Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-02-Speech-2-526"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080902.36.2-526"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, from experience with other issues that tackle food safety, as well as raising adequate questions linked to the relations between humans as the dominant species and the animals, we know that public perception depends very much on specific knowledge of the matter. Consumers are increasingly sensitive with regard to the suffering of, and injuries to, farm animals. Therefore, they have to be properly informed about the risks posed by the cloning of animals. An educational campaign is needed, explaining to them what an incredibly wasteful process cloning has been so far. It was expected that EFSA would not find clear safety concerns related to food products from clones of farm animals, compared with conventionally-bred animals. However, EFSA also underlined in its recent report that the practice has major repercussions on the health and welfare of animals. The issue raises societal problems, which advise us strongly to ban animal cloning for food, as well as the import of cloned animals and their offspring."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, ze zkušenosti s jinými otázkami, které se zabývají bezpečností potravin a nastolením vhodných otázek souvisejících se vztahy mezi lidmi jako dominantním druhem a zvířaty, víme, že vnímání veřejnosti velmi závisí na konkrétních poznatcích o této záležitosti. Spotřebitelé jsou v souvislosti s utrpením a poraněními hospodářských zvířat stále citlivější. Proto musí být řádně informováni o rizicích, která jsou s klonováním zvířat spojena. Potřebná je vzdělávací kampaň i vysvětlování toho, jak velmi nehospodárný proces zatím klonování představuje. EFSA konstatovala, že obavy o bezpečnost v souvislosti s potravinářskými výrobky z klonů hospodářských zvířat v porovnání s tradičně rozmnožovanými zvířaty jsou neopodstatněné. EFSA však ve své nedávné zprávě zdůraznila také to, že tento postup má závažné dopady na zdravotní stav a životní podmínky zvířat. Tato otázka poukazuje na sociální problémy, které nás důrazně vedou k zákazu klonování zvířat za účelem výroby potravin i k zákazu dovozu klonovaných zvířat a jejich potomstva."@cs1
"Hr. formand! Ud fra vores erfaring med andre anliggender, der vedrører fødevaresikkerhed, samt ved at rejse hensigtsmæssige spørgsmål i tilknytning til relationen mellem mennesket som den dominerende art og dyrene, ved vi, at offentlighedens opfattelse i høj grad afhænger af det specifikke kendskab til emnet. Forbrugerne er mere og mere følsomme, når det gælder husdyr, der lider overlast. Derfor skal de have ordentlig oplysning om de risici, der er forbundet med kloning af dyr. Der er behov for en oplysningskampagne, der forklarer dem, hvilken utrolig unødvendig proces kloning har været indtil videre. Man forventede, at EFSA ikke ville finde klare sikkerhedsproblemer i relation til fødevarer fra klonede husdyr i forhold til dyr avlet på traditionel vis. EFSA pointerede imidlertid i deres nylige rapport, at det er en praksis, der har store eftervirkninger på dyrenes sundhed og velfærd. Spørgsmålet fremkalder samfundsmæssige problemer, hvorfor vi stærkt tilrådes at forbyde kloning af dyr til fødevarer samt indførsel af klonede dyr og deres afkom."@da2
". Herr Präsident! Aus unseren Erfahrungen mit anderen Fragen im Zusammenhang mit der Lebensmittelsicherheit sowie in Bezug auf das Verhältnis zwischen dem Menschen als der herrschenden Art und dem Tier wissen wir, dass die öffentliche Wahrnehmung in hohem Maße von der genauen Kenntnis der Materie abhängt. Die Verbraucher entwickeln eine zunehmende Sensibilität für das Leiden und die Verletzung von landwirtschaftlichen Nutztieren. Deshalb müssen sie ordnungsgemäß über die Risiken informiert werden, die das Klonen von Tieren birgt. Wir brauchen eine Informationskampagne, um sie darüber aufzuklären, in welch riesigem Umfang bisher Mittel für dieses Verfahren vergeudet wurden. Es war zu erwarten, dass die EFSA keine eindeutigen Sicherheitsbedenken in Bezug auf Lebensmittel haben würde, die aus geklonten Tieren im Vergleich zu konventionell gezüchteten Tieren erzeugt werden. In ihrem jüngsten Bericht unterstrich die EFSA jedoch auch, dass diese Praxis nachhaltige Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere hat. Dieses Thema wirft gesellschaftliche Probleme auf, aufgrund derer es angeraten scheint, das Klonen von Tieren für die Erzeugung von Lebensmitteln sowie die Einfuhr von geklonten Tieren und deren Nachkommen zu verbieten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, από την εμπειρία μου από άλλα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και την υποβολή ερωτήσεων που συνδέονται με τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, του ισχυρότερου είδους, και ζώων, γνωρίζουμε ότι η κοινή αντίληψη εξαρτάται κατά πολύ από την εξειδικευμένη γνώση του θέματος. Οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο ευαίσθητοι όσον αφορά την ταλαιπωρία ή τις βλάβες των εκτρεφόμενων ζώων. Επομένως, πρέπει να είναι κατάλληλα πληροφορημένοι για τους κινδύνους που επιφέρει η κλωνοποίηση των ζώων. Είναι απαραίτητη μια εκπαιδευτική εκστρατεία που να εξηγεί πόσο απίστευτα αλόγιστη είναι η διαδικασία κλωνοποίησης που συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αναμενόταν ότι η EFSA δεν θα έβρισκε σαφείς ανησυχητικές ενδείξεις για την ασφάλεια σχετικά με τρόφιμα από κλωνοποιημένα εκτρεφόμενα ζώα, σε σχέση με ζώα συμβατικής εκτροφής. Ωστόσο, η EFSA τόνισε στην πρόσφατη έκθεσή της ότι η εν λόγω πρακτική έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και στη διαβίωση των ζώων. Το παρόν θέμα εγείρει κοινωνικά προβλήματα που επιτάσσουν την απαγόρευση της κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή τροφίμων, καθώς και της εισαγωγής κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους."@el10
"Señor Presidente, de las experiencias en relación con otras cuestiones que se refieren a la seguridad alimentaria, así como gracias a la formulación de preguntas acerca de las relaciones entre los seres humanos como especie dominante y los animales, sabemos que la percepción del público depende enormemente de la información concreta a su alcance. Los consumidores son cada vez más sensibles al sufrimiento que se ocasiona a los animales de cría. Por consiguiente, debemos estar adecuadamente informados acerca de los riesgos que plantea la clonación de animales. Es necesario emprender una campaña educativa para explicar lo increíblemente inútil que ha resultado la clonación por el momento. Se preveía que la EFSA no hallase problemas de seguridad evidentes en relación con la producción de alimentos procedentes de animales de cría clonados, en comparación con la de los animales criados de forma convencional. Sin embargo, la EFSA también subrayó en su reciente informe que la clonación tiene importantes repercusiones sobre la salud y el bienestar de los animales. La cuestión plantea problemas sociales, lo que claramente nos indica la conveniencia de prohibir la clonación de animales para producción alimentaria, así como la importación de animales clonados y sus crías."@es21
"Härra juhataja, arvestades kogemusi seoses toiduohutuse teiste probleemidega ning adekvaatsete küsimuste tõstatamist inimeste kui domineeriva liigi ja loomade vaheliste suhete kohta teame, et avalik arvamus sõltub väga palju teemaga seotud spetsiifilisest teadmistest. Tarbijad on järjest tundlikumad põllumajandusloomade kannatuste ja vigastuste suhtes. Seetõttu tuleb neid loomade kloonimisega seotud ohtudest nõuetekohaselt teavitada. Vaja on harivat kampaaniat, mille kaudu inimestele selgitada, kui laastav on kloonimisprotsess siiani olnud. Loodeti, et EFSA ei leia selgeid ohumärke, mis on seotud kloonitud põllumajandusloomadest toiduainete tootmisega võrreldes tavapärase aretuse teel saadud loomadega. Samas rõhutas EFSA hiljutises aruandes, et kloonimisel on suured tagasilöögid loomade tervisele ja heaolule. Teema tõstatab sotsiaalseid probleeme, siit ka tungiv vajadus keelustada loomade toiduks kloonimine ning kloonitud loomade ja nende järelkasvu importimine."@et5
"Arvoisa puhemies, kokemuksemme muista elintarviketurvallisuutta koskevista asioista sekä asianmukaisten kysymysten esittämisestä vallitsevan lajin eli ihmisten sekä eläinten välisistä suhteista ovat osoittaneet, että julkinen käsitys riippuu erittäin suuresti asiaa koskevasta erityistietämyksestä. Kuluttajat ovat entistä herkempiä maatilojen eläinten kärsimyksille ja vammoille. Tämän takia heille on kerrottava asianmukaisesti riskeistä, jotka aiheutuvat eläinten kloonaamisesta. Tarvitaan tiedotuskampanja, jolla heille kerrotaan, miten uskomattoman hyödytön prosessi kloonaus on tähän asti ollut. Odotettiin, että EFSA ei löytäisi selviä turvallisuushuolia, jotka liittyisivät maatilan eläimistä tuotetuista klooneista saatuihin elintarvikkeisiin verrattuna perinteisesti jalostettuihin eläimiin. EFSA kuitenkin myös korosti äskettäisessä raportissaan, että käytännöllä on suuri vaikutus eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Tämä aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia, minkä takia meidän on ehdottomasti kiellettävä eläinten kloonaaminen elintarviketuotantoa varten sekä kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten tuominen EU:hun."@fi7
"Monsieur le Président, l'expérience passée sur d'autres questions relatives à la sécurité alimentaire et à la relation entre les êtres humains, espèce dominante, et les animaux, nous a montré que la perception publique dépendait largement des connaissances spécifiques en la matière. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la souffrance des animaux de ferme. Il faut donc les informer correctement des risques qu'entraîne le clonage d'animaux. Nous avons besoin d'une campagne d'information leur expliquant le gaspillage incroyable provoqué jusqu'ici par le clonage. Nous nous attendions à ce que l’EFSA n'identifie pas de risques précis liés aux produits alimentaires issus d'animaux d'élevage clonés par rapport aux animaux élevés de façon traditionnelle. Toutefois, l’EFSA souligne également dans son récent rapport que cette pratique a des répercussions considérables sur la santé et le bien-être des animaux. Cette question pose des problèmes sociétaux, qui nous imposent d'interdire le clonage animal aux fins de production alimentaire ainsi que l'importation d'animaux clonés et de leur progéniture."@fr8
"Elnök úr, az élelmiszerbiztonságot érintő egyéb témákban szerzett tapasztalatokból, valamint az ember, mint domináns faj és az állatok közötti kapcsolatot érintő megfelelő kérdések felvetéséből tudjuk, hogy a közvélemény megítélése nagymértékben függ az adott téma pontos ismeretétől. A fogyasztók egyre érzékenyebben reagálnak a haszonállatok szenvedésére és sérüléseire. Megfelelő tájékoztatást kell tehát számukra nyújtani az állatok klónozásával járó kockázatokról. Szükség van egy oktató kampányra, amely elmagyarázza nekik, milyen pazarlóan költséges eljárás volt eddig a klónozás. Azt vártuk, hogy az EFSA nem talál majd egyértelmű biztonsági aggályokat a haszonállatok klónjaiból készült élelmiszeripari termékkel kapcsolatban a hagyományos módszerrel tenyésztett állatokhoz képest. Az EFSA azonban szintén kiemelte legutóbbi jelentésében, hogy az eljárásnak komoly káros hatásai vannak az állatok egészségére és jólétére. A téma társadalmi problémákat is felvet, ami határozottan azt üzeni nekünk, hogy be kell tiltanunk az állatok élelmiszeripari célú klónozását, valamint a klónozott állatok és utódjaik importját."@hu11
"Signor Presidente, dall’esperienza con altre questioni che riguardano la sicurezza alimentare, e che sollevano interrogativi connessi ai rapporti tra gli esseri umani, quale specie dominante, e gli animali, sappiamo che la percezione del pubblico dipende molto dalla conoscenza specifica della materia. I consumatori sono sempre più sensibili riguardo alla sofferenza e alle lesioni arrecate agli animali da allevamento. Pertanto, devono essere correttamente informati dei rischi posti dalla clonazione degli animali. E’ necessaria una campagna educativa che spieghi loro che processo incredibilmente inutile sia stata sinora la clonazione. Si prevedeva che l’EFSA non avrebbe trovato evidenti preoccupazioni per la sicurezza connesse alla produzione alimentare dai cloni di animali di allevamento, paragonati agli animali riprodottisi in modo tradizionale. Tuttavia, nella sua recente relazione, l’EFSA ha sottolineato anche che la pratica ha importanti ripercussioni sulla salute e sul benessere degli animali. L’argomento solleva problemi sociali, che ci indicano decisamente di vietare la clonazione animale per scopi alimentari, nonché di importare animali clonati e relativi discendenti."@it12
". Gerb. Pirmininke, iš patirties sprendžiant kitus klausimus, susijusius su maisto saugumu bei žmonių, kaip dominuojančios rūšies, ir gyvūnų ryšiais, žinome, jog visuomenės suvokimas smarkiai priklauso nuo konkretaus dalyko išmanymo. Vartotojai vis labiau suvokia fermose auginamų gyvulių kančias ir sužalojimus. Todėl jie turi būti tinkamai informuojami apie gyvūnų klonavimo keliamus pavojus. Reikalinga švietimo kampanija apie tai, koks laiką švaistantis procesas iki šiol buvo klonavimas. Buvo tikėtasi, kad EMST neras aiškių saugumo problemų, susijusių su produktais iš klonuotų gyvulių, lyginant su produktais iš įprastu būdu išaugintų gyvulių. Tačiau EMST neseniai savo pranešime taip pat pabrėžė, kad tokia praktika turi didelį poveikį gyvulių sveikatai ir gerovei. Šis klausimas iškelia socialines problemas, kurios mus stipriai skatina uždrausti gyvūnų klonavimą maistui bei klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių importą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, no pieredzes citos jautājumos saistībā ar pārtikas drošību, kā arī risinot līdzīgus jautājumus saistībā ar attiecībām starp cilvēkiem kā dominējošo sugu un dzīvniekiem, mēs zinām, ka sabiedrības uztvere lielā mērā ir atkarīga no konkrētām zināšanām par jautājumu. Patērētāju jutīgums pieaug attiecībā uz mājlopu ciešanām un ievainojumiem. Tāpēc viņi ir pienācīgi jāinformē par riskiem saistībā ar dzīvnieku klonēšanu. Ir nepieciešama izglītojoša kampaņa, kas izskaidrotu viņiem, cik neticami izšķērdīgs process klonēšana ir bijusi līdz šim. Tika paredzēts, ka EFSA neatklās skaidras bažas par drošību attiecībā uz mājlopu klonu pārtikas produktiem salīdzinājumā ar normāliem mājlopiem. Tomēr EFSA savā nesenajā ziņojumā uzsvēra, ka šai praksei ir liela rezonanse uz dzīvnieku veselību un labklājību. Šis jautājums rada sociālas problēmas, kas, savukārt, mums stingri iesaka klonēt dzīvniekus izmantošanai pārtikā, kā arī importēt klonētus dzīvniekus un viņu pēcnācējus."@lv13
"Mr President, from experience with other issues that tackle food safety, as well as raising adequate questions linked to the relations between humans as the dominant species and the animals, we know that public perception depends very much on specific knowledge of the matter. Consumers are increasingly sensitive with regard to the suffering of, and injuries to, farm animals. Therefore, they have to be properly informed about the risks posed by the cloning of animals. An educational campaign is needed, explaining to them what an incredibly wasteful process cloning has been so far. It was expected that EFSA would not find clear safety concerns related to food products from clones of farm animals, compared with conventionally-bred animals. However, EFSA also underlined in its recent report that the practice has major repercussions on the health and welfare of animals. The issue raises societal problems, which advise us strongly to ban animal cloning for food, as well as the import of cloned animals and their offspring."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de ervaring met andere zaken die een probleem vormen voor de voedselveiligheid, en het stellen van adequate vragen over de verhouding tussen mensen – als zijnde het dominante ras – en dieren, leert ons dat de perceptie van het publiek in grote mate afhankelijk is van de specifieke kennis over het onderwerp. Consumenten zijn steeds gevoeliger voor het lijden en de mishandeling van landbouwdieren. Daarom dienen ze goed geïnformeerd te worden over de risico’s die het klonen van dieren met zich meebrengt. Er is een educatieve campagne nodig, die het publiek duidelijk maakt wat een ongelofelijk verspillend proces het klonen tot dusver geweest is. Het was te verwachten dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid geen duidelijke problemen zou vaststellen met betrekking tot de veiligheid van voedselproducten van klonen of landbouwdieren in vergelijking met op conventionele wijze gefokte dieren. De EFSA onderstreepte echter wel in haar meest recente verslag dat klonen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Het klonen veroorzaakt sociale problemen, waardoor er een dringend beroep op ons wordt gedaan het klonen van dieren voor voedsel en de import van gekloonde dieren en hun nakomelingen te verbieden."@nl3
"Panie przewodniczący! Z doświadczeń z innymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, jak i dzięki formułowaniu odpowiednich pytań powiązanych z relacjami między ludźmi jako gatunkiem dominującym i zwierzętami, wiemy, że publiczne wyobrażenia zależą w znacznym stopniu od specjalistycznej wiedzy w danej kwestii. Konsumenci są coraz bardziej wrażliwi w zakresie cierpienia i krzywdy zwierząt gospodarczych. Dlatego też muszą oni być odpowiednio informowani o zagrożeniach powodowanych przez klonowanie zwierząt. Konieczna jest kampania edukacyjna, wyjaśniająca im ten niezwykle nieekonomiczny proces, jakim do tej pory było klonowanie. Spodziewano się, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nie znajdzie oczywistych obaw związanych z bezpieczeństwem w odniesieniu do produktów żywnościowych produkowanych z klonowanych zwierząt w porównaniu ze zwierzętami hodowanymi w sposób konwencjonalny. Jednakże Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności podkreślił również w swoim ostatnim raporcie, że praktyka ta ma poważne reperkusje dla zdrowia i dobrostanu zwierząt. Kwestia ta rodzi również problemy natury społecznej, które stanowczo każą nam zakazać klonowania zwierząt dla celów związanych z produkcją żywności, jak i przywozu klonowanych zwierząt oraz ich młodych."@pl16
"Senhor Presidente, a experiência de outras questões relacionadas com a segurança alimentar, para além de levantar questões legítimas sobre as relações entre os seres humanos, como espécie dominante, e os animais, demonstra que a percepção do público depende em grande medida de haver conhecimentos específicos sobre o assunto em causa. Os consumidores estão cada vez mais sensíveis ao sofrimento e às lesões causadas aos animais de pecuária. Por conseguinte, temos de estar devidamente informados sobre os riscos que a clonagem representa para os animais. É necessária uma campanha educativa, explicando que, até à data, a clonagem tem sido um processo caracterizado pelo esbanjamento de recursos. Já se esperava que a AESA não conseguisse identificar preocupações claras em matéria de segurança no que se refere aos produtos alimentares obtidos a partir de clones de animais de pecuária, em comparação com os animais reproduzidos pelos métodos convencionais. No entanto, a AESA também salienta num relatório recente que a clonagem tem grandes repercussões para a saúde e bem-estar dos animais. Trata-se de uma questão que levanta problemas sociais, e isso aconselha-nos veementemente a proibir a clonagem de animais para fins alimentares, bem como a importação de animais clonados e dos seus descendentes."@pt17
"Mr President, from experience with other issues that tackle food safety, as well as raising adequate questions linked to the relations between humans as the dominant species and the animals, we know that public perception depends very much on specific knowledge of the matter. Consumers are increasingly sensitive with regard to the suffering of, and injuries to, farm animals. Therefore, they have to be properly informed about the risks posed by the cloning of animals. An educational campaign is needed, explaining to them what an incredibly wasteful process cloning has been so far. It was expected that EFSA would not find clear safety concerns related to food products from clones of farm animals, compared with conventionally-bred animals. However, EFSA also underlined in its recent report that the practice has major repercussions on the health and welfare of animals. The issue raises societal problems, which advise us strongly to ban animal cloning for food, as well as the import of cloned animals and their offspring."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, zo skúsenosti s inými otázkami, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou potravín, ako aj nastolením primeraných otázok súvisiacich so vzťahmi medzi ľuďmi, ako dominantným druhom a zvieratami vieme, že vnímanie verejnosti veľmi závisí od konkrétnych poznatkov o tejto záležitosti. Spotrebitelia sú v súvislosti s utrpením a poraneniami hospodárskych zvierat čoraz citlivejší. Preto musia byť riadne informovaní o rizikách, ktoré klonovanie zvierat predstavuje. Potrebná je vzdelávacia kampaň, vysvetľovanie, akým neskutočne nehospodárnym procesom klonovanie doteraz je. EFSA konštatovala, že obavy o bezpečnosť v súvislosti s potravinárskymi výrobkami z klonov hospodárskych zvierat v porovnaní s tradične rozmnožovanými zvieratami sú nepravdepodobné. EFSA však tiež vo svojej nedávnej správe zdôraznila, že tento postup má závažné následky na zdravotný stav a životné podmienky zvierat. Táto otázka nastoľuje sociálne problémy, ktoré nám dôrazne odporúčajú zakázať klonovanie zvierat na potravinové účely, ako aj dovoz klonovaných zvierat a ich potomstva."@sk19
"Gospod predsednik, iz izkušenj z drugimi vprašanji, ki obravnavajo varnost hrane, kakor tudi z odpiranjem ustreznih vprašanj, povezanih z odnosom med človekom kot prevladujočo vrsto ter živalmi, vemo, da je razumevanje javnosti močno odvisno od posebnega poznavanja zadeve. Potrošniki so čedalje bolj občutljivi, kadar gre za trpljenje in poškodbe kmetijskih živali. Zaradi tega jih je treba ustrezno informirati o tveganjih, ki jih predstavlja kloniranje živali. Potrebna je izobraževalna kampanja, ki jim bo pojasnila, kako neverjetno potraten proces je kloniranje bilo do sedaj. Pričakovano je bilo, da EFSA ne bo odkrila jasnih pomislekov glede varnosti, ki se nanaša na prehrambene proizvode iz klonov živine, v primerjavi z živino iz konvencionalne reje. Vendar pa je EFSA v svojem nedavnem poročilu poudarila tudi, da ima ta praksa velike povratne posledice za zdravje in dobro počutje živali. Vprašanje odpira družbene probleme, ki nam močno svetujejo, da prepovemo kloniranje živali za hrano, kakor tudi uvoz kloniranih živali in njihovih mladičev."@sl20
"Herr talman! Erfarenheter av att handskas med andra frågor kring livsmedelssäkerhet, liksom av att ta upp ämnen som rör relationen mellan människan som överordnad art och djuren, har visat att den allmänna uppfattningen i hög grad avgörs av specifik kunskap på området. Konsumenterna är mer och mer medvetna om det lidande och de skador som produktionsdjur utsätts för. De bör därför hållas informerade om de risker som kloning av djur innebär. En utbildningskampanj som förklarar vilket otroligt slöseri med resurser kloningsprocessen hittills har varit är på sin plats. Att EFSA inte skulle hitta några tydliga säkerhetsproblem i samband med livsmedel från klonade produktionsdjur, i jämförelse med konventionellt uppfödda djur, var väntat. EFSA poängterade dock i den aktuella rapporten att förfarandet starkt påverkar djurens hälsa och välfärd. De samhälleliga problem som uppstår pekar starkt på att vi bör förbjuda kloning av djur i livsmedelssyfte, liksom import av klonade djur och deras avkomma."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mojca Drčar Murko,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph