Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-238"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.24.1-238"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, tax fraud is the business of the EU because fraudsters make use of cross-border loopholes, and that is what we are trying to close. As the Commissioner says, the savings tax issues are complex. I think it is possible for us to reach agreement through our voting that we do not pre-empt too much the more detailed discussions that we are going to have to hold on that topic when the Commission comes out with their further proposals. Likewise I think that we can also avoid reference to tax competition where we are divided but which is not core to this report. Therefore I think we can achieve some harmony amongst ourselves. On all these fronts, colleagues and Commissioner, I do not think that inaction or tentative action is an adequate response. 2.5% of GDP is at stake. That is a huge chunk of the tax base. As our colleague, Mr Sánchez Presedo, points out, that is possibly 5% of tax. If any politician here or in any Member State campaigned on the basis of putting up tax by 5% to pay for nothing, they would not get very far. So, and I say this to Member States in particular, getting prickly about exchange of information, doing the minimum, being fearful, is just the same as taxing 5% for nothing, for that is what it costs the honest taxpayer. That is the message that I wish to send in this report and I believe it is the collective message that this Parliament wishes to send in this report supporting the Commissioner in his efforts and urging him to be bold."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, daňové podvody jsou záležitostí EU, protože podvodníci využívají přeshraničních mezer, které se snažíme zacelit. Jak řekl pan komisař, otázky zdanění úspor jsou komplexní. Domnívám se, že se můžeme během našeho hlasování shodnout, že nemůžeme příliš předjímat podrobnější rozpravu, jíž o tomto tématu povedeme, až Komise předloží své další návrhy. Podobně se domnívám, že se můžeme rovněž vyhnout otázce daňové soutěže, kde se rozcházíme, ale která není jádrem této zprávy. Proto si myslím, že se můžeme společně shodnout. Kolegové a pane komisaři, nemyslím se, že nečinnost nebo nerozhodné jednání je přiměřenou odpovědí na všechny tyto problémy. V sázce je 2,5 % HDP. To je ohromná část daňového základu. Jak uvedl náš kolega pan Sánchez Presedo, jedná se o případných 5 % daně. Pokud by jakýkoliv politik zde nebo v členském státu vedl kampaň na základě zvýšení daní o 5 % k platbě za nic, daleko by se nedostal. Takže, a říkám to především na adresu členských států, odmítat výměnu informací a bojácně přitom dělat minimum je totéž, jako zdaňovat 5 % za nic, protože to jsou náklady poctivého daňového poplatníka. To je poselství, které vám chci prostřednictvím této zprávy sdělit a jsem přesvědčena, že je to kolektivní poselství, jež si Parlament ve zprávě přeje vyslat a podpořit komisaře v jeho úsilí a vyzývat ho, aby byl odvážný."@cs1
"Hr. formand! Skattesvig er EU’s sag, fordi bedragere udnytter grænseoverskridende smuthuller, og det er dem, vi forsøger at lukke. Som kommissæren siger, er spørgsmålene om rentebeskatning komplekse. Jeg tror, det er muligt for os at nå til enighed ved vores afstemning om, at vi ikke kommer de mere detaljerede drøftelser for meget i forkøbet, som vi er nødt til at tage om dette emne, når Kommissionen fremkommer med sine næste forslag. Jeg tror ligeledes, at vi også kan undgå at referere til skattekonkurrence, hvor vores opfattelser er forskellige, men hvor emnet ikke er afgørende i denne betænkning. Jeg tror derfor, vi kan opnå nogen enighed iblandt os. På alle disse fronter mener jeg ikke, at manglende handling eller foreløbig handling er noget hensigtsmæssigt svar. 2,5 % af BNP er på spil. Det er kæmpe luns af skattegrundlaget. Som vores kollega Sánchez Presedo påpeger, er det muligvis 5 % af skatten. Hvis nogen politiker her eller i nogen medlemsstat ville drive kampagne på basis af at sætte skatten op med 5 % for at betale for ingenting, ville de ikke komme ret langt. Så, og dette siger jeg til medlemsstaterne i særdeleshed, at blive kilden med hensyn til udveksling af oplysninger, foretage sig et minimum og være frygtsom, det er nøjagtig det samme som en skat på 5 % for ingenting, for det er, hvad det koster den ærlige skatteborger. Det er den besked, jeg ønsker at sende med denne betænkning, og jeg tror på, at det er den kollektive besked, som Parlamentet ønsker at sende med denne betænkning, idet Parlamentet støtter kommissæren i hans indsats og tilskynder ham til at være dristig."@da2
". Herr Präsident! Steuerbetrug ist etwas, was die gesamte EU betrifft, denn die Betrüger machen sich grenzüberschreitende Schlupflöcher zunutze, und die versuchen wir zu stopfen. Wie der Herr Kommissar sagte, ist das Thema Zinsbesteuerung recht komplex. Ich denke, wir können uns durch unsere Abstimmung dahingehend einigen, dass wir eine ausführliche Diskussion zu diesem Thema erst dann durchführen, wenn die Kommission weitere Vorschläge vorlegt. Außerdem denke ich, dass wir auch Diskussionen über Steuerwettbewerb vermeiden können. Über dieses Thema sind wir geteilter Meinung, doch es gehört auch nicht zu den Kernthemen des Berichts. Meiner Meinung nach können wir auf diese Weise für mehr Harmonie untereinander sorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar, ich denke, dass an all diesen Fronten Stillhalten oder Zögern die falschen Reaktionen wären. Es geht um 2,5 % des BIP. Das ist ein beträchtlicher Teil der Steuerbemessungsgrundlage. Wie unser Kollege, Herr Sánchez Presedo, sagte, handelt es sich möglicherweise um 5 % der Steuern. Wenn ein Politiker hier oder in einem Mitgliedstaat die Steuern um 5 % für nichts und wieder nichts erhöhen wollte, dann würde er damit nicht weit kommen. Daher sage ich insbesondere zu bestimmten Mitgliedstaaten: Jetzt im Hinblick auf Informationsaustausch reizbar oder ängstlich zu werden oder nur das Nötigste zu tun, liefe auf das Gleiche hinaus wie 5 % Steuern umsonst zu erheben, denn darauf belaufen sich die Kosten für die ehrlichen Steuerzahler. Dies ist die Botschaft, die ich mit diesem Bericht vermitteln will, und ich glaube, dies ist auch die gemeinsame Botschaft des Parlaments, das dadurch den Kommissar in seinen Bemühungen unterstützt und ihn auffordert, mutig vorzugehen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η φοροδιαφυγή είναι υπόθεση της ΕΕ καθότι οι φοροδιαφεύγοντες εκμεταλλεύονται τα κενά που υπάρχουν όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, και αυτά τα κενά προσπαθούμε να κλείσουμε. Όπως επεσήμανε ο Επίτροπος, τα θέματα που άπτονται της φορολόγησης των αποταμιεύσεων είναι πολυσύνθετα. Φρονώ ότι είναι δυνατό να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά την ψηφοφορία μας, έτσι ώστε να μην προδικάσουμε υπερβολικά τις πιο λεπτομερείς συζητήσεις που θα χρειαστεί να διεξαγάγουμε επί του θέματος όταν η Επιτροπή παρουσιάσει τις περαιτέρω προτάσεις της. Ομοίως, θεωρώ ότι μπορούμε επίσης να αποφύγουμε την αναφορά σε φορολογικό ανταγωνισμό, καθώς είναι ένα θέμα που μας διχάζει και, άλλωστε, δεν είναι καίριο στοιχείο αυτής της έκθεσης. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάποια εναρμόνιση μεταξύ των θέσεών μας. Σε όλα αυτά τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, δεν νομίζω ότι η αδράνεια ή η λήψη διστακτικών μέτρων συνιστούν ικανοποιητικές αντιδράσεις. Εν προκειμένω διακυβεύεται το 2,5% του ΑΕγχΠ. Πρόκειται για τεράστιο ποσοστό της φορολογικής βάσης. Όπως επεσήμανε δε ο συνάδελφός μας κ. Sánchez Presedo, αντιστοιχεί ενδεχομένως στο 5% των φορολογικών εσόδων. Εάν οποιοσδήποτε πολιτικός εδώ ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος πραγματοποιούσε εκστρατεία με σκοπό την αύξηση της φορολογίας κατά 5%, χωρίς τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν πουθενά, δεν θα προχωρούσε πολύ. Ως εκ τούτου, και εδώ απευθύνομαι ειδικότερα στα κράτη μέλη, αν ενοχλούνται από την ανταλλαγή πληροφοριών, αν αρκούνται στην ήσσονα προσπάθεια, αν αντιμετωπίζουν αυτές τις διαδικασίες με φόβο, είναι ακριβώς σαν να επιβάλλουν φορολογία 5% χωρίς αντίκρισμα, διότι αυτό είναι το κόστος για τους έντιμους φορολογουμένους. Αυτό είναι το μήνυμα που επιθυμώ να στείλω με αυτήν την έκθεση και πιστεύω ότι είναι το συλλογικό μήνυμα που επιθυμεί να στείλει με αυτήν την έκθεση το Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας τον Επίτροπο στις προσπάθειές του και ενθαρρύνοντάς τον να επιδείξει τόλμη."@el10
"Señor Presidente, el fraude fiscal concierne a la UE porque los defraudadores utilizan lagunas transfronterizas, y es este problema el que tratamos de corregir. Como ha señalado el Comisario, las cuestiones de la fiscalidad del ahorro son complejas. Creo que es posible que alcancemos un acuerdo mediante votación respecto a que no nos anticipemos demasiado a los debates más detallados que vamos a celebrar sobre el tema cuando la Comisión presente sus nuevas propuestas. Del mismo modo, creo que también podemos evitar la referencia a la competencia fiscal, cuestión respecto a la que estamos divididos, pero que no constituye el objeto básico de este informe. Por tanto, creo que podemos lograr cierta armonía entre todos. En todos estos frentes, colegas y Comisario, no creo que la omisión ni una actuación vacilante constituyan una respuesta adecuada. Está en juego el 2,5 % del PIB. Se trata de una porción sustancial de la base imponible. Como destaca nuestro colega, el señor Sánchez Presedo, éso equivale posiblemente al 5 % de los impuestos. Si un político, aquí o en cualquier Estado miembro, basara su campaña en elevar los impuestos en un 5 %, a cambio de nada, no llegaría muy lejos. Por tanto, y me refiero a los Estados miembros en particular, ponerse quisquilloso por el intercambio de información, hacer lo mínimo, o actuar con temor equivale a establecer un impuesto del 5 % a cambio de nada, puesto que éso es lo que le cuesta al contribuyente honrado. Tal es el mensaje que deseo transmitir en el informe, y creo que es un mensaje colectivo que este Parlamento desea enviar en dicho informe, en apoyo al Comisario en sus esfuerzos, e instándole a actuar con valentía."@es21
"Härra juhataja, maksupettused on ELi küsimus, sest petturid kasutavad piiriüleseid lünki ja neid me just püüamegi sulgeda. Nagu volinik ütles, on hoiuste intresside maksustamine keeruline küsimus. Arvan, et meil on võimalik hääletamise teel jõuda kokkuleppele, et me liigselt ei välista üksikasjalikumaid arutelusid, mida kavatseme sellel teemal pidada, kui komisjon oma järgmiste ettepanekutega välja tuleb. Samamoodi arvan ma, et saame vältida ka viiteid maksukonkurentsile, mille suhtes meie arvamused lahku lähevad, kuid mis ei ole selle raporti põhiküsimus. Seepärast arvan, et suudame omavahel teatava kooskõla saavutada. Ma ei arva, kolleegid ja volinik, et kõigil neil rinnetel oleks asjakohaseks vastuseks tegevusetus või ebalev tegevus. Kaalul on 2,5% SKTst. See on suur hulk tulubaasi. Nagu meie kolleeg Sánchez Presedo rõhutas, on võimalik, et see on 5% maksudest. Kui mõni poliitik siin või mõnes liikmesriigis võitleks selle eest, et tõsta makse 5% võrra, et maksta mitte millegi eest, siis ei jõuaks nad kuigi kaugele. Niisiis, ja ma ütlen seda eriti liikmesriikidele, olles tõrges teabevahetuse osas, tehes oma miinimumi, olles kartlik, see on täpselt sama, kui võtta mitte millegi eest maksu 5%, sest just nii palju läheb see maksma ausale maksumaksjale. See on sõnum, mida tahtsin selle raportiga edastada, ja ma usun, et see on ühine sõnum, mille parlament soovib selle raportiga saata, toetades volinikku tema jõupingutustes ja innustades teda olema julge."@et5
"Arvoisa puhemies, veropetokset ovat EU:n asia, sillä petoksentekijät käyttävät hyväkseen rajat ylittäviä aukkoja, jotka pyrimme sulkemaan. Kuten komission jäsen totesi, talletusten verotus on mutkikas asia. Uskoisin, että pääsemme äänestyksessä yhteisymmärrykseen siitä, ettemme ennakoi liikaa syvällisempiä keskusteluja aiheesta, joita käydään, kun komissio esittää uusia ehdotuksia. Mielestäni voimme myös välttää viittauksia verokilpailuun, josta emme ole yhtä mieltä ja joka ei ole tämän mietinnön peruskysymys. Siksi uskoisin, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Hyvät kollegat ja komission jäsen, en usko, että toimettomuus ja hapuilu olisivat hyvä vastaus. Kyseessä on 2,5 prosenttia BKT:sta. Se on melko iso pala veroperustasta. Se lienee viisi prosenttia veroista, kuten kollegamme Antolín Sánchez Presedo totesi. Jos joku täällä olevista poliitikoista tai jäsenvaltioiden poliitikoista kampanjoisi viiden prosentin aiheettomasta veronkorotuksesta, hän ei pääsisi kovin pitkälle. Sanonkin siksi jäsenvaltioille, että tietojenvaihdon hankaloittaminen, vähimmän mahdollisen toteuttaminen ja pelokkuus merkitsevät samaa kuin viiden prosentin verotus tyhjästä, sillä niin paljon tämä ongelma maksaa rehellisille veronmaksajille. Tällaisen viestin haluan välittää mietinnössä ja uskon, että se on yhteinen viesti, jonka parlamentti haluaa välittää tässä mietinnössä tukeakseen komission jäsentä hänen pyrkimyksissään ja kehottaakseen häntä olemaan rohkea."@fi7
"M. le Président, la fraude fiscale est l’affaire de l’UE. Les fraudeurs utilisent les failles interfrontalières et c’est justement celles-ci que nous essayons de colmater. Comme l’a déclaré le commissaire, la question de la fiscalité de l’épargne est complexe. Je pense qu'il est possible que nous concluions un accord par le vote sans trop anticiper les discussions plus détaillées que nous allons avoir sur ce sujet lorsque la Commission présentera ses nouvelles propositions. De même, je pense que nous pouvons également éviter la référence à la concurrence fiscale, un point sur lequel nous sommes divisés mais qui n’est pas essentiel dans ce rapport. Je pense dès lors que nous pouvons parvenir à une certaine harmonie parmi nous. Sur tous ces fronts, collègues et commissaire, je ne pense pas que l’inaction ou les actions hésitantes soient une réponse adéquate. 2,5 % du PIB sont en jeu. C’est un gros morceau de la base fiscale. Comme l’a souligné notre collègue M. Sánchez Presedo, cela peut représenter 5 % des taxes. Si un homme politique ici ou dans n'importe quel État membre fait campagne sur la base d'une augmentation de 5 % des taxes pour ne rien financer, il n'ira pas bien loin. Dès lors, et je m'adresse en particulier aux États membres, devenir irritable sur l'échange des informations, faire le minimum, s’effrayer, c’est pareil que taxer à 5 % pour rien, car c'est ce qu'il en coûte à un honnête contribuable. C’est le message que je souhaite envoyer par ce rapport, et je crois que c'est le message collectif que le Parlement souhaite envoyer par ce rapport en soutenant le commissaire dans ses efforts et en encourageant sa hardiesse."@fr8
"Tisztelt elnök úr, az adócsalás azért tartozik az EU ügyei közé, mert a csalók kihasználják a határokon átnyúló kibúvókat, és ez az amit mi próbálunk megakadályozni. Ahogy azt a biztos úr említette, a megtakarítási adóra vonatkozó kérdések nagyon összetettek. Úgy vélem, hogy juthatunk megegyezésre a szavazásunk által, és hogy nem ítéljük meg túlságosan előre azokat a részletesebb eszmecseréket, melyeket e témában kell majd tartanunk, miután a Bizottság már előterjesztette a további javaslatait. Hasonlóképpen úgy gondolom, hogy elkerülhetjük az adóversenyre vonatkozó utalásokat, mely kérdésben ugyan megosztottak vagyunk, viszont a jelentésnek nem központi eleme. Ezért tehát úgy gondolom, hogy elérhetünk bizonyos összhangot egymás között. Ezeken a területeken, kedves kollégák és biztos úr, úgy vélem, hogy nem megfelelő válasz az, ha nem cselekszünk vagy ha hezitálunk. A GDP 2,5%-áról van szó. Ez az adóalap hatalmas szeletét jelenti. Ahogy kollégánk, Sánchez Presedo úr kiemelte, ez vélhetően az adók 5%-át jelentik. Ha itt vagy a tagállamokban bármelyik politikus arra építené a kampányát, hogy 5%-kal felemeli az adókat minden ellenjuttatás nélkül, hát nem jutnának túl messzire. Tehát, és ezt különösen a tagállamoknak mondom, ha kényesek vagyunk az információcserére, ha a minimumot teljesítjük és ha bátortalanok vagyunk, akkor az azzal egyenlő, mintha 5%-nyi adót követelnénk a semmiért, mert mindez ennyibe kerül a tisztességes adófizetőknek. Ez az az üzenet, amit át szeretnék adni ezzel a jelentéssel, és úgy vélem, hogy ez az a kollektív üzenet, amit a Parlament is át szeretne adni ezzel a jelentéssel, támogatva a biztos urat az erőfeszítéseiben és ösztönözve őt a határozott fellépésre."@hu11
". Signor Presidente, la frode fiscale riguarda l’ue, poiché gli autori di frodi approfittano delle lacune transfrontaliere, ed è ciò che stiamo cercando di eliminare. Come sostiene il Commissario, le questioni fiscali in materia di risparmio sono complesse. Ritengo che per noi sia possibile raggiungere un accordo tramite la nostra votazione per non pregiudicare troppo le discussioni più dettagliate che svolgeremo al proposito, quando la Commissione presenterà le altre sue proposte. Analogamente, penso possiamo altresì evitare un accenno alla concorrenza fiscale su cui siamo in disaccordo, ma che non è un tema principale di questa relazione. Pertanto, credo possiamo conseguire una qualche armonia tra noi. Su tutti questi fronti, onorevoli colleghi e signor Commissario, non penso che l’inattività o un intervento esitante rappresenti una risposta adeguata. E’ in gioco il 2,5 per cento del PIL. Si tratta di una bella fetta della base imponibile. Come sottolinea il nostro collega, l’onorevole Sánchez Presedo, forse costituisce il 5 per cento delle imposte. Se qualsiasi politico in quest’Aula o in uno Stato membro conducesse una campagna basata sull’innalzamento del 5 per cento delle imposte da versare per nulla, non farebbe molta strada. Quindi, e lo dico in particolare agli Stati membri, diventare suscettibili sullo scambio di informazioni, fare il minimo, essere timorosi, è proprio come tassare del 5 per cento per nulla, perché è questo che costa al contribuente onesto. E’ questo il messaggio che ho intenzione di trasmettere in questa relazione e ritengo sia il messaggio comune che questo Parlamento intende inviare nella relazione che sostiene il Commissario nei suoi sforzi e che lo invita a essere coraggioso."@it12
"Gerb. pirmininke, kova su mokestiniu sukčiavimu yra ES pareiga, nes sukčiautojai naudojasi tarpvalstybinėmis spragomis, kurias mes bandome panaikinti. Kaip minėjo Komisijos narys, taupymo pajamų apmokestinimo klausimai yra sudėtingi. Aš manau, kad mes turime galimybę pasiekti sutarimą balsavimo būdu, kad neužbėgtumėme už akių išsamesnėms diskusijoms šiuo klausimu, kurias numatoma surengti Komisijai pateikus savo tolesnius pasiūlymus. Taip pat aš manau, kad mes galime apeiti mokestinės konkurencijos klausimą, dėl kurio mūsų nuomonės išsiskiria ir kuris nėra esminis šio pranešimo atžvilgiu. Todėl manau, kad galime pasiekti tam tikrą tarpusavio sutarimą. Aš nemanau, gerb. kolegos ir Komisijos nary, kad visais šiais frontais pasyvumas ar nedrąsūs veiksmai galėtų būti tinkamas atsakas. 2,5 proc. BVP yra pavojuje. Tai didžiulė mokesčių bazės dalis. Kaip minėjo mūsų kolega Sánchez Presedo, ji gali sudaryti 5 proc. mokestinių pajamų. Jei kurie nors iš čia esančių ar bet kurios valstybės narės politikų savo rinkiminės kampanijos metu būtų agitavę už mokesčių padidinimą 5 proc. nesiūlant mokesčių mokėtojams nieko mainais, vargu ar jie būtų išrinkti. Taigi aš norėčiau pasakyti, ypač toms valstybėms narėms, kurios yra kritiškai nusiteikusios keitimosi informacija sistemos gerinimo atžvilgiu, kad bailumas, apsiribojimas tik nereikšmingomis priemonėmis prilygsta sąžiningų mokesčių mokėtojų apmokestinimui 5 proc. mokesčiu už nieką. Šią mintį aš norėjau perteikti savo pranešime ir manau, kad būtent tokią kolektyvinę mintį Pralamentas nori perduoti savo pranešime remdamas Komisijos nario pastangas ir ragindamas jį būti drąsiu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Krāpšana nodokļu jomā ir ES lieta, jo krāpnieki izmanto pārrobežu regulējuma nepilnības, un to mēs cenšamies novērst. Kā min komisārs, jautājumi saistībā ar nodokļiem no uzkrājumiem ir sarežģīti. Es domāju, ka mums ir iespējams panākt vienošanos ar mūsu balsojuma starpniecību, ka mēs priekšlaicīgi pārāk neiesaistāmies detalizētākās diskusijās, kuras mēs plānojam sarīkot par šo jautājumu, kad Komisija būs nākusi klajā ar saviem turpmākajiem priekšlikumiem. Tāpat es uzskatu, ka mēs varam arī izvairīties no atsauces uz nodokļu konkurenci, kur mūsu viedokļi atšķiras, bet kas nav šā ziņojuma pamatā. Tāpēc es domāju, ka mēs varam panākt zināmu saskaņu mūsu vidū. Attiecībā uz visiem šiem jautājumiem, kolēģi un komisār, es nedomāju, ka kūtrums vai nenoteikta rīcība ir atbilstošs risinājums. Uz spēles ir 2,5 % no IKP. Tā ir milzīga daļa no nodokļu bāzes. Kā norāda mūsu kolēģis kungs, tie, iespējams, ir 5 % no nodokļiem. Ja kāds politiķis šeit vai kādā dalībvalstī rīkotu kampaņu, pamatojoties uz nodokļu palielināšanu par 5 %, lai maksātu par neko, īpaši tālu viņš netiktu. Tāpēc - un es jo īpaši to saku dalībvalstīm - pretošanās informācijas apmaiņai, paša minimuma izdarīšana un baidīšanās ir tas pats, kas aplikšana ar nodokli 5 % apmērā par neko, jo tieši to tas maksā godīgajiem nodokļu maksātājiem. Tas ir vēstījums, kuru es vēlos nodot šajā ziņojumā, un es ticu, ka tas ir kopējais vēstījums, ko šis Parlaments vēlas nodot šajā ziņojumā, ar kuru atbalsta komisāru viņa centienos un mudina viņu būt drosmīgam."@lv13
"Mr President, tax fraud is the business of the EU because fraudsters make use of cross-border loopholes, and that is what we are trying to close. As the Commissioner says, the savings tax issues are complex. I think it is possible for us to reach agreement through our voting that we do not pre-empt too much the more detailed discussions that we are going to have to hold on that topic when the Commission comes out with their further proposals. Likewise I think that we can also avoid reference to tax competition where we are divided but which is not core to this report. Therefore I think we can achieve some harmony amongst ourselves. On all these fronts, colleagues and Commissioner, I do not think that inaction or tentative action is an adequate response. 2.5% of GDP is at stake. That is a huge chunk of the tax base. As our colleague, Mr Sánchez Presedo, points out, that is possibly 5% of tax. If any politician here or in any Member State campaigned on the basis of putting up tax by 5% to pay for nothing, they would not get very far. So, and I say this to Member States in particular, getting prickly about exchange of information, doing the minimum, being fearful, is just the same as taxing 5% for nothing, for that is what it costs the honest taxpayer. That is the message that I wish to send in this report and I believe it is the collective message that this Parliament wishes to send in this report supporting the Commissioner in his efforts and urging him to be bold."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, belastingfraude is een zaak van de EU, omdat fraudeurs gebruik maken van grensoverschrijdende mazen en die proberen we te dichten. Zoals de commissaris zegt, de kwestie van belasting op spaargelden is complex. Ik denk dat het voor ons mogelijk is via onze stemming een akkoord te bereiken dat we niet al te veel voorschot nemen op de meer gedetailleerde besprekingen die we over dat onderwerp gaan houden wanneer de Commissie met haar verdere voorstellen komt. Evenzo vind ik dat ook een verwijzing naar belastingconcurrentie kunnen vermijden bij die gevallen waarin we verdeeld zijn, maar dat is niet de kern van dit verslag. Ik denk daarom dat we enige harmonie onder elkaar kunnen bereiken. Op al deze fronten, collega’s en commissaris, denk ik dat inactiviteit of een experimentele maatregel geen adequaat antwoord is. Op het spel staat 2,5 procent van het BBP. Dat is een reusachtige brok van de belastinggrondslag. Zoals onze collega de heer Sánchez Presedo opmerkt, is dat mogelijk vijf procent van de belastingheffing. Als een politicus hier of in een lidstaat campagne zou voeren op basis van het verhogen van de belasting met vijf procent waar niets tegenover staat, zou hij of zij niet ver komen. Dus zeg ik tegen de lidstaten in het bijzonder, dat kregelig doen over de uitwisseling van informatie, het minimale doen, vrees tonen, precies hetzelfde is als vijf procent belasting heffen voor niets, want dat is het wat het de eerlijk belastingbetaler kost. Dat is de boodschap die ik in dit verslag uitdraag en ik ben van mening dat het de collectieve boodschap is die dit Parlement in dit verslag wil uitdragen. Het steunt de Commissie in haar inspanningen en vraagt haar met klem om doortastend te zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Oszustwa podatkowe są sprawą UE, ponieważ oszuści wykorzystują transgraniczne luki prawne; to jest właśnie to, czemu próbujemy położyć kres. Jak powiedział komisarz, kwestie podatku od oszczędności są złożone. Uważam, że możliwe jest, abyśmy osiągnęli porozumienie poprzez głosowanie, jednak nie uprzedzajmy zbytnio bardziej szczegółowej dyskusji, którą będziemy musieli odbyć w momencie, gdy Komisja przedstawi dalsze wnioski. Uważam również, że możemy uniknąć odniesień to konkurencji podatkowej, które nas dzielą i które nie są kluczowe dla tego sprawozdania. Dlatego też uważam, że możemy osiągnąć wśród nas pewna harmonię. Stawką jest 2,5% PKB. Jest to pokaźna część podstawy podatkowej. Jak zwrócił uwagę nasz kolega, pan poseł Sánchez Presedo, stanowi to nawet 5% podatku. Jeśli jakikolwiek polityk tutaj lub w państwie członkowskim prowadziłby kampanię na podstawie podniesienia o 5% podatku w celu zapłacenia za nic, nie zaszedłby daleko. Tak więc, a mówię to szczególnie do państw członkowskich, bycie drażliwym na punkcie wymiany informacji, robienie tylko minimum czy postawa pełna obaw jest równoznaczna z pobieraniem 5% za nic, ponieważ właśnie tyle kosztuje to uczciwego podatnika. Taką informację chciałam przekazać w tym sprawozdaniu i uważam, że jest to zbiorowa wiadomość, jaką Parlament chce przesłać w tym sprawozdaniu, popierając komisarza w jego wysiłkach i apelując, aby był odważny."@pl16
"Senhor Presidente, a fraude fiscal é da competência da UE porque os infractores aproveitam as lacunas transfronteiriças, e são elas que estamos a tentar colmatar. Tal como o Senhor Comissário refere, as questões relativas à tributação dos rendimentos da poupança são complexas. Julgo que, através da nossa votação, é possível chegarmos a acordo em não anteciparmos demasiado as discussões mais detalhadas que iremos ter de realizar sobre esse tópico, quando a Comissão avançar com as suas novas propostas. Do mesmo modo, julgo que podemos igualmente deixar de fora a concorrência fiscal, uma matéria que nos divide, mas que não é essencial para este relatório. Consequentemente, julgo que podemos conseguir alguma harmonia entre nós. Em todas estas frentes, caros colegas e Senhor Comissário, não creio que a inacção ou a acção experimental sejam uma resposta adequada. Estão em jogo 2,5% do PIB. É uma grande fatia da base tributária. Tal como refere o nosso colega, o senhor deputado Sánchez Presedo, representa, provavelmente, 5% do imposto. Se algum político desta Assembleia ou de qualquer Estado-Membro fizesse campanha com base num aumento de 5% do imposto sem motivo, não iria muito longe. Assim, e digo-o em particular aos Estados-Membros, ter pruridos em relação ao intercâmbio da informação, fazer o mínimo, ter receio, é o mesmo que tributar 5% por nada, porque é isso que custa ao contribuinte honesto. É essa a mensagem que pretendo transmitir neste relatório e julgo que é a mensagem colectiva que este Parlamento pretende transmitir neste relatório que apoia os esforços do Senhor Comissário e o insta a ser ousado."@pt17
"Mr President, tax fraud is the business of the EU because fraudsters make use of cross-border loopholes, and that is what we are trying to close. As the Commissioner says, the savings tax issues are complex. I think it is possible for us to reach agreement through our voting that we do not pre-empt too much the more detailed discussions that we are going to have to hold on that topic when the Commission comes out with their further proposals. Likewise I think that we can also avoid reference to tax competition where we are divided but which is not core to this report. Therefore I think we can achieve some harmony amongst ourselves. On all these fronts, colleagues and Commissioner, I do not think that inaction or tentative action is an adequate response. 2.5% of GDP is at stake. That is a huge chunk of the tax base. As our colleague, Mr Sánchez Presedo, points out, that is possibly 5% of tax. If any politician here or in any Member State campaigned on the basis of putting up tax by 5% to pay for nothing, they would not get very far. So, and I say this to Member States in particular, getting prickly about exchange of information, doing the minimum, being fearful, is just the same as taxing 5% for nothing, for that is what it costs the honest taxpayer. That is the message that I wish to send in this report and I believe it is the collective message that this Parliament wishes to send in this report supporting the Commissioner in his efforts and urging him to be bold."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, daňové podvody sú záležitosťou EÚ, lebo podvodníci využívajú cezhraničné medzery a práve tie sa pokúšame zatvoriť. Ako povedal pán komisár, otázky súvisiace s daňami z príjmu z úspor sú komplikované. Myslím, že je možné dosiahnuť pri hlasovaní zhodu tak, aby sme príliš neobmedzili podrobnejšiu diskusiu, ktorá nás čaká v súvislosti s touto témou, keď Komisia predloží svoje ďalšie návrhy. Rovnako si myslím, dokážeme nespomenúť tému daňovej súťaže, v ktorej sa rozchádzame, ale ktorá nie je podstatou tejto správy. Preto si myslím, že vzájomne môžeme dosiahnuť istý súlad. Na všetkých týchto úsekoch si, vážení kolegovia a pán komisár, nemyslím, že nečinnosť alebo neistá činnosť sú primeranou reakciou. V stávke je 2,5 % HDP. To je obrovský kus daňového základu. Ako nás upozornil kolega, pán Sánchez Presedo, ide možno až o 5 % z daní. Keby ktorýkoľvek z prítomných politikov, alebo z politikov v členských štátoch postavil volebnú kampaň na zvýšení daní o 5 %, za ktoré sa nič nezíska, ďaleko by sa nedostal. Preto sú prchké reakcie, a to hovorím predovšetkým členským štátom, týkajúce sa výmeny informácií, minimálna aktivita, obávanie sa presne tým istým, čo päťpercentné zdanenie pre nič za nič, pretože práve toľko to stojí všetkých poctivých daňových poplatníkov. To je odkaz, ktorý chcem vyslať touto správou a verím, že to je aj spoločný odkaz Parlamentu, odkaz, ktorý si želá vyslať v tejto správe a podporou komisára pre jeho úsilie a jeho povzbudením k odvahe."@sk19
"Gospod predsednik, davčne goljufije so stvar EU, ker goljufi izrabljajo čezmejne luknje in to je tisto, kar se trudimo odpraviti. Kot komisarka pravim, da so vprašanja davka na prihranke zapletena. Mislim, da je mogoče, da dosežemo sporazum z glasovanjem, da se ne bomo izčrpali v preveč podrobnih razpravah, ki jih bomo imeli, da bi sledili tej temi, ko bo Komisija prišla s svojimi nadaljnjimi predlogi. Podobno mislim, da bi se lahko izognili tudi sklicevanju na davčno konkurenco, kjer smo razdeljeni, čeprav to ni bistvo tega poročila. Zato mislim, da bi lahko dosegli nekaj skladnosti med nami samimi. Na vseh teh frontah, kolegi in komisar, mislim, da nedejavnost ali neodločna dejavnost nista primeren odziv. Gre za 2,5 % BDP. To je velik zalogaj davčne osnove. Kot je poudaril naš kolega, gospod Sánchez Presedo, je to verjetno 5 % davka. Če bi kateri koli politik tukaj ali v kateri koli državi članici začel kampanjo na taki podlagi, da bi zvišal davke za 5 %, ki bi jih plačali za nič, ne bi prišel prav daleč. Tako, in to pravim zlasti državam članicam, biti trmast v zvezi z izmenjavo informacij, storiti kar najmanj, biti boječ je povsem enako, kot da bi zaračunali 5 % davka za nič, kajti toliko to stane poštenega davkoplačevalca. To je sporočilo, ki sem ga hotela poslati v tem poročilu in prepričana sem, da je to skupno sporočilo, ki ga želi ta parlament poslati v tem poročilu, in podpreti komisarja v njegovih prizadevanjih ter ga pozvati, naj bo pogumen."@sl20
"Herr talman! Skattebedrägeri är en angelägenhet för EU eftersom bedragare utnyttjar gränsöverskridande kryphål, och det är de vi försöker täppa till. Som kommissionsledamoten säger så är frågorna om beskattning av sparande komplicerade. Jag anser att det är möjligt för oss att genom vår omröstning enas om att inte alltför mycket föregripa den mer ingående debatt som vi kommer att få föra i den här frågan när kommissionen lägger fram ytterligare förslag. Likaså anser jag att vi även kan undvika att hänvisa till skattekonkurrens, en fråga där vi är oeniga men som inte är central för detta betänkande. Därför anser jag att vi bör kunna uppnå ett visst samförstånd. Jag anser inte att overksamhet eller tveksamhet på alla dessa fronter är en tillfredsställande reaktion. 2,5 procent av BNP står på spel. Det är en stor andel av skatteunderlaget. Som vår kollega Antolín Sánchez Presedo påpekar kan det vara 5 procent av skatten. Om några politiker här eller i någon medlemsstat drev en kampanj om att höja skatten med 5 procent för att betala för ingenting skulle de inte komma särskilt långt. Att bli irriterad över informationsutbyte, att göra så lite som möjligt, att vara räddhågad är, och det vill jag särskilt säga till medlemsstaterna, därför samma sak som att ta ut 5 procent skatt för ingenting, eftersom det är vad det kostar den ärlige skattebetalaren. Detta är det budskap som vill jag förmedla i detta betänkande, och jag anser att det är det gemensamma budskap som detta parlament vill förmedla i detta betänkande som stöd för kommissionsledamoten i hans ansträngningar och som uppmaning till honom att vara modig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sharon Bowles,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph