Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-226"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.24.1-226"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to thank the European Parliament and, in particular, the rapporteur, Mrs Bowles, for its very constructive report on a coordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud. Thanks to close cooperation with the Member States in the Anti-Tax Fraud Strategy expert group of the Commission, the idea of an anti-fraud strategy at EU level is taking concrete form. The announced measures will be a big step forward, even if further efforts will have to be made. Concerning your discussion on tax competition, you will know that we have been working in the Code of Conduct Group on abolishing harmful business tax regimes in the EU. All in all, the Code of Conduct Group assessed over 400 measures by the present 27 Member States and their dependencies and overseas territories, of which over a hundred were considered harmful. Almost all of those hundred have already been abolished and the remainder are set to be abolished, subject to the transitional arrangements. The work conducted under the Code has been successful. It has led to the dismantling of almost all harmful tax measures in the Member States and their dependent or associated territories. In conclusion, I would like to thank the European Parliament for its constructive contribution to the debate on the coordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud. In May 2006, the Commission presented a communication aimed at launching a broad debate on the different elements to be taken into account in an anti-fraud strategy in the Community. I am pleased that the European Parliament recognises and supports the initiatives taken and the approach chosen by the Commission in its communication. Equally, I am pleased to see that the European Parliament invites the Commission to submit further proposals. The report is a very useful and comprehensive contribution to the ongoing discussion about the fight against fiscal fraud. The Commission fully agrees that fraud is not a problem that can be combated successfully at national level alone. The Commission will take account of the numerous comments and suggestions made by the European Parliament in the context of its work on the current and forthcoming legislative proposals for conventional measures to combat tax fraud. As far as actions foreseen in 2008 are concerned, I can confirm that the Commission is planning to present three sets of legislative proposals – one in October, the second in November and the third in December 2008. Those sets of measures include improved procedures for registration and de-registration of persons liable for VAT in order to ensure the swift detection and de-registration of fake taxable persons and to give more security to honest business. The legislative proposals will also cover traders’ joint and several liability, the creation of a European network (EUROFISC) aimed at improving cooperation in order to detect fraudsters at an early stage, fixing conditions for VAT exemption at importation, mutual assistance in recovery, automated access to data, confirmation of the name and address of taxpayers in the VAT Information Exchange System database and shared responsibility for the protection of all Member States’ revenues. By October, the Commission will present a communication setting out the coherence of the approach it will present, together with a timetable for further actions. The communication will also address issues relating to a long-term approach, notably the necessity to examine the better use of modern technologies, which has also been underlined in your report. The Commission is still open to examining alternative systems to the current VAT system, provided that certain conditions are met. The report mentions, in this context, a reverse-charge mechanism and the taxation of intra-Community supplies. The Commission has offered both of these radical options for consideration to the ECOFIN Council, but so far Member States have not shown the political will to take such far-reaching measures. Regarding direct taxes, the Commission is working on the review of the Savings Taxation Directive, and intends to present the report on the operation of the Directive before the end of September, as requested by the ECOFIN Council of 14 May 2008. During the review process, we have been carefully analysing the current scope of the Directive and the need for amendments in order to enhance its efficiency. The report will be followed by a proposal for such amendments to the Savings Taxation Directive that prove necessary and appropriate. The Commission has also carefully taken note of the ECOFIN Council conclusions of the same date, emphasising the importance of promoting the principles of good governance in the tax area – that is transparency, exchange of information and fair tax competition – and the inclusion of related provisions in agreements with third countries and third country groupings."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, především bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, a zejména zpravodajce paní Bowlesové za její konstruktivní zprávu o koordinované strategii s cílem zlepšit boj proti podvodům. Díky úzké spolupráci s členskými státy v rámci odborné skupiny Komise pro strategii pro boj proti daňovým podvodům získává na úrovni EU myšlenka strategie boje proti podvodům konkrétní podobu. Oznámená opatření budou velkým krokem vpřed, i když k tomu bude třeba ještě velkého úsilí. Pokud se týká vaší rozpravy o daňové soutěži, zjistíte, že pracujeme v rámci skupiny pro kodex chování na zrušení škodlivých režimů živnostenské daně v EU. Celkem skupina pro kodex chování vyhodnotila přes 400 opatření současných 27 členských států a jejich závislých a zámořských území, z nichž více než sto bylo označeno jako škodlivé. Většina z těchto sto opatření již byla zrušena a u zbytku bude zrušení stanoveno v rámci přechodných opatření Práce řízená kodexem je úspěšná. V členských státech a jejich závislých nebo přidružených územích prozatím vedla k odstranění téměř všech škodlivých daňových opatření. Závěrem bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za jeho konstruktivní příspěvek k rozpravě o koordinované strategii pro zlepšení boje proti daňovým podvodům. V květnu 2006 přeložila Komise sdělení zaměřené na zahájení široké diskuse o různých prvcích, které by měly být vzaty v úvahu při strategii Společenství namířené proti podvodům. Jsem potěšen, že Evropský parlament uznává a podporuje přijaté iniciativy a přístup, který Komise zvolila ve svém sdělení. Rovněž jsem potěšen, když vidím, jak Evropský parlament vyzývá Komisi, aby předložila své návrhy. Tato zpráva je velmi užitečným a komplexním příspěvkem k probíhající rozpravě o boji proti daňovým podvodům. Komise plně souhlasí s tím, že podvody jsou problémem, proti němuž nelze bojovat pouze na vnitrostátní úrovni. Komise se bude zabývat mnoha poznámkami a návrhy vzešlými z Evropského parlamentu v rámci jeho činnosti týkající se současných i připravovaných legislativních návrhů konvenčních opatření boje proti podvodům. Pokud se týká opatření předpokládaných v roce 2008, mohu potvrdit, že Komise plánuje předložit tři soubory legislativních návrhů – jeden v říjnu, druhý v listopadu a třetí v prosinci 2008. Tyto soubory opatření budou zahrnovat zdokonalené postupy registrace a deregistrace plátců DPH, aby se tak zajistilo neprodlené určení a deregistrace falešných plátců daně a aby bezúhonné podniky získaly větší jistotu. Legislativní návrhy se budou týkat rovněž společné a nerozdílné odpovědnosti obchodníků, vytvoření evropské sítě (EUROFISC) zaměřené na zlepšení spolupráce při brzkém odhalování podvodníků, ukotvení podmínek pro výjimky z DPH při dovozu, vzájemnou pomoc při náhradách, automatizovaný přístup k údajům, potvrzení jména a adresy daňového poplatníka v databázi Systému výměny informací o DPH a na společnou odpovědnost za ochranu příjmů všech členských států. Komise do října předloží sdělení, v němž bude stanovena soudržnost přístupu, který představí, a také harmonogram dalších kroků. Sdělení se bude rovněž zabývat otázkami týkajícími se dlouhodobého přístupu, zejména nutnosti výzkumu využití moderních technologií, které jsou v této zprávě rovněž zdůrazněny. Za dodržení určitých podmínek je Komise stále otevřena zkoumání systémů alternativních k současnému systému DPH. V této souvislosti zpráva zmiňuje mechanismus zpětného zdanění a zdanění dodávek v rámci Společenství. Komise nabízí Radě ECOFIN obě tyto radikální možnosti ke zvážení, ale členské státy dosud neukázaly politickou vůli k přijetí tak dalekosáhlých opatření. Pokud se týká přímých daní, pracuje Komise na revizi směrnice o zdanění úspor a do konce září zamýšlí předložit zprávu o fungování směrnice, jak o to dne 14. května 2008 požádala Rada ECOFIN. Během procesu přezkumu jsme pečlivě analyzovali stávající působnost směrnice a potřebu pozměňovacích návrhů, které zvýší její účinnost. Po zprávě bude následovat předložení těch pozměňovacích návrhů směrnice o zdanění úspor, jež se ukáží jako nezbytné a vhodné. Komise rovněž vzala pozorně na vědomí závěry ze zasedání Rady ECOFIN ze stejného dne, které zdůrazňují význam podpory zásad řádné správy věcí veřejných v oblasti daní – tj. transparentnosti, výměny informací a spravedlivé daňové soutěže – a začlenění souvisejících ustanovení do dohod se třetími zeměmi a seskupeními třetích zemí."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke Parlamentet og især ordføreren, fru Bowles, for deres meget konstruktive betænkning om en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig. Takket være et tæt samarbejde med medlemsstaterne i Kommissionens ekspertgruppe for strategi til bekæmpelse af skattesvig er idéen om en strategi til bekæmpelse af skattesvig på EU-niveau ved at tage konkret form. De annoncerede foranstaltninger vil være et stort skridt fremad, selv hvis det bliver nødvendigt med en yderligere indsats. Hvad angår Deres diskussion om skattekonkurrence, ved De sikkert, at vi i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen har arbejdet med at afskaffe skadelige erhvervsbeskatningssystemer i EU. Alt i alt har Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen vurderet mere end 400 foranstaltninger i de nuværende 27 medlemsstater og deres besiddelser og oversøiske territorier, og mere end hundrede heraf er vurderet som skadelige. Næsten alle blandt disse hundrede er allerede afskaffet, og resten bliver det i henhold til overgangsordningerne. Arbejdet under kodeksen har været succesrigt og har medført, at næsten alle skadelige skatteforanstaltninger er blevet afviklet i medlemsstaterne og deres afhængige eller tilknyttede territorier. Sluttelig vil jeg gerne takke Parlamentet for dets konstruktive bidrag til forhandlingen om en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig. I maj 2006 udsendte Kommissionen en meddelelse, hvis formål var at igangsætte en bred debat om de forskellige faktorer, der skal medtages i en strategi til bekæmpelse af skattesvig i Fællesskabet. Det glæder mig, at Parlamentet anerkender og støtter de initiativer, der er taget, og den holdning, Kommissionen har valgt i sin meddelelse. Ligeledes glæder det mig at se, at Parlamentet inviterer Kommissionen til at stille yderligere forslag. Betænkningen udgør et meget brugbart og omfattende bidrag til den vedvarende diskussion om bekæmpelse af skattesvig. Kommissionen er helt enig i, at skattesvig ikke er et problem, der kan bekæmpes med held på nationalt niveau alene. Kommissionen vil medtage de talrige kommentarer og forslag, Parlamentet er kommet med, i sit arbejde med de eksisterende og forestående lovforslag til konventionelle foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig. Hvad angår afgørelser forudset for 2008, kan jeg bekræfte, at Kommissionen planlægger at fremlægge tre sæt lovforslag - ét i oktober, et andet i november og et tredje i december 2008. Disse sæt foranstaltninger omfatter forbedrede procedurer for registrering og sletning af registreringer af afgiftspligtige personer for at sikre, at falske afgiftspligtige personer hurtigt opdages og slettes i registret, og for at skabe større sikkerhed for ærlige virksomheder. Lovforslagene vil også dække erhvervsdrivendes solidariske hæftelse, oprettelse af et europæisk netværk (EUROFISC) til forbedring af samarbejdet for at opdage bedragere på et tidligt tidspunkt, ordning af betingelserne for momsfritagelse ved import, gensidig hjælp til inddrivelse, automatisk adgang til oplysninger, bekræftelse af navne og adresser på skatteborgere i databasen for systemet til udveksling af momsoplysninger og medansvar for at beskytte alle medlemsstaters skatteindtægter. Inden oktober vil Kommissionen udsende en meddelelse, hvori den opstiller sammenhængen i den holdning, den vil fremlægge, sammen med en tidsplan for yderligere tiltag. I meddelelsen vil vi også behandle spørgsmål vedrørende en langsigtet holdning, navnlig nødvendigheden af at undersøge, hvordan man kan gøre bedre brug af moderne teknologi, hvilket også er understreget i Deres betænkning. Kommissionen er stadig åben over for at undersøge alternative systemer til det nuværende momssystem, forudsat visse betingelser opfyldes. I den sammenhæng nævnes der i betænkningen en “reverse-charge”-mekanisme og beskatning af leverancer inden for Fællesskabet. Kommissionen har tilbudt begge disse radikale muligheder til overvejelse hos Økofinrådet, men hidtil har medlemsstaterne ikke vist politisk vilje til at træffe så vidtrækkende foranstaltninger. Hvad angår direkte skatter, arbejder Kommissionen i øjeblikket på en revidering af rentebeskatningsdirektivet, og det er hensigten at fremlægge en rapport om direktivets funktion før udgangen af september, sådan som Økofinrådet anmodede om den 14. maj 2008. Under revideringsprocessen har vi omhyggeligt analyseret direktivets nuværende rækkevidde og behovet for ændringer for at øge dets effektivitet. Rapporten vil blive fulgt op med et forslag til sådanne ændringer af rentebeskatningsdirektivet, der måtte vise sig nødvendige og hensigtsmæssige. Kommissionen har også omhyggeligt bemærket Økofinrådets konklusioner af samme dato, idet den understreger vigtigheden af at fremme principperne om god regeringsførelse på skatteområdet - dvs. gennemsigtighed, udveksling af oplysninger og rimelig skattekonkurrence - samt inkludering af tilsvarende bestemmelser i aftaler med tredjelande og tredjelandsgrupperinger."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich dem Europäischen Parlament und insbesondere der Berichterstatterin, Frau Bowles, für diesen äußerst konstruktiven Bericht über eine koordinierte Strategie zur Verbesserung der Bekämpfung des Steuerbetrugs danken. Dank der engen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Expertengruppe der Kommission für die Strategie zur Bekämpfung des Steuerbetrugs nimmt die Vorstellung von einer Betrugsbekämpfungsstrategie auf EU-Ebene konkrete Formen an. Die angekündigten Maßnahmen werden einen großen Schritt nach vorn darstellen, auch wenn noch weitere Anstrengungen erforderlich sind. Im Hinblick auf Ihre Diskussionen über Steuerwettbewerb wird Ihnen bekannt sein, dass wir in der Gruppe Verhaltenskodex an der Abschaffung steuerschädlicher Unternehmenssteuersysteme in der EU gearbeitet haben. Insgesamt hat die Gruppe Verhaltenskodex über 400 Maßnahmen der gegenwärtig 27 Mitgliedstaaten, ihrer Schutzgebiete und überseeischer Gebiete bewertet und über 100 steuerschädliche Maßnahmen gefunden. Fast alle dieser 100 Maßnahmen wurden bereits abgeschafft, für die restlichen ist eine Abschaffung geplant, und es existieren Übergangsregelungen. Die Arbeit der Gruppe war erfolgreich. Sie hat zum Abbau fast aller steuerschädlichen Steuerbestimmungen in den Mitgliedstaaten und ihren abhängigen oder verbundenen Gebieten geführt. Abschließend möchte ich dem Europäischen Parlament für seine konstruktiven Beiträge zur Debatte über eine koordinierte Strategie zur Verbesserung der Bekämpfung von Steuerbetrug danken. Im Mai 2006 legte die Kommission eine Mitteilung vor, die eine breite Debatte über die verschiedenen Elemente anstoßen sollte, die bei einer innergemeinschaftlichen Betrugsbekämpfungsstrategie berücksichtigt werden sollten. Ich bin erfreut, dass das Europäische Parlament diese Initiativen und den durch die Kommission in ihrer Mitteilung gewählten Ansatz anerkennt und unterstützt. Ebenso stelle ich mit Freude fest, dass das Europäische Parlament die Kommission auffordert, weitere Vorschläge vorzulegen. Der Bericht ist äußerst nützlich und stellt einen umfangreichen Beitrag zur laufenden Diskussion über die Bekämpfung von Steuerbetrug dar. Die Kommission stimmt voll und ganz zu, dass Betrug kein Problem ist, das ausschließlich auf nationaler Ebene erfolgreich bekämpft werden kann. Die Kommission wird die zahlreichen Bemerkungen und Vorschläge des Europäischen Parlaments berücksichtigen, die im Zusammenhang mit der Arbeit am aktuellen Vorschlag bzw. weiteren Vorschlägen für konventionelle Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug eingebracht werden. In Hinblick auf die für 2008 vorgesehenen Maßnahmen kann ich bestätigen, dass die Kommission plant, drei legislative Pakete vorzuschlagen – eines im Oktober, ein weiteres im November und ein drittes im Dezember 2008. Zu diesen Maßnahmen gehören Verfahren für die Registrierung und Abmeldung von mehrwertsteuerpflichtigen Personen, um eine schnelle Feststellung und Austragung von fälschlicherweise gemeldeten steuerpflichtigen Personen zu gewährleisten und die Sicherheit ehrlicher Unternehmen zu erhöhen. Die Gesetzesvorschläge werden auch die gesamtschuldnerische Haftung behandeln, ferner die Schaffung eines europäischen Netzwerks (EUROFISC), das folgenden Zwecken dient: Verbesserung der Zusammenarbeit, um Betrug frühzeitig zu erkennen, Festlegung der Bedingungen für Mehrwertsteuerbefreiung bei der Einfuhr, gegenseitige Hilfe bei der Beitreibung, dem automatischen Zugang zu Daten, Bestätigung von Namen und Adressen von Steuerzahlern in der Datenbank des Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystems und gemeinsame Verantwortung für den Schutz aller innergemeinschaftlichen Einnahmen. Bis Oktober wird die Kommission eine Mitteilung, in der die Logik des Ansatzes, den sie präsentieren wird, festgelegt ist, sowie einen Zeitplan für weitere Maßnahmen vorlegen. Die Mitteilung wird auch auf Probleme eingehen, die sich auf einen langfristigen Ansatz beziehen, insbesondere auf die Notwendigkeit, den besseren Einsatz moderner Technologien zu prüfen – ein Punkt, der auch in Ihrem Bericht hervorgehoben wurde. Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Kommission immer noch offen für die Prüfung von Alternativen zum derzeitigen Mehrwertsteuersystem. Der Bericht erwähnt in diesem Zusammenhang die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft und eine Besteuerung von innergemeinschaftlichen Lieferungen. Die Kommission hat diese beiden radikalen Optionen dem Rat Wirtschaft und Finanzen zur Erwägung vorgelegt, aber bislang haben die Mitgliedstaaten keinen politischen Willen erkennen lassen, derartig weitreichende Maßnahmen zu ergreifen. Im Hinblick auf direkte Steuern arbeitet die Kommission an der Überprüfung der Zinsbesteuerungsrichtlinie und beabsichtigt, den Bericht gemäß Ersuchen des Rates Wirtschaft und Finanzen vom 14. Mai 2008 über die Wirkungsweise der Richtlinie bis Ende September vorzulegen. Im Laufe der Überprüfung haben wir den derzeitigen Geltungsbereich und den Bedarf an Änderungen zur Erhöhung der Effizienz gründlich analysiert. Dem Bericht wird ein Vorschlag über entsprechende notwendige und angemessene Änderungen an der Zinsbesteuerungsrichtlinie folgen. Außerdem hat die Kommission die Schlussfolgerungen des Rates Wirtschaft und Finanzen vom gleichen Tag sorgfältig zur Kenntnis genommen. Diese unterstreichen die Notwendigkeit, die Prinzipien der verantwortungsbewussten Regierungsführung im Steuerbereich – nämlich: Transparenz, Informationsaustausch und fairer Steuerwettbewerb – zu fördern und entsprechende Bestimmungen in Abkommen mit Drittstaaten und Drittstaatengruppen aufzunehmen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ειδικότερα, την εισηγήτρια, κ. Bowles, για την πολύ εποικοδομητική του έκθεση σχετικά με μια συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Χάρη στη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής «Στρατηγική κατά της φοροδιαφυγής», η ιδέα μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε επίπεδο ΕΕ αποκτά συγκεκριμένη υπόσταση. Τα ανακοινωθέντα μέτρα θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα προόδου, έστω και αν χρειαστεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Όσον αφορά τη συζήτησή σας σχετικά με τον φορολογικό ανταγωνισμό, γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε στο πλαίσιο της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας για την κατάργηση των επιζήμιων καθεστώτων φορολογίας των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Συνολικά, η ομάδα του κώδικα δεοντολογίας έχει αξιολογήσει πάνω από 400 μέτρα των σημερινών 27 κρατών μελών και των εξαρτώμενων και υπερπόντιων εδαφών τους, από τα οποία πάνω από εκατό θεωρήθηκαν επιζήμια. Τα εκατό εν λόγω μέτρα έχουν ήδη καταργηθεί σχεδόν στο σύνολό τους και όσα απομένουν πρόκειται επίσης να καταργηθούν, με την επιφύλαξη μεταβατικών ρυθμίσεων. Το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του κώδικα είναι επιτυχημένο. Έχει οδηγήσει στην εξάλειψη σχεδόν όλων των επιζήμιων φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη και τα εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη τους. Εν κατακλείδι, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εποικοδομητική του συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τη συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Τον Μάιο του 2006, η Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση με σκοπό την έναρξη ευρείας συζήτησης σχετικά με τις διάφορες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο μιας κοινοτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και τη μέθοδο που έχει επιλέξει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Χαίρομαι επίσης διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις. Η υπό εξέταση έκθεση είναι μια πολύ χρήσιμη και εμπεριστατωμένη συμβολή στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με τη θέση ότι η απάτη δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να καταπολεμηθεί επιτυχώς σε εθνικό επίπεδο μόνον. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα πολυάριθμα σχόλια και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των εργασιών της σχετικά με τις τρέχουσες και τις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις για τη λήψη συμβατικών μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Όσον αφορά τις ενέργειες που προβλέπονται για το 2008, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει τρεις δέσμες νομοθετικών προτάσεων – την πρώτη τον Οκτώβριο, τη δεύτερη τον Νοέμβριο και την τρίτη τον Δεκέμβριο του 2008. Αυτές οι δέσμες μέτρων περιλαμβάνουν βελτιωμένες διαδικασίες για την εγγραφή και διαγραφή από το μητρώο των υπόχρεων σε καταβολή ΦΠΑ, με στόχο να διασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η διαγραφή από το μητρώο των πλασματικών εγγραφών και να παρασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια στις έντιμες επιχειρήσεις. Οι νομοθετικές προτάσεις θα καλύπτουν επίσης την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη των συναλλασσομένων, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου (EUROFISC) με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας για τον εντοπισμό των φοροδιαφευγόντων σε πρώιμο στάδιο, τον καθορισμό των όρων απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, την αμοιβαία βοήθεια για την ανάκτηση του ΦΠΑ, την αυτοματοποιημένη πρόσβαση στα στοιχεία, την επιβεβαίωση του ονόματος και της διεύθυνσης των φορολογούμενων από τη βάση δεδομένων του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ και την κοινή ευθύνη για την προστασία των φορολογικών εσόδων όλων των κρατών μελών. Έως τον Οκτώβριο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση στην οποία θα περιγράφεται η συνεκτικότητα της προσέγγισης που θα προτείνει, σε συνδυασμό με ένα χρονοδιάγραμμα περαιτέρω ενεργειών. Η ανακοίνωση θα αναφέρεται επίσης σε θέματα τα οποία σχετίζονται με μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, ειδικότερα δε την ανάγκη εξέτασης της καλύτερης χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών, κάτι που επίσης έχει υπογραμμιστεί στην έκθεσή σας. Η Επιτροπή παραμένει ανοικτή για την εξέταση εναλλακτικών συστημάτων έναντι του τρέχοντος συστήματος ΦΠΑ, υπό τον όρο ότι θα πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Στην έκθεση αναφέρονται, στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανισμός αντίστροφης επιβάρυνσης και η φορολογία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Η Επιτροπή έχει υποβάλει προς εξέταση στο Συμβούλιο ECOFIN και τις δύο αυτές ριζικές επιλογές, αλλά μέχρι στιγμής τα κράτη μέλη δεν έχουν επιδείξει την αναγκαία πολιτική βούληση για τη λήψη τέτοιων δραστικών μέτρων. Όσον αφορά τους άμεσους φόρους, η Επιτροπή ασχολείται με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και σκοπεύει να παρουσιάσει την έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως έχει ζητήσει το Συμβούλιο ECOFIN της 14ης Μαΐου 2008. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, αναλύουμε προσεκτικά το τρέχον πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και την ανάγκη τροποποιήσεων προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της. Την έκθεση θα ακολουθήσει πρόταση σχετικά με τις τροποποιήσεις στην οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων που θα αποδειχθούν απαραίτητες και ενδεδειγμένες. Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει λεπτομερώς υπόψη τα συμπεράσματα του ιδίου Συμβουλίου ECOFIN, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προώθησης των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της φορολογίας –ήτοι: διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός– και τη συμπερίληψη συναφών διατάξεων σε συμφωνίες με τρίτες χώρες και ομάδες τρίτων χωρών."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría agradecer al Parlamento Europeo y, en particular, a la ponente, la señora Bowles, su informe, muy constructivo, acerca de una estrategia coordinada para la mejora de la lucha contra el fraude fiscal. Gracias a la estrecha cooperación con los Estados miembros en el grupo de expertos en la estrategia de lucha contra el fraude fiscal de la Comisión, la idea de una estrategia de lucha contra el fraude a escala de la UE va tomando forma concreta. Las medidas anunciadas supondrán un gran paso adelante, aún cuando tengan que emprenderse iniciativas ulteriores. En cuanto a su debate sobre la competencia fiscal, sabrán que hemos venido trabajando en el Grupo del código de conducta en la supresión en la UE de los regímenes del impuesto de sociedades que resultan perjudiciales. En total, el Grupo evaluó más de 400 medidas adoptadas por los 27 Estados miembros actuales y sus dependencias y territorios de ultramar, de las que más de 100 se consideraron perjudiciales. La práctica totalidad de ese centenar se han abolido ya, y está prevista la supresión del resto, con sujeción a mecanismos de transición. La labor efectuada de conformidad con el Código ha sido fructífera. Ha dado lugar a la supresión de casi todas las medidas fiscales perniciosas en los Estados miembros y sus territorios dependientes o asociados. En conclusión, me gustaría agradecer al Parlamento Europeo su constructiva aportación al debate sobre la estrategia coordinada para la mejora de la lucha contra el fraude fiscal. En mayo de 2006, la Comisión presentó una comunicación encaminada a plantear un amplio debate sobre los diferentes elementos que han de tenerse en cuenta en una estrategia contra el fraude en la Comunidad. Me complace que el Parlamento Europeo reconozca y apoye las iniciativas emprendidas y el planteamiento adoptado por la Comisión en su comunicación. Del mismo modo, me satisface comprobar que el Parlamento Europeo invita a la Comisión a presentar nuevas propuestas. El informe constituye una contribución exhaustiva y de gran utilidad al debate en curso sobre la lucha contra el fraude fiscal. La Comisión conviene plenamente en que el fraude no es un problema que pueda combatirse con éxito únicamente a escala nacional. La Comisión tendrá en cuenta los numerosos comentarios y sugerencias formulados por el Parlamento Europeo en el contexto de su labor relativa a las propuestas legislativas presentes y futuras de medidas convencionales para combatir el fraude fiscal. En lo que atañe a las acciones previstas en 2008, puedo confirmar que la Comisión planea presentar tres conjuntos de propuestas legislativas: una en octubre, otra en noviembre, y la tercera en diciembre de 2008. Tales paquetes de medidas incluyen la mejora de los procedimientos de registro y cancelación de registro de personas sujetas al IVA, con el fin de garantizar las actuaciones inmediatas de detección y supresión del registro de personas imponibles falsas, y de proporcionar una mayor seguridad a las empresas honradas. Las propuestas legislativas abarcarán asimismo la responsabilidad solidaria de los comerciantes, la creación de una red europea (EUROFISC) destinada a mejorar la cooperación con el fin de detectar a los defraudadores en etapas tempranas de su actuación, la determinación de las condiciones de exención de IVA en la importación, la asistencia mutua en las tareas de cobro, el acceso automatizado a los datos, la confirmación del nombre y la dirección de los contribuyentes en la base de datos del sistema de intercambio de información del IVA y la responsabilidad compartida respecto a la protección de los ingresos de todos los Estados miembros. En octubre, la Comisión presentará una comunicación en la que se expondrá la coherencia del planteamiento formulado, junto con un calendario de acciones ulteriores. En la comunicación se abordarán además cuestiones relativas a un enfoque a largo plazo, y en especial, la necesidad de examinar el mejor uso de las nuevas tecnologías, lo que se ha subrayado igualmente en su informe. La Comisión sigue dispuesta a examinar sistemas alternativos al que rige actualmente el IVA, siempre que se cumplan ciertas condiciones. En el informe se menciona, en este contexto, un mecanismo de inversión impositiva, y la tributación de los suministros intracomunitarios. La Comisión ha ofrecido estas dos opciones radicales para su consideración al Consejo del ECOFIN, pero, hasta la fecha, los Estados miembros no han mostrado la voluntad política para adoptar tales medidas de amplio alcance. En lo que atañe a los impuestos directos, la Comisión trabaja en la revisión de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, y se propone presentar el informe sobre el funcionamiento de la misma antes de que concluya septiembre, conforme a lo solicitado por el Consejo del ECOFIN el 14 de mayo de 2008. Durante el proceso de revisión, hemos analizado con detenimiento el alcance actual de la Directiva, así como la necesidad de enmiendas con el fin de mejorar su eficacia. Al informe le seguirá una propuesta relativa a las enmiendas a la Directiva sobre fiscalidad del ahorro respecto a las que se compruebe que son necesarias y pertinentes. La Comisión ha tomado buena nota además de las conclusiones del Consejo del ECOFIN de la misma fecha, en las que se hace hincapié en la importancia de promover los principios de la buena gobernanza en el área fiscal: a saber, la transparencia, el intercambio de información y la competencia fiscal justa, y la inclusión de disposiciones afines en los acuerdos con terceros países y con agrupaciones de éstos."@es21
"Härra juhataja, kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti raportöör Sharon Bowlesi tema väga konstruktiivse raporti eest maksupettusevastase võitluse tõhustamise koordineeritud strateegia kohta. Tänu tihedale koostööle liikmesriikidega komisjoni maksupettustevastase võitluse strateegia ekspertrühmas hakkab pettusevastase võitluse strateegia idee ELi tasandil kindlat kuju võtma. Teatatud meetmed on suureks sammuks edasi, isegi kui tuleb veel jätkuvaid jõupingutusi teha. Seoses teie aruteluga maksukonkurentsi üle teatan teile, et oleme töötanud sellega töörühmas, mis tegeleb ettevõtete kahjulike maksustamissüsteemide kaotamist käsitleva tegevusjuhendi koostamisega. Üldkokkuvõttes hindas töörühm rohkem kui 400 meedet praeguses 27 liikmesriigis ning nende sõltuvatel ja ülemereterritooriumidel, millest rohkem kui sada tunnistati kahjulikeks. Vastavalt üleminekukorraldustele on peaaegu kõik need sada juba tühistatud ja ülejäänud valmis tühistamiseks. Rühma tehtud töö on olnud edukas. See on viinud peaaegu kõigi kahjulike maksumeetmete likvideerimisele liikmesriikides ning nendest sõltuvatel või nendega seotud territooriumidel. Lõpetuseks tahaksin tänada Euroopa Parlamenti konstruktiivse panuse eest arutelusse maksupettusevastase võitluse tõhustamise kooskõlastatud strateegia üle. 2006. aasta mais andis komisjon välja teatise, mille eesmärk oli käivitada laiaulatuslik arutelu erinevate tegurite üle, mida tuleb ühenduse pettusevastase võitluse strateegia juures arvesse võtta. Mul on hea meel, et Euroopa Parlament mõistab ja toetab komisjoni poolt selles teatises võetud algatusi ja valitud lähenemisviisi. Samamoodi on mul hea meel selle üle, et Euroopa Parlament kutsub komisjoni jätkuvalt ettepanekuid esitama. Raport on väga kasulik ja kõikehõlmav panus meie jätkuvasse arutelusse maksupettusevastase võitluse kohta. Komisjon nõustub täielikult, et pettused ei ole probleem, millega saaks edukalt võidelda üksnes riigi tasandil. Komisjon võtab Euroopa Parlamendi tehtud arvukaid märkusi ja soovitusi arvesse oma töös seoses käsilolevate ja edaspidiste õigusloomega seotud ettepanekutega tavapäraste maksupettusevastaste meetmete kohta. Mis puutub 2008. aastaks ettenähtud meetmetesse, siis võin teile kinnitada, et komisjon kavatseb esitada kolm kogumit õigusloomega seotud ettepanekuid – ühe 2008. aasta oktoobris, teise novembris ja kolmanda detsembris. Need meetmed sisaldavad täiustatud menetlusi käibemaksukohustuslaste registreerimiseks ja registrist kõrvaldamiseks, et tagada valesti maksustatud maksukohustuslaste kiire avastamine ja registrist kõrvaldamine ning anda ausale ettevõtlusele rohkem turvalisust. Need õigusloomega seotud ettepanekud hõlmavad ka ettevõtjate solidaarvastutust, Euroopa võrgustiku (EUROFISC) loomist, mis on ette nähtud koostöö parandamiseks, et avastada petturid juba varases etapis, importimisel käibemaksust vabastamise tingimuste kindlaksmääramiseks, vastastikuseks abiks kulude katmisel, automatiseeritud juurdepääsuks andmetele, maksumaksjate nime ja aadressi kinnitamiseks käibemaksualase teabe vahetamise süsteemi andmebaasis ning vastutuse jagamiseks liikmesriikide tulude kaitsmisel. Oktoobriks esitab komisjon teatise, milles sätestatakse lähenemisviisi sidusus, mida see esindab, koos edasiste meetmete ajakavaga. Teatises tegeldakse ka pikaajalise lähenemisviisiga seotud küsimustega, eriti vajadusega uurida kaasaegse tehnoloogia paremaid kasutusvõimalusi, mida teie raportis samuti rõhutati. Komisjon on endiselt avatud praegusele käibemaksusüsteemile alternatiivsete süsteemide uurimiseks, eeldades, et on täidetud teatavad tingimused. Selles kontekstis mainitakse raportis pöördmaksustamise mehhanismi ja ühendusesiseste tarnete maksustamist. Komisjon on esitanud need mõlemad radikaalsed võimalused majandus- ja rahandusministrite nõukogule, kuid siiani pole liikmesriigid üles näidanud poliitilist tahet nii kaugeleulatuvate meetmete võtmiseks. Seoses otseste maksudega töötab komisjon hoiuste intresside maksustamise direktiivi läbivaatamisega ning kavatseb esitada aruande direktiivi toimimise kohta enne septembri lõppu, nagu nõudis majandus- ja rahandusministrite nõukogu 14. mail 2008. Läbivaatamisprotsessi käigus oleme hoolikalt analüüsinud direktiivi praegust reguleerimisala ning vajadust muudatusi teha, et suurendada selle tõhusust. Raportile järgneb ettepanek selliste muudatuste tegemiseks hoiuste intresside maksustamise direktiivi, mis on tõendatult vajalikud ja asjakohased. Komisjon on ka hoolikalt arvesse võtnud majandus- ja rahandusministrite nõukogu sama kuupäevaga järeldusi, mis rõhutavad maksuvaldkonna hea valitsemistava põhimõtete – see tähendab läbipaistvuse, teabevahetuse ja ausa maksukonkurentsi – edendamise tähtsust, ning kolmandate riikide ja kolmandate riikide rühmadega sõlmitud lepingutes sisalduvate seotud sätete kaasaarvamist."@et5
"Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti esittelijää, Sharon Bowlesia, rakentavasta mietinnöstä koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa on tehty EU:ssa tiivistä yhteistyötä komission veropetosstrategian asiantuntijaryhmässä, ja tämä työ on saamassa konkreettisen muodon. Ilmoitetut toimenpiteet merkitsevät tärkeää edistysaskelta, vaikka työtä onkin edelleen tehtävä. Haluaisin saattaa verokilpailukeskusteluunne tiedoksi, että olemme paneutuneet käytännesääntöryhmässä EU:n liiketoimia vahingoittavien verojärjestelmien poistamiseen. Käytännesääntöryhmä arvioi kaiken kaikkiaan yli 400 toimenpidettä nykyisissä 27 jäsenvaltiossa ja niiden alusmaissa ja merentakaisilla alueilla. Tästä määrästä yli sata toimenpidettä katsottiin haitallisiksi. Näistä sadasta lähes kaikki on jo kumottu ja jäljelle jäävätkin kumotaan siirtymäjärjestelyin. Käytännesääntötyö on tuottanut tuloksia. Se on johtanut lähes kaikkien haitallisten verotoimenpiteiden purkamiseen jäsenvaltioissa, niistä riippuvaisilla ja assosioiduilla alueilla. Lopuksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia osallistumisesta rakentavaan keskusteluun koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi. Komissio julkaisi toukokuussa 2006 tiedonannon, jonka tarkoituksena oli saada aikaan laaja keskustelu eri seikoista, jotka olisi otettava huomioon yhteisön veropetosten torjuntastrategiassa. Olen iloinen, että Euroopan parlamentti tukee komission tekemiä aloitteita ja valitsemaa lähestymistapaa ja tunnustaa niistä saatavan hyödyn. Minua ilahduttaa myös Euroopan parlamentin komissiolle esittämä pyyntö uusien ehdotusten tekemiseksi. Mietintö on erittäin hyödyllinen ja kattava panos veropetosten torjunnasta käytävään keskusteluun. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, ettei petosongelmaa onnistuta ratkaisemaan pelkästään kansallisella tasolla. Komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin monet kommentit ja ehdotukset käydessään läpi nykyisiä ja tulevia lainsäädäntöehdotuksia tavanomaisiksi toimenpiteiksi veropetosten torjunnassa. Vuodelle 2008 suunnitelluista toimista voin vahvistaa, että komissio aikoo esittää kolme lainsäädäntöehdotusta – ensimmäisen lokakuussa, toisen marraskuussa ja kolmannen joulukuussa 2008. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat tehostetut menettelyt arvonlisäverovelvollisten rekisteröimiseksi ja rekisteristä poistamiseksi, jotta varmistetaan tekaistujen verovelvollisten nopea havaitseminen ja rekisteristä poistaminen ja lisätään rehellisten liiketoimien turvallisuutta. Lainsäädäntöehdotukset kattavat myös kaupan alan toimijoiden yhteisvastuullisuuden, eurooppalaisen verkoston (eurofisc) perustamisen, jolla on tarkoitus parantaa yhteistyötä petoksentekijöiden paljastamiseksi varhaisessa vaiheessa, vahvistaa tuonnin alv:sta vapauttamisen edellytykset, keskinäistä yhteistyötä verojen perinnässä, automaattinen pääsy tietoihin, vahvistaa veronmaksajien nimi ja osoite alv-tietojenvaihtojärjestelmässä ja yhteisvastuu kaikkien jäsenvaltioiden tulojen suojelemisessa. Komissio esittää lokakuuhun mennessä tiedonannon, jossa vahvistetaan komission lähestymistavan johdonmukaisuus ja tulevien toimien aikataulu. Tiedonannossa käsitellään myös pitkän aikavälin lähestymistapaan liittyviä asioita, erityisesti tarvetta tarkastella nykyaikaisen tekniikan parempaa hyödyntämistä, mitä mietinnössännekin on korostettu. Komissio on edelleen valmis tarkastelemaan nykyiselle alv-järjestelmälle vaihtoehtoisia järjestelmiä, jos ne täyttävät tietyt edellytykset. Mietinnössä mainitaan tässä yhteydessä käännetyn verovelvollisuuden järjestelmä ja yhteisön sisäisten luovutusten verotus. Komissio on tarjonnut näitä molempia radikaaleja vaihtoehtoja Ecofin-neuvoston harkittaviksi, mutta jäsenvaltiot eivät toistaiseksi ole osoittaneet poliittista tahtoa toteuttaa näin kauaskantoisia toimenpiteitä. Välittömissä veroissa komissio tarkastaa parhaillaan talletusten verotusta koskevaa direktiiviä ja aikoo esittää syyskuun loppuun mennessä kertomuksen direktiivin soveltamisesta Ecofin-neuvoston 14. toukokuuta 2008 esittämän vaatimuksen mukaisesti. Olemme tämän tarkastuksen yhteydessä analysoineet huolellisesti direktiivin nykyistä soveltamisalaa ja tarkistusten tarvetta sen tehokkuuden lisäämiseksi. Kertomuksen jälkeen tehdään ehdotus talletusten verotusta koskevan direktiivin välttämättömiksi ja asianmukaisiksi osoittautuneiksi tarkistuksiksi. Komissio on myös pannut tarkoin merkille Ecofin-neuvoston samana ajankohtana esittämät päätelmät, joissa korostetaan hyvän hallinnon periaatteiden merkitystä verotusasioissa – näitä ovat avoimuus, tietojenvaihto ja rehellinen verokilpailu – ja asiaa koskevien määräysten liittämistä kolmansien maiden ja kolmansien maiden maaryhmien kanssa tehtäviin sopimuksiin."@fi7
"M. le Président, premièrement, j’aimerais remercier le Parlement européen et plus particulièrement le rapporteur, Mme Bowles, pour son rapport très constructif sur une stratégie coordonnée en vue d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Grâce à l’étroite coopération avec les États membres dans le groupe d'experts de la Commission sur la stratégie antifraude fiscale, l'idée d'une stratégie antifraude au niveau de l'UE commence à prendre une forme concrète. Les mesures annoncées seront un grand pas en avant, même si des efforts supplémentaires devront être faits. En ce qui concerne le débat sur la concurrence fiscale, vous saurez que nous travaillons au sein du groupe sur le code de conduite à l’abolition des régimes fiscaux commerciaux dangereux au sein de l'UE. L’un dans l’autre, le groupe sur le code de conduite a évalué plus de 400 mesures émanant des 27 États membres présents et leurs dépendances et territoires outre-mer, dont plus de 100 ont été considérées comme dangereuses. Presque toutes celles-ci ont déjà été abolies et le reste devrait l'être, restant toutefois sujet aux arrangements transitionnels. Le travail accompli au titre du Code fut un succès. Il a conduit au démantèlement de presque toutes les mesures fiscales dangereuses au sein des États membres et de leurs territoires associés ou dépendants. En conclusion, j’aimerais remercier le Parlement européen pour sa contribution constructive au débat sur la stratégie coordonnée en vue d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale. En mai 2006, la Commission a présenté une communication visant à lancer un grand débat sur les différents éléments à prendre en compte dans une stratégie antifraude au sein de la Communauté. Je suis ravi que le Parlement européen reconnaisse et soutienne les initiatives prises et l’approche choisie par la Commission dans sa communication. De même, je suis enchanté de voir que le Parlement européen invite la Commission à soumettre de nouvelles propositions. Ce rapport est une contribution très utile et très exhaustive à la discussion actuelle sur la lutte contre la fraude fiscale. La Commission est totalement d’accord avec le fait que la fraude n’est pas un problème qu’on peut combattre avec succès en restant au niveau national. La Commission prendra en compte les nombreux commentaires et suggestions émis par le Parlement européen dans le contexte de son travail sur les propositions législatives actuelles et futures pour des mesures conventionnelles dans la lutte contre la fraude fiscale. En ce qui concerne les actions prévues pour 2008, je peux confirmer que la Commission prévoit de présenter trois séries de propositions législatives – la première en octobre, la deuxième en novembre et la troisième en décembre 2008. Ces séries de mesures incluent des procédures améliorées pour l’enregistrement et le désenregistrement de personnes soumises à la TVA afin de s’assurer la détection et le désenregistrement rapides de personnes imposables fictives, et d'apporter plus de sécurité aux transactions honnêtes. Les propositions législatives couvriront également la responsabilité conjointe des commerçants, la création d’un réseau européen (EUROFISC) visant à améliorer la coopération afin de détecter les fraudeurs dès le départ, établir des conditions pour l'exemption de la TVA à l'importation, l'assistance mutuelle pour le remboursement, l'accès automatique aux données, la confirmation des noms et adresses des contribuables dans la base de données du système d'échange d'information de la TVA et la responsabilité partagée pour la protection des revenus de tous les États membres. D’ici octobre, la Commission présentera une communication exposant la cohérence de l’approche qu’elle présentera, ainsi qu’un agenda des prochaines actions. Cette communication abordera également des points liés à une approche à long terme, notamment la nécessité d’examiner la meilleure utilisation des technologies modernes, ce qui a également été souligné dans votre rapport. La Commission est toujours ouverte à l’examen de systèmes alternatifs au système de TVA actuel, si toutefois certaines conditions sont remplies. Le rapport mentionne dans ce cadre un mécanisme de «reverse charge» et la taxation des fournitures intracommunautaires. La Commission a présenté ces deux options radicales pour examen au Conseil ECOFIN, mais jusqu'ici, les États membres n'ont pas démontré la volonté politique de prendre des mesures d'une si grande portée. En ce qui concerne les taxes directes, la Commission travaille sur la révision de la directive sur la fiscalité de l’épargne et elle a l’intention de présenter le rapport sur l’application de la directive avant fin septembre, comme demandé par le Conseil ECOFIN le 14 mai 2008. Durant ce processus d’examen, nous avons fait très attention à analyser la portée actuelle de la directive et la nécessité d’apporter des modifications afin d’améliorer son efficacité. Ce rapport sera suivi par une proposition visant de telles modifications à la directive sur la fiscalité de l'épargne, qui se révèleraient nécessaires et appropriées. La Commission a également pris note avec attention des conclusions du Conseil ECOFIN à la même date, soulignant l’importance de la promotion des principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal – c’est-à-dire la transparence, l’échange d’informations et la saine concurrence des taxes – et l’inclusion de dispositions liées en accord avec des pays tiers et des groupements de pays tiers."@fr8
"Tisztelt elnök úr, először is meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek, és különösen az előadónak, Bowles asszonynak a rendkívül eredményes jelentését az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégiáról. Annak a szoros együttműködésnek köszönhetően, amit a Bizottság adócsalás elleni stratégiával foglalkozó szakértői csoportja a tagállamokkal folytat, kezd alakot ölteni az EU-szintű csalás elleni stratégiára irányuló elképzelés. A bejelentett intézkedések nagy előrelépést fognak jelenteni, még akkor is, ha további erőfeszítésekre van szükség. Ami az adóversennyel kapcsolatos vitát illeti, tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a magatartási kódexszel foglalkozó csoporttal folyamatosan azon dolgozunk, hogy megszüntessük a káros üzleti adórendszereket az EU-ban. A magatartási kódexszel foglalkozó csoport a jelenlegi 27 tagállamban és a kapcsolt, illetve a tengerentúli területeiken összességében több mint 400 adóügyi intézkedést vizsgált meg, melyek közül több mint százat talált károsnak. Ezek közül már majdnem mind a százat megszüntették, és a fennmaradó intézkedések megszüntetése folyamatban van, az átmeneti intézkedések vonatkoznak rájuk. A kódex értelmében lebonyolított munka idáig sikeres volt. Szinte majdnem minden káros adóügyi intézkedés megszűnt a tagállamokban és a kapcsolt, illetve a tengerentúli területeiken. Befejezésképpen pedig meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek a konstruktív hozzájárulását az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégiáról szóló vitában. 2006 májusában a Bizottság kiadott egy közleményt, melynek célja egy széleskörű vita elindítása volt a csalás elleni közösségi stratégiába foglalandó különböző elképzelésekről. Örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament elismeri és támogatja a Bizottság közleményében elindított kezdeményezéseket, illetve az általa választott megközelítést. Továbbá annak is nagyon örülök, hogy az Európai Parlament további javaslatok benyújtására kéri fel a Bizottságot. A jelentés nagyon hasznos és átfogó hozzájárulást jelent az adócsalás elleni küzdelemről folytatott folyamatos eszmecseréhez. A Bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy a csalás az nem egy olyan probléma, mely ellen sikeresen lehet küzdeni kizárólag nemzeti szinten. A Bizottság figyelembe fogja venni azt a sok megjegyzést és javaslatot, amit az Európai Parlament tett az adócsalás elleni hagyományos intézkedésekről szóló jelenlegi és jövőbeli jogalkotási javaslatokról folytatott munkája során. Ami a 2008-ra tervezett lépéseket illeti, megerősíthetem, hogy a Bizottság három jogalkotási javaslatcsomagot tervez előterjeszteni – egyet októberben, a másodikat novemberben és a harmadikat pedig 2008 decemberében. Ezek az intézkedéscsomagok magukba foglalják a HÉA-köteles személyek nyilvántartásba vételi és törlési eljárásainak javítását annak érdekében, hogy biztosítva legyen a nem valódi adózók gyors azonosítása és nyilvántartásból való törlése, illetve a becsületes vállalkozások nagyobb biztonsága. A jogalkotási javaslatok továbbá kitérnek a kereskedők közös és számos felelősségére, az együttműködés fokozására irányuló európai hálózat létrehozására (EUROFISC) a csalók korai felderítése céljából, a HÉA-mentesség feltételeinek meghatározására importálás esetén, a kölcsönös segítségnyújtásra az adók beszedéséhez, az adatokhoz való automatikus hozzáférésre, a HÉA információcsere-rendszer adatbázisában szereplő adózók nevének és címének megerősítésére és a megosztott felelősségvállalásra minden tagállam adóbevételének védelme érdekében. A Bizottság elő fog terjeszteni egy közleményt októberig, melyben közzé fogja tenni az általa javasolt megközelítés főbb pontjait a további lépések menetrendjével együtt. A közleményben a hosszú távú tervekre vonatkozó kérdések is szerepelni fognak, nevezetesen a modern technológiák jobb felhasználása vizsgálatának a szükségessége, amit Ön is kiemelt a jelentésében. A Bizottság továbbra is nyitott arra, hogy megvizsgáljon alternatív rendszereket a jelenlegi HÉA-rendszer megváltoztatása érdekében, feltéve ha teljesülnek bizonyos feltételek. E tekintetben a jelentés megemlíti a fordított adózási mechanizmust, illetve a Közösségen belüli termékértékesítés adózását. A Bizottság felajánlotta megfontolásra ezt a két radikális lehetőséget az ECOFIN-Tanácsnak, azonban a tagállamok ezidáig nem mutattak politikai hajlandóságot e nagy horderejű intézkedések megtételére. Ami a közvetlen adózást illeti, a Bizottság dolgozik a megtakarítási adóról szóló irányelv felülvizsgálatán, illetve elő akarja terjeszteni az irányelv működéséről szóló jelentést még szeptember vége előtt, ahogy azt az ECOFIN-Tanács kérte a 2008. május 14-i ülésén. A felülvizsgálati eljárás folyamán alaposan elemezzük az irányelv jelenlegi hatályát/alkalmazási körét, illetve hogy milyen módosításokra van szükség a hatékonysága növelése érdekében. A jelentést egy olyan javaslat fogja követni, melyben felvázoljuk a szükségesnek és helyénvalónak vélt módosításokat a megtakarítási adóról szóló irányelvben. A Bizottság továbbá alaposan figyelembe vette az imént említett ECOFIN-Tanács ajánlásait, kiemelve az adóügyekben történő helyes kormányzás alapelvei hangsúlyozásának fontosságát, azaz az átláthatóságot, az információcserét és a tisztességes adóversenyt, illetve annak fontosságát, hogy a harmadik országokkal és a harmadik országok érdekszövetségeivel kötendő megállapodásokba bele kell foglalni a vonatkozó rendelkezéseket."@hu11
". Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il Parlamento europeo e, in particolare, la relatrice, l’onorevole Bowles, per il suo testo molto costruttivo su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale. Grazie alla stretta collaborazione con gli Stati membri nel gruppo di esperti della Commissione sulla strategia di lotta contro la frode fiscale, l’idea di una strategia contro la frode a livello UE sta assumendo una forma concreta. Le misure annunciate rappresenteranno un grande passo avanti, benché si debbano compiere ulteriori sforzi. Per quanto riguarda la discussione sulla concorrenza fiscale, saprete che stiamo lavorando nel gruppo “Codice di condotta” per abolire i regimi fiscali dannosi per le imprese nell’UE. Nel complesso, questo gruppo ha valutato oltre 400 misure degli attuali 27 Stati membri e delle loro colonie e territori d’oltremare, di cui un centinaio sono stati considerati pericolosi. Questo centinaio è quasi stato abolito tutto ed è previsto di eliminare la porzione restante, soggetta a disposizioni di transizione. L’attività svolta secondo il codice ha avuto esito positivo. Ha condotto all’abolizione di pressoché tutte le misure fiscali pericolose nei paesi membri e nelle loro colonie e territori associati. In conclusione, vorrei ringraziare il Parlamento europeo per il suo contributo costruttivo alla discussione sulla strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale. Nel maggio 2006 la Commissione presentò una comunicazione finalizzata ad avviare un grande dibattito relativo ai vari elementi da prendere in considerazione in una strategia per la lotta alla frode nella Comunità. Sono lieto che il Parlamento europeo riconosca e sostenga le iniziative adottate e l’approccio scelto dalla Commissione nella sua comunicazione. Analogamente, sono soddisfatto nel notare che il Parlamento europeo inviti la Commissione a presentare ulteriori proposte. La relazione rappresenta un contributo molto utile ed esaustivo per la discussione in corso riguardante la lotta contro la frode fiscale. La Commissione è pienamente d’accordo che la frode non è problema che possa essere combattuto con successo soltanto a livello nazionale. La Commissione terrà conto dei numerosi commenti e suggerimenti espressi dal Parlamento europeo nel quadro del suo lavoro sulle proposte legislative attuali e future di misure convenzionali per combattere la frode fiscale. Per quanto riguarda gli interventi previsti per il 2008, posso confermare che la Commissione sta progettando di presentare tre serie di proposte legislative, una a ottobre, la seconda a novembre e la terza a dicembre 2008. Tali serie di provvedimenti includono migliori procedure per la registrazione e la cancellazione di persone soggette a IVA al fine di garantire l’immediata scoperta e cancellazione di falsi soggetti passivi e offrire maggiore sicurezza alle imprese oneste. Le proposte legislative comprenderanno inoltre responsabilità congiunta e solidale dei commercianti, la creazione di una rete europea (EUROFISC) finalizzata a migliorare la cooperazione per scoprire gli autori di frode in fase iniziale, stabilire le condizioni per l’esenzione da IVA sulle importazioni, assistenza reciproca per il recupero, accesso automatizzato ai dati, conferma di nome e indirizzo dei contribuenti nel database del sistema di scambio di informazioni sull’IVA e responsabilità condivisa per la protezione delle entrate di tutti gli Stati membri. Entro ottobre, la Commissione presenterà una comunicazione che stabilisce la coerenza dell’atteggiamento che proporrà, insieme a una tabella di marcia per ulteriori azioni. La comunicazione tratterà inoltre le questioni relative a un approccio a lungo termine, vale a dire la necessità di esaminare il migliore utilizzo delle tecnologie moderne, che è stato altresì rilevato nella sua relazione. La Commissione è tuttora aperta a valutare sistemi alternativi all’attuale sistema di IVA, a patto che si osservino certe condizioni. La relazione cita, in questo quadro, un sistema di inversione contabile e la tassazione delle forniture intracomunitarie. La Commissione ha proposto entrambe queste opzioni basilari affinché fossero considerate nel Consiglio ECOFIN, ma finora gli Stati membri non hanno dimostrato la volontà politica di adottare simili misure di ampio respiro. Per quanto riguarda le imposte dirette, la Commissione sta lavorando sulla revisione della direttiva sulla tassazione del risparmio, e ha intenzione di presentare la relazione sul funzionamento della direttiva prima della fine di settembre, come richiesto dal Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2008. Durante il processo di revisione, abbiamo analizzato accuratamente l’attuale ambito della direttiva e la necessità di emendamenti al fine di incrementare la sua efficienza. La relazione sarà seguita da una proposta di tali emendamenti alla direttiva sulla tassazione del risparmio che si rivelano necessari e appropriati. La Commissione ha inoltre tenuto precisamente conto delle conclusioni del Consiglio ECOFIN dello stesso giorno, ponendo l’accento sull’importanza di promuovere i principi di buon governo nel settore fiscale, in altre parole trasparenza, scambio di informazioni e concorrenza fiscale equa, e l’inserimento delle relative disposizioni in accordo con paesi terzi e gruppi di paesi terzi."@it12
"Gerb. pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti Europos Parlamentui ir ypač pranešėjai Sharon Bowles už labai konstruktyvų pranešimą dėl suderintos kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategijos. Dėl glaudaus bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis Komisijos ekspertų grupės kovos su mokestiniu sukčiavimu klausimais darbe idėja dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu strategijos ES lygmeniu jau įgauna konkretų pavidalą. Vien paskelbus priemones jau bus žengtas didelis žingsnis pirmyn, nors dar mūsų lauks tolesnis darbas. Jūsų diskusijos apie mokestinę konkurenciją atžvilgiu norėčiau pasakyti, kad mes Profesinės etikos grupėje dirbame ties verslui žalingų mokesčių režimų ES panaikinimo klausimu. Iš viso ši Profesinės etikos grupė įvertino per 400 priemonių, taikomų esamose 27 valstybėse narėse ir joms priklausomose ar asocijuotose užsienio teritorijose, ir nustatė, kad per 100 iš jų žalingos. Beveik visos priemonės iš minėto šimtuko yra jau panaikintos, o kitos bus panaikintos pasirašius atitinkamus pereinamojo laikotarpio susitarimus. Šis Profesinės etikos grupės darbas buvo sėkmingas, nes valstybėse narėse ir joms priklausomose ar asocijuotose teritorijose buvo panaikintos beveik visos žalingos mokesčių priemonės. Baigdamas norėčiau padėkoti Europos Parlamentui už jo konstruktyvų indėlį į diskusijas suderintos kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategijos klausimu. 2006 m. gegužės mėn. Komisija pateikė savo komunikatą, kuriuo siekė inicijuoti plataus masto diskusiją apie įvairius elementus, į kuriuos būtina atsižvelgti gerinant Bendrijoje kovą su mokestiniu sukčiavimu. Aš džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas supranta priimtų iniciatyvų svarbą, remia jas ir pritaria komunikate išdėstytam Komisijos požiūriui. Man ne mažiau džiugu ir tai, kad Europos Parlamentas kviečia Komisiją teikti tolesnius siūlymus. Pranešimas yra labai naudingas ir visapusiškas indėlis į kovos su mokestiniu sukčiavimu klausimu vykstančią diskusiją. Komisija visiškai sutinka, kad sukčiavimas nėra tokia problema, kurią galima būtų sėkmingai išspręsti tik nacionaliniu lygmeniu. Komisija atsižvelgs į daugybę pastabų ir patarimų, kuriuos pateikė Europos Parlamentas savo darbo rengiant įprastinėms kovos su sukčiavimu priemonėms skirtus esamus ir būsimus teisėkūros pasiūlymus kontekste. 2008 m. numatomų veiksmų atžvilgiu galiu patvirtinti, kad Komisija ketina pateikti tris teisėkūros pasiūlymų rinkinius – vieną 2008 m. spalio mėn., kitą lapkričio mėn. ir trečiąjį gruodžio mėn. Į šiuos tris priemonių rinkinius įeina patobulintos PVM mokėtojų registravimo ir išregistravimo procedūros, padėsiančios greičiau atsekti ir išregistruoti fiktyvius apmokestinamus asmenis ir užtikrinti didesnį saugumą sąžiningam verslui. Į šiuos rinkinius taip pat įeis pasiūlymai dėl kolektyvinės ir asmeninės prekybininkų atsakomybės, Europos tinklo (EUROFISC) sukūrimo, kad būtų pagerintas valstybių narių bendradarbiavimas atsekant sukčiautojus pačioje pradžioje, taip pat dėl atleidimo nuo PVM importuojant sąlygų nustatymo, tarpusavio pagalbos išieškant mokesčius, tiesioginės prieigos prie duomenų, mokesčių mokėtojų vardo ir adreso patvirtinimo, keitimosi PVM informacija sistemos duomenų bazėje ir bendros atsakomybės už visų valstybių narių mokestinių pajamų apsaugą. Iki spalio mėn. Komisija pateiks komunikatą, kuriame nuosekliai išdėstys savo požiūrį ir pateiks tolesnių veiksmų tvarkaraštį. Komunikate taip pat bus apsvarstyti klausimai, susiję su ilgalaike strategija, ypač su būtinybe ištirti galimybes geriau panaudoti šiuolaikines technologijas, apie kurią taip pat kalbama ir jūsų pranešime. Komisija vis dar atvira pasiūlymams dėl galimų alternatyvių PVM sistemų, jeigu jos atitinka tam tikras sąlygas. Pranešime šiuo atžvilgiu minimas atvirkštinis apmokestinimas ir tiekimo Bendrijos viduje apmokestinimas. Komisija pasiūlė ECOFIN Vadovų Tarybai apsvarstyti abi šias radikalias alternatyvas, bet valstybės narės kol kas neparodė politinės valios imtis tokių toli siekiančių priemonių. Tiesioginių mokesčių atžvilgiu Komisija dirba ties Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos persvarstymu ir ketina pateikti ataskaitą apie direktyvos įgyvendinimą iki rugsėjo mėn. pabaigos, kaip buvo paprašyta 2008 m. gegužės 14 d. ECOFIN Vadovų Tarybos susitikime. Persvarstydami direktyvą, mes labai atidžiai ištyrėme esamą direktyvos taikymo sritį ir apsvarstėme būtinybę padaryti pakeitimus, kurie padidintų jos veiksmingumą. Po to Komisija pateiks pasiūlymą dėl Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos pakeitimų, jei pasitvirtins, kad tokie pakeitimai yra būtini ir tinkami. Komisija taip pat deramai atsižvelgė į tame pačiame susitikime ECOFIN Vadovų Tarybos priimtas išvadas, kuriose pabrėžiama, kad labai svarbu mokesčių srityje propaguoti gero administravimo principus, t. y. skaidrumą, keitimąsi informacija ir sąžiningą mokestinę konkurenciją, ir įtraukti su tuo susijusias nuostatas į susitarimus su trečiosiomis šalimis ir trečiųjų šalių grupuotėmis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas Parlamentam un jo īpaši referentei kundzei par ļoti konstruktīvo ziņojumu par koordinēto stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pateicoties ciešajai sadarbībai ar dalībvalstīm Komisijas krāpšanas apkarošanas stratēģijas ekspertu grupā, ideja par krāpšanas apkarošanas stratēģiju ES līmenī iegūst konkrētu apveidu. Norādītie pasākumi būs liels solis uz priekšu, pat ja būs jāveic papildu centieni. Saistībā ar jūsu diskusiju par nodokļu konkurenci jums būs zināms tas, ka mēs Rīcības kodeksa grupā strādājam pie nelabvēlīgu uzņēmējdarbības nodokļu režīmu ES atcelšanas. Kopumā Rīcības kodeksa grupa novērtēja vairāk nekā 400 pašreizējo 27 dalībvalstu un to piederīgo un aizjūras teritoriju pasākumus, no kuriem vairāk nekā simts tika uzskatīti par nelabvēlīgiem. Gandrīz visi no šiem simts pasākumiem jau ir atcelti, un par atlikušajiem ir noteikts, ka tie jāatceļ, ievērojot pārejas noteikumus. Darbs, kas paveikts saskaņā ar attiecīgo kodeksu, ir bijis veiksmīgs. Tas ir novedis pie gandrīz visu nelabvēlīgo nodokļu pasākumu atcelšanas dalībvalstīs un to piederīgajās vai saistītajās teritorijās. Noslēgumā es vēlētos pateikties Eiropas Parlamentam par tā konstruktīvo ieguldījumu šajās debatēs par koordinētu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 2006. gada maijā Komisija iepazīstināja ar paziņojumu, kura mērķis bija uzsākt plašas debates par dažādiem elementiem, kuri ir jāņem vērā krāpšanas apkarošanas stratēģijā Kopienā. Es esmu gandarīts, ka Eiropas Parlaments atzīst un atbalsta īstenotās iniciatīvas un Komisijas izvēlēto pieeju tās paziņojumā. Tāpat es esmu gandarīts, redzot, ka Eiropas Parlaments aicina Komisiju iesniegt turpmākos priekšlikumus. Šis ziņojums ir ļoti noderīgs, un tas ir visaptverošs ieguldījums notiekošajā diskusijā par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Komisija pilnībā piekrīt tam, ka krāpniecība nav problēma, kura var tikt veiksmīgi apkarota tikai dalībvalstu līmenī. Komisija ņems vērā daudzos komentārus un ieteikumus, kurus ir sniedzis Eiropas Parlaments saistībā ar tā darbu pie pašreizējiem un gaidāmajiem tiesību aktu priekšlikumiem par parastiem pasākumiem, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā. Kas attiecas uz 2008. gadā paredzētajiem pasākumiem, es varu apstiprināt, ka Komisija plāno iesniegt trīs tiesību aktu priekšlikumu paketes – vienu oktobrī, otro novembrī un trešo 2008. gada decembrī. Šie pasākumu kopumi ietver uzlabotas PVN maksātāju reģistrācijas un reģistrācijas atcelšanas procedūras, lai nodrošinātu ātru fiktīvo nodokļu maksātāju atklāšanu un to reģistrācijas atcelšanu un lai nodrošinātu lielāku drošību godīgajiem uzņēmumiem. Tiesību aktu priekšlikumi arī ietvers tirgotāju kopīgo un individuālo atbildību, Eiropas tīkla (EUROFISC) izveidi, kura mērķis ir uzlabot sadarbību, lai atklātu krāpniekus agrīnā posmā, nosacījumu noteikšanu atbrīvošanai no PVN, importējot preces, savstarpēju palīdzību nodokļu iekasēšanā, automātisku piekļuvi datiem, nodokļu maksātāju vārda un adreses apstiprināšanu PVN informācijas apmaiņas sistēmas datubāzē un dalītu atbildību, lai aizsargātu visu dalībvalstu ieņēmumus. Līdz oktobrim Komisija iesniegs paziņojumu, kurā izklāstīs to konsekvento pieeju, ko tā ierosina kopā ar turpmāko pasākumu laika grafiku. Šajā paziņojumā arī tiks aplūkoti jautājumi saistībā ar ilgtermiņa pieeju, īpaši nepieciešamība izvērtēt moderno tehnoloģiju labāka pielietojuma iespējas, kas arī ir uzsvērts jūsu ziņojumā. Komisija joprojām ir atvērta pašreizējai PVN sistēmai alternatīvu sistēmu izvērtēšanai, ja ir izpildīti zināmi nosacījumi. Ziņojumā šajā saistībā ir minēts apgrieztās nodokļu iekasēšanas mehānisms un Kopienas iekšējo preču piegāžu aplikšana ar nodokļiem. Komisija ir piedāvājusi abas šīs radikālās iespējas izskatīt ECOFIN padomē, bet līdz šim dalībvalstis nav izrādījušas politisko gribu veikt šādus tālejošus pasākumus. Attiecībā uz tiešajiem nodokļiem Komisija strādā pie Direktīvas par uzkrājumu procentu nodokli pārskatīšanas un plāno iesniegt ziņojumu par direktīvas darbību pirms septembra beigām, kā to ir pieprasījusi 2008. gada 14. maija ECOFIN padome. Pārskatīšanas procesā mēs esam rūpīgi analizējuši direktīvas pašreizējo darbības jomu un nepieciešamību pēc grozījumiem, lai palielinātu tās efektivitāti. Šim ziņojumam sekos priekšlikums par tādiem grozījumiem Direktīvai par uzkrājumu procentu nodokli, kas izrādījušies nepieciešami un atbilstoši. Komisija ir arī uzmanīgi ņēmusi vērā tās pašas dienas ECOFIN padomes secinājumus, ar kuriem uzsver labas pārvaldības principu nodokļu jomā veicināšanas nozīmi – tie ir pārredzamība, informācijas apmaiņa un godīga nodokļu konkurence – un saistīto noteikumu iekļaušanu nolīgumos ar trešām valstīm un trešo valstu grupām."@lv13
"Mr President, first of all I would like to thank the European Parliament and, in particular, the rapporteur, Mrs Bowles, for its very constructive report on a coordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud. Thanks to close cooperation with the Member States in the Anti-Tax Fraud Strategy expert group of the Commission, the idea of an anti-fraud strategy at EU level is taking concrete form. The announced measures will be a big step forward, even if further efforts will have to be made. Concerning your discussion on tax competition, you will know that we have been working in the Code of Conduct Group on abolishing harmful business tax regimes in the EU. All in all, the Code of Conduct Group assessed over 400 measures by the present 27 Member States and their dependencies and overseas territories, of which over a hundred were considered harmful. Almost all of those hundred have already been abolished and the remainder are set to be abolished, subject to the transitional arrangements. The work conducted under the Code has been successful. It has led to the dismantling of almost all harmful tax measures in the Member States and their dependent or associated territories. In conclusion, I would like to thank the European Parliament for its constructive contribution to the debate on the coordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud. In May 2006, the Commission presented a communication aimed at launching a broad debate on the different elements to be taken into account in an anti-fraud strategy in the Community. I am pleased that the European Parliament recognises and supports the initiatives taken and the approach chosen by the Commission in its communication. Equally, I am pleased to see that the European Parliament invites the Commission to submit further proposals. The report is a very useful and comprehensive contribution to the ongoing discussion about the fight against fiscal fraud. The Commission fully agrees that fraud is not a problem that can be combated successfully at national level alone. The Commission will take account of the numerous comments and suggestions made by the European Parliament in the context of its work on the current and forthcoming legislative proposals for conventional measures to combat tax fraud. As far as actions foreseen in 2008 are concerned, I can confirm that the Commission is planning to present three sets of legislative proposals – one in October, the second in November and the third in December 2008. Those sets of measures include improved procedures for registration and de-registration of persons liable for VAT in order to ensure the swift detection and de-registration of fake taxable persons and to give more security to honest business. The legislative proposals will also cover traders’ joint and several liability, the creation of a European network (EUROFISC) aimed at improving cooperation in order to detect fraudsters at an early stage, fixing conditions for VAT exemption at importation, mutual assistance in recovery, automated access to data, confirmation of the name and address of taxpayers in the VAT Information Exchange System database and shared responsibility for the protection of all Member States’ revenues. By October, the Commission will present a communication setting out the coherence of the approach it will present, together with a timetable for further actions. The communication will also address issues relating to a long-term approach, notably the necessity to examine the better use of modern technologies, which has also been underlined in your report. The Commission is still open to examining alternative systems to the current VAT system, provided that certain conditions are met. The report mentions, in this context, a reverse-charge mechanism and the taxation of intra-Community supplies. The Commission has offered both of these radical options for consideration to the ECOFIN Council, but so far Member States have not shown the political will to take such far-reaching measures. Regarding direct taxes, the Commission is working on the review of the Savings Taxation Directive, and intends to present the report on the operation of the Directive before the end of September, as requested by the ECOFIN Council of 14 May 2008. During the review process, we have been carefully analysing the current scope of the Directive and the need for amendments in order to enhance its efficiency. The report will be followed by a proposal for such amendments to the Savings Taxation Directive that prove necessary and appropriate. The Commission has also carefully taken note of the ECOFIN Council conclusions of the same date, emphasising the importance of promoting the principles of good governance in the tax area – that is transparency, exchange of information and fair tax competition – and the inclusion of related provisions in agreements with third countries and third country groupings."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil eerst het Europees Parlement bedanken en in het bijzonder de rapporteur mevrouw Bowles voor haar zeer constructief verslag over een gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van belastingfraude. Dankzij nauwe samenwerking van de lidstaten in de expertgroep voor de bestrijding van belastingfraude van de Commissie krijgt de gedachte van een antifraudestrategie op EU-niveau concreet vorm. De aangekondigde maatregelen zijn een grote stap voorwaarts, ook nu nog verdere inspanningen moeten worden verricht. Wat betreft uw discussie over belastingconcurrentie: u weet dat we in een werkgroep gedragsregels werken aan de afschaffing van nadelige zakelijke belastingstelsels in de EU. Alles bij elkaar genomen heeft de deze werkgroep meer dan vierhonderd maatregelen beoordeeld van de huidige 27 lidstaten, hun gebiedsdelen en overzeese gebieden. Meer dan honderd daarvan werden als nadelig beschouwd. Deze honderd zijn bijna allemaal al afgeschaft en het restant zal worden afgeschaft afhankelijk van overgangsregelingen. De krachtens de gedragscode uitgevoerde werkzaamheden zijn succesvol. Ze hebben geleid tot het ontmantelen van bijna alle nadelige belastingmaatregelen in de lidstaten en hun gebiedsdelen of aangesloten gebieden. Tot slot bedank ik het Europees Parlement voor zijn constructieve bijdrage aan het debat over de gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van belastingfraude. De Commissie presenteerde in mei 2006 een mededeling die als doel had een brede discussie te starten over de verschillende elementen waarmee rekening moet worden gehouden in een antifraudestrategie in de Gemeenschap. Ik ben blij dat het Europees Parlement de ontplooide initiatieven alsmede de door de Commissie in haar mededeling gekozen aanpak waardeert en steunt. Ik ben evenzeer verheugd te zien dat het Europees Parlement de Commissie uitnodigt verdere voorstellen voor te leggen. Het verslag is een zeer nuttige en veelomvattende bijdrage aan de lopende discussie over de bestrijding van belastingfraude. De Commissie is het volledig er mee eens dat fraude geen probleem is dat succesvol op nationaal niveau alleen kan worden bestreden. Zij zal rekening houden met de talloze opmerkingen en suggesties die door het Europees Parlement zijn gemaakt in de context van haar werkzaamheden over de huidige en toekomstige wetgevingsvoorstellen om met conventionele maatregelen belastingfraude te bestrijden. Voor zover het de maatregelen betreft die voor 2008 zijn voorzien, kan ik bevestigen dat de Commissie van plan is drie reeksen wetgevingsvoorstellen te presenteren: een in oktober, de tweede in november en de derde in december 2008. Deze reeksen maatregelen omvatten verbeterde procedures voor registratie en uitschrijving van personen die BTW-plichtig zijn om te zorgen voor de snelle opsporing en uitschrijving van pseudobelastingplichtigen en om meer zekerheid te geven aan eerlijke bedrijven. De wetgevingsvoorstellen zullen ook gaan over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bedrijven, de oprichting van een Europees netwerk (EUROFISC) bedoeld om de samenwerking te verbeteren om fraudeurs in een vroeg stadium te betrappen, het vaststellen van voorwaarden voor vrijstelling van BTW bij invoer, wederzijdse bijstand bij invordering, automatische toegang tot gegevens, bevestiging van de naam en het adres van belastingplichtigen in het BTW-informatie-uitwisselingssysteem en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van belastinginkomsten van alle lidstaten. In oktober zal de Commissie een mededeling presenteren waarin de cohesie van de aanpak uit de doeken wordt gedaan, tegelijk met een tijdschema voor verdere maatregelen. De mededeling zal ook vraagstukken met betrekking tot een langetermijnaanpak behandelen, met name de noodzaak tot onderzoek van een beter gebruik van moderne technologieën, hetgeen ook in uw verslag wordt onderstreept. De Commissie staat nog steeds open voor onderzoek naar alternatieve systemen voor het huidige BTW-stelsel, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het verslag noemt in deze context een verleggingsregeling en de belastingheffing op intracommunautaire leveringen. De Commissie heeft beide radicale oplossingen ter overweging gegeven aan de Ecofin-Raad, maar tot dusver hebben lidstaten geen politieke wil getoond om dergelijke verreikende maatregelen te nemen. Wat betreft directe belastingen werkt de Commissie aan de herziening van de richtlijn spaarbelasting. Zij is voornemens het verslag over de werkzaamheden aan de richtlijn voor eind september te presenteren, zoals door de Ecofin-Raad van 14 mei 2008 is gevraagd. Tijdens de herziening hebben we zorgvuldig de huidige werkingssfeer van de richtlijn geanalyseerd alsmede de behoefte aan wijzigingen om de efficiency ervan te vergroten. Het verslag wordt vergezeld van een voorstel voor wijzigingen van de richtlijn spaarbelasting waarvan is bewezen dat ze noodzakelijk en passend zijn. De Commissie heeft ook zorgvuldig kennisgenomen van de conclusies van de Ecofin-Raad van dezelfde datum, waarin het belang wordt benadrukt van de bevordering van de beginselen van goed bestuur op het gebied van belastingen – te weten transparantie, uitwisseling van informatie en billijke belastingconcurrentie – en het opnemen van verwante bepalingen in overeenkomsten met derde landen en groepen van derde landen."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym podziękować Parlamentowi Europejskiemu, a w szczególności sprawozdawczyni, pani poseł Bowles, za jej bardzo konstruktywne sprawozdanie w sprawie skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi. W kwestii dyskusji na temat konkurencji podatkowej powinni państwo wiedzieć, że pracowaliśmy nad kodeksem postępowania w dziedzinie szkodliwych dla firm systemów podatkowych w Unii Europejskiej. Ogólnie rzecz biorąc, kodeks postępowania ocenił ponad 400 sposobów działania podjętych przez obecne 27 państw członkowskich i ich terytoria zależne i podległe, z których ponad 100 zostało ocenione jako szkodliwe. Prawie wszystkie z tych stu systemów zostały już zniesione, a pozostałe mają zostać zniesione, podlegając środkom przejściowym. Prace przeprowadzone w ramach kodeksu odniosły sukces. Doprowadził on do usunięcia prawie wszystkich szkodliwych praktyk podatkowych w państwach członkowskich i na ich terytoriach zależnych lub stowarzyszonych. Na zakończenie chciałbym podziękować Parlamentowi Europejskiemu za jego konstruktywny wkład w debatę dotyczącą skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi. W maju 2006 r. Komisja przedstawiła komunikat w celu zapoczątkowania szeroko zakrojonej debaty na temat konieczności uwzględnienia różnych elementów w strategii zwalczania nadużyć podatkowych we Wspólnocie. Jestem zadowolony, że Parlament Europejski uznaje i popiera podjęte inicjatywy i podejście wybrane przez Komisję w jej komunikacie. Jestem również zadowolony z tego, że Parlament Europejski zachęca Komisję do składania dalszych wniosków. Sprawozdanie stanowi bardzo użyteczny i wyczerpujący wkład w toczącą się dyskusję w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Komisja całkowicie zgadza się z poglądem, że oszustwa nie są problemem, który da się z powodzeniem zwalczyć jedynie na szczeblu krajowym. Jeśli chodzi o działania przewidziane na rok 2008, mogę potwierdzić, że Komisja planuje zaprezentować trzy zestawy wniosków prawodawczych – pierwszy w październiku, drugi w listopadzie, a trzeci w grudniu 2008 roku. Te zestawy działań zawierają poprawione procedury rejestrowania i wyrejestrowywania osób podlegających obowiązkowi VAT w celu zapewnienia szybkiego wykrywania i wyrejestrowywania fałszywych osób podlegających opodatkowaniu i zapewnienia większego bezpieczeństwa uczciwym firmom. Te wnioski prawodawcze uwzględnią także wspólną i indywidualną odpowiedzialność handlowców, a także stworzenia europejskiej sieci EUROFISC mającej na celu poprawę współpracy w dziedzinie wykrywania oszustów we wczesnej fazie, poprawę warunków zwolnień od podatku VAT w imporcie, wzajemną pomoc w odzyskiwaniu, zautomatyzowany dostęp do danych, potwierdzanie nazwiska i adresu płatników w bazie danych systemu informacji o VAT i wspólnej odpowiedzialności za ochronę dochodów wszystkich państw członkowskich. Do października Komisja przedstawi komunikat wyznaczający spójność zaprezentowanego podejścia wraz z programem dalszych działań. W komunikacie Komisja uwzględni także kwestie związane z podejściem długoterminowym, szczególnie z koniecznością zbadania lepszego zastosowania dla nowoczesnych technologii, co także zostało podkreślone w sprawozdaniu. Komisja jest nadal otwarta na zbadanie systemów alternatywnych dla obecnego systemu VAT pod warunkiem, że spełnione zostaną pewne kryteria. W sprawozdaniu wspomniano w tym kontekście mechanizm odwrotnego obciążenia i opodatkowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych. Komisja przedstawiła do rozpatrzenia obie te radykalne opcje Radzie ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), jednak do tej pory państwa członkowskie nie wykazały woli politycznej do podjęcia tak daleko idących działań. W kwestii podatków bezpośrednich Komisja pracuje nad zmianą dyrektywy o podatku od oszczędności i ma zamiar przedstawić sprawozdanie dotyczące działania dyrektywy przed końcem września, zgodnie z życzeniem ECOFIN z dnia 14 maja 2008 roku. Podczas procesu oceny musimy być bardzo ostrożni w analizie obecnego zakresu dyrektywy i konieczności wprowadzenia poprawek w celu zwiększenia jej wydajności. Następstwem sprawozdania będzie wniosek w sprawie takich poprawek w dyrektywie o podatku od oszczędności, jakie okażą się konieczne i stosowne. Komisja wzięła także pod uwagę wnioski Rady ECOFIN z tego samego dnia, które kładą nacisk na znaczenie promowania zasad dobrego zarządzania w obszarze podatków – czyli przejrzystości, wymiany informacji i uczciwej konkurencji – i włączenia związanych z tym przepisów w porozumieniach z krajami trzecimi i z grupami krajów trzecich. Dzięki bliskiej współpracy z państwami członkowskimi w grupie ekspertów ds. strategii zwalczania oszustw podatkowych (grupa ATFS) Komisji, strategia zwalczania oszustw na szczeblu UE przybiera konkretną postać. Ogłoszone działania będą znacznym krokiem naprzód, nawet jeśli konieczne będą dalsze wysiłki."@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais gostaria de agradecer ao Parlamento Europeu e, em particular, à relatora, a senhora deputada Bowles, pelo seu relatório muito construtivo sobre uma estratégia coordenada para melhorar a luta contra a fraude fiscal. Graças à estreita cooperação com os Estados-Membros que fazem parte do grupo de peritos da Comissão em matéria de estratégia de luta contra a fraude fiscal, a ideia de uma estratégia contra a fraude a nível de UE está a ganhar forma. As medidas anunciadas serão um grande passo em frente, mesmo que isso exija esforços renovados. Relativamente à discussão sobre a concorrência fiscal, saiba que, no Grupo “Código de Conduta”, temos vindo a trabalhar na abolição de regimes de impostos sobre as empresas prejudiciais existentes na UE. No total, o Grupo “Código de Conduta” avaliou mais de 400 medidas dos actuais 27 Estados-Membros e respectivas dependências e territórios ultramarinos, das quais mais de cem foram consideradas prejudiciais. Praticamente todas as cem já foram abolidas e as restantes estão em vias de o ser, ao abrigo do regime transitório. O trabalho realizado no quadro do Código foi bem sucedido. Levou ao desmantelamento de praticamente todas as medidas fiscais prejudiciais nos Estados-Membros e nos respectivos territórios dependentes ou associados. Para terminar, gostaria de agradecer ao Parlamento Europeu pelo seu contributo construtivo para o debate sobre uma estratégia coordenada para melhorar a luta contra a fraude fiscal. Em Maio de 2006, a Comissão apresentou uma comunicação destinada a lançar um vasto debate sobre os diferentes elementos a ter em conta em qualquer estratégia anti-fraude na Comunidade. Congratulo-me com o facto de o Parlamento Europeu reconhecer e apoiar as iniciativas tomadas e a abordagem adoptada pela Comissão na sua comunicação. Do mesmo modo, apraz-me ver que o Parlamento Europeu convida a Comissão a apresentar novas propostas. O relatório é um contributo muito útil e abrangente para a discussão em curso sobre a luta contra a fraude fiscal. A Comissão concorda plenamente que a fraude não é um problema que possa ser combatido com sucesso apenas a nível nacional. A Comissão terá em conta as inúmeras observações e sugestões feitas pelo Parlamento Europeu no contexto do seu trabalho sobre as propostas legislativas, actuais e futuras, em matéria de medidas convencionais de combate à fraude fiscal. No que respeita às acções previstas para 2008, posso confirmar que a Comissão pretende apresentar três conjuntos de propostas legislativas – uma em Outubro, a segunda em Novembro e a terceira em Dezembro de 2008. Esses conjuntos de medidas incluem procedimentos melhorados de registo e de cancelamento do registo de contribuintes sujeitos a IVA, a fim de assegurar a rápida detecção e cancelamento do registo de contribuintes fictícios e proporcionar mais segurança a empresas honestas. As propostas legislativas abrangerão igualmente a responsabilidade conjunta e individual dos operadores, a criação de uma rede europeia (EUROFISC) destinada a melhorar a cooperação, de modo a detectar os infractores numa fase inicial, definir condições para a isenção de IVA nas importações, assistência mútua em termos de recuperação, acesso informatizado a dados, confirmação do nome e morada dos contribuintes na base de dados do sistema de intercâmbio de informação no domínio do IVA e responsabilidade partilhada pela protecção das receitas de todos os Estados-Membros. Até Outubro, a Comissão apresentará uma comunicação que definirá a coerência da abordagem que irá apresentar, bem como um calendário para posteriores acções. A comunicação abordará igualmente questões relacionadas com uma abordagem a longo prazo, nomeadamente a necessidade de analisar a melhor utilização das tecnologias modernas, o que também foi sublinhado no seu relatório. A Comissão continua receptiva a analisar regimes alternativos ao regime de IVA actual, desde que se cumpram determinadas condições. O relatório refere, neste contexto, um mecanismo de autoliquidação e a tributação dos fornecimentos intracomunitários. A Comissão colocou estas duas opções radicais à consideração do Conselho ECOFIN, mas até agora os Estados-Membros não mostraram vontade política para tomar medidas tão abrangentes. No que respeita aos impostos directos, a Comissão está a trabalhar na revisão da Directiva relativa à tributação dos rendimentos da poupança, e pretende apresentar o relatório sobre o funcionamento da mesma antes do final de Setembro, tal como solicitado pelo Conselho ECOFIN de 14 de Maio de 2008. Durante o processo de revisão, analisámos atentamente o âmbito actual da Directiva e a necessidade de alterações com vista a aumentar a eficácia da mesma. O relatório será seguido por uma proposta sobre as referidas alterações à Directiva relativa à tributação dos rendimentos da poupança que se verifique serem necessárias e adequadas. A Comissão também registou atentamente as conclusões do Conselho ECOFIN da mesma data, salientando a importância da promoção dos princípios da boa governação no domínio fiscal – ou seja, transparência, intercâmbio de informação e concorrência fiscal justa – e a inclusão de disposições afins nos acordos com países terceiros e grupos de países terceiros."@pt17
"Mr President, first of all I would like to thank the European Parliament and, in particular, the rapporteur, Mrs Bowles, for its very constructive report on a coordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud. Thanks to close cooperation with the Member States in the Anti-Tax Fraud Strategy expert group of the Commission, the idea of an anti-fraud strategy at EU level is taking concrete form. The announced measures will be a big step forward, even if further efforts will have to be made. Concerning your discussion on tax competition, you will know that we have been working in the Code of Conduct Group on abolishing harmful business tax regimes in the EU. All in all, the Code of Conduct Group assessed over 400 measures by the present 27 Member States and their dependencies and overseas territories, of which over a hundred were considered harmful. Almost all of those hundred have already been abolished and the remainder are set to be abolished, subject to the transitional arrangements. The work conducted under the Code has been successful. It has led to the dismantling of almost all harmful tax measures in the Member States and their dependent or associated territories. In conclusion, I would like to thank the European Parliament for its constructive contribution to the debate on the coordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud. In May 2006, the Commission presented a communication aimed at launching a broad debate on the different elements to be taken into account in an anti-fraud strategy in the Community. I am pleased that the European Parliament recognises and supports the initiatives taken and the approach chosen by the Commission in its communication. Equally, I am pleased to see that the European Parliament invites the Commission to submit further proposals. The report is a very useful and comprehensive contribution to the ongoing discussion about the fight against fiscal fraud. The Commission fully agrees that fraud is not a problem that can be combated successfully at national level alone. The Commission will take account of the numerous comments and suggestions made by the European Parliament in the context of its work on the current and forthcoming legislative proposals for conventional measures to combat tax fraud. As far as actions foreseen in 2008 are concerned, I can confirm that the Commission is planning to present three sets of legislative proposals – one in October, the second in November and the third in December 2008. Those sets of measures include improved procedures for registration and de-registration of persons liable for VAT in order to ensure the swift detection and de-registration of fake taxable persons and to give more security to honest business. The legislative proposals will also cover traders’ joint and several liability, the creation of a European network (EUROFISC) aimed at improving cooperation in order to detect fraudsters at an early stage, fixing conditions for VAT exemption at importation, mutual assistance in recovery, automated access to data, confirmation of the name and address of taxpayers in the VAT Information Exchange System database and shared responsibility for the protection of all Member States’ revenues. By October, the Commission will present a communication setting out the coherence of the approach it will present, together with a timetable for further actions. The communication will also address issues relating to a long-term approach, notably the necessity to examine the better use of modern technologies, which has also been underlined in your report. The Commission is still open to examining alternative systems to the current VAT system, provided that certain conditions are met. The report mentions, in this context, a reverse-charge mechanism and the taxation of intra-Community supplies. The Commission has offered both of these radical options for consideration to the ECOFIN Council, but so far Member States have not shown the political will to take such far-reaching measures. Regarding direct taxes, the Commission is working on the review of the Savings Taxation Directive, and intends to present the report on the operation of the Directive before the end of September, as requested by the ECOFIN Council of 14 May 2008. During the review process, we have been carefully analysing the current scope of the Directive and the need for amendments in order to enhance its efficiency. The report will be followed by a proposal for such amendments to the Savings Taxation Directive that prove necessary and appropriate. The Commission has also carefully taken note of the ECOFIN Council conclusions of the same date, emphasising the importance of promoting the principles of good governance in the tax area – that is transparency, exchange of information and fair tax competition – and the inclusion of related provisions in agreements with third countries and third country groupings."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcel poďakovať Európskemu parlamentu a najmä spravodajkyni, pani Bowlesovej, za veľmi konštruktívnu správu o koordinovanej stratégii na zlepšenie boja proti daňovým podvodom. Vďaka úzkej spolupráci s členskými štátmi v skupine expertov Komisie na stratégiu proti daňovým podvodom získava myšlienka stratégie proti podvodom na úrovni EÚ konkrétnu podobu. Ohlásené opatrenia budú veľkým krokom vpred, dokonca aj keby bolo treba vyvíjať ďalšie úsilie. V súvislosti s vašou diskusiou o daňovej súťaži zistíte, že v skupine pre kódex správania sme na zrušení škodlivých režimov dane z príjmu právnických osôb už pracovali. Všeobecne skupina pre kódex správania posúdila vyše 400 opatrení súčasných 27 členských štátov a ich závislých území a zámorských teritórií, z ktorých niečo vyše stovky opatrení boli posúdené ako škodlivé. Takmer všetky z tejto stovky už bolo zrušených a zvyšok je určený na zrušenie v súlade s prechodnými opatreniami. Práca vykonávaná v súlade s kódexom bola úspešná. Viedla k odstráneniu takmer všetkých škodlivých daňových opatrení v členských štátoch a ich závislých územiach a teritóriách. Na koniec by som chcel poďakovať Európskemu parlamentu za konštruktívne prispenie do diskusie o koordinovanej stratégii na zlepšenie boja proti daňovým podvodom. V máji 2006 Komisia predstavila oznámenie zamerané na otvorenie širokej diskusie o rôznych prvkoch, ktoré treba v rámci stratégie Spoločenstva v boji proti podvodom zvážiť. Som rád, že Európsky parlament uznáva a podporuje iniciatívy a prístup zvolený Komisiou v tomto oznámení. Rovnako ma teší, že Európsky parlament vyzýva Komisiu na predloženie ďalších návrhov. Správa je veľmi užitočným a komplexným príspevkom k prebiehajúcej diskusii o boji proti daňovým podvodom. Komisia v plnej miere súhlasí, že podvod nie je problémom, s ktorým je možné úspešne bojovať len na národnej úrovni. Komisia vezme do úvahy množstvo pripomienok a názorov, ktoré na pôde Európskeho parlamentu odzneli v súvislosti s jej prácou na súčasných a budúcich legislatívnych návrhoch o konvenčných opatreniach na boj proti daňovým podvodom. Pokiaľ ide o činnosti predvídané na rok 2008, môžem potvrdiť, že Komisia plánuje predstaviť tri balíky legislatívnych návrhov – jeden v októbri, druhý v novembri a tretí v decembri 2008. Tieto balíky opatrení obsahujú dokonalejšie postupy prihlasovania (registrácie) a odhlasovania osôb zodpovedným za DPH, čím sa zabezpečí rýchle odhalenie a odhlásenie falošných zdaniteľných osôb a poctivým podnikom sa poskytne viac bezpečnosti. Legislatívne návrhy budú pokrývať aj spoločnú alebo individuálnu zodpovednosť obchodníka, vytvorenie európskeho združenia (EUROFISC), ktorého cieľom bude zlepšenie kooperácie s cieľom odhaľovať podvodníkov hneď v počiatočných fázach, napravovať podmienky oslobodenia od platenia DPH pri dovoze, vzájomná pomoc pri navracaní dane, automatizovaný prístup k údajom, potvrdenie mena a adresy daňových poplatníkov v databáze systému výmeny informácií o DPH a spoločná zodpovednosť za ochranu daňových príjmov všetkých členských štátov. Do októbra Komisia predstaví oznámenie stanovujúce koherentnosť prístupu, ktorý predstaví spoločne s harmonogramom ďalších činností. V oznámení sa budeme venovať aj otázkam súvisiacim s dlhodobým prístupom, predovšetkým s potrebou preskúmať lepšie využívanie moderných technológií, čo ste zdôraznili aj vo vašej správe. Komisia je stále otvorená zvážiť systémy predstavujúce alternatívu k súčasnému systému DPH za predpokladu, že budú splnené isté podmienky. V správe sa v tejto súvislosti spomína mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti a zdaňovanie dodávok v rámci Spoločenstva. Komisia predložila obe radikálne možnosti Rade ECOFIN na zváženie, ale členské štáty doteraz nepreukázali politickú vôľu prijať takéto ďalekosiahle opatrenia. Pokiaľ ide o priame dane, Komisia pracuje na posudku o smernici o zdaňovaní príjmu z úspor a do konca septembra chce na požiadanie Rady ECOFIN zo 14. mája 2008 predstaviť správu o fungovaní smernice. Počas posudzovania sme pozorne analyzovali súčasný rozsah smernice a potrebu vykonať zmeny a doplnenia, ktoré by zvýšili jej účinnosť. Zo správy vyplynie návrh na také zmeny a doplnenia smernice o zdaňovaní príjmu z úspor, aké budú potrebné a primerané. Komisia pozorne vypočula závery Rady ECOFIN z toho istého dňa, v ktorých bola zdôraznená dôležitosť podpory zásadám dobrého riadenia v daňovej oblasti (čiže transparentnosti, výmeny informácií a spravodlivej daňovej súťaže) a zahrnutiu súvisiacich opatrení v dohodách s tretími krajinami a zoskupeniami tretích krajín."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu in zlasti poročevalki, gospe Bowles za zelo konstruktivno poročilo o usklajeni strategiji za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam. Zahvaljujoč tesnemu sodelovanju z državami članicami v strokovni skupini Komisije za strategijo boja proti davčnim goljufijam dobiva zamisel strategije boja proti davčnim goljufijam na ravni EU konkretno obliko. Najavljeni ukrepi bodo velik korak naprej, tudi če bodo potrebna nadaljnja prizadevanja. V zvezi z vašo razpravo o davčni konkurenci boste izvedeli, da smo se v skupini za kodeks obnašanja ukvarjali z odpravo škodljivih ureditev za davek iz dejavnosti v EU. Gledano v celoti je skupina za kodeks obnašanja ocenila prek 400 ukrepov v sedanjih 27 državah članicah in njihovih pridruženih območjih ter čezmorskih ozemljih, od katerih jih je več kot sto veljalo za škodljive. Skoraj vsi od teh sto ukrepov so bili že ukinjeni, preostali pa so predvideni za ukinitev ob upoštevanju prehodnih ureditev. Delo, opravljeno na podlagi kodeksa, je bilo uspešno. Pripomoglo je k odstranitvi skoraj vseh škodljivih davčnih ukrepov v državah članicah in njihovih odvisnih ali pridruženih ozemljih. Za konec bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za njegov konstruktiven prispevek k razpravi o usklajeni strategiji za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam. Maja 2006 je Komisija predstavila sporočilo, namenjeno široki razpravi o različnih elementih, ki bi jih bilo treba upoštevati v strategiji proti goljufijam v Skupnosti. Veseli me, da Evropski parlament priznava in podpira sprejete pobude in izbrani pristop Komisije v njenem sporočilu. Enako me veseli, ko vidim, da Evropski parlament vabi Komisijo, da predloži nadaljnje predloge. Poročilo je zelo koristen in celovit prispevek k sedanji razpravi o boju proti davčnim goljufijam. Komisija v celoti soglaša, da goljufije niso problem, ki bi ga bilo mogoče uspešno premagati samo na nacionalni ravni. Komisija bo upoštevala številne pripombe in pobude, ki jih je dal Evropski parlament v okviru svojega delovanja pri sedanjih in bližnjih zakonodajnih predlogih za konvencionalne ukrepe v boju proti davčnim goljufijam. V zvezi z ukrepi, predvidenimi v letu 2008, lahko potrdim, da Komisija načrtuje predložitev treh sklopov zakonodajnih predlogov, enega v oktobru, drugega v novembru in tretjega v decembru 2008. Ti sklopi ukrepov vključujejo izboljšane postopke za registracijo in odjavo oseb, ki so zavezanci za DDV, da bi zagotovila hitro odkrivanje in odjavo lažnih obdavčljivih oseb in povečala varnost poštenega poslovanja. Zakonodajni predlogi bodo zajemali tudi solidarno odgovornost, oblikovanje evropskega omrežja (EUROFISC), namenjenega izboljšanju sodelovanja, tako da bi odkrivali goljufe že na zgodnji stopnji, določitev pogojev za izjeme DDV pri uvozu, vzajemno pomoč pri izterjavi, avtomatiziran dostop do podatkov, potrditev imena in naslova davkoplačevalcev v sistemu izmenjave podatkov o DDV in skupno odgovornost za zaščito prihodkov vseh držav članic. Do oktobra bo Komisija predstavila sporočilo, ki določa skladnost pristopa, ki ga bo predstavila skupaj s časovnim razporedom prihodnjih ukrepov. Sporočilo bo obravnavalo tudi vprašanja, ki se nanašajo na dolgoročni pristop, zlasti potrebo po preučitvi boljše uporabe sodobnih tehnologij, ki so bile poudarjene tudi v vašem poročilu. Komisija je še vedno odprta za preučevanje alternativnih sistemov sedanjemu sistemu DDV pod pogojem, da so izpolnjeni nekateri pogoji. Poročilo v tem smislu omenja mehanizem obrnjene davčne obveznosti in obdavčitev dobav znotraj Skupnosti. Komisija je ponudila obe radikalni možnosti v proučitev Svetu ECOFIN, a do zdaj države članice še niso pokazale politične volje, da bi sprejele tako daljnosežne ukrepe. Glede neposrednih davkov Komisija pripravlja pregled Direktive o obdavčitvi prihrankov in namerava predložiti poročilo o delovanju direktive do konca septembra, kot je zahteval Svet ECOFIN 14. maja 2008. Med pregledovanjem smo pozorno analizirali sedanji obseg direktive in potrebo po spremembah, da bi povečali njeno učinkovitost. Poročilu bo sledil predlog za spremembe Direktive o obdavčitvi prihrankov, ki se bodo izkazale za potrebne in primerne. Komisija je tudi natančno upoštevala sklepe Sveta ECOFIN z istega dne, ki so poudarjali pomen pospeševanja načel dobrega upravljanja na področju davkov – to je preglednost, izmenjavo informacij in pošteno davčno konkurenco – in vključitve sorodnih določb v sporazume s tretjimi državami in skupinami iz tretjih držav."@sl20
"Herr talman! Jag skulle först vilja tacka Europaparlamentet och i synnerhet föredraganden Sharon Bowles, för det mycket konstruktiva betänkandet om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri. Tack vare det nära samarbetet med medlemsstater kommissionens expertgrupp inom strategin mot skattebedrägeri håller idén om en strategi mot skattebedrägeri på EU-nivå på att ta form. De presenterade åtgärderna kommer att innebära ett stort steg framåt, även om ytterligare ansträngningar kommer att behöva göras. Angående er diskussion om skattekonkurrens, så borde ni veta att vi inom uppförandekodgruppen har arbetat med att avskaffa skattesystem som skadar affärsverksamhet inom EU. Sammantaget bedömde uppförandekodgruppen över 400 åtgärder i de nuvarande 27 medlemsstaterna och deras besittningar och territorier utanför EU, varav över ett hundratal befanns vara skadliga. Nästan alla av dessa 100 åtgärder har redan avskaffats, och de återstående har beslutats att avskaffas i enlighet med övergångsordningen. Det arbetet som har genomförts inom ramen för uppförandekoden har varit framgångsrikt. Det har lett till avveckling av nästan alla skadliga skatteåtgärder i medlemsstaterna och deras avhängiga, eller associerade, territorier. Jag skulle avslutningsvis vilja tacka Europaparlamentet för dess konstruktiva bidrag till debatten om den samordnade strategin för att förbättra kampen mot skattebedrägeri. I maj 2006 lade kommissionen fram ett meddelande som syftade till att lansera en bred debatt om de olika faktorer som måste beaktas i samband med en anti-bedrägeristrategi i gemenskapen. Jag är glad över att Europaparlamentet accepterar och stöder de initiativ som gjorts och det tillvägagångssätt som kommissionen har valt i sitt meddelande. Jag är likaså glad över att Europaparlamentet uppmanar kommissionen till att lägga fram ytterligare förslag. Betänkandet utgör ett mycket användbart och omfattande bidrag till den pågående diskussionen om kampen mot skattebedrägeri. Kommissionen håller fullständigt med om att bedrägeri inte är ett problem som kan bekämpas framgångsrikt enbart på nationell nivå. Kommissionen kommer att beakta de många kommentarer och förslag som har lagts fram av Europaparlamentet i samband med dess arbete med de nuvarande och kommande lagförslagen om konventionella åtgärder för att bekämpa skattebedrägeri. Vad gäller åtgärderna under 2008 kan jag bekräfta att kommissionen planerar att lägga fram tre lagförslag – ett i oktober, det andra i november och det tredje i december 2008. Dessa åtgärdspaket inkluderar förbättrade förfaranden för registrering och avregistrering av mervärdesskattskyldiga personer i syfte att säkerställa snabb upptäckt och avregistrering av påhittade beskattningsbara personer och för att ge mer säkerhet åt ärlig affärsverksamhet. Lagförslagen kommer även att omfatta handlares solidariska ansvar, skapandet av ett europeiskt nätverk (Eurofisc) som syftar till att förbättra samarbete för att upptäcka fuskare på ett tidigt stadium, fastställa villkor för mervärdesskattundantag vid import, ömsesidig hjälp vid uppbörd, automatiserad åtkomst till uppgifter, bekräftande av namn och adress för skattebetalare i systemet för utbyte av mervärdesskattedata och delat ansvar för skydd av alla medlemsstaters intäkter. Kommissionen kommer före oktober att lägga fram ett meddelande med en beskrivning av den samordnade strategin och ett tidsschema för ytterligare åtgärder. Meddelandet kommer även att behandla frågor med avseende på en långsiktig strategi, särskilt bättre användning av moderna teknik, vilket även har understrukits i ert betänkande. Kommissionen är fortfarande öppen för att undersöka alternativa system i stället för det nuvarande mervärdesskattsystemet, förutsatt att vissa villkor uppfylls. I betänkandet nämns i detta sammanhang en mekanism för omvänd skatteskyldighet och beskattning av leveranser inom gemenskapen. Kommissionen har erbjudit båda dessa radikala alternativ att behandlas av Ecofin-rådet, men hittills har inte medlemsstater visat den politiska viljan av vidta sådana långtgående åtgärder. Vad det gäller direkta skatter arbetar kommissionen med översynen av direktivet om beskattning av inkomster från sparande, och har för avsikt att rapportera om direktivets effektivitet före slutet av september, i enlighet med Ecofin-rådets begäran den 14 maj 2008. Under översynsförfarandet har vi noggrant analyserat direktivets nuvarande räckvidd och behovet av ändringar i syfte att öka dess effektivitet. Rapporten kommer att följas av ett förslag om sådana ändringar av direktivet om beskattning av inkomster från sparande som kommer att visa sig nödvändiga och lämpliga. Kommissionen har även noga uppmärksammat Ecofin-rådets slutsatser från samma datum, som betonar vikten av att främja principer för god styrning inom skatteområdet – dvs. transparens, informationsutbyte och rättvis skattekonkurrens – och inkluderandet av berörda bestämmelser med tredjeländer och tredjelandsgrupper."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"László Kovács,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph