Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-02-Speech-2-219"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080902.29.2-219"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mondo delle telecomunicazioni ogni risorsa che consente la trasmissione di voci, dati e immagini è un bene prezioso. Ecco perché l’idea che ci sarà in giro, tra qualche anno, una notevole e addirittura una grande quantità spettro radio, cioè di frequenze libere e disponibili per nuovi usi, rappresenta una grande opportunità sociale e culturale oltre che economica e commerciale: c’è infatti chi ha ben quantificato già il valore commerciale del dividendo digitale. Dobbiamo avere dunque una politica adeguata a livello europeo, che sappia valorizzare al massimo questa risorsa, che sappia insomma fare dell’Europa un e non un assemblatore di tante politiche nazionali. E’ noto infatti che in altre aree del mondo, penso al Giappone, agli USA, si sta già utilizzando con grande risultato questa risorsa e tutto ciò va a segnare un vantaggio competitivo e indiscusso delle aziende di queste aree del mondo. C’è dunque un tempo da recuperare – o comunque da utilizzare rapidamente – e anche se lo del digitale sarà completato in Europa nel 2012 – data che va assolutamente e tassativamente rispettata – noi dobbiamo già ora, senza indugi, impegnarci al massimo sia per la riforma dello spettro radio che sul dividendo digitale. Lo spettro radio è una risorsa naturale e quindi un bene pubblico. Il suo valore deve essere utilizzato dunque sia per uno sfruttamento economico, ma anche a vantaggio della collettività, quindi un valore sociale, ad esempio garantendo una larga accessibilità a tutti i cittadini, anche a quelli svantaggiati, portando servizi a banda larga nelle aree più remote del nostro paese e con ciò superando quel divario digitale che ancora caratterizza tante parti dell’Europa, e non penso solo alle aree rurali ma anche ad aree urbanizzate e industriali. Dicevo che il tempo è importate per il dividendo digitale e io penso che dobbiamo utilizzare quest’ultima fase della legislatura per fare qualche passo avanti insieme: Stati membri ed Europa. Lo dico alla Commissione e al Consiglio: passi avanti insieme, nella direzione di una più evidente risposta alle esigenze di armonizzazione, che renda più efficace ed ottimale – l’abbiamo detto tutti – l’uso del dividendo digitale. Auspichiamo un forte coordinamento in sede europea e la capacità di parlare una sola voce nei negoziati internazionali aperti, penso, a Ginevra. La nostra relazione segna alcuni punti. Ne cito solo qualcuno: la necessità di una strategia come diceva il Commissario, cioè una destinazione delle risorse che soddisfi sia gli operatori dell’audiovisuale e dei media – oggi già presenti sul campo anche per garantire pluralismo culturale e difesa delle identità culturali – sia anche per una risposta e uno spazio adeguato a settori delle telecomunicazioni che hanno bisogno di sviluppare nuovi servizi, una più ampia rete di tecnologie e anche una risposta a nuove esigenze dei moderni consumatori. Ciò significa che media e telecomunicazioni potranno giocare insieme, in parità e in collegamento. Ma c’è un terzo soggetto che io vorrei vedere vincitore accanto a questi: sono quegli utenti anche senza licenza, che sono rappresentati dai dalle realtà locali, dalle reti delle piccole comunità dei territori e dalle associazioni di interesse generale. Un altro punto, e mi avvio a concludere, Presidente, è quello su cui, l’hanno detto anche i rappresentanti del Consiglio, ci sono anche opinioni differenti, in Parlamento come tra i diversi Stati membri, e riguarda cioè il livello di collaborazione tra le diverse responsabilità che vi sono in questa materia. Io credo che dobbiamo, da un lato conciliare – e su questo il Parlamento è convenuto – sia, diciamo, il rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di competenza di assegnazione dell’uso delle frequenze ma anche valorizzare insieme quella necessità indispensabile di armonizzazione, perché tutti dobbiamo capire che se non ci si armonizza, se non ci si coordina, se non si decide insieme anche il valore dello spettro si riduce economicamente e socialmente. Penso all’esempio positivo e felice del GSM. Allora, sulla base di analisi dei costi/benefici nei paesi, sulla base di progetti nazionali, sul dividendo che la nostra relazione richiede, sulla base di tutta una discussione che si deve fare negli Stati, aperta agli operatori, ai cittadini, la più larga possibile, io credo che tutti insieme alla fine, con una forte capacità anche politica a livello europeo, dobbiamo evidenziare il valore aggiunto di una gestione europea di questa risorsa e anche questa credo sia una sfida per l’economia e la società europea."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v telekomunikačním světě je každé médium, které umožňuje přenos hlasu, údajů a obrazu, vzácným zdrojem. Proto představa, že za několik let bude k dispozici značné, pokud ne obrovské množství rádiového frekvenčního spektra, jinými slovy nové frekvence na nové využití, je ohromnou sociální, kulturní i hospodářskou a obchodní příležitostí. Ve skutečnosti už někdo dokonce obchodní hodnotu digitální dividendy kvantitativně vyjádřil. Proto potřebujeme vhodnou evropskou politiku schopnou využít tento zdroj v plné míře a změnit Evropu na hnací sílu, nejen na shromažďovatele národních politik. Jak všichni víme, v jiných částech světa, jako například v Japonsku a v USA, se tento zdroj už velmi účinně využívá, což dodává obchodování v těchto regionech konkurenční náboj. Proto, i se když přechod na digitální systém ukončí v roce 2012, máme ještě trochu času na to, abychom určili, nebo aspoň rychle využili, datum, které by se mělo přesně a všemi dodržet. Nyní se potřebujeme bezodkladně soustředit na reformu rádiového frekvenčního spektra a na digitální dividendu. Rádiové frekvenční spektrum je přirozeným, a tedy veřejným zdrojem. Jeho hodnota proto musí být využitá určitě na hospodářské účely, ale spektrum má i sociální hodnotu, která musí být využitá v prospěch široké veřejnosti, například na zabezpečení rozsáhlé dostupnosti pro všechny včetně znevýhodněných občanů tím, že se širokopásmové služby zavedou do nejvzdálenějších oblastí naší země, a tím se odstraní digitální propast, která je ještě stále výrazným rysem v mnoha částech Evropy, a nemám na mysli jen vědecké, ale i městské a průmyslové oblasti. Říkala jsem, že pokud jde o digitální dividendu, čas tlačí a myslím si, že tuto poslední část parlamentního období třeba využít k tomu, abychom spolu, členské státy i Evropa, dosáhli jistého pokroku. Komisi a Radě bych chtěla říct toto: pracujte spolu na pozitivnější odpovědi na potřebu harmonizace, na odpovědi, která, jak jsme všichni řekli, nám umožní optimální a efektivnější využití digitální dividendy. Doufáme v silnou koordinaci na evropské úrovni a v schopnost hovořit jednohlasně na mezinárodních jednáních, které se myslím začaly v Ženevě. V naší zprávě jsme upozornili na různé otázky, ze kterých vybírám jednu nebo dvě: potřeba strategie zohledňující požadavky obou zúčastněných stran, jak uvedla paní komisařka, jinými slovy přidělení zdrojů, které uspokojí audiovizuální i mediální provozovatele – kteří už v této oblasti působí s cílem zabezpečit kulturní pluralismus a chránit kulturní identity – a zároveň uspokojí potřeby telekomunikačních odvětví a poskytne jim přiměřený prostor, neboť tato odvětví potřebují vyvinout nové služby a širokou škálu technologií, aby mohly reagovat na nové požadavky moderních spotřebitelů. To znamená, že média a telekomunikace mohou působit spolu, v kolegiálním duchu a ve stejných podmínkách. Je tu však i třetí strana a byla bych ráda, kdyby se její požadavky zohledňovaly stejně jako požadavky ostatních zúčastněných stran: jde konkrétně o ty uživatele, i uživatele bez licence, jež zastupují charitativní orgány, místní spolky, malé komunitní sítě a sdružení obecného zájmu. Další téma, kterým svůj příspěvek, pane předsedo, zakončím, je to, na které jsou, jako uvedli i zástupci Rady, rozdílné názory v Parlamentu i v jednotlivých členských státech, a které se týká úrovně spolupráce mezi rozličnými orgány v této oblasti. Domnívám se, že na jedné straně, a s tím Parlament souhlasí, musíme respektovat odpovědnost členských států, pokud jde o přidělování frekvencí, ale také musíme společně posoudit absolutně nevyhnutnou potřebu harmonizace, neboť všichni bychom si měli uvědomit, že pokud se nám nepodaří dosáhnout harmonizace, pokud se nám nepodaří dosáhnout koordinace a přijmout společné rozhodnutí, hospodářská a sociální hodnota frekvenčního spektra se sníží. V duchu myslím na úspěšný a příjemný výsledek zavedení GSM. Proto na základě analýz nákladů a výnosů, vypracovaných v různých zemích jako součást národních projektů týkajících se dividendy, kterými se zabýváme v naší zprávě, na základě co nejširší diskuse, která se má uskutečnit v členských státech a které se mají zúčastnit provozovatelé i široká veřejnost, věřím, že s pomocí velké dávky politické vůle na evropské úrovni musíme nakonec všichni dospět k uznání přidané hodnoty celoevropského řízení tohoto zdroje, o kterém věřím, že nabídne Evropě sociální i hospodářskou výzvu."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! I telekommunikationsverdenen er ethvert medie, der gør det muligt at overføre lyd, data og billeder, en værdifuld ressource. Derfor er udsigten til, at der om nogle få år vil være betydelige for ikke at sige enorme frekvensressourcer til rådighed, dvs. nye frekvenser til nye anvendelsesformål, en kæmpe social og kulturel mulighed og samtidig en økonomisk og kommerciel mulighed. Der er sågar en, der allerede har beregnet den kommercielle værdi af digitaliseringsdividenden. Vi har derfor behov for en passende europæisk politik, der gør os i stand til at udnytte denne ressource optimalt og gøre Europa til en drivkraft og ikke blot en kopi af nationale politikker. Som bekendt udnyttes denne ressource allerede effektivt i andre dele af verden, bl.a. i Japan og USA, og giver dermed virksomhederne i disse regioner et konkurrencemæssigt forspring. Vi har derfor noget at indhente, og selv om den digitale overgang er fuldført i 2012 - en dato, som absolut bør overholdes over hele linjen - er vi nu nødt til øjeblikkeligt at fokusere på en reform af frekvensfordelingen og på digitaliseringsdividenden. Frekvensressourcerne er en naturlig og dermed offentlig ressource. Værdien af den skal uden tvivl anvendes til økonomiske formål, men den har også en social værdi, som skal udnyttes til gavn for den brede offentlighed, eksempelvis ved at garantere bred adgang for alle borgere, herunder i ugunstigt stillede regioner, ved at sikre bredbåndstjenester i de mest afsidesliggende dele af landene og dermed fjerne den digitale kløft, som stadig er kendetegnende for store dele af Europa, og jeg tænker ikke kun på landdistrikter, men også på by- og industriområder. Jeg sagde, at tiden var knap med hensyn til digitaliseringsdividenden, og jeg tror, at vi, både medlemsstaterne og EU, er nødt til at bruge den sidste del af valgperioden til sammen at skabe fremskridt. Til Kommissionen og Rådet vil jeg sige, at de sammen skal gå videre i retning af en mere positiv løsning på harmoniseringsbehovet, der som sagt vil gøre os i stand til at sikre en optimal og mere effektiv udnyttelse af digitaliseringsdividenden. Vi håber på et stærkt samarbejde på europæisk plan og på, at vi er i stand til at tale med én stemme under de internationale forhandlinger, der, så vidt jeg ved, er blevet indledt i Genève. Vores betænkning indeholder mange punkter, og jeg vil nøjes med at fokusere på et par stykker: behovet for en vind-vind-strategi, som kommissæren sagde, med andre ord en tildeling af ressourcer, som de audiovisuelle operatører og de medieoperatører, der allerede findes på området, kan være tilfredse med, og som kan sikre kulturel pluralisme og forsvare kulturelle identiteter og samtidig opfylde pladsbehovene i telekommunikationssektorerne, som er nødt til at udvikle nye tjenester og en lang række teknologier for at opfylde den moderne forbrugers nye krav. Det betyder, at medie- og telekommunikationssektorerne kan operere sammen som kolleger og under ens konkurrencevilkår. Der er imidlertid en tredje part, som jeg også gerne så som vinder i lighed med de andre, nemlig den gruppe brugere, selv dem uden licens, der udgøres af velgørende organisationer, lokale aktører, små lokalnet og almennyttige foreninger. Til sidst vil jeg gerne fremhæve et punkt, hvor meningerne, som Rådets repræsentanter nævnte, er delte i Parlamentet og i de forskellige medlemsstater, og det drejer sig om graden af samarbejde mellem de forskellige myndigheder på området. Jeg mener på den ene side - og her er Parlamentet enig - at vi må respektere medlemsstaternes ansvar i forhold til tildeling af frekvenser, men vi må på den anden side også sammen vurdere det afgørende behov for harmonisering, for vi bør alle indse, at hvis vi ikke formår at harmonisere, hvis vi ikke formår at koordinere, og hvis vi ikke formår at træffe fælles beslutninger, vil den økonomiske og sociale værdi af frekvensressourcerne blive reduceret. Jeg tænker personligt på det vellykkede og glædelige resultat på GSM-området. På grundlag af de cost-benefit-analyser, der er foretaget i forskellige lande som led i nationale projekter omkring den dividende, der eftertragtes i vores betænkning, og på grundlag af den bredest mulige debat i medlemsstaterne, hvor både operatører og den almindelige offentlighed inddrages, mener jeg, at vi må vise politisk vilje på europæisk plan og alle erkende fordelene ved en fælleseuropæisk forvaltning af denne ressource, som, jeg mener, vil sikre Europa muligheder både socialt og økonomisk."@da2
". − Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Bereich der Telekommunikation ist jedes Medium, durch das die Übertragung von Stimmen, Daten und Bildern ermöglicht wird, eine wertvolle Ressource. Deshalb stellt die Vorstellung, dass in einigen Jahren eine große, um nicht zu sagen enorme Frequenzmenge frei wird – d. h. neue Frequenzen, die für neue Nutzungsmöglichkeiten verfügbar sind –, nicht nur eine einzigartige wirtschaftliche und kommerzielle, sondern auch soziale und kulturelle Chance dar: Der kommerzielle Wert der digitalen Dividende ist sogar schon von jemandem gemessen worden. Daher bedarf es einer geeigneten europäischen Politik, um diese Ressource optimal nutzen zu können und es zu ermöglichen, dass Europa zu einem Motor und nicht lediglich einem Monteur einzelstaatlicher Politiken wird. Wie wir alle wissen, wird diese Ressource in anderen Teilen der Welt wie Japan und den USA bereits sehr effizient genutzt, was für die Unternehmen in diesen Regionen einen Wettbewerbsvorteil bedeutet. Es besteht infolgedessen ein gewisser Aufholbedarf, oder jedenfalls die Notwendigkeit eines Wettlaufs mit der Zeit, und selbst wenn die Digitalumstellung 2012 – eine unbedingt und strikt einzuhaltende Frist – abgeschlossen sein wird, müssen wir uns jetzt unverzüglich auf die Frequenzreform und die digitale Dividende konzentrieren. Funkfrequenzen sind eine Naturressource und mithin ein öffentliches Gut. Ihr Wert muss demnach zwar für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden, sie besitzen jedoch ebenso einen sozialen Wert, der für die allgemeine Öffentlichkeit genutzt werden muss, indem beispielsweise allen Bürgern, auch den benachteiligten, ein breiter Zugang gewährleistet wird, indem Breitbanddienste den entlegensten Gebieten unserer Länder zugänglich gemacht werden und somit die digitale Kluft überwunden wird, durch die noch immer zahlreiche Teile Europas gekennzeichnet sind, und ich denke dabei nicht nur an ländliche, sondern desgleichen an städtische und an Industriegebiete. Ich sprach davon, dass die Zeit für die digitale Umstellung drängt, und wir sollten, denke ich, diese letzte Phase der Wahlperiode nutzen, um gemeinsam, die Mitgliedstaaten und Europa gleichermaßen, gewisse Fortschritte zu machen, gemeinsame Fortschritte – und damit wende ich mich an die Kommission und den Rat – in Richtung einer konkreteren Antwort auf die notwendige Harmonisierung, einer Antwort, die uns, wie wir alle betont haben, eine optimale und effizientere Nutzung der digitalen Dividende ermöglichen wird. Wir wünschen uns eine enge Koordinierung auf europäischer Ebene und hoffen, dass Europa bei den internationalen Verhandlungen, die – ich glaube in Genf – aufgenommen worden sind, mit einer Stimme zu sprechen vermag. In unserem Bericht werden mehrere Punkte aufgeführt, wovon ich nur einen oder zwei herausgreifen möchte: Die Notwendigkeit einer Strategie, wie sie von der Frau Kommissarin soeben bezeichnet wurde, d. h. einer Ressourcenzuweisung, die sowohl die Akteure im audiovisuellen und im Medienbereich – die bereits aktiv sind, um die kulturelle Vielfalt zu sichern und die kulturellen Identitäten zu schützen – zufrieden stellt als auch den Erfordernissen der Telekommunikationssektoren gerecht wird und ihnen den nötigen Raum bietet, um neue Dienste sowie eine breite Palette von Technologien entwickeln zu können, die den Anforderungen neuer Verbraucher entsprechen. Zwischen Medien und Telekommunikation besteht mithin die Möglichkeit eines Zusammenspiels im Sinne einer Partnerschaft unter gleichen Rahmenbedingungen. Es gibt jedoch eine dritte Partei, die ich als weiteren Gewinner neben den anderen sehen möchte, nämlich jene Nutzer ohne Nutzungslizenz, die durch nicht gewinnorientierte Organisationen, Gebietskörperschaften, Netzwerke kleiner Gemeinden sowie Verbände von allgemeinem Interesse vertreten sind. Ein weiterer Punkt, mit dem ich zum Schluss kommen werde, Herr Präsident, und zu dem, wie auch von den Ratsvertretern betont wurde, im Parlament und zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansichten bestehen, betrifft den Umfang der Zusammenarbeit der diversen einschlägigen Instanzen. Meiner Meinung nach müssen wir einerseits – und darin ist sich das Parlament einig – die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Frequenzzuweisung achten, aber ebenso müssen wir gemeinsam die unabdingbare Notwendigkeit einer Harmonisierung anerkennen, denn wir sollten uns alle darüber im Klaren sein, dass ohne Harmonisierung, ohne Koordinierung und ohne gemeinsame Entscheidungen der wirtschaftliche und soziale Wert des Frequenzspektrums gemindert wird. Ich denke beispielsweise an den erfolgreichen und glücklichen Ausgang des GSM. Daher bin ich der Auffassung, dass wir auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Analysen, die in den verschiedenen Ländern im Rahmen nationaler Projekte zu der in unserem Bericht geforderten Dividende durchgeführt werden, auf der Grundlage einer breitestmöglichen Debatte, die in den Mitgliedstaaten geführt werden muss und an der die Akteure sowie die allgemeine Öffentlichkeit zu beteiligen sind, am Schluss, mit einer gehörigen Portion politischen Willens auf europäischer Ebene, alle zu der Erkenntnis gelangen müssen, dass eine europaweite Verwaltung dieser Ressource, die für Europa sowohl eine gesellschaftliche wie wirtschaftliche Bewährungsprobe sein wird, einen zusätzlichen Nutzen darstellt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών κάθε μέσο που επιτρέπει τη μετάδοση ομιλίας, δεδομένων και εικόνων αποτελεί σημαντικό πόρο. Γι’ αυτόν τον λόγο η ιδέα ότι σε μερικά έτη θα υπάρχει διαθέσιμη σημαντική, για να μην πω τεράστια, ποσότητα ραδιοφάσματος, με άλλα λόγια νέες συχνότητες διαθέσιμες για νέες χρήσεις, αποτελεί μια τεράστια κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και εμπορική ευκαιρία: μάλιστα, κάποιος έχει ήδη ποσοτικοποιήσει την εμπορική αξία του ψηφιακού μερίσματος. Χρειαζόμαστε, συνεπώς, μια κατάλληλη ευρωπαϊκή πολιτική, ικανή να αξιοποιήσει αυτόν τον πόρο στο μέγιστο, και να μετατρέψει την Ευρώπη σε κινητήρια δύναμη και όχι απλώς σε ένα σύνολο εθνικών πολιτικών. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ, αυτός ο πόρος ήδη αξιοποιείται με σημαντικά αποτελέσματα, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στις επιχειρήσεις εκείνων των περιοχών ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρέπει, συνεπώς, να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο –ή τέλος πάντων να ενεργήσουμε ταχέως– και ακόμη και αν η ψηφιακή μετάβαση ολοκληρωθεί το 2012 –ημερομηνία που πρέπει να τηρηθεί απόλυτα και ολοκληρωτικά– πρέπει να εστιάσουμε τώρα, χωρίς καθυστέρηση, στη μεταρρύθμιση του ραδιοφάσματος και στο ψηφιακό μέρισμα. Το ραδιοφάσμα είναι φυσικός και, συνεπώς, δημόσιος πόρος. Η αξία του πρέπει, επομένως, να αξιοποιηθεί, βεβαίως για οικονομικούς σκοπούς, αλλά έχει και κοινωνική αξία που πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του γενικού κοινού, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ευρεία προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, με την επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις πιο απομακρυσμένες περιοχές των χωρών μας και, συνεπώς, με την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος που εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο σε τόσα πολλά μέρη της Ευρώπης, και δεν αναφέρομαι μόνο σε περιοχές της υπαίθρου, αλλά και σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές. Είπα ότι ο χρόνος πιέζει για το ψηφιακό μέρισμα και θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το τελευταίο μέρος της κοινοβουλευτικής περιόδου, προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο μαζί, τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Ευρώπη. Προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο θα ήθελα να πω: προχωρήστε μαζί προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο θετικής ανταπόκρισης στην ανάγκη για εναρμόνιση, μια ανταπόκριση η οποία, όπως είπαμε όλοι, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο το ψηφιακό μέρισμα. Ελπίζουμε στον ισχυρό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ικανότητα να εκφραστούμε με ομοφωνία στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, που άρχισαν, νομίζω, στη Γενεύη. Η έκθεσή μας περιλαμβάνει διάφορα θέματα και θα ξεχωρίσω μόνο ένα ή δύο: την ανάγκη για μια επωφελή για όλους στρατηγική, όπως είπε η Επίτροπος, με άλλα λόγια μια κατανομή των πόρων που ικανοποιεί τους φορείς εκμετάλλευσης στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης– που ήδη με την παρουσία τους στον τομέα διασφαλίζουν τον πολιτιστικό πλουραλισμό και προασπίζονται τις πολιτιστικές ταυτότητες– και επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες και παρέχει επαρκή χώρο για τους τομείς των τηλεπικοινωνιών, που πρέπει να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωσης και οι τηλεπικοινωνίες μπορούν να συνεργαστούν, με συναδελφικό πνεύμα, και με ίσους όρους ανταγωνισμού. Ωστόσο, υπάρχει ένα τρίτο μέρος που θα ήθελα να δω να αναδεικνύεται νικητής όπως και τα άλλα: δηλαδή τους χρήστες, ακόμη και τους χρήστες χωρίς άδεια, που εκπροσωπούνται από φιλανθρωπικές οργανώσεις, τοπικούς φορείς, μικρά κοινοτικά δίκτυα και ενώσεις γενικού συμφέροντος. Ένα άλλο θέμα, με το οποίο θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, και για το οποίο, όπως είπαν και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, στο Κοινοβούλιο και μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, αφορά το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών στον συγκεκριμένο τομέα. Πιστεύω ότι, αφενός –και εδώ συμφωνεί το Κοινοβούλιο– πρέπει να σεβαστούμε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά την κατανομή συχνοτήτων, αλλά πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε μαζί τη ζωτική ανάγκη για εναρμόνιση, επειδή πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι αν δεν εναρμονιστούμε, αν δεν συντονιστούμε και λάβουμε κοινές αποφάσεις, η οικονομική και κοινωνική αξία του φάσματος θα ελαττωθεί. Προσωπικά, αναλογίζομαι την επιτυχημένη και ευτυχή έκβαση του GSM. Συνεπώς, με βάση αναλύσεις κόστους/ωφέλειας που διεξήχθησαν σε διάφορες χώρες, στο πλαίσιο εθνικών σχεδίων, όσον αφορά το μέρισμα που επιδιώκει η έκθεσή μας, με βάση την ευρύτερη δυνατή συζήτηση που θα διεξαχθεί στα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή τόσο των φορέων εκμετάλλευσης όσο και του γενικού κοινού, πιστεύω ότι στο τέλος, με μια μεγάλη δόση πολιτικής βούλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε την προστιθέμενη αξία της διαχείρισης αυτού του πόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που, πιστεύω, θα αποτελέσει κοινωνική, καθώς και οικονομική, πρόκληση για την Ευρώπη."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, in the telecommunications world any medium which allows the transmission of voice, data and images is a precious resource. This is why the idea that in a few years’ time there will be a significant, not to say massive, quantity of radio spectrum available, in other words new frequencies available for new uses, is a huge social and cultural opportunity as well as an economic and commercial one: in fact, someone has even quantified the commercial value of the digital dividend already. We therefore need a suitable European policy, capable of exploiting this resource to the maximum, and turning Europe into a driver and not just an assembler of national policies. As we all know, in other parts of the world, such as Japan and the USA, this resource is already being used to great effect, thereby giving businesses in those regions a competitive edge. We have therefore got some time to make up – or at any rate use rapidly – and even if the digital switchover is completed in 2012 – a date which should be absolutely and comprehensively respected – we need to focus now, without delay, on reforming the radio spectrum and on the digital dividend. The radio spectrum is a natural and hence a public resource. Its value must therefore be exploited, for economic purposes certainly, but it also has a social value which must be exploited for the benefit of the general public, for example by guaranteeing wide accessibility for all citizens, including the disadvantaged, by bringing broadband services to the most remote areas of our country and thus eliminating the digital divide which is still a feature of so many parts of Europe, and I am not just thinking of rural areas but also of urban and industrial areas. I was saying that time presses for the digital dividend and I think that we need to use this last part of the parliamentary term to make some progress together, Member States and Europe alike. To the Commission and the Council I would say: move forward together in the direction of a more positive response to the need for harmonisation, a response which, as we have all been saying, will enable us to make optimal and more effective use of the digital dividend. We are hoping for strong coordination at European level and an ability to speak with one voice in the international negotiations, which have opened, I believe, in Geneva. Our report makes various points and I will just single out one or two: the need for a win-win strategy, as the Commissioner was saying, in other words an allocation of resources which satisfies audiovisual and media operators – who are already present in the field to ensure cultural pluralism and to defend cultural identities – and also answers the needs of and provides adequate space for telecommunications sectors, which need to develop new services and a broad range of technologies to respond to new requirements from modern consumers. This means that media and telecommunications can operate together, in the spirit of colleagues, and on a level playing field. However, there is a third party who I would like to see being a winner as well as the others: namely those users, even unlicensed users, who are represented by charitable bodies, local entities, small community networks and general interest associations. Another point, with which I will conclude, Mr President, is one on which, as the Council representatives also said, there are differing views, in Parliament and between the various Member States, and that concerns the level of collaboration between the various authorities in this field. I believe that on the one hand – and here Parliament is in agreement – we must respect the responsibility of Member States in terms of allocating frequencies, but we must also assess together the vital need for harmonisation, because we should all be aware that if we fail to harmonise, if we fail to coordinate and fail to take common decisions, the economic and social value of the spectrum will be diminished. In my mind, I think of the successful and happy outcome of the GSM. Therefore, on the basis of cost/benefit analyses carried out in various countries, as part of national projects, regarding the dividend sought by our report, on the basis of the broadest possible debate to be held in the Member States, involving both operators and the general public, I believe that in the end, with a big dose of political will at European level, we must all come to recognise the added value of a Europe-wide management of this resource which will, I believe, offer a challenge to Europe both socially and economically."@en4
"Señor Presidente, Señorías, en el mundo de las telecomunicaciones, cualquier recurso que permite la transmisión de voz, datos e imágenes es un bien precioso. Por ello, la idea de que dentro de algunos años exista una gran cantidad de espectro radioeléctrico disponible, es decir, frecuencias libres y disponibles para nuevos usos, representa una gran oportunidad social y cultural, además de económica y comercial: en efecto, algunos han cuantificado ya el valor comercial del dividendo digital. Por consiguiente, debemos contar con una política adecuada a nivel europeo, que sepa valorar al máximo este recurso, que sepa hacer de Europa un motor y no sólo el denominador común de diferentes políticas nacionales. Como todos sabemos, en otras partes del mundo, y pienso en Japón y los Estados Unidos, este recurso se está utilizando ya con grandes resultados y todo ello va a suponer una ventaja competitiva indiscutible de las empresas de esas zonas del mundo. Por consiguiente, debemos recuperar el tiempo perdido —o, en cualquier caso utilizar el tiempo rápidamente— y, aunque la conversión digital se complete en Europa en 2012 —una fecha que debemos respetar por todos los medios—, debemos comprometernos al máximo, desde ahora mismo y sin demoras, sea con la reforma del espectro radioeléctrico, sea en relación con el dividendo digital. El espectro radioeléctrico es un recurso natural y, por consiguiente, un bien público. Su valor ha de utilizarse, por consiguiente, en términos económicos y también en beneficio de la colectividad, pues se trata también de un valor social, garantizando, por ejemplo, una amplia accesibilidad a todos los ciudadanos, también a los desfavorecidos, llevando los servicios de banda ancha a las zonas más remotas de nuestros países, superando así la brecha digital que aún caracteriza a buena parte de Europa, y no pienso solamente en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas e industriales. Decía que el tiempo es importante para el dividendo digital, y creo que debemos utilizar esta última fase de la legislatura para dar algunos pasos juntos: Estados miembros y Europa. A la Comisión y al Consejo diría: avancemos juntos en la dirección de una respuesta más evidente a las necesidades de armonización, que haga más eficaz y óptimo —lo hemos dicho todos— el uso del dividendo digital. Esperamos un elevado nivel de coordinación a escala europea y la capacidad de hablar con una sola voz en las negociaciones internacionales entabladas en Ginebra. Nuestro informe señala ciertas cuestiones y citaré sólo algunas de ellas: la necesidad de una estrategia beneficiosa para todas las partes, como decía la Comisaria, es decir, una asignación de los recursos que satisfaga tanto a los operadores audiovisuales y de los medios de comunicación —presentes ya hoy sobre el terreno también para garantizar el pluralismo cultural y la defensa de las identidades culturales—, como a los sectores de las telecomunicaciones, que necesitan una respuesta y un espacio adecuados para desarrollar nuevos servicios, un conjunto más amplio de tecnologías y también una respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores modernos. Todo ello significa que los medios de comunicación y el sector de las telecomunicaciones podrán funcionar juntos, en igualdad de condiciones y de forma coordinada. Pero existe un tercer elemento que me gustaría que también recogiese todos estos frutos, a saber, los usuarios, también sin licencia, representados por los órganos sin ánimo de lucro, las entidades locales, las redes de pequeñas comunidades y las asociaciones de interés general. Otra cuestión con la que desearía concluir mi intervención, señora Presidenta, es un asunto, tal como los representantes del Consejo han dicho, sobre el que existen opiniones diferentes, tanto en el Parlamento como entre los Estados miembros, y que se refiere al nivel de colaboración entre las diferentes autoridades en este ámbito. Creo que debemos conciliar por una parte —y sobre esto el Parlamento está de acuerdo— el respeto de la responsabilidad de los Estados miembros en materia de competencia de asignación del uso de las frecuencias, y, por otra, valorar también juntos la necesidad indispensable de la armonización, porque todos debemos ser conscientes de que, si no se armoniza, si no se coordina, si no se toman decisiones conjuntas, el valor del espectro se reduce tanto en términos económicos como sociales. Estoy pensando a tal efecto en el ejemplo positivo y feliz del GSM. Por consiguiente, sobre la base de un análisis coste/beneficios en los países, sobre la base de los proyectos nacionales, en relación con el dividendo que nuestro informe requiere, sobre la base del examen que se debe emprender en los Estados miembros, abierto a los operadores y a los ciudadanos, un examen lo más amplio posible, creo que todos juntos, con una gran capacidad política a escala europea, debemos poner de manifiesto el valor añadido de una gestión europea de este recurso, algo que creo que será un desafío para la economía y la sociedad europea."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, telekommunikatsiooni valdkonnas on iga meediavahend, mis võimaldab üle kanda häält, andmeid või pilti, väärtuslik ressurss. Seepärast on mõne aasta pärast meie käsutuses märkimisväärsel, et mitte öelda tohutul määral raadiospektrit, teisisõnu, uusi sagedusi uuel viisil kasutamiseks, mis kujutab endast tohutut sotsiaalset ja kultuurilist, samas ka majanduslikku ja kaubanduslikku võimalust: tegelikult on digitaalse dividendi väärtus juba väljagi arvutatud. Sel põhjusel vajame me sobivat Euroopa poliitikat, mis võimaldaks ressurssi maksimaalselt ära kasutada ja mis teeks Euroopast riiklike poliitikate motiveerija, mitte vaid nende poliitikate kokkukoguja. Nagu me teame, kasutatakse mujal maailmas, näiteks Jaapanis ja USAs seda ressurssi tõhusalt, mis annab nende piirkondade ettevõtetele konkurentsieelise. Me peame seega kaotatud aja tagasi tegema – või vähemalt aega ära kasutama – isegi kui üleminek digitaalsele ringhäälingule lõpetatakse 2012. aastal – tähtaeg, millest peaks kindlasti täpselt ja üleüldiselt kinni pidama – peame viivitamatult keskenduma raadiospektri reformile ja digitaalsele dividendile. Raadiospekter on looduslik ja seega avalik ressurss. Kindlasti tuleb seda väärtust ära kasutada majanduslikul eesmärgil, kuid sel on ka sotsiaalne väärtus, mida on tarvis kasutada avalikkuse huvides, tagades laialdane juurdepääs kõigile kodanikele, sealhulgas vähem eelistatud elanikkonnale, pakkudes lairibateenust maapiirkondade äärealadel ja kõrvaldades sel viisil digitaalne lõhe, mis siiani iseloomustab paljusid Euroopa alasid, ning ma pean silmas mitte vaid maapiirkondi, vaid ka linna- ja tööstuslikke piirkondi. Ütlesin enne, et digitaalse dividendiga seonduvalt sunnib aeg meid tagant ja ma arvan, et me peame selle parlamendikoosseisu ametiaja lõpuosa kasutama edasiliikumiseks, liikmesriigid ja Euroopa üheskoos. Komisjonile ja nõukogule ütleksin: liikuge koos edasi suunas, mis vastaks ühtlustamise vajadusele ja mis võimaldaks meil optimaalselt ja tõhusamalt kasutada digitaalset dividendi. Loodame tugevat koostööd Euroopa tasandil ja võimet esineda ühise seisukohaga rahvusvahelistel läbirääkimistel, mis usun, et algasid Genfis. Meie raport sisaldab mitmeid mõtteid, millest ma tõstaksin esile vaid mõne: vajadus kõigile kasuliku strateegia järele, nagu volinik ütles, teisisõnu, ressursi jaotamine viisil, mis rahuldaks nii audiovisuaal- kui ka meediaoperaatoreid – kes on valdkonnas juba esindatud, et tagada kultuuriline pluralism ja kaitsta kultuurilist identiteeti – ja arvestaks telekommunikatsioonisektoriga ning pakuks sellele piisavalt ruumi, et ettevõtetel oleks võimalik välja arendada uusi teenuseid ja laia valikut tehnoloogiaid, et rahuldada kaasaegsete tarbijate uusi nõudmisi. See tähendab, et meedia ja telekommunikatsioonisektor saavad kolleegidena võrdsetel alustel koos tegutseda. Siiski on ka kolmas osaline, keda ma meelsasti näeksin teistega sarnaselt kasu saamas: nimelt kasutajad, isegi litsentsita kasutajad, keda esindavad heategevuslikud organisatsioonid, piirkondlikud üksused, väikesed ühenduse võrgustikud ja üldist huvi esindavad liidud. Sooviksin lõpetada, proua juhataja, punktiga, mille suhtes, nagu ka nõukogu esindaja mainis, parlamendis ja ka liikmesriikide vahel arvamused lahknevad, ning see puudutab selles valdkonnas tegutsevate erinevate asutuste koostööd. Usun, et ühelt poolt peame me – ka parlament nõustub sellega – austama liikmesriikide vastutust sageduste jaotamisel, kuid samas peame me koos hindama vajadust ühtlustamise järele, sest peame endale teadvustama, et juhul kui me ei suuda ühtlustada, koordineerida ja ühiseid otsuseid vastu võtta, vähendame me sellega spektri majanduslikku ja sotsiaalset väärtust. Mõtlen siinjuures lühisõnumitega seonduva eduka tulemuse peale. Tuginedes tasuvusanalüüsile, mis viiakse meie raportis käsitletava dividendiga seoses riiklike projektide osana läbi erinevates riikides, ja liimesriikides peetavatele laiapõhjalistele aruteludele, mis hõlmavad nii operaatoreid kui ka avalikkust, usun, et näidates üles poliitilist tahet Euroopa tasandil, peame me kõik lõpuks tunnustama lisaväärtust, mida annab üleeuroopaline haldamine ressursi puhul, mis minu arvates esitab Euroopale nii sotsiaalse kui ka majandusliku väljakutse."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, televiestinnän maailmassa kaikki välineet, joiden avulla voidaan lähettää ääntä, tietoa ja kuvia, ovat arvokkaita resursseja. Tämän takia ajatus siitä, että muutaman vuoden kuluttua on saatavilla huomattava, ellei jopa valtava määrä radiotaajuuksia, toisin sanoen uusia taajuuksia uusiin käyttöihin, on valtava sosiaalinen ja kulttuurinen mahdollisuus sekä taloudellinen ja kaupallinen mahdollisuus: joku on jo itse asiassa jopa määrittänyt taajuusylijäämän kaupallisen arvon. Tarvitsemme siksi sopivaa Euroopan unionin politiikkaa, jolla voidaan hyödyntää näitä resursseja mahdollisimman paljon, ja tehdä Euroopasta liikkeellepaneva voima eikä pelkästään kansallisten politiikkojen kokoaja. Kuten me kaikki tiedämme, maailman muissa osissa, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa, näitä resursseja käytetään jo hyvin tehokkaasti ja annetaan siten kyseisten alueiden liikeyrityksille etulyöntiasema. Meillä on siksi jonkin verran aikaa sopia – tai ainakin käsitellä nopeasti – ja vaikka digitalisointi olisi vuonna 2012 loppuun saatettu – päivämäärä, jota pitäisi noudattaa ehdottomasti ja kattavasti – meidän on nyt viivytyksettä keskityttävä radiotaajuuksien uudistamiseen ja taajuusylijäämään. Radiotaajuudet ovat luonnollisia ja siten julkisia resursseja. Niiden arvoa on siksi hyödynnettävä tietysti taloutta varten, mutta niillä on myös yhteiskunnallinen arvo, jota on hyödynnettävä kansalaisten hyväksi esimerkiksi takaamalla laaja saatavuus kaikille kansalaisille, myös vammaisille, viemällä laajakaistapalvelut valtioidemme syrjäisimmille alueille ja poistamaan siten digitaalisen kahtiajaon, joka on edelleen ominaista monille Euroopan osille, enkä ajattele vain maaseutua vaan myös kaupunki- ja teollisuusalueita. Sanoin, että taajuusylijäämän osalta aika on vähissä, ja minun mielestäni meidän on käytettävä tämä parlamenttikauden loppuosa siihen, että etenemme yhdessä, jäsenvaltiot ja Euroopan unioni. Komissiolle ja neuvostolle sanoisin, että edetkää yhdessä siihen suuntaan, että yhtenäistämisen tarpeeseen vastattaisiin myönteisemmin, niin että, kuten me kaikki olemme sanoneet, voisimme käyttää taajuusylijäämää mahdollisimman hyvin ja entistä tehokkaammin. Toivomme, että Euroopan tason koordinointi on tehokasta ja että voimme esiintyä yhtenäisesti kansainvälisissä neuvotteluissa, jotka on uskoakseni aloitettu Genevessä. Mietinnössämme esitetään monia kohtia, ja otan niistä esiin vain pari: kuten komission jäsen sanoi, tarvitaan kaikkia hyödyttävä tilanne, toisin sanoen resurssien jakaminen niin, että se tyydyttää audiovisuaalisen alan ja tiedotusvälineiden toimijoita – jotka jo ovat alalla taatakseen kulttuurin moniarvoisuuden ja puolustaakseen kulttuuri-identiteettejä – ja että vastataan televiestintäalan tarpeisiin ja tarjotaan sille riittävästi toiminta-alaa, sillä alalla on kehitettävä uusia palveluja ja monia teknologioita nykyaikaisten kuluttajien uusiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Tämä tarkoittaa, että tiedotusvälineet ja televiestintä voivat toimia yhdessä toverillisesti tasavertaisin toimintaedellytyksin. On kuitenkin myös kolmas osapuoli, jonka haluaisin hyötyvän toisten lailla tilanteesta: nimittäin ne käyttäjät, jopa ilman lisenssiä toimivat käyttäjät, joita hyväntekeväisyyselimet, paikalliset järjestöt, pienet yhteisöverkot ja yleishyödylliset yhdistykset edustavat. Toinen kohta, johon päätän puheenvuoroni, arvoisa puhemies, on se, kuten neuvoston edustajat myös sanoivat, että parlamentissa ja eri jäsenvaltioiden välillä on erilaisia näkemyksiä, ja se koskee tämän alan eri viranomaisten välisen yhteistyön tasoa. Minun mielestäni toisaalta – ja tästä parlamentissa on yhteisymmärrys – meidän on kunnioitettava jäsenvaltioiden vastuuta taajuuksien jakamisessa, mutta meidän on myös arvioitava yhdessä ratkaisevaa tarvetta yhtenäistämiselle, koska meidän kaikkien pitäisi tietää, että jos laiminlyömme yhtenäistämisen, jos laiminlyömme koordinoimisen ja laiminlyömme yhteisten päätösten tekemisen, taajuuksien taloudellinen ja yhteiskunnallinen arvo vähenee. Ajattelen mielessäni GSM:n onnistunutta ja onnellista lopputulosta. Eri valtioissa kansallisten hankkeiden osana mietinnössämme tarkoitetusta ylijäämästä tehtyjen kustannus-hyötyanalyysien perusteella ja jäsenvaltioissa järjestettävien mahdollisimman laajojen keskustelujen, joihin sekä operaattorit että yleisö osallistuvat, perusteella uskon, että suurella annoksella Euroopan tason vahvaa poliittista tahtoa me kaikki voimme lopulta tunnustaa lisäarvon, joka saadaan hallinnoimalla Euroopan laajuisesti näitä resursseja, jotka minun mielestäni tarjoavat Euroopalle sekä yhteiskunnallisen että taloudellisen haasteen."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans le monde des télécommunications, tout médium permettant la transmission de la voix, de données et d'images est une ressource précieuse. C'est pourquoi l'idée que, dans quelques années, une énorme quantité de spectre radio deviendra disponible, c'est-à-dire de nouvelles fréquences disponibles pour de nouvelles utilisations, représente une opportunité sociale et culturelle considérable autant qu'une opportunité commerciale et économique: en fait, la valeur commerciale du dividende numérique a déjà été quantifiée. Nous avons donc besoin d'une politique européenne adéquate, capable d'exploiter cette ressource au maximum et de faire de l'Europe un moteur et pas simplement un rassembleur de politique nationale. Nous savons tous que cette ressource est déjà largement utilisée dans d'autres parties du monde comme le Japon et les USA, ce qui donne un avantage concurrentiel aux entreprises de ces régions. Nous devons donc rattraper le temps perdu, ou du moins accélérer la cadence, et même si le passage au numérique est complété en 2012, une date que nous devons absolument respecter, nous devons nous concentrer dès à présent sur la réforme du spectre radio et sur le dividende numérique. Le spectre radio est une ressource naturelle et donc publique. Sa valeur doit donc être exploitée, à des fins économiques bien sûr, mais il a aussi une valeur sociale qui doit être exploitée au profit de la population, par exemple en garantissant un large accès à tous les citoyens, y compris les citoyens défavorisés, en proposant les services à haut débit jusque dans les régions les plus reculées de notre pays et donc en éliminant le fossé numérique qui caractérise encore de si nombreuses parties de l'Europe, et je ne pense pas simplement aux régions rurales mais aussi aux régions urbaines et industrielles. J'ai déjà dit que le temps pressait pour le dividende numérique, et je pense que nous devons mettre à profit cette dernière partie de la législature pour progresser ensemble, les États membres et l'Europe. À la Commission et au Conseil, je dirais ceci: avancez ensemble dans la direction d'une réponse plus positive au besoin d'harmonisation, une réponse qui comme nous l'avons tous dit, nous permettra d'utiliser le dividende numérique de façon plus efficace et optimale. Nous espérons une coordination forte au niveau européen et la capacité de parler d'une même voix dans les négociations internationales, qui ont débuté, je pense, à Genève. Notre rapport aborde de nombreux points, et je me contenterai d'en mettre un ou deux en évidence: la nécessité d'une stratégie gagnant-gagnant, comme le disait Madame la Commissaire, en d'autres termes une allocation des ressources qui satisfasse les opérateurs audiovisuels et les médias (qui sont déjà présents dans le domaine pour garantir le pluralisme culturel et pour défendre les identités culturelles) tout en répondant aux besoins du secteur des télécommunications et en lui laissant l'espace nécessaire pour développer de nouveaux services et un large éventail de technologies visant à satisfaire les attentes des consommateurs modernes. Cela signifie que les médias et les télécommunications peuvent fonctionner ensemble, dans un esprit de collégialité et sur un terrain de jeu régulier. Mais il y a également un troisième groupe qui doit lui aussi sortir gagnant, comme les autres: à savoir les utilisateurs, même sans licence, qui sont représentés par des organisations caritatives, des entités locales, des petits réseaux communautaires et des associations d'intérêt général. Un autre point sur lequel je conclurai, Monsieur le Président, est un aspect sur lequel, comme l'ont mentionné également les représentants du Conseil, les opinions du Parlement et des différents États membres diffèrent. Il s'agit du niveau de collaboration entre les différentes autorités dans ce domaine. Je pense que, d'un côté (et le Parlement est d'accord avec cela), nous devons respecter la compétence des États membres en termes d'allocation des fréquences, mais nous devons également évaluer ensemble la nécessité vitale d'une harmonisation, parce que nous devons tous être conscients que si nous ne parvenons pas à harmoniser, si nous ne parvenons pas à nous coordonner et à prendre des décisions communes, la valeur économique et sociale du spectre s'en trouvera diminuée. Je pense notamment à la réussite que nous avons connue en matière de GSM. Donc, sur la base d'analyses coûts/bénéfices réalisées dans différents pays dans le cadre de projets nationaux et concernant le dividende visé par notre rapport, sur la base du débat le plus large possible à organiser dans les États membres, impliquant aussi bien les opérateurs que le grand public, je pense qu'en fin de compte, avec une bonne dose de volonté politique au niveau européen, nous devons tous comprendre la valeur ajoutée d'une gestion à l'échelle européenne de cette ressource qui, je pense, présentera un défi à l'Europe au niveau social comme au niveau économique."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, a távközlés világában értékes forrás minden olyan médium, ami lehetővé teszi hang, adat és képek továbbítását. Ennélfogva az a gondolat, hogy néhány éven belül jelentős mennyiségben, mondhatni tömegesen fog rendelkezésünkre állni rádióspektrum, más szavakkal új frekvencia új felhasználók számára, hatalmas társadalmi, kulturális, és egyben gazdasági és kereskedelmi lehetőséget jelent: valaki már meg is határozta a digitális többlet kereskedelmi értékét. Szükségünk van tehát egy megfelelő európai politikára, amely képes ezt a forrást a lehető legjobban kiaknázni, és Európának a nemzeti politikák terén irányító szerepet biztosítani a jelenlegi összegyűjtő szerep helyett. Mint az valamennyiünk előtt ismert, a világ más részein, például Japánban és az USA-an ezt a forrást már igen eredményesen használják, így az érintett területek vállalkozásai versenyelőnyhöz jutnak. Be kell hát hoznunk az időt – vagy mindenesetre gyorsan kell felhasználnunk –, és ha a digitális átállás be is fejeződik 2012-ben – ezt a határidőt feltétlenül és mindenre kiterjedően be kell tartani –, most akkor is haladéktalanul a digitális többletre és arra kell összpontosítanunk, hogy megreformáljuk a rádiófrekvenciákat. A rádiófrekvencia természetes, és mint ilyen, állami erőforrás. Értékét tehát ki kell aknázni, természetesen gazdasági célokra, van ugyanakkor társadalmi értéke is, amit a nagyközönség javára kell kiaknázni például úgy, hogy minden polgár számára biztosítjuk a széles körű hozzáférést – beleértve a fogyatékkal élőket is –, valamint azzal, hogy a szélessávú szolgáltatásokat elvisszük az ország legtávolabbi pontjaira is, felszámolva ezzel a digitális szakadékot, amely Európának még mindig sok területére jellemző, és most nemcsak a vidéki területekre gondolok, hanem a városi és ipari területekre is. Említettem, hogy a digitális többlet terén sürget az idő, és úgy vélem, hogy ennek a parlamenti ciklusnak az utolsó részét ki kell használnunk arra, hogy haladást érjünk el, így együtt, a tagállamok és Európa. A Bizottságnak és a Tanácsnak azt mondanám: haladjanak előre együtt egy olyan irányba, ahol pozitívabb választ adnak a harmonizáció igényére, egy olyan választ, amely, mint azt mindannyian elmondtuk, lehetővé teszi számunkra a digitális többlet optimális és hatékonyabb kihasználását. Bízunk egy szoros európai szintű koordinációban, és abban, hogy képesek leszünk egységes álláspontot képviselni a nemzetközi tárgyalásokon, amelyek, úgy hiszem, Genfben kezdődtek meg. Jelentésünkben sok különböző megállapítás szerepel, és én csak egyet vagy kettőt választok ki közülük: a mindenki számára nyerő stratégia szükségességét, ahogy a biztos úr mondta, más szavakkal az erőforrások olyan elosztását, amely kielégíti az audiovizuális és média üzemeltetőket – akik már jelen vannak a területen, hogy biztosítsák a kulturális pluralizmust és védelmezzék a kulturális identitást –, ugyanakkor megválaszolja a távközlési ágazatok igényeit és megfelelő teret biztosít a számukra, hiszen ezeknek az ágazatoknak új szolgáltatásokat és technológiák széles skáláját kell kifejleszteniük ahhoz, hogy napjaink fogyasztóinak új igényeit kielégítsék. Ez azt jelenti, hogy a média és a távközlés a kollegialitás szellemében és azonos feltételek mellett tud együttműködni. Van azonban egy harmadik fél, akit ugyanúgy szeretnék győztesnek látni, mint a többieket: nevezetesen azokat a felhasználókat, még az engedély nélkülieket is, akiket a jótékonysági testületek, helyi szervezetek, kisközösségi hálózatok és általános érdekű egyesületek képviselnek. Van még egy pont, amivel be is fejezem, Elnök úr, egy olyan kérdés, amiről – mint azt a Tanács képviselői is elmondták –, eltérnek a vélemények a Parlamentben és a különböző tagállamok között, és ami a területen működő különböző hatóságok közötti együttműködés szintjét érinti. Úgy vélem, hogy egyfelől – és ebben a Parlament is egyetért – tiszteletben kell tartanunk, hogy a frekvenciák kiosztása a tagállamok felelőssége, ugyanakkor közösen kell megállapítanunk, hogy a harmonizáció elengedhetetlenül szükséges, mert valamennyiünknek tudatában kell lennie, hogy harmonizáció nélkül, koordináció nélkül és közös döntések nélkül kisebb lesz a frekvenciaspektrum gazdasági és társadalmi értéke. Én a GSM sikeres és szívderítő eredményére gondolok. A különböző országokban nemzeti projektek keretében költség–haszon elemzéseket végeztek a jelentésünkben tárgyalt többletre vonatkozóan; úgy gondolom, hogy ezek alapján, valamint a tagállamokban az üzemeltetők és a nagyközönség bevonásával, a lehető legszélesebb körben lefolytatandó vita alapján végül egy jókora adag európai szintű politikai akarat segítségével valamennyiünknek fel kell ismernie, milyen hozzáadott értéket képvisel ennek az erőforrásnak az egész Európára kiterjedő kezelése, ami, úgy hiszem, társadalmi és gazdasági értelemben egyaránt kihívást jelent Európa számára."@hu11
"Gerb. Pirmininke, ponios ir ponai, telekomunikacijų pasaulyje bet kokia priemonė, leidžianti perduoti garsą, duomenis ir vaizdus, yra vertingas šaltinis. Todėl idėja, kad per kelerius metus bus prieinamas gana didelis, nors ir ne masyvus, radijo bangų spektro kiekis, kitaip tariant, naujiems vartotojams bus suteikta naujų dažnių, yra milžiniška socialinė ir kultūrinė, o taip pat ekonominė ir komercinė galimybė. Tiesą sakant, kažkas netgi jau įvertino komercinę „skaitmeninio dividendo“ vertę. Todėl mums reikia tinkamos Europos politikos, kuri padėtų maksimaliai išnaudoti šį naudingą šaltinį ir paversti Europą varančiąja jėga, o ne tik valstybinių politikų rinkėja. Kaip visi žinome, kitose pasaulio dalyse, pvz., Japonijoje ir JAV, šis šaltinis jau efektyviai naudojamas, ir verslo įmonėms tuose regionuose suteikiamas konkurentinis pranašumas. Todėl turime laiko pasiruošti ir net jei perėjimas prie skaitmeninio transliavimo bus pabaigtas 2012 m. (šios datos turime neabejotinai ir visais atžvilgiais paisyti), jau dabar turime nedelsdami sutelkti dėmesį į radijo bangų spektro reformą ir „skaitmeninį dividendą“. Radijo bangų spektras yra natūralus, todėl viešas šaltinis. Todėl jo teikiama nauda reikia naudotis, ekonominiais tikslais, žinoma. Tačiau šis šaltinis teikia ir socialinės naudos, kuria reikia panaudoti plačiosios visuomenės reikmėms, pvz., garantuojant platų priėjimą visiems piliečiams, įskaitant ir socialiai nuskriaustuosius, teikiant plačiajuostės radijo signalų sistemos paslaugas tolimiausiuose šalies regionuose, taip panaikinant skaitmeninę atskirtį, kuri vis dar būdinga daugelyje Europos dalių, ir aš kalbu ne tik apie kaimo vietoves, bet ir apie miesto ir pramoninius regionus. Kaip jau minėjau, „skaitmeninio dividendo“ srityje laikas mus spaudžia ir likusią šios kadencijos dalį turime paskirti pažangai, kurios siekti turime visi kartu – valstybės narės ir visa Europa. O Komisijai ir Tarybai norėčiau pasakyti: judėkite į priekį formuodami teigiamą požiūrį į harmonizacijos poreikį, nes toks požiūris, kaip visi jau esame sakę, leis optimaliai ir efektyviai išnaudoti „skaitmeninį dividendą“. Tikimės tvirto koordinavimo Europos mastu ir sugebėjimo kalbėti vienu balsu tarptautinėse derybose, kurios prasidėjo Ženevoje. Mūsų pranešime svarstomi įvairūs klausimai ir aš norėčiau išskirti vieną ar du. Pirma, tai visiems naudingos strategijos poreikis. Kaip sakė Komisijos narė, išteklius turime paskirstyti taip, kad būtų patenkinti ir garso ir vaizdo medžiagos ir žiniasklaidos operatoriai, kurie šioje srityje yra tam, kad užtikrintų kultūrinį pliuralizmą ir gintų kultūrinį identiškumą. Be to, reikia patenkinti ir telekomunikacijų sektorių poreikius ir skirti jiems pakankamai erdvės tam, kad jie galėtų plėtoti naujas paslaugas ir naudoti įvairias technologijas reaguodami į naujus šiuolaikinių vartotojų reikalavimus. Tai reiškia, kad žiniasklaidos ir telekomunikacijų operatoriai gali dirbti kartu kaip kolegos, padėdami vieni kitiems tarsi žaidėjai futbolo aikštelėje. Vis dėlto matau dar ir trečiąją šalį, kuri kaip ir kitos turi gauti atitinkamą naudą. Tai vartotojai, net ir nelegalūs, kuriems atstovauja labdaringos institucijos, vietiniai subjektai, nedideli bendruomenės tinklai ir bendrų interesų asociacijos. Kitas klausimas, kuriuo ir baigsiu savo pasisakymą, gerb. Pirmininke, kaip sakė Tarybos atstovai, yra labai skirtingai vertinamas Parlamente ir įvairiose valstybėse narėse ir tai susiję su bendradarbiavimo lygiu tarp įvairių valdžios institucijų šioje srityje. Manau, kad turime gerbti valstybių narių atsakomybę dažnių paskirstymo srityje – ir su tuo sutinka Parlamentas, – tačiau taip pat turime kartu įvertinti harmonizacijos poreikį, nes visi turime suprasti, kad jei nesugebėsime suderinti veiklos, jei nesugebėsime jos koordinuoti ir priimti bendrų sprendimų, ekonominė ir socialinė radijo bangų spektro vertė sumažės. Mąstau apie sėkmingus ir vykusius GSM rezultatus. Todėl remiantis įvairiose šalyse atliktomis mūsų pranešime siekiamo „dividendo“ išlaidų ir naudos analizėmis, kurios buvo sudėtinės valstybinių projektų dalys, o taip remiantis kiek įmanoma platesnėmis valstybėse narėse vykdytinomis diskusijomis, kuriose dalyvautų tiek operatoriai, tiek plačiosios visuomenės atstovai, galiausiai sukurdami didžiulę politinę valią Europos mastu visi suprasime šio šaltinio valdymo Europos mastu teikiamą papildomą naudą, nors tai, mano nuomone, ir yra didžiulis iššūkis Europai tiek socialiniu, tiek ir ekonominiu atžvilgiu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, telekomunikāciju pasaulē jebkurš mēdijs, kas ļauj pārraidīt balsi, datus un attēlus, ir vērtīgs resurss. Tādēļ ideja, ka pēc dažiem gadiem būs ievērojams, lai neteiktu, milzīgs daudzums pieejama radiofrekvenču spektra, citiem vārdiem sakot, būs pieejamas jaunas frekvences jaunai izmantošanai, ir milzīga sociāla, kultūras, kā arī ekonomiska un komerciāla iespēja. Faktiski daži jau ir noteikuši digitālo dividenžu komerciālo vērtību. Tādēļ mums ir nepieciešama piemērota Eiropas politika, kas spēj maksimāli izmantot šo resursu un pārvērš Eiropu par dzinēju, un ne tikai par valstu politiku apkopotāju. Kā mēs visi zinām, citās pasaules daļās, kā Japānā un ASV, šo resursu jau izmanto ļoti efektīvi, tādējādi dodot šo reģionu uzņēmumiem konkurētspēju. Tādēļ mums ir jāiegūst laiks, lai sagatavotos, vai jebkurā gadījumā, ātri izmantotu – un pat ja digitālā pārslēgšanās tiks pabeigta 2012. gadā – termiņā, kas absolūti un visaptveroši jārespektē, mums tagad bez kavēšanās jāpievēršas radiofrekvenču spektra reformēšanai un digitālajai dividendei. Radiofrekvenču spektrs ir dabisks un tāpēc publisks resurss. Tādēļ tā vērtība ir jāizmanto noteikti ekonomikas nolūkos, bet tam ir arī sociālā vērtība, kas jāizmanto vispārējās sabiedrības labā, piemēram, garantējot plašu piekļuvi visiem iedzīvotājiem, tostarp maznodrošinātajiem, ieviešot platjoslas pakalpojumus visattālākajās mūsu valsts nomalēs un tādējādi mazinot digitālo plaisu, kas joprojām ir raksturīga tik daudzām Eiropas daļām, un es nedomāju tikai par lauku teritorijām, bet arī par pilsētu un rūpnieciskajām teritorijām. Es teicu, ka laiks steidzina uz digitālo dividendi un es domāju, ka mums ir jāizmanto šī parlamentārā sasaukuma atlikusī daļa, lai kopīgi progresētu gan dalībvalstis, gan Eiropa kopumā. Komisijai un Padomei es vēlos teikt: Virzieties kopīgi virzienā uz pozitīvāku atbildi nepieciešamībai pēc saskaņošanas, uz atbildi, kas, kā mes visi esam teikuši, dos mums iespēju optimālāk un efektīvāk izmantot digitālo dividendi. Mēs ceram uz spēcīgu koordinēšanu Eiropas līmenī un uz iespēju runāt vienā balsī starptautiskajās sarunās, kuras, es uzskatu, ir sākušās Ženēvā. Mūsu ziņojums uzsver vairākus punktus, un es izcelšu tikai vienu vai divus. Nepieciešamību pēc stratēģijas, no kuras iegūst visi, kā Komisārs sacīja, jeb citiem vārdiem, pēc resursu piešķiršanas, kas apmierina audiovizuālos un mēdiju operatorus – kas jau darbojas šajā nozarē, lai nodrošinātu kultūru plurālismu un aizstāvētu kultūru identitātes – un arī atbilst telekomunikāciju nozares vajadzībām un nodrošina tai atbilstošu vietu, kas nepieciešama, lai veidotu jaunus pakalpojumus un plašu tehnoloģiju klāstu, tādējādi reaģējot uz moderno patērētāju jaunajām prasībām. Tas nozīmē, ka mēdiji un telekomunikācijas var darboties kopā, koleģiālā noskaņojumā un pēc vienādiem spēles noteikumiem. Tomēr ir trešā puse, kuru es vēlētos redzēt kā ieguvēju vienlīdz ar citiem: Proti, tos lietotājus, pat nelicencētus lietotājus, kurus pārstāv labdarības organizācijas, vietējās struktūras, mazus kopienu tīklus un vispārēju interešu asociācijas. Vēl viena lieta, ar kuru es beigšu, Priekšsēdētāja kungs, ir tā, par kuru, kā minēja arī Padomes pārstāvji, ir atšķirīgi uzskati Parlamentā un dažādu dalībvalstu vidū, un tā attiecas uz sadarbības līmeni starp dažādām iestādēm šajā jomā. Es uzskatu, ka no vienas puses un šeit Parlaments piekrīt, ka mums jārespektē dalībvalstu atbildība par frekvenču piešķiršanu, bet mums kopīgi jānovērtē vitālā nepieciešamība pēc saskaņošanas, jo mums visiem jāapzinās, ja mums neizdosies saskaņošana, ja mums neizdosies noordinēšana un kopīgu lēmumu pieņemšana, radiofrekvenču spektra ekonomiskā un sociālā vērtība mazināsies. Manuprāt, es domāju par sekmīgu un veiksmīgu iznākumu. Tādēļ balstoties uz izmaksu un labumu analīzi, kas veikta dažādās valstīs nacionālo projektu ietvaros, uz dividendi, uz kuru tiecas mūsu ziņojums, uz visplašākajām debatēm, kam jānotiek dalībvalstīs un kurās piedalās gan operatori, gan vispārējā publika, es uzskatu, ka beigās, ar lielu politiskās gribas devu Eiropas līmenī, mēs visi nonāksim pie tā, ka atzīsim pievienoto vērtību, kādu rada šī resursa vadība Eiropas mērogā un kurs, es uzskatu, piedāvās Eiropai gan sociālu, gan ekonomisku izaicinājumu."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mondo delle telecomunicazioni ogni risorsa che consente la trasmissione di voci, dati e immagini è un bene prezioso. Ecco perché l'idea che ci sarà in giro, tra qualche anno, una notevole e addirittura una grande quantità spettro radio, cioè di frequenze libere e disponibili per nuovi usi, rappresenta una grande opportunità sociale e culturale oltre che economica e commerciale: c'è infatti chi ha ben quantificato già il valore commerciale del dividendo digitale. Dobbiamo avere dunque una politica adeguata a livello europeo, che sappia valorizzare al massimo questa risorsa, che sappia insomma fare dell'Europa un e non un assemblatore di tante politiche nazionali. È noto infatti che in altre aree del mondo, penso al Giappone, agli USA, si sta già utilizzando con grande risultato questa risorsa e tutto ciò va a segnare un vantaggio competitivo e indiscusso delle aziende di queste aree del mondo. C'è dunque un tempo da recuperare – o comunque da utilizzare rapidamente – e anche se lo del digitale sarà completato in Europa nel 2012 – data che va assolutamente e tassativamente rispettata – noi dobbiamo già ora, senza indugi, impegnarci al massimo sia per la riforma dello spettro radio che sul dividendo digitale. Lo spettro radio è una risorsa naturale e quindi un bene pubblico. Il suo valore deve essere utilizzato dunque sia per uno sfruttamento economico, ma anche a vantaggio della collettività, quindi un valore sociale, ad esempio garantendo una larga accessibilità a tutti i cittadini, anche a quelli svantaggiati, portando servizi a banda larga nelle aree più remote del nostro paese e con ciò superando quel divario digitale che ancora caratterizza tante parti dell'Europa, e non penso solo alle aree rurali ma anche ad aree urbanizzate e industriali. Dicevo che il tempo è importate per il dividendo digitale e io penso che dobbiamo utilizzare quest'ultima fase della legislatura per fare qualche passo avanti insieme: Stati membri ed Europa. Lo dico alla Commissione e al Consiglio: passi avanti insieme, nella direzione di una più evidente risposta alle esigenze di armonizzazione, che renda più efficace ed ottimale – l'abbiamo detto tutti – l'uso del dividendo digitale. Auspichiamo un forte coordinamento in sede europea e la capacità di parlare una sola voce nei negoziati internazionali aperti, penso, a Ginevra. La nostra relazione segna alcuni punti. Ne cito solo qualcuno: la necessità di una strategia come diceva il Commissario, cioè una destinazione delle risorse che soddisfi sia gli operatori dell'audiovisuale e dei media – oggi già presenti sul campo anche per garantire pluralismo culturale e difesa delle identità culturali – sia anche per una risposta e uno spazio adeguato a settori delle telecomunicazioni che hanno bisogno di sviluppare nuovi servizi, una più ampia rete di tecnologie e anche una risposta a nuove esigenze dei moderni consumatori. Ciò significa che media e telecomunicazioni potranno giocare insieme, in parità e in collegamento. Ma c'è un terzo soggetto che io vorrei vedere vincitore accanto a questi: sono quegli utenti anche senza licenza, che sono rappresentati dai dalle realtà locali, dalle reti delle piccole comunità dei territori e dalle associazioni di interesse generale. Un altro punto, e mi avvio a concludere, Presidente, è quello su cui, l'hanno detto anche i rappresentanti del Consiglio, ci sono anche opinioni differenti, in Parlamento come tra i diversi Stati membri, e riguarda cioè il livello di collaborazione tra le diverse responsabilità che vi sono in questa materia. Io credo che dobbiamo, da un lato conciliare – e su questo il Parlamento è convenuto – sia, diciamo, il rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di competenza di assegnazione dell'uso delle frequenze ma anche valorizzare insieme quella necessità indispensabile di armonizzazione, perché tutti dobbiamo capire che se non ci si armonizza, se non ci si coordina, se non si decide insieme anche il valore dello spettro si riduce economicamente e socialmente. Penso all'esempio positivo e felice del GSM. Allora, sulla base di analisi dei costi/benefici nei paesi, sulla base di progetti nazionali, sul dividendo che la nostra relazione richiede, sulla base di tutta una discussione che si deve fare negli Stati, aperta agli operatori, ai cittadini, la più larga possibile, io credo che tutti insieme alla fine, con una forte capacità anche politica a livello europeo, dobbiamo evidenziare il valore aggiunto di una gestione europea di questa risorsa e anche questa credo sia una sfida per l'economia e la società europea."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in de wereld van de telecommunicatie is elk medium waarmee geluid, gegevens en beelden kunnen worden overgedragen een kostbaar goed. Om die reden opent het feit dat er over een aantal jaren een grote, zoniet enorme hoeveelheid radiospectrum beschikbaar komt - met andere woorden nieuwe frequenties voor nieuwe toepassingen - brede sociale en culturele horizonten alsook enorme kansen voor het bedrijfsleven en de economie als geheel. Er is zelfs al iemand geweest die een berekening heeft gemaakt van de commerciële waarde van het digitale dividend. Dit vraagt dus om een gedegen Europees beleid waarmee deze kans tot een maximum kan worden uitgebuit en waarmee Europa de drijvende kracht wordt achter het nationale beleid, en niet slechts een instantie die nationaal beleid samenbindt. Zoals we allemaal wel weten wordt het vrijgekomen radiospectrum in andere delen van de wereld, zoals Japan en de VS al met succes ingezet. Het bedrijfsleven aldaar beschikt hiermee over een concurrentieel voordeel. We hebben dus het een en ander in te halen, en wel zo snel mogelijk. En ook al is de digitale omschakeling pas in 2012 volledig een feit - een datum overigens die absoluut en volledig dient te worden nageleefd - dienen we nu al, zonder dralen, onze tanden te zetten in de hervorming van het radiospectrum en in het digitale dividend. Het radiospectrum is een natuurlijke en om die reden publieke economische hulpbron. De waarde ervan dient te gelde te worden gemaakt, dat zeker, maar moet ook sociale doelen dienen ten behoeve van de bevolking. Denkt u daarbij aan zaken als het waarborgen van snelle internettoegang voor elke burger, inclusief de minderbedeelden, door ook in de meest afgelegen delen van onze landen breedbandinternet aan te leggen, waarmee de digitale kloof die nog in grote delen van Europa aanwezig is, gedicht kan worden. Ik denk daarbij niet alleen aan plattelandsgebieden, maar ook aan stedelijke en industriële gebieden. Ik zei al dat de tijd dringt voor het digitale dividend. We dienen dit laatste deel van onze zittingsperiode dan ook te benutten om als lidstaten en als Europa eendrachtig te werken aan vooruitgang op dit vlak. Ik zou de Commissie en de Raad het volgende willen zeggen: zet een aantal stappen in de richting van een positievere reactie op de behoefte aan harmonisering, omdat met harmonisering zoals al gezegd een optimaal en doeltreffender gebruik kan worden gemaakt van het digitale dividend. Wij hopen dat zal worden gekozen voor verregaande coördinatie op Europees niveau en dat we als Europa in staat zullen zijn om met één stem te spreken tijdens de internationale onderhandelingen, die naar ik meen reeds in Genève begonnen zijn. In ons verslag wordt gepleit voor een aantal zaken. Ik zou hier in willen gaan op een of twee daarvan. Ik heb het over de noodzaak van een win-winstrategie, zoals de commissaris dat noemde. Het gaat er daarbij om de middelen zodanig in te zetten dat dit tegemoet komt aan de behoeften van zowel de audiovisuele en media-exploitanten - die al op dit gebied aanwezig zijn om te zorgen voor cultureel pluralisme en om de culturele identiteit te verdedigen – als de telecommunicatiesector. Deze laatste dient passende ruimte te worden geboden en zal nieuwe diensten moeten ontwikkelen, alsook een hele reeks technologieën om in te kunnen spelen op de nieuwe behoeften van de moderne consument. Dat betekent dat de media en de telecommunicatiesector samen kunnen werken, als collega’s en op een gelijk speelveld. Maar er is nog een derde partij die ik graag als winnaar uit de bus zou willen zien komen, tezamen met de andere twee, namelijk de gebruikers, en dan zelfs de gebruikers zonder licentie zoals liefdadigheidsinstellingen, lokale overheden, netwerken voor kleine lokale gemeenschappen en verenigingen van algemeen belang. Een ander punt waarmee ik nog zou willen afsluiten, mevrouw de Voorzitter, is met de constateringen dat, zoals de vertegenwoordigers van de Raad al zeiden, er met betrekking tot de mate van samenwerking tussen de verschillende autoriteiten op dit vlak verschillende standpunten bestaan, zowel in het Parlement als onder de lidstaten. Ik denk aan de ene kant - en het Parlement is het daarin met mij eens - dat als het gaat om toewijzing van de frequenties, wij de eigen verantwoordelijkheid van de lidstaten moeten respecteren. Aan de andere kant echter dienen we tevens gezamenlijk de cruciale noodzaak tot harmonisering onder de loep te nemen. Want als we niet harmoniseren, als we niet in staat zijn zaken te coördineren en tot gezamenlijke besluiten te komen, dan zal de economische en sociale waarde van het spectrum dalen. Ik heb daarbij altijd het beeld van de succesvolle gsm-standaard voor ogen. Ik ben ervan overtuigd dat we op basis van kosten-batenanalyses met betrekking tot het in ons verslag nagestreefde dividend - in verschillende lidstaten uit te voeren als onderdeel van nationale projecten - alsook op basis van het breedst haalbare debat in de lidstaten met deelname van exploitanten en het algemene publiek, uiteindelijk zullen inzien, ook nog eens met een grote dosis politieke wil op Europees niveau, dat een Europees beheer van het spectrum Europa grote sociale en economische voordelen zal opleveren en daarom dus de beste optie is."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! W świecie telekomunikacji każdy środek przekazu, który umożliwia transmisję głosu, przekazywanie danych i obrazów jest cennym zasobem. Dlatego koncepcja tego, że za kilka lat dostępne będą znaczne, jeśli nie ogromne ilości widma radiowego, innymi słowy dostępne będą nowe częstotliwości, które będzie można wykorzystać w nowy sposób, stanowi ogromną zarówno społeczną i kulturalną, jak i gospodarczą i handlową szansę: ktoś już nawet obliczył komercyjną wartość cyfrowej dywidendy. Potrzebujemy zatem odpowiedniej europejskiej polityki, dzięki której będziemy mogli maksymalnie wykorzystać te zasoby i zamienić Europę w podmiot napędzający polityki krajowe, a nie tylko zbierający je. Jak wszyscy wiemy, w innych częściach świata, na przykład w Japonii i USA, zasób ten jest już skutecznie wykorzystywany, i daje przedsiębiorstwom w tych regionach przewagę konkurencyjną. Mamy zatem trochę czasu, by to nadrobić - lub w każdym razie szybko je wykorzystać - nawet jeśli proces przejścia na nadawanie cyfrowe zakończy się w 2012 r. - i jest to data, którą należy w pełni respektować - musimy się teraz bezzwłocznie skupić na reformie dotyczącej widma radiowego i na cyfrowej dywidendzie. Widmo radiowe jest zasobem naturalnym, a zatem publicznym. Dlatego jego wartość należy wykorzystać, oczywiście dla celów gospodarczych, ale ma ono także wartość społeczną, którą należy wykorzystać na rzecz ogółu społeczeństwa, na przykład zapewniając szeroki dostęp dla wszystkich obywateli, także tych w trudnej sytuacji, poprzez zapewnianie dostępu do usług szerokopasmowych najbardziej oddalonym obszarom naszego kraju, eliminując w ten sposób różnice w dostępie do technologii cyfrowych, które wciąż istnieją w wielu częściach Europy i nie myślę tu jedynie o regionach wiejskich, ale także o miejskich i przemysłowych. Chodzi mi o to, że czas nas nagli, jeśli chodzi o dywidendę cyfrową i myślę, że powinniśmy wykorzystać końcówkę kadencji parlamentarnej, aby wspólnie doprowadzić do postępów - zarówno w Europie, jak i państwach członkowskich. Komisji i Radzie powiedziałabym: idźcie naprzód w kierunku pozytywnej odpowiedzi na potrzebę harmonizacji, odpowiedzi która, jak wszyscy mówiliśmy, umożliwi nam optymalne i skuteczniejsze wykorzystanie cyfrowej dywidendy. Mamy nadzieję na silną współpracę na szczeblu europejskim i na umiejętność mówienia jednym głosem podczas międzynarodowych negocjacji, które rozpoczęły się, jak sądzę, w Genewie. Nasze sprawozdanie dotyczy wielu kwestii, a ja skupię na jednej czy dwóch - potrzebie odpowiedniej strategii, jak mówiła pani komisarz, innymi słowy rozdzielenia zasobów, które usatysfakcjonuje obecnych już w tej branży operatorów i zapewni pluralizm kulturowy oraz ochronę tożsamości kulturowej - oraz odpowie na potrzeby sektora telekomunikacji i zapewni mu wystarczająco dużo przestrzeni - musi on opracować nowe usługi i technologie, aby móc odpowiedzieć na wymagania współczesnych konsumentów. Oznacza to, że media i telekomunikacja mogą współpracować w duchu koleżeństwa. Jest jednak jeszcze jedna zainteresowana strona, która także powinna według mnie być wygrana, czyli ci użytkownicy, nawet nieposiadający licencji, reprezentowani przez podmioty charytatywne, podmioty lokalne, małe sieci społecznościowe i stowarzyszenia interesu ogólnego. Na zakończenie, pani przewodnicząca, powiem o kolejnej kwestii co do której, jak powiedzieli już przedstawiciele Rady, istnieją różne poglądy w Parlamencie i państwach członkowskich, a dotyczy to stopnia współpracy różnych organów w tym zakresie. Uważam, że z jednej strony - i tu Parlament jest tego samego zdania - musimy uszanować odpowiedzialność państw członkowskich w dziedzinie przyznawania częstotliwości, ale musimy także wspólnie ocenić niezbędną potrzebę harmonizacji. Powinniśmy bowiem być świadomi, że jeśli nie uda nam się harmonizacja, koordynacja i podejmowanie wspólnych decyzji, gospodarcza i społeczna wartość widma będzie mniejsza. Osobiście myślę o pomyślnym wyniku GSM. Dlatego, na podstawie analiz zysków i strat z różnych krajów, części projektów krajowych, dotyczących dywidendy, o której mowa w naszym sprawozdaniu, w oparciu o możliwie najszerszą debatę w państwach członkowskich z udziałem operatorów i ogółu społeczeństwa, uważam, że w końcu, z dużą dozą woli politycznej na szczeblu europejskim, musimy docenić wartość dodaną zarządzania tym zasobem przez całą Europę, które będzie moim zdaniem dla Europy wyzwaniem, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no mundo das telecomunicações todo o recurso que permita a transmissão de voz, dados e imagens constitui um bem precioso. Por isso, a ideia de que, dentro de alguns anos, haverá uma quantidade significativa, para não dizer maciça, de espectro de rádio disponível, ou seja novas frequências disponíveis para novos usos, representa uma grande oportunidade não só social e cultural, mas também económica e comercial: na verdade, alguém até já quantificou o valor comercial do dividendo digital. Precisamos, portanto, de uma política europeia adequada, capaz de explorar ao máximo este recurso, e de fazer da Europa um motor e não apenas uma entidade agregadora de políticas nacionais. Como todos sabemos, noutras partes do mundo, como o Japão ou os EUA, este recurso está já a ser utilizado com excelentes resultados, dando assim uma margem competitiva às empresas dessas zonas do mundo. Temos, portanto, algum tempo para recuperar – ou, em todo o caso, para utilizar rapidamente – e mesmo que a transição para o digital esteja concluída em 2012 – uma data que deve, absoluta e taxativamente, ser respeitada – devemos empenhar-nos desde já, sem demora, na reforma do espectro de rádio e no dividendo digital. O espectro de rádio é um recurso natural e, portanto, um bem público. O seu valor deve, pois, ser explorado tendo em vista objectivos de natureza económica, sem dúvida, mas tem também um valor social que deve ser explorado em benefício do público em geral, por exemplo garantindo uma ampla acessibilidade a todos os cidadãos, mesmo aos mais desfavorecidos, levando serviços de banda larga às regiões mais remotas do nosso país e eliminando dessa forma a clivagem digital que continua a caracterizar tantas zonas da Europa, e não estou a pensar apenas em zonas rurais mas também em zonas urbanas e industriais. Estava a dizer que o tempo escasseia para o dividendo digital e penso que devemos usar esta última fase da legislatura para fazermos alguns progressos em conjunto: Estados-Membros e Europa. À Comissão e ao Conselho diria o seguinte: avancem em conjunto no sentido de uma resposta mais positiva à necessidade de harmonização, de uma resposta que, como todos dissemos, nos permita fazer um uso perfeito e mais eficaz do dividendo digital. Desejamos que haja uma forte coordenação a nível europeu e a capacidade de falar com uma só voz nas negociações internacionais, que se iniciaram, segundo creio, em Genebra. O nosso relatório aborda vários pontos e irei apenas referir um ou dois: a necessidade de uma estratégia como dizia a Senhora Comissária, isto é, uma distribuição dos recursos que satisfaça os operadores do audiovisual e dos meios de comunicação social – que já se encontram presentes no terreno para assegurar o pluralismo cultural e para defender as identidades culturais – e também que providencie uma resposta e um espaço adequado a sectores das telecomunicações que têm necessidade de desenvolver novos serviços e um leque alargado de tecnologias capaz de responder às novas exigências dos consumidores modernos. Isso significa que os meios de comunicação social e as telecomunicações podem funcionar em conjunto, em paridade e em interligação. No entanto, há uma terceira entidade que eu gostaria de ver como dominante ao lado das já referidas: são aqueles utentes, inclusivamente não detentores de licença, que são representados por organizações sem fins lucrativos, entidades locais, redes de pequenas comunidades e associações de interesse geral. Outro ponto, com o qual irei terminar, Senhor Presidente, é aquele em torno do qual, como também disseram os representantes do Conselho, existem opiniões diferentes, no Parlamento e entre os diversos Estados-Membros, e que tem a ver com o nível de colaboração entre as diferentes autoridades neste domínio. Penso que, por um lado – e sobre isto há concordância do Parlamento – devemos respeitar a responsabilidade dos Estados-Membros em termos de atribuição de frequências, mas devemos igualmente avaliar em conjunto a necessidade indispensável de harmonização, porque todos devemos estar conscientes de que, se não conseguirmos harmonizar-nos, se não conseguirmos coordenar-nos e tomar decisões comuns, o valor económico e social do espectro ver-se-á reduzido. Estou a pensar no resultado positivo e feliz do GSM. Por conseguinte, com base na análise custos/benefícios efectuada em vários países, como parte de projectos nacionais, relativamente ao dividendo desejado no nosso relatório, com base no debate o mais alargado possível a realizar nos Estados-Membros, envolvendo tanto os operadores como o público em geral, penso que, no final, com uma grande dose de vontade política a nível europeu, acabaremos todos por reconhecer a mais-valia de uma gestão europeia deste recurso, o que, segundo creio, constituirá um desafio para a Europa tanto em termos sociais como em termos económicos."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mondo delle telecomunicazioni ogni risorsa che consente la trasmissione di voci, dati e immagini è un bene prezioso. Ecco perché l'idea che ci sarà in giro, tra qualche anno, una notevole e addirittura una grande quantità spettro radio, cioè di frequenze libere e disponibili per nuovi usi, rappresenta una grande opportunità sociale e culturale oltre che economica e commerciale: c'è infatti chi ha ben quantificato già il valore commerciale del dividendo digitale. Dobbiamo avere dunque una politica adeguata a livello europeo, che sappia valorizzare al massimo questa risorsa, che sappia insomma fare dell'Europa un e non un assemblatore di tante politiche nazionali. È noto infatti che in altre aree del mondo, penso al Giappone, agli USA, si sta già utilizzando con grande risultato questa risorsa e tutto ciò va a segnare un vantaggio competitivo e indiscusso delle aziende di queste aree del mondo. C'è dunque un tempo da recuperare – o comunque da utilizzare rapidamente – e anche se lo del digitale sarà completato in Europa nel 2012 – data che va assolutamente e tassativamente rispettata – noi dobbiamo già ora, senza indugi, impegnarci al massimo sia per la riforma dello spettro radio che sul dividendo digitale. Lo spettro radio è una risorsa naturale e quindi un bene pubblico. Il suo valore deve essere utilizzato dunque sia per uno sfruttamento economico, ma anche a vantaggio della collettività, quindi un valore sociale, ad esempio garantendo una larga accessibilità a tutti i cittadini, anche a quelli svantaggiati, portando servizi a banda larga nelle aree più remote del nostro paese e con ciò superando quel divario digitale che ancora caratterizza tante parti dell'Europa, e non penso solo alle aree rurali ma anche ad aree urbanizzate e industriali. Dicevo che il tempo è importate per il dividendo digitale e io penso che dobbiamo utilizzare quest'ultima fase della legislatura per fare qualche passo avanti insieme: Stati membri ed Europa. Lo dico alla Commissione e al Consiglio: passi avanti insieme, nella direzione di una più evidente risposta alle esigenze di armonizzazione, che renda più efficace ed ottimale – l'abbiamo detto tutti – l'uso del dividendo digitale. Auspichiamo un forte coordinamento in sede europea e la capacità di parlare una sola voce nei negoziati internazionali aperti, penso, a Ginevra. La nostra relazione segna alcuni punti. Ne cito solo qualcuno: la necessità di una strategia come diceva il Commissario, cioè una destinazione delle risorse che soddisfi sia gli operatori dell'audiovisuale e dei media – oggi già presenti sul campo anche per garantire pluralismo culturale e difesa delle identità culturali – sia anche per una risposta e uno spazio adeguato a settori delle telecomunicazioni che hanno bisogno di sviluppare nuovi servizi, una più ampia rete di tecnologie e anche una risposta a nuove esigenze dei moderni consumatori. Ciò significa che media e telecomunicazioni potranno giocare insieme, in parità e in collegamento. Ma c'è un terzo soggetto che io vorrei vedere vincitore accanto a questi: sono quegli utenti anche senza licenza, che sono rappresentati dai dalle realtà locali, dalle reti delle piccole comunità dei territori e dalle associazioni di interesse generale. Un altro punto, e mi avvio a concludere, Presidente, è quello su cui, l'hanno detto anche i rappresentanti del Consiglio, ci sono anche opinioni differenti, in Parlamento come tra i diversi Stati membri, e riguarda cioè il livello di collaborazione tra le diverse responsabilità che vi sono in questa materia. Io credo che dobbiamo, da un lato conciliare – e su questo il Parlamento è convenuto – sia, diciamo, il rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di competenza di assegnazione dell'uso delle frequenze ma anche valorizzare insieme quella necessità indispensabile di armonizzazione, perché tutti dobbiamo capire che se non ci si armonizza, se non ci si coordina, se non si decide insieme anche il valore dello spettro si riduce economicamente e socialmente. Penso all'esempio positivo e felice del GSM. Allora, sulla base di analisi dei costi/benefici nei paesi, sulla base di progetti nazionali, sul dividendo che la nostra relazione richiede, sulla base di tutta una discussione che si deve fare negli Stati, aperta agli operatori, ai cittadini, la più larga possibile, io credo che tutti insieme alla fine, con una forte capacità anche politica a livello europeo, dobbiamo evidenziare il valore aggiunto di una gestione europea di questa risorsa e anche questa credo sia una sfida per l'economia e la società europea."@ro18
"Vážený pán predseda, dámy a páni, v telekomunikačnom svete je každé médium, ktoré umožňuje prenos hlasu, údajov a obrazu, vzácnym zdrojom. Preto predstava, že o niekoľko rokov bude k dispozícii značné, ak nie obrovské množstvo rádiového frekvenčného spektra, inými slovami nové frekvencie na nové využitie, je ohromnou sociálnou a kultúrnou, ako aj hospodárskou a obchodnou príležitosťou. V skutočnosti už niekto dokonca kvantitatívne vyjadril obchodnú hodnotu digitálnej dividendy. Preto potrebujeme vhodnú európsku politiku schopnú využiť tento zdroj v plnej miere a zmeniť Európu na hnaciu silu, nielen na zhromažďovateľa národných politík. Ako všetci vieme, v iných častiach sveta, ako napríklad v Japonsku a v USA, sa tento zdroj už veľmi účinne využíva, čo dodáva obchodovaniu v týchto regiónoch konkurenčný náboj. Preto máme ešte trochu času na to, aby sme určili, alebo aspoň rýchlo využili, aj keď prechod na digitálny systém sa ukončí v roku 2012, dátum, ktorý by sa mal presne a všetkými dodržať. Teraz sa potrebujeme bezodkladne sústrediť na reformu rádiového frekvenčného spektra a na digitálnu dividendu. Rádiové frekvenčné spektrum je prirodzeným, a teda verejným zdrojom. Jeho hodnota preto musí byť využitá určite na hospodárske účely, ale spektrum má aj sociálnu hodnotu, ktorá musí byť využitá v prospech širokej verejnosti, napríklad na zabezpečenie rozsiahlej dostupnosti pre všetkých vrátane znevýhodnených občanov tým, že sa širokopásmové služby zavedú do najvzdialenejších oblastí našej krajiny, čím sa odstráni digitálna priepasť, ktorá je ešte vždy výraznou črtou v mnohých častiach Európy, a nemám na mysli len vidiecke, ale aj mestské a priemyselné oblasti. Hovorila som, že pokiaľ ide o digitálnu dividendu, čas súri a myslím si, že túto poslednú časť parlamentného obdobia treba využiť na to, aby sme spolu, členské štáty, ako aj Európa, dosiahli istý pokrok. Komisii a Rade by som povedala toto: napredujte spolu k pozitívnejšej odpovedi na potrebu harmonizácie, k odpovedi, ktorá, ako sme všetci hovorili, nám umožní optimálne a efektívnejšie využitie digitálnej dividendy. Dúfame v silnú koordináciu na európskej úrovni a v schopnosť rozprávať jedným hlasom na medzinárodných rokovaniach, ktoré sa, verím, začali v Ženeve. V našej správe sme upozornili na rozličné otázky, z ktorých vyberiem jednu alebo dve: potreba stratégie zohľadňujúcej požiadavky oboch zúčastnených strán, ako uviedla pani komisárka, inými slovami pridelenie zdrojov, ktoré uspokojí audiovizuálnych aj mediálnych prevádzkovateľov – ktorí už v tejto oblasti pôsobia s cieľom zabezpečiť kultúrny pluralizmus a chrániť kultúrne identity – a zároveň uspokojí potreby sektorov telekomunikácie a poskytne im primeraný priestor, keďže tieto sektory potrebujú vyvinúť nové služby a širokú škálu technológií, aby mohli reagovať na nové požiadavky moderných spotrebiteľov. To znamená, že médiá a telekomunikácie môžu pôsobiť spolu, v kolegiálnom duchu a v rovnakých podmienkach. Je tu však aj tretia strana a bola by som rada, keby sa jej požiadavky zohľadňovali rovnako ako požiadavky ostatných zúčastnených strán: ide konkrétne o tých používateľov, aj používateľov bez licencie, ktorých zastupujú charitatívne orgány, miestne spolky, malé komunitné siete a združenia všeobecného záujmu. Ďalšia téma, ktorou svoj príspevok zakončím, pán predseda, je tá, na ktorú sú, ako povedali aj zástupcovia Rady, rozdielne názory v Parlamente, ako aj v jednotlivých členských štátoch, a týka sa úrovne spolupráce medzi rozličnými orgánmi v tejto oblasti. Domnievam sa, že na jednej strane, a s tým Parlament súhlasí, musíme rešpektovať zodpovednosť členských štátov, pokiaľ ide o prideľovanie frekvencií, ale takisto musíme spolu posúdiť absolútne nevyhnutnú potrebu harmonizácie, lebo všetci by sme si mali uvedomiť, že ak sa nám nepodarí dosiahnuť harmonizáciu, ak sa nám nepodarí dosiahnuť koordináciu a prijať spoločné rozhodnutia, hospodárska a sociálna hodnota frekvenčného spektra sa zníži. V duchu myslím na úspešný a príjemný výsledok zavedenia GSM. Preto na základe analýz nákladov a výnosov, vypracovaných v rozličných krajinách ako súčasť národných projektov týkajúcich sa dividendy, ktorými sa zaoberáme v našej správe, na základe čo najširšej diskusie, ktorá sa má uskutočniť v členských štátoch a na ktorej sa majú zúčastniť prevádzkovatelia, ako aj široká verejnosť, verím, že s pomocou veľkej dávky politickej vôle na európskej úrovni musíme napokon všetci dospieť k uznaniu pridanej hodnoty celoeurópskeho riadenia tohto zdroja, o ktorom verím, že ponúkne Európe sociálnu aj hospodársku výzvu."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, v svetu telekomunikacij je vsak medij, ki omogoča prenos glasu, podatkov in slike dragocen vir. Zato je zamisel, da bomo v nekaj letih priča veliki, če že ne ogromni, količini razpoložljivih radijskih spektrov, ali z drugimi besedami frekvenc, namenjenih za nove uporabe, velika socialna in kulturna priložnost, prav tako pa tudi gospodarska in komercialna: in komercialno vrednost digitalne dividende je nekdo dejansko že količinsko opredelil. Zato potrebujemo ustrezno evropsko politiko, ki bo lahko izrabila ta vir v najvišji možni meri in iz Evrope naredila gonilno silo, ne pa zgolj sestavljavca nacionalnih politik. Kot vsi vemo se ta vir v drugih delih sveta, kot na primer na Japonskem in v ZDA, že zelo učinkovito uporablja, s čimer se daje podjetjem v teh regijah posebna konkurenčna ostrina. Zato imamo pred seboj nekaj časa, da določimo – ali da ga vsaj hitro uporabimo – tudi če bo prehod na digitalno radiodifuzijo končan leta 2012 – datum, ki ga je treba v celoti in dosledno upoštevati – danes se moramo brez odlašanja usmeriti v reformo radijskega spektra in v digitalno dividendo. Radijski spekter je naraven in zato javen vir. Njegovo vrednost je zato treba izrabiti zagotovo tudi za gospodarske namene, vendar pa ima ta vir tudi socialno vrednost, ki jo je treba izrabiti v korist splošne javnosti, na primer z zagotavljanjem širšega dostopa za vse državljane, vključno z invalidi, tako da se radiodifuzijske storitve pripeljejo v najbolj oddaljena območja naše dežele in da se tako odpravijo digitalne dividende, ki so še vedno značilne za številna področja v Evropi, s tem pa ne mislim samo na podeželje, temveč tudi na mestna in industrijska območja. Rekla sem, da nas čas pritiska pri digitalnih dividendah in meni, da moramo ta zadnji del parlamentarnega mandata izkoristiti, da skupaj ustvarimo napredek: tako države članice kot Evropa. Komisiji in Svetu bi želela reči: stopita naprej skupaj v smeri proti bolj pozitivnemu odzivu na potrebe po usklajevanju, proti odzivu, ki nam bo, kot smo že vsi rekli, omogočil optimalno in učinkovitejšo uporabo digitalne dividende. Polagamo upanje v močno sodelovanje na evropski ravni in v možnost soglasja na mednarodnih posvetovanjih, ki so se, če se ne motim, pričela v Ženevi. Naše poročilo vsebuje nekaj točk, vendar bom tukaj izpostavila eno ali dve: potrebo po strategiji, ki prinaša koristi vsem, kot je rekla gospa komisarka, ali z drugimi besedami, potrebo po razporeditvi virov, ki ustreza ponudnikom avdiovizualnih in medijskih storitev – ki so že prisotni na igrišču, da bi zagotovili kulturni pluralizem in ščitili kulturne identitete - in ki se odziva na potrebe telekomunikacijskih sektorjev ter slednjim zagotavlja ustrezen prostor, saj prav ti sektorji morajo razviti nove storitve in širok niz tehnologij, da bi se odzvali na nove zahteve sodobnih potrošnikov. To pomeni, da lahko mediji in telekomunikacije v kolegialnem duhu delujejo skupaj v enakih konkurenčnih pogojih. Vendar pa je tu še tretja stran, ki bi ji zaželela enako zmago kot drugim: to so namreč tisti uporabniki, tudi tisti brez licenc, ki jih predstavljajo dobrodelne organizacije, lokalni subjekti, majhne mreže skupnosti in združenja splošnega interesa. Druga točka, s katero bi rada zaključila, gospa predsednica, pa je točka, o kateri, kot so povedali tudi predstavniki Sveta, obstajajo različna mnenja, tako v Parlamentu kot v različnih državah članicah, ta pa zadeva raven sodelovanja med različnimi organi na tem področju. Verjamem, da moramo na eni strani – in s tem se strinja tudi Parlament – spoštovati odgovornosti držav članic v smislu razporejanja frekvenc, vendar moramo tudi skupaj oceniti zelo pomembno potrebo po usklajevanju, saj bi se vsi morali zavedati, da se bo gospodarska in družbena vloga spektra zmanjšala, če se ne bomo mogli uskladiti, če se ne bomo mogli koordinirati in če ne bomo mogli sprejeti skupnih odločitev. Sama imam pred očmi uspešen in razveseljiv rezultat GSM. Zato na podlagi analize stroškov in koristi, ki je bila opravljena v različnih državah kot del nacionalnih projektov o dividendi, ki jo iščemo v našem poročilu, na podlagi najširše možne razprave, ki naj bi potekale v državah članicah in vključevale tako operaterje kot splošno javnost, menim, da moramo na koncu, z velikim odmerkom politične volje na evropski ravni, prepoznati dodano vrednost vseevropskega upravljanja tega vira, ki bo po mojem mnenju dal izziv Evropi tako v socialnem kot gospodarskem smislu."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! I telekomvärlden är varje medium som kan användas för överföring av röster, data och bilder en värdefull resurs. Framtidsperspektivet att det inom några få år kommer att finnas en omfattande, för att inte säga massiv, volym av radiospektrum tillgänglig, med andra ord nya frekvenser tillgängliga för nya användningsområden, innebär därför sociala och kulturella möjligheter, liksom ekonomiska och kommersiella möjligheter. Någon har faktiskt redan försökt beräkna det kommersiella värdet av den digitala utdelningen. Vi behöver därför en lämplig europeisk politik, som klarar att utnyttja den här resursen maximalt, och som förvandlar Europa till en motor och inte bara ett paraply för medlemsstaternas nationella politik. Som vi alla vet används denna resurs redan nu mycket effektivt på andra håll i världen, exempelvis Japan och USA, där företagen får en konkurrensfördel. Vi har därmed en del tid på oss att fastställa ett datum som bör följas strikt – i varje fall måste vi snabbt börja tillämpa det – och det även om den digitala övergången slutförs 2012, och vi måste nu utan dröjsmål koncentrera oss på radiospektrumreformen och på digital utdelning. Radiospektrumet är en naturlig resurs, och därmed en offentlig resurs. Dess värde måste utnyttjas, förvisso ekonomiskt, men spektrumet har också ett socialt värde som måste komma allmänheten till del, exempelvis genom att alla medborgare – även i missgynnade områden – garanteras bred tillgänglighet genom att bredbandstjänster byggs ut i de mest avlägsna delarna av vårt land för att därigenom överbrygga den digitala klyfta som fortfarande präglar stora delar av Europa, och då tänker jag inte bara på landsbygdsområden utan även på stadsområden och industriregioner. Jag sa just att det brådskar med den digitala fördelningen och jag menar att vi måste använda denna sista del av parlamentets mandatperiod till att tillsammans göra vissa framsteg, både i medlemsstaterna och EU. Till kommissionen och rådet vill jag säga: ta gemensamma steg i riktning mot en mer positiv inställning till behovet av en harmonisering, en inställning som alltså kommer att göra det möjligt för oss att optimera och även effektivisera användningen av den digitala fördelningen. Vi hoppas på ett starkt samarbete på EU-nivå och på att vi ska kunna agera samfällt i de internationella förhandlingar som jag tror har inletts i Genève. Vi lyfter fram olika saker i vårt betänkande och jag ska bara välja ut ett par saker. Dels gäller det behovet av en win-win-strategi, som kommissionsledamoten påpekade, med andra ord en resursanvändning som tillfredsställer audiovisuella operatörer och medieoperatörer – som redan finns på plats inom området för att slå vakt om kulturell pluralism och försvara kulturella identiteter – och samtidigt svarar mot telekommunikationssektorernas behov och ger dem tillräckligt med utrymme, eftersom de har ett behov av att utveckla nya tjänster och ett brett teknikutbud för att möta de nya kraven från dagens konsumenter. Det innebär att medier och telekomföretag kan arbeta tillsammans i kollegial anda och på lika villkor. Det finns emellertid en tredje part som jag skulle vilja se som vinnare likaväl som de andra två: nämligen de användare, även olicensierade sådana, som utgörs av välgörenhetsorganisationer, lokala förvaltningar, små civila sammanslutningar och allmännyttiga organisationer. En annan fråga, som jag ska nämna avslutningsvis, är en fråga där det som rådets företrädare också påpekade finns olika uppfattningar både i parlamentet och mellan olika medlemsstater, och det påverkar graden av samarbete mellan olika myndigheter inom detta område. Jag menar – och på den punkten är parlamentet överens – att vi måste respektera medlemsstaternas ansvar för frekvenstilldelning, men vi måste också gemensamt bedöma var det finns ett starkt behov av harmonisering, eftersom vi alla måste vara på det klara med att om vi misslyckas med att harmonisera, om vi misslyckas med att samordna och fatta gemensamma beslut så kommer spektrumets ekonomiska och sociala värde att minska. Själv tänker jag på den framgångsrika och lyckosamma utgången med GSM. Utifrån en lönsamhetsanalys som måste genomföras i de olika länderna inom ramen för deras nationella projekt för den fördelning som eftersträvas i vårt betänkande och utifrån en så bred debatt som möjligt i medlemsstaterna, där både operatörer och allmänheten medverkar, tror jag att vi alla i slutänden med en god portion politisk vilja på EU-nivå måste nå fram till ett erkännande av mervärdet i en Europaomfattande förvaltning av denna resurs, som jag menar kommer att innebära en utmaning för Europa både socialt och ekonomiskt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"driver"18,15,12
"non profit"18,15,12
"relatrice"18,15,12
"win win"18,15,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph