Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-02-Speech-2-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080902.29.2-217"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, quisiera comenzar destacando lo que ha dicho el Secretario de Estado Chatel: el sector de las comunicaciones electrónicas es responsable del 25 % del crecimiento europeo y del 40 % de la productividad. En suma, esa cifra viene a confirmar lo que ya estableció la Agenda de Lisboa sobre la necesidad de desarrollar una economía europea basada en el conocimiento, donde el gran motor de ese desarrollo es precisamente el sector de las comunicaciones electrónicas. Ese mismo conocimiento y sensibilidad ha demostrado la Comisión al plantear un conjunto de medidas que redefinen el marco regulatorio que se aprobó en 2002. Una serie de mercados han sido desregulados y todavía quedan algunas importantes regulaciones con la finalidad de impulsar definitivamente la competitividad del mercado interior. Pero yo me voy a centrar, lógicamente, en la posición del Parlamento. Una posición ─Sr. Chatel, representante del Consejo, Sra. Viviane Reding, representante de la Comisión, Señorías─ que tiene un denominador común, lo que hace que la posición del Parlamento sea, en mi opinión, una posición extraordinariamente consistente, coherente y potente. Y ese denominador común de los informes que ha elaborado el Parlamento y han aprobado las respectivas comisiones, es, simplemente, el concepto de corresponsabilidad. El informe de mi colega, la señora Trautmann, está basado en la corresponsabilidad. La propuesta de creación de un organismo de reguladores nacionales está basada en la corresponsabilidad. Hemos entendido, en ambos casos, que la corresponsabilidad es el instrumento que necesita todavía hoy el mercado de las telecomunicaciones electrónicas en Europa, y todo lo que se ha propuesto deriva de ese concepto de corresponsabilidad, tanto lo que se refiere a la interacción en corregulación de la Comisión y el organismo de reguladores nacionales, cuyo acrónimo bien conocido ya es BERT, como lo que se refiere a la organización y también a la financiación de ese organismo de reguladores nacionales. Como el tiempo apremia y los debates han sido ya largos y seguirán siéndolo en el futuro, debo remitirme ahora exclusivamente al organismo de reguladores nacionales. Se trata de una propuesta que se acomoda a ese concepto de corresponsabilidad y a esa situación de desarrollo de un mercado básicamente exitoso, que todavía requiere de algunas apoyaturas para ajustarse plenamente a las normas de la competencia, y que está basado en esa cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a partir de los organismos reguladores. En ese contexto, frente a la situación actual, este organismo tiene una mejor definición de sus funciones, de su estructura, de su responsabilidad y de su rendición de cuentas y también de su financiación. Y en ese sentido, quisiera decir, señora Comisaria, Señorías, señor Chatel, que es fundamental mantener la coherencia y la consistencia. La cofinanciación que yo he propuesto y defiendo para ese organismo regulador se corresponde con el concepto de corresponsabilidad, que es la espina dorsal de toda la propuesta que propugna el Parlamento, tanto en el informe de la señora Trautmann como en el mío propio. Lo que no sería en cambio consistente y coherente es que por la puerta de atrás se colara un mecanismo de financiación estrictamente basado en la financiación comunitaria, que no se correspondería con el resto y que, por tanto, crearía una disfunción enorme en el concepto y en la razón de esta reforma que propone el Parlamento. Estoy convencida de que tanto el Parlamento como la Comisión y el propio Consejo buscamos, así lo hemos demostrado, los mismos objetivos y apelo al equilibrio y al buen entendimiento que hemos tenido hasta ahora para seguir en esa dirección. Lo merece el sector que estamos tratando."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Vážená paní předsedající, na úvod bych ráda zdůraznila to, co řekl pan Chatel: odvětví elektronických komunikací je odpovědný za 25 % evropského růstu a za 40 % produktivity. Tato čísla zkrátka potvrzují vyjádření z lisabonské agendy o potřebě rozvoje evropského hospodářství založeného na vědomostech, kde velkou hybnou silou rozvoje jsou právě elektronické komunikace. Komise tyto znalosti a informovanost prokázala tím, že navrhla soubor opatření, kterými se nově definuje regulační rámec přijatý v roce 2002. Některé trhy byly deregulované a některé důležité regulace, jejichž cílem je výrazně stimulovat konkurenceschopnost vnitřního trhu, se ještě stále projednávají. Soustředím se však přirozeně na postoj Parlamentu. Na postoj, pane Chatele, zástupče Rady, paní Viviane Redingová, zástupkyně Komise, dámy a pánové, který má společného jmenovatele, faktor, na základě kterého se podle mého názoru stává postoj Parlamentu mimořádně důsledným, uceleným a silným. A společným jmenovatelem zpráv vypracovaných Parlamentem a schválených příslušnými výbory je jednoduše pojem společné odpovědnosti. Zpráva paní Trautmannové se opírá o společnou odpovědnost. Návrh na vytvoření orgánu vnitrostátních regulačních subjektů se opírá o společnou odpovědnost. V obou případech jsme slyšeli, že společná odpovědnost je nástroj, který je dnes na trhu s elektronickými komunikacemi v Evropě ještě stále potřebný, a vše, co bylo navržené, z toho pojmu společné odpovědnosti vyplývá, ať to už souvisí se souhrou v společné regulaci mezi Komisí a Seskupením evropských regulačních orgánů, známým jako OERT, nebo s organizací a financováním OERT. Vzhledem k tomu, že čas tlačí a rozpravy už byly zdlouhavé, a budou takové i v budoucnosti, musím se nyní věnovat výlučně seskupení OERT. Je to návrh, který odpovídá pojmu společné odpovědnosti a rozvoje v podstatě úspěšného trhu, což si ještě vyžaduje předem provést několik úprav s cílem úplně se přizpůsobit pravidlům hospodářské soutěže, tedy vytvořit radu založenou na spolupráci mezi Komisí a členskými státy zastoupenými regulačními orgány. Na tomto pozadí a vzhledem k současné situaci jsou úlohy rady lépe definované, stejně jako její struktura, povinnosti, odpovědnost a financování. A rada bych, paní komisařko, dámy a pánové, pane Chatele, uvedla, že na dosažení tohoto cíle je nevyhnutné zachovat soudržnost a důslednost. Společné financování, které jsem pro radu navrhla a obhajovala, je slučitelné s pojmem společné odpovědnosti, která tvoří hlavní oporu každého návrhu vypracovaného Parlamentem, jak v zprávě paní Trautmannové, tak i v mé zprávě. Naproti tomu, finanční mechanismus, přísně založený na financování Společenství, který by do návrhu vnikl postranními cestičkami, by soudržný a důsledný nebyl; nebylo by to v souladu se zbytkem návrhu, a proto by to způsobilo obrovskou dysfunkci konceptu a logického základu reformy, kterou Parlament navrhuje. Jsem přesvědčená, že Parlament, Komise i Rada usilují o dosažení stejných cílů, což jsme i jasně dokázali, a žádám, aby rovnováha a dobré porozumění, které dosud mezi námi vládly, trvalo i nadále, abychom mohli na této cestě pokračovat. Odvětví, o kterém diskutujeme, si to zaslouží."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne starte med at understrege det, som hr. Chatel sagde, nemlig at den elektroniske kommunikationssektor står for 25 % af den europæiske vækst og for 40 % af produktiviteten. Kort sagt bekræfter disse tal Lissabontraktatens erklæring om behovet for at udvikle en europæisk økonomi, der bygger på viden, og hvor en vigtig drivkraft for udvikling rent faktisk er elektronisk kommunikation. Kommissionen har vist indsigt og forståelse ved at foreslå en række foranstaltninger, der ændrer de rammebestemmelser, som blev vedtaget i 2002. Flere markeder er blevet dereguleret, og flere vigtige tiltag, som skal sikre fuld tillid til konkurrencen på det indre marked, er undervejs. Jeg vil dog naturligvis fokusere på Parlamentets holdning. En holdning, der har en fællesnævner, som efter min mening gør Parlamentets holdning særdeles konsistent, sammenhængende og slagkraftig. Og fællesnævneren i de betænkninger, som Parlamentet har udarbejdet, og som er blevet godkendt af de relevante udvalg, er ganske enkelt medansvarsbegrebet. Betænkningen af fru Trautmann bygger på medansvar. Forslaget om at oprette et organ bestående af nationale tilsynsmyndigheder bygger på medansvar. Vi har i begge tilfælde hørt, at medansvar er det værktøj, der i dag fortsat er behov for på markedet for elektronisk telekommunikation i Europa, og alle forslagene tager udgangspunkt i medansvarsbegrebet, uanset om det drejer sig om samspillet mellem Kommissionen og BERT (Body of European Regulators in Telecommunications) i den fælles regulering eller om tilrettelæggelsen og finansieringen af BERT. Da tiden er knap, og forhandlingerne allerede har været i gang længe og vil fortsætte endnu, vil jeg alene tale om BERT nu. Det er et forslag, der er i tråd med medansvarsbegrebet og med udviklingen af et grundlæggende velfungerende marked, som stadig kræver nogle få afstivere for at være fuldt tilpasset konkurrencereglerne - et organ, der bygger på et samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne via disses tilsynsmyndigheder. På det grundlag og i lyset af den aktuelle situation præciseres organets pligter, og det samme gælder dets struktur, ansvar, pligter og finansiering. I den forbindelse vil jeg gerne sige, at det er afgørende at fastholde sammenhængen og konsistensen. Den medfinansiering, som jeg har foreslået og er fortaler for vedrørende organet, er forenelig med medansvarsbegrebet, som er rygraden i alle Parlamentets forslag, både i fru Trautmanns betænkning og i min egen. Hvad, der derimod ikke ville være konsistent og sammenhængende, ville være at indføre en finansieringsordning ad bagvejen, der alene bygger på fællesskabsmidler. Det ville være i uoverensstemmelse med resten af forslaget og slet ikke fungere i forhold til konceptet og rationalet bag den reform, som Parlamentet foreslår. Jeg er overbevist om, at både Parlamentet og Kommissionen og også Rådet ønsker at nå de samme mål - det har vi bevist - og jeg opfordrer til, at den balance og gode forståelse, som vi har oplevet indtil videre, vil fortsætte, så vi kan nå disse mål. Den sektor, som det hele handler om, er det værd."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte eingangs unterstreichen, was Herr Chatel sagte: Der elektronische Kommunikationssektor ist für 25 % des europäischen Wachstums und für 40 % der Produktivität verantwortlich. Kurz gesagt, bestätigen diese Zahlen die Feststellungen der Lissabon-Agenda zur Notwendigkeit, eine wissensbasierte europäische Wirtschaft zu entwickeln, deren große Entwicklungstriebkraft in Wirklichkeit die elektronische Kommunikation ist. Dieses Verständnis bestätigte die Kommission durch den Vorschlag einer Reihe von Maßnahmen, die den 2002 angenommenen ordnungspolitischen Rahmen neu definieren. Mehrere Märkte wurden dereguliert, und es stehen immer noch einige wichtige Verordnungen aus, die darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarkts auf „Volle Kraft voraus“ zu schalten. Ich werde mich aber natürlich auf die Position des Parlaments konzentrieren. Eine Position, die, Herr Chatel, Vertreter des Rates, Frau Viviane Reding, Vertreterin der Kommission, meine Damen und Herren, einen gemeinsamen Nenner besitzt, einen Faktor, der die Position des Parlaments meiner Meinung nach außergewöhnlich konsistent, kohärent und kraftvoll werden lässt. Dieser gemeinsame Nenner, der in den durch das Parlament erstellten Berichten enthalten ist und durch die entsprechenden Ausschüsse akzeptiert wurde, ist ganz elementar: das Konzept der gemeinsamen Verantwortung. Der Bericht von Frau Trautmann basiert auf gemeinsamer Verantwortung. Der Vorschlag, ein Gremium nationaler Regulierungsbehörden zu schaffen, basiert auf gemeinsamer Verantwortung. In beiden Fällen wurde ausgeführt, dass in der gemeinsamen Verantwortung das Instrument zu sehen ist, das im elektronischen Kommunikationsmarkt in Europa noch benötigt wird. Alle Vorschläge beruhen auf dem Konzept der gemeinsamen Verantwortung, ob das nun das Zusammenspiel der Kommission mit dem Gremium der nationalen Regulierungsbehörden (BERT) bei der gemeinsamen Regulierung oder die Organisation und Finanzierung von BERT betrifft. Da die Zeit drängt und schon ausführlich debattiert worden ist und die Diskussionen auch in Zukunft weitergehen werden, möchte ich mich jetzt lediglich auf BERT beschränken. Dies ist ein Vorschlag, der sich in das Konzept der gemeinsamen Verantwortung und die Entwicklung eines grundlegend erfolgreichen Markts einfügt, der aber zuvor noch einiger Stützen bedarf, um sich vollständig an die Wettbewerbsregeln anzupassen, eines Gremiums, das auf der Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten in Gestalt der Regulierungsbehörden basiert. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der gegenwärtigen Situation sind die Aufgaben des Gremiums, ebenso wie sein Aufbau, sein Verantwortungsbereich, seine Rechenschaftspflicht und Finanzierung, besser definiert. In diesem Sinne möchte ich sagen, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, Herr Chatel, dass die Aufrechterhaltung von Kohärenz und Einheitlichkeit entscheidend ist. Die von mir für das Gremium vorgeschlagene und vertretene Kofinanzierung steht im Einklang mit dem Konzept der gemeinsamen Verantwortung, das das Rückgrat aller Vorschläge des Parlaments darstellt, sowohl in dem Bericht von Frau Trautmann als auch in meinem. Im Gegensatz dazu wäre es nicht einheitlich und kohärent, wenn sich durch die Hintertür ein Finanzierungsmechanismus einschleichen würde, der lediglich auf Gemeinschaftsfinanzierung beruht; das würde nicht den übrigen Teilen des Vorschlags entsprechen und deshalb zu einer gewaltigen Dysfunktion mit dem Konzept und der Begründung dieser vom Parlament vorgeschlagenen Neufassung führen. Ich bin überzeugt, dass das Parlament, die Kommission und auch der Rat um die Erreichung derselben Ziele bemüht sind, was wir auch bewiesen haben, und ich bitte zur weiteren Arbeit in dieser Richtung um die Fortsetzung des bisherigen Gleichgewichts und guten Einverständnisses. Der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, hat es verdient."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω επισημαίνοντας αυτό που είπε ο κ. Chatel: στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλεται το 25% της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και το 40% της παραγωγικότητας. Με λίγα λόγια, οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις της ατζέντας της Λισαβόνας σχετικά με την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη γνώση, στην οποία η μεγάλη κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης είναι, πράγματι, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η Επιτροπή απέδειξε ότι το γνωρίζει αυτό, προτείνοντας μια δέσμη μέτρων τα οποία επαναπροσδιορίζουν το κανονιστικό πλαίσιο που εγκρίθηκε το 2002. Αρκετές αγορές έχουν απορρυθμιστεί και υπάρχουν ακόμη ορισμένες σημαντικές κανονιστικές ρυθμίσεις που εκκρεμούν, στόχος των οποίων είναι να δοθεί πλήρης ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, θα εστιάσω, φυσικά, στη θέση του Κοινοβουλίου. Μια θέση, κύριε Chatel, εκπρόσωπε του Συμβουλίου, κυρία Viviane Reding, εκπρόσωπε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, που έχει κοινό παρονομαστή έναν παράγοντα που καθιστά τη θέση του Κοινοβουλίου, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά συνεπή, συνεκτική και ισχυρή. Και ο κοινός παρονομαστής στις εκθέσεις που συντάχθηκαν από το Κοινοβούλιο και εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές, είναι απλώς η έννοια της κατανεμημένης ευθύνης. Η έκθεση της κ. Trautmann βασίζεται στην κατανεμημένη ευθύνη. Η πρόταση σύστασης ενός οργάνου εθνικών ρυθμιστικών αρχών βασίζεται στην κατανεμημένη ευθύνη. Ακούσαμε και στις δύο περιπτώσεις ότι η κατανεμημένη ευθύνη αποτελεί το μέσο που χρειάζεται ακόμη στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη σήμερα, και ό,τι έχει προταθεί απορρέει από αυτήν την έννοια της κατανεμημένης ευθύνης, είτε σχετίζεται με την αλληλεπίδραση στην κατανεμημένη ρύθμιση μεταξύ της Επιτροπής και του συμβουλίου εθνικών ρυθμιστικών αρχών, γνωστού ως BERT, είτε με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση του BERT. Επειδή ο χρόνος πιέζει και οι συζητήσεις υπήρξαν ήδη μακρές και θα συνεχίσουν να είναι στο μέλλον, πρέπει τώρα να αναφερθώ αποκλειστικά στον BERT. Πρόκειται για μία πρόταση που είναι σύμφωνη με την έννοια της κατανεμημένης ευθύνης και την ανάπτυξη μιας ουσιαστικά επιτυχημένης εσωτερικής αγοράς, η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται ορισμένα ερείσματα εκ των προτέρων, προκειμένου να προσαρμοστεί πλήρως στους κανόνες του ανταγωνισμού, ένα συμβούλιο που θα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών με τη μορφή των ρυθμιστικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης, οι αρμοδιότητες του συμβουλίου έχουν καθοριστεί καλύτερα, όπως και η δομή, η ευθύνη, η υποχρέωση λογοδοσίας και η χρηματοδότηση. Και προς τον σκοπό αυτόν θα ήθελα να πω, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριε Chatel, ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η συνεκτικότητα και η συνέπεια. Η συγχρηματοδότηση που πρότεινα και υποστηρίζω για το συμβούλιο είναι συμβατή με την έννοια της κατανεμημένης ευθύνης η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά κάθε πρότασης του Κοινοβουλίου, τόσο στην έκθεση της κ. Trautmann όσο και στη δική μου. Αντιθέτως, αυτό που δεν θα ήταν συνεπές και συνεκτικό είναι ένας μηχανισμός χρηματοδότησης που θα βασίζεται απόλυτα στην έμμεση κοινοτική χρηματοδότηση· δεν θα ήταν συνεπές με την υπόλοιπη πρόταση και θα είχε, συνεπώς, ως αποτέλεσμα μια τεράστια δυσλειτουργία ως προς την έννοια και το σκεπτικό πίσω από τη μεταρρύθμιση που προτείνει το Κοινοβούλιο. Είμαι πεπεισμένη ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο, καθώς και το Συμβούλιο, επιδιώκουν την επίτευξη των ίδιων στόχων, το έχουμε αποδείξει αυτό, και ζητώ να συνεχισθεί η ισορροπία και η καλή κατανόηση που είχαμε έως τώρα, ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. Ο τομέας για τον οποίο συζητούμε το αξίζει."@el10
"Madam President, I would like to begin by emphasising what Mr Chatel said: the electronic communications sector is responsible for 25% of European growth and 40% of productivity. In short, these numbers confirm the Lisbon Agenda statements on the need to develop a European economy based on knowledge, where the great driver of development is, in fact, electronic communications. The Commission has demonstrated this knowledge and awareness by proposing a set of measures which redefine the regulatory framework which was adopted in 2002. Several markets have been deregulated and there are still some important regulations pending whose aim is to give full forward thrust to the competitiveness of the internal market. I shall, however, focus of course on Parliament’s position. A position, Mr Chatel, representative of the Council, Mrs Viviane Reding, representative of the Commission, ladies and gentlemen, which has a common denominator, a factor which makes Parliament’s position, in my opinion, an extraordinarily consistent, coherent and powerful one. And the common denominator in the reports drawn up by Parliament and approved by the appropriate committees, is simply the concept of shared responsibility. The report by Mrs Trautmann is based on shared responsibility. The proposal to establish a body of national regulators is based on shared responsibility. We have heard in both cases that shared responsibility is the tool still needed today in the electronic telecommunications market in Europe, and everything that has been proposed stems from that concept of shared responsibility, whether it relates to interplay in shared regulation between the Commission and the board of national regulators, known as BERT, or to the organisation and funding of BERT. As time is pressing and the debates have already been lengthy and will continue to be in the future, I must now refer solely to BERT. This is a proposal which fits in which the concept of shared responsibility and developing an essentially successful market which still requires a few props up front in order to adjust fully to the rules of competition, a board based on cooperation between the Commission and the Member States in the form of the regulatory bodies. Against that background, and in view of the current situation, the board’s duties are better defined, as are its structure, responsibility, accountability and funding. And to that end I should like to say, Commissioner, ladies and gentlemen, Mr Chatel, that it is essential to maintain cohesiveness and consistency. The co-funding that I have proposed and advocate for the board is compatible with the concept of shared responsibility which forms the backbone of any proposal made by Parliament, both in Mrs Trautmann’s report and in my own. What would not, by contrast, be consistent and cohesive would be for a funding mechanism strictly based on Community funding to slip in through the back door; it would not be consistent with the remainder of the proposal and would therefore bring about an enormous dysfunction with the concept and rationale behind the reform which Parliament is proposing. I am convinced that both Parliament and the Commission, as well as the Council, are seeking to achieve the same objectives, we have proved as much, and I call for the equilibrium and good understanding we have so far had to continue so that we can pursue that course. The sector we are debating is worth it."@en4
"Proua juhataja, tahaksin alustuseks rõhutada Luc Chateli öeldut: elektroonilise side sektor moodustab 25% Euroopa majanduskasvust ja 40% tootlikkusest. Lühidalt, need arvud kinnitavad Lissaboni tegevuskava avaldusi vajaduse kohta arendada Euroopa majandust teadmistepõhiselt, kusjuures elektrooniline side on tegelikult arengu suur motivaator. Komisjon on näidanud üles teadmist ja teadlikkust, esitades meetmete kogu, millega sõnastatakse ümber 2002. aastal vastu võetud regulatsiooniraamistik. Mitmed turud on uuesti reguleeritud ja ootel on veel mõned olulised määrused, mille eesmärk on hoogustada siseturu konkurentsivõimet. Mina keskendun aga loomulikult parlamendi seisukohale. Nõukogu esindaja härra Chatel, komisjoni esindaja proua Reding, daamid ja härrad, meie seisukohal on ühine nimetaja, faktor, mis muudab parlamendi seisukoha minu arvates erakordselt järjepidevaks, sidusaks ja mõjukaks. See ühine nimetaja kõigis parlamendi koostatud ja vastavates parlamendikomisjonides heaks kiidetud raportites on jagatud vastutuse põhimõte. Catherine Trautmanni raport põhineb jagatud vastutusel. Ettepanek luua riiklike reguleerijate asutus põhineb jagatud vastutusel. Kuulsime mõlema raporti puhul, et jagatud vastutus on vahend, mida Euroopa telekommunikatsiooniturul ikka veel vajatakse ja kõik esitatud ettepanekud lähtuvad jagatud vastutuse kontseptsioonist, kas siis komisjoni ja riiklikke reguleerivaid asutusi ühendava organi BERT vastastikuse vastutusega seonduvalt või siis BERT-i haldamise ja rahastamisega seonduvalt. Kuna aeg seab piirid ja arutelu on juba kaua kestnud ja kestab ka edasi, pean nüüd keskenduma vaid BERT-ile. Tegemist on ettepanekuga, mis vastab jagatud vastutuse kontseptsioonile ja olemuselt eduka turu arendamisele, mis loomulikult nõuab veel toetust kohandumaks täielikult konkurentsireeglitele, tegemist on koguga, mis põhineb koostööl komisjoni ja liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel. Arvestades sellist tausta ja silmas pidades praegust olukorda on loodava kogu kohustused paremini määratletud kui selle struktuur, vastutus, aruandluskohustus ja rahastamine. Volinik, daamid ja härrad, härra Chatel, sellega seoses sooviksin öelda, et on ülimalt oluline järgida ühtekuuluvust ja järjepidevust. Koosrahastamise ettepanek, mille ma esitasin ja mida ma pooldan, on kooskõlas jagatud vastutuse kontseptsiooniga, millele tuginevad parlamendi kõik ettepanekud, mis sisalduvad nii Catherine Trautmanni kui ka minu raportis. Vastupidiselt sellele ei oleks ei järjepidev ega ühtekuuluv rahastamise mehhanism, mis põhineks tagaukse kaudu sisse hiilival rangelt ühenduse rahastamisel; see ei oleks vastavuses ettepaneku ülejäänud sisuga ja põhjustaks parlamendi esitatud reformi aluseks oleva kontseptsiooni ja loogilise põhimõtte moonutamise. Olen veendunud, et nii parlament, komisjon kui ka nõukogu püüavad saavutada samu eesmärke (oleme seda juba tõestanud) ja ma kutsun üles tasakaalule ja üksteisemõistmisele, mida meil on siiani jätkunud, et saaksime alustatut jätkata. Arutelu all olev sektor väärib seda."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa korostamalla sitä, mitä Luc Chatel sanoi: sähköisen viestinnän ala vastaa 25 prosentista Euroopan kasvusta ja 40 prosentista tuottavuudesta. Lyhyesti, nämä luvut vahvistavat Lissabonin ohjelmassa esitetyt lausunnot siitä, että on kehitettävä tietoon perustuvaa eurooppalaista taloutta, jossa suuri kehityksen liikkeellepaneva voima on itse asiassa sähköinen viestintä. Komissio on osoittanut tiedostavansa ja tietävänsä tämän ehdottamalla toimia, joilla määritellään uudelleen vuonna 2002 hyväksytyt sääntelypuitteet. Sääntelyä on purettu monilla markkinoilla, ja odotettavissa on vielä joitakin merkittäviä asetuksia, joiden tarkoituksena on antaa todellinen sysäys sisämarkkinoiden kilpailukyvylle. Keskityn kuitenkin tietysti parlamentin kantaan. Arvoisa neuvoston edustaja Luc Chatel, arvoisa komission edustaja Viviane Reding, hyvät naiset ja herrat, kyseisessä kannassa on yhteinen nimittäjä, tekijä, jonka ansiosta parlamentin kanta on mielestäni erittäin johdonmukainen, yhtenäinen ja voimakas. Parlamentin laatimien ja asiasta vastaavien valiokuntien hyväksymien mietintöjen yhteinen nimittäjä on yksinkertaisesti käsite jaetusta vastuusta. Catherine Trautmannin mietintö perustuu jaettuun vastuuseen. Kansallisten sääntelyviranomaisten elimen perustamista koskeva ehdotus perustuu jaettuun vastuuseen. Molemmissa tapauksissa olemme kuulleet, että jaettu vastuu on väline, jota tarvitaan edelleen Euroopan sähköisen viestinnän markkinoilla, ja kaikki ehdotettu johtuu kyseisestä jaetun vastuun käsitteestä, liittyypä se komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten lautakunnan eli BERTin välillä jaettujen sääntelyoikeuksien vuorovaikutukseen tai BERTin järjestämiseen ja rahoitukseen. Koska aika on vähissä ja koska keskustelut ovat jo olleet pitkiä ja jatkuvat tulevaisuudessa, minun on nyt viitattava ainoastaan BERTiin. Tämä ehdotus sopii siihen, että jaetun vastuun käsitteessä ja pohjimmiltaan onnistuneiden markkinoiden kehityksessä tarvitaan edelleen hieman tukea kilpailusääntöjen täysimääräiseksi noudattamiseksi, ja se koskee lautakuntaa, joka perustuu komission ja jäsenvaltioiden sääntelyeliminä tekemään yhteistyöhön. Tämän ja nykyisen tilanteen perusteella elimen velvollisuudet ja sen rakenne, vastuu, vastuuvelvollisuus ja rahoitus määritellään paremmin. Ja tämän takia haluaisin sanoa, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, arvoisa Luc Chatel, että yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää. Ehdottamani ja kannattamani lautakunnan yhteisrahoitus vastaa jaetun vastuun käsitettä, joka on kaikkien parlamentin tekemien ehdotusten selkäranka, myös Catherine Trautmannin ja minun mietinnöissä. Yhtenäistä ja johdonmukaista ei puolestaan olisi se, että tiukasti yhteisön rahoitukseen perustuva rahoitusmekanismi otettaisiin käyttöön takaoven kautta. Se ei olisi johdonmukaista ehdotuksen lopun kanssa, ja se aiheuttaisi siksi valtavan häiriön käsitteessä ja parlamentin ehdottaman uudistuksen perusteissa. Olen vakuuttunut siitä, että sekä parlamentti että komissio kuin neuvostokin pyrkivät saavuttamaan samat tavoitteet, sen me olemme osoittaneet, ja kehotankin jatkamaan meillä tähän mennessä ollutta tasapainoa ja erinomaista ymmärrystä, jotta voimme jatkaa tällä tiellä. Ala, josta keskustelemme, on sen arvoinen."@fi7
"Madame la Présidente, j'aimerais commencer par souligner ce qu’a dit M. Chatel: le secteur des communications électroniques est responsable de 25 % de la croissance européenne et de 40 % de la productivité. Bref, ces chiffres confirment les déclarations du programme de Lisbonne quant à la nécessité de développer une économie européenne basée sur la connaissance dans laquelle les communications électroniques sont en fait le moteur du développement. La Commission a montré qu'elle comprenait et qu'elle avait conscience de ces éléments en proposant un ensemble de mesures visant à redéfinir le cadre réglementaire adopté en 2002. Mais bien entendu, je me concentrerai sur la position du Parlement. Une position, Monsieur Chatel, représentant du Conseil, Madame Viviane Reding, représentante de la Commission, Mesdames et Messieurs, qui présente un dénominateur commun, un facteur qui la rend selon moi particulièrement systématique, cohérente et puissante. Ce dénominateur commun aux rapports rédigés par le Parlement et approuvés par les commissions compétentes est tout simplement le concept du partage des responsabilités. Le rapport de Mme Trautmann se base sur le partage des responsabilités. La proposition d'instaurer un organe de régulateurs nationaux se fonde sur le partage des responsabilités. Dans les deux cas, nous avons entendu que le partage des responsabilités est l'outil qui manque encore aujourd'hui au marché des télécommunications électroniques en Europe, et tout ce qui a été proposé part du concept du partage des responsabilités, qu'il s'agisse du partage de la réglementation entre la Commission et le conseil des régulateurs nationaux, le BERT, ou de l'organisation et du financement du BERT. Étant donné que le temps presse et que les discussions ont déjà été longues et le resteront à l'avenir, je dois maintenant me référer uniquement aux BERT. Il s'agit d'une proposition conforme au concept du partage des responsabilités et au développement d'un marché essentiellement réussi qui nécessite encore quelques ajustements pour être complètement conforme aux règles de la concurrence, d'un conseil basé sur la collaboration entre la Commission et les États membres sous la forme de leurs organes régulateurs. Dans ce contexte, et en tenant compte de la situation actuelle, les missions du conseil sont mieux définies, tout comme sa structure, ses responsabilités et son financement. Et à cette fin je voudrais dire, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, Monsieur Chatel, qu'il est essentiel de maintenir la cohésion et la cohérence. Le cofinancement que j'ai proposé et que je préconise pour ce conseil est compatible avec le concept de partage des responsabilités qui forme l'épine dorsale de toutes les propositions faites par ce Parlement, aussi bien dans le rapport de Mme Trautmann que dans le mien. Ce ne serait par contre pas faire preuve de cohérence ni de cohésion que de réintroduire par la porte de derrière un mécanisme de financement basé uniquement sur le budget communautaire. Un tel mécanisme ne correspondrait pas au reste de la proposition et entraînerait donc un dysfonctionnement énorme par rapport au concept et à la raison d'être de la réforme que propose le Parlement. Je suis convaincu que le Parlement et la Commission, ainsi que le Conseil, cherchent à atteindre les mêmes objectifs, nous l'avons prouvé. J'appelle donc au maintien de l'équilibre et de la bonne compréhension que nous avons connus jusqu'à présent afin que nous puissions continuer dans cette voie. Le secteur dont nous débattons le mérite."@fr8
"Elnök asszony, először is szeretném kiemelni, amit Chatel úr mondott: az elektronikus hírközlő ágazat adja az európai növekedés 25%-át, és a termelékenység 40%-át. Röviden, ezek a számok alátámasztják a lisszaboni menetrend megállapításait, miszerint szükség van egy tudás-alapú európai gazdaság kidolgozására, ahol a fejlődés fontos hajtóereje az elektronikus hírközlés. A Bizottság tanújelét adta ennek a tudásnak és tudatosságnak azzal, hogy egy sor intézkedést javasolt a 2002-ben elfogadott keretszabályozás újrafogalmazására. Több piacot is liberalizáltak, és folyamatban van még néhány fontos szabályozás, amely a belső piac versenyképességének erőteljes fellendítését szolgálja. Én azonban természetesen a Parlament álláspontjára összpontosítok. Arra az álláspontra, Chatel úr, a Tanács képviselője, Viviane Reding asszony, a Bizottság képviselője, hölgyeim és uraim, amelynek van egy közös nevezője, egy olyan tényező, amely a Parlament álláspontját véleményem szerint rendkívül következetessé, koherenssé és erőteljessé teszi. A Parlament által készített és a megfelelő bizottságok által jóváhagyott jelentéseknek ez a közös nevezője pedig nem más, mint egyszerűen a megosztott felelősség. Trautmann asszony jelentése a megosztott felelősségen alapul. A nemzeti szabályozó hatóságokból álló testület létrehozásáról szóló javaslat a megosztott felelősségen alapul. Mindkét esetben hallottuk, hogy a megosztott felelősség az az eszköz, amelyre még napjainkban is szükség van az európai elektronikus távközlési piacon, és valamennyi javaslat a megosztott felelősség koncepciójából fakad, legyen szó akár arról az interakcióról, amely a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóságok testülete (BERT) között kialakul az általuk gyakorolt közös szabályozás során, akár a BERT megszervezéséről és finanszírozásáról. Mivel az idő sürget, és a viták már eddig is hosszadalmasak voltak és ezután is azok lesznek, most kizárólag a BERT-ről beszélek. Olyan javaslat ez, amely összhangban van a megosztott felelősség és egy alapvetően sikeres piac kifejlesztésének gondolatával, amelynek még mindig szüksége van néhány támasztékra ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljen a verseny szabályainak, egy olyan testület, amely a Bizottság és a tagállamokat képviselő szabályozó testületek közötti együttműködésen alapul. Ennek fényében, és tekintettel a jelenlegi helyzetre, a testület feladatait jobban meghatározták, akár csak annak felépítését, felelősségi körét, elszámoltathatóságát és finanszírozását. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, biztos asszony, hölgyeim és uraim, Chatel úr, hogy feltétlenül fenn kell tartani a kohéziót és a következetességet. A testület általam javasolt és pártolt társfinanszírozása összhangban áll a megosztott felelősség gondolatával, amely a Parlament minden javaslatának gerincét képezi, és megjelenik Trautmann asszony jelentésében éppúgy, mint az enyémben. Ami ellenben nem lenne következetes és kohézív, az az lenne, ha egy kizárólag közösségi finanszírozáson alapuló mechanizmus visszakúszna a hátsó ajtón; nem lenne konzisztens a javaslat többi részével, és így rendkívül rosszul működne együtt a Parlament által javasolt reform alapjául szolgáló koncepcióval és érvekkel. Meggyőződésem, hogy mind a Parlament, mind a Bizottság és a Tanács ugyanazoknak a céloknak az elérésére törekszik, ezt már bebizonyítottuk, én pedig továbbra is azt a kiegyensúlyozottságot és megértést kérem, amit eddig is tapasztaltunk, hogy folytathassuk a megkezdett utat. Az ágazat, amelyről vitázunk, megéri."@hu11
"Signora Presidente, desidero iniziare sottolineando quanto affermato dal ministro Chatel: il settore delle comunicazioni elettroniche è responsabile per il 25 per cento della crescita europea e per il 40 per cento della produttività. In sintesi, questi numeri confermano le dichiarazioni dell’agenda di Lisbona sulla necessità di sviluppare un’economia europea basata sulla conoscenza, in cui il maggiore motore è costituito, infatti, dalle comunicazioni elettroniche. La Commissione ha dimostrato questa conoscenza e consapevolezza proponendo una serie di misure che ridefiniscono il quadro normativo adottato nel 2002. Numerosi mercati sono stati deregolamentati e vi sono ancora importanti regolamenti in sospeso intesi a dare il massimo incoraggiamento alla competitività del mercato interno. Tuttavia, mi concentrerò sulla posizione del Parlamento. Una posizione, ministro Chatel, rappresentante del Consiglio, Commissario Viviane Reding, rappresentante della Commissione, onorevoli colleghi, che ha un denominatore comune, un fattore che rende la posizione del Parlamento, secondo me, straordinariamente coerente, solida e potente. E il denominatore comune nelle relazioni elaborate dal Parlamento, e approvate dalle commissioni competenti, è semplicemente il concetto di responsabilità condivisa. La relazione dell’onorevole Trautmann è basata sulla responsabilità condivisa. La proposta di creare un organo di regolatori nazionali si basa sulla responsabilità condivisa. In entrambi i casi abbiamo sentito che quest’ultima è lo strumento necessario ancora oggi nel mercato europeo delle telecomunicazioni elettroniche, e tutto ciò che è stato proposto deriva da questo concetto di responsabilità condivisa, che si riferisca all’interazione nella regolamentazione comune tra la Commissione e l’organo dei regolatori nazionali, conosciuto come BERT, o all’organizzazione e al finanziamento del BERT. Poiché il tempo incalza e le discussioni sono già state lunghe e proseguiranno in futuro, ora devo occuparmi solo del BERT. Questa è una proposta che si adatta al concetto di responsabilità condivisa e di sviluppo di un mercato essenzialmente di successo, che necessita ancora di qualche aiuto al fine di adeguarsi completamente alle regole della concorrenza, un organo basato sulla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sotto forma di organi regolatori. A fronte di questo contesto, e in considerazione della situazione attuale, gli obblighi di tale organo sono ben definiti, come lo sono la sua struttura, responsabilità, affidabilità e finanziamento. E a tal fine vorrei dichiarare, signora Commissario, onorevoli colleghi, Ministro Chatel, che è fondamentale mantenere la coesione e la coerenza. Il cofinanziamento che ho proposto e sostenuto per il comitato è compatibile con il concetto di responsabilità condivisa che costituisce il fulcro di qualsiasi proposta formulata dal Parlamento, nella relazione dell’onorevole Trautmann come nella mia. Al contrario, non sarebbe coerente e corretto che un meccanismo di finanziamento rigidamente basato sui finanziamenti comunitari venisse aggiunto di nascosto; non sarebbe coerente con il resto della proposta e quindi causerebbe un’enorme disfunzione con il concetto e il ragionamento alla base della riforma che propone il Parlamento. Sono certa che sia il Parlamento che la Commissione, nonché il Consiglio, stiano cercando di conseguire i medesimi obiettivi, noi l’abbiamo dimostrato, e chiedo l’equilibrio e la buona comprensione che abbiamo avuto sinora per continuare e poter proseguire su questa strada. L’ambito di cui discutiamo lo merita."@it12
"Gerb. Pirmininke, norėčiau pradėti pabrėždamas tai, ką pasakė L. Chatel: Elektroninių komunikacijų sektorius atsakingas už 25 proc. augimo ir 40 proc. produktyvumo Europoje. Trumpai tariant, šie skaičiai patvirtina teiginius Lisabonos darbotvarkėje, kad reikia sukurti žiniomis pagrįstą Europos ekonomiką, kur didžioji plėtros varomoji jėga, tiesą sakant, yra elektroninės komunikacijos. Komisija pasirodė tai žinanti ir sąmoninga pasiūlydama priemones, kurios iš naujo apibrėžia 2002 m. patvirtintą kontrolės struktūrą. Keliose rinkose jau panaikinta valstybės kontrolė, o patvirtinimo laukia dar keletas nuostatų, kurių tikslas – smarkiai paskatinti konkurentiškumą vidaus rinkoje. Tačiau aš sutelksiu savo dėmesį, žinoma, į Parlamento poziciją. Į poziciją, Tarybos atstove L. Chatel, Komisijos atstove Viviane Reding, ponios ir ponai, kuri turi bendrą vardiklį, o tai, mano nuomone, paverčia Parlamento poziciją ypatingai nuoseklia, aiškia ir galinga. O tas bendras vardiklis Parlamento parengtuose ir įvairių komitetų patvirtintuose pranešimuose yra bendros atsakomybės sąvoka. C. Trautmann pranešimas paremtas bendra atsakomybe. Bendra atsakomybe paremtas ir siūlymas įsteigti valstybinių reguliatorių instituciją. Abiem atvejais esame girdėję, kad bendra atsakomybė yra priemonė, kurios šiandien dar trūksta Europos telekomunikacijų rinkoje, o visa, kas siūloma, kyla iš tos bendros atsakomybės koncepcijos nepaisant to, ar ji siejama su bendro reguliavimo sąveika tarp Komisijos ir valstybinių reguliatorių tarybos, žinomos kaip BERT, ar su BERT organizavimu ir finansavimu. Kadangi mus spaudžia laikas, o diskusijos jau užsitęsė ir dar tęsis ateityje, dabar privalau pereiti prie BERT klausimo. Tai pasiūlymas, kuriame atsižvelgiama į bendros atsakomybės koncepciją ir iš tiesų sėkmingos rinkos, kuriai dar reikia paramos, norint, kad ji visiškai atitiktų konkurencijos taisykles, plėtojimą. Čia siūloma įsteigti tarybą, paremtą bendradarbiavimu tarp Komisijos ir valstybių narių, kaip reguliavimo institucijų. Remiantis šia prielaida ir atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tarybos pareigos tampa aiškesnės, kaip ir jos struktūra, atsakomybės sritis, atskaitingumas ir finansavimas. Norint pasiekti tokio rezultato, norėčiau pasakyti, Komisijos nare, ponios ir ponai, L. Chateli, kad darna ir nuoseklumas būtini. Mano pasiūlytas ir palaikomas šios tarybos bendras finansavimas atitinka bendros atsakomybės koncepciją – visų Parlamento siūlymų, C. Trautmann ir mano pranešimų pagrindą. To negalima pasakyti apie Bendrijos finansavimu paremtą finansavimo mechanizmą. Jis nebūtų suderinamas su likusia siūlymo dalimi ir todėl sąlygotų Parlamento siūlomos reformos koncepcijos ir loginio pagrindo funkcionalumo sutrikimą. Esu įsitikinęs, kad tiek Parlamentas, tiek Komisija, tiek Taryba siekia tų pačių tikslų, todėl raginu ir toliau išlaikyti pusiausvyrą ir mėginti vieni kitus suprasti. Sektorius, dėl kurio diskutuojame, to vertas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, sākumā es uzsvēršu to, ko teica : Elektroniskās komunikācijas sektors ir atbildīgs par 25 % Eiropas izaugsmes un 40% produktivitātes. Īsumā šie skaitļi apstiprina Lisabonas programmas apgalvojumu par nepieciešamību attīstīt Eiropas ekonomiku, kas balstās uz zināšanām, kur liels attīstības virzītājs būtībā ir elektroniskie sakari. Komisija ir parādījusi šīs zināšanas un sapratni, ierosinot pasākumu kopumu, kas no jauna definē reglamentējošos noteikumus, kas tika pieņemti 2002. gadā. Vairāki tirgi nav pietiekami regulēti un aktuālas ir vēl dažas svarīgas regulas, kuru mērķis ir dot izšķirošo atbalstu iekšējā tirgus konkurētspējai. Tomēr es vairāk, protams, pievērsīšos Parlamenta nostājai. Padomes pārstāvja Komisijas pārstāves nostājām, dāmas un kungi, ir kopsaucējs, faktors, kas padara, Parlamenta nostāju, pēc manām domām, ārkārtīgi viendabīgu, saskaņotu un spēcīgu. Un kopsaucējs ziņojumos, ko sagatavojis Parlaments un apstiprinājušas atbilstīgās komitejas, gluži vienkārši ir dalītās atbildības jēdziens. ziņojums balstās uz dalīto atbildību. Priekšlikums izveidot nacionālo regulatoru organizāciju balstās uz dalītu atbildību. Abos gadījumos mēs esam dzirdējuši, ka dalīta atbildība ir instruments, kas joprojām nepieciešams Eiropas elektronisko telekomunikāciju tirgū un visi priekšlikumi izriet no dalītas atbildības jēdziena, gan par mijiedarbību kopīgā regulēšanā starp Komisiju un valstu regulatoru padomi, kas pazīstama kā gan par organizāciju un finansēšanu. Tā kā laiks ir ierobežots un debates ir bijušas garas un nākotnē turpināsies, es tālāk runāšu tikai par Šis ir priekšlikums, kas iederas dalītās atbildības konceptā un, kas ir būtiski, sekmīga tirgus veidošanā, kuram vēl ir nepieciešami daži labojumi, lai pilnībā pielāgotu konkurences noteikumiem, padome, kas balstīta uz sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm regulējošo iestāžu formā. Šajā kontekstā un ņemot vērā pašreizējo situāciju, padomes pienākumi ir definēti labāk, kā tās struktūra, atbildība, pakļautība un finansējums. Un šajā ziņā es gribētu teikt, Komisār, dāmas un kungi ka ir svarīgi saglabāt saistīgumu un viendabīgumu. Līdzfinansējums, ko es esmu ierosinājis un iesaku šai padomei, ir savietojams ar dalītas atbildības konceptu, kas veido jebkura Parlamenta priekšlikuma būtību gan gan manā ziņojumā. Turpretī saistīgumu un viendabīgumu nenodrošinātu finansēšanas mehānisms, kas strikti balstītos uz Kopienas finansējumu, ja tas iezagtos pa sētas durvīm; tas neatbilstu pārējam priekšlikumam un tādējādi radītu milzīgu koncepta un loģiskā pamata disfunkciju reformā, kuru Parlaments ierosina. Esmu pārliecināts, ka Parlaments un Komisija, kā arī Padome, cenšas sasniegt tos pašus mērķus, kā mēs un es aicinu uz līdzsvaru un labo sapratni, kas mums ir bijusi līdz šim, lai mēs varam turpināt šo kursu. Nozare, par kuru mēs runājam, ir tā vērta."@lv13
"Señora Presidenta, quisiera comenzar destacando lo que ha dicho el Secretario de Estado Chatel: el sector de las comunicaciones electrónicas es responsable del 25 % del crecimiento europeo y del 40 % de la productividad. En suma, esa cifra viene a confirmar lo que ya estableció la Agenda de Lisboa sobre la necesidad de desarrollar una economía europea basada en el conocimiento, donde el gran motor de ese desarrollo es precisamente el sector de las comunicaciones electrónicas. Ese mismo conocimiento y sensibilidad ha demostrado la Comisión al plantear un conjunto de medidas que redefinen el marco regulatorio que se aprobó en 2002. Una serie de mercados han sido desregulados y todavía quedan algunas importantes regulaciones con la finalidad de impulsar definitivamente la competitividad del mercado interior. Pero yo me voy a centrar, lógicamente, en la posición del Parlamento. Una posición ─Sr. Chatel, representante del Consejo, Sra. Viviane Reding, representante de la Comisión, Señorías─ que tiene un denominador común, lo que hace que la posición del Parlamento sea, en mi opinión, una posición extraordinariamente consistente, coherente y potente. Y ese denominador común de los informes que ha elaborado el Parlamento y han aprobado las respectivas comisiones, es, simplemente, el concepto de corresponsabilidad. El informe de mi colega, la señora Trautmann, está basado en la corresponsabilidad. La propuesta de creación de un organismo de reguladores nacionales está basada en la corresponsabilidad. Hemos entendido, en ambos casos, que la corresponsabilidad es el instrumento que necesita todavía hoy el mercado de las telecomunicaciones electrónicas en Europa, y todo lo que se ha propuesto deriva de ese concepto de corresponsabilidad, tanto lo que se refiere a la interacción en corregulación de la Comisión y el organismo de reguladores nacionales, cuyo acrónimo bien conocido ya es BERT, como lo que se refiere a la organización y también a la financiación de ese organismo de reguladores nacionales. Como el tiempo apremia y los debates han sido ya largos y seguirán siéndolo en el futuro, debo remitirme ahora exclusivamente al organismo de reguladores nacionales. Se trata de una propuesta que se acomoda a ese concepto de corresponsabilidad y a esa situación de desarrollo de un mercado básicamente exitoso, que todavía requiere de algunas apoyaturas para ajustarse plenamente a las normas de la competencia, y que está basado en esa cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a partir de los organismos reguladores. En ese contexto, frente a la situación actual, este organismo tiene una mejor definición de sus funciones, de su estructura, de su responsabilidad y de su rendición de cuentas y también de su financiación. Y en ese sentido, quisiera decir, señora Comisaria, Señorías, señor Chatel, que es fundamental mantener la coherencia y la consistencia. La cofinanciación que yo he propuesto y defiendo para ese organismo regulador se corresponde con el concepto de corresponsabilidad, que es la espina dorsal de toda la propuesta que propugna el Parlamento, tanto en el informe de la señora Trautmann como en el mío propio. Lo que no sería en cambio consistente y coherente es que por la puerta de atrás se colara un mecanismo de financiación estrictamente basado en la financiación comunitaria, que no se correspondería con el resto y que, por tanto, crearía una disfunción enorme en el concepto y en la razón de esta reforma que propone el Parlamento. Estoy convencida de que tanto el Parlamento como la Comisión y el propio Consejo buscamos, así lo hemos demostrado, los mismos objetivos y apelo al equilibrio y al buen entendimiento que hemos tenido hasta ahora para seguir en esa dirección. Lo merece el sector que estamos tratando."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou me graag allereerst willen aansluiten bij wat de heer Chatel zojuist zei: de elektronische-communicatiesector is goed voor 25 procent van de Europese groei en 40 procent van de productiviteit. Deze cijfers vormen dus een bevestiging van uitspraken in de Lissabonagenda dat het noodzakelijk is een Europese kenniseconomie te ontwikkelen waarvan elektronische communicatie inderdaad de grote aanjager is. De Commissie heeft door een aantal maatregelen ter wijziging van het regelgevend kader uit 2002 voor te stellen, laten zien zich hiervan terdege bewust te zijn. Een aantal markten is gedereguleerd en ook is er een aantal belangrijke stukken regelgeving op komst die tot doel hebben met hernieuwde kracht te werken aan het concurrentievermogen van de interne markt. Maar hier wil ik me uiteraard vooral richten op het standpunt van het Parlement. Mijnheer Chatel, vertegenwoordiger van de Raad, mevrouw Viviane Reding, vertegenwoordiger van de Commissie, dames en heren, dit standpunt heeft een gemene deler, een factor waardoor het standpunt van het Parlement naar mijn mening uitzonderlijk consistent, coherent en ook krachtig is. De gemene deler in de verslagen van het Parlement, goedgekeurd door de desbetreffende commissies, is het concept van gedeelde verantwoordelijkheid. Het verslag van mevrouw Trautmann is gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid. Het voorstel om een orgaan van nationale regelgevende instanties op te richten is gebaseerd op het beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid. We hebben in beide gevallen gehoord dat gedeelde verantwoordelijkheid het middel bij uitstek is dat de Europese elektronische-telecommunicatiemarkt nog altijd nodig heeft. Alle voorstellen zijn gebaseerd op het concept van gedeelde verantwoordelijkheid, of het nu gaat om interactie tussen de Commissie en het Europees Telecomregelgeversorgaan, BERT, bij de gezamenlijke regulering door deze lichamen, of om de opzet en de financiering van BERT. Aangezien de tijd dringt en er al uitgebreid gedebatteerd is en er ongetwijfeld ook in de toekomst nog veel over gedebatteerd worden zal, wil ik nu alleen ingaan op BERT. Het voorstel hieromtrent past uitstekend in het concept van gedeelde verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van een succesvolle markt die in het begin nog de nodige ondersteuning behoeft om volledig in overeenstemming te kunnen worden gebracht met mededingingsregels. Het is een orgaan dat is gebaseerd op samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten middels hun regelgevende organen. Tegen die achtergrond en gezien de huidige situatie zijn de taken van het orgaan nu beter gedefinieerd, hetgeen ook geldt voor de structuur, de verantwoordelijkheid, de verantwoordingsplicht alsook de financiering ervan. Met het oog hierop zou ik graag willen zeggen, commissaris, dames en heren, mijnheer Chatel, dat het van cruciaal belang is te zorgen voor het behoud van zowel coherentie als consistentie. De door mij voorgestelde en bepleite medefinanciering voor het orgaan is eveneens in overeenstemming met het concept van gedeelde verantwoordelijkheid dat aan de basis ligt van elk door het Parlement ingediende voorstel, zowel in het verslag van mevrouw Trautmann als in dat van mij. Wat echter niet coherent en consistent zou zijn, is een ergens via een achterdeurtje naar binnen gesmokkeld financieringsmechanisme dat uitsluitend en alleen gebaseerd zou zijn op Gemeenschapsgeld. Dat zou een grote dissonant vormen met de rest van het voorstel en daarmee volledig strijdig zijn met het wezen en de achterliggende logica van de door het Parlement voorgestelde hervorming. Ik ben ervan overtuigd dat zowel het Parlement en de Commissie, als de Raad dezelfde doelen nastreven. Dat lijkt me toch wel afdoende aangetoond. Ik zou dan ook willen pleiten voor het behoud van de goede verstandhouding inzake dit onderwerp, zodat we de zaak met vereende krachten kunnen aanpakken. De bedrijfstak waar het hier over hebben, is dat dubbel en dwars waard."@nl3
"Pani przewodnicząca! Na początku chciałabym podkreślić słowa pana Chatela - sektor łączności elektronicznej odpowiada za 25% wzrostu europejskiego i 40% produktywności. Krótko mówiąc, liczby te potwierdzają stwierdzenia zawarte w agendzie lizbońskiej dotyczące potrzeby rozwinięcia gospodarki europejskiej opartej na wiedzy, w której ważnym czynnikiem rozwoju jest łączność elektroniczna. Komisja pokazała tego świadomość, proponując zbiór środków definiujących na nowo ramy regulacyjne przyjęte w 2002 r. Doszło do deregulacji niektórych rynków, a niektóre ważne regulacje, których celem jest pełne wzmocnienie konkurencyjności rynku wewnętrznego wciąż pozostają niewdrożone. Skupię się oczywiście na stanowisku Parlamentu. Stanowisku, panie ministrze Chatel, przedstawicielu Rady, pani komisarz Reding, panie i panowie, które ma wspólny mianownik, czynnik, który sprawia, że stanowisko Parlamentu jest moim zdaniem niezwykle spójne, logiczne i silne. Tym wspólnym mianownikiem w sprawozdaniach sporządzonych przez Parlament i zatwierdzonych przez odpowiednie komisje jest po prostu koncepcja współodpowiedzialności. Sprawozdanie pani Trautmann opiera się na współodpowiedzialności. Wniosek o ustanowienie krajowych organów regulacyjnych opiera się na współodpowiedzialności. W obu przypadkach słyszeliśmy, że współodpowiedzialność jest dziś wciąż potrzebnym narzędziem na rynku łączności elektronicznej w Europie i wszystko, co zostało zaproponowane wynika z tej koncepcji wspólnej odpowiedzialności, obojętnie czy odnosi się do wzajemnego oddziaływania między Komisją a organem krajowych regulatorów, zwanym BERT, czy do organizacji i finansowania BERT. Ponieważ czas ucieka, a debata potrwa jeszcze na pewno długo, odniosę się teraz wyłącznie do BERT-u. Jest to propozycja, która opiera się na koncepcji współodpowiedzialności i pomyślnie rozwijającym się rynku, który wciąż wymaga jeszcze wsparcia, aby mógł się dostosować do zasad konkurencji i który oparty jest na współpracy Komisji i państw członkowskich poprzez organy regulacyjne. W tym kontekście i w obecnej sytuacji obowiązki BERT są lepiej zdefiniowane, tak samo jak jego struktura, zakres odpowiedzialności, finansowanie oraz to, przed kim jest on rozliczany. Dlatego chciałabym powiedzieć, pani komisarz, panie i panowie, panie Chatel, że koniecznie należy utrzymać spójność i zgodność. Współfinansowanie, które zaproponowałam i za którym się opowiadam, jeśli chodzi o organ regulatorów, jest zgodne z koncepcją współodpowiedzialności, która stanowi podstawę propozycji Parlamentu, zarówno w sprawozdaniu pani Trautmann jak i w moim. Natomiast niespójnym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie tylnymi drzwiami mechanizmu finansowania opartego ściśle na finansowaniu wspólnotowym; nie byłoby to zgodne z resztą propozycji i spowodowałoby nieodpowiednie funkcjonowanie, jeśli chodzi o ideę i założenie reformy zaproponowanej przez Parlament. Jestem przekonana, że zarówno Parlament, Komisja, jak i Rada starają się osiągnąć te same cele i wzywam do utrzymywania równowagi i zrozumienia, abyśmy dalej mogli iść w tę stronę. Sektor, o którym dyskutujemy, jest tego wart."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de começar por destacar o que foi dito pelo representante do Conselho, o Sr. Luc Chatel: o sector das comunicações electrónicas é responsável por 25% do crescimento europeu e por 40% do crescimento da produtividade. Estes números confirmam, em suma, as declarações da Agenda de Lisboa quanto à necessidade de desenvolver uma economia europeia baseada no conhecimento, onde o grande impulsionador do desenvolvimento é, na realidade, o sector das comunicações electrónicas. A Comissão demonstrou esse conhecimento e sensibilidade ao propor um conjunto de medidas que redefinem o quadro regulamentar que foi adoptado em 2002. Diversos mercados foram desregulamentados e há ainda alguns regulamentos importantes pendentes que visam estimular em pleno a competitividade do mercado interno. No entanto, irei concentrar-me, obviamente, na posição do Parlamento. Uma posição – Sr. Luc Chatel, representante do Conselho, Sra. Viviane Reding, representante da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados – que tem um denominador comum, um factor que contribui para que a posição do Parlamento seja, do meu ponto de vista, uma posição extraordinariamente consistente, coerente e poderosa. E o denominador comum dos relatórios elaborados pelo Parlamento e aprovados pelas comissões parlamentares competentes é simplesmente o conceito de responsabilidade partilhada. O relatório da senhora deputada Trautmann baseia-se na responsabilidade partilhada. A proposta de criação de um organismo de reguladores nacionais baseia-se na responsabilidade partilhada. Ouvimos, em ambos os casos, que a responsabilidade partilhada é o instrumento de que o mercado das telecomunicações na Europa ainda hoje necessita, e tudo aquilo que foi proposto deriva desse conceito de responsabilidade partilhada, tanto no que se refere à interacção na regulação partilhada entre Comissão e o organismo de reguladores nacionais, conhecido por BERT, como à organização e ao financiamento do BERT. Uma vez que tempo é escasso e os debates já foram longos, e continuarão sê-lo no futuro, terei agora de me concentrar exclusivamente no BERT. Esta é uma proposta que se encaixa nesse conceito de responsabilidade partilhada e no desenvolvimento de um mercado essencialmente bem sucedido que requer ainda algumas escoras para se ajustar totalmente às normas da concorrência, e que assenta na cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros sob a forma dos organismos reguladores. Contra este pano de fundo e face à situação actual, as atribuições, a estrutura, a responsabilidade, a prestação de contas e o financiamento desse organismo são melhor definidas. E, nesse sentido, gostaria de dizer, Senhora Comissária, Sr. Luc Chatel, Senhoras e Senhores Deputados, que é fundamental manter a coerência e a consistência. O co-financiamento que propus e que defendo para o organismo regulador é compatível com o conceito de responsabilidade partilhada, que constitui a espinha dorsal de qualquer proposta formulada pelo Parlamento, tanto no relatório da senhora deputada Trautmann como no meu. Aquilo que, pelo contrário, não seria consistente nem coerente seria introduzir pela porta das traseiras um mecanismo de financiamento estritamente baseado no financiamento comunitário; isso não seria coerente com o resto da proposta e geraria, por conseguinte, uma enorme disfunção com o conceito e o raciocínio subjacentes à reforma que o Parlamento propõe. Estou convencida de que tanto o Parlamento como a Comissão, e também Conselho, pretendem atingir os mesmos objectivos, e faço votos para que o equilíbrio e o bom entendimento que tivemos até agora se mantenha para que possamos continuar neste rumo. O sector que estamos a debater merece-o."@pt17
"Señora Presidenta, quisiera comenzar destacando lo que ha dicho el Secretario de Estado Chatel: el sector de las comunicaciones electrónicas es responsable del 25 % del crecimiento europeo y del 40 % de la productividad. En suma, esa cifra viene a confirmar lo que ya estableció la Agenda de Lisboa sobre la necesidad de desarrollar una economía europea basada en el conocimiento, donde el gran motor de ese desarrollo es precisamente el sector de las comunicaciones electrónicas. Ese mismo conocimiento y sensibilidad ha demostrado la Comisión al plantear un conjunto de medidas que redefinen el marco regulatorio que se aprobó en 2002. Una serie de mercados han sido desregulados y todavía quedan algunas importantes regulaciones con la finalidad de impulsar definitivamente la competitividad del mercado interior. Pero yo me voy a centrar, lógicamente, en la posición del Parlamento. Una posición ─Sr. Chatel, representante del Consejo, Sra. Viviane Reding, representante de la Comisión, Señorías─ que tiene un denominador común, lo que hace que la posición del Parlamento sea, en mi opinión, una posición extraordinariamente consistente, coherente y potente. Y ese denominador común de los informes que ha elaborado el Parlamento y han aprobado las respectivas comisiones, es, simplemente, el concepto de corresponsabilidad. El informe de mi colega, la señora Trautmann, está basado en la corresponsabilidad. La propuesta de creación de un organismo de reguladores nacionales está basada en la corresponsabilidad. Hemos entendido, en ambos casos, que la corresponsabilidad es el instrumento que necesita todavía hoy el mercado de las telecomunicaciones electrónicas en Europa, y todo lo que se ha propuesto deriva de ese concepto de corresponsabilidad, tanto lo que se refiere a la interacción en corregulación de la Comisión y el organismo de reguladores nacionales, cuyo acrónimo bien conocido ya es BERT, como lo que se refiere a la organización y también a la financiación de ese organismo de reguladores nacionales. Como el tiempo apremia y los debates han sido ya largos y seguirán siéndolo en el futuro, debo remitirme ahora exclusivamente al organismo de reguladores nacionales. Se trata de una propuesta que se acomoda a ese concepto de corresponsabilidad y a esa situación de desarrollo de un mercado básicamente exitoso, que todavía requiere de algunas apoyaturas para ajustarse plenamente a las normas de la competencia, y que está basado en esa cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a partir de los organismos reguladores. En ese contexto, frente a la situación actual, este organismo tiene una mejor definición de sus funciones, de su estructura, de su responsabilidad y de su rendición de cuentas y también de su financiación. Y en ese sentido, quisiera decir, señora Comisaria, Señorías, señor Chatel, que es fundamental mantener la coherencia y la consistencia. La cofinanciación que yo he propuesto y defiendo para ese organismo regulador se corresponde con el concepto de corresponsabilidad, que es la espina dorsal de toda la propuesta que propugna el Parlamento, tanto en el informe de la señora Trautmann como en el mío propio. Lo que no sería en cambio consistente y coherente es que por la puerta de atrás se colara un mecanismo de financiación estrictamente basado en la financiación comunitaria, que no se correspondería con el resto y que, por tanto, crearía una disfunción enorme en el concepto y en la razón de esta reforma que propone el Parlamento. Estoy convencida de que tanto el Parlamento como la Comisión y el propio Consejo buscamos, así lo hemos demostrado, los mismos objetivos y apelo al equilibrio y al buen entendimiento que hemos tenido hasta ahora para seguir en esa dirección. Lo merece el sector que estamos tratando."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, na úvod by som rada zdôraznila to, čo povedal pán Chatel: sektor elektronických komunikácií je zodpovedný za 25 % európskeho rastu a za 40 % produktivity. Skrátka, tieto čísla potvrdzujú vyjadrenia z lisabonskej agendy o potrebe rozvoja európskeho hospodárstva založeného na vedomostiach, kde veľkou hybnou silou rozvoja sú vlastne elektronické komunikácie. Komisia preukázala tieto znalosti a informovanosť tým, že navrhla súbor opatrení, ktorými sa nanovo definuje regulačný rámec prijatý v roku 2002. Viaceré trhy boli deregulované a niektoré dôležité regulácie, ktorých cieľom je výrazne stimulovať konkurencieschopnosť vnútorného trhu, sa ešte vždy prerokúvajú. Sústredím sa však, prirodzene, na postoj Parlamentu. Na postoj, pán Chatel, zástupca Rady, pani Viviane Redingová, zástupkyňa Komisie, dámy a páni, ktorý má spoločného menovateľa, faktor, na základe ktorého sa podľa môjho názoru stáva postoj Parlamentu mimoriadne dôsledný, ucelený a silný. A spoločným menovateľom v správach vypracovaných Parlamentom a schválených príslušnými výbormi je jednoducho pojem spoločnej zodpovednosti. Správa pani Trautmannovej sa zakladá na spoločnej zodpovednosti. Návrh na vytvorenie orgánu vnútroštátnych regulátorov sa zakladá na spoločnej zodpovednosti. V obidvoch prípadoch sme počuli, že spoločná zodpovednosť je nástroj, ktorý je dnes ešte vždy potrebný na trhu s elektronickými komunikáciami v Európe, a všetko, čo bolo navrhnuté, vyplýva z toho pojmu spoločnej zodpovednosti, či to už súvisí so súhrou v spoločnej regulácii medzi Komisiou a radou vnútroštátnych regulátorov, známou ako OERT, alebo s organizáciou a financovaním OERT. Keďže čas súri a rozpravy už boli zdĺhavé, a také budú aj v budúcnosti, musím sa teraz venovať výlučne orgánu OERT. Je to návrh, ktorý zodpovedá pojmu spoločnej zodpovednosti a rozvoja zásadne úspešného trhu, čo si ešte vyžaduje vopred vykonať niekoľko úprav s cieľom úplne sa prispôsobiť pravidlám hospodárskej súťaže, teda vytvoriť radu založenú na spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi v podobe regulačných orgánov. Na tomto pozadí a vzhľadom na súčasnú situáciu sú úlohy rady definované lepšie a rovnako aj jej štruktúra, povinnosti, zodpovednosť a financovanie. A rada by som, pani komisárka, dámy a páni, pán Chatel, povedala, že na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné zachovať súdržnosť a dôslednosť. Spoločné financovanie, ktoré som pre radu navrhla a obhajovala, je zlučiteľné s pojmom spoločnej zodpovednosti, ktorá tvorí hlavnú oporu každého návrhu vypracovaného Parlamentom, tak v správe pani Trautmannovej, ako aj v mojej. Naproti tomu, súdržný a dôsledný by nebol finančný mechanizmus, prísne založený na financovaní Spoločenstva, ktoré by vkĺzlo dnu cez zadné dvere; nebolo by to v súlade so zvyškom návrhu, a preto by to spôsobilo obrovské znefunkčnenie konceptu a logického základu reformy, ktorú Parlament navrhuje. Som presvedčená, že Parlament a Komisia, ako aj Rada, sa usilujú dosiahnuť rovnaké ciele, čo sme aj jasne preukázali, a žiadam, aby rovnováha a dobré porozumenie, ktoré doteraz medzi nami vládli, trvalo aj ďalej, aby sme mohli na tejto ceste pokračovať. Sektor, o ktorom diskutujeme, si to zaslúži."@sk19
"Gospa predsednica, želela bi na začetku poudariti, kar je povedal gospod Chatel: elektronski komunikacijski sektor je zadolžen za 25 % evropske rasti in 40 % produktivnosti. Na kratko, ti številki potrjujeta navedbe lizbonske agende o potrebi po razvoju evropskega gospodarstva, ki temelji na znanju in v katerem so glavna gonilna sila razvoja dejansko elektronske komunikacije. Komisija je pokazala znanje in ozaveščenost, ko je predlagala niz ukrepov, ki ponovno opredeljujejo regulativni okvir, ki je bil sprejet leta 2002. Nekaj trgov je bilo dereguliranih, v čakanju pa so še nekateri pomembni predpisi, katerih cilj je potisniti naprej konkurenčnost notranjega trga. Vendar pa se bom osredotočila seveda na stališče Parlamenta. Na stališče, gospod Chatel, predstavnik Sveta, gospa Viviane Reding, predstavnica Komisije, gospe in gospodje, ki ima skupni imenovalec, faktor, ki oblikuje stališče Parlamenta, ki je po mojem mnenju izredno skladno, dosledno in močno. Ta skupni imenovalec v poročilih, ki jih je sestavil Parlament in ki so jih potrdili ustrezni odbori, pa je preprosto koncept skupne odgovornosti. Poročilo gospe Trautmann temelji na skupni odgovornosti. Predlog o ustanovitvi organa nacionalnih regulatorjev temelji na skupni odgovornosti. V obeh primerih smo slišali, da je skupna odgovornost orodje, ki je danes še potrebno na trgu elektronskih telekomunikacij v Evropi, in vse, kar je bilo predlagano, izhaja iz tega koncepta skupne odgovornosti, bodisi da se nanaša na vzajemno delovanje v skupni ureditvi med Komisijo in odborom nacionalnih regulatorjev, torej organom BERT, bodisi da se nanaša na organizacijo in financiranje organa BERT. Ker nas čas pritiska in ker smo že imeli dolgotrajne razprave, ki bodo takšne ostale tudi v prihodnje, se moram zdaj usmeriti izključno na organ BERT. Gre za predlog, ki ustreza konceptu skupne odgovornosti in razvoja v osnovi uspešnega trga, ki še vedno zahteva nekaj vnaprejšnje podpore, da bi se v celoti prilagodil pravilom konkurence, in sicer gre za odboru, ki temelji na sodelovanju med Komisijo in državami članicami v obliki regulativnih organov. Na tej podlagi in glede na trenutni položaj so naloge odbora bolje opredeljene, enako pa velja tudi za njegovo strukturo, dolžnosti, odgovornosti in financiranje. Prav zaradi tega bi, gospa komisarka, gospe in gospodje, gospod Chatel, želela reči, da je zelo pomembno, da ohranimo skladnost in doslednost. Sofinanciranje, ki sem ga predlagala in zagovarjala pred odborom, je skladno s konceptom skupne odgovornosti, ki tvori hrbtenico vsakega predloga Parlamenta, tako v poročilu gospe Trautmann kot v mojem poročilu. Če pa bi se mehanizem financiranja, ki strogo temelji na financiranju s strani Skupnosti, prikradel skozi zadnja vrata, pa bi bilo to ravno v nasprotju s skladnostjo in doslednostjo; ne bi bilo skladno s preostalim delom predloga in bi zato v veliki meri povzročilo slabo delovanje koncepta in načel, ki stojijo za reformami, ki jih predlaga Parlament. Prepričana se, da bosta Parlament in Komisija, kakor tudi Svet, poskušala izpolniti iste cilje, ki smo jih tako dokazali, in s tem pozivam k ustvarjanju ravnovesja in dobremu razumevanju, ki smo ga do sedaj kazali, da bi lahko tako nadaljevali in opravili to pot. Sektor, o katerem govorimo, si to zasluži."@sl20
"Fru talman! Jag vill inleda med att betona vad Luc Chatel sa: sektorn för elektronisk kommunikation står för 25 procent av EU:s tillväxt och för 40 procent av produktiviteten. Kort sagt bekräftar dessa siffror Lissabonagendans uttalanden om behovet av att utveckla en kunskapsbaserad europeisk ekonomi, där den stora utvecklingsmotorn faktiskt är elektronisk kommunikation. Kommissionen har visat att man har den kunskapen och den medvetenheten genom att föreslå en uppsättning åtgärder som innebär en omarbetning av regelverket från 2002. Flera marknader har blivit avreglerade och det finns fortfarande några som väntar på att avregleras i syfte att ge konkurrenskraften på den inre marknaden en ordentlig skjuts framåt. Jag ska emellertid koncentrera mig på Europaparlamentets ståndpunkt. Det är en ståndpunkt som har en gemensam nämnare, något som i mina ögon gör den till en utomordentligt enhetlig, konsekvent och kraftfull ståndpunkt. Och den gemensamma nämnaren i de betänkanden som har utarbetats av parlamentet och godkänts av de ansvariga utskotten är helt enkelt idén om delat ansvar. Catherine Trautmanns betänkande bygger på delat ansvar. Förslaget om att inrätta en myndighet för nationella tillsynsmyndigheter grundar sig på delat ansvar. I båda fallen har vi hört att delat ansvar är det verktyg som i dag fortfarande behövs på den europeiska telekommunikationsmarknaden, och alla förslag som har lagts härrör från idén om delat ansvar, vare sig det handlar om samspelet kring ett gemensamt regelverk mellan kommissionen och organet för europeiska tillsynsmyndigheter, som går under namnet BERT, eller om organiserandet och finansieringen av BERT. Eftersom det är ont om tid och diskussionerna redan har dragit ut på tiden och kommer att göra det framöver också, ska jag bara ta upp frågan om BERT. Det är ett förslag som stämmer väl överens med tanken om delat ansvar och utvecklingen av en i huvudsak framgångsrik marknad, som fortfarande behöver visst understöd för att anpassas fullt ut till konkurrensreglerna, i form av ett organ som bygger på samarbetet mellan kommissionen och medlemsstaterna, representerade av deras tillsynsmyndigheter. I det perspektivet och med tanke på den rådande situationen klargörs organets uppgifter bättre, liksom dess struktur, befogenheter, ansvarighet och finansiering. För det ändamålet vill jag hävda att det är av största vikt att vi upprätthåller samstämmighet och konsekvens. Den medfinansiering jag har föreslagit och som jag förordar för organet, är förenlig med den idé om delat ansvar som utgör kärnan i alla förslag som parlamentet har lagt fram, både i Catherine Trautmanns betänkande och i mitt eget. Vad som däremot inte skulle vara konsekvent och samstämmigt vore om en finansieringsmekanism, som strikt grundar sig på gemenskapsmedel, smögs in bakvägen. Det skulle inte stå i samklang med resten av förslaget och därmed innebära ett grundskott mot hela tanken och resonemanget bakom den reform som parlamentet föreslår. Jag är övertygad om att både parlamentet och kommissionen, och för den delen även rådet, strävar efter att uppnå samma mål, vilket vi har bevisat, och jag vädjar om att den jämvikt och goda förståelse vi hittills har haft ska fortsätta så att vi kan fullfölja detta arbete. Det är den sektor vi diskuterar värd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"BERT,"13
"BERT."13
"C.Trautmann"13
"C.Trautmann,"13
"L.Chatel"13
"V.Reding"13
"ex ante"18,15,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph