Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-999"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.17.1-999"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση για αμοιβαία αναγνώριση από τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ των ερήμην ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων, δηλαδή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί χωρίς την παρουσία του κατηγορούμενου σε ένα άλλο κράτος μέλος. Σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ο καθένας κινδυνεύει να συλληφθεί και να εκδοθεί σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δικάστηκε και καταδικάστηκε ερήμην, χωρίς καν να έχει ποτέ ειδοποιηθεί και να γνωρίζει τη διεξαγωγή δίκης εναντίον του. Tο πρόβλημα αποκτά ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις για κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, το νομικό σύστημα των οποίων δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα −τουλάχιστον για τα σοβαρότερα αδικήματα− να δικαστεί ο κατηγορούμενος χωρίς την παρουσία του. O Κανονισμός αυτός υπονομεύει καίρια το δικαίωμα του κατηγορουμένου για δίκαιη δίκη. Πρόκειται για μία βόμβα στο δικαίωμα της πραγματικής υπεράσπισης του κατηγορουμένου, γεγονός το οποίο έχει ήδη προκαλέσει τις σφοδρές αντιδράσεις των νομικών οργανώσεων και ενώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Αποδεικνύεται ότι η προωθούμενη από την ΕΕ εναρμόνιση των ποινικών συστημάτων των κρατών μελών και η λεγόμενη «κοινοτικοποίηση» του ποινικού δικαίου οδηγεί στον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών να καθορίζουν τις εγγυήσεις προστασίας τους σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι ποινικές διαδικασίες."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Evropský parlament hlasoval pro návrh vzájemného uznávání trestních rozsudků ze strany právních orgánů členských států EU, tedy rozsudků, které byly vyhlášeny v jiném členském státě v nepřítomnosti obviněné strany. Spolu s Evropským zatykačem to znamená, že každý může být zatčen a potrestán v kterémkoli členském státě EU, kde byl souzen a odsouzen v nepřítomnosti, aniž by mu bylo oznámeno nebo si byl vědom, že proti němu bylo vedeno soudní řízení. Situace se ještě více komplikuje v členských státech, jako je Řecko, kde právní systém, minimálně v případě nejzávažnějších trestných činů, nepřipouští možnost, aby byl obviněný souzen v nepřítomnosti. Toto nařízení zásadním způsobem podkopává právo obviněného na spravedlivý proces. Vyvolalo to již bouřlivé reakce v právních organizacích a sdruženích po celé EU. Nyní začíná být jasné, že harmonizace systému trestního práva a takzvaná „komunitarizace“ trestního zákona prosazovaná EU vedou k porušování základních suverénních práv a práv členských států určovat své vlastní záruky ochrany v důležitých oblastech, jako je trestní řízení."@cs1
"Parlamentet stemte for forslaget om gensidig anerkendelse fra juridiske myndigheder i EU's medlemsstater af domme i straffesager afsagt in absentia, dvs. domme afsagt i en anden medlemsstat, hvor tiltalte ikke har været til stede. Sammen med den europæiske arrestordre betyder dette, at enhver kan anholdes og dømmes i en hvilken som helst EU-medlemsstat, hvor vedkommende er blevet sigtet og dømt uden at møde op uden nogensinde at få at vide eller forstå, at der er anlagt en sag mod vedkommende. Problemet er endnu større for medlemsstater som Grækenland, hvor justitsvæsenet i det mindste for de alvorligste forbrydelser ikke anerkender muligheden for, at tiltalte dømmes uden at være til stede. Denne forordning underminerer helt afgørende den tiltaltes ret til en retfærdig rettergang. Den ødelægger tiltaltes ret til et reelt forsvar; det har allerede ført til voldsomme reaktioner fra juridiske organer og foreninger i hele EU. Det er nu klart, at harmoniseringen af medlemsstaternes straffelov og den såkaldte overførsel til EU-kompetence, der anbefales af EU, vil føre til overtrædelser af grundlæggende suverænitetsrettigheder og af medlemsstaternes ret til selv at afgøre, hvilke beskyttelsesgarantier der skal findes på kritiske områder som straffesager."@da2
". Das Europäische Parlament hat für den Vorschlag zur gegenseitigen Anerkennung von Abwesenheitsurteilen durch die Justizbehörden der EU-Mitgliedstaaten gestimmt, von Urteilen also, die in einem anderen Mitgliedstaat in Abwesenheit des Beklagten erlassen wurden. Zusammen mit dem Europäischen Haftbefehl bedeutet das, dass jeder, der in einem EU-Mitgliedstaat in Abwesenheit vor Gericht gestellt und verurteilt wurde, verhaftet und verurteilt werden kann, ohne dass er darüber informiert werden oder Kenntnis darüber haben muss, dass ein Verfahren gegen ihn läuft. In Mitgliedstaaten wie Griechenland, wo das Rechtssystem, zumindest bei Schwerverbrechen, die Möglichkeit eines Gerichtsverfahrens in Abwesenheit gar nicht vorsieht, stellt dies ein umso größeres Problem dar. Diese Verordnung untergräbt ganz entscheidend das Recht des Angeklagten auf ein faires Verfahren. Sie macht das Recht des Angeklagten auf echte Verteidigung zunichte und hat bereits in der gesamten EU zu gewaltsamen Reaktionen in Gerichten oder Einrichtungen geführt. Es wird nun klar, dass die Harmonisierung des Strafrechts und die von der EU geförderte so genannte Vergemeinschaftung des Strafrechts zu einer Verletzung der grundlegenden Hoheitsrechte und der Rechte der Mitgliedstaaten auf Festlegung eigener Schutzgarantien in kritischen Bereichen wie Strafverfahren führen."@de9
"The European Parliament voted in favour of the proposal for mutual recognition by the legal authorities of the EU Member States of penal sentences that is, sentences that have been pronounced in another Member State in the absence of the accused party. Together with the European arrest warrant, this means that anyone is liable to be arrested and sentenced in any EU Member State in which they have been tried and sentenced by default, without ever being told or realising that proceedings have been brought against them. The problem is even greater for Member States such as Greece, where the legal system, at least for the most serious offences, does not recognise the possibility of the accused standing trial in their absence. This regulation crucially undermines the accused’s right to a fair trial. It destroys the right of the accused to a real defence; it has already led to violent reactions in legal bodies and associations throughout the EU. It is now becoming clear that harmonising the Member States’ penal systems and the so-called ‘communitarisation’ of criminal law being promoted by the EU are leading to the infringement of fundamental sovereign rights and of the rights of Member States to determine their own guarantees of protection in critical areas such as criminal proceedings."@en4
"El Parlamento Europeo ha votado a favor de la propuesta relativa al reconocimiento mutuo por las autoridades judiciales de los Estados miembros de la UE de las resoluciones dictadas en rebeldía, o sea, de las sentencias se han dictado en otro Estado miembro en ausencia del acusado. Junto a la orden de detención europea, ello se traduce en que cualquiera puede ser detenido y condenado en cualquier Estado miembro de la UE en el cual se le haya juzgado y condenado en rebeldía, sin que jamás se le haya notificado el proceso incoado en su contra ni tenga constancia de su existencia. El problema es aun mayor en Estados miembros como Grecia, cuyo sistema jurídico, al menos en el caso de los delitos más graves, no reconoce la posibilidad juzgar al acusado en rebeldía. Estas disposiciones menoscaban de manera sustancial el derecho del acusado a un juicio justo. Anulan el derecho del acusado a una defensa real y ya han dado lugar a la vigorosa reacción de los organismos y las asociaciones judiciales de toda la UE. Cada vez está más claro que la armonización de los sistemas penales de los Estados miembros y la denominada «comunitarización» del Derecho penal que promueve la UE están dando lugar a la vulneración de los derechos soberanos fundamentales y de los derechos de los Estados miembros a determinar sus propias garantías en materia de protección en ámbitos fundamentales como los procesos penales."@es21
"Euroopa Parlament hääletas ettepaneku poolt, mis käsitleb tagaseljaotsuste vastastikust tunnustamist ELi liikmesriikide õigusasutuste poolt ehk siis otsuste, mis on kuulutatud välja teises liikmesriigis süüdistatava isiku puudumisel. Koos Euroopa vahistamismäärusega tähendab see seda, et isikut võib vahistada ja süüdi mõista ükskõik millises ELi liikmesriigis, kus tema üle on tagaselja kohut peetud ja teda süüdi mõistetud, ilma et sellest oleks teavitatud või et ta oleks olnud teadlik sellest, et tema suhtes on algatatud menetlus. Probleem on isegi suurem selliste liikmesriikide jaoks nagu Kreeka, kus õigussüsteem, vähemalt kõige tõsisemate õigusrikkumiste puhul, ei tunnista võimalust pidada süüdistatava isiku puudumisel tema üle kohut. See määrus õõnestab suuresti süüdistatava isiku õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. See hävitab süüdistatava isiku võimaluse tõelisele kaitsele; see on toonud juba kaasa õigusorganite ja -ühenduste tulise vastuseisu terves ELis. Nüüdseks on selge, et liikmesriikide kriminaalkohtusüsteemide ühtlustamine ja ELi püüdlus muuta kriminaalõigus ühenduse õiguse päraseks toovad kaasa suveräänsete põhiõiguste ja liikmesriikide õiguste rikkumise, takistades neil määrata oma kaitsetagatised sellistes olulistes valdkondades nagu kriminaalmenetlus."@et5
"Euroopan parlamentti kannatti äänestyksessä ehdotusta, jonka mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset tunnustavat vastavuoroisesti vastaajan poissa ollessa annetut rangaistukset, toisin sanoen jossakin muussa jäsenvaltiossa syytetyn poissa ollessa annetut rangaistukset. Yhdessä eurooppalaisen pidätysmääräyksen kanssa tämä ehdotus merkitsee, että kuka tahansa voi joutua pidätetyksi ja saada rangaistuksen missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa, jossa heille on annettu yksipuolinen tuomio ja määrätty rangaistus ilman, että heille on ilmoitettu tai että he ovat ymmärtäneet, että heitä vastaan on käynnistetty oikeudenkäynti. Tämä ongelma on vielä suurempi Kreikan kaltaisissa jäsenvaltioissa, joissa oikeusjärjestelmässä ei ainakaan kaikkein vakavimpien rikosten kohdalla tunneta mahdollisuutta oikeuskäsittelyyn syyllisen poissa ollessa. Tämä säädös heikentää ratkaisevasti syytetyn oikeutta syrjimättömään oikeudenkäyntiin. Säädöksellä tuhotaan syytetyn oikeus todelliseen puolustukseen, ja siihen on jo reagoitu voimakkaasti oikeudellisissa elimissä ja järjestöissä kaikkialla Euroopan unionissa. On käymässä yhä selvemmäksi, että Euroopan unionin edistämä jäsenvaltioiden rikosoikeudellisten järjestelmien yhdenmukaistaminen ja rikoslainsäädännön niin kutsuttu yhteisöllistäminen loukkaavat sekä suvereeneja perusoikeuksia että jäsenvaltioiden oikeuksia määrittää omat takeensa suojelusta kriittisillä aloilla, kuten rikosoikeudenkäynneissä."@fi7
"Le Parlement européen a voté en faveur de la proposition relative à la reconnaissance mutuelle par les autorités judiciaires des États membres de l’UE des condamnations pénales c.-à-d., des condamnations prononcées dans un autre État membre en l’absence de la partie accusée. Conjointement avec le mandat d’arrêt européen, cela signifie que n’importe qui pourrait être arrêté et condamné dans n’importe quel État membre de l’UE dans lequel il aurait été jugé et condamné par défaut, sans jamais en avoir été informé ou s’être rendu compte qu’un procès aurait été intenté à son encontre. Le problème est encore plus grand dans des États membres comme la Grèce, où le système judiciaire, du moins dans le cas des délits les plus graves, ne reconnaît pas la possibilité pour les accusés de passer en jugement en leur absence. Cette réglementation met essentiellement à mal le droit des accusés à un jugement équitable. Elle porte atteinte au droit des accusés à une véritable défense; elle a d’ailleurs déjà suscité de violentes réactions de la part d’organismes et d’associations juridiques à travers l’UE. Il est à présent devenu évident que l’harmonisation des systèmes pénaux des États membres ainsi que la dite «communautarisation» du droit pénal promue par l’UE débouchent sur la violation de droits souverains fondamentaux et des droits des États membres de déterminer leurs propres garanties de protection dans des domaines cruciaux tels que les procédures pénales."@fr8
"Az Európai Parlament elfogadta az EU tagállamokban a jogi hatóságok által, az alperes távollétében hozott ítéletek – azaz olyan ítéletek, amelyeket az egyik tagállamban, a vádlott fél távollétében mondtak ki – kölcsönös elfogadásáról szóló javaslatot. Az európai elfogatóparanccsal együtt ez azt jelenti, hogy bárki, akit abban a tagállamban, ahol a tárgyalás lezajlott és az ítélet megszületett, köröznek vagy elítéltek, bármely tagállamban letartóztatható vagy elítélhető az ügyben, adott esetben úgy is, hogy soha nem informálták őket vagy nem szereztek tudomást az ellenük folyó eljárásról. A probléma még nagyobb az olyan tagállamok, mint például Görögország esetében, ahol a jogrendszer – legalábbis a legsúlyosabb ügyekben – nem ismeri azt a lehetőséget, hogy a vádlott távollétében folyjon le a tárgyalás. Ez a szabályozás alapjaiban ássa alá a vádlott igazságos tárgyaláshoz való jogát. Megszünteti a vádlott tényleges védelemre való jogát; és már most kiváltotta a jogi szervezetek és testületek heves reakcióját az egész EU-ban. Világossá válik, hogy a tagállamok büntetőrendszereinek harmonizálása és a büntetőjog úgynevezett „közösségiesítése”, amelyet az EU pártol, megsérti a tagállamok alapvető szuverén jogait és abbeli jogait, hogy az olyan kritikus területeken, mint például a büntetőeljárások, saját maguk határozzák meg a védelem biztosítékait."@hu11
"Il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta di riconoscimento reciproco da parte delle autorità giuridiche degli Stati membri dell’UE delle condanne penali in contumacia, vale a dire delle condanne che sono state pronunciate in un altro paese membro in assenza della parte accusata. Insieme al mandato d’arresto europeo, ciò significa che chiunque è passibile di arresto e condanna in qualsiasi Stato membro dell’UE in cui si è stati processati e condannati in contumacia, senza che si dica o si capisca che i procedimenti siano stati contro di noi. Il problema è ancora maggiore per paesi membri come la Grecia, in cui l’ordinamento giuridico, almeno per i reati più gravi, non riconosce la possibilità dell’accusato di subire un processo in sua assenza. Questa norma indebolisce in modo decisivo il diritto dell’imputato a un processo equo. Annulla il diritto dell’accusato a una difesa reale; ha già condotto a reazioni violente in organismi e associazioni giuridiche nell’UE. Ora sta diventando chiaro che un’armonizzazione dei sistemi penali degli Stati membri e la cosiddetta “comunitarizzazione” del diritto penale promossa dall’UE stiano conducendo alla violazione dei diritti fondamentali sovrani e dei diritti dei paesi membri a determinare le proprie garanzie di tutela in ambiti delicati come i procedimenti penali."@it12
"Europos Parlamentas balsavo už pasiūlymą, kad Europos Sąjungos valstybių narių teisinės institucijos abipusiai pripažintų priimtus nuosprendžius, tai yra, nuosprendžius, kurie buvo paskelbti kitoje valstybėje narėje nedalyvaujant kaltinamajai šaliai. Dabar ši nauja tvarka, ją taikant kartu su Europos arešto orderiu, reiškia, kad bet kuris asmuo gali būti suimtas ir nuteistas bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kur jam buvo surengtas teismas ir priimtas nuosprendis, nors jam nebuvo pranešta, kad jam iškelta byla. Ši problema dar svarbesnė tokioms valstybėms narėms kaip Graikija, kur teisinė sistema, bent jau sunkiausių nusikaltimų atveju, nenumato galimybės, kad kaltinamajam būtų priimtas nuosprendis, jam nedalyvaujant procese. Šis reglamentavimas iš esmės pažeidžia kaltinamojo teisę į teisingą teismą. Taip panaikinama kaltinamojo teisė į tikrą gynybą; tai jau sukėlė energingą reakciją visos Europos Sąjungos teisinėse institucijose ir asociacijose. Dabar tampa aišku, kad valstybių narių baudžiamųjų priemonių sistemos derinimas ir Europos Sąjungos skatinamas vadinamasis baudžiamosios teisės „subendrinimas“ pažeidžia pagrindines asmenų teises ir valstybių narių teises nustatyti savo apsaugos garantijas tokiose kritinėse srityse kaip baudžiamųjų bylų nagrinėjimas."@lt14
"Eiropas Parlaments nobalsoja par priekšlikumu, kas paredz, ka ES dalībvalstu tiesu iestādes savstarpēji atzīst tiesas aizmuguriski pieņemtos spriedumus, proti, spriedumus, kas pasludināti kādā citā valstī, apsūdzētajam šajā procesā nepiedaloties. Kopā ar Eiropas apcietināšanas orderi tas nozīmē, ka ikvienu var arestēt un notiesāt jebkurā ES dalībvalstī, kurā persona ir tiesāta un viņai uzlikts sods bez pašas klātbūtnes, lai gan šī persona nav informēta un nesaprot, ka pret viņu ir ierosināta lieta. Šī problēma ir vēl jo lielāka tādām dalībvalstīm kā Grieķija, kur tiesību sistēma, vismaz visnopietnāko noziegumu gadījumā, neatzīst iespēju, ka apsūdzētais tiek tiesāts procesā, viņam nepiedaloties klātienē. Šāds regulējums būtiski apdraud apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu. Tas grauj apsūdzētās personas tiesības uz patiesu aizsardzību; jau tagad tas ir novedis pie vardarbīgas reakcijas juridiskās struktūrās un apvienībās visā Eiropas Savienībā. Tagad kļūst skaidrs, ka, saskaņojot dalībvalstu sodu sistēmas un piemērojot tā saukto „Kopienas pilnvaru palielināšanu” krimināltiesību jomā, ko veicina ES, tiek pārkāptas galvenās suverēnās tiesības un dalībvalstu tiesības noteikt pašām savas garantijas attiecībā uz aizsardzību īpaši svarīgās jomās, piemēram, krimināltiesvedībā."@lv13
""Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση για αμοιβαία αναγνώριση από τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ των ερήμην ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων, δηλαδή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί χωρίς την παρουσία του κατηγορούμενου σε ένα άλλο κράτος μέλος. Σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ο καθένας κινδυνεύει να συλληφθεί και να εκδοθεί σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δικάστηκε και καταδικάστηκε ερήμην, χωρίς κάν να έχει ποτέ ειδοποιηθεί και να γνωρίζει τη διεξαγωγή δίκης εναντίον του. Tο πρόβλημα αποκτά ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις για κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, το νομικό σύστημα των οποίων δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα -τουλάχιστον για τα σοβαρότερα αδικήματα- να δικαστεί ο κατηγορούμενος χωρίς την παρουσία του. O Kανονισμός αυτός υπονομεύει καίρια το δικαίωμα του κατηγορουμένου για δίκαιη δίκη. Πρόκειται για μία βόμβα στο δικαίωμα της πραγματικής υπεράσπισης του κατηγορουμένου, γεγονός το οποίο έχει ήδη προκαλέσει τις σφοδρές αντιδράσεις των νομικών οργανώσεων και ενώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Aποδεικνύεται ότι η προωθούμενη από την ΕΕ εναρμόνιση των ποινικών συστημάτων των κρατών μελών και η λεγόμενη "κοινοτικοποίηση" του ποινικού δικαίου οδηγεί στον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών να καθορίζουν τις εγγυήσεις προστασίας τους σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι ποινικές διαδικασίες."@mt15
"Het Europees Parlement heeft voor het voorstel gestemd inzake wederzijdse erkenning door de gerechtelijke autoriteiten van de EU-lidstaten van verstekvonnissen, d.w.z. vonnissen die in een andere lidstaat worden uitgesproken bij afwezigheid van de beschuldigde partij. Tezamen met het Europese arrestatiebevel betekent dit dat iedereen kan worden gearresteerd en opgesloten in elke EU-lidstaat waar hij of zij bij verstek voor het gerecht is gedaagd en veroordeeld, zonder hier zelf ooit van te hebben gehoord of zich bewust te zijn van de procedures die tegen hem zijn uitgevoerd. Het probleem is nog groter voor lidstaten zoals Griekenland, waar het rechtstelsel, tenminste voor ernstige misdrijven, niet de mogelijkheid erkent dat de beschuldigde bij verstek terecht staat. Deze regelgeving is een essentiële ondermijning van het recht van elke beschuldigde op een eerlijk proces. Het betekent de nietigverklaring van het recht van de beschuldigde op een echte verdediging, en het heeft inmiddels alom in de EU tot hevige reacties geleid in gerechtsorganen en verenigingen. Het is inmiddels duidelijk dat de harmonisering van de strafsystemen van de lidstaten en de door de EU gepropageerde zogezegde communautarisering van het strafrecht leidt tot schendingen van de fundamentele soevereine rechten en van het recht van lidstaten om zelf op gevoelige vlakken als strafrechtelijke procedures de eigen beschermingsgaranties te bepalen."@nl3
"Parlament Europejski w głosowaniu poparł wniosek dotyczący wzajemnego uznawania przez organy sądowe państw członkowskich UE wyroków karnych to znaczy takich wyroków, które zostały wydane w innym państwie członkowskim pod nieobecność strony oskarżonej. Razem z europejskim nakazem aresztowania oznacza to, że każdy może zostać aresztowany i skazany w dowolnym państwie członkowskim UE, w którym był sądzony i skazany na mocy wyroku zaocznego, nie wiedząc nawet o tym lub nie mając świadomości, że wszczęte zostało przeciwko niemu postępowanie. Problem jest jeszcze poważniejszy w innych państwach członkowskich, jak na przykład w Grecji, gdzie system prawny, przynajmniej w odniesieniu do najcięższych przestępstw, nie uznaje możliwości, aby oskarżony stanął przed sądem pod swoją nieobecność. Przepis ten wyraźnie osłabia prawo oskarżonego do uczciwego procesu. Niszczy on prawo oskarżonego do faktycznej obrony; taki stan rzeczy wywołał już do gwałtowne reakcje ze strony organów i stowarzyszeń prawnych w całej Unii Europejskiej. Teraz staje się jasne, że harmonizacja systemów karnych państw członkowskich i tak zwane „uwspólnotowienie” prawa karnego, propagowane przez UE, prowadzą do naruszenia podstawowych praw suwerenności oraz praw państw członkowskich do określania własnych gwarancji ochrony w kluczowych dziedzinach, jak na przykład postępowaniu karnym."@pl16
"O Parlamento Europeu votou a favor da proposta de reconhecimento mútuo pelas autoridades judiciais dos Estados-Membros das sentenças penais proferidas na ausência do arguido, ou seja, das sentenças proferidas noutro Estado-Membro na ausência do arguido. Conjuntamente com o mandado de detenção europeu, isto significa que qualquer pessoa é passível de ser detida e sentenciada em qualquer Estado-Membro da UE no qual tenha sido julgada e sentenciada na sua ausência, sem nunca ser avisada ou ter conhecimento de que foi alvo de um processo. O problema é ainda maior para Estados-Membros como a Grécia, onde o sistema jurídico, pelo menos para os crimes mais graves, não reconhece a possibilidade de o arguido ser julgado na sua ausência. Este regulamento prejudica decididamente o direito do arguido a um processo equitativo. Destrói o direito do arguido a uma defesa genuína; o regulamento em causa já conduziu a reacções violentas de entidades jurídicas e de associações em toda a UE. Está agora a tornar-se claro que a harmonização dos sistemas penais dos Estados-Membros e a chamada "comunitarização" da legislação em matéria penal promovida pela UE estão a conduzir à violação de direitos soberanos fundamentais e dos direitos dos Estados-Membros a determinarem as suas próprias garantias de protecção em domínios críticos como os processos em matéria penal."@pt17
""Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση για αμοιβαία αναγνώριση από τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ των ερήμην ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων, δηλαδή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί χωρίς την παρουσία του κατηγορούμενου σε ένα άλλο κράτος μέλος. Σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ο καθένας κινδυνεύει να συλληφθεί και να εκδοθεί σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δικάστηκε και καταδικάστηκε ερήμην, χωρίς κάν να έχει ποτέ ειδοποιηθεί και να γνωρίζει τη διεξαγωγή δίκης εναντίον του. Tο πρόβλημα αποκτά ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις για κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, το νομικό σύστημα των οποίων δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα -τουλάχιστον για τα σοβαρότερα αδικήματα- να δικαστεί ο κατηγορούμενος χωρίς την παρουσία του. O Kανονισμός αυτός υπονομεύει καίρια το δικαίωμα του κατηγορουμένου για δίκαιη δίκη. Πρόκειται για μία βόμβα στο δικαίωμα της πραγματικής υπεράσπισης του κατηγορουμένου, γεγονός το οποίο έχει ήδη προκαλέσει τις σφοδρές αντιδράσεις των νομικών οργανώσεων και ενώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Aποδεικνύεται ότι η προωθούμενη από την ΕΕ εναρμόνιση των ποινικών συστημάτων των κρατών μελών και η λεγόμενη "κοινοτικοποίηση" του ποινικού δικαίου οδηγεί στον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών να καθορίζουν τις εγγυήσεις προστασίας τους σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι ποινικές διαδικασίες."@ro18
". Európsky parlament hlasoval za návrh vzájomného uznávania trestných rozsudkov zo strany právnych orgánov členských štátov EÚ, teda rozsudkov, ktoré boli vyhlásené v inom členskom štáte v neprítomnosti obvinenej strany. Spolu s európskym zatykačom to znamená, že každý môže byť zatknutý a potrestaný v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, kde bol súdený a odsúdený v neprítomnosti bez toho, že by mu bolo oznámené alebo si bol vedomý toho, že proti nemu bolo vedené súdne konanie. Situácia sa ešte viac komplikuje v členských štátoch ako je Grécko, kde právny systém, minimálne v prípade najzávažnejších trestných činov, nepripúšťa možnosť, aby bol obvinený súdený v neprítomnosti. Toto nariadenie zásadným spôsobom podkopáva právo obvineného na spravodlivý proces. Vyvolalo to už búrlivé reakcie v právnych organizáciách a združeniach po celej EÚ. Teraz začína byť jasné, že harmonizácia systému trestného práva a takzvaná „komunitarizácia“ trestného zákona presadzovaná EÚ vedú k porušovaniu základných suverénnych práv a práv členskýchš tátov určovať svoje vlastné záruky ochrany v dôležitých oblastiach, ako je trestné konanie."@sk19
"Evropski parlament je glasoval za predlog o vzajemnem priznavanju izrekov kazni to je obsodb, ki so izrečene v drugi državi članici v odsotnosti obtožene stranke, s strani pravosodnih organov držav članic EU. Skupaj z evropskim nalogom o prijetju to pomeni, da je lahko kdor koli prijet in obsojen v kateri koli državi članici EU, v kateri mu je sojeno, in je avtomatično obsojen, ne da bi mu kdaj povedali ali da bi izvedel, da je bil proti njemu sprožen postopek. Problem je še večji za države članice, kot je Grčija, kjer pravni sistem, vsaj za najhujše prekrške, ne priznava možnosti, da bi obtoženemu sodili v njegovi odsotnosti. Ta predpis bistveno spodkopava pravico obtoženega do poštenega sojenja. Škodi pravici obtoženega do prave obrambe in že vodi v hude odzive pravosodnih organov in združenj po vsej EU. Zdaj postaja jasno, da usklajevanje kazenskih sistemov držav članic in tako imenovana „komunitarizacija“ ali prenos kazenske zakonodaje v pristojnost Skupnosti, ki jo pospešuje EU, vodi v kršitev temeljnih pravic neodvisnosti in pravic držav članic, da določajo svoja lastna jamstva zaščite na odločilnih področjih, kot so kazenski postopki."@sl20
"Europaparlamentet röstade för förslaget om EU-medlemsstaternas rättsliga myndigheters ömsesidiga erkännande av utevarodomar på straffrättens område, dvs. domar som avkunnats i en annan medlemsstat i den tilltalades frånvaro. Tillsammans med den europeiska arresteringsordern innebär detta att vem som helst kan häktas och dömas i en EU-medlemsstat där de ställts inför rätta och dömts i sin frånvaro, utan att över huvud taget ha fått veta eller ha insett att de blivit föremål för rättsliga åtgärder. Problemet är ännu större för medlemsstater som Grekland där rättssystemet, åtminstone för de allvarligaste brotten, inte ger möjlighet till rättegång i den tilltalades frånvaro. Denna förordning innebär att den tilltalades rätt till en rättvis rättegång allvarligt undergrävs. Rätten till ett ordentligt försvar försvinner. Detta har redan orsakat våldsamma reaktioner i rättsliga organ och sammanslutningar i hela EU. Det börjar nu stå klart att harmoniseringen av medlemsstaternas straffrättsliga system och den överföring av straffrätten till gemenskapens behörighet som EU nu verkar för leder till kränkningar av grundläggande suveräna rättigheter och medlemsstaternas rätt att bestämma sina egna skyddsgarantier på kritiska områden som straffrättsliga förfaranden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph