Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-02-Speech-2-901"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080902.25.2-901"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel och andra varor är stor och växande och för att denna efterfrågan ska kunna tillgodoses måste naturligtvis konsumenterna kunna identifiera dem på marknaden. Det krävs alltså märkning för att marknaden ska fungera i detta avseende. Vi har emellertid redan tidigare röstat nej till EU-märkning av ekologiska produkter, eftersom det är vår övertygelse att marknadskrafterna, med medvetna europeiska konsumenter i spetsen, själva klarar denna uppgift. Om det krävs politisk reglering av frågan om märkning av ekologiska produkter bör denna ske på nationell nivå. Vid omröstningen om detta betänkande stod vi dock bara inför frågan om att senarelägga den obligatoriska användningen av EU-logotypen på ekologiska produkter. Detta förslag har vi röstat ja till."@sv22
lpv:translated text
". Požadavky týkající se ekologické produkce potravin a jiného zboží jsou vysoké a stále rostou. Aby bylo možné těmto požadavkům vyhovět, spotřebitelé přirozeně musí umět tyto produkty na trhu rozeznat. Pokud má tedy trh v tomto směru fungovat, označování je nutné. Nicméně v minulosti jsme hlasovali proti označování ekologických produktů, neboť jsme přesvědčeni, že tržní síly, které prosazují informovaní evropští spotřebitelé, zvládnout tento úkol samy. Pokud se v oblasti označování ekologických produktů požaduje politická regulace, je zapotřebí provádět ji na vnitrostátní úrovni. Co se týká hlasování o této zprávě, zabývali jsme se jen otázkou odkladu povinného používání loga EU na ekologických produktech. Hlasovali jsme pro tento návrh."@cs1
"Efterspørgslen efter økologisk producerede fødevarer og andre varer er stor og stigende, og for at denne efterspørgsel kan dækkes, skal forbrugerne naturligvis kunne identificere disse produkter på markedet. Der kræves altså mærkning, hvis markedet skal fungere på dette område. Vi har imidlertid tidligere stemt imod EU-mærkning af økologiske produkter, fordi det er vores overbevisning, at markedskræfterne med bevidste europæiske forbrugere i spidsen selv kan klare denne opgave. Hvis der kræves politisk regulering i forbindelse med mærkning af økologiske produkter, bør den foregå på nationalt plan. Under afstemningen om denne betænkning blev vi dog kun stillet over for spørgsmålet om at udskyde den obligatoriske anvendelse af EU-logoet på økologiske produkter. Vi stemte for dette forslag."@da2
". Die Nachfrage nach ökologisch/biologisch erzeugten Lebensmitteln und anderen Waren ist hoch und steigt weiterhin an. Um sie zu befriedigen, müssen die Verbraucher natürlich in der Lage sein, diese Produkte auf dem Markt zu erkennen, was eine Kennzeichnung erforderlich macht, damit der Markt in dieser Hinsicht funktioniert. Wir haben jedoch bereits früher gegen eine EU-Kennzeichnung ökologischer bzw. biologischer Erzeugnisse gestimmt, da unserer Überzeugung nach die Kräfte des Marktes mit bewussten europäischen Verbrauchern an der Spitze diese Aufgabe selbst lösen können. Falls eine politische Regelung für die Kennzeichnung ökologischer bzw. biologischer Erzeugnisse notwendig ist, sollte diese auf nationaler Ebene erfolgen. Bei der Abstimmung zu diesem Bericht standen wir jedoch nur vor der Frage, die obligatorische Verwendung des EU-Logos auf ökologischen bzw. biologischen Erzeugnissen zu verschieben, und haben darum für diesen Vorschlag gestimmt."@de9
". Η ζήτηση για τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής παραγωγής είναι υψηλή και αυξανόμενη, και προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση οι καταναλωτές πρέπει φυσικά να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν στην αγορά αυτά τα προϊόντα. Κατά συνέπεια η επισήμανση είναι απαραίτητη προκειμένου η αγορά πρόκειται να λειτουργεί από αυτήν την άποψη. Ωστόσο, προηγουμένως καταψηφίσαμε την επισήμανση βιολογικών προϊόντων με σήμα της ΕΕ, καθώς πεποίθησή μας είναι ότι οι δυνάμεις της αγοράς, καθοδηγούμενες από ευαισθητοποιημένους ευρωπαίους καταναλωτές, είναι σε θέση να εκτελέσουν αυτό το έργο μόνες τους. Αν απαιτείται πολιτική ρύθμιση στον τομέα της επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων, αυτό θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, στην ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής, αντιμετωπίσαμε μόνο το θέμα της αναβολής της υποχρεωτικής χρήσης του λογότυπου της ΕΕ στα βιολογικά προϊόντα. Υπερψηφίσαμε αυτήν την πρόταση."@el10
". Demand for organically produced food and other goods is high and growing, and in order to meet this demand, consumers must naturally be able to identify these products on the market. Therefore labelling is required if the market is to function in this respect. However, we have previously voted against EU labelling of organic products, as it is our conviction that market forces, spearheaded by aware European consumers, are capable of performing this task alone. If political regulation is required in the area of labelling of organic products, this should be carried out at national level. In the vote on this report, however, we were only faced with the question of postponing the compulsory use of the EU logo on organic products. We voted in favour of this proposal."@en4
". La demanda de alimentos y otros productos ecológicos es alta y creciente y para satisfacerla es necesario, naturalmente, que los consumidores puedan identificar estos productos en el mercado. Por consiguiente, el etiquetado es necesario para que el mercado funcione en este aspecto. Sin embargo, hemos votado anteriormente contra el etiquetado de los productos ecológicos por la UE, ya que estamos convencidos de que las fuerzas del mercado, encabezadas por unos consumidores europeos bien informados, son capaces de cumplir esta tarea por sí solas. Si se requiere una reglamentación política en el área del etiquetado de los productos ecológicos, debe hacerse a escala nacional. En la votación de este informe, sin embargo, sólo nos encontramos ante la cuestión de aplazar el uso obligatorio del logotipo de la UE en los productos ecológicos. Hemos votado a favor de esta propuesta."@es21
"Nõudlus mahepõllumajanduslikult toodetud toidu ja teiste toodete järele on kõrge ja see kasvab ning selle nõudluse rahuldamiseks peab tarbijatel olema muidugi võimalik neid tooteid turul eristada. Seetõttu on märgistamine vajalik, et turg saaks selles osas toimida. Siiski oleme varasemalt hääletanud mahepõllumajanduslike toodete ELi märgistamise vastu, kuivõrd meie veendumuseks on, et turujõud, mis on relvastatud teadlike Euroopa tarbijatega, on võimelised üksi selle ülesande täitmisega hakkama saama. Kui poliitiline reguleerimine on mahepõllumajanduslike toodete märgistamise valdkonnas vajalik, siis peaks seda läbi viidama riiklikul tasandil. Raporti osas hääletamisel oli aga ainsaks küsimuseks ELi logo kohustusliku kasutamise edasilükkamine mahepõllumajandustoodetel. Hääletasime selle ettepaneku poolt."@et5
". Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden kysyntä on suurta ja kasvavaa. Jotta kysyntään voidaan vastata, kuluttajien on tietenkin voitava tunnistaa nämä tuotteet markkinoilla. Tämän takia merkintöjä tarvitaan, jos markkinoiden halutaan toimivan tässä asiassa. Olemme kuitenkin äänestäneet aiemmin luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden EU-merkintöjä vastaan, koska uskomme, että markkinavoimat, tiedostavat eurooppalaiset kuluttajat kärkijoukossaan, pystyvät tähän tehtävään yksinkin. Jos poliittista sääntelyä tarvitaan luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjen alalla, olisi asia hoidettava kansallisella tasolla. Tämän mietinnön äänestyksessä kyseessä oli kuitenkin vain luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden EU:n tunnuksen pakollisen käytön lykkäämisestä. Äänestimme ehdotuksen puolesta."@fi7
". La demande en aliments et en autres produits biologiques est importante et croissante, et pour répondre à cette demande, les consommateurs doivent bien entendu être en mesure d'identifier ces produits sur le marché. Pour permettre au marché de fonctionner à cet égard, l'étiquetage est donc nécessaire. Cependant, nous avons voté précédemment contre l'étiquetage UE des produits biologiques, car nous sommes convaincus que les forces du marché, avec à leur tête des citoyens européens bien avertis, sont parfaitement en mesure de parvenir à ce résultat. Si une réglementation politique est nécessaire dans le domaine de l'étiquetage des produits biologiques, elle devrait avoir lieu au niveau national. Dans le contexte du vote sur ce rapport cependant, la seule question posée était de retarder ou non l'utilisation obligatoire du logo UE sur les produits biologiques. Nous avons voté en faveur de ce report."@fr8
". Az ökológiai termelésből származó élelmiszerek és egyéb áruk iránti kereslet magas és egyre növekszik, és e kereslet kielégítéséhez természetesen az kell, hogy a fogyasztók felismerjék ezeket a termékeket a piacon. Címkézésre van tehát szükség ahhoz, hogy a piac e tekintetben megfelelően működjön. Korábban azonban már az ökológiai termékek EU címkézése ellen szavaztunk, mivel meggyőződésünk, hogy a piaci erők – élükön a tudatos európai fogyasztókkal – maguk is képesek ellátni ezt a feladatot. Amennyiben az ökológiai termékek címkézése terén politikai szabályozásra van szükség, ezt nemzeti szinten kellene megtenni. Amikor azonban erről a jelentésről szavaztunk, akkor csak az EU logó ökológiai termékeken való kötelező használatának elhalasztása volt a kérdés. A javaslat mellett szavaztunk."@hu11
". La domanda di generi alimentari prodotti biologicamente e altri beni è alta e in crescita e, al fine di soddisfare tale domanda, i consumatori devono naturalmente essere in grado di individuare questi prodotti sul mercato. Pertanto, è necessaria l’etichettatura affinché il mercato funzioni sotto questo aspetto. Tuttavia, in precedenza abbiamo votato contro l’etichettatura comunitaria dei prodotti biologici, poiché riteniamo che le forze di mercato, guidate dalla coscienza dei consumatori europei, siano in grado di svolgere questo compito da sole. Se nel settore dell’etichettatura dei prodotti biologici è necessario un regolamento politico, lo si dovrebbe realizzare a livello nazionale. Nel voto sulla presente relazione, tuttavia, ci veniva chiesto solo di rinviare l’impiego obbligatorio del logo dell’Unione europea sui prodotti biologici. Abbiamo votato a favore della proposta."@it12
". Organiškai gaminamų maisto produktų ir kitų prekių poreikis yra didelis ir vis auga, todėl norint patenkinti šį poreikį, vartotojams turi būti suteikta natūrali galimybė atpažinti tokius produktus rinkoje. Jei norime, kad rinka taip veiktų, žymėjimas būtinas. Vis dėlto, anksčiau balsavome prieš organinių produktų žymėjimą ES ženklu, nes esame įsitikinę, kad rinkos jėgos, su sąmoningais Europos vartotojais priešakyje, gali puikiai atlikti šią užduotį ir vieni. Jei organinių produktų žymėjimo srityje reikia politinės kontrolės, ji turėtų būti vykdoma valstybiniu mastu. Vis dėlto, balsuodami dėl šio pranešimo susidūrėme tik su privalomo ES logotipo naudojimo nukėlimo klausimu. Šiam siūlymui pritarėme."@lt14
". Pieprasījums pēc organiski ražotas pārtikas un citām precēm ir augsts un pieaug, un, lai nodrošinātu šo pieprasījumu, patērētājiem, protams, jāspēj atpazīt šie produkti tirgū. Tādēļ marķēšana ir nepieciešama, lai tirgus šajā joma funkcionētu. Tomēr mēs esam iepriekš balsojuši pret ES marķējumu organiskiem produktiem, jo esam pārliecināti, ka tirgus spēki, ko vada informēti Eiropas patērētāji, spēj paši veikt šo uzdevumu. Ja organisko produktu marķēšanās ir nepieciešams politisks regulējums, tas jāveic valsts līmenī. Tomēr balsojumā par šo ziņojumu mēs saskārāmies tikai ar jautājumu par ES logotipa obligātās izmantošanas prasības atlikšanu attiecībā uz organiskiem produktiem. Mēs par šo priekšlikumu balsojām atbalstoši."@lv13
"Efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel och andra varor är stor och växande och för att denna efterfrågan skall kunna tillgodoses måste naturligtvis konsumenterna kunna identifiera dem på marknaden. Det krävs alltså märkning för att marknaden skall fungera i detta avseende. Vi har emellertid redan tidigare röstat nej till EU-märkning av ekologiska produkter, eftersom det är vår övertygelse att marknadskrafterna, med medvetna europeiska konsumenter i spetsen, själva klarar denna uppgift. Om det krävs politisk reglering av frågan om märkning av ekologiska produkter bör denna ske på nationell nivå. Vid omröstningen om detta betänkande stod vi dock bara inför frågan om att senarelägga den obligatoriska användningen av EU-logotypen på ekologiska produkter. Detta förslag har vi röstat ja till."@mt15
". De vraag naar biologisch geproduceerd voedsel en andere biologische producten is hoog en neemt nog steeds toe. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moeten consumenten natuurlijk in staat zijn om deze producten als zodanig op de markt te herkennen. Vandaar dat etikettering nodig is, zodat de markt zijn werk kan doen. We hebben eerder echter tegen EU-voorschriften voor het etiketteren van biologische producten gestemd, omdat het onze overtuiging is dat de markt, aangedreven door bewuste consumenten, dit alleen afkan. Wanneer op het terrein van de etikettering van biologische producten overheidsvoorschriften nodig zijn, dan moeten die op nationaal niveau worden vastgesteld. Bij de stemming over dit verslag was echter alleen de vraag aan de orde of het verplichte gebruik van het EU-logo voor organische producten moest worden uitgesteld. We stemden vóór het daartoe strekkende voorstel."@nl3
". Popyt na ekologiczną żywność i inne towary jest wysoki i cały czas wzrasta, natomiast w celu sprostania temu popytowi konsumenci muszą w naturalny sposób mieć możliwość rozpoznania takich produktów na rynku. Jeżeli zatem rynek ma funkcjonować w tym obszarze, to etykietowanie jest konieczne. Poprzednio jednak głosowaliśmy przeciwko zamieszczaniu etykiet UE na ekologicznych produktach, gdyż jesteśmy przekonani, że siły rynkowe, prowadzone przez uświadomionych konsumentów europejskich, mogą wywiązać się z tego zadania samodzielnie. Jeżeli obszar etykietowania produktów ekologicznych wymaga regulacji politycznej, to należałoby ją przeprowadzić na szczeblu krajowym. W głosowaniu nad przedmiotowym sprawozdaniem jednak stanęliśmy jedynie w obliczu odroczenia obowiązkowego stosowania logo UE na produktach ekologicznych. Głosowaliśmy za przyjęciem tego wniosku."@pl16
"A procura de alimentos e outros bens produzidos organicamente é elevada e crescente e, no intuito de satisfazer esta procura, os consumidores devem naturalmente ser capazes de identificar esses produtos no mercado. Portanto, a rotulagem é necessária para que o mercado funcione a este respeito. No entanto, votámos anteriormente contra a rotulagem pela UE dos produtos biológicos, dado ser nossa convicção que as forças do mercado, lideradas por consumidores europeus esclarecidos, são capazes de executar esta tarefa por si só. Se for necessária regulamentação política na área da rotulagem dos produtos biológicos, esta deverá ser realizada a nível nacional. No entanto, aa votação deste relatório, fomos confrontados com a questão de apenas de protelar o uso obrigatório do símbolo da UE em produtos orgânicos. Votámos a favor desta proposta."@pt17
"Efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel och andra varor är stor och växande och för att denna efterfrågan skall kunna tillgodoses måste naturligtvis konsumenterna kunna identifiera dem på marknaden. Det krävs alltså märkning för att marknaden skall fungera i detta avseende. Vi har emellertid redan tidigare röstat nej till EU-märkning av ekologiska produkter, eftersom det är vår övertygelse att marknadskrafterna, med medvetna europeiska konsumenter i spetsen, själva klarar denna uppgift. Om det krävs politisk reglering av frågan om märkning av ekologiska produkter bör denna ske på nationell nivå. Vid omröstningen om detta betänkande stod vi dock bara inför frågan om att senarelägga den obligatoriska användningen av EU-logotypen på ekologiska produkter. Detta förslag har vi röstat ja till."@ro18
". Požiadavky týkajúce sa ekologickej výroby potravín a iného tovaru sú vysoké a stále vzrastajú. Aby sa tieto požiadavky uspokojili, je prirodzené, že spotrebitelia musia vedieť tieto výrobky na trhu odlíšiť. Ak má teda trh v tomto smere fungovať, označovanie je potrebné. V minulosti sme však hlasovali proti označovaniu ekologických výrobkov, pretože sme presvedčení, že trhové sily, ktoré presadzujú uvedomelí európski spotrebitelia, dokážu túto úlohu splniť samé. Ak sa v oblasti označovania ekologických výrobkov požaduje politická regulácia, treba uskutočniť ju na národnej úrovni. Čo sa týka hlasovania o tejto správe, riešili sme len otázku odkladu povinného používania loga EÚ na ekologických výrobkoch. Hlasovali sme za tento návrh."@sk19
". Zahteve po ekološko pridelanih živilih in drugem blagu so velike in še naraščajo, da bi te zahteve izpolnili, pa je treba poskrbeti, da bodo potrošniki sami znali prepoznati te proizvode na trgu. Zato je označevanje potrebno, če želimo, da bo trg v tem smislu deloval. Predhodno sva glasovala proti označevanju ekoloških proizvodov v EU, saj sva prepričana, da lahko sile trga, ki so tarča ozaveščenih evropskih potrošnikov, to nalogo opravijo same. Če je na področju označevanja ekoloških proizvodov potrebna politična ureditev, potem je to treba opraviti na nacionalni ravni. Pri glasovanju o tem poročilu pa je bilo pred nami samo vprašanje glede odloga obvezne uporabe logotipa EU na ekoloških proizvodih. Zato sva ta predlog podprla."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph