Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-235"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.24.1-235"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de dire à M. Hamon que son chantage ne nous impressionne pas du tout, et je regrette qu'il soit, manifestement, victime d'un immense malentendu. Monsieur le Président, tout en étant d'accord avec les grandes lignes du rapport de Mme Bowles, je crois qu'il est nécessaire d'insister sur deux points. Premièrement, le régime transitoire TVA, qui date de 1993, montre aujourd'hui ses limites. Je ne pense pas qu'on puisse se contenter encore longtemps du provisoire qui dure. La fraude fiscale, que nous condamnons tous, pour ses effets directs et indirects, est, pour une part, imputable aux failles du système actuel. Il convient donc de le modifier. Certes, je n'ignore pas que certains problèmes se posent. C'est pourquoi je recommande à la Commission de promouvoir la solution imaginée par l'organisation RTV VAT, qui permettra d'éviter un manque à gagner fiscal de 275 millions d'euros par jour, tout en réduisant les coûts administratifs pour les PME. Le deuxième point concerne la question de l'évasion fiscale en lien avec la directive sur la fiscalité de l'épargne. Le rapport contient des remarques injustifiées qui m'ont conduite à proposer des amendements afin de rectifier les choses. La lutte, légitime et nécessaire, contre la fraude fiscale ne doit pas nous conduire à remettre en cause le principe de la concurrence fiscale. Je m'y refuse absolument, les deux n'ont aucun rapport. D'autre part, l'expérience prouve que le système de retenue à la source en matière de fiscalité de l'épargne, est le plus efficace, alors que l'on tente d'imposer partout le système d'échange d'informations, qui connaît des ratés. Enfin, les revendications de réforme de ladite directive, dans le sens d'une extension de son champ d'application à l'ensemble des entités juridiques et de toutes les autres sources de revenus financiers, sont également très mal inspirées, car elles auront pour unique effet de chasser l'épargne hors de l'Union européenne. Voilà pourquoi, je souhaite que ces éléments soient modifiés. Dans le cas contraire, nous ne voterons pas en faveur de ce rapport."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi nejdříve říci panu Hamonovi, že nás jeho vydírání vůbec nezajímá, a lituji, že se stal zřejmě obětí velkého nedorozumění. Pane předsedající, souhlasím se širokým záběrem zprávy paní Bowlesové, ale jsem přesvědčen, že se musí zdůraznit dva body. Zaprvé, přechodný systém DPH, který se datuje do roku 1993, nyní ukazuje svá omezení. Nejsem přesvědčena, že bychom mohli dále akceptovat pokračování tohoto systému. Daňové podvody, jež všichni odsuzujeme kvůli jejich přímým i nepřímým dopadům, se dají zčásti připsat na vrub chybám stávajícího systému, který je proto třeba změnit. Samozřejmě vím, že existují určité problémy. To je důvod, proč doporučuji Komisi, aby podporovala řešení navržené organizací RTvat, které umožní zabránit daňovým ztrátám ve výši 275 milionů EUR denně a snížení administrativních nákladů malých a středních podniků. Druhý bod se týká otázky daňových úniků v souvislosti se směrnicí o zdanění příjmů z úspor. Zpráva obsahuje neopodstatněné poznámky, které mě přiměly k předložení pozměňovacích návrhů, abych tento stav napravila. Legitimní a nezbytný boj proti daňovým podvodům nesmí způsobit, že zpochybníme zásadu daňové soutěže. Absolutně to odmítám, protože to spolu nesouvisí. Kromě toho zkušenosti ukazují, že systém daňových odpočtů u zdroje daňových úspor je nejúčinnějším systémem, lepším než snaha o široké prosazení systému výměny informací, který má své vlastní problémy. Konečně jsou požadavky na reformu této směrnice, pokud se týká rozšíření její působnosti na všechny právnické osoby a všechny další zdroje finančních příjmů, rovněž velmi špatně promyšleny, protože mají jednoduše efekt stopování úspor mimo Evropskou unii. To je důvod, proč požaduji změnu těchto bodů. Pokud se nezmění, nebudeme moci pro tuto zprávu hlasovat."@cs1
"Hr. formand! Lad mig først sige til hr. Hamon, at hans trussel på ingen måde skræmmer os, og jeg beklager, at han åbenbart er offer for en vældig misforståelse. Jeg billiger i hovedtrækkende fru Bowles’ betænkning, men vil dog fremhæve et par punkter. For det første har overgangsordningen for moms fra 1993 vist sin begrænsning. Jeg mener ikke, vi kan nøjes ret meget længere med noget midlertidigt, som varer ved. Skattesvig, som vi alle fordømmer på grund af de direkte og indirekte virkninger, skyldes til dels mangler i det nuværende system. Derfor skal det ændres. Jeg er udmærket klar over, at det er forbundet med visse problemer. Derfor henstiller jeg til Kommissionen at fremme den løsning, organisationen RTvat har udtænkt, og som vil forhindre et afgiftsindtægtstab på 275 millioner euro om dagen og samtidig formindske de administrative udgifter for små og mellemstore virksomheder. Det andet punkt drejer sig om skatteunddragelse i tilknytning til rentebeskatningsdirektivet. Betænkningen indeholder ubegrundede bemærkninger, som fik mig til at stille nogle ændringsforslag, der skulle rette op på situationen. Bekæmpelse af skattesvig er berettiget og nødvendig, men må ikke foranledige os til at rejse tvivl om princippet om skattekonkurrence. Det nægter jeg pure, for de to ting har intet med hinanden at gøre. Desuden viser erfaringen, at det er mere hensigtsmæssigt at indeholde kildeskat på renteindtægter, selv om man alle steder forsøger at påtvinge det forfejlede system for udveksling af oplysninger. Endelig er kravene om at ændre nævnte direktiv hen mod en udvidelse af anvendelsesområdet, så det omfatter alle retlige enheder og alle andre indtægtsskabende kilder, også meget uigennemtænkte, fordi det blot vil bevirke, opsparet kapital jages ud af EU. Derfor vil jeg have disse punkter ændret, for ellers vil vi ikke stemme for denne betænkning."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich Herrn Hamon sagen, dass sein Erpressungsversuch uns in keiner Weise beeindruckt. Ich bedaure, dass er die Dinge offenbar komplett missverstanden hat. Herr Präsident! Ich bin zwar mit den Grundzügen des von Frau Bowles vorgelegten Berichts einverstanden, halte es aber für notwendig, zwei Punkte besonders hervorzuheben. Erstens: Das aus dem Jahr 1993 stammende Mehrwertsteuer-Übergangssystem stößt mittlerweile an seine Grenzen. Ich meine nicht, dass wir uns noch lange mit diesem dauerhaften Provisorium zufrieden geben können. Der Steuerbetrug, den wir alle aufgrund seiner direkten und indirekten Folgen verurteilen, ist zum Teil auf die Lücken im aktuellen System zurückzuführen. Es sollte daher geändert werden. Natürlich bin ich mir der Probleme bewusst. Daher empfehle ich der Kommission, sich für die von der Organisation RTvat entwickelte Lösung einzusetzen, wodurch immerhin Steuerausfälle in Höhe von 275 Millionen Euro täglich bei gleichzeitiger Senkung der Verwaltungskosten kleiner und mittlerer Unternehmen verhindert werden können. Der zweite Punkt betrifft die Frage der direkt mit der Zinsbesteuerungsrichtlinie in Zusammenhang stehenden Steuerflucht. Der Bericht beinhaltet Behauptungen, die mich zwecks Richtigstellung der Sachlage zu mehreren Änderungsanträgen veranlasst haben. Die legitime und notwendige Bekämpfung von Steuerbetrug darf nicht zu einer Infragestellung des Prinzips des Steuerwettbewerbs führen. Dagegen verwahre ich mich. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Im Übrigen zeigt die Erfahrung, dass die Quellensteuer die beste Form der Besteuerung von Zinserträgen ist. Trotzdem wird versucht, überall das mit Schwachstellen behaftete System des Informationsaustausches durchzusetzen. Die Forderungen, die besagte Richtlinie durch Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle Rechtssubjekte und Einnahmequellen zu reformieren, zeugen aber ebenfalls von schlechtem Urteilsvermögen, denn sie würden einzig und allein zu einem Abfluss anlagebereiter Gelder aus der Europäischen Union führen. Daher bin ich für eine Änderung dieser Punkte. Andernfalls werden wir nicht für den Bericht stimmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να πω καταρχάς στον κ. Hamon ότι ο εκβιασμός του δεν μας εντυπωσιάζει καθόλου, και λυπούμαι διότι είναι σαφές ότι έχει πέσει θύμα μιας τεράστιας παρανόησης. Κύριε Πρόεδρε, ενώ συμφωνώ σε γενικές γραμμές με την έκθεση της κ. Bowles, φρονώ ότι πρέπει να επισημανθούν δύο πτυχές. Πρώτον, έχουν γίνει πλέον εμφανείς οι περιορισμοί του μεταβατικού συστήματος όσον αφορά τον ΦΠΑ, το οποίο χρονολογείται από το 1993. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε πια να αποδεχόμαστε την περαιτέρω εφαρμογή αυτού του μεταβατικού συστήματος. Η φοροδιαφυγή, την οποία όλοι καταδικάζουμε λόγω των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της, οφείλεται εν μέρει σε αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος, το οποίο πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Γι’ αυτό συνιστώ στην Επιτροπή να προωθήσει τη λύση που έχει σχεδιάσει η οργάνωση «RTvat», η οποία καθιστά δυνατή την αποφυγή απώλειας πόρων ύψους 275 εκατ. ευρώ ημερησίως, μειώνοντας συγχρόνως τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ. Η δεύτερη πτυχή αφορά το θέμα της φοροαποφυγής σε σχέση με την οδηγία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει αδικαιολόγητα σχόλια, τα οποία με υποχρέωσαν να καταθέσω τροπολογίες προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση. Η εύλογη και αναγκαία καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν πρέπει να μας κάνει να θέσουμε υπό αμφισβήτηση την αρχή του φορολογικού ανταγωνισμού. Απορρίπτω απολύτως αυτήν τη θέση, καθόσον τα δύο θέματα δεν σχετίζονται. Επιπλέον, η πείρα καταδεικνύει ότι το σύστημα μείωσης του φόρου στην πηγή για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων είναι το πιο αποδοτικό σύστημα, αντί να προσπαθούμε να επιβάλουμε, με προκρούστειο τρόπο, το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο έχει τα δικά του προβλήματα. Τέλος, οι εκκλήσεις για μεταρρύθμιση της οδηγίας αυτής, με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της σε όλα τα νομικά πρόσωπα και σε όλες τις λοιπές πηγές εισοδήματος, δεν έχουν επίσης μελετηθεί καθόλου ικανοποιητικά, καθότι θα έχουν απλούστατα ως αποτέλεσμα τη φυγή των αποταμιεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό επιθυμώ την τροποποίηση των εν λόγω πτυχών. Εάν δεν τροποποιηθούν, δεν θα είμαστε σε θέση να υπερψηφίσουμε αυτήν την έκθεση."@el10
"Mr President, please allow me first of all to say to Mr Hamon that his blackmail does not impress us at all, and I regret that he has clearly been the victim of a huge misunderstanding. Mr President, while agreeing with the broad outlines of the report by Mrs Bowles, I believe that two points must be highlighted. Firstly, the transitional system of VAT, which dates back to 1993, is now showing its limitations. I do not believe that we can any longer accept the continuation of this transitional system. Fiscal fraud, which we all condemn due to its direct and indirect effects, is partly attributable to failures in the current system which should therefore be changed. Obviously I am aware that there are certain problems. That is why I recommend to the Commission that it promotes the solution devised by the RTvat organisation which should allow a tax loss of EUR 275 million per day to be avoided, while reducing administrative costs for SMEs. The second point concerns the issue of tax evasion in connection with the Directive on the Taxation of Savings Income. The report contains unjustified remarks that have led me to table amendments in order to rectify the situation. The legitimate and necessary fight against fiscal fraud must not cause us to call into question the principle of tax competition. I absolutely reject this as the two have no connection. Furthermore, experience shows that the system of tax deduction at source for the taxation of savings is the most efficient system, rather than trying to impose, across the board, the information exchange system which has its own problems. Finally, the demands to reform this Directive, in terms of widening its scope to all legal entities and all other sources of financial revenue, are also very badly thought out because they will simply have the effect of hounding savings out of the European Union. That is why I want these points to be amended. If they are not amended, we will be unable to vote for this report."@en4
"Señor Presidente, permítame en primer lugar decirle al señor Hamon que su chantaje no nos impresiona en absoluto, y lamento que haya sido claramente víctima de un enorme malentendido. Señor Presidente, aunque convengo con las líneas generales del informe de la señora Bowles, creo que deben destacarse dos aspectos. En primer lugar, el sistema transitorio del IVA, que se remonta a 1993, muestra ahora sus limitaciones. No creo que podamos seguir aceptando la continuación de dicho sistema transitorio. El fraude fiscal, que todos condenamos debido a sus efectos directos e indirectos, es atribuible en parte a las deficiencias del sistema actual que, por tanto, debe modificarse. Obviamente, soy consciente de que existen ciertos problemas. Por ese motivo, recomiendo a la Comisión que promueva la solución formulada por la organización RTvat, que debería posibilitar que se evite una pérdida fiscal de 275 millones de euros al día, reduciendo a su vez los costes administrativos para las PYME. La segunda cuestión atañe a la evasión fiscal, en relación con la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro. En el informe figuran observaciones injustificadas que me han llevado a presentar enmiendas con el fin de rectificar la situación. La lucha legítima y necesaria contra el fraude fiscal no debe llevarnos a poner en cuestión el principio de la competencia fiscal. Rechazo de plano este extremo, puesto que no existe conexión entre ambos. Por otra parte, la experiencia nos demuestra que el sistema de retención fiscal en origen respecto a la tributación del ahorro es el más eficaz, más que el intento de imponer, de manera general, un sistema de intercambio de información que adolece de sus propios problemas. Por último, las demandas de reforma de esta Directiva, en lo que se refiere a la ampliación de su ámbito de aplicación a todas las personas jurídicas y a todas las fuentes de ingresos financieros, tampoco han sido objeto de una gran reflexión, puesto que, sencillamente, ejercerán un efecto de expulsión del ahorro de la Unión Europea. Por este motivo, deseo que se modifiquen tales aspectos. Si no se enmiendan, no podremos votar a favor del informe."@es21
"Härra juhataja, palun lubage mul kõigepealt öelda härra Hamonile, et tema väljapressimine ei avalda meile üldse muljet, ning ma kahetsen, et ta on selgelt langenud suure arusaamatuse ohvriks. Härra juhataja, olles proua Bowlesi raportiga üldjoontes nõus, arvan ma, et tuleb välja tuua kaks punkti. Esiteks näitab 1993. aastal kehtestatud käibemaksu üleminekusüsteem praegu oma piiratust. Ma ei usu, et saaksime selle üleminekusüsteemi jätkumist kauem aktsepteerida. Maksupettused, mida me kõik selle otseste ja kaudsete mõjude tõttu hukka mõistame, on osalt seostatavad vigadega praeguses süsteemis, mida tuleks seepärast muuta. Muidugi olen ma teadlik, et esinevad teatavad probleemid. Sellepärast soovitasingi komisjonil edendada organisatsiooni RTvat koostatud lahendust, millega saaks ära hoida 275 miljoni euro suuruse saamata jäänud maksusumma kaotamist päevas, vähendades samas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete halduskulusid. Teine punkt puudutab maksudest kõrvalehoidumise teemat seoses hoiuste intresside maksustamise direktiiviga. Raport sisaldab õigustamata märkusi, mis on sundinud mind olukorra parandamiseks muudatusettepanekuid esitama. Õigustatud ja vajalik maksupettusevastane võitlus ei tohi meid panna kahtluse alla seadma maksukonkurentsi põhimõtet. Ma olen täiesti selle vastu, sest need kaks ei ole omavahel seotud. Peale selle näitavad kogemused, et hoiuste intresside maksustamisel on tuluallikalt kinnipidamine kõige tõhusam süsteem, selle asemel et püüda kehtestada kõikehõlmav teabevahetussüsteem, millel on omad puudused. Lõpetuseks, vajadus selle direktiivi reformimiseks, laiendades selle reguleerimisala kõigile juriidilistele isikutele ja teistele finantstuluallikatele, on samuti väga halvasti läbi mõeldud, sest selle tulemusena viiakse hoiused lihtsalt Euroopa Liidust välja. Sellepärast ma tahangi, et neid punkte muudetaks. Kui neid ei muudeta, ei saa me selle raporti poolt hääletada."@et5
"Arvoisa puhemies, sallikaa minun aivan aluksi sanoa Benoît Hamonille, ettei hänen kiristyksensä tee meihin mitään vaikutusta, ja valitan sitä, että hän on selvästi ymmärtänyt asiat aivan väärin. Arvoisa puhemies, kannatan Sharon Bowlesin mietinnön suuria linjoja, mutta mielestäni on syytä korostaa kahta seikkaa. Ensiksi alv-järjestelmän siirtymäkausi, josta määrättiin vuonna 1993, on nyt osoittanut rajallisuutensa. Mielestäni siirtymäkautta ei ole syytä enää jatkaa. Veropetokset, joita emme kukaan voi hyväksyä niiden välittömien ja välillisten vaikutusten vuoksi, johtuvat osittain nykyisen järjestelmän virheistä, ja sitä olisi siis muutettava. Ymmärrän tietysti, että tähän liittyy ongelmia. Siksi suosittelen komissiolle, että se ryhtyisi edistämään RTV VAT -järjestön suunnittelemaa ratkaisua, jolla vältettäisiin 275 miljoonan euron päivittäiset veronmenetykset ja vähennettäisiin pk-yritysten hallinnollisia menoja. Toinen seikka koskee säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevaan direktiiviin liittyviä veropetoksia. Mietinnössä esitetään perusteettomia huomautuksia, joiden vuoksi esitän tarkistuksia tilanteen korjaamiseksi. Oikeutettu ja välttämätön veropetosten torjunta ei saa saattaa meitä kyseenalaistamaan verokilpailun periaatetta. Torjun tällaisen täysin, sillä nämä asiat eivät liity toisiinsa. Lisäksi kokemus on osoittanut, että verovähennysjärjestelmä, jossa talletuksista verotetaan verotuskohteessa, on tehokkain. Siksi ei ole syytä pyrkiä ottamaan yleisesti käyttöön tietojenvaihtojärjestelmää, joka aiheuttaa omat ongelmansa. Lopuksi vaatimukset direktiivin uudistamisesta laajentaen sen soveltamisala koskemaan kaikkia oikeushenkilöitä ja muita tulonlähteitä eivät myöskään ole tarkkaan harkittuja, sillä niiden seurauksena talletukset vain siirretään pois Euroopan unionista. Siksi haluan, että nämä kohdat tarkistetaan. Jollei niitä tarkisteta, emme voi äänestää tämän mietinnön puolesta."@fi7
"Tisztelt elnök úr, kérem engedje meg, hogy először is elmondjam Hamon úrnak, hogy a zsarolása egyáltalán nem nyűgöz le bennünket, és hogy sajnálom, hogy egyértelműen egy óriási félreértés áldozatává vált. Tisztelt elnök úr, noha általánosságban egyetértek Bowles asszony jelentésével, két pontot feltétlenül ki szeretnék emelni. Elsősorban azt, hogy az 1993-ban létrehozott átmeneti HÉA-rendszernek most már megmutatkoznak a korlátai. Úgy gondolom, hogy többé már nem fogadhatjuk el ennek az átmeneti rendszernek a további működését. Az adócsalás, amit mindannyian elítélünk közvetlen és közvetett negatív következményei miatt, részben a jelenlegi rendszer hiányosságainak köszönhető, ezért tehát azt meg kell változtatni. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy vannak bizonyos problémák. Ezért javaslom a Bizottságnak, hogy támogassa az RTvat szervezet által kidolgozott megoldást, amely napi 275 millió euró adóveszteség elkerülését teszi lehetővé, miközben csökkenti a kis- és középvállalkozások adminisztratív költségeit is. Másodsorban az adókikerülés kérdését szeretném megemlíteni a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló irányelv vonatkozásában. A jelentés indokolatlan megjegyzéseket tartalmaz, ami arra ösztönzött, hogy módosításokat terjesszek elő a helyzet tisztázása érdekében. Az adócsalás elleni törvényes és szükségszerű küzdelem nem vezethet oda, hogy megkérdőjelezzük az adóverseny alapelveit. Ezt teljes mértékben elutasítom, mivel a kettő között nincs összefüggés. Továbbá a tapasztalat azt mutatja, hogy a megtakarítások adóztatására vonatkozóan a közvetlen adólevonás rendszere a leghatékonyabb rendszer, ahelyett hogy megpróbálnánk a határokon átnyúló információcsere-rendszert előírni, melynek megvannak a maga hiányosságai. Végül pedig az irányelv megreformálására irányuló kérések sem túl alaposan kigondoltak – azaz az irányelv alkalmazási körének kibővítése minden jogi személyre és minden egyéb pénzügyi bevételi forrásra –, mivel csupán olyan következményei lesznek, hogy kiüldözik a megtakarításokat az Európai Unióból. Ezért szeretném, ha ezek a pontok módosításra kerülnének. Amennyiben nem kerülnek módosításra, a jelentést nem áll módunkban megszavazni."@hu11
". Signor Presidente, mi consenta innanzi tutto di dire all’onorevole Hamon che il suo ricatto non ci impressiona per niente, e mi spiace che sia stato chiaramente vittima di un grande equivoco. Signor Presidente, se sono d’accordo con le ampie linee della relazione dell’onorevole Bowles, ritengo si debbano evidenziare due punti. Primo, il sistema transitorio dell’IVA, che risale al 1993, ora mostra i suoi limiti. Non credo si possa più accettare la persistenza di tale sistema. La frode fiscale, che tutti noi condanniamo per i suoi effetti diretti e indiretti, è in parte attribuibile alle lacune del sistema attuale che dovrebbe quindi essere modificato. Ovviamente sono consapevole che esistono determinati problemi. Perciò, raccomando alla Commissione di promuovere la soluzione concepita dall’organizzazione che dovrebbe consentire di evitare una perdita fiscale di 275 milioni di euro al giorno, riducendo i costi amministrativi delle PMI. Il secondo punto riguarda la questione dell’evasione fiscale in relazione alla direttiva sulla tassazione del risparmio. La relazione contiene commenti ingiustificati che mi hanno portato a presentare emendamenti al fine di rettificare la situazione. La lotta legittima e necessaria contro la frode fiscale non deve indurci a mettere in discussione il principio di concorrenza fiscale. Respingo del tutto quest’aspetto dato che i due elementi non sono connessi. Inoltre, l’esperienza dimostra che il sistema di ritenuta d’acconto per la tassazione del risparmio è il più efficiente, anziché cercare di imporre a tutti un sistema di scambio di informazioni che presenta i suoi problemi. Infine, le richieste di riformare questa direttiva, per quanto riguarda ampliare l’ambito a tutte le entità giuridiche e a tutte le fonti di reddito finanziario, sono inopportune, poiché avranno semplicemente l’effetto di ricercare i risparmi al di fuori dell’Unione europea. Perciò, vorrei che questi punti fossero modificati. In caso contrario, non potremo votare a favore di questa relazione."@it12
"Gerb. pirmininke, leiskite man visų pirma pasakyti gerb. Benoît Hamon, kad jo šantažas nepadarė mums jokio įspūdžio. Aš apgailestauju, kad jis akivaizdžiai tapo didelio nesusipratimo auka. Gerb. pirmininke, nors aš sutinku su pagrindiniais principais, išdėstytais gerb. Sharon Bowles pranešime, aš manau, kad derėtų pabrėžti du dalykus. Pirma, dabar atsiskleidė 1993 m. sukurtos pereinamosios PVM sistemos trūkumai. Nemanau, kad jos tolesnis gyvavimas galėtų būti priimtinas. Mokestiniam sukčiavimui, kurį visi smerkiame dėl jo tiesioginės ir netiesioginės žalos, palankias sąlygas iš dalies sudaro dabartinės sistemos spragos ir trūkumai, todėl ji turėtų būti pakeista. Žinoma, aš suprantu, kad yra tam tikrų problemų. Todėl aš patariu Komisijai propaguoti RTvat organizacijos siūlomą sprendimą dėl PVM operacijų realiuoju laiku, kuris leistų išvengti 275 mln. EUR prarastų mokesčių per dieną ir kartu sumažintų administracines išlaidas MVĮ. Kitas klausimas yra susijęs su mokesčių slėpimo problema ir Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva. Pranešime yra nepagrįstų pastabų, todėl aš pateikiau pasiūlymą padaryti tam tikrus pakeitimus, kad būtų ištaisyta tokia padėtis. Teisėta ir būtina kova su mokestiniu sukčiavimu neturi būti vykdoma taip, kad mums tektų suabejoti mokestinės konkurencijos principu. Aš visiškai atmetu tai, nes šie du dalykai nėra susiję. Be to, patirtis rodo, kad sistema, kai taupymo pajamų mokestis atskaitomas iš karto, yra pati efektyviausia ir todėl yra geresnis sprendimas nei visiems primetama vienoda keitimosi informacija sistema, kuri pati turi savo problemų. Galiausiai reikalavimai reformuoti Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą išplečiant jos taikymo sritį ir įtraukiant į ją visus juridinius asmenis ir visus finansinių pajamų šaltinius yra taip pat neapgalvoti, nes tai paprasčiausiai „išės“ taupymo pajamas iš Europos Sąjungos. Būtent todėl noriu, kad šiais klausimais būtų padaryti pakeitimai. Jei šie pakeitimai nebus padaryti, mes negalėsime balsuoti už šį pranešimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Lūdzu, atļaujiet man vispirms pateikt kungam, ka viņa šantāža mūs nemaz neiespaido, un man ir žēl par to, ka viņš acīmredzot ir bijis milzīga pārpratuma upuris. Priekšsēdētāja kungs, lielos vilcienos piekrītot kundzes ziņojumam, es uzskatu, ka ir jāizceļ divas lietas. Pirmkārt, PVN pārejas sistēma, kura tika izveidota 1993. gadā, tagad parāda savus ierobežojumus. Es neuzskatu, ka mēs varam ilgāk pieļaut šīs pārejas sistēmas turpināšanu. Krāpšana nodokļu jomā, kuru mēs visi nosodām tās tiešās un netiešās ietekmes dēļ, ir daļēji izskaidrojama ar trūkumiem pašreizējā sistēmā, kura tāpēc ir jāmaina. Protams, es esmu informēta par to, ka pastāv zināmas problēmas. Tāpēc es iesaku Komisijai, ka tai jāveicina tas risinājums, kuru sagatavojusi organizācija, kam ir jāļauj novērst nodokļu zudumu  275 miljonu eiro apmērā dienā, samazinot administratīvās izmaksas MVU. Otra lieta attiecas uz jautājumu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas saistībā ar Direktīvu par uzkrājumu procentu nodokli. Ziņojumā ir ietvertas nepamatotas piezīmes, kuras mani ir novedušas pie grozījumu iesniegšanas, lai labotu šo situāciju. Leģitīmā un vajadzīgā cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas nedrīkst izraisīt to, ka mēs apšaubām nodokļu konkurences principu. Es to pilnīgi noraidu, tā kā šīs abas lietas nav saistītas. Turklāt pieredze rāda, ka nodokļa atskaitīšanas no pirmavota sistēma, lai apliktu ar nodokļiem uzkrājumus, ir visefektīvākā sistēma, nevis cenšanās ieviest visaptverošu informācijas apmaiņas sistēmu, kurai ir pašai savas problēmas. Visbeidzot - prasības pārveidot šo direktīvu attiecībā uz tās darbības jomas paplašināšanu, lai ietvertu visas juridiskās personas un visus citus finanšu ieņēmumu avotus, arī ir ļoti slikti pārdomātas, jo tās tikai veicinās uzkrājumu aizplūšanu no Eiropas Savienības. Tāpēc es vēlos, lai šie ziņojuma punkti tiktu grozīti. Ja tie netiks grozīti, mēs nevarēsim nobalsot par šo ziņojumu."@lv13
"Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de dire à M. Hamon que son chantage ne nous impressionne pas du tout, et je regrette qu'il soit, manifestement, victime d'un immense malentendu. Monsieur le Président, tout en étant d'accord avec les grandes lignes du rapport de Mme Bowles, je crois qu'il est nécessaire d'insister sur deux points. Premièrement, le régime transitoire TVA, qui date de 1993, montre aujourd'hui ses limites. Je ne pense pas qu'on puisse se contenter encore longtemps du provisoire qui dure. La fraude fiscale, que nous condamnons tous, pour ses effets directs et indirects, est, pour une part, imputable aux failles du système actuel. Il convient donc de le modifier. Certes, je n'ignore pas que certains problèmes se posent. C'est pourquoi je recommande à la Commission de promouvoir la solution imaginée par l'organisation RTV VAT, qui permettra d'éviter un manque à gagner fiscal de 275 millions d'euros par jour, tout en réduisant les coûts administratifs pour les PME. Le deuxième point concerne la question de l'évasion fiscale en lien avec la directive sur la fiscalité de l'épargne. Le rapport contient des remarques injustifiées qui m'ont conduite à proposer des amendements afin de rectifier les choses. La lutte, légitime et nécessaire, contre la fraude fiscale ne doit pas nous conduire à remettre en cause le principe de la concurrence fiscale. Je m'y refuse absolument, les deux n'ont aucun rapport. D'autre part, l'expérience prouve que le système de retenue à la source en matière de fiscalité de l'épargne, est le plus efficace, alors que l'on tente d'imposer partout le système d'échange d'informations, qui connaît des ratés. Enfin, les revendications de réforme de ladite directive, dans le sens d'une extension de son champ d'application à l'ensemble des entités juridiques et de toutes les autres sources de revenus financiers, sont également très mal inspirées, car elles auront pour unique effet de chasser l'épargne hors de l'Union européenne. Voilà pourquoi, je souhaite que ces éléments soient modifiés. Dans le cas contraire, nous ne voterons pas en faveur de ce rapport."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, laat ik allereerst zeggen tegen de heer Harmon dat zijn chantage helemaal geen indruk op ons maakt, en ik betreur het dat hij duidelijk het slachtoffer is van een gigantisch misverstand. Mijnheer de Voorzitter, hoewel we het eens zijn met de brede contouren van het verslag van mevrouw Bowles, ben ik van mening dat twee punten moeten worden benadrukt. Ten eerste, het overgangsstelsel van de BTW dat dateert uit 1993 toont nu zijn beperkingen. Ik vind niet dat we het voortduren van dit overgangsstelsel nog langer kunnen accepteren. Belastingfraude, die we allemaal veroordelen vanwege haar directe en indirecte gevolgen, is deels toe te schrijven aan het falen van het huidige stelsel dat we daarom moeten wijzigen. Ik ben mij er uiteraard van bewust dat er bepaalde problemen zijn. Daarom beveel ik de Commissie aan dat zij de oplossing bevordert die door de RTV VAT-organisatie is bedacht waardoor een derving van belastinginkomsten van 275 miljoen euro per dag kan worden voorkomen, terwijl de administratieve kosten voor het midden- en kleinbedrijf worden verminderd. Het tweede punt betreft de kwestie van belastingontduiking in verband met de richtlijn spaarbelasting. Het verslag bevat ongerechtvaardigde opmerkingen die mij ertoe hebben gebracht amendementen in te dienen om de situatie te rectificeren. De legitieme en noodzakelijke bestrijding van belastingfraude mag er niet toe leiden dat we het beginsel van belastingconcurrentie ter discussie stellen. Ik verwerp dit absoluut, omdat de twee geen verband houden met elkaar. Voorts tonen ervaringen dat het stelsel van belastinginhouding aan de bron voor belasting op spaargelden het efficiëntste systeem is in plaats van het over de hele linie proberen op te leggen van een informatieuitwisselingssysteem dat zijn eigen problemen kent. Tot slot de eis om deze richtlijn te herzien, zodat de werkingssfeer wordt verruimd naar alle rechtspersonen en alle andere bronnen van financiële inkomsten, dat is ook een zeer slecht overwogen gedachte, omdat dit eenvoudig tot gevolg heeft dat de spaargelden de Europese Unie uit worden gejaagd. Daarom wil ik dat deze punten worden gewijzigd. Als ze niet worden gewijzigd, kunnen we niet vóór dit verslag stemmen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pozwolę sobie najpierw powiedzieć panu posłowi Hamonowi, że ten szantaż nie robi na nas wrażenia; jest mi przykro, ale wyraźnie stał się on ofiarą poważnego nieporozumienia. Panie przewodniczący! Zgadzam się z ogólnym zarysem sprawozdania pani poseł Bowles, jednak uważam, że należy podkreślić dwa punkty. Po pierwsze, ukazują się ograniczenia w przejściowym systemie VAT, który pochodzi z 1993 roku. Uważam, że nie możemy dalej akceptować tego przejściowego systemu. Oszustwa podatkowe, które wszyscy potępiamy z powodu ich pośrednich i bezpośrednich efektów, można częściowo przypisać niedociągnięciom obecnego systemu, który powinien zostać zmieniony. Jestem oczywiście świadoma istnienia pewnych problemów. Dlatego też zalecam, aby Komisja promowała rozwiązanie obmyślone przez organizację RTvat, które powinno pozwolić na uniknięcie strat wysokości 275 milionów euro dziennie, jednocześnie redukując koszty administracyjne MŚP. Druga kwestia dotyczy kwestii uchylania się od płacenia podatku w związku z dyrektywą o podatku od oszczędności. Sprawozdanie to zawiera nieuzasadnione uwagi, które doprowadziły do przedstawienia przeze mnie poprawek mających na celu poprawę sytuacji. Uzasadnione i konieczne zwalczanie oszustw podatkowych nie może powodować kwestionowania zasady konkurencji podatkowej. Całkowicie je odrzucam, ponieważ nie mają ze sobą związku. Ponadto doświadczenie pokazuje, że system zwolnień podatkowych u źródła dla opodatkowania oszczędności jest najbardziej wydajnym systemem, w przeciwieństwie do prób ogólnego narzucania systemu wymiany informacji, który ma swoje własne problemy. Na koniec pragnę powiedzieć, że żądania dotyczące zreformowania tej dyrektywy w kwestii rozszerzenia jej zakresu na wszystkie podmioty prawne i wszystkie inne źródła dochodów są także źle przemyślane, ponieważ ich efektem będzie tropienie oszczędności w Unii Europejskiej. Właśnie dlatego pragnę naniesienia poprawek w tych punktach. Jeśli nie zostaną one poprawione, nie będziemy mogli głosować za przyjęciem tego sprawozdania."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me antes de mais dizer ao senhor deputado Hamon que a sua chantagem em nada nos impressiona, e que lamento que tenha sido manifestamente vítima de um grande mal-entendido. Senhor Presidente, embora esteja de acordo com as linhas gerais do relatório da senhora deputada Bowles, creio que é necessário destacar dois pontos. Em primeiro lugar, o regime transitório do IVA, que remonta a 1993, revela actualmente as suas limitações. Não creio que possamos aceitar por mais tempo este regime transitório. A fraude fiscal, que todos nós condenamos, pelos seus efeitos directos e indirectos, deve-se, por um lado, a falhas no regime actual, que é, pois, necessário alterar. Certamente, não ignoro que existem determinados problemas. É por essa razão que recomendo à Comissão que promova a solução preconizada pela organização RTvat, que permitirá evitar um prejuízo fiscal de 275 milhões de euros por dia, ao mesmo tempo que reduzirá os custos administrativos para as PME. O segundo ponto diz respeito à questão da evasão fiscal no quadro da Directiva relativa à tributação dos rendimentos da poupança. O relatório contém observações injustificadas que me levaram a apresentar alterações a fim de rectificar a situação. A luta, legítima e necessária, contra a fraude fiscal não deve fazer com que ponhamos em causa o princípio da concorrência fiscal. Rejeito tal facto em absoluto, porque os dois não têm qualquer relação. Além disso, a experiência mostra que o regime de retenção na fonte em matéria de tributação das poupanças é o mais eficaz, em vez de tentar impor, de forma generalizada, o sistema de intercâmbio de informação, que tem os seus próprios problemas. Por último, as exigências de reforma desta Directiva, em termos de alargamento do seu campo de aplicação a todas as entidades dotadas de personalidade jurídica e a todas as outras fontes de receitas financeiras, são igualmente muito mal pensadas, porque terão unicamente o efeito de empurrar as poupanças para fora da União Europeia. É por isso que quero que estes pontos sejam alterados. Caso contrário, não votaremos a favor deste relatório."@pt17
"Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de dire à M. Hamon que son chantage ne nous impressionne pas du tout, et je regrette qu'il soit, manifestement, victime d'un immense malentendu. Monsieur le Président, tout en étant d'accord avec les grandes lignes du rapport de Mme Bowles, je crois qu'il est nécessaire d'insister sur deux points. Premièrement, le régime transitoire TVA, qui date de 1993, montre aujourd'hui ses limites. Je ne pense pas qu'on puisse se contenter encore longtemps du provisoire qui dure. La fraude fiscale, que nous condamnons tous, pour ses effets directs et indirects, est, pour une part, imputable aux failles du système actuel. Il convient donc de le modifier. Certes, je n'ignore pas que certains problèmes se posent. C'est pourquoi je recommande à la Commission de promouvoir la solution imaginée par l'organisation RTV VAT, qui permettra d'éviter un manque à gagner fiscal de 275 millions d'euros par jour, tout en réduisant les coûts administratifs pour les PME. Le deuxième point concerne la question de l'évasion fiscale en lien avec la directive sur la fiscalité de l'épargne. Le rapport contient des remarques injustifiées qui m'ont conduite à proposer des amendements afin de rectifier les choses. La lutte, légitime et nécessaire, contre la fraude fiscale ne doit pas nous conduire à remettre en cause le principe de la concurrence fiscale. Je m'y refuse absolument, les deux n'ont aucun rapport. D'autre part, l'expérience prouve que le système de retenue à la source en matière de fiscalité de l'épargne, est le plus efficace, alors que l'on tente d'imposer partout le système d'échange d'informations, qui connaît des ratés. Enfin, les revendications de réforme de ladite directive, dans le sens d'une extension de son champ d'application à l'ensemble des entités juridiques et de toutes les autres sources de revenus financiers, sont également très mal inspirées, car elles auront pour unique effet de chasser l'épargne hors de l'Union européenne. Voilà pourquoi, je souhaite que ces éléments soient modifiés. Dans le cas contraire, nous ne voterons pas en faveur de ce rapport."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, prosím, dovoľte mi najprv odkázať pánovi Hamonovi, že jeho vydieranie nás nijako nepresvedčí. Mrzí ma, že sa celkom očividne stal obeťou obrovského nedorozumenia. Pán predsedajúci, hoci súhlasím so širokými obrysmi správy pani Bowlesovej, myslím, že treba zdôrazniť dva body. Po prvé, prechodný systém DPH, ktorý vznikol v roku 1993, teraz ukazuje svoje obmedzenia. Neverím, že je možné súhlasiť s ďalším pokračovaním tohto prechodného systému. Daňové podvody, ktoré všetci odsudzujeme pre ich priame a nepriame následky, možno čiastočne pripísať na vrub súčasnému systému, ktorý sa preto musí zmeniť. Jednoznačne si uvedomujem, že existujú isté problémy. Preto odporúčam Komisii, aby podporila riešenie vytvorené organizáciou RTvat, ktoré umožňuje vyhnúť sa daňovej strate vo výške 275 miliónov EUR denne a súčasne znížiť administratívne náklady malých a stredných podnikov. Druhý bod sa týka otázky daňových únikov v súvislosti so smernicou o zdaňovaní príjmu z úspor. Správa obsahuje neopodstatnené komentáre, ktoré ma viedli k predloženiu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom tento stav napraviť. Oprávnený a nevyhnutný boj proti daňovým podvodom nás nesmie prinútiť, aby sme spochybňovali zásadu daňovej súťaže. To absolútne odmietam, pretože navzájom nijako nesúvisia. Okrem toho nám skúsenosť dokazuje, že systém odvodu daní pri zdroji v prípade zdaňovania úspor je najúčinnejší systém, v protiklade k snahe paušálne vnútiť systém výmeny informácií, ktorý má svoje vlastné problémy. Na záver, požiadavky na reformu tejto smernice v zmysle rozšírenia jej platnosti na všetky právnické osoby a na všetky zdroje finančných príjmov tiež nie sú veľmi dobre domyslené, lebo jediný, čo dosiahne, bude, že vyženie z Európskej únie všetky úspory. Preto chcem pripojiť tieto zmeny a doplnenia. Ak nebudú prijaté, nebudeme môcť hlasovať za túto správu."@sk19
"Gospod predsednik, prosim dovolite mi, da najprej rečem gospodu Hamonu, da nas njegovo izsiljevanje niti najmanj ne navdušuje in obžalujem, da je bil očitno žrtev velikega nesporazuma. Gospod predsednik, čeprav se v grobem strinjam s poročilom gospe Bowles, verjamem, da je treba poudariti dve točki. Prvič, prehodni sistem DDV, ki izvira iz leta 1993, zdaj kaže svoje omejitve. Ne verjamem, da lahko še sprejmemo nadaljevanje tega prehodnega sistema. Davčne goljufije, ki jih vsi obsojamo zaradi neposrednih in posrednih učinkov, lahko delno pripišemo neuspehom obstoječega sistema, ki bi ga bilo zato treba spremeniti. Očitno se zavedam, da obstajajo nekateri problemi. Zato priporočam Komisiji, da pospeši rešitev, ki jo je predvidela organizacija RTV VAT in bi omogočila, da bi se izognili davčni izgubi 275 milijonov EUR na dan ter hkrati zmanjšali upravne stroške za MSP. Druga točka se nanaša na vprašanje izogibanja davkom v zvezi z Direktivo o obdavčitvi prihrankov. Poročilo vsebuje neupravičene pripombe, ki so me napeljale, da predlagam spremembe, ki bi popravile stanje. Upravičen in potreben boj proti davčnim goljufijam ne sme povzročiti, da bi podvomili v načelo davčne konkurence. To popolnoma zavračam, kajti to dvoje nima nobene povezave. Še več, izkušnje kažejo, da je najučinkovitejši sistem za obdavčitev prihrankov sistem davčne odtegnitve pri viru, ki je boljši, kot če bi poskušali vsiliti splošen sistem izmenjave informacij, ki ima svoje lastne probleme. Nazadnje, zahteve po reformi te direktive glede razširitve njenega obsega na vse pravne subjekte in vse druge vire finančnih prihodkov, so prav tako zelo slabo premišljene, ker bi učinkovale preprosto tako, da bi pregnale prihranke iz Evropske unije. Zato želim, da se ti točki spremenita. Če se ne spremenita, ne bomo mogli glasovati za to poročilo."@sl20
"Herr talman! Låt mig först säga till Benoît Hamon att hans utpressning inte alls imponerar på oss, och jag beklagar att han tydligen helt har missuppfattat frågan. Även om jag håller med om huvuddragen i Sarah Bowles betänkande anser jag att två punkter måste lyftas fram. För det första visar sig nu begränsningarna i det övergångssystem med moms som inrättades 1993. Jag anser inte att vi kan gå med på att fortsätta med det här övergångssystemet längre. Skattebedrägeri, som vi alla fördömer på grund av de direkta och indirekta effekterna, beror delvis på brister i det nuvarande systemet som därför bör göras om. Naturligtvis är jag medveten om att det finns vissa problem. Därför rekommenderar jag kommissionen att stödja den lösning som utarbetats av RTvat-organisationen och som borde göra det möjligt att undvika ett skattebortfall på 275 miljoner euro per dag samtidigt som de administrativa kostnaderna för små och medelstora företag minskar. Den andra punkten gäller frågan om skatteundandragande och direktivet om beskattning av inkomster från sparande. Betänkandet innehåller oberättigade kommentarer som har föranlett mig att lägga fram ändringsförslag för att klargöra situationen. Den legitima och nödvändiga kampen mot skattebedrägeri får inte göra att vi ifrågasätter principen om skattekonkurrens. Jag avvisar detta fullständigt eftersom de två sakerna inte har något samband. Dessutom visar erfarenheten att systemet med skatteavdrag vid skattekällan är det mest effektiva systemet, snarare än att över hela linjen införa det system för informationsutbyte som har sina problem. Slutligen är kraven på att omarbeta detta direktiv, när det gäller att utvidga dess tillämpningsområde till att omfatta alla rättssubjekt och alla inkomstkällor, också mycket dåligt genomtänkta eftersom de helt enkelt kommer att leda till att sparmedel skräms bort från Europeiska unionen. Därför vill jag att dessa punkter ändras. Om de inte ändras kommer vi inte att kunna rösta för betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"RTvat"13,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph