Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-03-Speech-3-007"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080903.3.3-007"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The first item is the joint debate on the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC in order to adapt them to Regulation (EC) … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) (), and the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Prvním bodem zasedání je společná rozprava o zprávě, kterou předkládá paní Amalia Sartoriová, jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, kterým se mění směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () zprávě, kterou předkládá paní Amalia Sartoriová, jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a doplňují směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cílem přizpůsobit je nařízení (ES) … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, a kterým se mění směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) (), a zprávě, kterou předkládá paní Amalia Sartoriová, jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 s cílem přizpůsobit ho nařízení (ES) … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, a kterým se mění a doplňuje směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@cs1
"Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om betænkning af Amalia Sartori for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () betænkning af Amalia Sartori for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. … om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) () og betænkning af Amalia Sartori for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 med henblik på tilpasning til forordning (EF) nr. … om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@da2
"− Als erster Punkt folgt die gemeinsame Aussprache über– den Bericht von Amalia Sartori im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (– C6-0197/2007 –) (),– den Bericht von Amalia Sartori im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 76/768/EWG, 88/378/EWG und 1999/13/EG des Rates sowie der Richtlinien 2000/53/EG, 2002/96/EG und 2004/42/EG zwecks ihrer Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. … über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (– C6-0347/2007 –) () und – den Bericht von Amalia Sartori im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 zwecks ihrer Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. … über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (– C6-0349/2007 –) ()."@de9
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση: της έκθεσης () της Amalia Sartori, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) της έκθεσης () της Amalia Sartori, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (- C6-0347/2007 -), και της έκθεσης () της Amalia Sartori, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (- C6-0349/2007 -)."@el10
"El punto primero es el debate conjunto sobre el informe de Amalia Sartori, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican la Directiva 67/548/CEE y el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () el informe de Amalia Sartori, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE y 1999/13/CE del Consejo y las Directivas 2000/53/CE, 2002/96/CE y 2004/42/CE para adaptarlas al Reglamento (CE) nº … sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican la Directiva 67/548/CEE y el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) (), y el informe de Amalia Sartori, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 648/2004 para adaptarlo al Reglamento (CE) nº … sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican la Directiva 67/548/CEE y el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@es21
"Esimene päevakorrapunkt on ühisarutelu, mis käsitleb Amalia Sartori raportit keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning millega muudetakse direktiivi 67/548/EMÜ ja määrust (EÜ) nr 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () Amalia Sartori raportit keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) …, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning millega muudetakse direktiivi 67/548/EMÜ ja määrust (EÜ) nr 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) () Amalia Sartori raportit keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr …, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning millega muudetakse direktiivi 67/548/EMÜ ja määrust (EÜ) nr 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()"@et5
"Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu Amalia Sartorin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (- C6-0197/2007 -) () Amalia Sartorin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) … (- C6-0347/2007 -) () ja Amalia Sartorin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o ... (- C6-0349/2007 -) ()."@fi7
"L’ordre du jour appelle le débat commun sur: le rapport d’Amalia Sartori, au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) (); le rapport d’Amalia Sartori, au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) (); et le rapport d’Amalia Sartori, au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) n° ... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@fr8
"Az első napirendi pont a közös vita Amalia Sartori jelentéséről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság nevében az Európai Parlament és a Tanács az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása, valamint a 67/548/EGK irányelvet és az 1907/2006/EK rendeletet módosító rendeletére irányuló javaslatról (- C6-0197/2007 -) () Amalia Sartori jelentéséről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság nevében a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (- C6-0347/2007 -) (), és Amalia Sartori jelentéséről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság nevében a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2007/EK rendelethez való igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (- C6-0349/2007 -) ()."@hu11
"L’ordine del giorno reca, in discussione congiunta: la relazione di Amalia Sartori a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativa alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 [− C6-0197/2007 −] () la relazione di Amalia Sartori a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 [– C6-0347/2007 –] (), e la relazione di Amalia Sartori a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 [– C6-0349/2007 –] ()."@it12
"Pirmais jautājums ir kopīgas debates par ziņojumu, ko Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā iesniedza par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () ziņojumu, ko Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā iesniedza par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Direktīvu 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) ..... par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (- C6 -0347/2007 -) (), un ziņojumu, ko Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā iesniedza par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 648/2004, lai pielāgotu to Regulai (EK) Nr........ par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@lv13
"The first item is the joint debate on the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC in order to adapt them to Regulation (EC) … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) (), and the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@mt15
"Aan de orde is het gecombineerd debat over het verslag van Amalia Sartori, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1907/2006 [- C6-0197/2007 -] () het verslag van Amalia Sartori, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006 [- C6-0347/2007 -] (), en het verslag van Amalia Sartori, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1907/2006 [- C6-0349/2007 -] ()."@nl3
"Pierwszym punktem porządku obrad jest debata łączna w sprawie sprawozdania pani Amalii Sartori ze strony Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności na temat wniosku Parlamentu i Rady dotyczącego klasyfikacji, znakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz poprawek do dyrektywy 67/548/EWG oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () sprawozdania pani Amalii Sartori ze strony Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności na temat wniosku o decyzję Parlamentu i Rady zmieniającą następujące dyrektywy Rady: 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE, aby dostosować je do rozporządzenia (WE) … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającą dyrektywę 67/548/EWG oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) (), oraz sprawozdania pani Amalii Sartori ze strony Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności na temat wniosku o decyzję Parlamentu i Rady zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 648/2004, aby dostosować je do rozporządzenia (WE) nr … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz zmieniającą dyrektywę 67/548/EWG oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@pl16
"Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta dos seguintes relatórios: () da senhora deputada Amalia Sartori, em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e que altera a Directiva 67/548/CEE e o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (- C6-0197/2007 -); () da senhora deputada Amalia Sartori, em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE e 1999/13/CE do Conselho e as Directivas 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE a fim de as adaptar ao Regulamento (CE) n.º … relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e que altera a Directiva 67/548/CEE e o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (- C6-0347/2007 -); e () da senhora deputada Amalia Sartori, em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 648/2004 a fim de o adaptar ao Regulamento (CE) n.º … relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e que altera a Directiva 67/548/CEE e o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (- C6-0349/2007 -)."@pt17
"The first item is the joint debate on the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC in order to adapt them to Regulation (EC) … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) (), and the report by Amalia Sartori, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@ro18
". Prvým bodom rokovania je spoločná rozprava o správe, ktorú predkladá pani Amalia Sartoriová, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (- C6-0197/2007 -) () správe, ktorú predkladá pani Amalia Sartoriová, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (- C6-0347/2007 -) (), a správe, ktorú predkladá pani Amalia Sartoriová, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (- C6-0349/2007 -) ()."@sk19
"Prva točka je skupna razprava o poročilu Amalie Sartori v imenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 (– C6-0197/2007 –) () o poročilu Amalie Sartori v imenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES) … o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 (– C6-0347/2007 –) (), in poročilu Amalie Sartori v imenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. … o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 (– C6-0349/2007 –) ()."@sl20
"Nästa punkt är en gemensam debatt om betänkandet av Amalia Sartori, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 (– C6-0197/2007 –) () betänkandet av Amalia Sartori, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och direktiven 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 (– C6-0347/2007 –) (), och betänkandet av Amalia Sartori, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 (– C6-0349/2007 –) ()."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in one triple:

{ lp_eu:2008-09-03_AgendaItem_3, dcterms:hasPart, lp_eu:2008-09-03-Speech-3-007 }

Context graph