hvis vi anvender og håndterer kemikalierne korrekt, giver de os mulighed for at leve et længere og sundere liv. Dette forslag til forordning, der supplerer Reach og sidestiller EU's system for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med FN's globale harmoniserede system, er et fornuftigt og afbalanceret forslag. Hvis vi ønsker at udnytte fordelene ved kemikalier, uden at dette bliver urimeligt omkostningskrævende, er vi nødt til at acceptere de potentielle risici. Vi er derfor nødt til at finde en balance mellem risici og fordele og kontrollere risiciene ved kemikalier gennem en omhyggelig mærkning, videnskabeligt baseret lovgivning og innovative teknologier. Vi er også nødt til at finde en balance mellem en korrekt gennemførelse af EU's internationale forpligtelser, som vi indgik inden for rammerne af De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd efter verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, der blev afholdt i Johannesburg i september 2002, og samtidig undgå at pålægge virksomhederne unødvendige byrder i form af en upraktisk og alt for krævende mærkning. Jeg har i denne forbindelse stillet en række ændringsforslag til forslaget. Det er efter min opfattelse navnlig vigtigt at sikre, at klassificeringen af produkter ikke skaber forvirring hos forbrugere og leverandører af sundhedstjenester. Alt for mange oplysninger er det samme som ingen oplysninger. Dette er baggrunden for mit ændringsforslag om emballering af produkter, der f.eks. har en særlig form, eller som er så små, at det er teknisk umuligt at mærke dem. I disse tilfælde bør mærkningsoplysninger om risici gives på en anden passende måde, f.eks. ved hjælp af et vedhæftet mærkat. Jeg vil navnlig gerne takke ordføreren, fru Sartori, for hendes støtte til mine ændringsforslag og for hendes fremragende indsats i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning. Selv om de eksisterende bestemmelser vedrørende identificering og videregivelse af oplysninger om kemikaliers farlige egenskaber på mange områder er ens, er nogle af forskellene store nok til at resultere i forskellige klassificeringer, mærkninger og sikkerhedsdatablade. Det globale harmoniserede system (GHS) vil forhåbentlig forene disse forskellige klassificeringer på en effektiv måde. Fordelene ved anvendelsen af kemikalier mere end opvejer risiciene, navnlig efter indførelsen af lovgivningen om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier, den såkaldte Reach-forordning. Vi skal være klar over, at kemikalier kan indebære potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet i de enkelte faser, lige fra produktion til håndtering, transport og anvendelse. Det forventes i denne forbindelse, at GHS-aftalen mellem FN og EU vil sikre en bedre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, og den vil desuden skabe større klarhed for virksomhederne, navnlig de virksomheder, der er involveret i international handel. De potentielle, men kontrollérbare risici ved kemikalier understreger behovet for en lovgivning baseret på en globalt harmoniseret tilgang til emballering og mærkning af kemikalier, og det glæder mig i denne forbindelse, at Rådet og Parlamentet blev enige om en tekst den 27. juni, og jeg ønsker på ny vores ordfører tillykke med hendes arbejde med dette komplekse, men meget vigtige spørgsmål."@da2
"Frau Präsidentin! Chemikalien sind ein normaler und wichtiger Teil unserer Umwelt. Obwohl wir oft nicht daran denken, benutzen wir Chemikalien jeden Tag. Die moderne Welt könnte ohne sie nicht funktionieren. Sie halten unsere Lebensmittel frisch und unsere Körper rein, sie lassen unsere Pflanzen wachsen, sie treiben unsere Autos an. Wenn sie richtig eingesetzt und richtig gehandhabt werden, ermöglichen uns Chemikalien ein längeres und gesünderes Leben.Diese vorgeschlagene Verordnung, die REACH ergänzt und das EU-System der Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen dem weltweit harmonisierten System der Vereinten Nationen anpasst, ist ein vernünftiger und ausgewogener Vorschlag.Wenn wir die Vorteile von Chemikalien zu vertretbaren Kosten nutzen wollen, dann müssen wir Gefahren in Kauf nehmen. Wir müssen darum für einen Ausgleich zwischen Gefahren und Vorteilen sorgen, indem wir von Chemikalien ausgehende Gefahren durch sorgfältige Kennzeichnung, wissenschaftlich gestützte Regulierung und innovative Technologien kontrollieren. Auch muss ein Mittelweg gefunden werden zwischen der genauen Umsetzung der internationalen Verpflichtungen der Europäischen Union, die sie im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung im September 2002 in Johannesburg eingegangen ist, und andererseits der Vermeidung unnötiger Belastungen der Wirtschaft durch unpraktische und übertriebene Kennzeichnung.Zu diesem Zweck habe ich mehrere Änderungsanträge zu dem Vorschlag eingereicht. Ich finde es besonders wichtig sicherzustellen, dass die Einstufung von Produkten nicht zur Verwirrung unter Konsumenten oder Gesundheitsdienstleistern führt. Zu viel Information ist gleichbedeutend mit gar keiner Information. Deshalb beschäftigt sich ein Änderungsantrag z. B. mit der Verpackung von Produkten, die ungünstige Formen aufweisen oder so klein sind, dass es technisch unmöglich ist, eine Kennzeichnung anzubringen. In diesen Fällen sollte die Gefahreninformation auf eine andere passende Weise wie z. B. durch Anhängeschildchen stattfinden.Ich möchte der Berichterstatterin, Frau Sartori, insbesondere für die Unterstützung meiner Änderungsanträge sowie für die hervorragende Arbeit an diesem Bericht danken.Während bestehende Verordnungen zur Identifizierung und Bekanntmachung der gefährlichen Eigenschaften von Chemikalien sich in vielen Punkten ähneln, sind doch ein paar Unterschiede bedeutsam genug, um zu unterschiedlicher Einstufung und Kennzeichnung und zu unterschiedlichen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu führen. Das weltweit harmonisierte System (GHS) wird hoffentlich diese verschiedenen Einstufungen auf wirksame Art und Weise zusammenführen. Die Vorteile der Verwendung von Chemie überwiegen bei weitem die Risiken und dies ist insbesondere so seit der Einführung der Gesetzgebung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe, bekannt als REACH.Wir müssen uns alle dessen bewusst sein, dass Chemikalien durch die verschiedenen Stufen von ihrer Herstellung bis zu ihrer Handhabung, ihrem Transport und Gebrauch potenzielle Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bergen können. In diesem Zusammenhang wird von der GHS-Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und der EU eine Verbesserung der Bedingungen für die menschliche Gesundheit und den Umweltschutz erwartet, und sie wird auch zu größerer Übersichtlichkeit für die Unternehmen führen, besonders für die Handelsunternehmen, die international tätig sind.Die möglichen, aber kontrollierbaren Risiken von Chemikalien unterstreichen, wie notwendig unsere Gesetzgebung betreffend einen weltweit harmonisierten Ansatz zur Verpackung und Kennzeichnung von Chemikalien ist, und diesbezüglich freue ich mich, dass Rat und Parlament sich am 27. Juni auf einen Text geeinigt haben, und ich beglückwünsche noch einmal unsere Berichterstatterin zu der Arbeit an diesem komplexen, aber sehr wichtigen Dokument."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι χημικές ουσίες αποτελούν ένα φυσικό και σημαντικό μέρος τους περιβάλλοντός μας. Αν και συχνά δεν το σκεφτόμαστε, χρησιμοποιούμε χημικές ουσίες καθημερινά. Ο σύγχρονος κόσμος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς αυτές. Διατηρούν φρέσκα τα τρόφιμά μας, το σώμα μας καθαρό, βοηθούν τα φυτά μας να μεγαλώσουν, τροφοδοτούν με καύσιμα τα αυτοκίνητά μας. Χημικές ουσίες, οι οποίες υφίστανται κατάλληλη χρήση και επεξεργασία, μας δίνουν τη δυνατότητα να ζούμε περισσότερο και να είμαστε πιο υγιείς. Ο προτεινόμενος αυτός κανονισμός, ο οποίος συμπληρώνει το REACH και ευθυγραμμίζει το σύστημα για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων της ΕΕ με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης (GHS) των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί μια εύλογη και ισορροπημένη πρόταση. Εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη των χημικών ουσιών με εύλογο κόστος, τότε πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα υπάρχουν κίνδυνοι. Πρέπει, επομένως, να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και των οφελών και να ελέγξουμε τους κινδύνους των χημικών ουσιών μέσω προσεκτικής επισήμανσης, ρύθμισης βάσει της επιστήμης και μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Πρέπει επίσης να επιτύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην κατάλληλη υλοποίηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν συμφωνηθεί στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία διεξήχθη στο Γιοχάνεσμπουργκ τον Σεπτέμβριο του 2002, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την επιβολή περιττών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις με την τοποθέτηση μη πρακτικών και υπερβολικά απαιτητικών επισημάνσεων. Για αυτόν τον σκοπό, κατέθεσα πολλές τροπολογίες για την πρόταση. Φρονώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η ταξινόμηση των προϊόντων δεν οδηγεί σε σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών ή των παρόχων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η παροχή υπερβολικών πληροφοριών ισοδυναμεί με την παντελή έλλειψη πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό κατέθεσα μια τροπολογία για τη συσκευασία προϊόντων, παραδείγματος χάριν, με περίεργο σχήμα ή με τόσο μικρό μέγεθος που είναι αδύνατον να τοποθετηθεί επισήμανση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες για τους κινδύνους στις επισημάνσεις θα πρέπει να παρέχονται με κάποιον άλλο κατάλληλο τρόπο, όπως με ετικέτες οι οποίες προσδένονται στο προϊόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικότερα την εισηγήτρια, κ. Sartori, επειδή υποστήριξε τις τροπολογίες μου, και για το εξαιρετικό έργο το οποίο επιτέλεσε σε αυτή την έκθεση. Ενώ οι ισχύοντες κανονισμοί για τον προσδιορισμό και την κοινοποίηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων των χημικών ουσιών είναι παρόμοιοι από πολλές απόψεις, ορισμένες διαφορές είναι αρκετά σημαντικές, ώστε να συνεπάγονται διαφορετική ταξινόμηση, διαφορετική επισήμανση και διαφορετικά δελτία δεδομένων ασφάλειας. Το σύστημα οικουμενικής αναγνώρισης (GHS) αναμένεται ότι θα συγχωνεύσει επιτυχώς αυτές τις διαφορετικές ταξινομήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Τα οφέλη της χρήσης χημικών ξεπερνούν κατά πολύ τους κινδύνους και αυτό ισχύει ιδίως από τότε που θεσπίστηκε η νομοθεσία για την καταχώρηση, την αξιολόγηση και την έγκριση των χημικών ουσιών, γνωστή ως REACH. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι οι χημικές ουσίες, μέσω των διαφορετικών σταδίων από τα οποία διέρχονται από την παραγωγή τους έως την επεξεργασία τους, τη μεταφορά και τη χρήση τους, μπορούν να ενέχουν πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία GHS ΟΗΕ-ΕΕ αναμένεται να αποτελέσει βελτίωση όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και θα προσφέρει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιχειρήσεις, ιδίως σε όσες δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν, όσον αφορά τις χημικές ουσίες, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της νομοθεσίας μας για μια συνολικώς εναρμονισμένη προσέγγιση της συσκευασίας και της επισήμανσης των χημικών ουσιών, και, από αυτή την άποψη, χαίρομαι που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν επί ενός κειμένου στις 27 Ιουνίου, και συγχαίρω για άλλη μια φορά την εισηγήτριά μας για το έργο το οποίο επιτέλεσε όσον αφορά αυτόν τον πολύπλοκο, αλλά πολύ σημαντικό φάκελο."@el10
"Señora Presidenta, las sustancias químicas son una parte natural e importante de nuestro medio ambiente. Aun cuando a menudo no pensemos en ello, utilizamos sustancias químicas todos los días. El mundo moderno no podría funcionar sin ellas. Mantienen frescos nuestros alimentos, limpios nuestros cuerpos, ayudan a crecer a nuestras plantas, proporcionan combustible para nuestros coches. Utilizados y manejados de forma adecuada, los productos nos permiten vivir unas vidas más prolongadas y más sanas. Esta propuesta de Reglamento, que complementa a REACH y adapta el sistema de la UE sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas al Sistema Armonizado Mundial de las Naciones Unidas, es una propuesta razonable y equilibrada. Si deseamos utilizar los beneficios de las sustancias químicas a un coste razonable, entonces debemos aceptar que existirán riesgos. Así pues, necesitamos encontrar un equilibrio entre riesgos y beneficios, y controlar los riesgos de las sustancias químicas por medio de un etiquetado minucioso, un Reglamento con base científica y tecnologías innovadoras. Asimismo debemos encontrar un equilibrio entre poner en práctica adecuadamente las obligaciones internacionales de la Unión Europea, refrendadas en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se celebró en Johannesburgo en septiembre de 2002, y evitar al mismo tiempo cargas innecesarias sobre las empresas por culpa de un etiquetado carente de sentido y excesivamente exigente. A tal efecto, he presentado varias enmiendas a la propuesta. Considero que resulta especialmente importante garantizar que la clasificación de los productos no origine confusión entre los consumidores o los proveedores de asistencia sanitaria. Un exceso de información equivale a carecer de ella. Por esa razón he presentado una enmienda sobre el envasado de los productos, por ejemplo, con formatos raros o tan pequeños que resulte técnicamente imposible aplicar una etiqueta. En estos casos, la información sobre etiquetado de peligros debería facilitarse de alguna otra forma conveniente, como las etiquetas colgantes. Quiero dar las gracias a la ponente, señora Sartori, por apoyar mis enmiendas y por la excelente labor que ha realizado con este informe. Aunque los Reglamentos existentes sobre identificación y comunicación de las características peligrosas de las sustancias químicas se parezcan en muchos aspectos, algunas diferencias son lo suficientemente notables como para dar lugar a una clasificación diferente, a diferente etiquetado y distintas fichas de datos de seguridad (FDS). Es de esperar que el Sistema Armonizado Mundial (SAM) venga a fusionar estas diferentes clasificaciones de una manera eficaz. Los beneficios del uso de sustancias químicas superan con mucho a los riesgos y eso es especialmente cierto desde la introducción del registro, la evaluación y la autorización de la legislación sobre sustancias químicas conocido como REACH. Todos debemos ser conscientes de que las sustancias químicas, a través de las distintas fases desde la producción hasta su manipulación, transporte y utilización pueden encerrar riesgos potenciales para la salud personal y el medio ambiente. En este contexto, el acuerdo SAM entre las Naciones Unidas y la Unión Europea se espera que sea una mejora en cuanto a la protección de la salud humana y el medio ambiente y, además, que venga a ofrecer una mayor claridad a las empresas, sobre todo las implicadas en el comercio internacional. Los riesgos potenciales, pero controlables, derivados de las sustancias químicas subrayan la necesidad de nuestra legislación sobre un enfoque armonizado a escala mundial para el envasado y etiquetado de las sustancias químicas, y a este respecto me complace que el Consejo y el Parlamento hayan alcanzado un acuerdo sobre un texto el 27 de junio, y felicito una vez más a nuestra ponente por el trabajo realizado en este asunto complejo, pero tan importante."@es21
"Proua juhataja, kemikaalid on meie keskkonna loomulik ja tähtis osa. Kuigi me sageli sellele ei mõtle, kasutame kemikaale iga päev. Kaasaegne maailm ei saaks ilma nendeta toimida. Nad hoiavad meie toidu värske, meie kehad puhtad, nad aitavad meie taimedel kasvada, nad toidavad meie autosid. Õigesti kasutatud ja käsitsetud kemikaalid võimaldavad meil kauem ja tervemana elada. See välja pakutud määrus, mis täiendab REACH-i ning ühtlustab ELi ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise süsteemi ÜRO globaalselt harmoneeritud süsteemiga, on mõistlik ja tasakaalustatud ettepanek. Kui me tahame kasutada kemikaalide eeliseid mõistliku hinna eest, peame leppima teatud ohtudega. Seetõttu peame leidma tasakaalu riskide ja eeliste vahel ning ohjama kemikaaliriske hoolika märgistamise, teaduspõhise regulatsiooni ja uuendusliku tehnoloogia abil. Samuti peame leidma tasakaalukoha, kus me saame nõuetekohaselt täita Euroopa Liidu rahvusvahelisi kohustusi, mis on võetud 2002. aasta septembris Johannesburgis peetud säästva arengu tippkohtumisel ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus, ning samal ajal vältida ettevõtete liigset koormamist ebapraktiliste ja ülinõudlike märgistamiskohustustega. Selle nimel esitasin ma ettepanekule mitu muudatusettepanekut. Minu arvates on eriti oluline tagada, et toodete klassifitseerimine ei tekitaks tarbijates või tervishoiutöötajates segadust. Liiga palju teavet on samaväärne teabe puudumisega. Sellepärast esitasin muudatusettepaneku, mis käsitleb näiteks ebahariliku kujuga või märgistamiseks liiga väikeste toodete pakendamist. Sellistel juhtudel tuleks ohtudest teavitav märgistus esitada mingil muul sobival moel, näiteks külgeseotavate siltide abil. Samuti tahaksin eriti tänada raportöör Amalia Sartorit minu muudatusettepanekute toetamise eest ning selle raporti kallal tehtud suurepärase töö eest. Kuigi senised reeglid kemikaalide ohtlike omaduste kindlaksmääramise ja nendest teavitamise kohta on paljuski sarnased, on mõned erinevused piisavalt suured, et tulemuseks oleks teistsugune klassifitseerimine, märgistamine ja ohutuskaardid. Globaalne harmoneeritud süsteem (GHS) suudab loodetavasti need erinevad klassifikatsioonid tõhusalt ühitada. Kemikaalide kasutamise eelised kaaluvad riskid selgelt üles ning eriti kehtib see pärast REACH-i nime all tuntud seadusandluse kehtestamist kemikaalide registreerimise, hindamise ja kasutuse lubamise kohta. Me kõik peame olema teadlikud, et kemikaalid võivad põhjustada ohte inimeste tervisele ja keskkonnale erinevatel etappidel alates tootmisest kuni käsitsemise, transpordi ja kasutamiseni. Selles kontekstis võib eeldada, et ÜRO-ELi kokkulepe GHS-i kohta parandab inimeste tervise ja keskkonna kaitset ning annab ka ettevõtetele, eriti rahvusvahelise kauplemisega tegelevatele ettevõtetele suurema selguse. Kemikaalidega seotud võimalikud kuid kontrollitavad ohud rõhutavad vajadust meie oma ülemaailmselt ühtluse lähenemisviisiga õigusaktide järele pakendamise ja märgistamise kohta, ning seetõttu on mul hea meel, et nõukogu ja parlament saavutasid 27. juunil teksti osas kokkuleppe ning ma õnnitlen veel kord meie raportööri selle keeruka kuid väga tähtsa teema kallal tehtud töö puhul."@et5
"Arvoisa puhemies, kemikaalit ovat luonnollinen ja tärkeä osa ympäristöämme. Käytämme kemikaaleja joka päivä, vaikka emme usein ajattele asiaa. Nykyinen maailma ei tulisi toimeen ilman niitä. Niillä pidetään ruokamme tuoreena, elimistömme puhtaana, niillä autetaan kasveja kasvamaan, ja niitä käytetään polttoaineena ajoneuvoissamme. Kemikaalit antavat meille asianmukaisesti käytettynä ja oikein käsiteltynä mahdollisuuden elää pidemmän ja terveemmän elämän. Ehdotettu asetus on kohtuullinen ja tasapainoinen. Sillä täydennetään REACH-asetusta ja yhdenmukaistetaan EU:n aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa lainsäädäntöä YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun järjestelmän kanssa. Jos haluamme hyödyntää kemikaalien tarjoamat edut kohtuullisin kustannuksin, meidän on hyväksyttävä riskien olemassaolo. Meidän on siis löydettävä tasapaino riskien ja hyödyn välillä. Samalla on hallittava kemikaalien riskejä huolellisten merkintöjen, tieteelliseen tietoon perustuvan asetuksen ja innovatiivisen tekniikan avulla. Meidän on myös löydettävä tasapaino sen välillä, että pannaan asianmukaisesti täytäntöön Euroopan unionin kansainväliset velvoitteet, jotka allekirjoitettiin Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvostossa syyskuussa 2002 pidetyssä Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa, ja että toisaalta vältetään yrityksille aiheutuvaa tarpeetonta rasitetta epäkäytännöllisillä ja liian vaativilla merkinnöillä. Esitin tästä asiasta useita tarkistuksia ehdotukseen. Mielestäni on erityisen tärkeää varmistaa, että tuotteiden luokitus ei aiheuta epäselvyyttä kuluttajille tai terveydenhuollon palveluntarjoajille. Liian paljon tietoja on sama asia kuin ei mitään tietoja. Tämän syyn vuoksi tein tarkistuksen sellaisten tuotteiden pakkauksista, joiden muoto on hankala tai jotka ovat niin pieniä, että merkinnän liittäminen on teknisesti mahdotonta. Tällaisissa tapauksissa varoitusmerkinnät on asetettava muulla sopivalla tavalla, kuten tuotteeseen sidotulla merkinnällä. Haluaisin kiittää erityisesti esittelijä Amalia Sartoria hänen tuestaan tarkistuksilleni sekä hyvästä työstä mietinnön laadinnassa. Vaikka nykyiset säännökset kemikaalien vaarallisten ominaisuuksien tunnistamisesta ja tiedottamisesta ovat samantapaisia monessa suhteessa, jotkut erot voivat olla niin merkittäviä, että tämä johtaa eri luokitukseen, eri merkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetussa järjestelmässä (GHS) toivottavasti yhdistetään nämä eri luokitukset tehokkaasti. Kemikaalien käyttöä koskevat hyödyt ovat paljon suuremmat kuin riskit erityisesti sen jälkeen, kun otettiin käyttöön kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä koskeva lainsäädäntö eli REACH. Meidän kaikkien on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että kemikaalit − tuotannon eri vaiheista niiden käsittelyyn, kuljetukseen ja käyttöön − voivat aiheuttaa mahdollisia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tässä yhteydessä Yhdistyneiden Kansakuntien ja EU:n GHS-sopimuksen olisi tarkoitus parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. Sillä tarjotaan myös selkeyttä yrityksille ja erityisesti kansainväliseen kauppaan osallistuville yrityksille. Kemikaalien mahdolliset, mutta hallittavissa olevat riskit merkitsevät, että on tarpeen saada aikaan lainsäädäntö kemikaalien pakkaamiseen ja merkitsemiseen sovellettavasta maailmanlaajuisesti yhdenmukaisesta lähestymistavasta. Olen tässä yhteydessä tyytyväinen, että neuvosto ja parlamentti sopivat 27. kesäkuuta tekstistä, ja onnittelen jälleen esittelijää hänen työstään tässä monimutkaisessa, mutta erittäin tärkeässä asiassa."@fi7
"Madame la Présidente, les produits chimiques sont une partie naturelle et importante de notre environnement. Même si nous n’y pensons pas souvent, nous utilisons des produits chimiques tous les jours. Le monde moderne ne fonctionnerait pas sans eux. Ils maintiennent la fraîcheur de nos aliments, ils nous permettent de rester propres, ils aident nos plantations à pousser et ils alimentent nos voitures. Utilisés et manipulés correctement, les produits chimiques nous permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Cette proposition de règlement, qui s'ajoute à REACH et qui aligne le système européen de classification, d'étiquetage et d'emballage de substances et des mélanges sur le système général harmonisé des Nations unies, est une proposition raisonnable et équilibrée. Si nous voulons profiter des avantages des produits chimiques à un coût raisonnable, nous devons en accepter les risques. Nous devons donc parvenir à un équilibre entre les risques et les avantages, et maîtriser les risques liés aux produits chimiques par un étiquetage minutieux, une réglementation basée sur la science et des technologies novatrices. Nous devons à la fois respecter les obligations internationales de l'Union européenne, qui découlent du Conseil économique et social des Nations unies organisé lors du Sommet mondial du développement durable de Johannesbourg en septembre 2002, et éviter d'imposer des contraintes excessives aux entreprises par un étiquetage peu pratique et trop exigeant. C'est dans cette perspective que j'ai déposé plusieurs amendements à la proposition. Je pense qu'il est particulièrement important de veiller à ce que la classification des produits n'entraîne pas de confusion parmi les consommateurs ou les prestataires de soins de santé. Trop d'information tue l'information. C'est pourquoi j'ai par exemple déposé un amendement relatif aux emballages de produits de forme peu pratique ou de taille si petite qu'il est techniquement impossible d'y apposer une étiquette. Dans de tels cas, les informations relatives aux risques doivent être fournies d'une autre façon appropriée, par exemple par des étiquettes nouées. Je tiens en particulier à remercier le rapporteur, Mme Sartori, pour avoir soutenu mes amendements et pour l'excellent travail qu'elle a accompli sur ce rapport. Bien que les réglementations existantes sur l'identification et le signalement des caractéristiques dangereuses des produits chimiques soient semblables à de nombreux égards, certaines différences sont suffisamment importantes pour justifier une classification différente, un étiquetage différent et des fiches de données de sécurité (SDS). Le système général harmonisé (GHS) permettra, je l'espère, de fusionner efficacement ces différentes classifications. Les avantages liés à l'utilisation de produits chimiques dépassent largement les risques, surtout depuis la création de la législation relative à l'enregistrement, à l'évaluation et à l'autorisation des produits chimiques connue sous le nom de REACH. Nous devons tous avoir conscience du fait que les produits chimiques, à travers les différentes étapes de leur production, de leur manipulation, de leur transport et de leur utilisation, peuvent poser certains risques potentiels pour la santé humaine et pour l'environnement. Dans ce contexte, l'accord entre l'ONU et l'Union européenne sur le GHS devrait entraîner une amélioration en matière de santé humaine et de protection de l'environnement. Il offrira également plus de clarté aux entreprises, et notamment aux entreprises qui pratiquent le commerce international. Les risques potentiels mais gérables liés aux produits chimiques soulignent la nécessité de notre législation sur une approche générale harmonisée de l'emballage et de l'étiquetage des produits chimiques. À cet égard, je me réjouis que le Conseil et le Parlement soient parvenus à un accord le 27 juin, et je félicite une fois de plus notre rapporteur pour le travail accompli dans ce dossier complexe mais tellement important."@fr8
"Elnök asszony, a vegyi anyagok megszokott és fontos részei környezetünknek. Bár gyakran nem is gondolunk rá, de vegyi anyagokat minden nap használunk. A modern világ nem tud meglenni nélkülük. Frissen tartják az élelmiszerünket, tisztán tartják a testünket, segítik növényeink fejlődését, üzemanyagot jelentenek autóink számára. Ha megfelelően használjuk és kezeljük őket, a vegyi anyagok lehetővé teszik számunkra, hogy hosszabb ideig és egészségesebben éljünk. Ez a javasolt rendelet, amely kiegészíti a REACH-et, és összhangba hozza ez EU-nak az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó rendszerét az ENSZ globálisan harmonizált rendszerével, ésszerű és kiegyensúlyozott javaslat. Ha ésszerű költség mellett kívánjuk hasznosítani a vegyi anyagok előnyeit, el kell fogadnunk, hogy ezzel kockázatok járnak együtt. Ezért egyensúlyt kell teremtenünk a kockázatok és az előnyök között, és gondos címkézéssel, tudományosan megalapozott szabályozással és innovatív technológiákkal kell ellenőrzésünk alatt tartani a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokat. Egyensúlyt kell teremtenünk az Európai Uniónak az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában a fenntartható fejlődéssel foglalkozó csúcstalálkozón 2002 szeptemberében Johannesburgban vállalt nemzetközi kötelezettségei helyes végrehajtásában, ugyanakkor el kell kerülni a vállalkozások szükségtelen megterhelését a gyakorlatban nehezen megvalósítható és túlságosan sokat követelő címkézés miatt. Ezzel összhangban számos módosítást nyújtottam be. Különösen fontosnak tartom annak biztosítását, hogy a termékek osztályozása ne keltsen zavart a fogyasztók vagy az egészségügyi szakemberek körében. A túl sok információ annyi, mintha nem lenne információ. Ezért nyújtottam be az olyan termékek csomagolására vonatkozó módosítást, amelyek például alkalmatlan formájúak vagy olyan kisméretűek, hogy technikailag nem lehetséges a címkét rögzíteni rajtuk. Ezekben az esetekben a veszélyről tájékoztató információt más megfelelő módon, például a termékhez kötözött címkén kellene megadni. Szeretnék külön köszönetet mondani az előadónak, Sartori asszonynak, amiért támogatta módosításaimat, valamint azért a kiváló munkáért is, amit ezzel a jelentéssel végzett. Miközben a vegyi anyagok azonosítására és veszélyes tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatásról szóló meglévő rendeletek hasonlóak több vonatkozásban is, bizonyos eltérések elég jelentősek ahhoz, hogy eltérő osztályozást, eltérő címkézést és biztonsági adatlapokat eredményezzenek. A globálisan harmonizált rendszer (GHS) remélhetőleg hatékonyan egyesíti majd ezeket az eltérő osztályozásokat. A vegyi anyagok használatának előnyei messze meghaladják a kockázatait, és ez különösen így van a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyeztetéséről szóló, REACH-ként ismert jogszabály bevezetése óta. Mindannyiunknak tudatában kell lennie annak, hogy a vegyi anyagok a termelésüktől a kezelésükig, a szállításukig és a felhasználásukig tartó különféle lépések során potenciálisan veszélyeztethetik az emberi egészséget és a környezetet. Ebben az összefüggésben az ENSZ-EU GHS-megállapodás várhatóan javítani fogja az emberi egészség és a környezet védelmét, és egyértelműbb helyzetet teremt a vállalkozások, különösen azok számára, amelyek a nemzetközi kereskedelemben vesznek részt. A vegyi anyagokkal kapcsolatos potenciális, de kezelhető kockázatok aláhúzzák a vegyi anyagok csomagolásának és címkézésének globálisan harmonizált módszerére vonatozó jogszabályunk szükségességét, és e tekintetben nagyon örülök annak, hogy a Tanács és a Parlament június 27-én elfogadta a szöveget, és ismételten gratulálok előadónknak az ezzel a bonyolult, de nagyon fontos dossziéval kapcsolatos munkájához."@hu11
". Signora Presidente, i prodotti chimici costituiscono una componente naturale e importante dell’ambiente. Sebbene spesso non ci pensiamo, ogni giorno facciamo uso di prodotti chimici. Il mondo moderno non potrebbe funzionare senza. Mantengono freschi i nostri alimenti, pulito il nostro corpo, aiutano le nostre piante a crescere, forniscono carburante alle nostre automobili. Utilizzati e gestiti in modo corretto, i prodotti chimici ci rendono possibile una vita più lunga epiù sana. Il regolamento proposto, che completa il REACH e allinea il sistema UE di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele con il Sistema generale armonizzato dell’ONU, è un compromesso ragionevole ed equilibrato. Se vogliamo sfruttare i vantaggi dei prodotti chimici a un costo ragionevole, allora dobbiamo accettare che vi saranno dei rischi. Dobbiamo pertanto trovare un equilibrio tra rischi e benefici e controllare i rischi dei prodotti chimici mediante un’etichettatura attenta, un regolamento che sia fondato sulla scienza, nonché tecnologie innovative. Dobbiamo altresì trovare un equilibrio tra un’attuazione adeguata degli obblighi internazionali dell’Unione europea sottoscritti in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, che si è tenuto a Johannesburg nel settembre 2002 e al contempo evitare oneri inutili a carico delle imprese mediante un’etichettatura poco pratica ed eccessivamente esigente. In tal senso, ho presentato diversi emendamenti alla proposta. Penso che sia particolarmente importante garantire che la classificazione dei prodotti non porti a confusione tra i consumatori o gli addetti al settore sanitario. Troppe informazioni equivalgono a nessuna informazione. Ecco perché ho presentato un emendamento sull’imballaggio dei prodotti, ad esempio, dalle forme poco maneggevoli o che sono così piccoli che risulta tecnicamente impossibile applicare un’etichetta. In tali casi, le informazioni dell’etichettatura sui rischi devono essere fornite in qualche altro modo adeguato quali cartellini legati al prodotto. Desidero ringraziare in particolare la relatrice, l’onorevole Sartori, per l’appoggio ai miei emendamenti e per l’eccellente lavoro svolto nella presente relazione. Sebbene i regolamenti esistenti sull’identificazione e la comunicazione delle proprietà pericolose dei prodotti chimici siano simili sotto molti punti di vista, talune differenze sono sufficientemente significative da risultare in una classificazione diversa, in un’etichettatura e schede dati di sicurezza (SDS) distinte. Ci si augura che il Sistema generale armonizzato (GHS) fonderà tali classificazioni distinte in modo efficace. I vantaggi dell’utilizzo di prodotti chimici superano di gran lunga i rischi, il che è particolarmente vero dall’introduzione della registrazione, valutazione e autorizzazione della normativa in materia di prodotti chimici, nota come REACH. Dobbiamo essere tutti consci del fatto che i prodotti chimici, attraverso i diversi passi dalla loro introduzione alla loro gestione, trasporto e utilizzo, possono comportare rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente. In tale contesto, ci si aspetta che l’accordo su un GHS UE-ONU costituisca un miglioramento per la protezione della salute umana e dell’ambiente e che offrirà altresì maggiore chiarezza alle imprese, in particolare quelle coinvolte nel commercio internazionale. I rischi potenziali ma gestibili comportati dai prodotti chimici sottolineano la necessità di una nostra normativa su un approccio generale armonizzato all’imballaggio e all’etichettatura di prodotti chimici, ed è a tal riguardo che sono lieta che il 27 giugno il Consiglio e il Parlamento abbiano concordato su un testo e mi congratulo nuovamente con la nostra relatrice per il lavoro svolto in merito a questa pratica complessa ma di grande importanza."@it12
"Gerb. pirmininke, cheminės medžiagos yra natūrali ir svarbi mūsų aplinkos dalis. Dažnai apie tai net nesusimąstydami naudojame chemines medžiagas kiekvieną dieną. Šiuolaikinis pasaulis negalėtų be jų funkcionuoti. Jos padeda išsaugoti mūsų maistą šviežią, o mūsų kūnus – švarius, jos padeda užaugti mūsų augalams ir varo mūsų automobilius. Tinkamai naudojamos ir tinkamai tvarkomos cheminės medžiagos suteikia mums galimybę gyventi ilgiau ir sveikiau. Pasiūlytas reglamentas, papildantis REACH ir suderinantis ES medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo sistemą su JT Pasauliniu mastu suderinta sistema, yra pagrįstas ir harmoningas pasiūlymas. Jeigu mes norime pasinaudoti cheminių medžiagų teikiama nauda už deramą kainą, tai turime pripažinti, kad esama ir rizikos. Todėl mes turime siekti rizikos ir naudos pusiausvyros ir kontroliuoti su cheminių medžiagų naudojimu susijusią riziką taikydami kruopštų ženklinimą, moksliškai pagrįstą reglamentavimą ir novatoriškas technologijas. Mes taip pat turime siekti tinkamo Europos Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, pasirašytų Jungtinių Tautų Ekonominėje ir socialinėje taryboje Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime dėl tvaraus vystymosi, surengto Johanesburge 2002 m. rugsėjo mėn., įgyvendinimo ir nereikalingos naštos verslui dėl nepraktiško bei pernelyg apsunkinančio ženklinimo panaikinimo pusiausvyros. Dėl to aš pateikiau kelis pasiūlymo pakeitimus. Aš manau, kad ypač svarbu užtikrinti, jog produktų klasifikavimas nesukeltų painiavos vartotojams ar sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjams. Pernelyg daug informacijos yra taip pat blogai, kaip ir visiškai jokios informacijos. Dėl to aš pateikiau pakeitimą dėl produktų, kurie, pvz., yra nepatogios formos arba tokie maži, kad prie jų pritvirtinti etiketę techniškai neįmanoma, pakavimo. Šitais atvejais pavojaus ženklinimo informacija turi būti pateikta kažkokiu kitu tinkamamu būdu, pvz., pririšant etiketes. Aš norėčiau ypač padėkoti pranešėjai A. Sartori už mano pateiktų pakeitimų palaikymą ir puikų darbą, kurį ji atliko rengdama šį pranešimą. Nors galiojantys reglamentai dėl cheminių medžiagų bei mišinių pavojingų savybių identifikavimo ir pranešimo apie jas yra daugeliu atžvilgių panašūs, tam tikri skirtumai yra pakankamai reikšmingi, kad būtų numatytas skirtingas klasifikavimas, skirtingas ženklinimas etiketėmis ir saugumo duomenų lapai (SDS). Pasauliniu mastu suderinta sistema (GHS), tikėkimės, veiksmingai suvienys šias skirtingas klasifikacijas. Cheminių medžiagų naudojimo teikiama nauda nusveria su tuo susijusią riziką, ypač nuo tada, kai buvo priimtas REACH – teisės aktas dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo ir leidimų suteikimo. Visi privalome žinoti, kad cheminės medžiagos per skirtingas pakopas nuo jų gamybos iki apdorojimą, transportavimo ir naudojimą gali kelti riziką žmogaus sveikatai ir aplinkai. Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad JT – GHS susitarimas pagerins žmogaus sveikatos ir aplinkos apaugą ir taip pat suteiks didesnį aiškumą įmonėms, ypač dalyvaujančioms tarptautinėje prekyboje. Potenciali, bet valdoma rizika, susijusi su cheminių medžiagų naudojimu, išryškina ES teisės aktų dėl pasauliniu mastu suderinto cheminių medžiagų pakavimo ir ženklinimo metodo poreikį, ir šiuo atžvilgiu esu patenkinta, kad birželio 27 d. Taryba ir Parlamentas susitarė dėl teksto, ir dar kartą sveikinu pranešėją su darbu, atliktu rengiant šį sudėtingą, bet labai svarbų dokumento aplanką."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ķīmiskās vielas ir dabiska un svarīga mūsu apkārtējās vides sastāvdaļa. Lai gan mēs par to bieži nedomājam, mēs izmantojam ķīmiskās vielas katru dienu. Modernā pasaule nevarētu pastāvēt bez tām. Tās saglabā svaigu mūsu ēdienu, tīra mūsu ķermeņus, palīdz augt mūsu augiem, darbina mūsu automašīnas. Ja ķīmiskās vielas tiek pareizi lietotas un pareizi uzglabātas, tās dod mums iespēju dzīvot garāku un veselīgāku dzīvi. Šī ierosinātā regula, kas papildina un saskaņo ES ķīmisko vielu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas sistēmu ar ANO vispārēji saskaņoto sistēmu, ir saprātīgs un līdzsvarots priekšlikums. Ja mēs gribam izmantot ķīmisko vielu priekšrocības par saprātīgu cenu, mums jāpieņem, ka ir iespējami apdraudējumi. Tādēļ mums jāpanāk līdzsvars starp apdraudējumiem un ieguvumiem un jākontrolē ķīmisko vielu apdraudējums, izmantojot rūpīgu marķēšanu, zinātniski pamatotus noteikumus un inovatīvas tehnoloģijas. Mums arī jāpanāk līdzsvars starp Eiropas Savienības to iekšējo saistību pienācīgu izpildi, kuras tā parakstīja ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomē Vispasaules sammitā par ilgtspējīgu attīstību, kas notika 2002. gada septembrī Johannesburgā, vienlaikus izvairoties no uzņēmumu nevajadzīgas apgrūtināšanas ar nelietderīgām un pārmērīgām marķēšanas prasībām. Šajā saistībā es piedāvāju vairākus priekšlikuma grozījumus. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai produktu klasifikācija nemulsinātu patērētājus vai veselības aprūpētājus. Pārāk liels informācijas daudzums ir pielīdzināms tās trūkumam. Tādēļ es piedāvāju grozījumu par produktu iepakošanu, piemēram, neērtās formās vai tik mazos iepakojumos, ka ir tehniski neiespējami piestiprināt marķējumu. Šajos gadījumos apdraudējuma marķējums jānodrošina citā pienācīgā veidā, piemēram, ar piesienamām etiķetēm. Es vēlos īpaši pateikties referentei par atbalstu maniem grozījumiem un par izcilo darbu, ko viņa paveikusi, gatavojot šo ziņojumu. Lai gan pašreizējie noteikumi par ķīmisko vielu bīstamo īpašību identificēšanu un šīs informācijas nodošanu daudzos aspektos ir līdzīgi, dažas atšķirības ir pietiekami nozīmīgas, lai būtu par iemeslu atšķirīgām klasifikācijām, atšķirīgam marķējumam un atšķirīgām drošības datu lapām ( ). Vispārēji saskaņotā sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai ( ), cerams, efektīvi sapludinās šīs atšķirīgās klasifikācijas sistēmas. Labums, ko gūst no ķīmisko vielu izmantošanas, ievērojami pārsniedz to radīto apdraudējumu, jo īpaši — kopš ieviests ķīmisko vielu reģistrēšanas, novērtēšanas un licencēšanas tiesību akts, kas pazīstams kā regula. Mums visiem jāapzinās, ka ķīmiskas vielas dažādos posmos no to ražošanas līdz glabāšanai, transportēšanai un izmantošanai var radīt potenciālu risku cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Šajā saistībā ANO un ES vienošanās par tiek uzskatīta par uzlabojumu cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzībā, un tā piedāvās arī lielāku skaidrību uzņēmumiem, īpaši tiem, kas iesaistījušies starptautiskā tirdzniecībā. Iespējamie, bet vadāmie riski, kas saistīti ar ķīmiskām vielām, uzsver nepieciešamību pēc mūsu tiesību akta par vispārēji saskaņotu pieeju ķīmisko vielu iepakošanā un marķēšanā, un šajā ziņā mani iepriecina tas, ka 27. jūnijā Padome un Parlaments ir panākuši vienošanos par tekstu, un es vēlreiz apsveicu mūsu referenti par padarīto darbu šajā sarežģītajā, bet ļoti svarīgajā lietā."@lv13
"Madam President, chemicals are a natural and important part of our environment. Even though we often do not think about it, we use chemicals every day. The modern world could not function without them. They keep our food fresh, our bodies clean, they help our plants to grow, they fuel our cars. Properly used and properly handled, chemicals make it possible for us to live longer, healthier lives. This proposed regulation, which complements REACH and aligns the EU system for classification, labelling and packaging of substances and mixtures with the UN Globally Harmonised System, is a reasonable and balanced proposal. If we want to utilise the benefits of chemicals at a reasonable cost then we have to accept that there will be risks. We need therefore to strike a balance between risks and benefits and control the risks of chemicals through careful labelling, science-based regulation and innovative technologies. We also need to strike a balance between properly implementing the European Union’s international obligations signed up to at the United Nations Economic and Social Council at the World Summit on Sustainable Development which was held in Johannesburg in September 2002, while at the same time avoiding unnecessary burdens on business through impractical and over-demanding labelling. To this effect, I tabled several amendments to the proposal. I feel it is particularly important to ensure that classification of products does not lead to confusion among consumers or health care providers. Too much information is equal to no information. This is why I tabled an amendment on the packaging of products, for example, with awkward shapes or that are so small that it is technically impossible to attach a label. In these cases, hazard labelling information should be supplied in some other appropriate manner such as tie-on tags. I would like to thank particularly the rapporteur, Mrs Sartori, for supporting my amendments and for the excellent work she has done on this report. While existing regulations on identifying and communicating the hazardous properties of chemicals are similar in many respects, some differences are significant enough to result in different classification, different labelling and safety data sheets (SDS). The Globally Harmonised System (GHS) will hopefully merge these different classifications in an effective way. The benefits of chemical use far outweigh the risks and this is especially so since the introduction of the registration, evaluation and authorisation of chemicals legislation known as REACH. We must all be aware that chemicals, through the different steps from their production to their handling, transport and use can pose potential risks to human health and the environment. In this context, the UN-EU GHS agreement is expected to be an improvement in human health and environmental protection and will also offer greater clarity to enterprises, particularly those involved in international trade. The potential but manageable risks involved with chemicals underline the need for our legislation on a globally harmonised approach to packaging and labelling of chemicals, and it is in this respect I am pleased that the Council and Parliament agreed to a text on 27 June, and I congratulate again our rapporteur on the work done on this complex but very important file."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, chemicaliën zijn een natuurlijk en belangrijk deel van onze omgeving. Zelfs wanneer we er niet vaak over nadenken, gebruiken we iedere dag chemicaliën. De moderne wereld zou zonder hen niet kunnen functioneren. Ze houden ons voedsel vers, onze lichamen schoon, ze helpen erbij dat onze planten groeien, ze leveren de brandstoffen van onze auto’s. Juist gebruikt en juist ingezet maken chemicaliën het voor ons mogelijk om een langer en gezonder leven te voeren. Deze voorgestelde verordening die een aanvulling op REACH is en het EU-systeem ter indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels in overeenstemming met het globale geharmoniseerde stelsel van de VN brengt, is een verstandig en evenwichtig voorstel. Wanneer we tegen een redelijke prijs gebruik willen maken van de voordelen van de chemicaliën, dan moeten we aanvaarden dat er risico’s mee verbonden zijn. We moeten daarom een evenwicht vinden tussen de risico’s en voordelen en de beheersing van de risico’s van chemicaliën door een zorgvuldige etikettering, op wetenschap gebaseerde verordeningen en innovatieve technologieën. We moeten ook een evenwicht vinden tussen een behoorlijke tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen die de Europese Unie bij de in September 2002 in Johannisburg gehouden Economische en Sociale Raad op de Wereldtop inzake Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties is aangegaan, en tegelijkertijd onnodige lasten in verband met onpraktische en te veeleisende etikettering voor de bedrijven te vermijden. Om dit te bereiken, heb ik een aantal amendementen op het voorstel ingediend. Ik heb het gevoel dat het vooral van belang is om ervoor te zorgen dat de indeling van producten niet tot verwarring onder de consumenten en de aanbieders van gezondheidszorg leidt. Teveel informatie staat gelijk aan in het geheel geen informatie. Daarom heb ik een amendement ingediend betreffende de verpakking van producten, bijvoorbeeld met ongunstige vormen of verpakkingen die zo klein zijn dat het technisch niet uitvoerbaar is om er een etiket op aan te brengen. In deze gevallen moet de etiketinformatie met betrekking tot gevaren op een andere geschikte manier worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld op aan de verpakking bevestigde kaartjes. Ik zou graag vooral de rapporteur, mevrouw Sartori, voor de ondersteuning van mijn amendementen willen danken en voor het uitstekende werk dat zij voor dit verslag heeft verricht. Terwijl de bestaande verordeningen betreffende de beoordeling en kennisgeving van gevaarlijke eigenschappen van chemicaliën in velerlei opzichten vergelijkbaar zijn, zijn sommige verschillen belangrijk genoeg om tot een verschillende indeling, verschillende etikettering en veiligheidsinformatiebladen te leiden. Het wereldwijd geharmoniseerde systeem (GHS) zal hopelijk deze verschillende indelingen op zeer doeltreffende wijze in elkaar laten opgaan. De voordelen van het gebruik van chemie gaan ver boven de risico’s uit en dit is vooral zo sinds de invoering van de wetgeving inzake de registratie, beoordeling en autorisatie die onder de naam REACH bekend staat. We moeten er ons allemaal van bewust zijn dat chemicaliën, gedurende de verschillende processen van hun productie tot hun opslag, vervoer en gebruik mogelijke risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu met zich meebrengen. In dit kader wordt er van de GHS overeenkomst tussen de VN en de EU verwacht dat zij voor een verbetering van de menselijke gezondheid en de milieubescherming zorgt en dat zij ook meer duidelijkheid voor ondernemingen oplevert, vooral voor de ondernemingen die bij de internationale handel betrokken zijn. De mogelijke maar beheersbare risico’s die met chemicaliën samenhangen onderstrepen de noodzaak van onze wetgeving inzake een wereldwijde geharmoniseerde aanpak van de verpakking en etikettering van chemicaliën, en in dit opzicht ben ik zeer verheugd dat de Raad en het Parlement het op 27 juni eens zijn geworden over een tekst, en ik wil nog eens de rapporteur voor het door haar verrichte werk aan dit ingewikkelde maar zeer belangrijke dossier danken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Związki chemiczne są naturalną i ważną częścią otaczającego nas środowiska. Pomimo że zwykle o tym nie myślimy, to używamy chemikaliów każdego dnia. Dzisiejszy świat nie mógłby bez nich funkcjonować. Utrzymują one nasze pożywienie w stanie świeżym, nasze ciała w czystości, pomagają naszym roślinom rosnąć, napędzają nasze samochody. Przy odpowiednim stosowaniu mogą nam one pomóc żyć zdrowiej i dłużej. Przedmiotowe przepisy, które uzupełniają REACH i idą w parze z systemem klasyfikacji, znakowania i pakowania substancji i mieszanin w UE, tworzą dobrze wyważoną propozycję. Jeśli chcemy wykorzystać zalety środków chemicznych przy ponoszeniu niskim kosztów, to musimy zaakceptować fakt, że ryzyko będzie istnieć. Dlatego musimy utrzymać równowagę pomiędzy ryzykiem a zyskami i kontrolować ryzyko związane z chemikaliami poprzez ostrożne znakowanie, naukowo uzasadnione przepisy oraz korzystanie z nowoczesnych technologii. Musimy także osiągnąć równowagę pomiędzy odpowiednim wdrażaniem zobowiązań UE podpisanych w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w Johannesburgu w 2002 roku, a unikaniem niepotrzebnego obciążania przedsiębiorstw poprzez niepraktyczne i zbyt wymagające znakowanie produktów. Aby to osiągnąć, przedłożyłem kilka poprawek do wniosku. Myślę, że bardzo istotne jest zapewnienie, aby klasyfikacja produktów nie prowadziła do nieporozumień wśród konsumentów lub służb medycznych. Zbyt wiele informacji równa się brakowi informacji. Dlatego przedłożyłem poprawkę do znakowania produktów o niestandardowych kształtach, lub takich, które są zbyt małe, aby przyczepić do nich etykietę. W tych przypadkach informacja o niebezpieczeństwie powinna być przymocowana do opakowania w inny sposób, na przykład jako doczepiana metka. Chciałbym szczególnie podziękować sprawozdawczyni, pani Sartori, za poparcie moich poprawek oraz za ciężką pracę, jaką włożyła w to sprawozdanie. Podczas gdy obecne przepisy dotyczące identyfikowania niebezpiecznych cech środków chemicznych i informowania o nich są w dużej mierze podobne, to jednak jest wystarczająco znaczących różnic, które mogą prowadzić do odmiennych klasyfikacji, etykiet i tabel informacyjnych (SDS). Miejmy nadzieję, że system GHS połączy te różne klasyfikacje w efektywny sposób. Korzyści z używania środków chemicznych są większe niż ryzyko, co szczególnie uwidoczniło się po wprowadzeniu rejestracji, określania i autoryzacji chemikaliów w systemie REACH. Musimy być świadomi tego, że chemikalia mogą stanowić ryzyko dla człowieka i środowiska naturalnego na etapie ich produkcji, transportu i użytkowania. W tym kontekście umowa między UE a ONZ na temat systemu GHS ma przynieść poprawę ochrony środowiska naturalnego oraz jasne przepisy dla przedsiębiorstw biorących udział w handlu międzynarodowym. Potencjalne ryzyko, ale takie, z którym można sobie poradzić, związane ze środkami chemicznymi, podkreśla potrzebę wprowadzenia naszego prawodawstwa przy globalnie ujednoliconym podejściu do znakowania i pakowania chemikaliów. W tym kontekście zadowolony jestem z faktu, że Rada i Parlament zgodziły się na tekst z 27 czerwca. Gratuluję jeszcze raz pani sprawozdawczyni za pracę włożoną w tę skomplikowaną, ale bardzo ważną sprawę."@pl16
"Senhora Presidente, as substâncias são uma parte importante e natural do nosso ambiente. Ainda que muitas vezes não pensemos no assunto, utilizamos substâncias químicas todos os dias. O mundo moderno não poderia funcionar sem elas. Mantêm os nossos produtos alimentares frescos, os nossos corpos limpos, ajudam as nossas plantas a crescer, alimentam os nossos carros. Quando usadas e geridas adequadamente, as substâncias químicas permitem-nos não só viver mais tempo como ter vidas mais saudáveis. A regulamentação proposta, que completa o REACH e alinha o sistema da UE de classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas com o GHS (sistema global harmonizado) das Nações Unidas, constitui uma proposta razoável e equilibrada. Se queremos fazer uso dos benefícios das substâncias químicas a um custo razoável, haverá então que aceitar a existência de riscos. Impõe-se portanto encontrar um equilíbrio entre riscos e benefícios e controlar os riscos das substâncias químicas por meio de rotulagem cuidada, de uma regulamentação baseada na ciência e de tecnologias inovadoras. Importa também encontrar um equilíbrio entre uma correcta implementação das obrigações internacionais da União Europeia subscritas no Conselho Económico e Social das Nações Unidas na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, em Setembro de 2002, e os encargos desnecessários que pendem sobre as empresas, e que temos de evitar, de uma rotulagem excessivamente exigente e infuncional. Nesse sentido, apresentei várias alterações à proposta. Considero que é especialmente importante garantir que a classificação de produtos não induz em confusão os consumidores ou os prestadores de cuidados de saúde. Demasiada informação é igual a não informação. Razão por que apresentei uma alteração sobre a embalagem de produtos com formas irregulares, por exemplo, ou de pequenas dimensões, que tornam tecnicamente impossível a aposição de um rótulo. Nestes casos, a informação sobre os perigos contida no rótulo deve ser fornecida com rigor mas de outra maneira, recorrendo, por exemplo, a uma etiqueta solta apensa à embalagem. Gostaria de agradecer muito especialmente à relatora, a senhora deputada Sartori, por apoiar as minhas alterações e pelo excelente trabalho que desenvolveu neste relatório. Muito embora a regulamentação existente em matéria de identificação e informação sobre as propriedades perigosas de substâncias químicas sejam semelhantes em muitos aspectos, existem diferenças suficientemente significativas que dão origem a uma classificação diferente, uma rotulagem e fichas de segurança (SDS) diferentes. O sistema global harmonizado (GHS) combinará, assim o esperamos, estas classificações diferentes de uma forma eficaz. Os benefícios da utilização de substâncias químicas excedem largamente os riscos, o que sucede sobretudo depois da introdução da legislação relativa ao registo, avaliação e autorização de substâncias químicas, conhecida por REACH. Temos de estar cientes de que os produtos químicos, ao longo das várias fases, que vão desde a sua produção ao seu manuseamento, transporte e utilização, podem representar potenciais riscos para a saúde humana e para o ambiente. Neste contexto, esperemos que o acordo ONU-UE sobre o GHS represente uma melhoria em matéria de protecção da saúde humana e ambiental e proporcione também maior clareza às empresas, em especial às envolvidas no comércio internacional. Os potenciais riscos, embora geríveis, que as substâncias químicas envolvem sublinham a necessidade de legislação que verse sobre uma abordagem globalmente harmonizada às questões da embalagem e rotulagem das substâncias químicas; regozijo-me pois com o facto de o Conselho e Parlamento terem acordado um texto, em 27 Junho, e gostaria de felicitar novamente a nossa relatora pelo trabalho que desenvolveu neste complexo mas importante dossiê."@pt17
"Madam President, chemicals are a natural and important part of our environment. Even though we often do not think about it, we use chemicals every day. The modern world could not function without them. They keep our food fresh, our bodies clean, they help our plants to grow, they fuel our cars. Properly used and properly handled, chemicals make it possible for us to live longer, healthier lives. This proposed regulation, which complements REACH and aligns the EU system for classification, labelling and packaging of substances and mixtures with the UN Globally Harmonised System, is a reasonable and balanced proposal. If we want to utilise the benefits of chemicals at a reasonable cost then we have to accept that there will be risks. We need therefore to strike a balance between risks and benefits and control the risks of chemicals through careful labelling, science-based regulation and innovative technologies. We also need to strike a balance between properly implementing the European Union’s international obligations signed up to at the United Nations Economic and Social Council at the World Summit on Sustainable Development which was held in Johannesburg in September 2002, while at the same time avoiding unnecessary burdens on business through impractical and over-demanding labelling. To this effect, I tabled several amendments to the proposal. I feel it is particularly important to ensure that classification of products does not lead to confusion among consumers or health care providers. Too much information is equal to no information. This is why I tabled an amendment on the packaging of products, for example, with awkward shapes or that are so small that it is technically impossible to attach a label. In these cases, hazard labelling information should be supplied in some other appropriate manner such as tie-on tags. I would like to thank particularly the rapporteur, Mrs Sartori, for supporting my amendments and for the excellent work she has done on this report. While existing regulations on identifying and communicating the hazardous properties of chemicals are similar in many respects, some differences are significant enough to result in different classification, different labelling and safety data sheets (SDS). The Globally Harmonised System (GHS) will hopefully merge these different classifications in an effective way. The benefits of chemical use far outweigh the risks and this is especially so since the introduction of the registration, evaluation and authorisation of chemicals legislation known as REACH. We must all be aware that chemicals, through the different steps from their production to their handling, transport and use can pose potential risks to human health and the environment. In this context, the UN-EU GHS agreement is expected to be an improvement in human health and environmental protection and will also offer greater clarity to enterprises, particularly those involved in international trade. The potential but manageable risks involved with chemicals underline the need for our legislation on a globally harmonised approach to packaging and labelling of chemicals, and it is in this respect I am pleased that the Council and Parliament agreed to a text on 27 June, and I congratulate again our rapporteur on the work done on this complex but very important file."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chemikálie tvoria prirodzenú a dôležitú súčasť nášho životného prostredia. Aj keď sa nad tým často nezamýšľame, chemikálie používame každý deň. Moderný svet by bez nich nemohol fungovať. Pomáhajú udržiavať naše potraviny čerstvé, naše telo čisté, pomáhajú v raste našim rastlinám a poháňajú naše automobily. V prípade, ak sa správne používajú, a ak sa s nimi správne zaobchádza, môžeme vďaka chemikáliám žiť dlhší a zdravší život. Toto navrhované nariadenie, ktoré dopĺňa nariadenie REACH a uvádza do súladu systém Európskej únie na klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí s globálnym harmonizovaným systémom OSN, je rozumným a vyváženým návrhom. Ak chceme za rozumnú cenu využívať výhody, ktoré prinášajú chemikálie, potom musíme akceptovať, že budú existovať aj určité riziká. Z toho dôvodu potrebujeme dosiahnuť rovnováhu medzi týmito rizikami a výhodami a zároveň kontrolovať riziká spojené s chemikáliami ich dôkladným označovaním, reguláciou založenou na vedeckých poznatkoch a inovačnými technológiami. Potrebujeme tiež dosiahnuť rovnováhu medzi správnym vykonávaním medzinárodných záväzkov, ku ktorým sa Európska únia zaviazala v rámci Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Johannesburgu v septembri 2002, a zároveň zabrániť situácii, v ktorej by bola na podniky uvalená zbytočná záťaž v podobe nepraktického a príliš náročného označovania. Na tento účel som k touto návrhu predložila niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Domnievam sa, že je obzvlášť dôležité zabezpečiť, aby klasifikácia produktov neviedla k zmätkom medzi spotrebiteľmi, prípadne poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Príliš veľa informácií má rovnaký efekt ako žiadne informácie. Z toho dôvodu som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa balenia produktov, ktoré sa vyznačujú napríklad neobvyklým tvarom, prípadne sú príliš malé na to, aby na nich mohol byť pripevnený štítok. V týchto prípadoch by mala byť informácia označujúca riziká zobrazená nejakým iným vhodným spôsobom, napríklad v podobe pripevnených visačiek. Chcela by som sa osobitne poďakovať pani spravodajkyni Sartoriovej za to, že podporila moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako aj za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla pri príprave tejto správy. Aj keď sú existujúce nariadenia pre oblasť identifikácie a komunikácie o nebezpečných vlastnostiach chemikálií v mnohých ohľadoch podobné, niektoré rozdiely medzi nimi sú dostatočne významné, aby spôsobili ich rozdielnu klasifikáciu a označovanie, pripadne rozdielnu kartu bezpečnostných údajov. Dúfajme, že globálny harmonizovaný systém (GHS) účinným spôsobom zjednotí tieto rozdielne klasifikácie. Výhody, ktoré prináša používanie chemikálií, vysoko prevyšujú riziká, ktoré sú s nimi spojené. Toto tvrdenie je obzvlášť pravdivé od zavedenia právnych predpisov v oblasti registrácie, hodnotenia a autorizácie chemikálií známych ako REACH. Všetci si musíme uvedomiť, že chemikálie môžu vo svojich rozličných životných etapách, od ich výroby až po ich manipuláciu, prepravu a používanie, predstavovať potenciálnu hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie. V tejto súvislosti sa očakáva, že dohoda o GHS medzi OSN a EÚ prinesie zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň poskytne podnikom vyššiu prehľadnosť, predovšetkým podnikom, ktoré sa angažujú v medzinárodnom obchode. Potenciálne aj keď zvládnuteľné riziká súvisiace s chemikáliami zdôrazňujú potrebu prijatia právnych predpisov s globálnym harmonizovaným prístupom k baleniu a označovaniu chemikálií. V tejto súvislosti som s potešením privítala dohodu na znení textu medzi Radou a Parlamentom zo dňa 27. júna, a ešte raz by som chcela zablahoželať našej pani spravodajkyni k práci, ktorú vykonala na tomto zložitom, ale veľmi dôležitom dokumente."@sk19
". Gospa predsednica, kemikalije so naraven in pomemben del našega okolja. Čeprav ponavadi ne razmišljamo o tem, kemikalije uporabljamo vsak dan. Sodobni svet brez njih ne bi mogel delovati. Našo hrano ohranjajo svežo, naša telesa čista, pomagajo našim rastlinam pri rasti, poganjajo naše avtomobile. Če se jih pravilno uporablja in z njimi pravilno ravna, lahko kemikalije omogočijo, da živimo dlje in bolj zdravo. Ta predlagana uredba, ki dopolnjuje REACH in usklajuje sistem EU za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi z globalno usklajenim sistemom ZN, je razumen in uravnotežen predlog. Če hočemo izkoriščati kemikalije po razumni ceni, moramo sprejeti tveganja. Zato moramo najti ravnotežje med tveganji in koristi ter nadzorovati tveganja kemikalij z natančnim označevanjem, znanstvenim urejanjem in inovativnimi tehnologijami. Prav tako moramo najti ravnotežje med ustreznim izvajanjem mednarodnih obveznosti Evropske unije, h katerim se je zavezala na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju Ekonomsko-socialnega sveta ZN, ki se je odvijal v Johannesburgu septembra 2002, pri čemer se je treba hkrati izogibati nalaganju nepotrebnih bremen podjetjem z nepraktičnim in prezahtevnim označevanjem. Zato sem vložila nekaj predlogov sprememb. Menim, da je zlasti pomembno zagotoviti, da razvrščanje izdelkov ne bo privedlo do zmede med potrošniku ali izvajalci zdravstvene oskrbe. Preveč informacij je enako kot nič informacij. Zato sem vložila predlog spremembe o pakiranju izdelkov, na primer izdelkov nenavadnih oblik ali tako majhnih izdelkov, da je nanje nemogoče pritrditi oznako. V teh primerih je treba podatke o nevarnosti pritrditi na drug ustrezen način, kot na primer s priveski. Zahvaljujem se zlasti poročevalki gospe Sartori, ker je podprla moje predloge sprememb ter za dobro opravljeno delo v zvezi s tem poročilom. Obstoječa pravila o prepoznavanju in sporočanju nevarnih lastnosti kemikalij so si sicer podobna v številnih ozirih, vendar so nekatere razlike še vedno dovolj pomembne, da to privede do različnega razvrščanja, označevanja ter različnih varnostnih listov. Globalno usklajen sistem bo, tako upamo, združil ta različna razvrščanja na učinkovit način. Koristi uporabe kemikalij so veliko večje od tveganj, pri čemer je tako zlasti po uvedbi zakonodaje o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij, ki jo poznamo kot REACH. Vsi se moramo zavedati, da lahko kemikalije med prehajanjem skozi različne faze od njihove proizvodnje do njihovega trgovanja, prevoza in uporabe predstavljajo potencialna tveganja za človekovo zdravje ter za okolje. V tem okviru pričakujemo, da bo dogovor med ZN in EU o GHS prinesel izboljšave za človekovo zdravje in varovanje okolja ter da bo tudi omogočil večjo jasnost za podjetja, zlasti tista, ki so vključena v mednarodno trgovino. Potencialno, vendar obvladljivo tveganje, povezano s kemikalijami, poudarja potrebo po naši zakonodaji o globalno usklajenem pristopu k pakiranju in označevanju kemikalij, in ravno zato sem zadovoljna, da sta se Svet in Parlament 27. junija dogovorila o besedilu, pri čemer še enkrat čestitam naši poročevalki za njeno delo pri tem težavnem, vendar zelo pomembnem dokumentu."@sl20
"Fru talman! Kemikalier är en naturlig och viktig del av vår miljö. Även om vi inte tänker på det så ofta använder vi kemikalier dagligen. Den moderna världen skulle inte kunna fungera utan dem. Kemikalierna håller vår mat färsk och våra kroppar rena, de hjälper våra grödor att växa och de driver våra bilar. Rätt använda och hanterade gör kemikalierna det möjligt för oss att leva längre och hälsosammare liv. Förslaget till förordning, som kompletterar Reach och innebär att EU:s system för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar anpassas till FN:s globalt harmoniserade system, är ett rimligt och balanserat förslag. Om vi vill utnyttja fördelarna med kemikalier till en rimlig kostnad måste vi acceptera att det finns risker. Vi måste därför hitta en balans mellan risker och fördelar, och kontrollera kemikaliernas risker genom noggrann märkning, forskningsbaserad reglering och innovativ teknik. Vi måste också hitta en balans mellan ett korrekt fullgörande av EU:s internationella åtaganden vid FN:s ekonomiska och sociala råd och världstoppmötet om hållbar utveckling, som hölls i Johannesburg i september 2002, samtidigt som vi undviker att lägga onödiga bördor på företag i form av opraktisk och överdrivet krävande märkning. Jag har därför lagt fram flera ändringsförslag till förslaget till förordning. Jag anser att det är särskilt viktigt att se till att klassificeringen av produkter inte skapar förvirring bland konsumenter eller i hälso- och sjukvården. Alltför mycket information är detsamma som ingen information. Därför har jag lagt fram ett ändringsförslag om förpackning av produkter som exempelvis har en opraktisk utformning eller som är så små att det är tekniskt omöjligt att sätta på en etikett. I sådana fall bör riskmärkningen ske på annat lämpligt sätt, till exempel genom etiketter som kan knytas fast. Jag vill särskilt tacka föredraganden Amalia Sartori för stödet för mina ändringsförslag och hennes utmärkta arbete med detta betänkande. Även om de befintliga förordningarna om identifiering och anmälan av farliga beståndsdelar i kemikalier är lika i många avseenden så finns det vissa skillnader som är tillräckligt betydande för att resultera i annan klassificering, annan märkning och andra säkerhetsdatablad. Det globalt harmoniserade systemet (GHS) kommer förhoppningsvis att innebära en effektiv sammanjämkning av dessa olika klassificeringar. Fördelarna med användning av kemikalier är mycket större än riskerna, vilket stämmer i ännu högre grad sedan lagstiftningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) infördes. Vi måste alla vara medvetna om att kemikalier kan innebära potentiella risker för människors hälsa och miljön, på grund av de olika leden, från tillverkning till hantering, transport och användning. I det avseendet väntas överenskommelsen mellan FN och EU om GHS leda till ett bättre skydd för människors hälsa och miljön. Den kommer även att ge företagen tydligare spelregler, särskilt företag som ägnar sig åt internationell handel. De potentiella men hanterliga risker som är förknippade med kemikalier accentuerar behovet av vår lagstiftning om ett globalt harmoniserat system för förpackning och märkning av kemikalier. Här välkomnar jag att rådet och parlamentet enades om en text den 27 juni, och jag gratulerar återigen vår föredragande till hennes arbete med denna komplicerade men ytterst viktiga fråga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"SDS"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph