Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.23.1-221"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank the Commissioner and my colleagues for their very interesting and insightful comments on this report. I am a firm believer that the best-protected consumer is the consumer who is best informed on their rights and can defend those rights based on the information provided. We as legislators need to make sure that consumers receive information and are free to make the choice of whether to take certain protection against a certain risk or not, rather than to impose a uniform level on all of them. Mrs Wallis, Andreas Schwab and Mr Burke raised extremely important points that go beyond the very limited scope of this report. I am very happy that Commissioner Kuneva has said that the Commission will pursue a further study of many of the questions raised in this House. I am convinced that Parliament will look very carefully at the study that the Commission produces, precisely to go back and look at the questions that Mr Burke has raised, which are absolutely valid and an increasing matter of discussion in many Member States, including my own. Mr Schwab raised the question of a uniform approach to damages, which is a very valid question for all of us. I hope that the Commission’s study will address that issue. Let me also say a couple of things about the follow-up to this report. I hope that the Commission will take very seriously its responsibility to monitor national authorities’ implementation of existing penalty provisions. Indeed, when we were gathering information in order to put this report together, a small number of Member States were not very forthcoming in providing information on how the system functions in their societies, but we did manage to receive an adequate reply in the end. Looking carefully at how the system functions and at how it can be improved in the future is an important task that I am sure the Commission will take very seriously in the months and years to come."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych poděkoval paní komisařce a svým kolegům za jejich zajímavé a hlubokomyslné poznámky k uvedené zprávě. Jsem pevně přesvědčen, že nejlépe chráněný spotřebitel je spotřebitel, který má nejvíce informací o svých právech a na základě poskytnutých informací může tato práva bránit. Je třeba, abychom my, jakožto zákonodárci, zajistili, že spotřebitelé dostanou informace a budou mít svobodný výběr, zdali si vybrat určitou právní ochranu proti určitému riziku, či nikoliv, spíše než bychom jim všem ukládali její jednotnou výši. Paní Wallisová, Andreas Schwab a pan Burke nastínili velmi důležité body, které překračují rámec této zprávy. Jsem velmi potěšen, že paní komisařka Kunevová prohlásila, že Komise vypracuje další studii o mnoha otázkách vznesených touto sněmovnou. Jsem přesvědčen, že se Parlament bude velmi podrobně zabývat studií, kterou Komise vypracuje, konkrétně se vrátí zpět a prostuduje otázky pana Burkeho, které jsou absolutně namístě, a narůstajícími tématy diskusí v mnoha členských státech, včetně toho mého. Pan Schwab vznesl otázku jednotného přístupu ke škodám, který je velmi relevantní otázkou pro nás všechny. Doufám, že se studie Komise bude touto otázkou zabývat. Dovolte mi rovněž říci několik věcí o následném postupu k této zprávě. Doufám, že Komise vezme svůj úkol velmi vážně a bude monitorovat uplatňování stávajících ustanovení o postizích ze strany vnitrostátních orgánů. Opravdu, když shromažďujeme informace, abychom sestavili tuto zprávu, malý počet členských států příliš nepokročil v poskytování informací o fungování systému v jejich společnostech, ale v tomto ohledu se nám podařilo získat uspokojivou odpověď. Pozorné zkoumání fungování systému a jeho možná budoucí vylepšení jsou důležitým úkolem a jsem si jist, že se toho Komise v nadcházejících měsících a letech velmi vážně ujme."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren og mine kolleger for deres meget interessante og indsigtsfulde kommentarer til denne betænkning. Jeg nærer en fast tiltro til, at den bedst beskyttede forbruger er den forbruger, der er bedst informeret om sine rettigheder og kan forsvare disse rettigheder på basis af de oplysninger, der er givet. Som lovgivere skal vi sikre, at forbrugerne får oplysninger, og at det står dem frit for at vælge, om de vil beskytte sig på den ene eller anden måde mod visse risici eller ej, snarere end at påtvinge dem alle et ensartet niveau. Fru Wallis, Andreas Schwab og hr. Burke har fremført yderst vigtige punkter, som går ud over denne betænknings meget begrænsede rækkevidde. Jeg er meget glad for, at kommissær Kuneva har sagt, at Kommissionen vil gå videre med en yderligere undersøgelse af mange af de spørgsmål, der er rejst her i Parlamentet. Jeg er overbevist om, at Parlamentet vil se meget omhyggeligt på den undersøgelse, Kommissionen kommer med, netop for at gå tilbage og se på de spørgsmål, hr. Burke har rejst, som er absolut velbegrundede og genstand for stadig større diskussion i mange medlemsstater, herunder min egen. Hr. Schwab rejste spørgsmålet om en ensartet holdning til skadeserstatning, hvilket er et meget velbegrundet spørgsmål for os alle. Jeg håber, at dette spørgsmål vil blive behandlet i Kommissionens undersøgelse. Lad mig også sige et par ting om opfølgningen af denne betænkning. Jeg håber, at Kommissionen vil tage sin forpligtelse meget alvorligt med hensyn til at overvåge de nationale myndigheders gennemførelse af eksisterende sanktionsbestemmelser. Mens vi indsamlede oplysninger for at udarbejde denne betænkning, var et lille antal medlemsstater faktisk ikke særligt imødekommende med hensyn til at give os oplysninger om, hvordan systemet fungerer i deres samfund, men det lykkedes os til sidst at få et fyldestgørende svar. At se omhyggeligt på, hvordan systemet fungerer, og hvordan det kan forbedres fremover, er en vigtig opgave, og jeg er sikker på, at Kommissionen vil tage den meget alvorligt i de kommende måneder og år."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte der Frau Kommissarin und meinen Kollegen für ihre äußerst interessanten und einfühlsamen Bemerkungen zu meinem Bericht danken. Ich bin fest davon überzeugt, dass der über seine Rechte informierte Verbraucher der am besten geschützte ist, und dass er diese Rechte auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen wahrnehmen kann. Wir als Gesetzgeber müssen dafür sorgen, dass Verbraucher Informationen erhalten und die freie Entscheidung treffen können, ob sie gegen bestimmte Risiken Vorkehrungen treffen möchten oder nicht. Dies ist besser, als einen einheitlichen Schutz für alle vorzuschreiben. Frau Wallis, Herr Schwab und Herr Burke sprachen äußerst wichtige Punkte an, die über den sehr beschränkten Umfang dieses Berichts hinausgehen. Ich freue mich, dass Frau Kommissarin Kuneva erklärt hat, die Kommission habe eine weitere Studie über die vielen hier im Haus aufgeworfenen Fragen in Auftrag gegeben. Ich bin überzeugt, dass das Parlament die Studie der Kommission sehr gründlich prüfen und die von Herrn Burke angesprochenen Punkte untersuchen wird. Diese sind absolut wichtig und zunehmend Diskussionsthema in vielen Mitgliedstaaten, meinem eigenen eingeschlossen. Herr Schwab sprach die Frage einer einheitlichen Herangehensweise in Schadensfällen an; auch dies ist eine Frage, die uns alle angeht. Ich hoffe, dass die Studie der Kommission dieses Thema behandeln wird. Lassen Sie mich noch auf die Nachbereitung dieses Berichts eingehen. Ich hoffe, dass die Kommission ihre Verantwortung, nämlich die Umsetzung existierender Sanktionsbestimmungen durch nationale Behörden zu kontrollieren, sehr ernst nehmen wird. Bei der Sammlung von Informationen für diesen Bericht mussten wir feststellen, dass einige wenige Mitgliedstaaten nicht sehr bereitwillig Informationen darüber zur Verfügung stellten, wie das System in ihrem Land funktioniert. Letztlich konnten wir allerdings angemessene Antworten erhalten. Die gründliche Untersuchung, wie das System funktioniert und wie es künftig verbessert werden kann, ist eine wichtige Aufgabe, und ich bin sicher, dass die Kommission sie in den kommenden Monaten und Jahren sehr sorgfältig wahrnehmen wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο και τους συναδέλφους μου για τα πολύ ενδιαφέροντα και οξυδερκή σχόλιά τους σχετικά με αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ακράδαντα ότι καλύτερα προστατευμένος καταναλωτής είναι ο καταναλωτής που είναι καλύτερα ενημερωμένος για τα δικαιώματά του και μπορεί να τα υπερασπίσει βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών. Ως νομοθέτες, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση και είναι ελεύθεροι να επιλέξουν αν θα λάβουν προληπτικά μέτρα έναντι ορισμένου κινδύνου ή όχι, αντί να επιβάλλουμε ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας σε όλους. Η κ. Wallis, ο Andreas Schwab και ο κ. Burke έθιξαν εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν το πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής αυτής της έκθεσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επίτροπος Kuneva ανέφερε ότι η Επιτροπή θα επιδιώξει την περαιτέρω μελέτη πολλών από τα ζητήματα που εθίγησαν στο Σώμα. Είμαι πεπεισμένος ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει πολύ προσεκτικά τη μελέτη που θα εκπονήσει η Επιτροπή, προκειμένου να επανέλθει και να εξετάσει τα ζητήματα ακριβώς που έθιξε ο κ. Burke, τα οποία είναι απολύτως εύλογα και αποτελούν ολοένα και περισσότερο αντικείμενο συζήτησης σε πολλά κράτη μέλη, περιλαμβανομένου και του δικού μου. Ο κ. Schwab έθιξε το ζήτημα της ομοιόμορφης προσέγγισης των αποζημιώσεων, το οποίο όλοι θεωρούμε πολύ εύλογο. Ελπίζω ότι η μελέτη της Επιτροπής θα αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα. Επιτρέψτε μου να επισημάνω επίσης ορισμένα πράγματα σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτήν την έκθεση. Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα ανταποκριθεί με μεγάλη σοβαρότητα στις ευθύνες της όσον αφορά τον έλεγχο της εφαρμογής από τις εθνικές αρχές των υφιστάμενων διατάξεων περί κυρώσεων. Πράγματι, όταν συγκεντρώναμε τις πληροφορίες για την κατάρτιση αυτής της έκθεσης, ορισμένα κράτη μέλη δεν ήταν πολύ πρόθυμα να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος στο εσωτερικό τους, αν και στο τέλος κατορθώσαμε να λάβουμε επαρκείς απαντήσεις. Η προσεκτική εξέταση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος και του πώς μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον είναι σημαντική υπόθεση, και είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή θα προσεγγίσει το θέμα πολύ σοβαρά τους επόμενους μήνες και χρόνια."@el10
"Señor Presidente, me gustaría agradecer a la Comisaria y a mis colegas sus comentarios sobre este informe, de gran interés y profundidad. Creo firmemente que el consumidor mejor protegido es el que está más informado de sus derechos y puede defender éstos basándose en la información facilitada. Nosotros, como legisladores, debemos asegurarnos de que los consumidores reciban información y sean libres para efectuar la elección de contratar determinadas formas de protección contra ciertos riesgos o no, y no de imponer un nivel uniforme a todas ellas. La señora Wallis, Andreas Schwab y el señor Burke plantearon cuestiones de suma importancia que trascienden al alcance, muy limitado, de este informe. Me complace enormemente que la Comisaria Kuneva haya declarado que la Comisión llevará a cabo un nuevo estudio sobre muchas de las cuestiones formuladas en esta Cámara. Estoy convencido de que el Parlamento examinará con gran detenimiento el estudio que lleva a cabo la Comisión, precisamente para retroceder y examinar las cuestiones que ha planteado el señor Burke, que son plenamente válidas y, cada vez más, objeto de debate en muchos Estados miembros, incluido el mío. El señor Schwab planteó la cuestión de un enfoque uniforme respecto a los daños, que resulta plenamente válida para todos nosotros. Confío en que se aborde en el estudio de la Comisión. Permítame asimismo añadir un par de comentarios acerca del seguimiento del informe. Confío en que la Comisión se tome muy seriamente su responsabilidad respecto al seguimiento de la ejecución de las disposiciones vigentes sobre sanciones por parte de las autoridades nacionales. De hecho, cuando recabábamos información para elaborar el informe, un reducido número de Estados miembros no se mostraron muy dispuestos a proporcionar información sobre el modo en que funciona el sistema en sus sociedades, aunque, al final, nos las arreglamos para recibir una respuesta adecuada. Considerar con detenimiento la manera en que funciona el sistema y el modo en que puede mejorarse en el futuro representa una tarea importante que, con toda seguridad, la Comisión abordará con gran rigor en los próximos meses y años."@es21
"Härra juhataja, tahaksin tänada volinikku ja oma kolleege nende väga huvitavate ja süvitsi minevate märkuste eest selle raporti kohta. Usun kindlalt, et kõige paremini kaitstud tarbija on selline tarbija, kes on kõige paremini informeeritud oma õigustest ja kes saab neid õigusi talle pakutud teabe põhjal kaitsta. Meie kui seadusandjad peame pigem tagama, et tarbijad saavad teavet ja neil on vaba valik, kas võtta teatav kaitse teatava riski vastu või mitte, selle asemel, et neile kõigile ühesugust taset peale sundida. Diana Wallis, Andreas Schwab ja Colm Burke tõstatasid äärmiselt olulisi küsimusi, mis lähevad selle raporti väga piiratud käsitlusalast välja. Mul on väga hea meel volinik Kuneva öeldu üle, et komisjon korraldab edasise uurimuse paljude siin täiskogul tõstatatud küsimuste kohta. Olen veendunud, et parlament loeb komisjoni tehtud uurimust väga tähelepanelikult, eriti kui minna tagasi ja vaadata härra Burke’i tõstatatud küsimustele, mis on absoluutselt õiged ning aina kasvavaks arutlusaineks paljudes liikmesriikides, sealhulgas ka mu kodumaal. Härra Schwab tõstatas küsimuse ühtsest lähenemisviisist kahjudele, mis on väga asjakohane küsimus meie kõigi jaoks. Ma loodan, et komisjoni uurimus selle küsimusega tegelema hakkab. Lubage mul öelda paar sõna ka selle raporti järelmeetmete kohta. Ma loodan, et komisjon võtab väga tõsiselt oma vastutust kontrollida riiklikke asutusi kehtivate karistussätete rakendamisel. Tõsi küll, kui kogusime raporti koostamiseks teavet, ei olnud mõned üksikud liikmesriigid eriti vastutulelikud teabe esitamisel süsteemi toimimise kohta nende ühiskonnas, kuid lõpuks suutsime siiski piisava vastuse saada. Jälgida tähelepanelikult, kuidas süsteem toimib ja kuidas saaks seda tulevikus parandada, on tähtis ülesanne ning ma olen kindel, et eelolevatel kuudel ja aastatel võtab komisjon seda väga tõsiselt."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä ja kollegojani heidän tästä mietinnöstä esittämistään mielenkiintoisista ja oivaltavista kommenteista. Uskon vakaasti, että parhaiten suojattu kuluttaja on kuluttaja, jolla on eniten tietoa oikeuksistaan ja joka pystyy puolustamaan niitä saamiensa tietojen perusteella. Meidän on lainsäätäjinä varmistettava, että kuluttajat saavat tietoa ja voivat vapaasti valita, hankkivatko he suojan tiettyjä riskejä vastaan, eikä niinkään pakotettava kaikkia samalle tasolle. Diana Wallis, Andreas Schwab ja Colm Burke toivat esiin erittäin tärkeitä seikkoja laajemmin kuin tämän mietinnön kattamalta rajoitetulta alalta. Olen iloinen, että komission jäsen Kuneva totesi, että komissio tutkii edelleen monia parlamentissa esitettyjä kysymyksiä. Olen vakuuttunut siitä, että parlamentti tarkastelee huolellisesti tätä komission teettämää tutkimusta nimenomaan Colm Burken esittämien kysymysten perusteella, sillä ne ovat ehdottomasti päteviä ja herättävät tiivistyvää keskustelua monissa jäsenvaltioissa, myös omassani. Andreas Schwab toi esiin kysymyksen vahinkojen yhtenäisestä käsittelytavasta. Kysymys on hyvin ajankohtainen meille kaikille. Toivottavasti komission tutkimuksessa käsitellään tätäkin asiaa. Sallikaa minun sanoa pari sanaa tämän mietinnön jatkosta. Toivottavasti komissio suhtautuu vakavasti vastuuseensa valvoa, miten kansalliset viranomaiset toteuttavat nykyisiä seuraamussäännöksiä. Kerätessämme tietoja tätä mietintöä varten tietyt jäsenvaltiot eivät olleet kovinkaan halukkaita antamaan tietoja järjestelmän toimivuudesta niiden alueella, mutta lopulta saimme niiltäkin asianmukaiset vastaukset. On tarkasteltava huolellisesti, miten järjestelmä toimii ja miten sitä voitaisiin parantaa, ja uskon, että komissio ottaa vakavasti tämän tehtävän tulevina kuukausina ja vuosina."@fi7
"M. le Président, je souhaite remercier la commissaire et ses collègues pour leurs commentaires très intéressants et très perspicaces sur ce rapport. Je crois réellement qu’un consommateur mieux protégé est un consommateur mieux informé de ses droits et qui peut les défendre sur la base des informations fournies. En tant que législateur, nous devons nous assurer que les consommateurs reçoivent des informations et soient libre de choisir de se protéger contre certains risques ou non, plutôt que leur imposer à tous un niveau uniforme. Mme Wallis, Andreas Schwab et M. Burke ont soulevé des questions très importantes qui dépassent la portée très limitée de ce rapport. Je suis très heureux que la commissaire Kuneva ait déclaré que la Commission mènera une autre étude sur de nombreuses questions soulevées dans cette Chambre. Je suis convaincu que le Parlement examinera très attentivement l’étude que publiera la Commission, précisément pour revoir et examiner les questions que M. Burke a soulevées, qui sont absolument pertinentes et qui portent de plus en plus à débattre dans de nombreux États membres, dont le mien. M. Schwab a soulevé la question d’une approche uniforme des litiges, ce qui est une question très pertinente pour nous tous. J’espère que l’étude de la Commission se penchera sur ce point. Permettez-moi également de m’exprimer sur le suivi de ce rapport. J’espère que la Commission prendra très sérieusement sa responsabilité de contrôler l'application par les autorités nationales des dispositions pénalisantes existantes. En effet, quand nous avons rassemblé des informations afin de construire ce rapport, un petit nombre d'États membres n'était pas très disponible lorsqu'il s'agissait de nous apporter des informations sur le fonctionnement du système dans leurs sociétés, mais nous avons finalement réussi à recevoir une réponse adéquate. C’est une tâche très importante d’examiner avec attention le fonctionnement du système et les possibles améliorations à apporter dans le futur, et je suis sur que la Commission s’y attellera très sérieusement dans les mois et années à venir."@fr8
"Tisztelt elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak és a kollégáimnak a jelentésről tett rendkívül érdekes és logikus megjegyzéseiket. Nagyon komolyan hiszek abban, hogy az a legjobban védett fogyasztó, akit a legjobban tájékoztatnak a jogairól, s aki így meg tudja védeni ezeket a jogait az általa ismert információk alapján. Jogalkotóként biztosítanunk kell a fogyasztók tájékoztatását, illetve azt, hogy szabadon eldönthessék, élnek-e bizonyos védelmi eszközökkel bizonyos kockázatokkal szemben, és nem szabad egy egységes szintű védelmet mindannyiunkra rákényszerítenünk. Wallis asszony, Andreas Schwab és Burke úr rendkívül fontos kérdéseket vetettek fel, ezek azonban túlmutatnak ezen a nagyon korlátozott terjedelmű jelentésen. Nagy örömömre szolgál, hogy Kuneva biztos asszony azt mondta, hogy a Bizottság a Ház által felvetett kérdések közül sokat meg fog vizsgálni. Meg vagyok győződve arról, hogy a Parlament nagyon alaposan meg fogja vizsgálni a Bizottság által elkészítendő tanulmányt, és vissza fog térni különösen a Burke úr által felvetett kérdésekre, lévén hogy ezek a kérdések komolyan fennálló problémák, és sok tagállamban egyre inkább vita tárgyát képezik, beleértve a sajátomat is. Schwab úr felvetette a kárigényekre vonatkozó egységes megközelítés kérdését, mely mindannyiunkat érintő kérdést jelent. Bízom benne, hogy a Bizottság foglalkozni fog ezzel a kérdéssel tanulmányában. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak még a jelentés nyomon követéséről. Remélem, hogy a Bizottság nagyon komolyan fogja teljesíteni a nyomon követési kötelezettségét, és ellenőrizni fogja, hogy a nemzeti hatóságok végrehajtják-e a már meglévő büntetőintézkedéseket. Amikor készítettük ezt a jelentést és információkat gyűjtöttünk hozzá, néhány tagállam nem igazán volt segítőkész abban, hogy információkat nyújtson arról, hogyan működik a rendszer az ő társadalmukban, viszont végül is sikerült megfelelő válaszokat kapnunk. Fontos feladatnak számít a rendszer működésének az alapos vizsgálata, illetve hogy hogyan lehetne a jövőben fejleszteni, és biztos vagyok benne, hogy ezt a fontos feladatot nagyon komolyan fogja venni a Bizottság az elkövetkezendő hónapokban és években."@hu11
". Signor Presidente, desidero ringraziare il Commissario e i miei colleghi per le loro considerazioni molto interessanti e perspicaci in merito alla relazione. Credo fermamente che il consumatore tutelato meglio sia il consumatore meglio informato sui propri diritti e che può difenderli in base alle informazioni fornite. Noi in quanto legislatori abbiamo bisogno di garantire che i consumatori ricevano informazioni e siano liberi di scegliere se proteggersi da un determinato rischio o meno, anziché imporre un livello uniforme a tutti loro. L’onorevole Wallis, Andreas Schwab e l’onorevole Burke hanno sollevato punti estremamente importanti che superano l’ambito molto ristretto di questa relazione. Sono molto lieto che il Commissario Kuneva abbia affermato che la Commissione condurrà un ulteriore studio di numerose delle questioni poste in quest’Aula. Sono convinto che il Parlamento osserverà con attenzione questo studio che elaborerà la Commissione, proprio per tornare indietro e valutare le questioni sollevate dall’onorevole Burke, che sono assolutamente fondate e rappresentano un crescente argomento di discussione in molti Stati membri, compreso il mio. L’onorevole Schwab ha parlato di un approccio uniforme alle responsabilità, questione molto valida per tutti noi. Mi auguro che lo studio della Commissione affronterà tale problema. Tratterò anche un paio di aspetti relativi alla fase successiva di questa relazione. Spero che la Commissione assuma molto seriamente la propria responsabilità di verificare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie esistenti da parte delle autorità nazionali. In realtà, quando raccoglievamo informazioni al fine di elaborare questo documento, uno scarso numero di paesi membri non era molto disponibile a fornire informazioni sul funzionamento del sistema nella società, ma, alla fine, siamo riusciti a ricevere una risposta adeguata. Osservare attentamente come funziona un sistema e il modo in cui può essere perfezionato in futuro è un incarico importante che sono certo la Commissione prenderà alquanto seriamente nei prossimi mesi e anni."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos narei ir savo kolegoms už jų įdomias ir įžvalgias pastabas šio pranešimo klausimu. Aš tvirtai tikiu, kad geriausiai apsaugotas yra tas vartotojas, kuris yra geriausiai informuotas apie savo teises ir gali jas apginti remdamasis pateikta informacija. Mes, įstatymų leidėjai, privalome užtikrinti, kad vartotojai gautų tą informaciją ir kad jiems būtų suteikta galimybė laisvai pasirinkti, naudotis tam tikra apsauga nuo tam tikros rizikos ar ne, o ne primesti vienodą apsaugos lygį visiems vartotojams. Diana Wallis, Andreas Schwab ir Colm Burke iškėlė nepaprastai svarbius klausimus, kurie išeina už siauros šio pranešimo apimties ribų. Man buvo džiugu išgirsti iš Komisijos narės, kad Komisija ketina atlikti tyrimą, kuris aprėps nemažą šiuose Rūmuose iškeltų klausimų dalį. Aš esu įsitikinęs, kad Parlamentas labai įdėmiai susipažins su Komisijos tyrimu ir sugrįš prie Colm Burke iškeltų klausimų, kurie tebėra labai aktualūs ir tampa diskusijų objektu daugelyje valstybių narių, įskaitant ir manąją. Andreas Schwab iškėlė klausimą dėl vienodo požiūrio į žalos atlyginimą, kuris yra labai aktualus mums visiems. Tikiuosi, kad į Komisijos tyrimą šis klausimas bus įtrauktas. Taip pat norėčiau pasakyti porą dalykų apie tolesnę veiklą šio pranešimo atžvilgiu. Tikiuosi, kad Komisija labai rimtai imsis stebėti, kaip nacionalinės valdžios institucijos įgyvendina valstybėse narėse galiojančias nuobaudas reglamentuojančias nuostatas. Iš tikrųjų, renkant šiam pranešimui būtiną informaciją, kai kurios valstybės narės, nors tokių buvo labai nedaug, pradžioje nebuvo labai noriai nusiteikusios suteikti mums žinių apie tai, kaip veikia jų sistema, bet galiausiai mums pavyko iš jų gauti tinkamą atsakymą. Nuodugnus patikrinimas, kaip tokios sistemos veikia, ir galimybių patobulinti jų veikimą nustatymas ateityje turėtų būti svarbia užduotimi, ties kuria, esu įsitikinęs, Komisija rimtai dirbs ateinančiais mėnesiais ir metais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos pateikties komisārei un maniem kolēģiem par viņu ļoti interesantajiem un vērtīgajiem komentāriem par šo ziņojumu. Es cieši uzskatu, ka vislabāk aizsargātais patērētājs ir tas patērētājs, kurš ir vislabāk informēts par savām tiesībām un var aizstāvēt šīs tiesības, pamatojoties uz sniegto informāciju. Mums kā likumdevējiem ir jāpārliecinās, ka patērētāji saņem informāciju un ir brīvi izvēlē, vai nodrošināt noteiktu aizsardzību pret noteiktiem riskiem tā vietā, lai attiecībā uz viņiem visiem noteiktu vienādu līmeni. kundze un kungs izvirzīja ārkārtīgi svarīgus jautājumus, kas pārsniedz šā ziņojuma ļoti ierobežoto jomu. Es ļoti priecājos par komisāres teikto, ka Komisija veiks papildu izpēti par daudziem jautājumiem, kurus izvirzījis šis Parlaments. Es esmu pārliecināts, ka Parlaments ļoti rūpīgi iepazīsies ar pētījumu, ko gatavo Komisija, tieši tāpēc, lai atgrieztos pie šā temata un izskatītu tos jautājumus, kurus ir izvirzījis kungs, kuri ir pilnībā pamatoti un arvien svarīgāks diskusiju temats daudzās dalībvalstīs, arī manā dalībvalstī. kungs izvirzīja jautājumu par vienotu pieeju kaitējumiem, kas mums visiem ir ļoti pamatots jautājums. Es ceru, ka Komisijas pētījumā tiks aplūkots šis jautājums. Ļaujiet man arī pateikt pāris lietas par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar šo ziņojumu. Es ceru, ka Komisija uztvers ļoti nopietni savu atbildību uzraudzīt to, kā valstu iestādes īsteno spēkā esošos sodu noteikumus. Turklāt, kad mēs apkopojām informāciju, lai sagatavotu šo ziņojumu, nedaudzas dalībvalstis nebija ļoti izpalīdzīgas informācijas sniegšanā par to, kā sistēma darbojas viņu sabiedrībā, bet beigās mums izdevās saņemt pietiekamu atbildi. Uzmanīgi izskatīt to, kā sistēma darbojas un kā tā var tikt uzlabota nākotnē, ir svarīgs uzdevums, par kuru es esmu pārliecināts, ka Komisija to nākamajos mēnešos un gados uztvers ļoti nopietni."@lv13
"Mr President, I would like to thank the Commissioner and my colleagues for their very interesting and insightful comments on this report. I am a firm believer that the best-protected consumer is the consumer who is best informed on their rights and can defend those rights based on the information provided. We as legislators need to make sure that consumers receive information and are free to make the choice of whether to take certain protection against a certain risk or not, rather than to impose a uniform level on all of them. Mrs Wallis, Andreas Schwab and Mr Burke raised extremely important points that go beyond the very limited scope of this report. I am very happy that Commissioner Kuneva has said that the Commission will pursue a further study of many of the questions raised in this House. I am convinced that Parliament will look very carefully at the study that the Commission produces, precisely to go back and look at the questions that Mr Burke has raised, which are absolutely valid and an increasing matter of discussion in many Member States, including my own. Mr Schwab raised the question of a uniform approach to damages, which is a very valid question for all of us. I hope that the Commission’s study will address that issue. Let me also say a couple of things about the follow-up to this report. I hope that the Commission will take very seriously its responsibility to monitor national authorities’ implementation of existing penalty provisions. Indeed, when we were gathering information in order to put this report together, a small number of Member States were not very forthcoming in providing information on how the system functions in their societies, but we did manage to receive an adequate reply in the end. Looking carefully at how the system functions and at how it can be improved in the future is an important task that I am sure the Commission will take very seriously in the months and years to come."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik bedank de commissaris en mijn collega’s voor hun zeer belangwekkende en inzichtelijke opmerkingen over dit verslag. Ik geloof er vast in dat de best beschermde consument iemand is die optimaal is geïnformeerd over zijn rechten en die zijn rechten kan verdedigen op basis van de verstrekte informatie. Wij als wetgevers moeten ervoor zorgen dat consumenten informatie krijgen en vrij zijn om de keus te maken of zij bepaalde bescherming tegen een bepaald risico willen hebben of niet, in plaats van een voor ieder gelijk niveau op te leggen. Mevrouw Wallis, Andreas Schwab en de heer Burke stelden uiterst belangrijke punten aan de orde die ver uitgaan boven de zeer beperkte reikwijdte van dit verslag. Ik ben bijzonder gelukkig dat commissaris Kuneva heeft gezegd dat de Commissie een verder onderzoek zal instellen naar veel van de vragen die in dit Huis aan de orde zijn gesteld. Ik ben ervan overtuigd dat het Parlement heel zorgvuldig zal kijken naar het onderzoek dat de Commissie uitvoert en ook zal terugkomen op de door de heer Burke gestelde vragen, die absoluut valide zijn en steeds meer in veel lidstaten waaronder mijn land onderwerp van discussie vormen. De heer Schwab stelde de vraag van een uniforme aanpak van aansprakelijkheid. Dat is een zeer valide vraag voor ons allemaal. Ik hoop dat het onderzoek van de Commissie deze kwestie zal behandelen. Ik wil nog iets zeggen over het vervolg van dit verslag. Ik hoop dat de Commissie haar verantwoordelijkheid zeer serieus neemt bij het toezicht op de tenuitvoerlegging van de bestaande strafbepalingen door de nationale autoriteiten. Toen we informatie vergaarden om dit verslag samen te stellen, was een klein aantal lidstaten niet erg toeschietelijk in het verstrekken van informatie over de wijze waarop het stelsel in hun samenleving functioneert, maar we zijn uiteindelijk erin geslaagd voor dit doel een adequaat antwoord te krijgen. Het zorgvuldig kijken naar de wijze waarop het stelsel functioneert en hoe het kan worden verbeterd, is een belangrijke taak die, dat weet ik zeker, de Commissie heel serieus zal verrichten in de komende maanden en jaren."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować pani komisarz i moim kolegom za bardzo interesujące i przenikliwe komentarze dotyczące tego sprawozdania. Jestem zwolennikiem poglądu, że najlepiej chroniony konsument to konsument dobrze poinformowany w zakresie swoich praw i który umie bronić tych praw na podstawie dostępnych informacji. Jak prawodawcy musimy dopilnować, aby konsumenci otrzymywali informacje i mieli wolność wyboru, czy podjąć pewne kroki ochronne przed pewnym ryzykiem, czy też nie, a nie narzucać wszystkim taki sam poziom. Pani poseł Wallis, pan poseł Andreas Schwab i pan poseł Burke poruszyli niezwykle ważne kwestie wykraczające poza ograniczony zasięg tego sprawozdania. Jestem zadowolony, że pani komisarz Kuneva powiedziała, że Komisja będzie dalej badała wiele kwestii poruszonych w tej Izbie. Jestem przekonany, że Parlament dokładnie przyjrzy się badaniu przygotowanemu przez Komisję, następnie cofnie się i przyjrzy się pytaniom zadanym przez pana posła Burke’a, które są zupełnie słuszne, a także coraz większej liczbie dyskusji w wielu państwach członkowskich, także w moim. Pan poseł Schwab poruszył kwestię ujednoliconego podejścia do szkód, co jest dla nas wszystkim ważnym zagadnieniem. Mam nadzieję, że Komisja w swoim badaniu zajmie się tą sprawą. Pozwolę sobie także wygłosić kilka uwag na temat kontynuacji tego sprawozdania. Mam nadzieję, że Komisja poważnie podejdzie do swojego zobowiązania dotyczącego monitorowania wdrażania istniejących przepisów dotyczących kar przez krajowe władze. W istocie, kiedy zbieraliśmy informacje w celu umieszczenia ich w sprawozdaniu, kilka państw członkowskich nie było zbyt chętnych do udzielania informacji na temat działania tego systemu w społeczeństwie, jednak w końcu udało nam się otrzymać właściwą odpowiedź. Przyjrzenie się sposobowi działania systemów i temu, jak można to poprawić w przyszłości, jest ważnym zadaniem, które Komisja z pewnością potraktuje poważnie w nadchodzących miesiącach i latach."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário e aos meus colegas pelas suas observações muito interessantes e profundas sobre este relatório. Estou plenamente convicto de que o consumidor mais bem protegido é aquele que está melhor informado dos seus direitos e pode defender esses direitos com base na informação fornecida. Nós, enquanto legisladores, temos de garantir que os consumidores recebem informação e têm liberdade de escolher se subscrevem ou não determinada protecção contra determinado risco, em vez de impormos um nível único para todos eles. A senhora deputada Wallis e os senhores deputados Andreas Schwab e Burke levantaram questões extremamente importantes que ultrapassam o âmbito muito limitado deste relatório. Estou muito satisfeito pelo facto de a Senhora Comissária Kuneva ter afirmado que a Comissão realizará um novo estudo sobre muitas das questões levantadas nesta Assembleia. Estou convencido de que o Parlamento analisará muito atentamente o estudo que a Comissão apresentar, precisamente para voltar atrás e analisar as questões levantadas pelo senhor deputado Burke, que são absolutamente válidas e cada vez mais motivo de discussão em muitos Estados-Membros, incluindo o meu. O senhor deputado Schwab levantou a questão de uma abordagem única aos danos, o que é uma questão muito válida para todos nós. Espero que o estudo da Comissão aborde essa questão. Permitam-me que faça algumas observações sobre o seguimento deste relatório. Espero que a Comissão leve muito a sério a sua responsabilidade de acompanhar a aplicação, por parte das autoridades nacionais, das disposições respeitantes às sanções em vigor. De facto, quando estávamos a recolher informação para elaborar este relatório, um pequeno número de Estados-Membros não se mostrou muito disponível para fornecer informação sobre o funcionamento do sistema nas respectivas sociedades, mas acabámos por receber uma resposta adequada. A análise atenta do modo como o sistema funciona e do modo como pode ser melhorado no futuro é uma tarefa importante que, estou certo, a Comissão levará muito a sério nos próximos meses e anos."@pt17
"Mr President, I would like to thank the Commissioner and my colleagues for their very interesting and insightful comments on this report. I am a firm believer that the best-protected consumer is the consumer who is best informed on their rights and can defend those rights based on the information provided. We as legislators need to make sure that consumers receive information and are free to make the choice of whether to take certain protection against a certain risk or not, rather than to impose a uniform level on all of them. Mrs Wallis, Andreas Schwab and Mr Burke raised extremely important points that go beyond the very limited scope of this report. I am very happy that Commissioner Kuneva has said that the Commission will pursue a further study of many of the questions raised in this House. I am convinced that Parliament will look very carefully at the study that the Commission produces, precisely to go back and look at the questions that Mr Burke has raised, which are absolutely valid and an increasing matter of discussion in many Member States, including my own. Mr Schwab raised the question of a uniform approach to damages, which is a very valid question for all of us. I hope that the Commission’s study will address that issue. Let me also say a couple of things about the follow-up to this report. I hope that the Commission will take very seriously its responsibility to monitor national authorities’ implementation of existing penalty provisions. Indeed, when we were gathering information in order to put this report together, a small number of Member States were not very forthcoming in providing information on how the system functions in their societies, but we did manage to receive an adequate reply in the end. Looking carefully at how the system functions and at how it can be improved in the future is an important task that I am sure the Commission will take very seriously in the months and years to come."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcem poďakovať pani komisárke a mojim kolegom za ich zaujímavé a prenikavé pripomienky k tejto správe. Pevne verím, že najlepšie chránený spotrebiteľ je spotrebiteľ, ktorý je veľmi dobre informovaný o svojich právach a ktorý si dokáže tieto práva na základe poskytnutých informácií obrániť. My, zákonodarný orgán, musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia dostávali informácie a mohli sa slobodne rozhodovať o tom, či sa voči nejakému riziku poistia, a nie vnucovať jednotnú úroveň ochrany na všetkých spotrebiteľov. Pani Wallisová, Andreas Schwab a pán Burke predostreli nesmierne dôležité pripomienky, ktoré presahujú veľmi obmedzený rámec tejto správy. Potešilo ma, že pani komisárka Kunevová povedala, že Komisia uskutoční ďalšiu štúdiu o mnohých otázkach, ktoré tu v Parlamente odzneli. Som presvedčený, že Parlament sa bude tejto štúdii veľmi pozorne venovať, obráti sa a preskúma otázky, ktoré položil pán Burke, ktoré sú nepochybne oprávnené a ich význam rastie s rastúcim množstvom diskusií v mnohých členských štátoch vrátane toho môjho. Pán Schwab vzniesol otázku o jednotnom prístupe k škodám, čo je veľmi rozumná otázka na nás všetkých. Dúfam, že štúdia Komisie sa bude tejto otázke venovať. Dovoľte mi ešte spomenúť pár vecí o pokračovaní tejto správy. Dúfam, že Komisia vezme veľmi vážne svoje povinnosti sledovať ako vnútroštátne orgány zavádzajú súčasné právne predpisy týkajúce sa sankcií. V skutočnosti pri zbieraní informácií potrebných na vytvorenie tejto správy nám niekoľko členských štátov nebolo veľmi nápomocných pri poskytovaní informácií o tom, ako v ich spoločnostiach tento systém funguje, ale nakoniec sme dokázali získať dostatočné odpovede. Pozorné sledovanie, ako tento systém funguje a či je možné ho v budúcnosti vylepšiť, je dôležitou úlohou a ja som presvedčený, Komisia sa tejto úlohy v nasledujúcich mesiacoch a rokoch ujme so všetkou vážnosťou."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi se zahvalil komisarki in svojim kolegom za zelo zanimive in prodorne pripombe na to poročilo. Trdno verjamem, da je najbolj zavarovan potrošnik tisti, ki je najbolj informiran o svojih pravicah in lahko te pravice brani na podlagi dobljenih informacij. Mi kot zakonodajalci moramo poskrbeti, da potrošniki dobijo informacije in da se lahko svobodno odločajo, ali se bodo zaščitili pred nekaterimi tveganji ali ne in se jim pri tem ne vsiljuje enotna raven za vse. Gospa Wallis, Andreas Schwab in gospod Burke so načeli izredno pomembne točke, ki presegajo zelo omejen obseg tega poročila. Zelo sem srečen, da je komisarka Kuneva povedala, da si bo Komisija prizadevala za nadaljnjo študijo številnih vprašanj, ki so bila načeta v tem parlamentu. Prepričan sem, da bo Parlament zelo podrobno pregledal študijo, ki jo bo pripravila Komisija, se vrnil in natančno pogledal vprašanja, ki jih je odprl gospod Burke, ki popolnoma držijo in se o njih vedno več razpravlja v številnih državah članicah, tudi v moji. Gospa Schwab je postavila vprašanje enotnega pristopa do škod, kar je zelo tehtno vprašanje za vse nas. Upam, da bo Komisija v študiji obravnavala tudi to vprašanje. Dovolite, da rečem par stvari tudi o tem, kar bo sledilo temu poročilu. Upam, da bo Komisija zelo resno vzela svojo odgovornost, da mora spremljati nacionalne oblasti pri izvajanju obstoječih kazenskih določb. Ko smo zbirali informacije, da bi sestavili to poročilo, nekaj držav članic pravzaprav ni bilo preveč pripravljenih, da bi zagotovile informacije o tem, kako deluje sistem v njihovi družbi, vendar nam je na koncu uspelo dobiti ustrezen odgovor. Pazljiva preučitev, kako deluje sistem in kako ga je v prihodnje mogoče izboljšati, je pomembna naloga in prepričan sem, da bo Komisija vzela to zelo resno v mesecih in letih, ki prihajajo."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten och mina kolleger för deras väldigt intressanta och insiktsfulla kommentarer till detta betänkande. Jag tror fullt och fast på att den bäst skyddade konsumenten är en konsument som är välinformerad om sina rättigheter och kan försvara dessa rättigheter med utgångspunkt i den tillhandahållna informationen. Vi måste som lagstiftare se till att konsumenter får information och är fria att göra valet om huruvida de ska skaffa sig ett visst skydd mot en viss risk eller inte, snarare än att ålägga dem alla en enhetlig nivå. Diana Wallis, Andreas Schwab och Colm Burke tog upp extremt viktiga frågor som rör sig utanför detta betänkandes synnerligen begränsade räckvidd. Jag är mycket glad över att kommissionsledamot Kuneva har sagt att kommissionen kommer att göra en ytterligare undersökning av de frågor som har tagits upp i denna kammare. Jag är övertygad om att parlamentet kommer att titta noga på den undersökning som kommissionen tar fram, just för att gå tillbaka till och titta på de frågor som Colm Burke har tagit upp, som är helt välgrundade och ett växande diskussionsämne i många medlemsstater, inklusive min egen. Andreas Schwab tog upp frågan om ett enhetligt tillvägagångssätt med skadestånd, vilket är en mycket relevant fråga för oss alla. Jag hoppas att kommissionens undersökning kommer att behandla denna fråga. Låt mig även säga något om uppföljningen av detta betänkande. Jag hoppas att kommissionen kommer att ta mycket allvarligt på sitt ansvar för att övervaka nationella myndigheters genomförande av befintliga straffbestämmelser. När vi samlade information i syfte att sammanställa betänkandet var faktiskt ett litet antal medlemstater inte särskilt tillmötesgående med att tillhandahålla information om hur systemet fungerar i deras samhällen, men vi lyckades få ett adekvat svar i slutändan. Att noggrant undersöka hur systemet fungerar och hur det kan förbättras i framtiden är en viktig uppgift som jag är säker på att kommissionen kommer att ta mycket allvarligt på kommande månader och år."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nickolay Mladenov,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph