Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-231"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident! Aus zwei Gründen melde ich mich zu Wort: Zum einen, weil dieses Thema – wie auch vom Kollegen Langen schon ausgeführt wurde – seit langem auf der Tagesordnung steht und man sich wirklich fragt, warum es da keine Fortschritte gibt, gerade im Bereich der Mehrwertsteuerhinterziehung. Zum Zweiten, weil es im Namen der überwiegenden Mehrheit der Europäerinnen und Europäer nicht hingenommen werden kann, dass man hier so pharisäerisch von Steuergeldhinterziehung und Betrug spricht und nicht auch die Probleme hier im Hause anspricht. Dieses Europäische Parlament, vertreten durch viele europäische Abgeordnete, ist ein Hort des Betruges. Das kann man im Bericht Galvin und anderswo nachlesen, das versucht man aber unter den Teppich zu kehren. Ob es nun der Abgeordnete Chichester, der Abgeordnete Purvis oder liberale Abgeordnete sind: Das ist skandalös! Solange wir uns hier nicht um die eigenen Betrugsfälle kümmern, sind wir überhaupt nicht glaubwürdig und können auch nicht den Anspruch erheben, andere zu kritisieren. Ich fordere OLAF und gerade die Parlamentsverwaltung und die Fraktionen auf, hier klaren Tisch zu machen. Es ist eine Schweinerei, was man hier gerade versucht zu vertuschen."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Härra juhataja, võtan sõna kahel põhjusel: esiteks, kuna see on üks teema, nagu ütles härra Langen, mis on olnud meie päevakorras palju aastaid ja me peaksime tõesti küsima, miks pole üldse edasi liigutud, eriti kui jutt on käibemaksust kõrvalehoidumisest. Teiseks on enamikule eurooplastest vastuvõetamatu, et arutleme siin maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuste – see tähendab maksumaksjate raha üle – nii silmakirjalikult, ilma et tegeleksime probleemidega meie endi seas. Euroopa Parlament, nagu on demonstreerinud paljud parlamendiliikmed, on pettuste kasvupinnas. Võime seda lugeda Galvini raportist ja igalt poolt mujalt, kuid on tehtud ka katseid asja kalevi alla peita. Tarvitseb mainida vaid Chichesteri, Purvist või teatavaid liberaalidest parlamendiliikmeid. See on skandaalne. Kui me ei tegele pettusejuhtudega meie endi seas, kaotame me igasuguse usaldusväärsuse ja õiguse kritiseerida teisi. Ma palun tungivalt OLAFit, aga eriti parlamendi administratsiooni ja fraktsioone selles osas selgus tuua. See on häbistav, et just nimelt siin on katset tehtud need küsimused maha vaikida."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, oglašam iz dveh razlogov. Prvič, ker je to vprašanje, kot je rekel gospod Langen, ki je že dolga leta na našem dnevnem redu in bi se morali res vprašati, zakaj ni nobenega napredka, zlasti ko nanese na področje izogibanja DDV-ju. Drugič, za večino Evropejcev je nesprejemljivo, da tukaj tako hinavsko razpravljamo o izogibanju davkom in o goljufijah, se pravi o davkoplačevalskem denarju, ne da bi se teh problemov lotili tukaj med nami. Evropski parlament, kot ga predstavljajo številni poslanci, je leglo goljufije. O tem lahko beremo v Galvinovem poročilu in drugje, čeprav se poskuša to pomesti pod preprogo. Naj omenim le Chichesterja, Purvisa ali nekatere liberalne poslance. To je škandal. Če se ne lotimo primerov goljufije v svojih vrstah, nam manjka verodostojnosti in nimamo nobene pravice, da kritiziramo druge. Pozivam OLAF, še posebno pa parlamentarno upravo in parlamentarne skupine, da se to razčisti. Nezaslišano je, da se od vseh mest ravno tukaj poskušajo stvari potlačiti."@sl20
lpv:translated text
"Herr Präsident! Aus zwei Gründen melde ich mich zu Wort: Zum einen, weil dieses Thema – wie auch vom Kollegen Langen schon ausgeführt wurde – seit langem auf der Tagesordnung steht und man sich wirklich fragt, warum es da keine Fortschritte gibt, gerade im Bereich der Mehrwertsteuerhinterziehung. Zum Zweiten, weil es im Namen der überwiegenden Mehrheit der Europäerinnen und Europäer nicht hingenommen werden kann, dass man hier so pharisäerisch von Steuergeldhinterziehung und Betrug spricht und nicht auch die Probleme hier im Hause anspricht. Dieses Europäische Parlament, vertreten durch viele europäische Abgeordnete, ist ein Hort des Betruges. Das kann man im Bericht Galvin und anderswo nachlesen, das versucht man aber unter den Teppich zu kehren. Ob es nun der Abgeordnete Chichester, der Abgeordnete Purvis oder liberale Abgeordnete sind: Das ist skandalös! Solange wir uns hier nicht um die eigenen Betrugsfälle kümmern, sind wir überhaupt nicht glaubwürdig und können auch nicht den Anspruch erheben, andere zu kritisieren. Ich fordere OLAF und gerade die Parlamentsverwaltung und die Fraktionen auf, hier klaren Tisch zu machen. Es ist eine Schweinerei, was man hier gerade versucht zu vertuschen."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, hovořím zde ze dvou důvodů: Zaprvé, protože se jedná o otázku – jak řekl pan Langen –, která byla na našem pořadu jednání řadu let, a opravdu bychom se měli ptát, proč se nikam nepokročilo, zejména ohledně úniků v oblasti DPH. Zadruhé, pro velkou většinu Evropanů je nepřijatelné, že zde tak pokrytecky diskutujeme o daňových únicích a podvodech – tedy penězích daňových poplatníků –, aniž bychom řešili problém zde mezi sebou. Evropský parlament, tak, jak ho zastupuje mnoho poslanců, je ohniskem podvodů. O tom se můžeme dočíst v Galvinově zprávě, ale i jinde, nicméně objevují se pokusy zamést to vše pod koberec. Zmíním jen Chichestera, Purvise nebo některé liberální poslance. Je to skandální. Pokud nevyřešíme případy podvodů ve vlastních řadách, ztratíme důvěru a nebudeme mít právo kritizovat ostatní. Naléhavě žádám úřad OLAF, ale zejména parlamentní orgány a skupiny, aby tuto záležitost objasnily. Je pobuřující, že existují pokusy věci ututlat, a to především zde."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, predstupujem z dvoch dôvodov. Po prvé preto, lebo ide o tému, ktorá, ako povedal pán Langen, bola na programe rokovania mnoho rokov a tak by sme sa mali pýtať, ako je možné, že sme nedosiahli žiaden pokrok, najmä čo sa týka vyhýbaniu sa plateniu DPH. Po druhé, je pre prevažnú väčšinu Európanov je neprijateľné, aby sme tu diskutovali o daňových únikoch a podvodoch (peniaze daňovníkov), takto pokrytecky bez toho, aby sme riešili problémy priamo v našom strede. Európsky parlament, zastupovaný mnohými poslancami, je semeniskom podvodu. Dočítame sa o tom v Galvinovej správe a inde, ale tu existujú snahy všetko toto zamiesť pod koberec. Stačí len spomenúť mená ako Chichester, Purvis alebo niektorých liberálnych poslancov. Je to škandál. Kým sa budeme vyhýbať prípadom podvodu v našich vlastných radoch, bude nám chýbať akákoľvek vierohodnosť a nebudeme mať právo kritizovať druhých. Vyzývam úrad OLAF, ale najmä parlamentnú správu a parlamentné skupiny, aby nastolili poriadok. Je škandálne, že existujú snahy veci ututlať, tu, na tomto mieste."@sk19
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke, paprašiau žodžio dėl dviejų priežasčių: pirma, šis klausimas, kaip minėjo Werner Langen, yra mūsų darbotvarkėje jau daugybę metų ir mes iš tikrųjų turime pagrindo reikalauti atsakymo, kodėl nėra jokios pažangos, ypač kovojant su PVM slėpimu, antra, didžiajai daugumai europiečių yra nepriimtina, kad mes elgiamės veidmainiškai diskutuodami čia mokesčių slėpimo ir sukčiavimo klausimu, kuris tiesiogiai susijęs su mokesčių mokėtojų pinigais, iš tiesų nespręsdami šios problemos savo viduje. Pats Europos Parlamentas, aš kalbu apie nemažą dalį jo narių, yra sukčiavimo židinys. Apie tai kalbama Galvino pranešime ir kitur, bet yra bandoma visa tai pakišti po kilimu. Užtenka paminėti vien tik Chichesterį, Purvis ar kai kuriuos Liberalų frakcijos narius. Tai gėdinga. Jei mes nekreipsime dėmesio į sukčiavimo atvejus mūsų pačių gretose, mes prarasime pasitikėjimą ir neturėsime teisės kritikuoti kitų. Aš raginu Europos kovos su sukčiavimu biurą (OLAF), bet ypač Parlamento administraciją ir frakcijas, išsiaiškinti šiuos atvejus. Yra pasibaisėtina, kad bandoma juos nuslėpti."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Wstaję z dwóch powodów: po pierwsze, ponieważ jest to kwestia – jak powiedział pan poseł Langen – która znajduje się w programie od wielu lat i naprawdę powinniśmy interesować się tym, dlaczego nie ma żadnych postępów, zwłaszcza jeśli chodzi o uchylanie się od płacenia VAT. Po drugie, dla większości Europejczyków niedopuszczalne jest, abyśmy omawiali uchylanie się od płacenia podatków i oszustwa – pieniądze podatników – z taką hipokryzją, nie zajmując się istniejącymi pośród nas problemami. Parlament Europejski, reprezentowany przez wielu posłów, jest wylęgarnią oszustw. Możemy o tym przeczytać w sprawozdaniu Galvina i w innych sprawozdaniach, jednak pojawiają się próby zatuszowania sprawy. Wspomnę tylko pana posła Chcichestera, Purvisa i innych liberalnych posłów do Parlamentu Europejskiego. Jest to skandaliczne. Dopóki nie zajmiemy się kwestią oszustw w naszych szeregach, nie będziemy wiarygodni i nie będziemy mieć prawa krytykować innych. Wzywam OLAF, a szczególnie administrację parlamentarną i grupy parlamentarne, do wyjaśnienia tej sprawy. Bulwersujące jest, że właśnie tutaj czyni się wysiłki, aby zatuszować sprawę."@pl16
lpv:translated text
"Tisztelt elnök úr, két okból szólalok fel. Először is azért, mert ez egy olyan kérdés – ahogy ezt Langen úr is említette –, ami évek óta szerepel a napirendünkön, és tényleg fel kell tenni a kérdést, hogy milyért nincs előrelépés ez ügyben, különösen ami a HÉA-kijátszást illeti. Másodszor pedig azért, mert az európaiak nagy többsége számára elfogadhatatlan az, hogy mi itt képmutató módon vitát tartunk az adócsalásról és az adókikerülésről – azaz az adófizetők pénzéről – anélkül, hogy itt, a saját berkeinkben megoldanánk a problémákat. A nagyszámú parlamenti képviselő által képviselt Európai Parlament a csalás melegágya. Erről olvashatunk a Galvin-jelentésben és máshol is, viszont folyamatos erőfeszítések tapasztalhatók e kérdés szőnyeg alá söprésére. Elég csupán Chichester, Purvis vagy néhány egyéb liberális európai parlamenti képviselő nevét megemlítenem. Ez felháborító. Csak akkor lehetünk hitelesek, és csak akkor van jogunk másokat kritizálni, ha a saját köreinkben is rendezzük a csalás eseteit. Felhívom az Európai Csalás Elleni Hivatalt, de különösen a Parlament vezetését és a parlamenti képviselőcsoportokat, hogy tisztázzák a helyzetet e kérdésben. Szégyenteljes, hogy folyamatos törekvések tapasztalhatók e dolgok elhallgatására, pont itt."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg har bedt om ordet af to grunde. For det første fordi det er et emne, vi - som hr. Langen sagde - har haft på dagsordenen i mange år, og vi virkelig bør spørge os selv, hvorfor der ikke bliver gjort fremskridt, særligt når vi taler om momsunddragelse. For det andet er det uacceptabelt for et flertal af europæerne, at vi så hyklerisk taler om skatteunddragelse og -svig - det er jo skatteborgernes penge - uden at tage de problemer op, vi selv har her i Parlamentet. Parlamentet, repræsenteret ved mange parlamentsmedlemmer, er et arnested for svig. Det kan vi læse om i hr. Galvins betænkning og også andre steder, men det forsøges fejet ind under gulvtæppet. Jeg behøver blot at nævne hr. Chichester, hr. Purvis eller visse parlamentsmedlemmer fra De Liberale. Det er skandaløst. Så længe vi ikke tager os af tilfældene af svig i egne rækker, er vi ikke troværdige og har ikke ret til at kritisere andre. Jeg opfordrer OLAF, og især Parlamentets administration og grupperne, til at skabe klarhed her. Det er uhyrligt, at der bliver gjort forsøg på at skjule noget her."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kahdesta syystä: ensiksi koska tämä asia on – kuten Werner Langen sanoi – ollut käsiteltävänämme jo vuosikausia, ja on todella syytä ihmetellä, miksi siinä ei ole edistytty, nimenomaan alv-petoksissa. Toiseksi eurooppalaisten suuren enemmistön kannalta on sietämätöntä, että keskustelemme täällä tekopyhästi veropetoksista – veronmaksajien rahoista – ja sivuutamme itseämme koskevat ongelmat. Euroopan parlamentti, sellaisena kuin sitä monet parlamentin jäsenet edustavat, on petosten tyyssija. Asia käy ilmi Robert Galvinin kertomuksesta ja muualta. Samalla asia pyritään lakaisemaan maton alle. Mainitsen vain Giles Chichesterin, John Purvisin ja tietyt liberaaliryhmän jäsenet. Tämä on häpeällistä. Jollemme käsittele omassa keskuudessamme ilmeneviä petoksia, emme ole uskottavia eikä meillä ole oikeutta arvostella muita. Kehotan OLAF:ia ja aivan erityisesti parlamentin hallintoa ja parlamentin ryhmiä selvittämään asian. On törkeää, että täällä, juuri täällä pyritään vaikenemaan asiasta."@fi7
lpv:translated text
"Herr talman! Jag ställer mig upp av två skäl: för det första eftersom detta är en fråga som har varit på vår agenda i många år – vilket Werner Langen har sagt – och vi skulle verkligen behöva fråga oss varför det inte blir något resultat, i synnerhet när det gäller mervärdesskattebedrägerier. För det andra är det oacceptabelt för den stora majoriteten européer att vi här diskuterar skattesmitning och bedrägeri – skattebetalares pengar – så hycklande utan att ta upp problemen här ibland oss. Europaparlamentet, såsom det representeras av många ledamöter av Europaparlamentet, utgör en grogrund för bedrägeri. Vi kan läsa om det i Galvinbetänkandet och på andra ställen, men det görs försök att sopa detta under mattan. Jag behöver bara nämna Chicester, Purvis eller vissa liberala ledamöter av Europaparlamentet. Det är skandalöst. Om vi inte tar upp bedrägerifallen i våra egna led har vi ingen trovärdighet och ingen rätt att kritisera andra. Jag uppmanar Olaf, men i synnerhet parlamentsadministrationen och parlamentsgrupperna att skaffa klarhet i detta. Det är skandalöst att det görs försök att tysta ned saker här, av alla platser."@sv22
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik vraag om twee redenen het woord. Ten eerste is er een kwestie die, zoals de heer Langen zei, al vele jaren op onze agenda heeft gestaan en waarvan we ons moeten afvragen waarom er geen vooruitgang is geboekt, vooral als het gaat over ontduiking van de BTW. Ten tweede is het voor een ruime meerderheid van Europeanen onacceptabel dat wij belastingontduiking en fraude – het geld van belastingbetalers – zo hypocriet bespreken zonder de problemen hier in ons midden te behandelen. Het Europees Parlement, zoals vertegenwoordigd door veel Parlementariërs, is een broeinest van fraude. We kunnen erover lezen in het Galvin-verslag en elders, maar er wordt geprobeerd dit onder het vloerkleed te vegen. Ik hoef alleen maar Chichester, Purvis of bepaalde liberale EP-leden te noemen. Het is schandalig. Tenzij we de gevallen van fraude in onze eigen gelederen behandelen, ontberen we geloofwaardigheid en hebben we geen recht om anderen te bekritiseren. Ik dring er bij het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), maar in het bijzonder bij de Parlementaire administratie en de Parlementaire Fracties erop aan om hier duidelijkheid te verschaffen. Het is ongehoord dat er pogingen worden gedaan om dingen dood te zwijgen, uitgerekend hier."@nl3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να μιλήσω για δύο λόγους: πρώτον, επειδή –όπως επεσήμανε ο κ. Langen– αυτό είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξή μας για πολλά χρόνια και πρέπει πραγματικά να θέτουμε το ερώτημα γιατί δεν σημειώνεται πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την αποφυγή της καταβολής ΦΠΑ. Δεύτερον, είναι απαράδεκτο για τη συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων το γεγονός ότι συζητούμε εδώ τόσο υποκριτικά για τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή –για χρήματα, δηλαδή, των φορολογουμένων– τη στιγμή που δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αφορούν εμάς τους ίδιους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως εκφράζεται από πολλούς βουλευτές του, είναι εστία απάτης. Μπορούμε να το πληροφορηθούμε από την έκθεση Galvin και άλλες πηγές, όμως γίνονται προσπάθειες συγκάλυψης αυτού του γεγονότος. Αρκεί να αναφέρω μόνο τα ονόματα Chichester, Purvis ή ορισμένων βουλευτών της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο ΕΚ. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις απάτης στις τάξεις ημών των ιδίων, δεν θα έχουμε καμία αξιοπιστία για να ασκήσουμε κριτική σε άλλους. Καλώ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, κυρίως όμως τη διοίκηση του Κοινοβουλίου και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια εδώ. Είναι εξοργιστικό να γίνονται προσπάθειες αποσιώπησης, και μάλιστα σε ένα τέτοιο όργανο."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs! Es uzstājos divu iemeslu dēļ: pirmkārt, tāpēc, ka šis ir jautājums – kā to minēja kungs – kas ir bijis mūsu darba kārtībā daudzus gadus un mums patiešām būtu jāvaicā, kāpēc netiek sasniegts nekāds progress, jo īpaši, kad runa ir izvairīšanos no PVN maksāšanas. Otrkārt, lielākajai daļai no eiropiešiem nav pieņemams tas, ka mēs apspriežam izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu – nodokļu maksātāju naudu – tik liekulīgi, bez šo problēmu risināšanas šeit, mūsu vidū. Eiropas Parlaments, kā to ir parādījuši daudzi Eiropas Parlamenta deputāti, ir krāpniecības perēklis. Mēs par to varam lasīt ziņojumā un citur, bet tiek veikti centieni to noklusēt. Man ir tikai jāmin vai atsevišķi liberāļus pārstāvošie Eiropas Parlamenta deputāti. Tas ir skandalozi. Kamēr mēs nepievērsīsimies krāpšanās gadījumiem mūsu rindās, mums trūks jebkuras uzticamības un mums nebūs nekādu tiesību kritizēt citus. Es mudinu OLAF, bet jo īpaši Parlamenta administrāciju un parlamentārās grupas viest šeit skaidrību. Tas ir briesmīgi, ka tiek veikti mēģinājumi noklusēt lietas šeit, no visām vietām."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"G. Chichester, J. Purvis"13
lpv:unclassifiedMetadata
"Galvin"13
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Aus zwei Gründen melde ich mich zu Wort: Zum einen, weil dieses Thema – wie auch vom Kollegen Langen schon ausgeführt wurde – seit langem auf der Tagesordnung steht und man sich wirklich fragt, warum es da keine Fortschritte gibt, gerade im Bereich der Mehrwertsteuerhinterziehung. Zum Zweiten, weil es im Namen der überwiegenden Mehrheit der Europäerinnen und Europäer nicht hingenommen werden kann, dass man hier so pharisäerisch von Steuergeldhinterziehung und Betrug spricht und nicht auch die Probleme hier im Hause anspricht. Dieses Europäische Parlament, vertreten durch viele europäische Abgeordnete, ist ein Hort des Betruges. Das kann man im Bericht Galvin und anderswo nachlesen, das versucht man aber unter den Teppich zu kehren. Ob es nun der Abgeordnete Chichester, der Abgeordnete Purvis oder liberale Abgeordnete sind: Das ist skandalös! Solange wir uns hier nicht um die eigenen Betrugsfälle kümmern, sind wir überhaupt nicht glaubwürdig und können auch nicht den Anspruch erheben, andere zu kritisieren. Ich fordere OLAF und gerade die Parlamentsverwaltung und die Fraktionen auf, hier klaren Tisch zu machen. Es ist eine Schweinerei, was man hier gerade versucht zu vertuschen."@de9
lpv:translated text
"Señor Presidente, tomo la palabra por dos motivos: en primer lugar, porque se trata de una cuestión, como ha señalado el señor Langen, que lleva muchos años en nuestro temario de acción y, verdaderamente, deberíamos preguntarnos por qué no se obtienen avances, sobre todo en lo que atañe a la evasión del IVA. En segundo lugar, resulta inaceptable para la gran mayoría de europeos que debatamos en esta Cámara la evasión y el fraude fiscal (dinero de los contribuyentes) de una manera tan hipócrita, sin abordar los problemas presentes aquí entre nosotros. El Parlamento Europeo, representado por un gran número de diputados, es un semillero de fraude. Hemos podido leer al respecto en el informe Galvin y en otros documentos y, sin embargo, se producen intentos de ocultar esta situación bajo la alfombra. Sólo tengo que mencionar a Chichester, Purvis o ciertos diputados liberales. Es un escándalo. Si no abordamos los casos de fraude en nuestras propias filas, careceremos de credibilidad y no tendremos derecho alguno de criticar a los demás. Insto a la OLAF, y en particular, a la administración y los grupos parlamentarios, a obrar con claridad en este tema. Resulta increíble que se intente echar tierra sobre el asunto, precisamente aquí."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, I rise for two reasons: firstly, because this is an issue – as Mr Langen has said – that has been on our agenda for many years and we really should be asking why no progress is being made, especially when it comes to VAT evasion. Secondly, it is unacceptable to the vast majority of Europeans that here we are discussing tax evasion and fraud – taxpayers’ money – so hypocritically without addressing the problems here in our midst. The European Parliament, as represented by many MEPs, is a hotbed of fraud. We can read about it in the Galvin report and elsewhere, but attempts are being made to sweep this under the carpet. I need only mention Chichester, Purvis or certain Liberal MEPs. It is scandalous. Unless we address the cases of fraud in our own ranks, we lack any credibility and have no right to criticise others. I urge OLAF, but particularly the parliamentary administration and parliamentary groups, to establish clarity here. It is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places."@en4
lpv:translated text
"Senhor Presidente, intervenho por duas razões: em primeiro lugar porque se trata de uma questão – tal como o senhor deputado Langen referiu – que esteve na nossa agenda durante muitos anos e devemos efectivamente perguntar por que razão não houve progressos, em particular no que se refere à evasão ao IVA. Em segundo lugar, é inaceitável para a grande maioria dos europeus que estejamos a discutir aqui, de forma tão hipócrita, a evasão e a fraude fiscais – o dinheiro dos contribuintes –, sem primeiro resolver os problemas que existem no seio desta Assembleia. O Parlamento Europeu, da forma como é representado por muitos deputados, é um foco de fraude. Podemos ler sobre o assunto no relatório Galvin, entre outros, mas estão a ser feitas tentativas no sentido de varrer o assunto para baixo do tapete. Basta-me mencionar Chichester, Purvis ou certos deputados liberais. É escandaloso. A menos que resolvamos os casos de fraude nas nossas próprias fileiras, não teremos qualquer credibilidade nem o direito de criticar os outros. Insto o OLAF, mas, em particular, a administração parlamentar e os grupos parlamentares, a serem claros nesta matéria. É inadmissível que estejam a ser feitas tentativas para silenciar as coisas, sobretudo nesta Assembleia."@pt17
lpv:translated text
". Signor Presidente, intervengo per due ragioni: primo, poiché si tratta di una questione, come ha affermato l’onorevole Langen, che è stata in agenda per molti anni e dovremmo veramente chiedere il motivo per cui non è stato compiuto alcun progresso, in particolare quando si tratta di evasione dell’IVA. Secondo, per la maggior parte degli europei è inaccettabile che in quest’Aula si discuta di evasione e frode fiscale, denaro dei contribuenti, in maniera così ipocrita senza affrontare i problemi in mezzo a noi. Il Parlamento europeo, per quanto rappresentato da numerosi deputati, è un focolaio di frodi. Possiamo venirne a conoscenza nella relazione Galvin e in altri testi, ma sono stati compiuti tentativi volti a nascondere sotto al tappeto tale situazione. Occorre menzionare soltanto Chichester, Purvis o certi deputati liberali. E’ scandaloso. A meno che non ci occupiamo dei casi di frode nei nostri stessi ranghi, manchiamo di ogni credibilità e non abbiamo il diritto di criticare altri. Esorto l’OLAF, ma soprattutto l’amministrazione e i gruppi parlamentari, a fare chiarezza a questo proposito. E’ sorprendente che si tenti di calmare le acque, proprio in quest’Aula."@it12
lpv:translated text
"M. le Président, je me lève pour deux raisons: premièrement car ce problème – comme l’a dit M. Langen – est à l’ordre du jour depuis des années, et nous devrions vraiment nous demander pourquoi aucun progrès n'a été accompli, particulièrement quand on en vient à l'évasion fiscale. Deuxièmement, il est inacceptable pour la grande majorité des Européens que nous devisions ici de l’évasion et de la fraude fiscale – l’argent des contribuables – de façon si hypocrite sans résoudre les problèmes en notre sein. Le Parlement européen, tel que représenté par de nombreux députés, est un nid de fraude. Nous pouvons lire à ce sujet dans le rapport Galvin et à d’autres endroits, mais on tente de dissimuler cela. Je ne mentionnerai ici que Chichester, Purvis ou encore certains députés libéraux. C’est scandaleux. À moins de régler les cas de fraude dans nos propres rangs, nous manquons de crédibilité et n’avons pas le droit de critiquer les autres. Je presse l’OLAF, et particulièrement l’administration et les groupes parlementaires, de faire toute la lumière sur cette situation. C’est inacceptable que ce soit ici qu’on tente d’étouffer tout cela."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.24.1-231"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph