Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-02-Speech-2-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080902.4.2-013"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this social package is a welcome step forward in the building of a European community which cares for its citizens. The draft directive should go further than it does. There are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head. Why, for example, Commissioner, is it right to outlaw discrimination in the workplace, but to allow Member States to use discriminatory schoolbooks in the classroom? Nonetheless, Europe is breaking down the barriers of discrimination, piece by piece. My group welcomes the commitment of the Commission and the Council to further that process, just as we insist on the full involvement of this House in framing the measures that complete it. In February Mr Barroso brought to us a major package of measures to fight climate change. Today, the Commission’s proposals on social policy demonstrate to its detractors that Europe cares for community cohesion and that liberal economic policies need be no threat to progressive policies for a healthy environment and a society served by solidarity. Mr Schulz bemoans the predominance of centre-right governments in the European Union, but we live in a democracy and people choose their governments. They are distinctly unconvinced by what the Socialists are offering. The people who cast votes against the European Constitution and the Lisbon Treaty sent a clear message. The message is they will not give the European Union new powers simply because we want them. Our people want to know what kind of European Union we are building. This package is extensive and controversial, and we must make sure that people know the benefits that it will bring to their lives. There is much to praise, as Commissioner Špidla says, in the European Works Council Directive and, of course, in the proposal on patients’ rights in cross-border health care, for which my group has fought so hard. But I want today to concentrate on two specific measures in this package. First, the revision of the Globalisation Adjustment Fund, which helps people who have lost their jobs to find new ones. At present, a thousand posts must be under threat before a company can apply. Liberals and Democrats welcome the proposal to lower that threshold and to simplify claims procedures, not because the European Union should plan work for Europe – that role is best filled by the internal market – nor in the belief that the EU should provide unemployment benefit – that is for Member States. Rather, we welcome this proposal because it is based on a sound liberal principle: that employment is the best source of welfare. With growth grinding to a halt and some Member States already in recession, this policy will help prevent a spiral of sudden job losses that create welfare dependency. Second, the Anti-Discrimination Directive: my group has fought for this from the beginning of this Commission’s term of office. The definition of discrimination will now cover the main spectrum of minorities – older people, gay people, disabled people, people of all faiths and none – and it will apply to clients and consumers, as well as employees. This, too, is a liberal measure which will proffer practical benefits, the kinds that come from knowing you can do your job and live your life free from the tyranny of prejudice."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, tento sociální balíček je vítaným krokem kupředu při budování evropského společenství, které se stará o své občany. Návrh směrnice by měl jít ještě dále. V současné podobě v něm zůstává prostor a možnosti pro diskriminaci. Je, pane komisaři, například správné, že zakážeme diskriminaci na pracovišti, ale dovolíme členským státům, aby ve škole používaly diskriminační učebnice? Nicméně Evropa postupně, krok za krokem, překážky diskriminace odstraňuje. Moje skupina vítá závazek Komise a Rady podpořit tento proces, stejně jako trváme na tom, aby se tento Parlament plně podílel na návrhu opatření, která uvedený proces doplní. V únoru nám pan Barroso představil základní soubor opatření pro boj se změnou klimatu. Návrhy Komise v oblasti sociální politiky dnes zlým jazykům ukazují, že Evropě leží na srdci soudržnost Společenství a že liberálně hospodářské politiky nemusí představovat hrozbu pro pokrokové politiky zdravého životního prostředí a solidární společnosti. Pan Schulz si stěžuje na převahu středopravých vlád v Evropské unii, my však žijeme v demokracii a vlády si volí občané. Nabídka socialistů občany zjevně neoslovila. Lidé, kteří hlasovali proti evropské ústavě a Lisabonské smlouvě, vyslali jasný signál. Tento signál znamená, že občané nedají nové pravomoci Evropské unii jenom proto, že je chceme. Naši občané chtějí vědět, jakou Evropskou unii budujeme. Tento sociální balíček je rozsáhlý a kontroverzní a musíme mít jistotu, že lidé vědí, jaké výhody jim do života přinese. Jak říká pan komisař Špidla, směrnice o evropských radách zaměstnanců a samozřejmě také návrh o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči, o který moje skupina tak tvrdě bojovala, obsahuje mnoho pozitiv. Dnes se však chci soustředit na dvě konkrétní opatření obsažená v navrhovaném sociálním balíčku. Zaprvé se jedná o revizi Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který má pomoci lidem bez práce, aby si našli nové zaměstnání. V současné době mohou o prostředky z fondu žádat společnosti v případě, že je ohroženo tisíc pracovních míst. Liberálové a demokraté vítají návrh na snížení uvedeného limitu a zjednodušení postupů, žádá-li se o přidělení prostředků z fondu, a to nikoli proto, že by Evropská unie měla plánovat práci pro Evropu – tuto úlohu plní nejlépe vnitřní trh – ani proto, že by EU měla poskytovat podporu v nezaměstnanosti – to je úlohou členských států. Tento návrh vítáme proto, že vychází ze zdravé liberální zásady, že zaměstnanost je nejlepším zdrojem blahobytu. V situaci, kdy se růst zastavuje a kdy se některé členské státy už ocitly v recesi, pomáhá tato politika bránit tomu, aby se roztočila spirála náhlých ztrát pracovních míst, které vytvářejí závislost na sociálním systému. Zadruhé je zde antidiskriminační směrnice: moje skupina ji prosazovala od začátku funkčního období této Komise. Definice diskriminace nyní zahrne všechny hlavní menšiny: starší lidi, homosexuály, lidi s postižením, lidi všech náboženských vyznání a lidi bez vyznání – a bude se vztahovat na zákazníky a spotřebitele a rovněž na zaměstnance. I zde se jedná o liberální opatření, které přinese praktické výhody založené na vědomí, že můžete vykonávat svoji práci a žít svůj život bez tyranie předsudků."@cs1
". Hr. formand! Denne sociale pakke er et velkomment skridt fremad i opbygningen af et europæisk Fællesskab, der tager sig af sine borgere. Udkastet til direktiv bør være mere vidtgående. Der er stadig smuthuller, stadig mulighed for, at forskelsbehandlingen kan stikke sit grimme hoved frem. Hvorfor, hr. kommissær, er det f.eks. rigtigt at forbyde forskelsbehandling på arbejdspladsen, men at tillade, at medlemsstaterne anvender diskriminerende skolebøger i klasseværelserne? Alligevel nedbryder Europa forskelsbehandlingens barrierer stykke for stykke. Min gruppe glæder sig over Kommissionens og Rådets engagement i at fremme denne proces, og vi insisterer ligeledes på, at Parlamentet inddrages fuldt ud i udformningen af de foranstaltninger, der fuldstændiggør processen. I februar kom hr. Barroso med en stor pakke foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer. I dag viser Kommissionens forslag om socialpolitik for dem, der rakker det ned, at Europa bekymrer sig om samhørigheden i Fællesskabet, og at liberale økonomiske politikker ikke behøver at udgøre en trussel mod progressive politikker for et sundt miljø og et samfund baseret på solidaritet. Hr. Schulz begræder, at centrum-højre-regeringerne dominerer i EU, men vi bor i et demokrati, og befolkningen vælger selv deres regeringer. De er meget lidt overbevist af det, socialdemokraterne kan tilbyde. Befolkningerne, der stemte imod den europæiske forfatning og Lissabontraktaten, sendte et klart budskab. Budskabet er, at de ikke vil give EU nye beføjelser, bare fordi vi ønsker at få dem. Vores befolkninger ønsker at vide, hvilken type Europæisk Union vi opbygger. Denne pakke er omfattende og kontroversiel, og vi skal sikre, at folk ved, hvilke fordele den vil medføre for deres hverdag. Der er så meget at rose, som kommissær Špidla siger, i direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, og naturligvis i forslaget om patientrettigheder inden for grænseoverskridende sundhedspleje, som min gruppe har kæmpet så hårdt for. Men i dag vil jeg gerne koncentrere mig om to specifikke foranstaltninger i denne pakke. For det første revisionen af Fonden for Tilpasning til Globaliseringen, som hjælper mennesker, der har mistet deres job, med at finde et nyt. I øjeblikket skal 1000 arbejdspladser være truet, inden en virksomhed kan ansøge. Gruppen af Liberale og Demokrater glæder sig over forslaget om at sænke tærsklen og forenkle ansøgningsprocedurerne, ikke fordi EU skal planlægge arbejdet for Europa - den rolle udfyldes bedst af det indre marked - og ej heller i en tro på, at EU skal yde arbejdsløshedsunderstøttelse - det skal klares af medlemsstaterne. Men vi glæder os over dette forslag, fordi det er baseret på et sundt liberalt princip, nemlig at beskæftigelse er den bedste kilde til velfærd. Mens væksten er ved at gå i stå og nogle medlemsstater allerede befinder sig recession, vil denne politik bidrage til at forhindre en spiral med pludselige nedlæggelser af arbejdspladser, der vil føre til afhængighed af velfærden. For det andet direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling: Min gruppe har kæmpet for dette lige fra begyndelsen af Kommissionens mandatperiode. Definitionen af forskelsbehandling vil nu dække det væsentlige spektrum af mindretal - ældre, homoseksuelle, handicappede, mennesker af alle trosretninger og uden trosretninger - og vil gælde for både kunder og forbrugere og for arbejdstagere. Dette er også en liberal foranstaltning, der vil medføre praktiske fordele, den type, der skyldes, at man kan udføre sit arbejde og leve sit liv uden fordommenes tyranni."@da2
". Herr Präsident! Dieses Sozialpaket stellt einen begrüßenswerten Fortschritt beim Aufbau einer europäischen Gemeinschaft dar, der das Wohl ihrer Bürger am Herzen liegt. Der Richtlinienentwurf geht allerdings nicht weit genug. Er weist noch immer Lücken auf, und die Diskriminierungsgefahr ist nicht vollständig gebannt. Wieso, Herr Kommissar, ist es beispielsweise in Ordnung, die Diskriminierung am Arbeitsplatz zu verbieten, aber den Mitgliedstaaten die Verwendung diskriminierender Schulbücher im Unterricht zu gestatten? Dennoch reißt Europa die Schranken der Diskriminierung Stück für Stück nieder. Meine Fraktion begrüßt die Verpflichtung der Kommission und des Rates, diesen Prozess auszubauen, so wie wir gleichzeitig darauf bestehen, dass dieses Haus umfassend in die Gestaltung der Maßnahmen, mit denen er zum Abschluss gebracht wird, einbezogen wird. Im Februar hat Herr Barroso hier ein umfangreiches Paket von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels vorgestellt. Und heute beweisen die Vorschläge der Kommission zur Sozialpolitik ihren Kritikern, dass Europa der Zusammenhalt der Gemeinschaft sehr viel bedeutet und dass eine liberale Wirtschaftspolitik keine Gefahr für progressive Maßnahmen darstellt, die auf eine gesunde Umwelt und eine Gesellschaft auf solidarischer Grundlage gerichtet sind. Herr Schulz beklagt die Vorherrschaft der Mitte-Rechts-Regierungen in der Europäischen Union, aber wir leben in einer Demokratie, und die Menschen wählen ihre Regierung selbst. Das, was die Sozialdemokraten zu bieten haben, kann sie eindeutig nicht überzeugen. Die Bürger, die gegen die europäische Verfassung und den Vertrag von Lissabon gestimmt haben, haben damit eine klare Botschaft ausgesandt. Diese Botschaft lautet, dass sie die Europäische Union nicht mit neuen Befugnissen ausstatten werden, nur weil wir das so wollen. Unsere Menschen wollen wissen, was für eine Europäische Union wir da errichten. Dieses Paket ist umfangreich und kontrovers, und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen die Vorteile kennen, die es für ihr Leben bringt. Wie Kommissar Špidla sagte, enthalten die Richtlinie über den Europäischen Betriebsrat und natürlich auch der Vorschlag über Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, für den meine Fraktion so hart gekämpft hat, viel Lobenswertes. Doch ich möchte mich heute auf zwei spezielle Maßnahmen in diesem Paket konzentrieren. Bei der ersten handelt es sich um die Überarbeitung des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, der Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, helfen soll, einen neuen zu finden. Derzeit ist es so, dass in einem Unternehmen eintausend Arbeitsplätze in Gefahr sein müssen, bevor es einen entsprechenden Antrag stellen kann. Die Allianz der Liberalen und Demokraten begrüßt den Vorschlag, diese Schwelle zu senken und die Antragsverfahren zu vereinfachen, und zwar nicht, weil die Europäische Union die Arbeit für Europa planen sollte – für diese Aufgabe ist der Binnenmarkt am besten geeignet – oder weil wir glauben, dass die EU die Arbeitslosenunterstützung bereitstellen sollte – das ist Aufgabe der Mitgliedstaaten. Sondern wir begrüßen diesen Vorschlag, weil er auf einem soliden liberalen Grundsatz beruht: dass nämlich Beschäftigung die beste Quelle für soziales Wohlergehen darstellt. Ausgehend davon, dass das Wachstum zum Erliegen kommt und sich einige Mitgliedstaaten bereits in der Rezession befinden, wird diese Politik dazu beitragen, die Spirale aus dem plötzlichen Verlust vieler Arbeitsplätze und der damit verbundenen Abhängigkeit von Sozialleistungen zu verhindern. Die zweite Maßnahme betrifft die Richtlinie über die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes: Meine Fraktion hat sich seit Beginn der Amtszeit der jetzigen Kommission konsequent dafür eingesetzt. Die Definition der Diskriminierung wird sich nunmehr auf die wichtigsten Minderheitengruppen – ältere Menschen, Homosexuelle, Behinderte, Menschen aller Glaubensbekenntnisse und Atheisten – erstrecken und für Kunden und Verbraucher sowie Arbeitnehmer gelten. Auch dabei handelt es sich um eine liberale Maßnahmen, die mit praktischem Nutzen verbunden sein wird, und zwar die Art von Nutzen, die aus dem Wissen resultiert, dass man unbehelligt von Tyrannei und Vorurteilen seiner Arbeit nachgehen und sein Leben leben kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτό το κοινωνικό πακέτο είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς την κατεύθυνση της δόμησης μιας ευρωπαϊκής κοινότητας η οποία μεριμνά για τους πολίτες της. Το σχέδιο της οδηγίας θα έπρεπε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν ακόμη κενά, ευκαιρίες για να επανέλθουν οι διακρίσεις. Γιατί, παραδείγματος χάριν, κύριε Επίτροπε, είναι σωστό να απαγορεύονται διά νόμου οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας, αλλά να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν στην τάξη σχολικά εγχειρίδια τα οποία βρίθουν προκαταλήψεων; Όπως και να έχει, η Ευρώπη συντρίβει τους φραγμούς των διακρίσεων βήμα βήμα. Η Ομάδα μου χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαδικασία και επιμένουμε στην πλήρη συμμετοχή του Σώματος στη διαμόρφωση των μέτρων για την ολοκλήρωσή της. Τον Φεβρουάριο ο κύριος Barroso μας παρουσίασε μια πολύ σημαντική δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Σήμερα οι προτάσεις της Επιτροπής για την κοινωνική πολιτική καταδεικνύουν στους πολεμίους της ότι η Ευρώπη μεριμνά για την κοινοτική συνοχή, καθώς και ότι οι φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές δεν πρέπει να συνιστούν απειλή για τις προοδευτικές πολιτικές υπέρ ενός υγιούς περιβάλλοντος και μιας κοινωνίας αλληλεγγύης. Ο κύριος Schulz εξέφρασε την απογοήτευσή του για την επικράτηση κεντροδεξιών κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ζούμε όμως σε δημοκρατικό περιβάλλον και οι λαοί επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πειστεί από αυτό που προσφέρουν οι σοσιαλιστές. Εκείνοι οι οποίοι καταψήφισαν το ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τη Συνθήκη της Λισαβόνας έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό λέει ότι δεν θα εκχωρήσουν νέες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς και μόνο επειδή το θέλουμε εμείς. Ο λαός μας θέλει να γνωρίζει τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση χτίζουμε. Το πακέτο αυτό είναι διεξοδικό και αντιφατικό και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο λαός γνωρίζει τα οφέλη τα οποία αυτό θα έχει για τη ζωή του. Όπως ανέφερε ο Επίτροπος Špidla, είναι πολλά τα θετικά στοιχεία της οδηγίας σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης, αλλά φυσικά και της πρότασης για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, για τα οποία η Ομάδα μου αγωνίστηκε πολύ σκληρά. Θα ήθελα όμως σήμερα να επικεντρωθώ σε δύο συγκεκριμένα μέτρα του εν λόγω πακέτου. Πρώτον, στην αναθεώρηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο βοηθά όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους να βρουν καινούρια. Αυτή τη στιγμή, χίλιες θέσεις εργασίας πρέπει να απειλούνται ώστε να μπορεί να καταθέσει αίτηση μια εταιρεία. Οι Φιλελεύθεροι και οι Δημοκρατικοί χαιρετίζουν την πρόταση να μειωθεί αυτό το όριο και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αξιώσεων, όχι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταρτίσει σχέδιο απασχόλησης για την Ευρώπη – το καθήκον αυτό φέρει εις πέρας καλύτερα η εσωτερική αγορά – ούτε λόγω της πεποίθησης ότι η ΕΕ πρέπει να χορηγεί επιδόματα ανεργίας – αυτό το αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Πάνω απ’ όλα, χαιρετίζουμε την πρόταση αυτή γιατί βασίζεται σε μια υγιή φιλελεύθερη αρχή: ότι η απασχόληση αποτελεί την καλύτερη πηγή ευημερίας. Καθώς διακόπτεται η ανάπτυξη και ορισμένα κράτη μέλη μαστίζονται ήδη από την ύφεση, αυτή η πολιτική θα συμβάλει στο να μην εκτιναχθεί στα ύψη ο αριθμός των θέσεων εργασίας που χάνονται αιφνιδίως, γεγονός το οποίο δημιουργεί εξάρτηση από τις παροχές πρόνοιας. Δεύτερον, ως προς την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων: η Ομάδα μου έχει αγωνιστεί για το θέμα αυτό από την αρχή της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής. Ο ορισμός των διακρίσεων θα καλύπτει πλέον το κύριο φάσμα των μειονοτικών ομάδων – τους ηλικιωμένους, τους ομοφυλόφιλους, τα άτομα με αναπηρίες, τους αλλόθρησκους και τους άθρησκους – και θα ισχύει για τους πελάτες και τους καταναλωτές, καθώς και για τους εργαζομένους. Και σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για ένα φιλελεύθερο μέτρο το οποίο θα προσφέρει πρακτικά οφέλη, τα οποία απορρέουν από τη γνώση ότι μπορούμε να εργαζόμαστε και να ζούμε μακριά από την τυραννία των προκαταλήψεων."@el10
"Señor Presidente, este paquete social es un buen paso adelante en la construcción de una Comunidad Europea que se interesa por sus ciudadanos. La propuesta de directiva debe ir más lejos. Sigue habiendo lagunas, sigue habiendo oportunidades para que aparezca la discriminación. Por ejemplo, señor Comisario, ¿por qué es correcto ilegalizar la discriminación en el lugar de trabajo, pero permitir que los Estados miembros utilicen libros de texto discriminatorios en las aulas? No obstante, Europa está derribando las barreras de la discriminación, pieza a pieza. Mi grupo aplaude el compromiso de la Comisión y del Consejo de promover este proceso, del mismo modo que insistimos en la plena participación de esta Cámara en la formulación de las medidas que lo completan. En febrero, el señor Barroso nos trajo un importante paquete de medidas de lucha contra el cambio climático. Hoy, las propuestas de la Comisión sobre política social demuestran a sus detractores que Europa se interesa por la cohesión de la Comunidad, y que las políticas económicas liberales no tienen por qué ser una amenaza a las políticas progresistas para un entorno saludable y una sociedad basada en la solidaridad. El señor Schulz se lamenta del predominio de los gobiernos de centro-derecha en la Unión Europea, pero vivimos en una democracia y los gobiernos los eligen sus ciudadanos. Está claro que lo que ofrecen los socialistas no les convence. Las personas que votan en contra de la Constitución europea y del Tratado de Lisboa envían un mensaje claro. El mensaje es que no darán nuevos poderes a la Unión Europea sólo porque los queramos. Nuestros ciudadanos quieren saber qué clase de Unión Europea estamos construyendo. Este paquete es amplio y polémico, y debemos asegurarnos de que la gente conozca los beneficios que aportará a sus vidas. Hay mucho que elogiar, como dice el Comisario Špidla, en la Directiva sobre los comités de empresa europeos y, desde luego, en la propuesta sobre los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza, por la que tanto ha luchado mi grupo. Pero hoy quiero concentrarme en dos medidas específicas de este paquete. En primer lugar, la revisión del Fondo de Adaptación a la Globalización, que ayuda a encontrar empleo a las personas que lo han perdido. Actualmente, para que una empresa pueda presentar una solicitud tienen que verse amenazados mil puestos. Los liberales y los demócratas celebran la propuesta de bajar este umbral y simplificar los procedimientos de reclamación, no porque la Unión Europea deba planificar el trabajo para Europa —función que el mercado interior desempeña mejor— ni en la creencia de que la UE deba proporcionar prestaciones por desempleo, algo que compete a los Estados miembros. Más bien, celebramos esta propuesta porque se basa en un principio liberal sólido: que el empleo es la mejor fuente de seguridad social. Con un crecimiento que se está paralizando y algunos Estados miembros ya en recesión, esta política ayudará a evitar una espiral de pérdidas repentinas de puestos trabajo que crean dependencia del estado de bienestar. En segundo lugar, la Directiva contra la discriminación: mi grupo ha luchado por ella desde el inicio de este mandato de la Comisión. La definición de discriminación abarcará ahora el espectro principal de las minorías —personas mayores, personas homosexuales, personas con discapacidad, personas de cualquier religión o de ninguna— y será aplicable a clientes y consumidores, así como a empleados. También ésta es una medida liberal que ofrecerá beneficios prácticos, del tipo de los que produce el saber que uno puede hacer su trabajo y vivir su vida sin la tiranía de los prejuicios."@es21
"Härra juhataja, kõnealune sotsiaalpakett on tervitatav samm edasi oma kodanikest hooliva Euroopa ühenduse ehitamisel. Direktiivi eelnõuga peaks minema praegusest kaugemale. Ikka veel on olemas möödahiilimisvõimalused, võimalused, et diskrimineerimine võtab ikka veel võimust. Volinik, miks on näiteks õige keelustada diskrimineerimine tööl, kuid lubada liikmesriikidel kasutada koolides diskrimineerivaid õpikuid? Sellest olenemata lammutab Euroopa tükkhaaval diskrimineerimisbarjääre. Minu fraktsioon tervitab komisjoni ja nõukogu võetud kohustust teha täiendavaid edusamme ning samuti nõuame me selle täiskogu täielikku kaasamist neid edusamme täiendavate meetmete koostamisse. Härra Barroso tutvustas meile veebruaris kliimamuutusega võitlemise mahukat meetmepaketti. Täna tõestavad komisjoni ettepanekud sotsiaalpoliitika kohta selle halvustajatele, et Euroopa hoolib ühiskonna ühtekuuluvusest ning et liberaalsed majanduspoliitikad ei tohiks ohustada tervisliku elukeskkonna ja solidaarse ühiskonna edumeelseid poliitikaid. Härra Schulz halab paremtsentristide valitsuste enamuse üle Euroopa Liidus, kuid me elame demokraatias ja inimesed valivad oma valitsused. Ilmselgelt ei veena neid see, mida sotsiaaldemokraadid pakuvad. Inimesed, kes hääletasid Euroopa põhiseaduse lepingu ja Lissaboni lepingu vastu, edastasid selge sõnumi. Selle kohaselt ei kavatse nad anda Euroopa Liidule volitusi vaid seepärast, et meie seda tahame. Meie inimesed soovivad teada, millist Euroopa Liitu me ehitame. Kõnealune pakett on laiaulatuslik ja vastuoluline ning me peame tagama, et inimesed teavad, millist tulu see nende ellu kaasa toob. Nagu volinik Špidla ütleb, on Euroopa töönõukogude direktiivis palju kiiduväärset ning samamoodi loomulikult ka patsientide õigusi piiriüleses tervishoius käsitlevas ettepanekus, mille nimel minu fraktsioon on kõvasti võidelnud. Kuid täna sooviksin ma keskenduda selle paketi kahele konkreetsele meetmele. Esiteks, töö kaotanud inimesi uue töökoha leidmisel abistava Globaliseerumisega Kohanemise Fondi läbivaatamine. Praegu peab tuhat töökohta ohus olema, et ettevõte saaks abi taotleda. Liberaalid ja demokraadid tervitavad ettepanekut alandada künnist ja lihtsustada nõudemenetlust ning seda mitte sellepärast, et Euroopa Liit peaks kavandama Euroopale töökohti – seda rolli täidab kõige paremini siseturg – ning samuti mitte usus, et EL peaks pakkuma töötushüvitist – see on liikmesriikide ülesanne. Tervitame kõnealust ettepanekut pigem seepärast, et see tugineb kindlale liberaalsele põhimõttele: sellele, et tööhõive on parim heaolu allikas. Kuna kasv ähvardab peatuda ja mõnes liikmesriigis on juba majanduslangus, aitab see poliitika ennetada järskude töökaotuste keerist, mis tooks kaasa sõltuvuse hoolekandest. Teiseks, diskrimineerimisvastane direktiiv: minu fraktsioon on selle eest võidelnud selle komisjoni ametiaja algusest. Nüüd hakkab diskrimineerimise mõiste hõlmama ka vähemuste peamisi spektreid – vanemaid inimesi, geisid, igasse usku või mitte ühtegi usku kuuluvaid inimesi – ning seda kohaldatakse nii klientide ja tarbijate kui ka töötajate suhtes. Ka see on liberaalne meede, mis pakub sellist liiki praktilist kasu, mis tuleneb teadmisest, et sa võid teha oma tööd ja elada oma elu vabana eelarvamuste türanniast."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä sosiaalipaketti on odotettu askel kohti sellaisen Euroopan yhteisön rakentamista, jossa eurooppalaisista välitetään. Direktiiviluonnoksessa pitäisi mennä vielä pidemmälle. Siinä on edelleen porsaanreikiä, edelleen aukkoja, joista syrjintä voi nostaa päätään. Arvoisa komission jäsen, miksi on esimerkiksi oikein kieltää syrjintä työpaikoilla, mutta sallia syrjivien koulukirjojen käyttäminen opetuksessa jäsenvaltioissa? Eurooppa on joka tapauksessa murtamassa syrjinnän muuria pala palalta. Ryhmäni on tyytyväinen, että komissio ja neuvosto ovat sitoutuneet tämän prosessin edistämiseen. Samoin vaadimme myös parlamentilta täyttä osallistumista niiden toimenpiteiden määrittämiseen, joilla prosessi saadaan valmiiksi. Helmikuussa José Manuel Barroso esitteli meille tärkeän toimenpidepaketin ilmastonmuutoksen torjumisesta. Nyt komission sosiaalipolitiikkaa koskevat ehdotukset osoittavat arvostelijoille, että Eurooppa välittää yhteisön yhteenkuuluvuudesta ja että liberaali talouspolitiikka ei välttämättä ole uhka edistykselliselle politiikalle terveen ympäristön ja yhteisvastuullisen yhteiskunnan aloilla. Martin Schulz valittaa keskustaoikeistolaisten hallitusten ylivallasta Euroopan unionissa, mutta me elämme demokratiassa, jossa ihmiset valitsevat hallituksensa. He eivät selvästikään ole vakuuttuneita siitä, mitä sosiaalidemokraatit tarjoavat. Euroopan perustuslakia ja Lissabonin sopimusta vastaan äänestäneet ihmiset lähettivät selkeän viestin. Viestinä on, että he eivät anna Euroopan unionille uutta toimivaltaa yksinkertaisesti siksi, että haluamme sitä. Kansalaisemme haluavat tietää, minkälaista Euroopan unionia rakennamme. Paketti on laaja ja kiistelty, ja meidän on varmistettava, että ihmiset tietävät, mitä etuja paketti tuo heidän elämäänsä. Meidän on kiiteltävä, kuten komission jäsen Vladimir Špidla sanoo, eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevaa direktiiviä ja tietenkin potilaiden oikeutta rajatylittävään terveydenhuoltoon koskevaa ehdotusta, jota ryhmäni on puolustanut kiivaasti. Tänään haluan kuitenkin keskittyä kahteen erityiseen paketissa esiteltyyn toimeen. Ensimmäiseksi globalisaatiorahaston tarkistaminen. Rahaston tehtävänä on auttaa työnsä menettäneitä ihmisiä löytämään uusi työpaikka. Tällä hetkellä yrityksessä on oltava tuhat työpaikkaa uhattuina, ennen kuin yritys voi kääntyä rahaston puoleen. Liberaalidemokraatit ovat tyytyväisiä ehdotukseen kynnysarvon laskemisesta ja hakemusmenettelyjen yksinkertaistamisesta. Syynä ei ole se, että Euroopan unionin pitäisi suunnitella työasiat Euroopassa – tämän osan hoitavat parhaiten sisämarkkinat – tai se, että uskoisimme, että EU:n pitäisi tarjota työttömyysetuuksia – tämä on jäsenvaltioiden tehtävä. Pikemminkin olemme tyytyväisiä tähän ehdotukseen, koska se perustuu vankkaan liberaaliin periaatteeseen siitä, että työllisyys on paras vaurauden lähde. Kun kasvu pysähtyy vähitellen ja jotkut jäsenvaltiot joutuvat jo taantumaan, tällä politiikalla estetään yhtäkkinen työpaikkojen menetysten kierre, joka vaikuttaa hyvinvointiin. Toiseksi syrjinnänvastainen direktiivi: ryhmäni on puolustanut sitä nykyisen komission toimikauden alusta alkaen. Syrjinnän määritelmä kattaa nyt tärkeimmät vähemmistöt – vanhukset, homoseksuaalit, vammaiset, kaikkien uskontojen ja uskonnottomuuden edustajat – ja sitä sovelletaan asiakkaisiin ja kuluttajiin sekä työntekijöihin. Tämäkin on liberaali toimenpide, josta saadaan käytännön hyötyä, sellaista, jota saadaan, kun tietää osaavansa työnsä ja elävänsä elämäänsä vapaana ennakkoluulojen tyrannialta."@fi7
"Monsieur le Président, ce paquet social est un pas dans la bonne direction pour la création d'une Communauté européenne qui se soucie de ses citoyens. Le projet de directive devrait aller plus loin qu’il ne le fait actuellement. Il reste des échappatoires, des opportunités permettant aux discriminations de relever la tête. Pourquoi par exemple, Monsieur le Commissaire, est-il juste d’interdire la discrimination sur le lieu du travail tout en permettant aux États membres d’utiliser des manuels scolaires discriminatoires? Pourtant, l’Europe démolit peu à peu la muraille des discriminations. Mon groupe salue l’engagement de la Commission et du Conseil à continuer ce processus, tout comme nous insistons sur l’implication pleine et entière de ce Parlement dans la définition des mesures qui permettront de parachever ce travail. En février, M. Barroso nous a proposé un vaste paquet de mesures destinées à lutter contre le changement climatique. Aujourd’hui, les propositions de la Commission en matière de sécurité sociale prouvent à ses détracteurs que l’Europe se soucie bel et bien de la cohésion, et que les politiques économiques libérales ne sont pas incompatibles avec des politiques progressistes en faveur du respect de l’environnement et d’une société solidaire. M. Schulz regrette la prédominance des gouvernements de centre-droite dans l’Union européenne, mais nous vivons en démocratie et les citoyens sont libres de choisir ceux qui les gouvernent. Ils ne sont clairement pas convaincus par les propositions des socialistes. Ceux qui ont voté contre la constitution européenne et le traité de Lisbonne ont fait passer un message clair. Ils ont bien fait comprendre qu'ils ne donneraient pas de nouveaux pouvoirs à l'Union européenne simplement parce que nous le demandons. Nos concitoyens veulent savoir quel genre d’Union européenne nous construisons. Ce paquet est complet et controversé, et nous devons nous assurer que les gens comprennent les avantages qu’il représente dans leur propre vie. La directive sur les comités d’entreprise européens mérite nos louanges, comme l’a dit Monsieur le Commissaire Špidla, et on peut en dire autant de la proposition relative aux droits des patients dans le cadre des soins de santé transfrontaliers, pour laquelle mon groupe s’est tellement battu. Mais aujourd’hui, je souhaite me concentrer sur deux mesures particulières de ce paquet. Tout d’abord la révision du Fonds européen d’adaptation à la mondialisation, qui aide les personnes ayant perdu leur emploi à retrouver du travail. À l’heure actuelle, il faut qu’au moins mille emplois soient menacés pour qu’une entreprise puisse demander l’intervention du Fonds. Les libéraux et les démocrates saluent la proposition visant à abaisser ce seuil et à simplifier les procédures de demande, non pas parce que l’Union européenne doit planifier le travail en Europe (il vaut mieux laisser ce rôle au marché intérieur), ni dans l’idée que l’UE doit verser des allocations de chômage – cette responsabilité revient aux États membres. Nous saluons au contraire cette proposition parce qu’elle se base sur un sain principe libéral: le principe selon lequel le travail est la meilleure source de prospérité. Avec la croissance au point mort et certains États membres déjà en récession, cette politique contribuera à éviter l’engrenage des pertes d’emploi subites qui provoquent la dépendance à l’aide sociale. Deuxièmement, la directive de lutte contre la discrimination: mon groupe s’est battu pour cette directive depuis le début du mandat de cette Commission. La définition de la discrimination couvrira désormais la plupart des minorités concernées (personnes âgées, homosexuels, handicapés, fidèles de toutes les religions ou athées) et elle s’appliquera aux clients et aux consommateurs au même titre qu’aux employés. Il s’agit là aussi d’une mesure libérale qui apportera des avantages pratiques, ces avantages liés au fait de savoir que vous pouvez faire votre travail et vivre votre vie à l’abri de la tyrannie des préjugés."@fr8
"Elnök úr, örömmel fogadtuk ezt a szociális csomagot, amely újabb lépés egy olyan európai közösség felépítése felé vezető úton, amely törődik a polgáraival. Az irányelvtervezetnek túl kellene lépnie a jelenlegi keretein. Továbbra is vannak még hézagok, a megkülönböztetés még mindig felütheti a fejét. Mi az oka például annak, biztos úr, hogy helyénvaló száműzni a megkülönböztetést a munkahelyekről, de megengedhetjük a tagállamoknak, hogy megkülönböztető tankönyveket használjanak az osztálytermekben? Európa mindamellett szépen sorban bontja le a megkülönböztetés korlátait. Képviselőcsoportom örömmel fogadja a Bizottság és a Tanács elkötelezettségét a folyamat előmozdítása mellett, ugyanakkor ragaszkodunk ahhoz, hogy teljesen vonják be ezt a Házat a folyamatot betetőző intézkedések megtervezésébe. Barroso úr februárban hozott nekünk egy, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló nagyobb intézkedéscsomagot. A Bizottság szociálpolitikai javaslatai most bebizonyítják a kritikusoknak, hogy Európa törődik a közösségi kohézióval, valamint hogy a liberális gazdaságpolitikáknak nem kell fenyegetést jelenteniük az egészséges környezetet szolgáló progresszív politikákra és a szolidáris társadalomra nézve. Schulz úr azon kesereg, hogy az Európai Unióban túlsúlyban vannak a jobbközép kormányok, de demokráciában élünk, és az emberek választják meg a kormányukat. Őket pedig határozottan nem győzte meg az, amit a szocialisták kínálnak. Azok az emberek, akik az európai alkotmány és a Lisszaboni Szerződés ellen szavaztak, egyértelmű üzenetet küldtek nekünk. Az üzenet pedig az, hogy nem adnak további hatásköröket az Európai Uniónak pusztán azért, mert mi így szeretnénk. Az emberek tudni akarják, miféle Európai Uniót építünk. Ez a csomag terjedelmes és ellentmondásos, és meg kell ismertetnünk az emberekkel, hogy milyen kedvező változásokat hozhat az életükben. Amint azt Špidla biztos úr is említette, az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelvben sok pozitívum található, és igaz ez természetesen arra a javaslatra is – amelyért képviselőcsoportom olyan keményen harcolt –, amely kiterjesztené a betegjogokat a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra is. Ma azonban a csomag két egyedi intézkedésére szeretnék összpontosítani. Az első a Globalizációs Alkalmazkodási Alap felülvizsgálata, amely Alap az állásukat elveszített embereknek segít új munkát találni. Jelenleg ezer állásnak kell veszélyben lennie ahhoz, hogy egy vállalat az Alaphoz fordulhasson. A liberálisok és a demokraták üdvözlik a küszöb leszállítására és az igénybejelentési folyamat egyszerűsítésére vonatkozó javaslatot, és korántsem azért, mert az Európai Uniónak kellene a munkát megterveznie Európa számára – ezt a feladatot legjobban a belső piac látja el –, nem is abban a hitben, hogy az EU-nak munkanélküli ellátást kellene biztosítania – ez a tagállamok dolga. Azért fogadjuk örömmel ezt a javaslatot, mert józan liberális elven alapul: azaz, hogy a jólét legjobb forrása a foglalkoztatás. Most, hogy a növekedés a nulla felé közelít, és egyes tagállamokban már beköszöntött a recesszió, ez a politika segít megakadályozni, hogy azonnal beinduljon az elbocsátási spirál, amely a szociális támogatásoktól való függőséghez vezetne. A második a megkülönböztetés-ellenes irányelv: képviselőcsoportom a jelenlegi Bizottság hivatalba lépése óta harcolt ezért az irányelvért. A megkülönböztetés fogalommeghatározása ezzel kiterjed a kisebbségek minden fontosabb csoportjára – az idős emberekre, a melegekre, a fogyatékkal élőkre, és a legkülönbözőbb vallású illetve nem hívő emberekre –, és éppúgy vonatkozik az ügyfelekre és a fogyasztókra, mint a munkavállalókra. Ez is egy olyan liberális intézkedés, amely gyakorlati előnyökkel jár; ezek az előnyök abból a tudatból fakadnak, hogy az ember az előítélet rémétől mentesen végezheti a dolgát és élheti az életét."@hu11
"Signor Presidente, questo pacchetto sociale è un passo avanti ben accolto nella costruzione di una Comunità europea che si occupa dei suoi cittadini. Il progetto di direttiva dovrebbe andare oltre rispetto a quanto non faccia. Vi sono ancora mancanze, ancora possibilità di discriminazione che possono farsi sentire. Perché, per esempio, signor Commissario, è giusto vietare la discriminazione sul posto di lavoro, ma consentire agli Stati membri di impiegare libri di testo discriminatori nelle classi? Tuttavia, l’Europa sta eliminando, un pezzo alla volta, gli ostacoli della discriminazione. Il mio gruppo accoglie con favore l’impegno della Commissione e del Consiglio nel promuovere tale processo, così come insistiamo sul pieno coinvolgimento di quest’Assemblea nell’elaborare le misure che lo completino. A febbraio, il Presidente Barroso ci ha presentato un importante pacchetto di misure per la lotta al cambiamento climatico. Oggi, le proposte della Commissione sulla politica sociale dimostrano ai suoi detrattori che l’Europa si preoccupa della coesione comunitaria e che le politiche economiche liberali non devono essere una minaccia per le politiche progressiste per un ambiente sano e una società servita dalla solidarietà. L’onorevole Schulz si lamenta della prevalenza dei governi di centrodestra nell’Unione europea ma viviamo in una democrazia e i cittadini scelgono i loro governi. Sono evidentemente poco convinti da ciò che offrono i socialisti. Coloro che hanno votato contro la Costituzione europea e il Trattato di Lisbona hanno inviato un chiaro messaggio. Il messaggio che non daranno nuove competenze all’Unione europea soltanto perché noi lo vogliamo. I nostri cittadini desiderano sapere che tipo di Unione europea stiamo costruendo. Il presente pacchetto è ampio e controverso, e dobbiamo assicurarci che le persone conoscano i vantaggi che porterà nelle loro vite. Esiste molto da elogiare, come afferma il Commissario Špidla, nella direttiva sui comitati aziendali europei e, certamente, nella proposta sui diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera, per la quale il mio gruppo si è battuto con molta tenacia. Ma oggi desidero concentrarmi su due misure specifiche contenute nel pacchetto. Primo, la revisione del Fondo di adeguamento alla globalizzazione, che aiuta le persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Attualmente, devono essere in pericolo un migliaio di impieghi prima che una società possa presentare richiesta. I liberali e i democratici accolgono positivamente la proposta di ridurre questa soglia e di semplificare le procedure delle richieste, non perché L’Unione europea dovrebbe pianificare il lavoro per l’Europa, ruolo ben occupato dal mercato interno, tantomeno nella convinzione che l’Unione europea dovrebbe fornire il sussidio di disoccupazione, che spetta agli Stati membri. Accogliamo invece con favore la proposta poiché si basa su un solido principio liberale: che l’occupazione è la migliore fonte di benessere. Con la crescita che frena e alcuni Stati membri già in recessione, questa politica contribuirà a evitare una spirale di improvvise perdite di posti di lavoro che creano dipendenza nei confronti dell’assistenza sociale. In secondo luogo, la direttiva antidiscriminazione: il mio gruppo ha lottato per questo sin dall’inizio di questo mandato della Commissione. La definizione di discriminazione adesso riguarderà il principale spettro delle minoranze, gli anziani, gli omosessuali, i disabili, le persone di ogni fede religiosa e gli atei, e questo varrà per i clienti e i consumatori, oltre che per i dipendenti. Questa è anche una misura liberale che offrirà vantaggi pratici, che provengono dalla consapevolezza che si può svolgere il proprio lavoro e vivere la propria vita liberi dalla tirannia del pregiudizio."@it12
"Gerb. Pirmininke, šis socialinis paketas – tai laukiamas žingsnis į priekį kuriant Europos bendriją, kuri rūpinasi savo piliečiais. Direktyvos projektas turėtų apimti daugiau nei dabar apima. Vis dar esama spragų, galimybių diskriminacijai pasireikšti. Kodėl, Komisijos nary, pvz., teisinga įstatymu uždrausti diskriminaciją darbo vietoje, bet leisti valstybėms narėms klasėje naudoti diskriminacinius vadovėlius? Vis dėlto Europa palaipsniui naikina kliūtis. Mano frakcija pritaria Komisijos ir Tarybos įsipareigojimui prisidėti prie šio proceso, kaip mes atkakliai reikalaujame, kad šie rūmai aktyviai dalyvautų rengiant priemones, kurios šį procesą užbaigtų. Vasario mėn. J. M. Barroso mums pateikė pagrindinį priemonių paketą kovai su klimato kaita. Šiandien Komisijos pasiūlymai dėl socialinės politikos jo peikėjams rodo, kad Europai rūpi bendrijos sanglauda ir kad liberali ekonomikos politika neturi kelti grėsmės pažangiai sveikos aplinkos politikai ir solidariai visuomenei. M. Schulzas skundžiasi dėl Europos Sąjungoje vyraujančių centro dešiniųjų vyriausybių, tačiau gyvename demokratiškai ir žmonės patys renkasi vyriausybes. Jų aiškiai neįtikina tai, ką siūlo socialistai. Žmonės, balsavę prieš Europos konstituciją ir Lisabonos sutartį, pasiuntė aiškia žinią, kad jie nesuteiks Europos Sąjungai naujų galių tik dėl to, kad mes jų norime. Mūsų žmonės nori žinoti, kokią Europos Sąjungą kuriame. Šis paketas platus ir prieštaringas ir privalome užtikrinti, kad žmonės žinotų naudą, kurią jis atneš jų gyvenime. Europos darbo tarybų direktyvoje ir, žinoma, pasiūlyme dėl pacientų teisių tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje, už kurį mano frakcija labai smarkiai kovojo, yra daug girtino, kaip sako Komisijos narys V. Špidla. Tačiau šiandien norėčiau susitelkti į dvi specifines šio paketo priemones. Pirma, į Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, kuris padeda darbo netekusiems žmonėms rasti naujas darbo vietas, persvarstymą. Šiuo metu, kad bendrovė galėtų pateikti paraišką, grėsmė turi iškilti tūkstančiui darbo vietų. Liberalai ir demokratai džiaugiasi pasiūlymu šią ribą sumažinti ir supaprastinti paraiškų procedūras ne todėl, kad Europos Sąjungą turėtų numatyti Europai darbą (šį vaidmenį geriausiai atlieka vidaus rinka) ir ne todėl, kad mano, jog ES turėtų teikti bedarbiams pašalpas (tai valstybių narių reikalas). Pritariame šiam pasiūlymui todėl, kad jis grindžiamas tvirtu liberaliu principu – užimtumas yra geriausias gerovės šaltinis. Sustojus augimui ir kai kurioms valstybėms narėms jau patiriant recesiją, ši politika padės išvengti staigaus darbo vietų praradimo spiralės, kuri kuria priklausomybę nuo socialinio aprūpinimo. Antras klausimas – kovos su diskriminacija direktyva. Mano frakcija už ją kovojo nuo šios Komisijos kadencijos pradžios. Dabar diskriminacijos apibrėžtis aprėps pagrindinį mažumų spektrą: vyresnio amžiaus žmones, homoseksualus, neįgaliuosius, visų tikėjimų žmones ir netikinčiuosius, ir ji bus taikoma klientams, vartotojams, taip pat darbuotojams. Tai taip pat liberali priemonė, teikianti praktinę naudą, nes žinote, kad galite dirbti savo darbą ir gyventi nevaržomas prietarų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šī sociālā pakete ir atzinīgi vērtējams solis uz priekšu, būvējot Eiropas sabiedrību, kas rūpējas par saviem pilsoņiem. Direktīvas projektam jāsniedzas tālāk nekā pašlaik. Joprojām tajā ir spraugas, joprojām ir iespējas diskriminācijai pacelt galvu. Kāpēc, piemēram, komisār, ir pareizi pasludināt ārpus likuma diskrimināciju darba vietā, bet atļaut dalībvalstīm klasē izmantot diskriminējošas mācību grāmatas? Tomēr Eiropa salauž diskriminācijas barjeras, vienu pēc otras. Mana grupa atzinīgi vērtē Komisijas un Padomes apņemšanos veicināt šo procesus, tāpat kā mēs neatlaidīgi pieprasām, lai Parlaments pilnībā iesaistītos tā pilnveidošanas pasākumu izstrādāšanā. Februārī atnesa mums svarīgu pasākumu paketi cīņai pret klimata pārmaiņām. Šodien Komisijas priekšlikumi par sociālo politiku tās nopēlējiem demonstrē, ka Eiropa rūpējas par kopienas kohēziju un ka liberālai ekonomiskajai politikai nav jāapdraud progresīvā politika virzībā uz veselīgu vidi un sabiedrību, kurai kalpo solidaritāte. apraud centriski labējo valdību pārsvaru Eiropas Savienībā, bet mēs dzīvojam demokrātijā un tautas izvēlas savas valdības. Tās noteikti nav pārliecinātas par to, ko piedāvā sociālisti. Cilvēki, kas nodeva balsis pret Eiropas Konstitūciju un Lisabonas līgumu sūtīja skaidru vēstījumu. Vēstījums, ka viņi nedos Eiropas Savienībai jaunas pilnvaras vienkārši tāpēc, ka tā tādas grib. Mūsu cilvēki grib zināt, kāda veida Eiropas Savienību mēs veidojam. Šī pakete ir plaša un pretrunīga, un mums jānodrošina, ka cilvēki zina ieguvumus, kādus tā dos viņu dzīvē. Daudz kas jāslavē, kā komisārs saka, Eiropas Uzņēmumu padomes direktīvā un, protams, priekšlikumā par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē, par ko mana grupa tik sīvi cīnījusies. Bet šodien es gribu koncentrēties uz diviem konkrētiem pasākumiem šajā paketē. Pirmkārt, Globalizācijas pielāgošanās fonda , kas palīdz cilvēkiem, kuri zaudējuši darbu, atrast jaunu, pārstrādātais variants. Pašlaik jābūt apdraudētam tūkstotim darba vietu, pirms uzņēmējsabiedrība var pieteikties. Liberāļi un demokrāti atzinīgi vērtē priekšlikumu samazināt šo apakšējo robežu un vienkāršot pieteikšanās procedūras ne tāpēc, ka Eiropas Savienībai jāplāno darbs Eiropai – šo lomu vislabāk izpilda iekšējais tirgus – arī ne tāpēc, ka mēs uzskatītu, ka ES būtu jānodrošina bezdarbnieka pabalsts – tas jādara dalībvalstīm. Drīzāk mēs atzinīgi vērtējam šo priekšlikumu tāpēc, ka tā pamatos ir veselīgs liberāls princips: ka nodarbinātība ir labākais labklājības avots. Izaugsmei spēji nobremzējoties un dažām dalībvalstīm jau atrodoties recesijā, šī politika palīdzēs novērst pēkšņu darba zaudējumu spirāli, kas rada atkarību no sociālās nodrošināšanas. Otrkārt, Pretdiskriminācijas direktīva: mana grupa ir cīnījusies par to no šīs Komisijas darbības termiņa sākuma. Diskriminācijas definīcija tagad aptvers minoritāšu galveno spektru – gados vecākus cilvēkus, homoseksuālus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti, visu ticību cilvēkus un neticīgos – un tā tiks piemērota klientiem un patērētājiem, kā arī darbiniekiem. Tas arī ir liberāls pasākums, kas piedāvās praktiskus ieguvumus, tādus, kas rodas no tā, ka jūs zināt, ka varat darīt savu darbu un dzīvot savu dzīvi brīvībā no aizspriedumu tirānijas."@lv13
"Mr President, this social package is a welcome step forward in the building of a European community which cares for its citizens. The draft directive should go further than it does. There are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head. Why, for example, Commissioner, is it right to outlaw discrimination in the workplace, but to allow Member States to use discriminatory schoolbooks in the classroom? Nonetheless, Europe is breaking down the barriers of discrimination, piece by piece. My group welcomes the commitment of the Commission and the Council to further that process, just as we insist on the full involvement of this House in framing the measures that complete it. In February Mr Barroso brought to us a major package of measures to fight climate change. Today, the Commission’s proposals on social policy demonstrate to its detractors that Europe cares for community cohesion and that liberal economic policies need be no threat to progressive policies for a healthy environment and a society served by solidarity. Mr Schulz bemoans the predominance of centre-right governments in the European Union, but we live in a democracy and people choose their governments. They are distinctly unconvinced by what the Socialists are offering. The people who cast votes against the European Constitution and the Lisbon Treaty sent a clear message. The message is they will not give the European Union new powers simply because we want them. Our people want to know what kind of European Union we are building. This package is extensive and controversial, and we must make sure that people know the benefits that it will bring to their lives. There is much to praise, as Commissioner Špidla says, in the European Works Council Directive and, of course, in the proposal on patients’ rights in cross-border health care, for which my group has fought so hard. But I want today to concentrate on two specific measures in this package. First, the revision of the Globalisation Adjustment Fund, which helps people who have lost their jobs to find new ones. At present, a thousand posts must be under threat before a company can apply. Liberals and Democrats welcome the proposal to lower that threshold and to simplify claims procedures, not because the European Union should plan work for Europe – that role is best filled by the internal market – nor in the belief that the EU should provide unemployment benefit – that is for Member States. Rather, we welcome this proposal because it is based on a sound liberal principle: that employment is the best source of welfare. With growth grinding to a halt and some Member States already in recession, this policy will help prevent a spiral of sudden job losses that create welfare dependency. Second, the Anti-Discrimination Directive: my group has fought for this from the beginning of this Commission’s term of office. The definition of discrimination will now cover the main spectrum of minorities – older people, gay people, disabled people, people of all faiths and none – and it will apply to clients and consumers, as well as employees. This, too, is a liberal measure which will proffer practical benefits, the kinds that come from knowing you can do your job and live your life free from the tyranny of prejudice."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit sociaal pakket is een welkome stap op weg naar een Europese Gemeenschap waarin er naar de burgers wordt omgezien. De conceptrichtlijn moet verder gaan dan nu het geval is. Er zijn nog steeds mazen, nog steeds mogelijkheden waardoor discriminatie weer de kop op kan steken. Commissaris, waarom wordt discriminatie op de werkvloer bijvoorbeeld verboden terwijl lidstaten wel discriminerende schoolboeken in de klas mogen gebruiken? Niettemin wordt discriminatie in Europa steeds een beetje moeilijker.Mijn fractie is ingenomen met de inzet van de Commissie en de Raad om verder te komen met dat proces, net als dat we erop staan dat dit hele Huis betrokken is bij het uitdenken van de maatregelen die dit proces afronden. In februari presenteerde de heer Barroso een groot pakket met maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering. Vandaag laten de Commissievoorstellen over sociaal beleid aan de kwaadsprekers zien dat Europa samenhang in gemeenschappen belangrijk vindt en dat een liberaal economisch beleid geen bedreiging hoeft te zijn voor een gezond milieu en een samenleving die wordt gekenmerkt door solidariteit. De heer Schulz beklaagt zich over de dominantie van centrumrechtse regeringen in de Europese Unie, maar we leven in een democratie en mensen kiezen hun regeringen. Het is duidelijk dat de mensen niet overtuigd zijn door wat de socialisten te bieden hebben. De mensen die tegen de Europese grondwet en het Verdrag van Lissabon hebben gestemd, hebben een duidelijke boodschap gegeven. De boodschap is dat zij de Europese Unie geen nieuwe bevoegdheden zullen geven, alleen omdat wij dat willen. Onze mensen willen weten wat voor een Europese Unie we gaan bouwen. Dit pakket is uitgebreid en controversieel, en we moeten ervoor zorgen dat de mensen weten op welke manier zij hiervan zullen profiteren. Zoals commissaris Špidla zei, staan er veel lovenswaardige zaken in de richtlijn inzake Europese ondernemingsraden en natuurlijk in het voorstel betreffende de rechten van patiënten in grensoverschrijdende gezondheidszorg, waarvoor mijn fractie zo hard heeft gevochten. Maar ik wil me vandaag concentreren op twee specifieke maatregelen in dit pakket. Ten eerste op de herziening van het Fonds voor aanpassing aan de globalisering, dat mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, helpt bij het vinden van een nieuwe baan. Momenteel moeten er duizend banen op de tocht staan voordat een bedrijf zich hiervoor kan aanmelden. Liberalen en democraten zijn ingenomen met het voorstel om die drempel te verlagen en de vorderingsprocedures te vereenvoudigen. Niet omdat de Europese Unie werk moet regelen voor Europa – deze rol wordt het beste door de interne markt vervuld. En ook niet omdat wij vinden dat de EU voor werkloosheidsuitkeringen moet zorgen – dit is de taak van de lidstaten. Nee, we verwelkomen dit voorstel omdat het is gebaseerd op een goed liberaal beginsel: dat werkgelegenheid de beste bron van sociale zorg is. Nu er een einde is gekomen aan de groei en sommige lidstaten zich al in een recessie bevinden, zal dit beleid eraan bijdragen dat er wordt voorkomen dat er een spiraal van plotseling baanverlies ontstaat die zal leiden tot afhankelijkheid van sociale zorg. Als tweede wil ik het hebben over de antidiscriminatierichtlijn. Sinds het begin van de zittingsperiode van de Commissie heeft mijn fractie hiervoor gevochten. De definitie van discriminatie is nu van toepassing op het belangrijkste spectrum van minderheden, dus ouderen, homo’s en lesbiennes, gehandicapten, en mensen met of zonder een religie. De definitie is eveneens van toepassing op klanten, consumenten en werknemers. Dit is eveneens een liberale maatregel die praktische voordelen biedt, van het soort dat voortkomt uit het feit dat je weet dat je je werk kunt doen en je leven kunt leiden zonder dat je last hebt van de tirannie van vooroordelen."@nl3
"Panie przewodniczący! Omawiany pakiet socjalny to mile widziany krok naprzód w budowaniu wspólnoty europejskiej, która dba o swoich obywateli. Projekt dyrektywy powinien mieć szerszy zakres niż w chwili obecnej. Nadal występują w nim luki, nadal stwarza możliwości dyskryminacji, którymi należy się zająć. Czemu? Na przykład, panie komisarzu, czy to słuszne postępowanie, by zakazywać dyskryminacji w miejscu pracy, ale zezwalać państwom członkowskim na używanie dyskryminujących podręczników w klasach szkolnych? Europa eliminuje jednak powoli bariery w postaci dyskryminacji. Moją grupę cieszy zobowiązanie Komisji i Rady do kontynuowania tego procesu, tak samo jak nalegamy na pełne zaangażowanie tej Izby w sformułowanie środków, które ten proces uzupełnią. W lutym pan Barroso przedstawił nam duży pakiet środków ukierunkowanych na walkę ze zmianami klimatycznymi. Dzisiejsze wnioski Komisji dotyczące polityki społecznej pokazują krytykom Europy, że dba ona o spójność wspólnotową, natomiast liberalna polityka gospodarcza nie może zagrażać progresywnej polityce, której celem jest zdrowe środowisko i solidarne społeczeństwo. Pan Schulz opłakuje przewagę centroprawicowych rządów w Unii Europejskiej, lecz żyjemy w demokracji i obywatele sami wybierają swoje rządy. Są wyraźnie nieprzekonani do tego, co oferują im socjaliści. Osoby oddające głosy przeciwko europejskiej konstytucji i traktatowi lizbońskiemu przekazują wyraźną informację. Informację, która mówi, że nie przyznają Unii Europejskiej nowych uprawnień tylko dlatego, że to my ich chcemy. Nasi obywatele chcą wiedzieć, jakiego rodzaju Unię Europejską budujemy. Pakiet ten jest obszerny i kontrowersyjny, w związku z czym musimy mieć pewność, że ludziom znane są korzyści, jakie on wniesie w ich życie. Jak powiedział pan komisarz Špidla, wiele aspektów zasługuje na uznanie, zarówno w dyrektywie o europejskich radach zakładowych, jak i oczywiście we wniosku dotyczącym praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, o które moja grupa tak bardzo zabiegała. Dzisiaj jednak chciałbym się skoncentrować na dwóch konkretnych środkach uwzględnionych w tym pakiecie. Pierwszy to zmiana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, pomagającego znaleźć zatrudnienie osobom, które straciły pracę. Obecnie przedsiębiorstwo może złożyć wniosek w przypadku zagrożenia obejmującego tysiąc stanowisk. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy popiera propozycję obniżenia tego progu i uproszczenia procedur wnioskowania nie dlatego, że Unia Europejska powinna planować zatrudnienie w Europie – w tej roli najlepiej spełnia się rynek wewnętrzny, ani nie z powodu przekonania, że UE powinna zapewnić zasiłki dla bezrobotnych, gdyż to pozostaje w gestii państw członkowskich. Popieramy tę propozycję, ponieważ u jej podstaw leży solidna liberalna podstawa, mówiąca, że zatrudnienie to najlepsze źródło dobrobytu. Przy powoli zatrzymującym się wzroście i recesji, która już dotknęła niektóre państwa członkowskie, polityka ta pomoże zapobiec serii przypadków nagłej utraty pracy, od której zależy dobrobyt. Po drugie, dyrektywa w sprawie zwalczania dyskryminacji: moja grupa walczyła o nią od początku kadencji tej Komisji. Definicja dyskryminacji obejmie teraz główne spektrum mniejszości – osoby starsze, homoseksualistów, osoby niepełnosprawne, ludzi wszystkich wyznań i osoby niewierzące, jak również będzie miała zastosowanie do klientów i konsumentów oraz pracowników. To także jest środek o charakterze liberalnym, który przyniesie praktyczne korzyści w postaci świadomości, że można pracować i żyć w świecie wolnym od tyranii podszytej uprzedzeniami."@pl16
"Senhor Presidente, este pacote social é um passo bem-vindo na construção de uma Europa que se preocupa com os seus cidadãos. A proposta de directiva deveria ir mais longe do que vai. Ainda existem lacunas, ainda existem oportunidades de discriminação a levantar cabeça. Um exemplo: por que razão, Senhor Comissário, é correcto proibir a discriminação no local de trabalho, mas se permite que haja Estados-Membros a utilizar livros escolares discriminatórios nas salas de aula? No entanto, a Europa está a deitar abaixo as barreiras da discriminação, uma a uma. O meu grupo saúda o compromisso da Comissão e do Conselho para prosseguir esse processo, tal como nós insistimos numa plena participação desta Casa na elaboração das medidas que o completam. Em Fevereiro de José Manuel Durão Barroso trouxe até nós um importante pacote de medidas para combater as alterações climáticas. Hoje, as propostas da Comissão sobre política social demonstram aos seus detractores que a Europa se preocupa com a coesão da comunidade e que as políticas económicas liberais não precisam de constituir ameaça às políticas progressivas para um ambiente saudável e para uma sociedade dominada pela solidariedade. O senhor deputado Schulz lamenta o predomínio de governos centro-direita na União Europeia, mas vivemos numa democracia e as pessoas escolhem os seus governos. Essas pessoas estão claramente pouco convencidas com o que os socialistas têm para oferecer. As pessoas que votaram contra a Constituição Europeia e contra o Tratado de Lisboa enviaram uma mensagem clara. Esta mensagem é de que não vão dar à União Europeia novos poderes simplesmente porque nós os queremos ter. O nosso povo quer saber que tipo de União Europeia estamos a construir. Este pacote é extenso e controverso, e é preciso certificarmo-nos de que as pessoas conhecem os benefícios que ele trará para as suas vidas. Tal como refere o Senhor Comissário Špidla, há muito para elogiar na directiva relativa à instituição de um conselho de empresa europeu e, claro, na proposta referente aos direitos dos doentes nos cuidados de saúde transfronteiras, pela qual o meu grupo tanto se bateu. Mas, nesta ocorrência, quero debruçar-me sobre duas medidas específicas contidas neste pacote. Em primeiro lugar, o Fundo de Ajustamento à Globalização, que ajuda as pessoas que perderam o emprego a encontrarem um novo trabalho. Actualmente, mil postos de trabalho terão de estar em risco antes de uma empresa poder candidatar-se. Os Liberais e Democratas congratulam-se com a proposta no sentido de baixar este limite e de simplificar os procedimentos de reclamação, não por a União Europeia dever planificar o trabalho para a Europa – este papel tem um melhor desempenho por parte do mercado interno, não por crer que a UE deve proporcionar subsídios de desemprego – papel que compete aos Estados-Membros. Não, nós congratulamo-nos com a proposta devido a esta se basear num sólido princípio liberal: o emprego é a melhor fonte de protecção social. Com o crescimento a chegar a um impasse e alguns Estados-Membros já em recessão, esta política irá ajudar a evitar uma espiral de súbitas perdas de emprego que criam dependência da protecção social. Em segundo lugar, a Directiva Anti-Discriminação: o meu grupo tem lutado neste sentido desde o início do mandato desta Comissão. A definição de discriminação irá agora abranger o principal leque de minorias – as pessoas idosas, os homossexuais, as pessoas com deficiência, as pessoas de qualquer credo e de nenhum – e será aplicada aos clientes e consumidores, bem como aos empregados. Esta é, também, uma medida liberal que vai proporcionar benefícios práticos, do tipo daqueles que advêm de se saber que podemos fazer o nosso trabalho e viver a nossa vida livres da tirania do preconceito."@pt17
"Mr President, this social package is a welcome step forward in the building of a European community which cares for its citizens. The draft directive should go further than it does. There are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head. Why, for example, Commissioner, is it right to outlaw discrimination in the workplace, but to allow Member States to use discriminatory schoolbooks in the classroom? Nonetheless, Europe is breaking down the barriers of discrimination, piece by piece. My group welcomes the commitment of the Commission and the Council to further that process, just as we insist on the full involvement of this House in framing the measures that complete it. In February Mr Barroso brought to us a major package of measures to fight climate change. Today, the Commission’s proposals on social policy demonstrate to its detractors that Europe cares for community cohesion and that liberal economic policies need be no threat to progressive policies for a healthy environment and a society served by solidarity. Mr Schulz bemoans the predominance of centre-right governments in the European Union, but we live in a democracy and people choose their governments. They are distinctly unconvinced by what the Socialists are offering. The people who cast votes against the European Constitution and the Lisbon Treaty sent a clear message. The message is they will not give the European Union new powers simply because we want them. Our people want to know what kind of European Union we are building. This package is extensive and controversial, and we must make sure that people know the benefits that it will bring to their lives. There is much to praise, as Commissioner Špidla says, in the European Works Council Directive and, of course, in the proposal on patients’ rights in cross-border health care, for which my group has fought so hard. But I want today to concentrate on two specific measures in this package. First, the revision of the Globalisation Adjustment Fund, which helps people who have lost their jobs to find new ones. At present, a thousand posts must be under threat before a company can apply. Liberals and Democrats welcome the proposal to lower that threshold and to simplify claims procedures, not because the European Union should plan work for Europe – that role is best filled by the internal market – nor in the belief that the EU should provide unemployment benefit – that is for Member States. Rather, we welcome this proposal because it is based on a sound liberal principle: that employment is the best source of welfare. With growth grinding to a halt and some Member States already in recession, this policy will help prevent a spiral of sudden job losses that create welfare dependency. Second, the Anti-Discrimination Directive: my group has fought for this from the beginning of this Commission’s term of office. The definition of discrimination will now cover the main spectrum of minorities – older people, gay people, disabled people, people of all faiths and none – and it will apply to clients and consumers, as well as employees. This, too, is a liberal measure which will proffer practical benefits, the kinds that come from knowing you can do your job and live your life free from the tyranny of prejudice."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, tento sociálny balík je vítaným krokom vpred v budovaní Európskeho spoločenstva, ktoré sa stará o svojich občanov. Návrh smernice by mal ísť ešte ďalej. V súčasnej podobe sú v ňom naďalej medzery a možnosti na diskrimináciu. Je, pán komisár, napríklad správne, že zakážeme diskrimináciu na pracovisku, ale dovolíme členským štátom, aby v škole používali diskriminačné učebnice? Napriek tomu Európa postupne, krok za krokom, búra bariéry diskriminácie. Moja skupina víta záväzok Komisie a Rady pokračovať v tomto procese, rovnako ako trváme na plnej účasti tohto Parlamentu na návrhu opatrení, ktoré uvedený proces doplnia. Vo februári nám pán Barroso predstavil zásadný balík opatrení na boj so zmenou klímy. Návrhy Komisie v oblasti sociálnej politiky dnes zlým jazykom ukazujú, že Európe leží na srdci súdržnosť Spoločenstva a že liberálne hospodárske politiky nie sú ohrozením pokrokových politík podporujúcich zdravé životné prostredie a solidárnu spoločnosť. Pán Schulz sa sťažuje na dominanciu stredopravých vlád v Európskej únii, my však žijeme v demokracii a vlády si volia občania. Ponuka socialistov občanov zjavne neoslovila. Ľudia, ktorí hlasovali proti európskej ústave a Lisabonskej zmluve, vyslali jasný signál. Tento signál hovorí, že občania Európskej únii nedajú nové právomoci len preto, že ich chceme. Naši občania chcú vedieť, akú Európsku úniu budujeme. Tento balík je rozsiahly a kontroverzný a musíme zabezpečiť, aby ľudia vedeli, akým spôsobom bude prospešný pre ich životy. Ako hovorí pán komisár Špidla, smernica o európskych zamestnaneckých radách a, samozrejme, aj návrh o právach pacientov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, za ktorý moja skupina tvrdo bojovala, obsahujú veľa pozitív. Dnes sa však chcem zamerať na dve špecifické opatrenia obsiahnuté v navrhovanom balíku. Po prvé, ide o revíziu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má pomôcť ľuďom bez práce nájsť si nové zamestnanie. V súčasnosti sa o prostriedky z fondu môžu spoločnosti uchádzať v prípade, že je ohrozených tisíc pracovných miest. Liberáli a demokrati vítajú návrh na zníženie uvedeného limitu a zjednodušenie postupov pri žiadaní prostriedkov z fondu, nie preto, že Európska únia by mala plánovať prácu pre Európu – túto úlohu plní vnútorný trh ani nie preto, že by EÚ mala poskytovať dávky v nezamestnanosti – to je úlohou členských štátov. Tento návrh vítame preto, že je založený na zdravom liberálnom princípe: že zamestnanosť je najlepším zdrojom blahobytu. V situácii, keď sa rast zastavuje a keď sa niektoré členské štáty už ocitli v recesii, pomáha táto politika zabrániť vzniku špirály náhlych strát pracovných miest, ktoré vytvárajú závislosť od sociálneho systému. Po druhé, antidiskriminačná smernica: moja skupina ju presadzovala od začiatku funkčného obdobia tejto Komisie. Definícia diskriminácie teraz pokryje všetky hlavné menšiny: starších ľudí, homosexuálov, ľudí s postihnutím, ľudí všetkých vierovyznaní a bude sa vzťahovať na klientov a spotrebiteľov, ako aj na zamestnancov. Aj tu ide o liberálne opatrenie, ktoré prinesie praktický prospech založený na vedomí, že môžete robiť svoju prácu a žiť svoj život bez tyranie predsudkov."@sk19
"Gospod predsednik, ta socialni paket je dobrodošel korak v smeri proti oblikovanju evropske skupnosti, ki skrbi za svoje državljane. Osnutek direktive bi moral storiti še korak naprej. Še vedno obstajajo vrzeli in možnosti za diskriminacijo. Gospod komisar, zakaj je, na primer, prav, da izobčimo diskriminacijo na delovnem mestu, obenem pa dovolimo državam članicam, da v razredih uporabljajo diskriminatorne učbenike? Kljub vsemu Evropa postopoma ruši ovire, ki jih postavlja diskriminacija. Moja skupina pozdravlja obvezo Komisije in Sveta, da bosta pospeševala ta proces, obenem pa vztrajamo pri popolni vključenosti tega Doma pri oblikovanju ukrepov, ki so del tega procesa. Februarja nam je gospod Barroso predstavil obsežen paket ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Danes predlogi Komisije o socialni politiki njenim nasprotnikom kažejo, da Evropa skrbi za kohezijo skupnosti in da liberalnih gospodarskih politik ni treba razumeti kot grožnje progresivnim politikam za zdravo okolje in družbo, ki ji služi solidarnost. Gospod Schulz obžaluje prevlado desnosredinskih vlad v Evropski uniji, toda živimo v demokraciji in ljudje sami izbirajo svoje vlade. Očitno je, da jih ponudbe socialistov ne prepričajo. Ljudje, ki so glasovali proti evropski ustavi in Lizbonski pogodbi, so poslali jasno sporočilo. To je, da Evropski uniji ne bodo dali novih pooblastil samo zato, ker mi tako hočemo. Naši ljudje želijo vedeti, kakšna je Evropska unija, ki jo gradimo. Ta paket je obsežen in sporen, zato moramo zagotoviti, da bodo ljudje seznanjeni s koristmi, ki jih bo prinesel v njihova življenja. Kot pravi gospod komisar Špidla, sta Direktiva o Evropskem svetu delavcev in, seveda, predlog o pravicah bolnikov do čezmejnega zdravstvenega varstva, za katere se je skupina tako močno borila, deležna veliko pohval. Vendar pa bi se danes želel osredotočiti na dva posebna ukrepa v tem paketu. Prvi je sprememba sklada za prilagoditev globalizaciji, ki ljudem, ki so izgubili službo, pomaga pri iskanju nove. Trenutno mora biti ogroženih tisoč delovnih mest, da se podjetje lahko prijavi. Liberalci in demokrati pozdravljajo predlog za znižanje tega praga in poenostavitev postopkov za reševanje sporov, ne zato, ker bi morala Evropska unija načrtovati delo za Evropo – kar je vloga, ki jo najbolje igra notranji trg – pa tudi ne zato, ker bi verjeli, da bi EU morala nuditi nadomestila v primeru brezposelnosti – kar je dolžnost držav članic. Ta predlog pozdravljamo bolj zato, ker temelji na trdnem liberalnem načelu: da je zaposlenost najboljši vir blaginje. Medtem ko se rast počasi ustavlja in ko nekatere države članice že čutijo recesijo, bo ta politika pomagala preprečiti spiralo naglih izgub delovnih mest, ki ustvarjajo odvisnost od socialnih podpor. Drugič, protidiskriminacijska direktiva: moja skupina se zanjo bori od začetka mandata te Komisije. Opredelitev pojma diskriminacija bo zdaj zajela glavni spekter manjšin – starejše ljudi, homoseksualce, invalide, ljudi vseh veroizpovedi in ljudi, ki niso verni – veljala pa bo tako za stranke in potrošnike kot tudi za delavce. Tudi to je liberalni ukrep, ki bo ponudil praktične ugodnosti, takšne, ki izhajajo iz zavesti, da lahko opravljamo svoje delo in živimo svoje življenje brez tiranije predsodkov."@sl20
"Herr talman! Det sociala paketet är ett välkommet steg på vägen mot att skapa en europeisk gemenskap som bryr sig om sina medborgare. Utkastet till direktiv borde gå ännu längre. Det finns fortfarande kryphål, fortfarande kan diskrimineringen sticka fram sitt fula tryne. Varför, herr kommissionsledamot, är det exempelvis rätt att förbjuda diskriminering på arbetsplatsen men tillåta medlemsstaterna att använda diskriminerande läroböcker i klassrummet? Men det är ändå så att EU steg för steg bryter ner de barriärer som bidrar till diskriminering. Min grupp välkomnar kommissionens och rådets engagemang för att driva den processen vidare, precis som vi insisterar på att vi i kammaren helt och fullt är delaktiga i utformningen av de slutgiltiga åtgärderna. I februari lade José Manuel Barroso fram ett stort åtgärdspaket för att bekämpa klimatförändringarna. I dag bevisar kommissionen med sitt socialpolitiska förslag för motståndarna att EU bryr sig om sammanhållningen inom gemenskapen och att liberal ekonomisk politik inte behöver vara något hot mot progressiva strategier för en sund miljö och ett samhälle som genomsyras av solidaritet. Martin Schultz beklagar sig över att EU domineras av mitten-högerregeringar, men vi lever i en demokrati och människorna röstar fram sina regeringar. Uppenbarligen har de inte tagit till sig socialdemokraternas budskap. De som röstade emot den europeiska konstitutionen och Lissabonfördraget skickade en klar signal. Signalen är att de inte vill ge EU nya befogenheter bara för att vi vill att de ska göra det. Våra medborgare vill veta vilkets slags EU vi håller på att skapa. Det är ett omfattande och kontroversiellt paket och vi måste se till att människor blir medvetna om de fördelar det kommer att innebära för dem. Som kommissionsledamot Vladimir Špidla sa finns det mycket lovvärt i direktivet om europeiska företagsråd och naturligtvis även i förslaget om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som min grupp har kämpat så hårt för. Men i dag vill jag fokusera på två särskilda åtgärder i paketet. Den första är översynen av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, en fond som hjälper människor som förlorat sitt arbete att hitta ett nytt. För närvarande måste tusen arbetstagare hotas av uppsägning innan ett företag kan ansöka om hjälp. Liberalerna och demokraterna välkomnar ändringsförslaget att sänka detta tröskelvärde och att förenkla ansökningsförfarandet, inte på grund av att EU bör planera arbetet inom Europa – den rollen sköts bäst av den inre marknaden – och inte heller på grund av övertygelsen att EU bör betala arbetslöshetsunderstöd – det är medlemsstaternas sak. Nej, vi välkomnar förslaget eftersom det bygger på en gedigen liberal princip, nämligen att arbete är den främsta källan till välstånd. Med tanke på minskad tillväxt och att vissa medlemsstater redan märker av lågkonjunkturen kommer denna politik att bidra till att hejda en spiral med hastigt sjunkande sysselsättning som skapar bidragsberoende. För det andra har vi antidiskrimineringsdirektivet, som min grupp har kämpat för från första början av den nuvarande kommissionens mandatperiod. Definitionen av diskriminering kommer nu att täcka de flesta minoriteter – äldre, homosexuella, funktionshindrade, människor av alla trosinriktningar och ateister – och kommer att kunna tillämpas på såväl kunder och konsumenter som arbetstagare. Även detta är en liberal åtgärd som innebär praktiska fördelar i form av vetskapen att man kan arbeta och leva sitt liv utan förtryck på grund av fördomar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph