Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-02-Speech-2-848"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080902.25.2-848"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Υπερψήφισα την έκθεση Λάμπερτ σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου, διότι εκφράζει τις ανησυχίες σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα εναντίον των κρατών που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου που δέχονται. Mετά την απαράδεκτη πρόταση οδηγίας για την επαναπροώθηση που υπερψηφίστηκε τον Ιούνιο, το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει σήμερα ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαιώματα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα κράτη μέλη υποχρεώσεις. H Ελλάδα αποτελεί συστηματικό παραβάτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, με τις απαράδεκτες συνθήκες στα κέντρα υποδοχής και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής αιτήσεων. ´Hδη ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρνηθεί να εφαρμόσουν τον κανονισμό του Δουβλίνου όταν αρμόδια χώρα είναι η Ελλάδα και κάποια ακόμη συζητούν να πράξουν το ίδιο. Kαλούμε την Επιτροπή να προτείνει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο από τις ελληνικές αρχές."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro zprávu paní Lambertové o hodnocení dublinského systému. V zprávě jsou vyjádřené obavy v souvislosti s nedostatky systému a výzva pro Komisi týkající se přijetí opatření proti státům, které nezaručují řádné a spravedlivé posouzení žádostí o azyl, které dostanou. Po nepřijatelném návrhu směrnice o nevyhoštění, který se přijal v červnu Evropský parlament v současnosti zdůrazňuje, že žadatelé o azyl mají podle Evropské legislativy práva a členské státy povinnosti. Řecko porušuje základní práva žadatelů o azyl systematicky. Podmínky v přijímacích centrech jsou nepřijatelné a míra přijetí žádostí je jedna z nejnižších. Některé členské státy už odmítly dublínské nařízení provádět, v případech, kdy je Řecko státem odpovědným za posuzování žádosti. Některé státy o tom ještě stále diskutují. Vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla zásadní a účinná opatření s cílem zaručit, že žádosti o azyl budou řecké úřady posuzovat správným způsobem."@cs1
"Jeg stemte for Lambert-betænkningen om evaluering af Dublinsystemet. I betænkningen udtrykkes der bekymring over systemets mangler, og Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger over for stater, der ikke garanterer en fuldstændig og retfærdig behandling af de asylansøgninger, de modtager. Efter det uacceptable forslag til direktiv om non-refoulement, der blev vedtaget i juni, understreger Europa-Parlamentet i dag, at asylansøgere har rettigheder i henhold til den europæiske lovgivning, og at medlemsstaterne har forpligtelser. Grækenland krænker systematisk asylansøgeres grundlæggende rettigheder. Det har uacceptable forhold på modtagelsescentrene og er et af de lande, der godkender færrest ansøgninger. Visse medlemsstater har allerede nægtet at gennemføre Dublinforordningen, når Grækenland har ansvaret, og flere overvejer at gøre det samme. Vi opfordrer Kommissionen til at foreslå omfattende og effektive foranstaltninger til at sikre, at de græske myndigheder behandler asylansøgninger korrekt."@da2
". Ich habe für den Bericht Lambert zur Bewertung des Dublin-Systems gestimmt. Der Bericht bringt Bedenken wegen der Mängel des Systems zum Ausdruck und fordert die Kommission auf, Maßnahmen gegen Staaten zu ergreifen, die die vollständige und faire Behandlung der bei ihnen eingehenden Asylanträge nicht sicherstellen. Nach dem unakzeptablen Richtlinienentwurf zur Nichtzurückweisung, der im Juni beschlossen wurde, betont das Europäische Parlament heute, dass Asylbewerber laut dem Gemeinschaftsrecht über Rechte verfügen und dass die Mitgliedstaaten Pflichten haben. Griechenland verletzt die Grundrechte von Asylbewerbern systematisch. In seinen Aufnahmelagern herrschen inakzeptable Bedingungen; es hat eine der niedrigsten Quoten bei der Annahme von Anträgen. Bestimmte Mitgliedstaaten haben sich bereits geweigert, in Fällen, in denen Griechenland das zuständige Land ist, den Beschluss von Dublin umzusetzen; weitere diskutieren darüber, diesem Beispiel zu folgen. Wir bitten die Kommission, substanzielle und wirksame Maßnahmen vorzuschlagen, damit gesichert wird, dass Asylanträge durch die griechischen Behörden ordnungsgemäß bearbeitet werden."@de9
"I have voted in favour of the Lambert report on the evaluation of the Dublin system. The report raises concerns over the system’s shortcomings, calling on the Commission to take measures against states that do not ensure full and fair treatment of the asylum applications they receive. After the unacceptable draft Directive on non-refoulement, adopted in June, the European Parliament is stressing today that asylum seekers have rights under European legislation and that the Member States have obligations. Greece is a systematic offender of asylum seekers’ fundamental rights. It has unacceptable conditions at reception centres and one of the lowest rates of acceptance of applications. Certain Member States have already refused to implement the Dublin Regulation when Greece is the country responsible; more still are talking about following suit. We invite the Commission to propose substantial and effective measures to ensure that asylum applications are treated correctly by the Greek authorities."@en4
"He votado a favor del informe Lambert sobre la evaluación del sistema de Dublín. El informe suscita algunas preocupaciones sobre las carencias del sistema y pide a la Comisión que emprenda medidas en contra de los Estados que no garanticen una tramitación completa y justa de las solicitudes de asilo que reciben. Tras el inaceptable proyecto de Directiva sobre la no devolución, adoptado en junio, el Parlamento Europeo subraya hoy que los solicitantes de asilo gozan de ciertos derechos en virtud de la legislación europea y que los Estados miembros tienen ciertas obligaciones. Grecia viola sistemáticamente los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo. Las condiciones de sus centros de acogida son inaceptables y cuenta con uno de los índices de aceptación de solicitudes más bajos. Ciertos Estados miembros ya se han negado a aplicar el Reglamento de Dublín cuando Grecia debe asumir la responsabilidad y muchos más hablan de añadirse a esta iniciativa. Invitamos a la Comisión a proponer medidas sustanciales y efectivas para garantizar que las autoridades griegas traten de forma adecuada las solicitudes de asilo."@es21
"Hääletasin Lamberti raporti poolt, mis käsitleb Dublini süsteemi hindamisaruannet. Raport tõstatab küsimused süsteemi puudujääkide osas, kutsudes komisjoni üles võtma meetmeid riikide vastu, kes ei kindlusta varjupaigataotlejate, kes nende riiki saabuvad, igakülgset ja õiglast kohtlemist. Pärast mulle vastuvõetamatut direktiivi eelnõud tagasi- ja väljasaatmise kohta, mis võeti vastu juunis, rõhutab Euroopa Parlament täna, et varjupaigataotlejatel on Euroopa õigusaktide alusel õigused ning et liikmesriikidel on kohustused. Kreeka on varjupaigataotlejate põhiõiguste süstemaatiline rikkuja. Kreeka kinnipidamiskeskustes on vastuvõetamatud tingimused ning taotluste rahuldamise määr on üks ELi madalamaid. Teatavad liikmesriigid on juba keeldunud Dublini määruse rakendamisest, kui vastutavaks riigiks on olnud Kreeka; paljud räägivad endiselt sellise eeskuju järgimisest. Kutsume komisjoni üles pakkuma välja sisulised ja tõhusad meetmed tagamaks, et Kreeka ametiasutused käsitlevad varjupaigataotlusi nõuetekohaselt."@et5
". Äänestin Jean Lambertin Dublin-järjestelmän arvioinnista laatiman mietinnön puolesta. Mietinnössä esitetään huoli järjestelmän puutteista ja kehotetaan komissiota ryhtymään toimenpiteisiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät takaa vastaanottamiensa turvapaikkahakemusten täysimääräistä ja oikeudenmukaista käsittelyä. Sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti antoi kesäkuussa palauttamiskieltoa koskevan direktiivin, jota on mahdotonta hyväksyä, se korostaa nyt, että turvapaikanhakijoilla on Euroopan unionin lainsäädännön nojalla oikeuksia ja jäsenvaltioilla on velvollisuuksia. Kreikka rikkoo järjestelmällisesti turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia. Sen vastaanottokeskusten oloja on mahdotonta hyväksyä, ja sen hakemusten hyväksymisaste on yksi alhaisimmista. Tietyt jäsenvaltiot ovat jo kieltäytyneet panemasta täytäntöön Dublinin asetusta, jos Kreikka on vastuussa oleva valtio, ja useammat puhuvat tekevänsä samoin. Me kehotamme komissiota ehdottamaan huomattavia ja tehokkaita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Kreikan viranomaiset käsittelevät turvapaikkahakemukset asianmukaisesti."@fi7
". – J'ai voté en faveur du rapport Lambert sur l'évaluation du système de Dublin. Ce rapport soulève des préoccupations quant aux lacunes du système, et demande à la Commission de prendre des mesures contre les États qui ne garantissent pas un examen approfondi et équitable des demandes d'asile qu'ils reçoivent. Après le projet de directive inacceptable sur le non-refoulement adopté en juin, le Parlement européen souligne aujourd'hui que la législation européenne donne certains droits aux demandeurs d'asile et impose des obligations aux États membres. La Grèce enfreint systématiquement les droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Elle impose des conditions inacceptables dans ses centres d'accueil et présente l'un des taux d'approbation les plus bas. Certains États membres ont déjà refusé d'appliquer le règlement de Dublin lorsque la Grèce est le pays responsable. D'autres encore envisagent de faire de même. Nous demandons à la Commission de proposer des mesures substantielles et efficaces pour garantir un traitement correct des demandes d'asile par les autorités grecques."@fr8
"A dublini rendszer értékeléséről szóló Lambert-jelentésre szavaztam. A jelentés aggályokat vet fel a rendszer hiányosságaival kapcsolatban, és felkéri a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket azon államok ellen, amelyek a hozzájuk benyújtott menedékkérelmeket nem részesítik teljes és tisztességes bánásmódban. A visszaküldés tilalmáról szóló elfogadhatatlan irányelvtervezet júniusi elfogadását követően az Európai Parlament most azt hangsúlyozza, hogy a menedékjogot kérőknek az európai jogszabályok értelmében jogai vannak, a tagállamoknak pedig kötelezettségeik. Görögország rendszeresen megsérti a menedékkérők alapvető jogait. A fogadóközpontokban elfogadhatatlanok a körülmények, és itt az egyik legalacsonyabb az elfogadott kérelmek aránya. Egyes tagállamok már meg is megtagadták a Dublin rendelet végrehajtását olyan esetekben, amikor Görögország a felelős ország; több más ország is készül követni a példájukat. Kérjük, hogy a Bizottság javasoljon lényegi és hatékony intézkedéseket annak érdekében, hogy a görög hatóságok megfelelően kezeljék a menedékkérelmeket."@hu11
"Ho votato a favore della relazione Lambert sulla valutazione del sistema di Dublino. La relazione solleva preoccupazioni relative ai difetti del sistema, chiede alla Commissione di adottare misure nei confronti dei paesi che non garantiscono un trattamento completo ed equo delle domande di asilo che ricevono. A seguito di un inaccettabile progetto di direttiva sul non respingimento adottato a giugno, oggi il Parlamento europeo sottolinea che i richiedenti asilo hanno dei diritti in virtù della normativa europea e che gli Stati membri hanno dei doveri. La Grecia è un paese che viola sistematicamente i diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Nei suoi centri di accoglienza ci sono condizioni inaccettabili ed ha uno dei livelli più bassi di accettazione delle richieste. Alcuni Stati membri si sono già rifiutati di applicare il regolamento di Dublino quando la Grecia è il paese responsabile; molti altri parlano ancora di seguirne l’esempio. Invitiamo la Commissione a proporre misure significative nonché efficaci volte a garantire che le richieste di asilo vengano trattate in modo adeguato dalle autorità elleniche."@it12
"Balsavau už J. Lambert pranešimą apie Dublino sistemą. Pranešime išreiškiamas susirūpinimas sistemos trūkumais, o Komisija raginama imtis priemonių prieš valstybes, neužtikrinančias gero ir sąžiningo prašymų suteikti prieglobstį vertinimo. Po to, kai birželio mėn. buvo priimtas nepriimtinas Direktyvos dėl asmens negrąžinimo projektas, šiandien Europos Parlamentas pabrėžia, kad prašantieji prieglobsčio pagal Europos įstatymus turi savo teises, o valstybės narės turi savo pareigas. Graikija sistemiškai pažeidžia pamatines prašančiųjų prieglobsčio teises. Priėmimo centruose ten nepriimtinos sąlygos, o prašymų priėmimo rodiklis vienas mažiausių. Kai kurios valstybės narės jau atsisakė vykdyti Dublino reglamentą dėl to, kad Graikija yra viena iš atsakingų valstybių; dar daugiau valstybių kalba apie tai, kad reikėtų sekti šiuo pavyzdžiu. Mes paraginome Komisiją pasiūlyti stiprių ir efektyvių priemonių, kurios užtikrintų, kad Graikijos valdžios institucijos prašymus suteikti prieglobstį vertintų teisingai."@lt14
"Es balsoju atbalstoši par ziņojumu par Dublinas sistēmas novērtējumu. Ziņojumā paustas bažas par sistēmas trūkumiem, aicinot Komisiju piemērot pasākumus attiecībā pret valstīm, kuras nenodrošina pilnīgu un godīgu attieksmi pret saņemtajiem pieteikumiem uz patvērumu. Pēc nepieņemamā direktīvas projekta par ko pieņēma jūnijā, EP šodien uzsver, ka patvēruma meklētājiem ir tiesības saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, un dalībvalstīm ir saistības. Grieķija sistemātiski pārkāpj patvēruma meklētāju pamattiesības. Uzņemšanas centros ir nepieņemami apstākļi, un Grieķijā pieņem vienu no vismazākajiem skaitiem pieteikumu. Konkrētas dalībvalstis jau ir atteikušās īstenot Dublinas regulu, ja Grieķija ir atbildīgā valsts; vēl vairākas runā par tiesvedību. Mēs aicinām Komisiju ierosināt būtiskus un efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Grieķijas iestādes pareizi izskata pieteikumus uz patvērumu."@lv13
"Υπερψήφισα την έκθεση Λάμπερτ σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου, διότι εκφράζει τις ανησυχίες σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα εναντίον των κρατών που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου που δέχονται. Mετά την απαράδεκτη πρόταση οδηγίας για την επαναπροώθηση που υπερψηφίστηκε τον Ιούνιο, το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει σήμερα ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαιώματα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα κράτη μέλη υποχρεώσεις. H Ελλάδα αποτελεί συστηματικό παραβάτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, με τις απαράδεκτες συνθήκες στα κέντρα υποδοχής και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής αιτήσεων. ´Hδη ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρνηθεί να εφαρμόσουν τον κανονισμό του Δουβλίνου όταν αρμόδια χώρα είναι η Ελλάδα και κάποια ακόμη συζητούν να πράξουν το ίδιο. Kαλούμε την Επιτροπή να προτείνει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο από τις ελληνικές αρχές."@mt15
"Ik stemde vóór het verslag-Lambert over de evaluatie van het Dublin-systeem. In het verslag wordt bezorgdheid uitgesproken over de tekortkomingen van het systeem en wordt de Commissie opgeroepen maatregelen te nemen tegen landen die geen garantie bieden op een volledige en eerlijke behandeling van de asielverzoeken die ze ontvangen. Na de voor mij onaanvaardbare ontwerprichtlijn betreffende non-refoulement die in juni is aangenomen, benadrukt het Europees Parlement vandaag dat asielzoekers volgens de Europese wetgeving rechten hebben en de lidstaten zekere verplichtingen. Griekenland maakt zich stelselmatig schuldig aan de schending van fundamentele rechten van asielzoekers. Er heersen onaanvaardbare omstandigheden bij opvangcentra en het percentage toegewezen verzoeken in Griekenland behoort tot de laagste van de EU. Bepaalde lidstaten hebben al geweigerd de Dublinverordening uit te voeren wanneer Griekenland het verantwoordelijke land is; anderen zeggen hetzelfde te zullen doen. We verzoeken de Commissie om substantiële en effectieve maatregelen voor te stellen om te garanderen dat de Griekse autoriteiten asielverzoeken op de juiste wijze afhandelen."@nl3
"W głosowaniu poparłem sprawozdanie pani poseł Lambert na temat oceny systemu dublińskiego. W sprawozdaniu wyrażono niepokój z powodu uchybień systemu, wzywając Komisję do podjęcia działań wobec państw, które nie zapewniają pełnego i sprawiedliwego postępowania na rzecz rozpatrzenia wpływających do nich wniosków o azyl. Po przyjęciu w czerwcu niedopuszczalnej dyrektywy w sprawie zasady non-refoulement, Parlament Europejski podkreśla dzisiaj, że osobom ubiegającym się o azyl przysługują prawa na mocy europejskiego prawodawstwa, natomiast na państwach członkowskich spoczywają obowiązki. Grecja systematycznie łamie podstawowe prawa osób ubiegających się o azyl. Warunki w jej ośrodkach recepcyjnych są nie do przyjęcia i ma najniższe wskaźniki akceptacji wniosków. Niektóre państwa członkowskie odmówiły już wdrożenia rozporządzenia dublińskiego w przypadku, gdy państwem ponoszącym odpowiedzialność jest Grecja; jeszcze więcej państw odgraża się, że pójdzie w ich ślady. Zwracamy się do Komisji o zaproponowanie solidnych i efektywnych środków w celu zapewnienia prawidłowego rozpatrywania wniosków azylowych przez władze Grecji."@pl16
"Votei a favor do relatório Lambert sobre a avaliação do sistema de Dublin. O relatório suscita preocupações a respeito das deficiências do sistema, convidando a Comissão a tomar medidas contra os Estados que não assegurem um tratamento integral e justo dos pedidos de asilo que recebem. Após a proposta de directiva inaceitável relativa à não-repulsão, adoptada em Junho, o Parlamento Europeu está hoje a salientar que os requerentes de asilo têm direitos de acordo com a legislação europeia e os Estados-Membros têm obrigações. A Grécia é um dos países que violam sistematicamente os direitos fundamentais dos requerentes de asilo. Tem centros de acolhimento em condições inaceitáveis e regista uma das taxas mais baixas de aceitação de pedidos. Alguns Estados-Membros já se recusaram a implementar o Regulamento de Dublin nos casos em que a Grécia é o país responsável e outros há que falam em seguir-lhes o exemplo. Convidamos a Comissão a propor medidas substanciais e eficazes com vista a garantir o correcto tratamento dos requerentes de asilo pelas autoridades gregas."@pt17
"Υπερψήφισα την έκθεση Λάμπερτ σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου, διότι εκφράζει τις ανησυχίες σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα εναντίον των κρατών που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου που δέχονται. Mετά την απαράδεκτη πρόταση οδηγίας για την επαναπροώθηση που υπερψηφίστηκε τον Ιούνιο, το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει σήμερα ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαιώματα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα κράτη μέλη υποχρεώσεις. H Ελλάδα αποτελεί συστηματικό παραβάτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, με τις απαράδεκτες συνθήκες στα κέντρα υποδοχής και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής αιτήσεων. ´Hδη ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρνηθεί να εφαρμόσουν τον κανονισμό του Δουβλίνου όταν αρμόδια χώρα είναι η Ελλάδα και κάποια ακόμη συζητούν να πράξουν το ίδιο. Kαλούμε την Επιτροπή να προτείνει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο από τις ελληνικές αρχές."@ro18
"Hlasoval som za správu pani Lambertovej o hodnotení dublinského systému. V správe sú vyjadrené obavy v súvislosti s nedostatkami systému a výzva pre Komisiu týkajúca sa prijatia opatrení proti štátom, ktoré nezaručujú plné a spravodlivé posúdenie žiadostí o azyl, ktoré dostanú. Po neprijateľnom návrhu smernice o nevyhostení, ktorý sa prijal v júni, Európsky parlament v súčasnosti zdôrazňuje, že žiadatelia o azyl majú podľa európskej legislatívy práva a členské štáty povinnosti. Grécko porušuje základné práva žiadateľov o azyl systematicky. Podmienky v prijímacích centrách sú neprijateľné a miera prijatia žiadostí je jedna z najnižších. Niektoré členské štáty už odmietli vykonávať dublinské nariadenie, v prípadoch, kedy je Grécko štátom zodpovedným za posudzovanie žiadosti. Viaceré štáty o tom ešte stále diskutujú. Vyzývame Európsku komisiu, aby navrhla zásadné a účinné opatrenia s cieľom zaručiť, že žiadosti o azyl sa budú gréckymi úradmi posudzovať správnym spôsobom."@sk19
"Glasoval sem za poročilo gospe Lambert o oceni dublinskega sistema. Poročilo izraža skrb glede pomanjkljivosti sistema in poziva Komisijo, da sprejme ukrepe proti državam, ki ne zagotavljajo celovite in pravične obravnave prejetih prošenj za azil. Po nesprejemljivem osnutku direktive o nevračanju, ki je bil sprejet junija, Evropski parlament danes poudarja, da prosilcem za azil evropska zakonodaja podeljuje pravice in da imajo nekatere države članice obveznosti. Grčija je sistematična kršiteljica temeljnih pravic prosilcev za azil. Znana je po nseprejemljivih pogojih v sprejemnih centrih in po eni najnižjih stopenj sprejemanja prošenj. Nekatere države članice so že zavrnile izvajanje Dublinske uredbe, če je odgovorna država Grčija; takšnemu načinu želi slediti še več držav. Komisijo vabimo, da predlaga odločilne in učinkovite ukrepe za zagotovitev pravilne obravnave prošenj za azil s strani grških organov oblasti."@sl20
"Jag röstade för Jean Lamberts betänkande om utvärdering av Dublinsystemet. I betänkandet uttrycker man oro över systemets brister och uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot stater som inte garanterar en fullständig och rättvis prövning av de asylansökningar de tar emot. Sedan det oacceptabla direktivförslaget om ”non-refoulement” antogs i juni understryker Europaparlamentet nu att asylsökande har rättigheter i europeisk lagstiftning och att medlemsstaterna har skyldigheter. Grekland bryter ständigt mot asylsökandes grundläggande rättigheter. Villkoren vid mottagningsenheterna är oacceptabla och landet har en av de lägsta frekvenserna för bifall av asylansökningar. En del länder har redan vägrat att tillämpa Dublinförordningen i de fall Grekland är ansvarigt land, och andra länder överväger att göra detsamma. Vi uppmanar kommissionen att föreslå konkreta och effektiva åtgärder för att se till att de grekiska myndigheterna behandlar asylansökningar korrekt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL ),"5,20,1,19,14,16,11,13,4,21,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph