Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-009"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.3.3-009"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha già avuto modo di ricordare il Commissario, negli ultimi mesi abbiamo avuto occasione di affrontare più volte il tema della classificazione, etichettatura e di imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, noto con l’acronimo GHS, per quale sono relatrice. Per questo motivo invece di ridiscutere i dettagli tecnici del vorrei cominciare con il ringraziare i colleghi e i relatori ombra con i quali abbiamo lavorato su una base di grande collaborazione e trasparenza, istaurando un dialogo costruttivo ed estremamente soddisfacente. Vorrei in particolare ringraziare per l’appoggio e la fiducia dimostratami, che mi hanno permesso di avere i numeri per portare a buon fine i negoziati con il Consiglio e la Commissione. Vorrei ringraziare anche i relatori delle commissioni competenti per parere, la collega Laperouze, relatrice per la commissione ITRE, e il collega Schwab, relatore per la commissione IMCO, coinvolta con procedura di cooperazione rafforzata. I pareri adottati da queste due commissioni hanno infatti completato e arricchito la proposta rendendola più efficace e semplice per gli utilizzatori finali: i consumatori, le imprese, le associazioni di categoria, le autorità di controllo e gli Stati membri. Vorrei quindi ricordare l’eccellente lavoro svolto dai funzionari del Parlamento e dei gruppi che ci hanno assistito così come quelli della Commissione e del Consiglio. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione per cercare di ridurre al massimo gli emendamenti e convergere tutti verso particolari soluzioni di compromesso. Dopo due mesi di tavoli tecnici e triloghi con le altre istituzioni siamo arrivati ad un soddisfacente pacchetto di compromesso con il Consiglio approvato dal Coreper lo scorso 27 giugno e che, se il voto di oggi sarà positivo, ci permetterà di chiudere in prima lettura. Con questa nuova legislazione infatti, da un lato, abbiamo la necessità di mantenere i nostri impegni assunti a livello internazionale e quindi garantire una coerenza di contenuti fra il GHS delle Nazioni Unite e la nostra legislazione e, dall’altro, dobbiamo rispettare le scadenze già predisposte proprio dalla nostra legislazione in REACH. Con questo nuovo regolamento riusciremo al tempo stesso a tutelare meglio gli utilizzatori di quelle sostanze e a rendere le nostre imprese più competitive ed efficienti. Con queste nuove regole, uguali ovunque nel mondo, andiamo ad evitare che uno stesso prodotto sia considerato di paese in paese più o meno nocivo. Fino ad oggi non era così! Questo non è solo illogico, visto che la stessa sostanza presenta ovunque la stessa pericolosità, ma è anche estremamente rischioso quando questi prodotti vengono esportati da un paese all’altro e finiscono per essere utilizzati da persone che non hanno nozione della pericolosità del prodotto che utilizzano. Io credo, quindi, non solo per gli utilizzatori ma anche per i lavoratori di questo comparto, soprattutto anche nelle numerosissime piccole e medie imprese, la proposta che noi facciamo possa essere una risposta utile per tutti i nostri cittadini e per tutti gli europei e non solo."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jak jsem připomenula i panu komisaři, v posledních měsících jsme se opakovaně věnovali otázce klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí – systému, který je znám spíš pod zkratkou „GHS“, pro který jsem zpravodajkou. Z toho důvodu bych místo diskuse o technických detailech tohoto spisu ráda začala vyslovením poděkování svým kolegům a stínovým zpravodajům, s kterými jsem společně pracovala na vytvoření konstruktivního a nesmírně přínosného dialogu založeného na rozsáhlé spolupráci a transparentnosti. Především bych chtěla všem poděkovat za podporu a důvěru, kterou jste do mne vložili. Poskytli jste mi tím dostatečné zázemí k dosažení úspěšného výsledku zasedání s Radou a Komisí. Chtěla bych poděkovat zpravodajům příslušných výborů požádaných o stanovisko, tj. paní Laperrouzeové za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a panu Schwabovi za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, kteří byli do tohoto procesu zapojeni na základě postupu rozšířené spolupráce. Stanoviska, která byla přijata oběma zmiňovanými výbory, ve skutečnosti ještě víc doplnila a rozšířila původní návrh, tím došlo ke zvýšení jeho účinnosti a jednoduchosti pro konečné uživatele, pod kterými mám na mysli spotřebitele, podniky, obchodní sdružení, dozorčí orgány a členské státy. Chtěla bych též ocenit vynikající práci našich parlamentních úředníků a členů skupin, kteří nám pomáhali, jako i představitelů Komise a Rady. Během posledních několika měsíců jsme se všichni snažili a pracovali ve prospěch co největšího snížení počtu pozměňujících a doplňujících návrhů a dosažení konsensu v konkrétních kompromisech. Po třech měsících tripartitních technických diskusí s dalšími institucemi se nám podařilo s Radou dohodnout na uspokojivém kompromisním balíku, který dne 27. června schválil výbor COREPER, a který nám umožní – v případě, pokud dnešní hlasování dopadne úspěšně – dospět k úspěšnému závěru už v prvním čtení. Pomocí těchto nových právních předpisů musíme na jedné straně dodržet závazky, které jsme na sebe vzali na mezinárodní úrovni – a tímto způsobem zabezpečit soulad GHS OSN s našimi vlastními právními předpisy pokud jde o obsah – a na straně druhé dodržet současné lhůty požadované našimi vlastními právními předpisy v nařízení REACH. Toto nové nařízení nám umožní dosáhnout úspěchu současně ve dvou oblastech: v poskytování lepší ochrany uživatelům těchto látek a v dosahování vyšší konkurenceschopnosti a účinnosti našich podniků. Na základě těchto nových pravidel, které jsou identické na celém světě, nebude moci být ten samý produkt označovaný v některých zemích za škodlivější, případně méně škodlivý, než v jiných zemích. Dosud tomu tak nebylo. Tato situace je nejen nelogická, vzhledem ke skutečnosti, že ta samá látka představuje stejná rizika bez ohledu na to, kde se nachází, ale též nesmírně nebezpečná, pokud dochází k vývozu těchto produktů z jedné země do jiné, kde mohou skončit v rukou osob, které nemají nejmenší tušení o rizicích produktu, který používají. Z toho důvodu se domnívám, že náš návrh může poskytnout účinnou odpověď spotřebitelům a zaměstnancům v tomto sektoru, především v obrovském počtu malých a středních podniků, přičemž nyní nemám na mysli jen všechny naše občany a všechny Evropany, ale také všechny lidi na celém světě."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Som kommissæren allerede har understreget, har vi i de sidste par måneder beskæftiget os flere gange med spørgsmålet om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger, bedre kendt under forkortelsen GHS, som jeg er ordfører for. Derfor vil jeg gerne - i stedet for at komme ind på spørgsmålets tekniske detaljer igen - starte med at takke mine kolleger og skyggeordførerne, som jeg har samarbejdet med om at skabe en konstruktiv og yderst tilfredsstillende dialog baseret på et omfattende samarbejde og gennemsigtighed. Jeg vil navnlig gerne takke alle for deres støtte og tillid til mig. Det gav mig mulighed for at opnå et godt resultat i forhandlingerne med Rådet og Kommissionen. Jeg vil også gerne takke ordførerne for udtalelserne fra de relevante udvalg - fru Laperouze, ordfører for Udvalget om Industri, Forskning og Energi, og hr. Schwab, ordfører for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse - som deltog inden for rammerne af den forstærkede samarbejdsprodecure. Udtalelserne fra disse to udvalg supplerede og forbedrede faktisk forslaget og gjorde det mere effektivt og simpelt for slutbrugerne, nemlig forbrugerne, virksomhederne, brancheforeningerne, kontrolmyndighederne og medlemsstaterne. Jeg vil således gerne minde om det glimrende arbejde, som Parlamentets tjenestemænd og de gruppemedlemmer, der hjalp os, har udført, og det samme gælder repræsentanterne for Kommissionen og Rådet. I de sidste par måneder har vi alle arbejdet på at mindske antallet af ændringsforslag mest muligt og nå til enighed om nogle bestemte kompromisløsninger. Efter to måneders tekniske forhandlinger og trilogmøder med de andre institutioner er vi nået frem til en tilfredsstillende kompromispakke sammen med Rådet, som blev vedtaget af Coreper den 27. juni, og som gør det muligt for os at afslutte spørgsmålet under førstebehandlingen, hvis afstemningen i dag ender med en vedtagelse. Med denne nye lovgivning skal vi nemlig på den ene side overholde de forpligtelser, som vi har indgået på internationalt plan, og dermed sikre sammenhængen i indholdet mellem FN's GHS og vores egen lovgivning, og på den anden side skal vi overholde de eksisterende frister, der allerede er taget højde for i vores Reach-lovgivning. Med den nye forordning kan vi beskytte brugerne af disse stoffer bedre og samtidig gøre vores virksomheder mere konkurrencedygtige og effektive. Disse nye regler - der er ens over hele verden - forhindrer, at det samme produkt bliver anset for at være mere eller mindre skadeligt i de forskellige lande. Hidtil har dette ikke været tilfældet. Det er ikke alene ulogisk, eftersom det samme stof er lige farligt overalt, men også yderst risikabelt, når disse produkter eksporteres fra det ene land til det andet og ender med at blive brugt af personer, der ikke ved, hvor farligt det anvendte produkt er. Derfor mener jeg, at vores forslag - ikke bare for brugerne og arbejdstagerne i denne sektor, men også og ikke mindst for de mange små og mellemstore virksomheder - kan udgøre en effektiv løsning, og det gælder ikke bare alle de europæiske borgere, men folk i hele verden."@da2
". Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wie der Kommissar bereits in Erinnerung brachte, hatten wir uns mit dem Thema der Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen – einem besser unter der Abkürzung „GHS“ bekannten System, für das ich Berichterstatterin bin – in den letzten Monaten mehrfach befasst. Daher möchte ich nicht erneut auf die technischen Einzelheiten des Dossiers eingehen, sondern zunächst meinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Schattenberichterstattern danken, mit denen ich zusammengearbeitet habe, um auf der Grundlage einer engen Zusammenarbeit und der Transparenz einen konstruktiven und äußerst zufrieden stellenden Dialog zu führen. Bedanken möchte ich mich insbesondere für die Unterstützung, die mir zuteil wurde, sowie für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Damit besaß ich genügend Rückhalt, um die Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Mein Dank gilt auch den Verfassern der Stellungnahmen der im Rahmen des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten mitberatenden Ausschüsse – Frau Laperrouze für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, und Herrn Schwab für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Durch die Stellungnahmen dieser beiden Ausschüsse wurde der Vorschlag nämlich ergänzt und verbessert, womit er für die Endnutzer – Verbraucher, Unternehmen, Handelsverbände, Kontrollbehörden und Mitgliedstaaten – nützlicher und einfacher geworden ist. Erwähnen möchte ich die ausgezeichnete Arbeit, die von den Bediensteten des Parlaments und den Fraktionsmitgliedern, die uns unterstützt haben, sowie von den Vertretern der Kommission und des Rates geleistet wurde. In den letzten Monaten waren wir alle bestrebt und bemüht, die Zahl der Änderungsanträge so gering wie möglich zu halten und uns auf bestimmte Kompromisslösungen zu einigen. Nach zweimonatigen Fachberatungen im Rahmen des Trilogs haben wir ein zufrieden stellendes Kompromisspaket mit dem Rat erreicht, das am 27. Juni vom COREPER angenommen wurde und dank dessen wir heute im Falle eines positiven Abstimmungsergebnisses die erste Lesung abschließen können. Mit dieser neuen Rechtsvorschrift müssen wir zum einen den Verpflichtungen, die wir auf internationaler Ebene eingegangen sind, nachkommen – und mithin die inhaltliche Übereinstimmung zwischen dem auf UN-Ebene festgelegten GHS und unserer eigenen Gesetzgebung sicherstellen –, und zum anderen müssen wir uns an die durch unsere REACH-Verordnung vorgegebenen Fristen halten. Mit dieser neuen Verordnung wird es uns gelingen, den Verbrauchern dieser Stoffe einen besseren Schutz zu bieten und zugleich unsere Unternehmen wettbewerbsfähiger und effizienter zu gestalten. Nach diesen neuen Bestimmungen, die in der ganzen Welt gleich sind, ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass wie bisher die Schädlichkeit desselben Stoffes von Land zu Land unterschiedlich eingestuft wird. Da von demselben Stoff unabhängig von seinem Standort überall die gleichen Gefahren ausgehen, ist die unterschiedliche Einstufung nicht nur unlogisch, sondern auch äußerst riskant, sobald solche Produkte von einem Land in ein anderes Land exportiert und letztlich von Personen benutzt werden, die keine Ahnung von der Gefährlichkeit des von ihnen verwendeten Erzeugnisses haben. Deshalb glaube ich, dass für die Nutzer und Arbeitnehmer dieses Sektors, insbesondere in den äußerst zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen, unser Vorschlag eine hilfreiche Antwort sein kann; dies gilt nicht nur für alle unsere Bürger und alle Europäer, sondern für die Menschen weltweit."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως υπενθύμισα ήδη στον Επίτροπο, τους τελευταίους μήνες έχουμε θίξει επανειλημμένως το ζήτημα της ταξινόμησης, της επισήμανσης και της συσκευασίας χημικών ουσιών και μειγμάτων, ένα σύστημα το οποίο είναι περισσότερο γνωστό με το ακρωνύμιο «GHS», για το οποίο είμαι εισηγήτρια. Για τον λόγο αυτό, αντί να συζητηθούν εκ νέου οι τεχνικές λεπτομέρειες του φακέλου, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους μου και τους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους συνεργάστηκα για την επίτευξη ενός εποικοδομητικού και εξαιρετικά ικανοποιητικού διαλόγου ο οποίος βασίστηκε σε εκτεταμένη συνεργασία και διαφάνεια. Θα ήθελα συγκεκριμένα να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη και την πίστη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Αυτό συντέλεσε σημαντικά στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων από τις αντίστοιχες επιτροπές –την κ. Laperrouze από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και τον κ. Schwab, από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών– οι οποίοι συμμετείχαν βάσει της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Οι γνωμοδοτήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από αυτές τις δύο επιτροπές, στην πραγματικότητα, συμπλήρωσαν και ενίσχυσαν την πρόταση, καθιστώντας την αποτελεσματικότερη και απλούστερη για τους τελικούς χρήστες: με τον όρο αυτό εννοώ τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τις επαγγελματικές ενώσεις, τις εποπτικές αρχές και τα κράτη μέλη. Θα ήθελα να αναφέρω το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσαν οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου και μέλη των ομάδων που μας βοήθησαν, καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Κατά τους τελευταίους μήνες όλοι εργαστήκαμε για τη μείωση του αριθμού των τροπολογιών και την επίτευξη συναίνεσης για συγκεκριμένους συμβιβασμούς. Μετά από τριμερείς τεχνικές συζητήσεις διάρκειας δύο μηνών με άλλα θεσμικά όργανα, επιτύχαμε μια ικανοποιητική συμβιβαστική δέσμη με το Συμβούλιο, η οποία εγκρίθηκε από την COREPER στις 27 Ιουνίου και η οποία, εάν η σημερινή ψηφοφορία έχει θετική έκβαση, θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Με αυτή τη νέα νομοθεσία, πρέπει, αφενός, να διατηρήσουμε τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει σε διεθνές επίπεδο –και, ως εκ τούτου, να διασφαλίσουμε ότι το GHS του ΟΗΕ συνάδει με τη νομοθεσία μας από άποψη περιεχομένου– και, αφετέρου, πρέπει να τηρήσουμε τις ισχύουσες προθεσμίες, τις οποίες επιβάλλει η νομοθεσία μας στο πλαίσιο του REACH. Με αυτή τη νέα νομοθεσία, θα κατορθώσουμε ταυτόχρονα να προστατεύουμε επίσης καλύτερα τους χρήστες από τις ουσίες αυτές, και να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανταγωνιστικότερες και αποδοτικότερες. Βάσει αυτών των νέων κανόνων, οι οποίοι είναι πανομοιότυποι σε όλο τον κόσμο, οι χώρες δεν θα επιτρέπεται να θεωρούν το ίδιο προϊόν περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνο από ό,τι θεωρείται σε άλλες χώρες. Μέχρι τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό όχι μόνο είναι παράλογο, δεδομένου ότι η ίδια ουσία παρουσιάζει τους ίδιους κινδύνους ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο όταν τα προϊόντα αυτά εξάγονται από μία χώρα σε άλλη και καταλήγουν να χρησιμοποιούνται από ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για τους κινδύνους που ενέχουν τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν. Πιστεύω, επομένως, ότι για τους χρήστες και τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό, ειδικότερα στον εξαιρετικά υψηλό αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η πρότασή μας μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική απάντηση, όχι μόνο για όλους τους πολίτες μας και όλους τους Ευρωπαίους, αλλά και για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, as I have already reminded the Commissioner, in recent months we have repeatedly addressed the issue of the classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures, a system better known by its abbreviation ‘GHS’, for which I am rapporteur. For this reason, instead of discussing the technical details of the dossier again, I would like to begin by thanking my colleagues and the shadow rapporteurs whom I worked with to create a constructive and extremely satisfying dialogue based on extensive collaboration and transparency. I would particularly like to thank everyone for the support and faith shown in me. This gave me enough backing for a successful outcome to the negotiations with the Council and the Commission. I would also like to thank the draftsmen of the opinions of the relevant committees – Mrs Laperrouze, for the Committee on Industry, Research and Energy, and Mr Schwab, for the Committee on Internal Market and Consumer Protection – who were involved on the basis of an enhanced cooperation procedure. The opinions adopted by these two committees in fact supplemented and enhanced the proposal, making it more efficient and easier for end users: by these I mean consumers, businesses, trade associations, supervisory authorities and Member States. I would like to mention the excellent work carried out by parliamentary officials and members of the groups who assisted us, as well as representatives from the Commission and the Council. Over the last few months we have all worked towards trying to minimise the number of amendments and to reach a consensus on particular compromises. After two months of tripartite technical discussions with the other institutions, we have achieved a satisfying compromise package with the Council, approved by COREPER on 27 June and which, if today’s vote is successful, will allow us to conclude at first reading. With this new legislation, we need, on the one hand, to maintain the commitments we have assumed at international level – and thus ensure that the UN GHS is consistent with our own legislation in terms of content – and on the other, we must meet the existing deadlines imposed by our own legislation in REACH. With this new regulation, we will at the same time succeed in both offering better protection to users of these substances and in making our firms more competitive and efficient. Under these new rules, which are identical all over the world, countries will not be allowed to consider the same product more harmful or less harmful than in other countries. So far this has not been the case. Not only is this illogical, given that the same substance presents the same risks no matter where it is, but it is also extremely risky when these products are exported by one country to another and end up being used by people who have no notion of the dangers of the product they are using. I believe, therefore, that for users and workers in this sector, particularly in the extremely high number of small and medium-sized enterprises, our proposal can be an effective response not only for all of our citizens and all Europeans, but for people all around the world."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, como ya he recordado al señor Comisario, en los últimos meses hemos abordado repetidamente el tema de la clasificación, el etiquetado y el envasado de productos químicos y mezclas, un sistema mejor conocido por sus iniciales «SAM», de la que soy ponente. Por tal razón, en lugar de debatir de nuevo los detalles técnicos del asunto, me gustaría comenzar dando las gracias a mis compañeros y a los ponentes alternativos con los que he trabajado para crear un diálogo constructivo y enormemente satisfactorio sobre la base de una amplia colaboración y transparencia. En especial, quiero dar las gracias a todo el mundo por el apoyo y la fe demostrados hacia mi persona. Eso me ha dado el suficiente respaldo para lograr un resultado satisfactorio a las negociaciones con el Consejo y la Comisión. Deseo dar las gracias también a los ponentes de opinión de las pertinentes comisiones —señora Laperrouze por la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y el señor Schwab, por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor— que han participado sobre la base de un procedimiento de cooperación mejorado. Las opiniones aprobadas por estas dos comisiones efectivamente han complementado y mejorado la propuesta, convirtiéndola en más eficaz y fácil para los usuarios finales: me estoy refiriendo a los consumidores, empresarios, asociaciones comerciales, autoridades de supervisión y Estados miembros. Me gustaría mencionar la excelente labor realizada por los funcionarios parlamentarios y los miembros de los Grupos que nos han ayudado, así como a los representantes de la Comisión y del Consejo. A lo largo de los últimos meses, todos hemos trabajado para intentar minimizar el número de enmiendas y alcanzar un consenso sobre compromisos concretos. Después de dos meses de discusiones técnicas a tres bandas con otras instituciones, hemos logrado un paquete de compromiso satisfactorio con el Consejo, aprobado por el COREPER el 27 de junio y que, caso de resultar positiva la votación de hoy, nos va a permitir finalizar en primera lectura. Con esta nueva legislación, necesitamos, de una parte, mantener los compromisos que hemos adquirido a escala internacional —y garantizar así que el SAM de las Naciones Unidas sea coherente con nuestra propia legislación en términos de contenido— y de otra, hemos de cumplir los plazos existentes, impuestos por nuestra propia legislación en REACH. Con esta nueva legislación, al mismo tiempo vamos a lograr ofrecer una mejor protección a los usuarios de estas sustancias y hacer más competitivas y eficaces a nuestras empresas. Con estas nuevas normas, que son idénticas en todo el mundo, los países no van a tener la posibilidad de considerar un mismo producto más o menos nocivo que en otros países. Hasta ahora no ha sucedido así. Eso no sólo es ilógico, dado que la misma sustancia presenta los mismos riesgos con independencia de donde esté, sino que además es enormemente peligroso cuando tales productos son exportados por un país a otro y acaban siendo utilizados por personas que no tienen conocimiento de los peligros del producto que están usando. Creo, por tanto, que para los usuarios y los trabajadores en este sector, sobre todo en el número extremadamente elevado de pequeñas y medianas empresas, nuestra propuesta puede constituir una respuesta eficaz, no sólo para todos nuestros ciudadanos y todos los europeos, sino para la gente en todo el mundo."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, nagu ma juba volinikule meenutasin, oleme viimastel kuudel korduvalt käsitlenud keemiliste ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise süsteemi, mida tuntakse paremini lühendi GHS järgi ning mille valdkonna raportöör ma olen. Sel põhjusel tahaksin taas teema tehnilistest üksikasjadest rääkimise asemel alustuseks tänada oma kolleege ja variraportööre, kellega koos ma töötasin, et luua konstruktiivset ja äärmiselt rahuldustpakkuvat laialdasel koostööl ja läbipaistvusel põhinevat dialoogi. Tahaksin kõiki eriti tänada minu suhtes üles näidatud toetuse ja usalduse eest. See andis mulle piisavalt toetust, et läbirääkimised nõukogu ja komisjoniga jõuaksid eduka lõpptulemuseni. Samuti tahaksin tänada vastavate komisjonide arvamuste koostajaid – Anne Laperrouze tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel ning Andreas Schwab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel –, kes olid kaasatud tõhustatud koostöömenetluse raames. Nende kahe komisjoni arvamused täiendasid ja täiustasid seda ettepanekut, muutes selle tõhusamaks ja lõppkasutajatele lihtsamaks. Nende all ma pean silmas tarbijaid, ettevõtteid, kutseühinguid, järelevalveasutusi ja liikmesriike. Tahaksin mainida meid aidanud parlamendiametnike ja fraktsiooniliikmete, samuti komisjoni ja nõukogu esindajate suurepärast tööd. Viimastel kuudel oleme püüdnud vähendada muudatusettepanekute arvu ning saavutada konsensust konkreetsete kompromisside osas. Pärast kaks kuud kestnud kolmepoolseid tehnilisi kõnelusi teiste institutsioonidega oleme saavutanud nõukoguga rahuldava kompromisspaketi, mille alaliste esindajate komitee 27. juunil heaks kiitis ning mis tänase hääletuse õnnestumise korral võimaldab meil esimesel lugemisel lõppotsuseni jõuda. Selle uue õigusaktiga peame ühelt poolt säilitama rahvusvahelisel tasandil võetud kohustused – ja sellega tagama, et ÜRO GHS-i sisu oleks meie õigusaktidega kooskõlas – ning teiselt poolt peame kinni pidama REACH-is meie enda õigusloomega kehtestatud tähtaegadest. Uue määrusega õnnestub meil korraga pakkuda nende ainete kasutajatele paremat kaitset ning muuta meie ettevõtted konkurentsivõimelisemaks ja tõhusamaks. Nende uute kõikjal maailmas ühesuguste reeglite kohaselt ei ole riikidel lubatud pidada ühte ja sama toodet rohkem või vähem ohtlikuks kui teistes riikides. Seni ei ole see nii olnud. Selline olukord pole ainult ebaloogiline, arvestades et sama aine põhjustab asukohast sõltumata samasuguseid ohte, vaid ka äärmiselt riskantne juhul, kui üks riik neid tooteid teise riiki ekspordib ning neid kasutavad lõpuks inimesed, kellel pole ettekujutust kasutatava toote võimalikust ohtlikkusest. Seetõttu usun, et selle sektori ja eriti väga arvukates väikestes ja keskmistes ettevõtetes töötavate kasutajate ja töötajate jaoks ei ole meie ettepanek tõhus lahendus mitte ainult meie kodanike ja kõigi eurooplaste vaid kogu maailma inimeste huvides."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kuten jo mainitsin komission jäsenelle, meillä on viime kuukausien aikana ollut monta tilaisuutta käsitellä kemiallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista koskevia kysymyksiä. Tämä järjestelmä tunnetaan lyhenteellä ”GHS”, ja olen asiasta vastaava esittelijä. Sen sijaan, että keskustellaan jälleen teknisistä yksityiskohdista, haluaisinkin aloittaa kiittämällä kollegoitani sekä varjoesittelijöitä, joiden kanssa tehtiin hyvää ja avointa yhteistyötä ja joiden kanssa vuoropuhelu oli rakentavaa ja erityisen miellyttävää. Haluaisin erityisesti kiittää kaikkia tuesta ja luottamuksesta, joiden ansiosta minun oli mahdollista saattaa neuvottelut myönteiseen päätökseen neuvoston ja komission kanssa. Haluaisin myös kiittää asianmukaisten valiokuntien lausuntojen valmistelijoita − Anne Laperrouzea teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta ja Andreas Schwabia sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta − jotka osallistuivat valiokuntien tehostetun yhteistyön menettelyn mukaisesti. Näiden kahden valiokunnan hyväksymät lausunnot itse asiassa rikastuttivat ehdotusta, ja siitä saatiin siten tehokkaampi ja vaivattomampi loppukäyttäjille, eli kuluttajille, yrityksille, ammattijärjestöille, valvontaviranomaisille ja jäsenvaltioille. Haluaisin antaa tunnustusta meitä avustaneiden parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien sekä komission ja neuvoston edustajien erinomaiselle työlle. Viime kuukausien aikana olemme kaikki pyrkineet mahdollisimman pieneen tarkistusten määrään ja yhteisymmärrykseen erityisistä kompromissiratkaisuista. Kaksi kuukautta muiden toimielinten kanssa käytyjen teknisten kolmikantaneuvotteluiden jälkeen olemme päässeet tyydyttävään kompromissiratkaisuun neuvoston kanssa, ja neuvoston pysyvien edustajien komitea hyväksyi sen 27. kesäkuuta. Jos tänään järjestetyn äänestyksen tulos on myönteinen, voimme hyväksyä ratkaisun jo ensimmäisessä käsittelyssä. Meidän on tämän uuden lainsäädännön osalta toisaalta noudatettava kansainvälisen tason sitoumuksia ja siten varmistettava, että lainsäädäntömme on yhdenmukainen Yhdistyneiden Kansakuntien GHS:n sisällön kanssa, ja meidän on noudatettava oman REACH-lainsäädäntömme mukaisia määräaikoja. Tämän uuden asetuksen perustella voimme paremmin suojella käyttäjiä näiltä aineilta sekä edistää yritystemme kilpailukykyä ja tehokkuutta. Näiden uusien sääntöjen − jotka eivät ole täysin samanlaisia kaikkialla maailmassa − perusteella pyrimme välttämään sen, että samaa tuotetta pidetään enemmän tai vähemmän vahingollisena eri valtioissa. Näin ei ole toimittu tähän saakka. Tämä ei ole ainoastaan epäloogista, koska samalla aineella on samat riskit sen käyttöpaikasta riippumatta, vaan myös erityisen riskialtista, kun tuotteita viedään maasta toiseen ja niitä käyttävillä ihmisillä ei ole mitään käsitystä tuotteiden aiheuttamista vaaroista. Katsonkin, että käyttäjien ja tämän alan työntekijöiden, erityisesti useiden pienten ja keskisuurten yritysten, näkökulmasta meidän ehdotuksemme voi olla asianmukainen kaikille kansalaisille ja eurooppalaisille sekä muiden valtioiden kansalaisille."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai déjà rappelé à Monsieur le Commissaire, au cours de ces derniers mois, nous avons abordé à plusieurs reprises la question de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances et des mélanges chimiques, un système mieux connu par son acronyme SGH et une question pour laquelle je suis rapporteur. C'est pourquoi, au lieu de discuter à nouveau des détails techniques du dossier, je souhaite tout d'abord remercier mes collègues et les rapporteurs fictifs avec lesquels j'ai travaillé pour créer un dialogue constructif et extrêmement satisfaisant fondé sur une collaboration importante et sur la transparence. J'aimerais tout particulièrement remercier tous mes collègues pour le soutien et la confiance qu'ils m'ont manifestés. C'est ce soutien qui a permis la réussite de mes négociations avec le Conseil et avec la Commission J'aimerais également remercier les rapporteurs pour avis des commissions concernées – Mme Laperrouze pour la commission de l'industrie, de la recherche de l'énergie, et M. Schwab, pour la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs – qui ont été impliqué sur la base d'une procédure de coopération améliorée. Les avis adoptés par ces deux commissions ont en fait permis de compléter et d'améliorer la proposition, et de la rendre plus efficace et plus facile pour les utilisateurs finaux: j'entends par là les consommateurs, les entreprises, les associations professionnelles, les autorités de contrôle et des États membres. J'aimerais mentionner l'excellent travail réalisé par le personnel parlementaire et par les membres des groupes qui nous ont aidés, ainsi que par les représentants de la Commission et du Conseil. Ces derniers mois, nous avons tous fait des efforts pour réduire le nombre d'amendements et pour parvenir à un consensus sur des compromis individuels. Après deux mois de discussions techniques tripartites avec les autres institutions, nous sommes parvenus à un paquet de compromis satisfaisant avec le Conseil. Ce paquet a été approuvé par le COREPER le 27 juin, et si le vote d'aujourd'hui est positif, nous pourrons conclure en première lecture. Avec cette nouvelle législation, nous devons d'une part respecter les engagements que nous avons pris au niveau international, et donc veiller à ce que le SGH des Nations unies soit cohérent avec notre propre législation en termes de contenu, et d'autre part respecter les échéances existantes imposées par notre propre législation REACH. Avec ce nouveau règlement, nous parviendrons à la fois à offrir une meilleure protection aux utilisateurs de ces substances et à rendre nos entreprises plus concurrentielles et plus efficaces. Selon ces nouvelles règles, qui sont identiques dans le monde entier, aucun pays ne sera autorisé à considérer le même produit comme plus dangereux ou moins dangereux qu'un autre pays. Cela n'était pas le cas jusqu'à présent. Ceci est illogique, étant donné que la même substance présente les mêmes risques où qu'elle se trouve. C'est également extrêmement dangereux lorsque ces produits sont exportés par un pays vers un autre pays et qu'ils se retrouvent dans les mains de personnes qui n'ont aucune idée des dangers du produit qu'elles utilisent. Je crois donc que pour les utilisateurs et les travailleurs de ce secteur, notamment dans le nombre extrêmement élevé de petites et moyennes entreprises, notre proposition peut constituer une réponse efficace non seulement pour tous nos citoyens et tous les Européens, mais pour les habitants du monde entier."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, amint már emlékeztettem a biztost, az elmúlt hónapokban ismételten foglalkoztunk a vegyi anyagok és keverékek osztályozásának, címkézésének és csomagolásának kérdésével, azzal a rendszerrel, amely rövidítésével „GHS”-ként vált ismertté, és amelynek én vagyok az előadója. Ezen okból ahelyett, hogy a dosszié technikai részleteit tárgyalnám ismét, szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok kollégáimnak és az árnyékelőadóknak, akikkel együtt dolgoztam egy konstruktív és rendkívül kielégítő párbeszéd létrehozásán, ami kiterjedt együttműködésre és nyitottságra épült. Külön szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását és az irántam mutatott bizalmat. Ez elegendő támogatást adott nekem ahhoz, hogy a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott tárgyalások sikeresen végződjenek. Ugyancsak köszönetet szeretnék mondani az illetékes bizottsági vélemények szerkesztőinek – Laperrouze asszonynak az Ipari, Kutatási és Energetikai Bizottságból és Schwab úrnak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságból –, akik a kibővített együttműködési eljárás keretében működtek közre. Az e két bizottság által elfogadott vélemény ténylegesen kiegészítette és bővítette a javaslatot, hatékonyabbá, és a végfelhasználók számára könnyebben érthetővé tette: ezeken én a fogyasztókat, a vállalkozásokat, a szakmai szervezeteket, a felügyeleti hatóságokat és a tagállamokat értem. Szeretném megemlíteni a parlamenti tisztviselők és a képviselőcsoportok tagjai által végzett kiváló munkát, ők segítettek bennünket, valamint a Bizottság és a Tanács képviselőit. Az elmúlt néhány hónapban végzett munkánk arra irányult, hogy minimálisra csökkentsük a módosítások számát, és a konkrét megegyezésekkel kapcsolatban konszenzust érjünk el. A többi intézménnyel folytatott háromoldalú technikai tárgyalások után két hónappal kielégítő kompromisszumos csomagot értünk el a Tanáccsal, amit a COREPER június 27-én hagyott jóvá, és ami – feltéve, hogy a mai szavazás sikeres – lehetővé teszi, hogy azt már első olvasatban lezárjuk. Ezzel az új jogszabállyal egyrészről fenn kell tartanunk a nemzetközi szinten vállalt kötelezettségeinket, és így biztosítanunk, hogy az ENSZ GHS összhangban álljon saját jogszabályaink tartalmával, és másrészről, meg kell felelnünk a saját jogszabályunkban, a REACH-ben már létező határidőknek. Ezzel az új szabályozással egyszerre tudunk nagyobb fokú védelmet biztosítani az ilyen anyagok felhasználóinak, és javíthatjuk vállalkozásaink versenyképességét és hatékonyságát. Az új szabályok alapján, amelyek azonosak azt egész világon, az egyes országok nem tekinthetik majd ugyanazon terméket többé vagy kevésbé veszélyesnek, mint más országok. Ez idáig ez nem így volt. Ez nemcsak illogikus, hiszen ugyanaz az anyag ugyanazon kockázatokat hordozza függetlenül attól, hogy hol van, de nagyon veszélyes az is, amikor ezeket a termékeket az egyik ország egy másikba exportálja, és végül olyan emberek használják fel, akiknek fogalmuk sincs az általuk használt termék veszélyeiről. Ezért úgy vélem, hogy az ágazat felhasználói és munkavállalói számára, különösen a rendkívül nagyszámú kis- és közepes vállalkozás esetében javaslatunk hatékony válasz nemcsak valamennyi saját polgárunk és az összes európai, hanem az egész világ népei számára is."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponai ir ponios, kaip jau priminiau Komisijos nariui, paskutiniais mėnesiais mes kelis kartus nagrinėjome cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo sistemos, geriau žinomos kaip santrumpa GHS, klausimą; šiuo klausimu aš esu pranešėja. Dėl to, užuot vėl aptarusi technines dokumentų aplanko detales, norėčiau pradėti padėka savo kolegoms ir šešėliniams pranešėjams, su kuriais dirbau kurdama konstruktyvų ir nepaprastai didelį pasitenkinimą suteikusį dialogą, pagrįstą plačiu bendradarbiavimu ir skaidrumu. Ypač norėčiau visiems padėkoti už palaikymą ir man parodytą pasitikėjimą. Tai buvo pakankama parama man, kad būtų sėkmingai užbaigtos derybos su Taryba ir Komisija. Aš taip pat norėčiau padėkoti atitinkamų komitetų nuomonių autoriams, – A. Laperrouze (Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas) ir A. Schwabui (Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas), – kurie dalyvavo pagal sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą. Šių dviejų komitetų priimtos nuomonės iš esmės papildė ir pagerino pasiūlymą, padarydamos jį efektyvesniu ir lengviau suprantamu galutiniams naudotojams: kalbėdama apie juos turiu omenyje vartotojus, įmones, prekybos asociacijas, priežiūros institucijas ir valstybes nares. Norėčiau paminėti ir puikų darbą, kurį atliko mums pagelbėję Parlamento pareigūnai ir frakcijų nariai, taip pat Komisijos ir Tarybos atstovai. Per kelis praeitus mėnesius mes visi dirbome stengdamiesi sumažinti pakeitimų skaičių ir pasiekti sutarimą dėl tam tikrų kompromisų. Po du mėnesius trukusių trišalių techninių diskusijų su kitomis institucijomis pasiekėme mus patenkinantį kompromiso paketą su Taryba, kurį birželio 27 d. patvirtino COREPER ir kurį, jei šiandienos balsavimas bus sėkmingas, mes galėsime užbaigti per pirmąjį svarstymą. Šiais naujais teisės aktais mes turime, viena vertus, palaikyti tarptautiniu lygmeniu prisiimtus įsipareigojimus – ir šitaip užtikrinti, kad mūsų teisės aktai turinio požiūriu būtų suderinti su JT GHS – ir, kita vertus, turime laikytis galiojančių terminų, nustatytų mūsų pačių REACH teisės aktuose. Šiuo nauju reglamentu mes tuo pačiu metu užtikrinsime geresnę šių medžiagų vartotojų apsaugą ir didesnį mūsų įmonių konkurencingumą ir našumą. Pagal šias naujas taisykles, kurios bus vienodos visame pasaulyje, šalims nebus leidžiama laikyti tą patį produktą daugiau ar mažiau kenksmingesniu, nei kitose šalyse. Iki šiol taip nebuvo. Tai ne tik nelogiška, turint omenyje, kad pati medžiaga kelia tą patį pavojų nepriklausomai nuo to, kur ji yra, bet ir nepaprastai pavojinga, kai šie produktai yra eksportuojami iš vienos šalies į kitą ir galiausiai yra naudojami žmonių, kurie neturi jokio supratimo produkto, kurį jie naudoja, keliamą pavojų. Todėl manau, kad vartotojams ir šio sektoriaus, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, kurių yra labai daug, darbuotojams mūsų pasiūlymas gali būti veiksmingas atsakas; ir ne tik visiems mūsų piliečiams ir visiems europiečiams, bet žmonėms visame pasaulyje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, kā es jau atgādināju komisāram, pēdējos mēnešos mēs esam vairākkārt skāruši jautājumu par ķīmisku vielu un maisījumu iepakošanu, klasificēšanu un marķēšanu jeb sistēmu, kura plašāk pazīstama ar abreviatūru un par kuru esmu sagatavojusi ziņojumu. Tāpēc tā vietā, lai atkal runātu par lietas tehniskajiem jautājumiem, es gribētu sākt ar pateicību saviem kolēģiem un „ēnu” referentiem, ar kuriem es kopā strādāju, lai radītu konstruktīvu un patiešām apmierinošu dialogu, kā pamatā ir plaša sadarbība un pārredzamība. Es vēlos īpaši pateikties ikvienam par atbalstu un ticību man. Tas deva man pietiekamu pārliecību par sekmīgu iznākumu sarunām ar Padomi un Komisiju. Es vēlos pateikties arī attiecīgo komiteju atzinumu sagatavotājiem — no Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un no Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas —, kas piedalījās, pamatojoties uz ciešākas sadarbības procedūru. Šo divu komiteju pieņemtie atzinumi būtībā papildināja un veicināja priekšlikumu, padarot to efektīvāku un vieglāku gala lietotājiem. Ar to es domāju patērētājus, uzņēmumus, tirdzniecības apvienības, pārraudzības iestādes un dalībvalstis. Es vēlos pieminēt arī izcilo darbu, ko paveica Parlamenta amatpersonas un grupu locekļi, kuri mums palīdzēja, kā arī Komisijas un Padomes pārstāvji. Pēdējo mēnešu laikā mēs visi esam strādājuši pie tā, lai mazinātu grozījumu skaitu un panāktu vienošanos par atsevišķiem kompromisiem. Pēc divus mēnešus ilgām trīspusējām tehniskām diskusijām ar citām iestādēm mēs ar Padomi esam panākuši apmierinošu kompromisa paketi, kuru apstiprināja Pastāvīgo pārstāvju komiteja ( ) 27. jūnijā un kuru, ja šodienas balsojums būs veiksmīgs, varēs pabeigt pirmajā lasījumā. Ar šo jauno tiesību aktu mums, no vienas puses, ir jāsaglabā saistības, kuras mēs esam uzņēmušies starptautiskā līmenī, un tādējādi jānodrošina, ka ANO ierosinātā pēc satura atbilst mūsu pašu tiesību aktiem, no otras puses, mums jāievēro termiņi, kuri noteikti mūsu tiesību aktā . Ar šo jauno regulu mēs vienlaikus gan piedāvāsim labāku šo vielu lietotāju aizsardzību, gan padarīsim mūsu uzņēmumus konkurētspējīgākus un efektīvākus. Saskaņā ar šiem jaunajiem noteikumiem, kas ir identiski visā pasaulē, valstīm netiks atļauts vienu un to pašu produktu uzskatīt par vairāk vai mazāk kaitīgu, nekā to uzskata citās valstīs. Līdz šim tā nav bijis. Tas ir ne tikai neloģiski, ņemot vērā, ka šī pati viela rada vienādu apdraudējumu neatkarīgi no tās atrašanās vietas, bet arī sevišķi bīstami, kad produktus eksportē no vienas valsts uz otru un galu galā lieto cilvēki, kam nav priekšstata par to, kādas briesmas šie produkti rada. Tādēļ es uzskatu, ka lietotājiem un šajā nozarē strādājošajiem, īpaši daudzajos mazajos un vidējos uzņēmumos, mūsu priekšlikums var būt efektīva atbilde ne tikai visiem mūsu iedzīvotājiem un eiropiešiem, bet arī cilvēkiem visā pasaulē."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha già avuto modo di ricordare il Commissario, negli ultimi mesi abbiamo avuto occasione di affrontare più volte il tema della classificazione, etichettatura e di imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, noto con l'acronimo GHS, per quale sono relatrice. Per questo motivo invece di ridiscutere i dettagli tecnici del vorrei cominciare con il ringraziare i colleghi e i relatori ombra con i quali abbiamo lavorato su una base di grande collaborazione e trasparenza, istaurando un dialogo costruttivo ed estremamente soddisfacente. Vorrei in particolare ringraziare per l'appoggio e la fiducia dimostratami, che mi hanno permesso di avere i numeri per portare a buon fine i negoziati con il Consiglio e la Commissione. Vorrei ringraziare anche i relatori delle commissioni competenti per parere, la collega Laperouze, relatrice per la commissione ITRE, e il collega Schwab, relatore per la commissione IMCO, coinvolta con procedura di cooperazione rafforzata. I pareri adottati da queste due commissioni hanno infatti completato e arricchito la proposta rendendola più efficace e semplice per gli utilizzatori finali: i consumatori, le imprese, le associazioni di categoria, le autorità di controllo e gli Stati membri. Vorrei quindi ricordare l'eccellente lavoro svolto dai funzionari del Parlamento e dei gruppi che ci hanno assistito così come quelli della Commissione e del Consiglio. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione per cercare di ridurre al massimo gli emendamenti e convergere tutti verso particolari soluzioni di compromesso. Dopo due mesi di tavoli tecnici e triloghi con le altre istituzioni siamo arrivati ad un soddisfacente pacchetto di compromesso con il Consiglio approvato dal Coreper lo scorso 27 giugno e che, se il voto di oggi sarà positivo, ci permetterà di chiudere in prima lettura. Con questa nuova legislazione infatti, da un lato, abbiamo la necessità di mantenere i nostri impegni assunti a livello internazionale e quindi garantire una coerenza di contenuti fra il GHS delle Nazioni Unite e la nostra legislazione e, dall'altro, dobbiamo rispettare le scadenze già predisposte proprio dalla nostra legislazione in REACH. Con questo nuovo regolamento riusciremo al tempo stesso a tutelare meglio gli utilizzatori di quelle sostanze e a rendere le nostre imprese più competitive ed efficienti. Con queste nuove regole, uguali ovunque nel mondo, andiamo ad evitare che uno stesso prodotto sia considerato di paese in paese più o meno nocivo. Fino ad oggi non era così! Questo non è solo illogico, visto che la stessa sostanza presenta ovunque la stessa pericolosità, ma è anche estremamente rischioso quando questi prodotti vengono esportati da un paese all'altro e finiscono per essere utilizzati da persone che non hanno nozione della pericolosità del prodotto che utilizzano. Io credo, quindi, non solo per gli utilizzatori ma anche per i lavoratori di questo comparto, soprattutto anche nelle numerosissime piccole e medie imprese, la proposta che noi facciamo possa essere una risposta utile per tutti i nostri cittadini e per tutti gli europei e non solo."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, waaraan ik de commissaris al heb herinnerd, hebben we in de afgelopen maanden herhaaldelijk de kwestie van de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen aan de orde gesteld, een systeem dat beter bekend staat onder zijn afkorting “GHS”, waarvoor ik de rapporteur ben. Daarom zou ik, in plaats van nog eens over de technische details van het dossier te debatteren, aan het begin mijn collega’s en schaduwrapporteurs willen danken met wie ik eraan heb gewerkt om een uiterst constructief en zeer tevredenstellend overleg tot stand te brengen dat op diepgaande samenwerking en transparantie was gebaseerd. Ik zou vooral iedereen willen danken voor de ondersteuning en het vertrouwen die ze mij hebben getoond. Dit heeft voor voldoende ruggensteun gezorgd om de onderhandelingen met de Raad en de Commissie succesvol ten einde te brengen. Ik zou ook graag de rapporteurs voor advies van de desbetreffende commissies willen bedanken – mevrouw Laperrouze voor de Commissie industrie, onderzoek en energie, en de heer Schwab voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming – die hier op grond van een versterkte samenwerkingsprocedure bij betrokken waren. De door deze twee commissies afgegeven adviezen waren in feite aanvullingen op en uitbreidingen van het voorstel, die het voor de eindgebruikers efficiënter en eenvoudiger hebben gemaakt: hier bedoel ik de consumenten, de bedrijven, de handelsverenigingen, de toezichtsautoriteiten en de lidstaten. Ik zou ook graag het uitstekende werk willen aanspreken dat is verricht door de parlementsfunctionarissen en de leden van de fracties die ons hebben ondersteund, evenals door afgevaardigden van de Commissie en de Raad. Tijdens de laatste paar maanden hebben we er allemaal voor gewerkt om het aantal amendementen te minimaliseren en om over bepaalde compromissen een consensus te bereiken. Na twee maanden trilaterale technische debatten met de andere instellingen hebben we met de Raad een tevredenstellend compromispakket bereikt, dat op 27 juni door COREPER werd goedgekeurd, en dat wanneer de stemming van vandaag succesvol is, ons in staat stelt om het in eerste lezing af te sluiten. Met deze nieuwe wetgeving moeten we ons aan de ene kant aan onze op internationaal niveau gegeven beloftes houden – en zo ervoor zorgen dat het GHS van de Verenigde naties inhoudelijk overeenkomt met onze wetgeving – en aan de andere kant moeten we ons aan de bestaande deadlines houden die door onze eigen wetgeving in Reach zijn voorgeschreven. Met deze nieuwe verordening zullen we het zowel klaarspelen om zowel een betere bescherming aan de gebruikers aan te bieden als ook onze bedrijven concurrentiëler en doeltreffender te maken. Volgens deze regels die overal ter wereld identiek zullen zijn, is het de landen niet toegestaan om hetzelfde product als schadelijker of minder schadelijk te beschouwen dan andere landen. Tot dus toe is dit niet het geval geweest. Dit is niet alleen onlogisch, omdat van dezelfde stof waar dan ook dezelfde risico’s uitgaan, maar het is ook uiterst gevaarlijk wanneer deze producten van één land naar het andere worden uitgevoerd en aan het eind door mensen worden gebruikt die geen kennis van de gevaren van het door hun gebruikte product hebben. Ik geloof daarom dat ons voorstel voor de gebruiker en de arbeiders in deze sector, vooral in het uiterst hoge aantal kleine en middelgrote bedrijven, een doeltreffend antwoord kan zijn, niet alleen voor al onze burgers en alle Europeanen, maar voor de mensen overal ter wereld."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Jak już przypomniałam panu komisarzowi, w ostatnich miesiącach kilkakrotnie poruszaliśmy sprawę klasyfikacji, znakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin, czyli system lepiej znany pod nazwą GHS, którego jestem sprawozdawczynią. Z tego powodu, zamiast dyskutować nad technicznymi szczegółami po raz kolejny, chciałabym zacząć od podziękowań dla moich kolegów i sprawozdawców pomocniczych, z którymi pracowałam, aby osiągnąć konstruktywny i satysfakcjonujący dialog oparty na współpracy i przejrzystości. Chciałabym szczególnie podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie i pokładali we mnie wiarę. Było to dla mnie wystarczające wsparcie, aby osiągnąć pozytywny wynik negocjacji z Radą i Komisją. Chciałabym także podziękować twórcom opinii odpowiednich komisji – pani Laperrouze z Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz panu Schwabowi z Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, którzy zaangażowani byli na podstawie rozszerzonej procedury współpracy. Opinie przedstawione przez te dwie komisje uzupełniły i poszerzyły wniosek, powodując, że stał się bardziej przejrzysty dla użytkownika końcowego: mam tu na myśli konsumentów, przedsiębiorstwa, powiązania handlowe, władze kierownicze i państwa członkowskie. Chciałabym ponadto wyrazić moje uznanie dla znakomitej pracy wykonanej przez parlamentarzystów i członków ugrupowań, które nam asystowały, a także przez przedstawicieli Komisji i Rady. Przez ostatnie kilka miesięcy wszyscy włożyliśmy dużo pracy w próby zminimalizowania ilości poprawek i osiągnięcie konsensusu w kwestii poszczególnych kompromisów. Po dwóch miesiącach prowadzenia trójstronnych dyskusji technicznych z innymi instytucjami wypracowaliśmy satysfakcjonujący pakiet kompromisowy z Radą, zatwierdzony przez COREPER 27 czerwca, a który, jeśli dzisiejsze głosowanie zakończy się sukcesem, pozwoli nam skończyć na pierwszym czytaniu. W obliczu tego nowego prawodawstwa potrzebujemy, z jednej strony, utrzymać nasze zobowiązania na szczeblu międzynarodowym, a więc zapewnić jednolitość naszego własnego ustawodawstwa w kwestii zawartości, a z drugiej strony musimy zmieścić się w nieprzekraczalnych terminach narzuconych przez nasze własne ustawodawstwo w systemie REACH. Z nowymi przepisami osiągniemy jednocześnie sukces, oferując lepszą ochronę użytkownikom przedmiotowych substancji, jak i zapewniając naszym firmom większą konkurencyjność i wydajność. Te nowe regulacje są identyczne na całym świecie i państwa nie będą już mogły określać jednego produktu jako bardziej lub mniej szkodliwego w zależności od kraju. Do tej pory tak to nie wyglądało. Było to dosyć nielogiczne, ponieważ ta sama substancja niesie ze sobą takie samo ryzyko bez względu na miejsce, w którym się znajduje. Dodatkowo niosła ze sobą wielkie ryzyko sytuacja, gdy pewne produkty były eksportowane przez jeden kraj do innego i używane przez osoby, które nie zdawały sobie w pełni sprawy, z czym mają do czynienia. Wierzę, że dla użytkowników i pracowników tego sektora w ogromnej ilości małych i średnich przedsiębiorstw nasz wniosek może być efektywnym rozwiązaniem nie tylko dla naszych obywateli i dla Europejczyków, ale także dla ludzi na całym świecie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como já lembrei o Senhor Comissário, nos últimos meses abordámos uma e outra vez a questão da classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas químicas, um sistema mais conhecido pelo acrónimo “GHS”, para o qual sou relatora. Por esta razão, em vez de discutir os pormenores técnicos do dossiê novamente, gostaria de começar por agradecer aos meus colegas e relatores-sombra com quem trabalhei numa base de grande colaboração e transparência, entabulando um diálogo construtivo e extremamente satisfatório. Gostaria em especial de agradecer o apoio e a confiança que depositaram em mim, o que me permitiu dispor de uma boa base para levar a bom termo as negociações com o Conselho e a Comissão. Gostaria também de agradecer aos relatores de parecer das comissões competentes – a senhora deputada Laperrouze, pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, e o senhor deputado Schwab, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção do Consumidor – que participaram com base no processo de cooperação reforçada. Os pareceres adoptados por estas duas comissões complementaram e reforçaram de facto a proposta, tornando-a mais eficaz e simples para os consumidores finais: refiro-me aos consumidores, às empresas, associações de comércio, autoridades de supervisão e Estados-Membros. Gostaria de mencionar o excelente trabalho desenvolvido pelos funcionários do Parlamento e dos grupos que nos deram assistência nesta tarefa, bem como pelos representantes da Comissão e do Conselho. Ao longo dos últimos meses, todos nós trabalhámos no mesmo sentido, tentando reduzir ao máximo o número de alterações e chegar a um consenso relativamente a determinados compromissos. Após dois meses de discussões técnicas tripartidas com as outras instituições, chegámos a um pacote de compromisso satisfatório com o Conselho, aprovado pelo COREPER em 27 de Junho último e que, se a votação de hoje for positiva, nos permitirá concluir o dossiê em primeira leitura. Com esta nova legislação, precisamos, por um lado, de manter os compromissos que assumimos a nível internacional – e dessa forma garantir uma coerência em termos de conteúdos entre o GHS das Nações Unidas e a nossa própria legislação – e, por outro, respeitar imperiosamente os actuais prazos previstos pela nossa própria legislação no âmbito do REACH. Esta nova regulamentação dar-nos-á a possibilidade de, em simultâneo, oferecer uma melhor protecção aos utilizadores destas substâncias e tornar as nossas empresas mais competitivas e eficientes. Com estas novas regras, idênticas em toda a parte do mundo, o mesmo produto não poderá ser considerado mais, ou menos, nocivo de país para país. Até agora não tem sido assim. Não só é ilógico, dado que a mesma substância apresenta os mesmos riscos onde quer que seja, como é extremamente perigoso quando estes produtos são exportados de um país para outro e acabam sendo consumidos por pessoas que não têm noção da perigosidade do produto que consomem. Creio, por conseguinte, não só para os utilizadores como para os trabalhadores deste sector, em especial num número extremamente elevado de pequenas e médias empresas, que a nossa proposta poderá ser uma resposta útil para todos os nossos cidadãos e para todos os europeus, assim como para os cidadãos de todo o mundo."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha già avuto modo di ricordare il Commissario, negli ultimi mesi abbiamo avuto occasione di affrontare più volte il tema della classificazione, etichettatura e di imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, noto con l'acronimo GHS, per quale sono relatrice. Per questo motivo invece di ridiscutere i dettagli tecnici del vorrei cominciare con il ringraziare i colleghi e i relatori ombra con i quali abbiamo lavorato su una base di grande collaborazione e trasparenza, istaurando un dialogo costruttivo ed estremamente soddisfacente. Vorrei in particolare ringraziare per l'appoggio e la fiducia dimostratami, che mi hanno permesso di avere i numeri per portare a buon fine i negoziati con il Consiglio e la Commissione. Vorrei ringraziare anche i relatori delle commissioni competenti per parere, la collega Laperouze, relatrice per la commissione ITRE, e il collega Schwab, relatore per la commissione IMCO, coinvolta con procedura di cooperazione rafforzata. I pareri adottati da queste due commissioni hanno infatti completato e arricchito la proposta rendendola più efficace e semplice per gli utilizzatori finali: i consumatori, le imprese, le associazioni di categoria, le autorità di controllo e gli Stati membri. Vorrei quindi ricordare l'eccellente lavoro svolto dai funzionari del Parlamento e dei gruppi che ci hanno assistito così come quelli della Commissione e del Consiglio. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione per cercare di ridurre al massimo gli emendamenti e convergere tutti verso particolari soluzioni di compromesso. Dopo due mesi di tavoli tecnici e triloghi con le altre istituzioni siamo arrivati ad un soddisfacente pacchetto di compromesso con il Consiglio approvato dal Coreper lo scorso 27 giugno e che, se il voto di oggi sarà positivo, ci permetterà di chiudere in prima lettura. Con questa nuova legislazione infatti, da un lato, abbiamo la necessità di mantenere i nostri impegni assunti a livello internazionale e quindi garantire una coerenza di contenuti fra il GHS delle Nazioni Unite e la nostra legislazione e, dall'altro, dobbiamo rispettare le scadenze già predisposte proprio dalla nostra legislazione in REACH. Con questo nuovo regolamento riusciremo al tempo stesso a tutelare meglio gli utilizzatori di quelle sostanze e a rendere le nostre imprese più competitive ed efficienti. Con queste nuove regole, uguali ovunque nel mondo, andiamo ad evitare che uno stesso prodotto sia considerato di paese in paese più o meno nocivo. Fino ad oggi non era così! Questo non è solo illogico, visto che la stessa sostanza presenta ovunque la stessa pericolosità, ma è anche estremamente rischioso quando questi prodotti vengono esportati da un paese all'altro e finiscono per essere utilizzati da persone che non hanno nozione della pericolosità del prodotto che utilizzano. Io credo, quindi, non solo per gli utilizzatori ma anche per i lavoratori di questo comparto, soprattutto anche nelle numerosissime piccole e medie imprese, la proposta che noi facciamo possa essere una risposta utile per tutti i nostri cittadini e per tutti gli europei e non solo."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, ako som pripomenula aj pánovi komisárovi, v posledných mesiacoch sme sa opakovane venovali otázke klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí – systému, ktorý je známy skôr pod skratkou „GHS“, pre ktorý som spravodajkyňou. Z toho dôvodu by som namiesto diskusie o technických detailoch tohto spisu rada začala vyslovením poďakovania svojim kolegom a tieňovým spravodajcom, s ktorými som spoločne pracovala na vytvorení konštruktívneho a nesmierne prínosného dialógu založeného na rozsiahlej spolupráci a transparentnosti. Predovšetkým by som sa chcela všetkým poďakovať za podporu a dôveru, ktorú ste do mňa vložili. Poskytli ste mi tým dostatočné zázemie na dosiahnutie úspešného výsledku rokovaní s Radou a Komisiou. Chcela by som sa poďakovať spravodajcom príslušných výborov požiadaných o stanovisko, t. j. pani Laperrouzeovej za Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a pánovi Schwabovi za Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorí boli do tohto procesu zapojení na základe postupu rozšírenej spolupráce. Stanoviská, ktoré prijali oba spomínané výbory, v skutočnosti ešte viac doplnili a rozšírili pôvodný návrh, čím zvýšili jeho účinnosť a jednoduchosť pre koncových používateľov, pod ktorými mám na mysli spotrebiteľov, podniky, obchodné združenia, dozorné orgány a členské štáty. Chcela by som tiež oceniť vynikajúcu prácu našich parlamentných úradníkov a členov skupín, ktoré nám pomáhali, ako aj predstaviteľov Komisie a Rady. Počas posledných niekoľkých mesiacov sme sa všetci usilovali a pracovali v smere čo najväčšieho zníženia počtu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a dosiahnutia konsenzu v konkrétnych kompromisoch. Po troch mesiacoch tripartitných technických diskusií s ďalšími inštitúciami sa nám podarilo s Radou dohodnúť na uspokojivom kompromisnom balíku, ktorý dňa 27. júna schválil výbor COREPER, a ktorý nám umožní – v prípade, ak dnešné hlasovanie dopadne úspešne – dospieť k úspešnému záveru už v prvom čítaní. Pomocou týchto nových právnych predpisov musíme na jednej strane dodržať záväzky, ktoré sme na seba prevzali na medzinárodnej úrovni – a týmto spôsobom zabezpečiť súlad GHS OSN s našimi vlastnými právnymi predpismi pokiaľ ide o obsah – a na strane druhej dodržať súčasné lehoty požadované našimi vlastnými právnymi predpismi v nariadení REACH. Toto nové nariadenie nám umožní dosiahnuť úspech súčasne v dvoch oblastiach: v poskytovaní lepšej ochrany používateľom týchto látok a v dosahovaní vyššej konkurencieschopnosti a účinnosti našich podnikov. Na základe týchto nových pravidiel, ktoré sú identické na celom svete, nebude môcť byť ten istý produkt označovaný v niektorých krajinách za škodlivejší, prípadne menej škodlivý, než v iných krajinách. Doteraz to tak nebolo. Táto situácia je nielen nelogická, vzhľadom na skutočnosť, že tá istá látka predstavuje rovnaké riziká bez ohľadu na to, kde sa nachádza, ale tiež nesmierne nebezpečná, ak dochádza k vývozu týchto produktov z jednej krajiny do inej, kde môžu skončiť v rukách osôb, ktoré nemajú žiadnu potuchu o rizikách produktu, ktorý používajú. Z toho dôvodu sa domnievam, že náš návrh môže poskytnúť účinnú odpoveď spotrebiteľom a zamestnancom v tomto sektore, predovšetkým v obrovskom počte malých a stredných podnikov, pričom teraz nemám na mysli len všetkých našich občanov a všetkých Európanov, ale tiež všetkých ľudí na celom svete."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, kot sem gospoda komisarja že spomnila, smo v zadnjih mesecih večkrat obravnavali vprašanje razvrščanja, označevanja in pakiranja kemičnih snovi in zmesi, sistem, ki je bolje znan po svoji kratici GHS, za katerega sem poročevalka. Zato bom namesto s ponovno razpravo o tehničnih podrobnostih dokumenta začela z zahvalo svojim kolegom in poročevalcem v senci, s katerimi sem sodelovala pri ustvarjanju konstruktivnega in zelo uspešnega dialoga, ki je temeljil na obširnem sodelovanju in preglednosti. Zlasti se zahvaljujem vsem za podporo in zaupanje vame. To mi je omogočilo dovolj podpore za uspešen izid pri pogajanjih s Svetom in Komisijo. Prav tako se zahvaljujem pripravljavcem mnenja ustreznih odborov, gospe Laperrouze, v imenu odbora za industrijo, raziskave in energetiko, ter gospodu Schwabu, v imenu odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, ki sta bila vpletena na podlagi postopka za okrepljeno sodelovanje. Mnenja, ki jih je sprejel ta odbor, so dejansko dopolnila in razširila predlog ter ga naredila bolj učinkovitega in enostavnega za končne uporabnike: s temi imam v mislih potrošnike, podjetja, trgovinska združenja, nadzorne organe in države članice. Naj omenim dobro delo, ki so ga opravili uradniki Parlamenta in člani skupin, ki so nam pomagale, ter tudi predstavnikom Komisije in Sveta. V zadnjih mesecih smo si vsi prizadevali za čim manjše število predlogov sprememb ter za doseganje konsenza o posebnih kompromisih. Po dveh mesecih tridelne tehnične razprave z drugimi institucijami smo dosegli zadovoljiv kompromisni sveženj s Svetom, ki ga je potrdil odbor stalnih predstavnikov 27. junija in nam bo omogočil, če bo današnje glasovanje uspešno, da ga zaključimo na prvi obravnavi. S to novo zakonodajo moramo na eni strani ohraniti obveznosti, ki smo jih sprejeli na mednarodni ravni in zato zagotoviti, da bo GHS sistem Združenih narodov glede vsebine v skladu z našo zakonodajo, na drugi strani pa moramo izpolniti sedanje roke, ki nam jih narekuje lastna zakonodaja REACH. S to novo uredbo nam bo hkrati uspelo uporabnikom teh snovi zagotoviti boljšo zaščito ter naša podjetja narediti bolj konkurenčna in učinkovita. V skladu s temi novimi pravili, ki so enaka po vsem svetu, države ne bodo mogle enakega proizvoda označiti kot bolj škodljivega ali manj škodljivega kot v drugih državah. Do zdaj ni bilo tako. To ni le nesmiselno, glede na to, da enaka snov predstavlja enako tveganje ne glede na to, kje se nahaja, ampak je tudi zelo tvegano, kadar te izdelke izvaža ena država v drugo, pri čemer jih na koncu uporabljajo ljudje, ki se ne zavedajo nevarnosti izdelka, ki ga uporabljajo. Zato menim, da je lahko za uporabnike in delavce v tem sektorju, zlasti v zelo velikem številu malih in srednje velikih podjetij, naš predlog učinkovit odziv za vse naše državljane in vse Evropejce ter za ljudi po vsem svetu."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Som jag redan har påmint kommissionsledamoten om har vi under de senaste månaderna upprepade gånger behandlat frågan om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Detta system är mer känt under sin förkortning GHS, som jag är föredragande för. Därför skulle jag, i stället för att på nytt gå in på frågans tekniska detaljer, vilja börja med att tacka mina kolleger och skuggföredragande, som jag har samarbetat med för att uppnå en konstruktiv och oerhört tillfredsställande dialog baserad på omfattande samarbete och öppenhet. Jag vill särskilt tacka alla för det stöd och förtroende som visats mig. Det gav mig det stöd som behövdes för att nå ett gott förhandlingsresultat med rådet och kommissionen. Jag vill också tacka föredragandena för yttrandena från de berörda utskotten – Anne Laperrouze, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, och Andreas Schwab, för utskottet för inre marknaden och konsumentskydd, vilka deltagit inom ramen för ett förstärkt samarbete. De yttranden som antogs av de båda utskotten kompletterade och förbättrade faktiskt förslaget och gjorde det effektivare och enklare för slutanvändarna, dvs. konsumenter, företag, branschorganisationer, tillsynsmyndigheter och medlemsstater. Jag vill nämna det utmärkta arbete som utförts av parlamentets tjänstemän och ledamöterna i de grupper som bistått oss, liksom av kommissionens och rådets företrädare. Under de senaste månaderna har vi alla strävat efter att försöka begränsa antalet ändringsförslag och nå samförstånd om vissa kompromisser. Efter två månader med tekniska trepartsdiskussioner med övriga institutioner har vi nått ett tillfredsställande kompromisspaket med rådet, som godkändes av Coreper den 27 juni och som innebär att vi kommer att kunna nå en överenskommelse vid första behandlingen, om dagens omröstning går väl. Med denna nya lagstiftning behöver vi å ena sidan fullgöra våra internationella åtaganden, och alltså se till att FN:s GHS är förenlig med vår egen lagstiftning innehållsmässigt. Å andra sidan måste vi hålla de tidsfrister som gäller enligt vår lagstiftning i Reach. Med denna nya förordning kommer vi samtidigt att lyckas med att både ge ett bättre skydd för användarna av dessa ämnen och göra våra företag mer konkurrenskraftiga och effektiva. Enligt dessa nya bestämmelser, som är desamma över hela världen, kommer länderna inte att få betrakta en och samma produkt som skadligare eller mindre skadlig än vad man gör i andra länder. Så har inte varit fallet hittills, och det är inte bara ologiskt, med tanke på att samma ämne medför samma risker oavsett var man befinner sig, utan det är också ytterst riskabelt när dessa produkter exporteras till ett annat land och i slutändan används av personer som inte har något begrepp om riskerna med den produkt de använder. Jag anser därför att för användare och arbetstagare inom den här sektorn, särskilt de oerhört många små och medelstora företagen, så kan vårt förslag vara ett effektivt gensvar inte bara för alla EU-medborgare och européer, utan för människor över hela världen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"dossier"18,15,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph