Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-02-Speech-2-324"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080902.29.2-324"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche da parte mia un ringraziamento a tutti gli e voglio sottolineare solo due punti. E’ stato detto qui che abbiamo avuto un approccio concreto e penso che questo filo, diciamo, contraddistingue tutto il nostro lavoro, nelle intese fatte e in quelle che si dovranno fare. Approccio concreto significa che abbiamo guardato con realismo agli interessi in gioco, al valore delle industrie, al lavoro dei lavoratori di questo settore e quindi al peso che ha nell’insieme dell’economia europea, ma anche molto al ruolo del cittadino, del consumatore, a partire da quelli più fragili che possono avere vantaggi dall’arrivo del digitale se naturalmente accompagnati in questa trasformazione, so che alcuni paesi, la Francia stessa, stanno facendo campagne d’informazione e di accompagnamento a questo passaggio, ma possono anche avere disagi questi cittadini se non appunto seguiti. Quindi abbiamo guardato proprio dal punto di vista del consumatore, dell’utente, dalla possibilità di avere servizi nuovi, servizi anche di telecomunicazione, più adeguati alle nuove esigenze, a una possibilità di essere più informati, più inseriti insomma nel grande gioco delle reti informatiche. Penso che quando l’Europa assume questo approccio, cioè il mercato anche dal punto di vista del consumatore, è un’Europa che si fa vicina ai cittadini e penso che l’iniziativa sul e sui costi abbia fatto conoscere positivamente l’Europa a moltissimi cittadini e giovani, che forse non capivano bene quale peso avesse nelle decisioni concrete per la loro vita e per le loro finanze e il loro anche personale. Il secondo riferimento è quello di un approccio equilibrato. Credo che un approccio equilibrato tra i molti interessi in gioco, anche contrastanti – li citava la Trautmann – ma anche tra i molti settori interessati: penso al dividendo digitale. Avere detto che c’è spazio per i diversi operatori dalle telecomunicazioni ai media audiovisivi in un modo che ha visto l’incontro tra le istanze della commissione cultura a quella della commissione industria, ecc., penso che voglia dire anche qui abbiamo cercato e io spero che ci si sia riusciti ad avere un approccio equilibrato. Infine, auspicherei che ci fosse un forte approccio europeo. Sarebbe per me veramente incomprensibile se le istanze di sussidiarietà legittime, le competenze inalienabili degli Stati membri, impedissero però di valorizzare quel valore aggiunto che l’Europa deve assolutamente riuscire a valorizzare. Il mio è un appello alla Commissione e al Consiglio perché esaltino anche questa capacità di coordinamento e armonizzazione, per me di guida politica dell’Europa."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ráda bych též poděkovala všem stínovým zpravodajům a upozornila na dva body. Někdo v tomto Parlamentu se vyjádřil, že jsme zaujali pozitivní přístup a já si myslím, že toto je rys, který charakterizuje veškerou naši práci jak v rámci dohod, kterých jsme dosáhli, tak dohod, kterými se budeme v budoucnosti zabývat. Pozitivní přístup znamená, že jsme reálně zhodnotili zájmy, o které jde, hodnotu průmyslových odvětví, úsilí zaměstnanců v tomto odvětví, a tím jsme zhodnotili jeho význam v rámci evropského hospodářství jako celku, ale zhodnotili jsme i úlohu občana, spotřebitele, přičemž jsme začali s nejvíce znevýhodněnými skupinami, které pocítí výhody digitalizace tehdy, pokud se jim při přechodu na ni pomůže. Uvědomuji si, že v některých zemích včetně Francie probíhají v této souvislosti informační a podpůrné kampaně. Pokud však po těchto kampaních nebudou následovat další opatření, občané mohou mít problémy. Z toho důvodu jsme k této záležitosti přistoupili z pozice spotřebitele nebo uživatele, zhodnotili jsme možnost využívat nové služby, dokonce telekomunikační služby, které více vyhovují novým požadavkům, potřebám být lépe informovaní, více začleněný do scénáře velké informační sítě. Domnívám se, že pokud Evropa a trh přijmou tento přístup v souvislosti se spotřebitelem, potom se Evropa přiblíží svým obyvatelům a myslím, že iniciativa týkající se cen roamingu vytvořila pozitivní obraz Evropy v očích mnoha občanů a mladých lidí, kteří možná v plné míře nerozuměli úloze, kterou možná sehráli v konkrétních rozhodnutích ovlivňujících jejich život, finanční prostředky, a tedy jejich osobní rozpočet. Druhý bod se týká vyváženého přístupu. Domnívám se, že to je přístup vyvažující mnoho zájmů, o které tu jde, dokonce i konfliktních zájmů, o nichž mluvila paní Trautmannová, a též mnoho příslušných odvětví. V této chvíli mám na mysli digitální dividendu. Prohlášení, že existuje prostor pro provozovatele počínaje audiovizuálním odvětvím a konče oblastí telekomunikací v kontextu, který se zohlednil i na setkání představitelů Výboru pro kulturu a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, myslím znamená, že jsme se snažili přijmout vyvážený přístup a doufejme, že jsme byli úspěšní. Závěrem chci říct, že bych chtěla být svědkem důsledného evropského přístupu. Bylo by pro mě zcela nepochopitelné, pokud by příslušné subsidiární orgány, nezpochybnitelná výkonná moc členských států, měly bránit využívání přidané hodnoty, kterou Evropa musí umět využívat. Chtěla bych vyzvat Komisi a Radu, aby uplatnily touto schopnost koordinovat, harmonizovat a podle mého názoru jednat jako političtí vůdci Evropy."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil også gerne takke alle skyggeordførerne og blot henlede opmærksomheden på to punkter. Flere i Parlamentet siger, at vi har vedtaget en positiv tilgang, og jeg mener, at det er et træk, som kendetegner hele vores arbejde, de aftaler, som vi er nået frem til, og dem, som venter forude. En positiv tilgang betyder, at vi har set realistisk på de interesser, der er på spil, på værdien for erhvervslivet og på det arbejde, som de ansatte i denne sektor udfører, og dermed på betydningen for den europæiske økonomi som helhed, men også på borgerens rolle, startende med de mest ugunstigt stillede, som kun har udsigt til at drage fordel af overgangen til digitalt tv, såfremt de får hjælp til at gennemføre denne overgang. Jeg ved, at nogle lande, herunder Frankrig, i den forbindelse fører informations- og støttekampagner, men hvis de ikke følges op, kan disse borgere komme i vanskeligheder. Vi greb derfor sagen an ud fra forbrugerens eller brugerens synspunkt. Vi så på muligheden for at skabe nye tjenester, selv telekommunikationstjenester, der bedre opfylder de nye krav og behovet for bedre oplysning og er bedre integreret i det store scenarium omkring informationsnettet. Jeg tror, at når Europa anlægger denne form for tilgang, og markedet ligeså i forhold til forbrugeren, så kommer Europa tættere på borgerne, og jeg tror, at initiativet vedrørende roamingpriser gav EU et positivt image i mange borgeres øjne og i forhold til unge mennesker, som måske ikke fuldt ud forstod den rolle, som EU kan spille i forhold til bestemte beslutninger, der påvirker deres liv, deres økonomi og bestemt også deres personlige budget. Det andet punkt vedrører en afbalanceret tilgang. Jeg mener, at dette er en tilgang, som tager højde for de mange interesser, der er på spil, selv de modstridende interesser, som fru Trautmann nævnte, og også de mange berørte sektorer, og her tænker jeg på digitaliseringsdividenden. Når det under et møde mellem Kulturudvalget og ITRE-udvalget er blevet sagt, at der er plads til alle de forskellige operatører fra telekommunikationssektoren til den audiovisuelle sektor, er det efter min opfattelse udtryk for, at vi har forsøgt at finde en afbalanceret tilgang og forhåbentlig har haft held med det. Endelig så jeg gerne en stærk europæisk tilgang. For mig ville det være fuldstændig uforståeligt, hvis nærhedsprincippet og medlemsstaternes umistelige beføjelser skulle forhindre udnyttelsen af den merværdi, som Europa absolut skal formå at udnytte. Jeg vil gerne opfordre Kommissionen og Rådet til at benytte sig af denne mulighed for at koordinere, harmonisere og efter min opfattelse også handle som Europas politiske leder."@da2
". − Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch ich möchte mich bei allen Schattenberichterstattern bedanken und lediglich auf zwei Punkt hinweisen. Es wurde hier von dem konkreten Ansatz gesprochen, den wir verfolgt haben. Darin besteht meines Erachtens das unsere gesamte Arbeit kennzeichnende Merkmal, ob es sich um die bereits erzielten Übereinkünfte handelt oder um diejenigen, die noch bevorstehen. Konkreter Ansatz heißt, dass wir nicht nur die auf dem Spiel stehenden Interessen, den Stellenwert der einzelnen Industrien, die Arbeitsleistung der Beschäftigten dieses Sektors und mithin dessen Gewicht in der europäischen Gesamtwirtschaft sachlich betrachtet haben, sondern ebenso die Rolle des Bürgers, des Verbrauchers, angefangen bei denen, die besonders benachteiligt sind und aus der digitalen Umstellung Nutzen ziehen könnten, sofern ihnen bei diesem Übergang geholfen wird. In einigen Ländern, auch in Frankreich, laufen in diesem Zusammenhang zwar Informations- und Unterstützungskampagnen, ohne beratende Betreuung könnten diese Bürger jedoch möglicherweise Schwierigkeiten haben. Wir sind also so vorgegangen, dass wir die Dinge unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchers bzw. des Nutzers betrachteten, unter dem Aspekt der Möglichkeit neuer Dienste, auch Telekommunikationsdienste, die den neuen Anforderungen, der Notwendigkeit, umfassender informiert, in das große Informationsnetzszenario stärker integriert zu sein, besser gerecht werden. Eine solche Vorgehensweise Europas, nämlich den Markt auch unter dem Blickwinkel des Verbrauchers zu sehen, bedeutet ein bürgernahes Europa, und die Initiative hinsichtlich der Roaming-Kosten hat meines Erachtens Europa ein positives Image in den Augen vieler Bürger und Jugendlicher verliehen, die möglicherweise gar nicht voll erfasst haben, welche Rolle dies bei den konkreten Entscheidungen spielen könnte, was ihr Leben, ihre Finanzen und auch ihr persönliches Budget anbelangt. Der zweite Punkt betrifft ein ausgewogenes Konzept, ein Konzept, bei dem es meines Erachtens um ein Gleichgewicht sowohl zwischen den zahlreichen Interessen, die auf dem Spiel stehen und die sogar, wie die von Frau Trautmann angeführten, entgegengesetzt sein können, als auch zwischen der Vielzahl der betroffenen Sektoren geht: und hier denke ich an die digitale Dividende. Dass im Rahmen einer Zusammenkunft zwischen Vertretern des Ausschusses für Kultur und Bildung und des ITRE-Ausschusses gesagt worden ist, es bestehe Raum für die verschiedenen Akteure vom Telekommunikations- bis hin zum audiovisuellen Sektor, bedeutet meiner Meinung nach, dass wir auch hier um einen ausgewogenen Ansatz bemüht waren, und zwar hoffentlich mit Erfolg. Abschließend wünsche ich mir einen starken europäischen Ansatz. Mir wäre es völlig unbegreiflich, wenn durch die berechtigten Forderungen nach Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, d. h. nach Achtung der unveräußerlichen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten, verhindert werden sollte, dass jener zusätzliche Nutzen zur Geltung gebracht wird, dessen Aufwertung Europa unbedingt gelingen muss. An die Kommission und den Rat möchte ich appellieren, die Fähigkeit herauszustellen, zu koordinieren, zu harmonisieren sowie – in meinen Augen – als politischer Wegweise Europas zu fungieren."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και να επιστήσω την προσοχή σε δύο σημεία. Κάποιος από τους παρεμβαίνοντες είπε ότι έχουμε υιοθετήσει μια θετική προσέγγιση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλο μας το έργο, τις έως τώρα συμφωνίες μας και τις μελλοντικές. Θετική προσέγγιση σημαίνει ότι έχουμε εξετάσει ρεαλιστικά τα διακυβευόμενα συμφέροντα, την αξία των κλάδων, το έργο όσον δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και κατά συνέπεια τη βαρύτητά του στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά, καθώς και τον ρόλο του πολίτη, του καταναλωτή, ξεκινώντας από τους λιγότερο ευνοημένους που θα ωφεληθούν από την ψηφιακή μετάβαση εάν υποστηριχθούν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Γνωρίζω ότι σε μερικές χώρες, μεταξύ αυτών και στη Γαλλία, διεξάγονται εκστρατείες ενημέρωσης και υποστήριξης για αυτόν τον σκοπό, αλλά αν δεν δοθεί η δέουσα συνέχεια, οι πολίτες είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Γι’ αυτό και προσεγγίσαμε το θέμα από την πλευρά του καταναλωτή ή του χρήστη· εξετάσαμε το ενδεχόμενο παροχής νέων υπηρεσιών, ακόμη και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις, στην ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη ενσωμάτωση στο μελλοντικό ευρύ δίκτυο πληροφοριών. Πιστεύω ότι αν η Ευρώπη παγιώσει αυτού του είδους την προσέγγιση, το ίδιο και η αγορά στα μάτια του καταναλωτή, η Ευρώπη θα προσεγγίσει τους πολίτες της· και πιστεύω ότι χάρη στην πρωτοβουλία για το κόστος των κλήσεων περιαγωγής, είδαν θετικά την Ευρώπη πολίτες και νέοι που ίσως να μην είχαν μέχρι τότε συνειδητοποιήσει πλήρως τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΕ στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους, την οικονομική τους κατάσταση και τον προσωπικό τους προϋπολογισμό. Το δεύτερο θέμα αφορά την ισορροπημένη προσέγγιση. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια προσέγγιση που εξισορροπεί τα διακυβευόμενα συμφέροντα, ακόμη και τυχόν συγκρουόμενα συμφέροντα, όπως ανέφερε η κυρία Trautmann, καθώς επίσης και τους πολλούς συναφείς κλάδους. Αυτό που έχω κατά νου είναι το ψηφιακό μέρισμα. Η δήλωση ότι υπάρχει χώρος για τους διάφορους φορείς εκμετάλλευσης, από τις τηλεπικοινωνίες ως τον οπτικοακουστικό κλάδο, στο πλαίσιο συζητήσεων μεταξύ εκπροσώπων της Επιτροπής Πολιτισμού και της Επιτροπής Βιομηχανίας σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι επιδιώξαμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, ελπίζω με επιτυχία. Τέλος, θα ήθελα να δω μια ισχυρή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Θα μου ήταν εντελώς ακατανόητο αν η προάσπιση της επικουρικότητας, οι αναπαλλοτρίωτες εξουσίες των κρατών μελών, παρεμπόδιζαν την αξιοποίηση αυτής της προστιθέμενης αξίας την οποία η Ευρώπη πρέπει πάση θυσία να εκμεταλλευτεί. Απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό την ικανότητα συντονισμού και εναρμόνισης που διαθέτουν και να αναλάβουν την πολιτική καθοδήγηση της Ευρώπης."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I too would like to thank all the shadow rapporteurs and would just like to draw attention to two points. Someone in this House said that we have adopted a positive approach and I think that this is a trait which characterises all our work, in the agreements that we have reached and in those still to come. A positive approach means that we have taken a realistic look at the interests at stake, at the value of the industries, at the work performed by workers in this sector and therefore at its significance in the European economy as a whole, but also at the role of the citizen, the consumer, starting with the least advantaged, who are set to benefit from the digital switchover if they are helped to make this transition: I know that some countries, including France, are running information and support campaigns in this connection, but if not followed up these citizens might well have difficulties. We therefore approached the matter from the consumer, or user, point of view; we looked at the possibility of having new services, even telecommunications services, which are better suited to new requirements, to the need to be better informed, more integrated into the great information network scenario. I think that when Europe adopts this sort of approach, and the market too as far as the consumer is concerned, then Europe comes closer to its citizens; and I think that the roaming costs initiative gave Europe a positive image in the eyes of many citizens and young people, who perhaps did not fully understand the role it could play in specific decisions affecting their life, their finances and indeed their personal budgets. The second point concerns a balanced approach. I think this is an approach which balances the many interests at stake, even the conflicting ones cited by Mrs Trautmann, and also the many sectors concerned: and here I am thinking of the digital dividend. To have said that there is space for the various operators from the telecommunications to the audiovisual sector in a context which saw a meeting between representatives of the Committee on Culture and the ITRE Committee means, I think, that we have tried to adopt a balanced approach, and hopefully have succeeded. Finally, I would like to see a strong European approach. To me it would be completely incomprehensible if the proper subsidiarity authorities, the inalienable powers of the Member States, were to prevent the exploitation of that added value which Europe absolutely must manage to exploit. I would like to call on the Commission and the Council to play up this ability to coordinate, harmonise and, in my view, act as Europe’s political guide."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, yo también desearía dar las gracias a todos los ponentes alternativos, y también subrayar únicamente dos cuestiones. Se ha dicho que hemos adoptado un enfoque concreto y creo que éste es un rasgo que caracteriza todo nuestro trabajo, los acuerdos que hemos alcanzado y los que aún habremos de alcanzar. Un enfoque concreto significa que hemos considerado de forma realista los intereses en juego, el valor del sector, la labor de los trabajadores de este sector y, por consiguiente, el peso en el conjunto de la economía europea, así como también el papel del ciudadano y del consumidor, empezando por los más desfavorecidos, que pueden beneficiarse de la conversión digital si se les acompaña en este periodo de transición; sé que en algunos países, en Francia también, se están desarrollando campañas de información y acompañamiento en este sentido, pero si estos ciudadanos no reciben la atención necesaria pueden tener dificultades. Por consiguiente, hemos tenido en cuenta el punto de vista del consumidor, del usuario, desde la posibilidad de contar con servicios nuevos, servicios de telecomunicaciones también, más adecuados a las nuevas necesidades, hasta la posibilidad de una mejor información, una mejor integración en el gran juego de las redes informáticas. Creo que cuando Europa adopta este enfoque, el del mercado desde el punto de vista del consumidor, se convierte en una Europa que se acerca a sus ciudadanos, y considero que la iniciativa sobre la itinerancia y sobre los costes ha difundido una imagen positiva de Europa entre muchísimos ciudadanos y jóvenes, que tal vez no comprendían del todo qué peso tiene en las decisiones concretas que afectan a su vida diaria y a su economía y presupuesto personal. La segunda cuestión se refiere a un enfoque equilibrado. Creo que se ha adoptado un enfoque equilibrado entre los múltiples intereses en juego, incluso contrapuestos —como comentaba la señora Trautmann—, y también entre los muchos sectores afectados: y aquí estoy pensando en el dividendo digital. Creo que haber dicho que existe espacio para los diferentes operadores, desde las telecomunicaciones al sector audiovisual, en un modo que ha resultado en la coincidencia de las propuestas de la Comisión de Cultura y la Comisión de Industria, significa que hemos intentado adoptar un enfoque equilibrado, y espero que lo hayamos logrado. Por último, desearía ver un enfoque europeo firme. Para mí sería completamente incomprensible si las instancias de una legítima subsidiariedad, las inalienables facultades de los Estados miembros, impidiesen gozar del valor añadido que Europa debe lograr aportar a toda costa. Me gustaría instar a la Comisión y al Consejo a exaltar esta capacidad de coordinación y armonización, que en mi opinión debe actuar a modo de orientación política de Europa."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, ka mina sooviksin tänada kõiki variraportööre ning sooviksin lihtsalt juhtida tähelepanu kahele punktile. Keegi selles täiskogus ütles, et me oleme võtnud vastu positiivse lähenemisviisi, ning arvan, et see on tunnusjoon, mis iseloomustab kogu meie tööd, kokkuleppeid, mille me oleme saavutanud, ning kokkuleppeid, mis veel saavutatakse. Positiivne lähenemisviis tähendab, et oleme võtnud realistliku vaate seoses kaalul olevate huvidega, seoses tööstuste väärtusega, seoses tööga, mida teevad selle sektori töötajad, ning seega seoses selle olulisusega Euroopa majandusele tervikuna, kuid samuti, seoses kodanike, tarbijate – alates vaeseimast tarbijast – rolliga, kes on määratud saama digitaalringhäälingule üleminekust kasu, kui neil aidatakse vastav üleminek teha. Tean, et mõningates riikides, sealhulgas Prantsusmaal, viiakse läbi teabe- ja toetuskampaaniaid, kuid edasiste meetmete mittevõtmisel võivad kodanikud sattuda raskustesse. Seetõttu lähenesime asjale tarbija, kasutaja seisukohast; uurisime uute teenuste, isegi sideteenuste saamise võimalusi, mis vastaksid enam uutele nõuetele, vajadusele olla paremini informeeritud, mis oleksid enam integreeritud suurde informatsioonivõrgu kavasse. Arvan, et kui Euroopa ja ka turg, niivõrd kuivõrd see puutub tarbijatesse, võtavad sellise lähenemisviisi, siis tuleb Euroopa kodanikele lähemale, ning arvan, et rändlustasusid käsitlev algatus andis Euroopale positiivse kuvandi paljude kodanike ja noorte inimeste silmis, kes ehk ei suutnud täielikult mõista, millist rolli võib Euroopa mängida konkreetsete otsuste tegemisel, mis mõjutavad nende elu, rahalisi vahendeid ning ka isiklikke kulusid. Teine punkt puudutab tasakaalustatud lähenemisviisi. Arvan, et tegemist on lähenemisviisiga, mis tasakaalustab paljud kaalul olevad huvid, isegi Catherine Trautmanni tsiteeritud konfliktsed huvid ning samuti paljud asjaomased sektorid: ja siinkohal pean ma silmas digitaalset dividendi. Olles öelnud, et ruumi jätkub erinevatele ettevõtetele telekommunikatsioonisektorist kuni audiovisuaalse sektorini, ja olles tunnistajaks kohtumisele kultuuri- ja hariduskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esindajate vahel, arvan ma, et me oleme püüdnud võtta tasakaalustatud lähenemisviisi ning oleme loodetavasti olnud edukad. Viimasena sooviksin tugevat Euroopa lähenemisviisi. Oleks täiesti arusaamatu, kui kohased subsidiaarsed ametiasutused, liikmesriikide võõrandamatud ametiasutused hoiaksid ära selle lisandväärtuse kasutamise, mida Euroopa lihtsalt peab ära kasutama. Sooviksin kutsuda komisjoni ja nõukogu üles seda lisandväärtust koordineerima, ühtlustama ning käituma minu seisukohalt Euroopa poliitilise teejuhina."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, myös minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja haluaisin vain kiinnittää huomiota kahteen kohtaan. Joku täällä parlamentissa sanoi, että olemme omaksuneet myönteisen lähestymistavan, ja minun mielestäni tämä on koko työtämme luonnehtiva piirre, sekä jo tekemissämme että vielä tehtävissä sopimuksissa. Myönteinen lähestymistapa tarkoittaa, että käsittelemme realistisesti kaikkia kyseessä olevia etuja, teollisuusalojen arvoa, työntekijöiden tällä alalla tekemää työtä ja siten sen merkitystä koko Euroopan taloudelle, mutta myös kansalaisen, kuluttajan asemaa alkaen niistä, jotka ovat heikoimmassa asemassa ja jotka hyötyvät digitalisoinnista, jos heitä autetaan toteuttamaan tämä siirtyminen. Tiedän, että joissakin maissa, myös Ranskassa, järjestetään tämän osalta tiedotus- ja tukikampanjoita, mutta kyseisillä kansalaisilla voi hyvinkin olla vaikeuksia, mikäli lisätoimenpiteisiin ei ryhdytä. Siksi lähestyimme tätä asiaa kuluttajan, tai käyttäjän, näkökulmasta; me tarkastelimme mahdollisuutta saada uusia palveluja, jopa televiestintäpalveluja, jotka sopivat paremmin uusiin vaatimuksiin, tarpeeseen paremmasta tiedottamisesta ja tarpeesta sopeutua paremmin laajaan tietoverkkotulevaisuuteen. Mielestäni Eurooppa tulee lähemmäksi kansalaisiaan, kun Eurooppa ja kuluttajien osalta myös markkinat omaksuvat tällaisen lähestymistavan, ja mielestäni verkkovierailumaksuja koskeva aloite loi Euroopalle myönteisen kuvan niiden useiden kuluttajien ja nuorten ihmisten silmissä, jotka ehkä eivät täysin olleet ymmärtäneet asemaa, joka sillä voisi olla heidän elämäänsä, heidän talouteensa ja jopa heidän henkilökohtaisiin varoihinsa vaikuttavissa erityisissä päätöksissä. Toinen kohta koskee tasapainoista lähestymistapaa. Minun mielestäni tällä lähestymistavalla tasapainotetaan monia kyseessä olevia etuja, myös Catherine Trautmannin mainitsemia ristiriitaisia etuja, sekä monia asiaankuuluvia aloja: ja tässä ajattelin taajuusylijäämää. Sanottuani, että eri operaattoreille televiestinnästä audiovisuaaliseen alaan on tilaa niissä puitteissa, joita kulttuurivaliokunnan ja ITRE-valiokunnan edustajien kokouksessa käsiteltiin, minun mielestäni olemme yrittäneet omaksua tasapainoisen lähestymistavan, ja toivottavasti olemme onnistuneet. Lopuksi haluaisin, että Euroopalla olisi vahva toimintatapa. Minusta olisi täysin käsittämätöntä, mikäli toissijaisuudesta, jäsenvaltioiden luovuttamattomasta oikeudesta, vastaavat asiaankuuluvat viranomaiset estäisivät sen lisäarvon hyödyntämisen, jota Euroopan on ehdottomasti hallittava hyötyäkseen. Haluaisin kehottaa komissiota ja neuvostoa korostamaan tätä valmiutta koordinoimiseksi, yhtenäistämiseksi ja jotta se, minun mielestäni, voisi olla Euroopan poliittinen suuntaviiva."@fi7
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais moi aussi remercier tous les rapporteurs fictifs et attirer votre attention sur deux points. Quelqu'un dans cette assemblée a dit que nous avions adopté une approche positive, et je pense que cette caractéristique s'applique à tout notre travail, dans les accords auxquels nous sommes parvenus et dans ceux encore à venir. Cette approche positive signifie que nous avons envisagé de façon réaliste les intérêts en jeu, la valeur des industries, le travail accompli par les travailleurs de ce secteur et donc son importance pour l'économie européenne dans son ensemble, mais aussi le rôle du citoyen, du consommateur, en commençant par les plus défavorisés, qui ne peuvent que bénéficier du passage au numérique si on les aide à faire cette transition: je sais que certains pays, parmi lesquels la France, organisent des campagnes d'information et de soutien à cet égard, mais faute de suivi, ces citoyens pourraient bien éprouver certaines difficultés. Nous avons donc abordé cette question du point de vue du consommateur, ou de l'utilisateur. Nous avons envisagé la possibilité d'avoir de nouveaux services, y compris des services de télécommunications, mieux adaptés aux nouvelles exigences, au besoin d'être mieux informé, mieux intégré dans le grand scénario du réseau d'information. Je pense que quand l'Europe adopte une telle approche, et le marché aussi en ce qui concerne le consommateur, alors l'Europe se rapproche de ses citoyens. Et je pense que l'initiative sur les coûts du roaming a donné à l'Europe une image positive aux yeux de nombreux citoyens et de jeunes, qui ne comprenaient peut-être pas tout à fait le rôle qu'elle peut jouer dans des décisions spécifiques concernant leur vie, leurs finances et à vrai dire leur budget personnel. Le deuxième point concerne une approche équilibrée. Je pense qu'il s'agit d'une approche qui tient compte des nombreux intérêts en jeu, même des intérêts opposés mentionnés par Mme Trautmann, ainsi que des nombreux secteurs concernés: et je pense ici au dividende numérique. Le fait d'avoir dit qu'il y a suffisamment de place pour les différents opérateurs depuis le secteur des télécommunications jusqu'à celui de l'audiovisuel dans un contexte qui a vu une réunion entre les représentants de la commission de la culture et de la commission ITRE signifie, je pense, que nous avons tenté d'adopter une approche équilibrée, et j'espère que nous avons réussi. Et enfin, j'aimerais voir une approche européenne forte. Je trouverais absolument incompréhensible que les autorités légitimes de la subsidiarité, les pouvoirs inaliénables des États membres, empêchent l’exploitation de cette valeur ajoutée que l’Europe doit absolument parvenir à exploiter. J’invite la Commission et le Conseil à profiter de cette capacité à coordonner, à harmoniser et, selon moi, à jouer le rôle de guide politique pour l’Europe."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Én is szeretnék köszönetet mondani minden árnyékelőadónak, és szeretném felhívni a figyelmet két pontra. Valaki ebben a Tisztelt Házban azt mondta, hogy pozitív megközelítést választottunk, és úgy gondolom, hogy az egész munkánkat ez jellemzi, a már elért megállapodásokat és azokat is, amelyek még váratnak magukra. A pozitív hozzáállás annyit jelent, hogy reálisan megvizsgáltuk, milyen érdekek forognak kockán, megnéztük az iparágak értékét, az ágazat munkavállalói által végzett munkát, és ezzel azt is, mennyire jelentős ez az európai gazdaság egésze számára, megvizsgáltuk ugyanakkor a polgárok és a fogyasztók szerepét is, kezdve a leghátrányosabb helyzetben lévőkkel, akiknek profitálniuk kell a digitális átállásból, ha segítünk nekik ebben az átmenetben. Tudom, hogy néhány ország – többek között Franciaország – tájékoztató és támogató kampányt folytat ezzel kapcsolatban, de követő akciók nélkül könnyen lehetnek gondjaik ezeknek a polgároknak. Mi tehát a fogyasztó, vagyis a felhasználó szempontjából közelítettük meg a kérdést, megvizsgáltuk új szolgáltatások bevezetésének a lehetőségét, beleértve még a távközlési szolgáltatásokat is, amelyek jobban megfelelnek az új követelményeknek, a nagyobb tájékozottság követelményének, és amelyek jobban beilleszkednek a nagy információs hálózati szcenárióba. Úgy gondolom, hogy amikor Európa ezt a fajta megközelítést választja, és a piac szintúgy – legalább is, ami a fogyasztókat illeti –, akkor Európa közelebb kerül a polgáraihoz; és úgy gondolom, hogy a barangolási költségeket érintő kezdeményezés hatására pozitív kép alakult ki Európáról sok olyan polgár és fiatal szemében, akik talán nem egészen értették, milyen szerepet játszhat Európa az életüket, a pénzügyeiket és a személyes költségvetésüket érintő konkrét döntésekben. A második pont a kiegyensúlyozott megközelítéssel kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy olyan megközelítés ez, amely egyensúlyt teremt a kockán forgó számos érdek között, még a Trautmann asszony által említett ellentétes érdekek között is, akár csak az érintett számos ágazat között: és itt most a digitális többletre gondolok. Ha olyan összefüggésben, ahol a Kulturális Bizottság és az ITRE Bizottság képviselői találkoztak egymással azt mondom, hogy elférnek egymás mellett a különböző üzemeltetők, kezdve a távközléstől az audiovizuális ágazatig, az azt hiszem azt jelenti, hogy megpróbáltunk kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazni, és ez remélhetőleg sikerült is. Végezetül szeretnék látni egy erős európai megközelítést. Számomra teljesen megfoghatatlan lenne, ha a szubszidiaritás szerinti megfelelő hatóságok és a tagállamok elidegeníthetetlen hatáskörei megakadályoznák annak a hozzáadott értéknek a kiaknázását, amelyet Európának feltétlenül ki kell tudnia aknázni. Arra kérném a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hangsúlyozzák ezt a koordinálásra, harmonizálásra, és – véleményem szerint – európai politikai vezetésére való képességet."@hu11
"Gerb. Pirmininke, ponios ir ponai, aš irgi norėčiau padėkoti visiems pagalbiniams pranešėjams ir atkreipti dėmesį į du dalykus. Kažkas šiame Parlamente pasakė, kad priėmėme teigiamą požiūrį ir, manau, kad tai apibūdina visų mūsų darbą susitarimų, kuriuos jau pasiekėme ir kurių dar pasieksime, požiūriu. Teigiamas požiūris reiškia, kad realistiškai pažiūrėjome į interesus, kuriems iškilo pavojus, į pramonės šakų reikšmę, į darbą, kurį atliko dirbantieji šiame sektoriuje, ir tokiu būdu – bendrai į šio klausimo reikšmę Europos ekonomikai, be to, į piliečių, vartotojų vaidmenį, pradėdami nuo mažiausiai privilegijuotųjų, kuriems turi būti naudingas perėjimas prie skaitmeninių technologijų, jei jiems bus padedama prie jų pereiti: žinau, kad kai kurios šalys, įskaitant ir Prancūziją, vykdo su šiuo klausimu susijusias informavimo ir pagalbos kampanijas, tačiau jei jos nebus tęsiamos, šiems piliečiams irgi kils sunkumų. Todėl į šį dalyką pasižiūrėjome iš vartotojo taško, žiūrėjome į galimybę turėti naujas paslaugas, netgi telekomunikacijų paslaugas, kurios geriau pritaikytos prie naujų reikalavimų, prie poreikio būti geriau informuotiems, geriau integruotis į puikų informacijos tinklo scenarijų. Manau, kad, kai Europa ir netgi rinka, kiek tai susiję su vartotojais, priims tokį požiūrį, ji priartės prie savo piliečių. Ir aš manau, kad tarptinklinio ryšio kainų iniciatyva suteikė Europai teigiamą įvaizdį žiūrint daugelio jos piliečių ir jaunų žmonių akimis, kurie galbūt nevisiškai supranta vaidmenį, kurį ji gali atlikti priimdama konkrečius sprendimus, paveikiančius jų gyvenimus, finansus ir iš esmės jų asmeninius biudžetus. Antrasis dalykas susijęs su suderintu požiūriu. Manau, šį požiūrį sudaro daugelio interesų, netgi konfliktuojančių, apie kuriuos kalbėjo C. Trautmann, ir daugelio susijusių sektorių požiūrių derinys: čia aš kalbu apie skaitmeninį dividendą. Reikia pasakyti, kad yra erdvės įvairiems operatoriams nuo telekomunikacijų iki garso ir vaizdo sektoriaus, nes tai pasireiškė Kultūros komiteto ir ITRE komiteto atstovų susistikime, o tai, manau, reiškia, kad mes pabadėme priimti suderintą požiūrį, ir mums tai pavyko. Pagaliau noriu matyti tvirtą Europos požiūrį. Man būtų visiškai nesuprantama, jei atitinkamos subsidiarumo valdžios institucijos, neatimamos valstybių narių jėgos, trukdytų išnaudoti šią pridėtinę vertę, kurią Europa privalo sugebėti išnaudoti. Norėčiau paraginti Komisiją ir Tarybą išnaudoti šią galimybę koordinuoti, suderinti ir, mano nuomone, veikti kaip Europos politinis gidas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, arī es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem un tikai vēlos vērst uzmanību uz diviem aspektiem. Kāds šajā Parlamentā minēja, ka mēs esam pieņēmuši pozitīvu pieeju, un es domāju, ka tā ir īpašība, kas raksturo mūsu darbu kopumā attiecībā uz vienošanām, ko mēs esam panākuši un ko vēl tikai panāksim. Pozitīva pieeja nozīmē ne tikai to, ka mēs reālistiski izvērtējam iesaistīto pušu intereses, ieguvumus nozarēm, šajā nozarē strādājošo veikto darbu un tādējādi tās nozīmi Eiropas ekonomikā kopumā, bet arī to, ka mēs izvērtējam pilsoņu un patērētāju lomu, sākot no tiem, kuri atrodas visnelabvēlīgākajā situācijā un kuri būs ieguvēji no digitālās pārslēgšanās, ja tiks nodrošināta palīdzība šīs pārslēgšanās īstenošanai – es zinu, ka dažās valstīs, tostarp Francijā, šai saistībā īsteno informēšanas un atbalsta sniegšanas kampaņas, bet, nenodrošinot uzraudzību, arī šie pilsoņi var sastapties ar grūtībām. Tādējādi mēs risinājām šo jautājumu no patērētāja vai lietotāja viedokļa; mēs izvērtējām iespējas, ko piedāvā jauni pakalpojumi, pat telekomunikāciju pakalpojumi, kas labāk atbilst jaunajām prasībām, nepieciešamībai būt informētākiem, intensīvāk integrēties jaunajā informācijas tīklā. Es domāju, ka, kad Eiropa un arī tirgus, ciktāl tas skar patērētājus, pieņem šāda veida pieeju, tā sper soli pretī saviem pilsoņiem; un, pēc manām domām, viesabonēšanas iniciatīva radīja pozitīvu priekšstatu daudziem Eiropas pilsoņiem un jauniešiem, kuri, iespējams, pilnībā neizprata, kāda nozīme tai varētu būt saistībā ar noteiktiem lēmumiem, kas ietekmē viņu dzīvi, viņu finanses un patiešām arī viņu personīgo budžetu. Otrais jautājums skar līdzsvarotu pieeju. Es domāju, ka tā ir pieeja, kuru izstrādājot ir ņemtas vērā daudzu iesaistīto pušu, pat minēto konfliktējošo pušu, un vairāku iesaistīto nozaru intereses – un šai brīdī es domāju par „digitālo dividendi”. Pamatojoties uz Kultūras komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas pārstāvju sanāksmē dzirdēto, es varu apgalvot, ka darbības iespējas ir nodrošinātas dažādiem operatoriem gan telekomunikāciju, gan arī audiovizuālajā jomā, tādēļ es domāju, ka mēs esam mēģinājuši pieņemt līdzsvarotu pieeju un, cerams, tas mums ir izdevies. Noslēgumā es vēlos piebilst, ka vēlos redzēt stingru Eiropas nostāju. Es to nekādā ziņā nesaprastu, ja attiecīgās pakļautās iestādes – neapstrīdamais dalībvalstu spēks – liegtu izmantot to pievienoto vērtību, kas Eiropai pilnīgi noteikti ir jāapgūst. Es vēlos aicināt Komisiju un Padomi izmantot šo spēju koordinēt, saskaņot un, manuprāt, arī īstenot Eiropas politiskā virzītājspēka funkcijas."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche da parte mia un ringraziamento a tutti gli e voglio sottolineare solo due punti. È stato detto qui che abbiamo avuto un approccio concreto e penso che questo filo, diciamo, contraddistingue tutto il nostro lavoro, nelle intese fatte e in quelle che si dovranno fare. Approccio concreto significa che abbiamo guardato con realismo agli interessi in gioco, al valore delle industrie, al lavoro dei lavoratori di questo settore e quindi al peso che ha nell'insieme dell'economia europea, ma anche molto al ruolo del cittadino, del consumatore, a partire da quelli più fragili che possono avere vantaggi dall'arrivo del digitale se naturalmente accompagnati in questa trasformazione, so che alcuni paesi, la Francia stessa, stanno facendo campagne d'informazione e di accompagnamento a questo passaggio, ma possono anche avere disagi questi cittadini se non appunto seguiti. Quindi abbiamo guardato proprio dal punto di vista del consumatore, dell'utente, dalla possibilità di avere servizi nuovi, servizi anche di telecomunicazione, più adeguati alle nuove esigenze, a una possibilità di essere più informati, più inseriti insomma nel grande gioco delle reti informatiche. Penso che quando l'Europa assume questo approccio, cioè il mercato anche dal punto di vista del consumatore, è un'Europa che si fa vicina ai cittadini e penso che l'iniziativa sul e sui costi abbia fatto conoscere positivamente l'Europa a moltissimi cittadini e giovani, che forse non capivano bene quale peso avesse nelle decisioni concrete per la loro vita e per le loro finanze e il loro anche personale. Il secondo riferimento è quello di un approccio equilibrato. Credo che un approccio equilibrato tra i molti interessi in gioco, anche contrastanti – li citava la Trautmann – ma anche tra i molti settori interessati: penso al dividendo digitale. Avere detto che c'è spazio per i diversi operatori dalle telecomunicazioni ai media audiovisivi in un modo che ha visto l'incontro tra le istanze della commissione cultura a quella della commissione industria, ecc. , penso che voglia dire anche qui abbiamo cercato e io spero che ci si sia riusciti ad avere un approccio equilibrato. Infine, auspicherei che ci fosse un forte approccio europeo. Sarebbe per me veramente incomprensibile se le istanze di sussidiarietà legittime, le competenze inalienabili degli Stati membri, impedissero però di valorizzare quel valore aggiunto che l'Europa deve assolutamente riuscire a valorizzare. Il mio è un appello alla Commissione e al Consiglio perché esaltino anche questa capacità di coordinamento e armonizzazione, per me di guida politica dell'Europa."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik bedank ook alle schaduwrapporteurs. Ik zou nog kort twee punten willen bespreken. Sommigen in dit Huis hebben gezegd dat we een positieve houding hebben aangenomen en dat is volgens mij een eigenschap die kenmerkend is voor al het werk dat we gedaan hebben en al de akkoorden die we hebben bereikt en die we nog zullen bereiken. Die positieve houding houdt in dat we een realistische kijk hadden op de belangen die hier op het spel staan, de waarde van de industrie, het werk dat wordt verricht door de werknemers in deze sector en het gewicht van deze sector in de Europese economie als geheel. Maar we hebben ook gekeken naar de rol van de burger, de consument, en in de eerste plaats de zwakkere burgers, die ongetwijfeld wel zullen varen bij de digitale omschakeling als we hen helpen tijdens de overgang. Ik weet dat sommige landen, waaronder Frankrijk, hierover al voorlichtingscampagnes en ondersteunings-programma’s hebben geïntroduceerd, maar als dit niet wordt opgevolgd, kunnen die burgers alsnog in moeilijkheden terecht komen. Daarom hebben we de kwestie benaderd vanuit het standpunt van de consument, de gebruiker. We hebben de mogelijkheid bekeken om nieuwe diensten te hebben, ook telecommunicatiediensten, die beter zijn afgestemd om de nieuwe vereisten, zoals de vereiste om beter geïnformeerd te zijn, en die beter geïntegreerd zijn in het grotere geheel van het informatienetwerk. Ik denk dat, wanneer Europa deze houding aanneemt en de markt bekijkt vanuit het standpunt van de consument, dat Europa dan dichter bij de burgers komt te staan. Ik denk dat het initiatief inzake de kosten Europa in een positief daglicht heeft geplaatst bij heel wat burgers en jongeren die misschien niet ten volle beseften welke rol Europa kan spelen bij bepaalde beslissingen die hun leven, hun financiën en zelfs hun persoonlijk budget kunnen beïnvloeden. Een tweede opmerking die ik wil maken, gaat over de evenwichtige benadering. Ik denk dat we met deze benadering een evenwicht hebben gevonden tussen de verschillende belangen die op het spel staan − zelfs de tegenstrijdige belangen, die werden aangehaald door mevrouw Trautmann − en tussen de verschillende betrokken sectoren. Hierbij denk ik in het bijzonder aan het digitale dividend. Er is ruimte gemaakt voor alle operatoren, van de telecommunicatie tot de audiovisuele sector, en er zijn ontmoetingen geweest tussen vertegenwoordigers van de Commissie cultuur en de Commissie industrie, onderzoek en energie. We mogen dus wel zeggen, denk ik, dat we getracht hebben een evenwichtige benadering te hanteren, en hopelijk zijn we daarin geslaagd. Tot slot, wil ik een sterke Europese aanpak zien. Ik zou het absoluut onbegrijpelijk vinden als de legitieme eisen van subsidiariteit, die een onvervreemdbaar recht zijn van de lidstaten, in de weg zouden staan van de toegevoegde waarde die Europa hier kan en moet bieden. Ik vraag de Raad en de Commissie met aandrang om hun mogelijkheid om te coördineren en te harmoniseren te gebruiken om te doen wat ik beschouw als richting geven aan het Europese beleid."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Również pragnę podziękować wszystkim sprawozdawcom pomocniczym. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na dwie kwestie. W Izbie padła opinia, iż przyjęliśmy pozytywne podejście, jednak uważam, że cecha ta charakteryzuje całą naszą pracę, zarówno w kontekście porozumień, które już osiągnęliśmy, jak i tych, które są przed nami. Pozytywne podejście oznacza, że spojrzeliśmy realistycznie na nasze interesy, na wartość przemysłu, pracę wykonywaną przez pracowników tego sektora i w związku z tym na jego znaczenie dla europejskiej gospodarki jako całości, jak również na rolę obywatela i konsumenta, poczynając od osób najmniej uprzywilejowanych, które mają skorzystać na przejściu na nadawanie cyfrowe, jeżeli pomoże się im w dokonaniu tej zmiany: wiem, że niektóre państwa, w tym Francja, prowadzą kampanie, w ramach których udziela się informacji i wsparcia w tej kwestii, jeżeli jednak takie działania nie będą kontynuowane, obywatele ci mogą mieć problemy. Dlatego spojrzeliśmy na tę sprawę z punktu widzenia konsumenta lub użytkownika; rozważyliśmy możliwość zapewnienia nowych usług, w tym usług telekomunikacyjnych, które lepiej pasowałyby do nowych wymagań, do bycia lepiej poinformowanym i do większej integracji w kontekście wielkiego scenariusza sieci. Jestem zdania, że jeżeli takie podejście zostanie przyjęte przez Europę, a także przez rynek w odniesieniu do konsumenta, wtedy Europa stanie się bliższa swoim obywatelom; uważam również, że inicjatywa w sprawie kosztów roamingu poprawiła wizerunek Europy w oczach wielu obywateli i młodych ludzi, którzy być może nie rozumieli w pełni wpływu, jaki ta może mieć na konkretne decyzje dotyczące ich życia, finansów i osobistych budżetów. Druga kwestia dotyczy wyważonego podejścia. Uważam, że jest to podejście, które stanowi równowagę pomiędzy wieloma interesami, nawet tymi sprzecznymi ze sobą, o czym wspominała pani poseł Trautmann, oraz różnymi sektorami: i tu mam na myśli dywidendę cyfrową. Oznacza to, że istnieje miejsce dla różnych operatorów, od telekomunikacji po sektor audiowizualny, sądzę, że spotkanie pomiędzy przedstawicielami Komisji Kultury i Edukacji oraz komisji ITRE dowodzi, że staraliśmy się osiągnąć wyważone podejście i udało nam się to. Wreszcie chciałabym, by powstało stanowcze, europejskie podejście. Byłoby dla mnie zupełnie niezrozumiałe, gdyby właściwe władze odpowiedzialne za pomocniczość, ustanowione na podstawie niezbywalnych uprawnień państw członkowskich, miały uniemożliwiać wykorzystanie tej wartości dodanej, którą Europa zdecydowanie musi wykorzystać. Pragnę wezwać Komisję i Radę, by wykorzystały tę zdolność koordynowania i harmonizacji i, w mojej opinii, stały się politycznym przewodnikiem Europy."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria também de agradecer a todos os relatores-sombra e de chamar a atenção apenas para dois pontos. Alguém nesta Assembleia disse que adoptámos uma perspectiva positiva e penso que esse é um traço que caracteriza todo o nosso trabalho, nos acordos que alcançámos e naqueles que ainda estão para vir. Uma perspectiva positiva significa que encarámos com realismo os interesses em jogo, o valor das indústrias, o trabalho realizado pelos trabalhadores deste sector e, portanto, o peso que ele tem na globalidade da economia europeia, mas também o papel do cidadão, do consumidor, a começar pelos mais desfavorecidos, que podem colher benefícios da transição para o digital se forem acompanhados nessa mesma transição: sei que alguns países, incluindo a França, estão a fazer campanhas de informação e acompanhamento nesse domínio mas, se não forem acompanhados, esses cidadãos podem vir a ter dificuldades. Portanto, abordámos o assunto do ponto de vista do consumidor, do utente; encarámos a possibilidade de haver novos serviços, incluindo serviços de telecomunicações, mais adequados às novas exigências, à necessidade de estarmos mais bem informados, mais integrados no grande jogo das redes informáticas. Penso que quando a Europa assume essa perspectiva, ou seja o mercado também do ponto de vista do consumidor, é uma Europa mais próxima dos seus cidadãos; e penso que a iniciativa respeitante aos custos do deu uma imagem positiva da Europa aos olhos de muitos cidadãos e jovens, que talvez não compreendessem muito bem que papel ela podia desempenhar nas decisões concretas que afectam a sua vida, as suas finanças e o seu orçamento pessoal. O segundo ponto diz respeito a uma perspectiva equilibrada. Penso que é uma perspectiva que equilibra os muitos interesses em jogo, mesmo contrastantes, como os que referiu a senhora deputada Trautmann, e também os muitos sectores interessados: estou a pensar no dividendo digital. Ter afirmado que há espaço para os vários operadores, desde as telecomunicações até ao sector audiovisual, num contexto que viu o encontro entre representantes da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão ITRE significa, creio eu, que procurámos adoptar uma perspectiva equilibrada, e espero que o tenhamos conseguido. Por último, gostaria que houvesse uma forte perspectiva europeia. Para mim seria totalmente incompreensível se as instâncias legítimas de subsidiariedade, os poderes inalienáveis dos Estados-Membros, impedissem a exploração dessa mais-valia que a Europa deve, absolutamente, conseguir explorar. Gostaria de apelar para a Comissão e para o Conselho para que apoiem essa capacidade de coordenar, harmonizar e, em meu entender, agir como orientação política da Europa."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche da parte mia un ringraziamento a tutti gli e voglio sottolineare solo due punti. È stato detto qui che abbiamo avuto un approccio concreto e penso che questo filo, diciamo, contraddistingue tutto il nostro lavoro, nelle intese fatte e in quelle che si dovranno fare. Approccio concreto significa che abbiamo guardato con realismo agli interessi in gioco, al valore delle industrie, al lavoro dei lavoratori di questo settore e quindi al peso che ha nell'insieme dell'economia europea, ma anche molto al ruolo del cittadino, del consumatore, a partire da quelli più fragili che possono avere vantaggi dall'arrivo del digitale se naturalmente accompagnati in questa trasformazione, so che alcuni paesi, la Francia stessa, stanno facendo campagne d'informazione e di accompagnamento a questo passaggio, ma possono anche avere disagi questi cittadini se non appunto seguiti. Quindi abbiamo guardato proprio dal punto di vista del consumatore, dell'utente, dalla possibilità di avere servizi nuovi, servizi anche di telecomunicazione, più adeguati alle nuove esigenze, a una possibilità di essere più informati, più inseriti insomma nel grande gioco delle reti informatiche. Penso che quando l'Europa assume questo approccio, cioè il mercato anche dal punto di vista del consumatore, è un'Europa che si fa vicina ai cittadini e penso che l'iniziativa sul e sui costi abbia fatto conoscere positivamente l'Europa a moltissimi cittadini e giovani, che forse non capivano bene quale peso avesse nelle decisioni concrete per la loro vita e per le loro finanze e il loro anche personale. Il secondo riferimento è quello di un approccio equilibrato. Credo che un approccio equilibrato tra i molti interessi in gioco, anche contrastanti – li citava la Trautmann – ma anche tra i molti settori interessati: penso al dividendo digitale. Avere detto che c'è spazio per i diversi operatori dalle telecomunicazioni ai media audiovisivi in un modo che ha visto l'incontro tra le istanze della commissione cultura a quella della commissione industria, ecc. , penso che voglia dire anche qui abbiamo cercato e io spero che ci si sia riusciti ad avere un approccio equilibrato. Infine, auspicherei che ci fosse un forte approccio europeo. Sarebbe per me veramente incomprensibile se le istanze di sussidiarietà legittime, le competenze inalienabili degli Stati membri, impedissero però di valorizzare quel valore aggiunto che l'Europa deve assolutamente riuscire a valorizzare. Il mio è un appello alla Commissione e al Consiglio perché esaltino anche questa capacità di coordinamento e armonizzazione, per me di guida politica dell'Europa."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, tiež by som rada poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom a upozornila na dva body. Niekto v tomto Parlamente sa vyjadril, že sme zaujali pozitívny prístup v rámci dohôd, ktoré sme dosiahli a dohôd, ktorými sa budeme v budúcnosti zaoberať. Domnievam sa, že to je znak, typický pre celú našu prácu. Pozitívny prístup znamená, že sme reálne zhodnotili záujmy, o ktoré ide, hodnotu priemyselných odvetví, úsilie zamestnancov v tomto odvetví, a tým sme zhodnotili jeho význam v rámci európskeho hospodárstva ako celku, ale zhodnotili sme aj úlohu občana, spotrebiteľa, pričom sme začali s najviac znevýhodnenými skupinami, ktoré pocítia výhody digitalizácie vtedy, ak sa im pri prechode na ňu pomôže. Uvedomujem si, že v niektorých krajinách vrátane Francúzska, prebiehajú v tejto súvislosti informačné a podporné kampane. Ak však po týchto kampaniach nebudú nasledovať ďalšie opatrenia, občania môžu mať ťažkosti. Z toho dôvodu sme k tejto záležitosti pristúpili z pozície spotrebiteľa, alebo užívateľa, zhodnotili sme možnosť využívať nové služby, dokonca telekomunikačné služby, ktoré viac vyhovujú novým požiadavkám, potrebám byť lepšie informovaný, viac začlenený do scenára veľkej informačnej siete. Domnievam sa, že ak Európa a trh prijmú tento prístup v súvislosti so spotrebiteľom, potom sa Európa priblíži svojim obyvateľom a myslím, že iniciatíva týkajúca sa cien roamingu vytvorila pozitívny obraz Európy v očiach mnohých občanov a mladých ľudí, ktorí možno v plnej miere nerozumeli úlohe, ktorú mohli zohrávať v osobitných rozhodnutiach ovplyvňujúcich ich život, finančné prostriedky, a teda ich osobný rozpočet. Druhý bod sa týka vyváženého prístupu. Domnievam sa, že to je prístup vyvažujúci mnoho záujmov, o ktoré tu ide, dokonca aj konfliktných záujmov, ktoré spomínala pani Trautmannová, a tiež mnoho príslušných odvetví. V tejto chvíli mám na mysli digitálnu dividendu. Vyhlásenie, že existuje priestor pre prevádzkovateľov počnúc audiovizuálnym odvetvím a končiac oblasťou telekomunikácií v kontexte, ktorý sa zohľadnil aj na stretnutí predstaviteľov Výboru pre kultúru a Výboru ITRE myslím znamená, že sme sa snažili prijať vyvážený prístup a dúfajme, že sme boli úspešní. Záverom, chcela by som byť svedkom dôsledného európskeho prístupu. Bolo by pre mňa úplne nepochopiteľné, ak by príslušné subsidiárne orgány, nespochybniteľná výkonná moc členských štátov, mali brániť využívaniu pridanej hodnoty, ktorú Európa musí vedieť využívať. Rada by som vyzvala Komisiu a Radu, aby uplatnili túto schopnosť koordinovať, harmonizovať a, podľa môjho názoru, konať ako politickí poradcovia Európy."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, tudi jaz bi se želela zahvaliti vsem poročevalkam in poročevalcem v senci in bi samo želela poudariti dve točki. Nekdo je v tem Domu rekel, da smo sprejeli pozitiven pristop, in mislim, da gre za potezo, ki je značilna za vse naše delo, tako v sporazumih, ki smo jih dosegli, kakor tudi v tistih, ki jih še bomo. Pozitiven pristop pomeni, da smo si realno ogledali interese, ki so ogroženi, vrednost industrij, delo, ki so ga v tem sektorju opravili delavci in s tem pomen tega dela na evropsko gospodarstvo v celoti, pa tudi vlogo državljanov, potrošnikov, pričenši pri najbolj prikrajšanih, ki bodo imeli največ koristi od digitalnega prehoda, če bodo deležni pomoči pri tem prehodu: vem, da nekatere države, vključno s Francijo, izvajajo informacijske in podporne kampanje v tej zvezi, ampak če se to ne bo nadaljevalo, bi lahko ti državljani prav res imeli težave. Zato smo tej zadevi pristopili z vidika potrošnika ali uporabnika; premislili smo o možnostih za nove storitve, tudi telekomunikacijske, ki se bolje prilegajo novim zahtevam, potrebi po boljši informiranosti, ki so bolj vključene v velik scenarij informacijskega omrežja. Mislim, da se s tem, ko Evropa sprejema takšen pristop, in prav tako trg, ko gre za potrošnika, Evropa bolj približuje svojim državljanom; in mislim, da je pobuda glede stroškov za gostovanje Evropi dala pozitivno podobo v očeh številnih državljanov in mladih ljudi, ki mogoče niso popolnoma razumeli vloge, ki jo ta pobuda lahko igra v posebnih odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje, njihov finančni položaj in dejansko na njihov osebni proračun. Druga točka zadeva uravnovešen pristop. Mislim, da je to pristop, ki uravnoveša številne ogrožene interese, celo tiste, ki so si nasprotujoči in ki jih je navedla gospa Trautmann, ter celo številne sektorje: in tukaj mislim na digitalno dividendo. Da lahko rečemo, da obstaja prostor za različne operaterje s področja telekomunikacij v avdiovizualnem sektorju, in sicer v okviru, znotraj katerega je potekalo srečanje predstavnikov Odbora za kulturo in Odbora ITRE, po mojem mnenju pomeni, da smo si prizadevali za sprejetje uravnovešenega pristopa in upam, da smo pri tem uspeli. Na koncu si želim videti še trden evropski pristop. zame osebno bi bilo povsem nerazumljivo, če bi pravi subsidiarni organi, neodtujljive sile držav članic, preprečile izrabo dodano vrednost, ki jo mora Evropa v celoti izrabiti. Zato bi rada pozvala Komisijo in Svet, da z vso močjo izkoristijo to sposobnost usklajevanja, harmoniziranja in, po mojem mnenju, delovanja kot evropski politični vodja."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Också jag vill tacka alla skuggföredragande och jag vill bara uppmärksamma två frågor. Någon här i parlamentet sa att vi har antagit ett positivt tillvägagångssätt och jag tror att det är ett drag som utmärker allt vårt arbete med de överenskommelser vi har nått och med de överenskommelser vi har framför oss. Ett positivt tillvägagångssätt innebär att vi har tagit en realistisk titt på de intressen som står på spel, på industriernas värde, på det arbete som arbetstagarna inom denna sektor utför och därmed på sektorns betydelse för EU:s ekonomi i stort, men också på medborgarnas och konsumenternas roll, med utgångspunkt hos de minst gynnade medborgarna som kommer att dra nytta av den digitala övergången om de får hjälp med att göra den. Jag vet att vissa länder, däribland Frankrike, genomför informations- och stödkampanjer i detta syfte, men om de inte följs upp kan dessa medborgare mycket väl få problem. Vi närmade oss därför frågan ur konsumentens eller användarens synvinkel och tittade på möjligheten att införa nya tjänster, till och med telekommunikationstjänster, som är bättre lämpade för de nya kraven och för behovet av bättre information och en större integration i det stora sammanhanget med informationsnät. Jag tror att när EU antar denna typ av tillvägagångssätt, och när också marknaden gör det i förhållande till konsumenterna, så kommer unionen närmare sina medborgare, och jag tror att initiativet med roamingavgifter skapade en positiv bild av EU för många medborgare och unga människor som kanske inte fullt ut förstod vilken roll unionen kan spela i specifika beslut som påverkar deras liv, deras finanser och faktiskt deras privatekonomi. Den andra punkten rör en balanserad strategi. Jag anser att detta är en strategi som balanserar de många intressen som står på spel, också de motstridiga intressen som Catherine Trautmann nämnde, och också många av de berörda sektorerna, och då tänker jag på den digitala utdelningen. Att vi sagt att de många aktörerna inom allt från telekommunikationssektorn till den audiovisuella sektorn ryms i ett sammanhang, där ett möte mellan företrädarna för utskottet för kultur och utskottet för industrifrågor, forskning och energi ägt rum, innebär enligt min åsikt att vi har försökt anta en balanserad strategi och att vi förhoppningsvis har lyckats. Jag vill slutligen ha en stark EU-strategi. Det vore fullständigt oförståeligt om de behöriga subsidiaritetsmyndigheterna, medlemsstaternas oförytterliga myndigheter, skulle förhindra utnyttjandet av det mervärde som EU absolut måste lyckas utnyttja. Jag uppmanar kommissionen och rådet att framhålla denna förmåga att samordna, harmonisera och enligt min åsikt agera som EU:s politiska guide."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"budget"18,15,12
"relatrice"18,15,12
"roaming"18,15,3,17,12
"shadow"18,15,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph