Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-207"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.22.1-207"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, all the honourable Members’ remarks have been very well presented and very wise. I would like to stress that the decision to translate only parts of the academic text is a political one. That is because the areas which are not useful for the purposes of the CFR will not be translated. I am sorry to repeat myself, but it is very important to stress that the CFR will be a toolbox by nature, and Parliament will be fully involved in the decision on which parts of the text are to be translated. I would also like to inform you of the meetings tabled by the French presidency, which has scheduled two meetings of the Civil Law Committee for 5 September and 3 November, in order to discuss selection of the chapters of the draft academic CFR for the future Commission CFR. As you can see, nothing is set in stone. Both Parliament and the Commission can fully participate and do the job together. The outcome of these discussions should be adopted as JHA Council conclusions in December 2008. That gives us sufficient certainty that the process is truly inclusive of all the interested parties. With reference to Mrs van den Burg’s remark, I would like to assure you that the consultation process will be broad and inclusive. I have received feedback from the academics, who have announced that they will translate their draft, which means that there will definitely be French, German and English versions. This guarantees, besides the efforts of the Commission, that the project will certainly be available in those three languages. The Commission has a clear interest in working together with Parliament, which has been so supportive of this project, and with the Council, to ensure proper scope, with translated versions of the already-completed academic part of the project."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, všechny poznámky ctihodných poslanců byly velmi dobře předneseny a byly velmi moudré. Ráda bych zdůraznila, že rozhodnutí přeložit pouze části akademického textu, je rozhodnutím politickým. A to z toho důvodu, aby nebyly překládány části, které nejsou pro účely SRR užitečné. Omlouvám se, že se opakuji, ale je velmi důležité zdůraznit, že ze své povahy bude SRR nástrojem a že se Parlament bude plně účastnit rozhodování, které části textu mají být přeloženy. Ráda bych vás informovala o schůzích, které navrhlo francouzské předsednictví, jež naplánovalo dvě schůze výboru pro občanské právo na 5. září a 3. listopad, aby prodiskutoval výběr kapitol z akademického návrhu SRR pro budoucí SRR Komise. Jak sami vidíte, nic není neměnné. Parlament i Komise se mohou plně zapojit a spolupracovat. Výsledky těchto diskusí by měly být v prosinci 2008 přijaty jako závěry Rady SVV. To nám dává dostatečnou jistotu, že je proces skutečně otevřen všem zúčastněným stranám. S odkazem na poznámku paní van den Burghové bych vás ráda ujistila, že konzultační proces bude široce zaměřený a otevřený všem. Obdržela jsem zpětnou vazbu od akademických odborníků, kteří sdělují, že svůj návrh přeloží, což znamená, že budou nakonec existovat znění francouzské, německé a anglické. To kromě úsilí Komise zajistí, že projekt bude určitě k dispozici v těchto třech jazycích. Komise má zcela jistě zájem na spolupráci s Parlamentem, která tento projekt velmi podporuje, a s Radou, čímž se zajistí správný rozsah a přeložená znění již dokončených odborných částí projektu."@cs1
"Hr. formand! De ærede medlemmers bemærkninger har alle været meget fint fremlagt og meget forstandige. Jeg vil gerne understrege, at beslutningen om kun at oversætte dele af den akademiske tekst er af politisk karakter. Det skyldes, at de områder, der ikke tjener FR’s formål, ikke vil blive oversat. Jeg er ked af at gentage mig selv, men det er meget vigtigt at understrege, at FR ifølge sin natur vil være en værktøjskasse, og Parlamentet vil blive inddraget i fuldt omfang i beslutningen om, hvilke dele af teksten der skal oversættes. Jeg vil også gerne informere Dem om de møder, der er foreslået af det franske formandskab, som har planlagt to møder i Udvalget for Civilretlige Spørgsmål den 5. september og 3. november til drøftelse af, hvilke kapitler i det akademiske FR-udkast der skal udvælges til Kommissionens kommende FR. Som De ser, er der ikke noget, der ikke står til at ændre. Både Parlamentet og Kommissionen kan deltage i fuldt omfang og udføre opgaven sammen. Resultatet af disse drøftelser bør godkendes i form af afgørelser i RIA-Rådet i december 2008. Det giver os tilstrækkelig vished for, at processen virkelig omfatter alle interesserede parter. Med henvisning til fru van den Burgs bemærkning vil jeg gerne forsikre Dem om, at høringsprocessen vil blive bred og vidtfavnende. Jeg har modtaget en tilbagemelding fra akademikerne, som har meddelt, at de vil oversætte deres udkast, hvilket betyder, at der afgjort vil blive tale om en fransk, en tysk og en engelsk version. Det betyder, at foruden Kommissionens bestræbelser vil projektet i hvert fald være tilgængeligt på disse tre sprog. Kommissionen er klart interesseret i at samarbejde med Parlamentet, som i den grad har bakket op om dette projekt, og med Rådet for at sikre en behørig rækkevidde, med oversatte versioner af den allerede færdiggjorte, akademiske del af projektet."@da2
". Herr Präsident! Die Damen und Herren Abgeordneten haben allesamt sehr gute und vernünftige Anmerkungen vorgebracht. Ich möchte betonen, dass die Entscheidung, nur Teile des akademischen Textes übersetzen zu lassen, eine politische ist. Passagen, die den Zwecken des GRR nicht nützen, werden nicht übersetzt. Es tut mir Leid, dass ich mich wiederhole, aber es muss unbedingt betont werden, dass der GRR eine Toolbox-Funktion hat und das Parlament voll und ganz an den Entscheidungen darüber beteiligt wird, welche Textteile übersetzt werden sollen. Ich möchte Sie außerdem über die Treffen informieren, die von der französischen Ratspräsidentschaft vorgesehen sind. Für den 5. September und 3. November sind zwei Zusammenkünfte des Zivilrechtsausschusses geplant, um die Auswahl der Kapitel des akademischen Entwurfs des GRR für den künftigen GRR der Kommission zu besprechen. Wie Sie sehen, steht nichts unumstößlich fest. Das Parlament und auch die Kommission können umfassend mitwirken und die Aufgabe gemeinsam erfüllen. Die Ergebnisse dieser Diskussionen sollten als Schlussfolgerungen des Rats „Justiz und Inneres“ im Dezember 2008 angenommen werden. Damit ist ausreichend gewährleistet, dass wirklich alle interessierten Parteien in den Prozess einbezogen werden. Im Hinblick auf die Bemerkung von Frau van den Burg möchte ich versichern, dass der Beratungsprozess weit reichend und umfassend sein wird. Von den Wissenschaftlern habe ich die Information erhalten, dass sie ihren Entwurf übersetzen werden. Das bedeutet also, es wird definitiv eine französische, eine deutsche und eine englische Fassung geben. So ist sichergestellt, dass das Projekt neben den Bemühungen der Kommission mit Sicherheit in diesen drei Sprachen vorliegen wird. Die Kommission hat ein klares Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Parlament, das unser Projekt sehr unterstützt hat, sowie mit dem Rat, um zu gewährleisten, dass der Umfang angemessen ist und übersetzte Versionen des bereits fertig gestellten akademischen Teils des Projekts vorliegen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, τα σχόλια όλων των αξιότιμων βουλευτών παρουσιάστηκαν με θαυμάσιο τρόπο και χαρακτηρίζονται από μεγάλη σύνεση. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η απόφαση να μεταφραστούν τμήματα μόνον του επιστημονικού κειμένου είναι πολιτική. Τούτο συμβαίνει επειδή οι τομείς που δεν είναι χρήσιμοι για τους σκοπούς του ΚΠΑ δεν θα μεταφραστούν. Λυπούμαι που πρέπει να επαναλάβω την ίδια δήλωση, όμως είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το ΚΠΑ θα αποτελεί εκ των πραγμάτων εργαλειοθήκη, ενώ το Κοινοβούλιο θα μετέχει πλήρως στην απόφαση σχετικά με το ποια τμήματα του κειμένου θα μεταφραστούν. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για τις συνεδριάσεις που έχει προτείνει η γαλλική Προεδρία, η οποία έχει προγραμματίσει δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής θεμάτων Αστικού Δικαίου, στις 5 Σεπτεμβρίου και στις 3 Νοεμβρίου, προκειμένου να συζητηθεί η επιλογή των κεφαλαίων του επιστημονικού σχεδίου του ΚΠΑ για το μελλοντικό ΚΠΑ της Επιτροπής. Όπως αντιλαμβάνεστε, τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως δεδομένο. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως και να εργαστούν από κοινού στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών αναμένεται να υιοθετηθούν ως συμπεράσματα του Συμβουλίου ΔΕΥ τον Δεκέμβριο του 2008. Αυτό μας προσφέρει ικανοποιητική βεβαιότητα ότι στη διαδικασία θα μετέχουν πραγματικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Όσον αφορά το σχόλιο της κ. van den Burg, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η διαδικασία διαβουλεύσεων θα είναι εκτεταμένη και περιεκτική. Έχω λάβει ανατροφοδότηση από τους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει ότι θα μεταφράσουν το σχέδιό τους, πράγμα που σημαίνει ότι το κείμενο θα υπάρχει στη γαλλική, τη γερμανική και την αγγλική γλώσσα. Αυτό εγγυάται, πέρα από τις προσπάθειες της Επιτροπής, ότι το πρόγραμμα θα είναι σίγουρα διαθέσιμο σε αυτές τις τρεις γλώσσες. Είναι προς το συμφέρον της Επιτροπής να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο, το οποίο ενθαρρύνει πολύ έντονα αυτό το πρόγραμμα, αλλά και με το Συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία εμβέλεια, με μεταφρασμένες εκδόσεις του επιστημονικού μέρους του προγράμματος που έχει ήδη ολοκληρωθεί."@el10
"Señor Presidente, todas las observaciones de sus Señorías han sido muy juiciosas y han estado muy bien presentadas. Me gustaría destacar que la decisión de traducir sólo algunas partes del texto académico es una decisión política. Lo es porque no se traducirán las áreas que no sean útiles para los fines del MCR. Siento repetirme, pero es muy importante subrayar que el MCR será una «caja de herramientas» por naturaleza, y el Parlamento participará plenamente en la decisión sobre qué partes del documento se deberán traducir. También quisiera informarles de las reuniones programadas por la Presidencia francesa, que ha previsto dos reuniones del Comité de Derecho Civil para el 5 de septiembre y el 3 de noviembre, con el fin de examinar la selección de los capítulos del proyecto de MCR académico para el futuro MCR de la Comisión. Como pueden ver, nada está grabado en piedra. Tanto el Parlamento como la Comisión pueden participar plenamente y hacer el trabajo juntos. El resultado de estos debates debería aprobarse en forma de conclusiones del Consejo JAI en diciembre de 2008. Esto nos ofrece una seguridad suficiente de que el proceso incluye verdaderamente a todas las partes interesadas. Con respecto a la observación de la señora van den Burg, le aseguro que el proceso de consulta será amplio e incluyente. He recibido comentarios de los medios académicos, que han anunciado que traducirán su proyecto, lo cual significa que definitivamente habrá versiones en francés, alemán e inglés. Esto, junto a los esfuerzos de la Comisión, garantiza que el proyecto estará seguro disponible en esas tres lenguas. La Comisión tiene un claro interés en trabajar junto con el Parlamento, que tanto ha apoyado este proyecto, y con el Consejo, para que haya un alcance adecuado, con versiones traducidas de la parte académica ya ultimada del proyecto."@es21
"Härra juhataja, kõik auväärsete parlamendiliikmete märkused olid väga hästi esitatud ja väga targad. Tahaksin rõhutada, et otsus tõlkida ainult osa teadustekstist on poliitiline. Seda sellepärast, et osi, mis ei ole lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku koostamiseks vajalikud, ei tõlgita. Vabandust, et ma iseennast kordan, kuid on väga oluline rõhutada, et lepinguõiguse ühtsest tugiraamistikust tuleb olemuselt vahendite kogum ning parlament kaasatakse täielikult otsustamisse, millised teksti osad tuleb tõlkida. Tahaksin teile teatada ka eesistujariik Prantsusmaa ettepaneku koosolekute kohta, mille kohaselt on planeeritud kaks tsiviilõiguskomisjoni koosolekut 5. septembriks ja 3. novembriks, et arutada teadusliku ühtse tugiraamistiku eelnõu peatükkide valimist tulevase komisjoni ühtse tugiraamistiku jaoks. Nagu te näete, ei ole midagi kivisse raiutud. Nii parlament kui ka komisjon saavad mõlemad täiel määral osaleda ja koos töötada. Nende arutelude tulemus tuleks vastu võtta justiits- ja siseministrite nõukogu järeldustena 2008. aasta detsembris. See annab meile piisava kindluse, et protsess kõiki huvitatud osapooli tõepoolest hõlmab. Viidates proua van den Burgi märkusele, tahaksin teile kinnitada, et konsulteerimisprotsess tuleb laiaulatuslik ja kaasav. Olen saanud tagasisidet teadlastelt, kes teatasid, et kavatsevad oma eelnõu ära tõlkida, mis tähendab, et meil saab kindlasti olema prantsus-, saksa- ja ingliskeelne versioon. See tagab lisaks komisjoni jõupingutustele, et projekt on kindlasti kättesaadav neis kolmes keeles. Komisjonil on selge huvi teha koostööd parlamendiga, kes on olnud selle projekti osas nii toetav, ja nõukoguga, et tagada nõuetekohane reguleerimisala, kasutades projekti juba lõpetatud teaduslike osade tõlgitud versioone."@et5
"Arvoisa puhemies, kaikki parlamentin jäsenten huomautukset ovat erinomaisesti esitettyjä ja erittäin viisaita. Haluaisin korostaa, että päätös vain tiettyjen akateemisen tekstin osien kääntämisestä on poliittinen, sillä yhteisen viitekehyksen kannalta hyödyttömät osat jätetään kääntämättä. Minusta on ikävää toistaa itseäni, mutta on todella syytä korostaa, että yhteinen viitekehys on luonteeltaan opas, ja parlamentti on täysimääräisesti mukana päättämässä, mitkä tekstin osat käännetään. Haluaisin myös tiedottaa teille puheenjohtajavaltio Ranskan suunnittelemista kokouksista, joista kaksi on yksityisoikeuskomitean kokouksia, jotka pidetään 5. syyskuuta ja 3. marraskuuta ja joissa keskustellaan yhteisen viitekehyksen akateemisen luonnoksen osien valinnasta tulevaa komission yhteistä viitekehystä varten. Kuten huomaatte, lopullisia päätöksiä ei vielä ole tehty. Parlamentti ja komissio voivat osallistua täysimääräisesti ja tehdä työn yhdessä. Näiden keskustelujen tulokset hyväksytään todennäköisesti oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmissä joulukuussa 2008. Se riittää varmistamaan, että prosessiin osallistuvat todella kaikki osapuolet, joita asia koskee. Ieke van den Burgin huomautuksesta haluaisin todeta, että kuulemisprosessi on varmasti laaja ja kattava. Olen saanut palautteita akateemisilta asiantuntijoilta, jotka ovat kertoneet käännättävänsä luonnoksensa, mikä tarkoittaa sitä, että toisinnot saadaan todellakin ranskaksi, englanniksi ja saksaksi. Tämä takaa sen, että komission toimien lisäksi hanke on saatavilla näillä kolmella kielellä. Komissio haluaa todellakin olla yhteistyössä parlamentin kanssa, sillä parlamentti on tukenut tätä hanketta, ja neuvoston kanssa varmistaakseen asianmukaisen soveltamisalan hankkeen jo päätökseen saadun akateemisen osan käännetyin toisinnoin."@fi7
"M. le Président, toutes les remarques des députés ont été très bien présentées et sont très pertinentes. Je souhaiterais attirer l’attention sur le fait que la décision de ne traduire que des parties du texte académique est une décision politique. La cause en est que les portions inutiles aux fins du CCR ne seront pas traduites. Je suis désolée de me répéter, mais il est très important de souligner que le CCR ne sera qu'une boîte à outils par nature, et le Parlement ne sera pas totalement impliqué dans la décision de traduire telle ou telle partie du texte. J’aimerais également vous informer des réunions prévues par la présidence française, qui a planifié deux réunions de la commission des affaires civiles pour le 5 septembre et le 3 novembre afin de discuter de la sélection des chapitres du projet académique du CCR pour la future CCR de la Commission. Comme vous pouvez le voir, rien n’est encore gravé dans la pierre. Le Parlement et la Commission peuvent totalement participer et faire leur travail ensemble. Le résultat de ces discussions devrait être adopté en tant que conclusions du Conseil Justice et affaires intérieures en décembre 2008. Cela nous assure suffisamment que la procédure inclut réellement toutes les parties intéressées. En référence à la remarque de Mme van de Burg, je souhaite vous assurer que le processus de consultation sera large et inclusif. J’ai reçu un retour des théoriciens qui ont annoncé qu’ils traduiraient leur projet, ce qui signifie qu’il y aura bien des versions françaises, allemandes et anglaises. Ceci garantit, en plus des efforts de la Commission, que ce projet sera certainement disponible dans ces trois langues. La Commission a un réel intérêt à travailler avec le Parlement qui a si bien soutenu ce projet, ainsi qu’avec le Conseil, afin de s’assurer une vraie portée grâce aux versions traduites de la partie académique déjà terminée de ce projet."@fr8
"Tisztelt elnök úr, minden tisztelt képviselő nagyon helyénvaló és nagyon bölcs megjegyzéseket tett. Hangsúlyozni szeretném, hogy politikai döntés az akadémikus szöveg csak néhány részének a lefordítása. Ez azért van, mert nem lesznek lefordítva azok a területek, amelyek nem relevánsak a közös referenciakeret céljait tekintve. Elnézést, hogy ismétlem önmagam, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a közös referenciakeret természeténél fogva egy „szerszámosláda” lesz, és a Parlament teljes mértékben be lesz vonva annak az eldöntésébe, hogy a szöveg melyik részeit kell lefordítani. Továbbá tájékoztatni szeretném Önöket a francia elnökség által javasolt ülésekről: az elnökség az Állampolgári Jogi Bizottság két ülését szeptember 5-ére és november 3-ára ütemezte be annak érdekében, hogy sorra kerüljön az elméleti közös referenciakeret- tervezetből a jövőbeli Bizottsági közös referenciakeretbe kiválasztandó fejezetek megtárgyalása. Amint láthatják, semmi sincs kőbe vésve. A Parlament és a Bizottság egyaránt teljes mértékben részt vehet és közösen végezhetik el a munkát. Ezeknek a tárgyalásoknak az eredményét a Bel- és Igazságügyi Tanács következtetéseiként kellene elfogadni 2008 decemberében. Ez elegendő biztosítékot nyújt számunkra ahhoz, hogy a folyamatban ténylegesen részt vesz minden érdekelt fél. Utalva van den Burg asszony megjegyzésére, biztosítani szeretném Önöket afelől, hogy a konzultációs folyamat széles körű és befogadó lesz. Kaptam már visszajelzéseket az elméleti szereplőktől, akik elmondták, hogy le fogják fordítani a tervezetüket, ami azt jelenti, hogy a szöveg mindenféleképpen rendelkezésre fog állni franciául, németül és angolul. Ennek köszönhetően – a Bizottság erőfeszítésein túl – garantált, hogy ezen a három nyelven hozzáférhető lesz a projekt. Nyilvánvaló, hogy a Bizottságnak érdekében áll a projekt támogatásáról már tanúbizonyságot tett Parlamenttel, illetve a Tanáccsal együtt dolgozni annak érdekében, hogy a projekt már elkészült akadémikus részének a lefordított változataival biztosítva legyen a megfelelő lefedettség/munkaanyag."@hu11
". Signor Presidente, tutti i commenti dei deputati sono stati presentati in maniera appropriata e accorta. Vorrei sottolineare che la decisione di tradurre soltanto porzioni del testo accademico è politica. Ciò perché gli ambiti che non sono utili ai fini del QCR non saranno tradotti. Mi spiace ripetermi, ma è molto importante porre l’accento sul fatto che il QCR sarà per natura un contenitore, e il Parlamento sarà pienamente coinvolto nella decisione su quali parti del testo tradurre. Vorrei altresì informarvi che le riunioni proposte dalla Presidenza francese, che ha fissato due incontri del comitato per le questioni di diritto civile il 5 settembre e il 3 novembre, al fine di discutere la selezione dei capitoli del progetto accademico di QCR per il futuro QCR della Commissione. Come potete notare, nulla è scolpito nella pietra. Il Parlamento e la Commissione possono partecipare pienamente e collaborare. L’esito di tali discussioni dovrebbe essere adottato nel dicembre 2008 in quanto conclusioni del Consiglio GAI. Tale aspetto ci fornisce certezza sufficiente che il processo includa veramente tutte le parti interessate. In riferimento all’osservazione dell’onorevole van den Burg, vorrei assicurarvi che il processo di consultazione sarà ampio e inclusivo. Ho ricevuto un riscontro da parte dei professori, che hanno annunciato che tradurranno il loro progetto, il che significa che finalmente saranno disponibili versioni francesi, tedesche e inglesi. Ciò garantisce, oltre agli sforzi della Commissione, che il progetto sarà di certo accessibile in queste tre lingue. La Commissione mostra un chiaro interesse nel lavorare insieme al Parlamento, che ha sostenuto molto questo progetto, e al Consiglio, al fine di assicurare un ambito adeguato, dotato di versioni tradotte della porzione accademica già completata del progetto."@it12,12
"Gerb. pirmininke, visų gerbiamųjų Parlamento narių išsakytos pastabos buvo labai gerai pateiktos ir labai protingos. Aš norėčiau pabrėžti, kad sprendimas išversti tik kai kurias specialistų parengto teksto dalis yra politinis sprendimas. Buvo nutarta neversti tų vietų, kurios nėra aktualios Komisijos BSTPS dokumentui. Atleiskite, kad kartojuosi, bet labai svarbu pabrėžti, kad BSTPS pagal savo pobūdį bus naudojamas kaip įrankių rinkinys ir Parlamentas bus visiškai įtrauktas priimant sprendimą dėl to, kurios teksto dalys turi būti išverstos. Aš taip pat norėčiau pranešti jums apie susitikimus, kuriuos surengti pasiūlė pirmininkaujanti Prancūzija, numačiusi du Civilinės teisės komiteto susitikimus, vyksiančius rugsėjo 5 d. ir lapkričio 3 d., kurių metu ketinama aptarti, kurios specialistų parengto projekto dalys turėtų būti įtrauktos į būsimąjį Komisijos BSTPS dokumentą. Kaip matote, procesas vyksta. Tiek Parlamentas, tiek ir Komisija turi visas galimybes dalyvauti šiame procese ir dirbti išvien. Šių diskusijų rezultatas bus priimtas Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvadų pavidalu 2008 m. gruodžio mėn. Tai duoda mums pakankamą garantiją, kad procesas bus iš tikrųjų visa apimantis ir jame galės dalyvauti visos suinteresuotosios šalys. Atsakydama į Parlamento narės Ieke van den Burg pastabą, norėčiau patikinti jus, kad konsultacijų procesas bus platus ir visa apimantis. Aš kreipiausi į projektą parengusius specialistus ir jie pareiškė, kad išvers savo projektą, vadinasi, iš tikrųjų turėsime jį prancūzų, vokiečių ir anglų kalbomis. Jau tai, neskaitant pačios Komisijos pastangų, užtikrina, kad turėsime šį projektą minėtomis trimis kalbomis. Komisija yra neabejotinai suinteresuota dirbti kartu su Parlamentu, kuris išreiškė tokią didelę paramą šiam projektui, ir su Taryba, kad būtų užtikrinta tinkama projekto, į kurį įeis išverstos jau parengtos specialistų dalies versijos, apimtis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Visu godājamo deputātu piezīmes ir bijušas ļoti labi pasniegtas un ļoti gudras. Es vēlētos uzsvērt to, ka lēmums iztulkot tikai šā akadēmiskā teksta daļas ir politisks lēmums. Tas ir tāpēc, lai netiktu tulkotas tās daļas, kuras nav derīgas KM sagatavošanas nolūkiem. Man žēl, ka jāatkārto tas, ko teicu iepriekš, bet ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka KM pēc savas būtības būs instrumentu pakete, un Parlaments būs pilnībā iesaistīts lēmumā par to, kuras šā teksta daļas ir jāiztulko. Es vēlētos jūs arī informēt par sanāksmēm, kuras ierosinājusi Francijas prezidentūra, kas ir ieplānojusi divas Civiltiesību komitejas sanāksmes 5. septembrī un 3. novembrī, lai apspriestu akadēmiskā KM projekta nodaļu atlasi Komisijas kopējam modelim nākotnē. Kā jūs varat redzēt, nekas nav akmenī cirsts. Gan Parlaments, gan Komisija var pilnībā piedalīties un kopīgi veikt šo darbu. Šo diskusiju iznākums ir jāpieņem kā Tieslietu un iekšlietu padomes secinājumi 2008. gada decembrī. Tas mums sniedz pietiekamu pārliecību par to, ka šis process ir patiešām tāds, kas iekļauj visas ieinteresētās puses. Atsaucoties uz kundzes piezīmi, es vēlētos jums apliecināt, ka konsultāciju process būs plašs un iekļaujošs. Es esmu saņēmusi atbildi no akadēmiķiem, kuri ir paziņojuši, ka viņi iztulkos savu projektu, kas nozīmē to, ka noteikti būs franču, vācu un angļu valodas versijas. Tas papildus Komisijas centieniem nodrošina, ka šis projekts noteikti būs pieejams šajās trīs valodās. Komisija noteikti ir ieinteresēta strādāt kopā ar Parlamentu, kurš ir bijis tik atbalstošs attiecībā uz šo projektu, un ar Padomi, lai nodrošinātu atbilstošu darbības jomu ar šā projekta jau pabeigto akadēmisko daļu iztulkotajām versijām."@lv13
"Mr President, all the honourable Members’ remarks have been very well presented and very wise. I would like to stress that the decision to translate only parts of the academic text is a political one. That is because the areas which are not useful for the purposes of the CFR will not be translated. I am sorry to repeat myself, but it is very important to stress that the CFR will be a toolbox by nature, and Parliament will be fully involved in the decision on which parts of the text are to be translated. I would also like to inform you of the meetings tabled by the French presidency, which has scheduled two meetings of the Civil Law Committee for 5 September and 3 November, in order to discuss selection of the chapters of the draft academic CFR for the future Commission CFR. As you can see, nothing is set in stone. Both Parliament and the Commission can fully participate and do the job together. The outcome of these discussions should be adopted as JHA Council conclusions in December 2008. That gives us sufficient certainty that the process is truly inclusive of all the interested parties. With reference to Mrs van den Burg’s remark, I would like to assure you that the consultation process will be broad and inclusive. I have received feedback from the academics, who have announced that they will translate their draft, which means that there will definitely be French, German and English versions. This guarantees, besides the efforts of the Commission, that the project will certainly be available in those three languages. The Commission has a clear interest in working together with Parliament, which has been so supportive of this project, and with the Council, to ensure proper scope, with translated versions of the already-completed academic part of the project."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, alle opmerkingen van de geachte afgevaardigden zijn zeer goed en oordeelkundig naar voren gebracht. Ik wil benadrukken dat het een politiek besluit is om slechts delen van de academisch tekst te vertalen. Dat wil zeggen dat gebieden die niet nuttig zijn voor de doeleinden van het gemeenschappelijk referentiekader niet zullen worden vertaald. Het spijt me dat ik in herhaling val, maar het is erg belangrijk om te benadrukken dat het gemeenschappelijk referentiekader vanwege zijn aard een instrumentarium is. Het Parlement zal volledig worden betrokken in de beslissing over de vraag welke delen van de tekst zullen worden vertaald. Ik wil u ook informeren over de bijeenkomsten die door het Franse voorzitterschap zijn geëntameerd. Het gaat om twee bijeenkomsten van de Commissie burgerlijk recht op 5 september en 3 november waarin de selectie van de hoofdstukken van het academisch ontwerp voor een gemeenschappelijk referentiekader worden besproken ten behoeve van de toekomstige Commissie CFR. Zoals u ziet, ligt er nog niets definitief vast. Parlement en Commissie kunnen volledig deelnemen en samen het werk doen. Het resultaat van deze besprekingen moeten worden aangenomen als conclusies van de Raad justitie en binnenlandse zaken in december 2008. Dat geeft ons voldoende zekerheid dat er sprake is van een brede procedure die alle belanghebbende partijen omvat. Wat betreft de opmerking van mevrouw Van den Burg, ik wil u graag verzekeren dat de raadplegingsprocedure breed en veelomvattend zal zijn. Ik heb terugkoppeling gehad van de academici. Zij hebben aangekondigd dat ze hun ontwerp zullen vertalen. Dat betekent dat er in ieder geval Franse, Duitse en Engels versies zullen zijn. Afgezien van de inspanningen van de Commissie garandeert dit dat het project zeker in deze drie talen beschikbaar zal zijn. De Commissie heeft duidelijk belang in samenwerking met het Parlement, dat dit project zozeer ondersteunt, en met de Raad voor een passende reikwijdte met vertaalde versies van het reeds voltooide academische deel van het project."@nl3
"Panie przewodniczący! Uwagi wszystkich szanownych posłów i posłanek zostały bardzo dobrze przedstawione i są one bardzo mądre. Chciałabym podkreślić, że decyzja o przetłumaczeniu tylko części tekstu naukowego jest decyzją polityczną. Jest tak dlatego, że działy niepotrzebne dla CFR-ów nie będą tłumaczone. Przepraszam, że się powtarzam, ale trzeba podkreślić, że CFR-y z natury rzeczy będą zestawem narzędzi, a Parlament będzie całkowicie zaangażowany w podjęcie decyzji, które części tekstu będą miały zostać przetłumaczone. Chciałabym także poinformować państwa o spotkaniach zaproponowanych przez prezydencję francuską, która zaplanowała dwa spotkania Komisji Prawa Cywilnego na 5 października i 3 listopada, aby przedyskutować wybór rozdziałów naukowego projektu CFR-ów do przyszłych CFR-ów Komisji. Jak państwo widzą, nic jest jeszcze przesądzone. Zarówno Parlament, jak i Komisja mogą w pełni uczestniczyć w pracach i przeprowadzać je wspólnie. Wyniki tych dyskusji powinny zostać przyjęte w grudniu 2008 r. jako wnioski z Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Daje nam to wystarczającą pewność, że proces ten będzie naprawdę całościowy i obejmie wszystkie zainteresowane strony. Odnosząc się do uwagi pani poseł van den Burg, chciałabym zapewnić państwa, że proces konsultacyjny będzie szeroki i całościowy. Otrzymałam opinie od naukowców, którzy ogłosili, ze przetłumaczą swój projekt, co oznacza, że na pewno będzie francuska, niemiecka i angielska wersja językowa. Gwarantuje to, niezależnie od wysiłków Komisji, że projekt na pewno będzie dostępny w tych trzech językach. Komisja ma wyraźny interes we współpracy z Parlamentem, który tak bardzo poświęcił się temu projektowi, a także z Radą, aby zagwarantować odpowiedni jego zakres, z przetłumaczonymi wersjami językowymi już ukończonych naukowych części projektu."@pl16
"Senhor Presidente, todas as observações dos senhores deputados foram muito bem apresentadas e muito sensatas. Gostaria de sublinhar que a decisão de traduzir apenas partes do texto académico é uma decisão política. Isto porque as áreas que não são úteis para fins do QCR não serão traduzidas. Lamento repetir-me, mas é muito importante realçar que o QCR será, por natureza, uma caixa de ferramentas, e que o Parlamento estará plenamente envolvido na decisão sobre que partes do texto devem ser traduzidas. Gostaria igualmente de informá-lo sobre as reuniões apresentadas pela Presidência francesa, que agendou duas reuniões do Comité das Questões do Direito Civil para 5 de Setembro e 3 de Novembro, a fim de discutir a selecção dos capítulos do projecto de QCR, de origem académica, para a futura Comissão QCR. Como pode constatar, nada é definitivo. O Parlamento e a Comissão podem participar plenamente e trabalhar em conjunto. O resultado destas discussões deve ser adoptado como conclusões do Conselho JAI em Dezembro de 2008. Isso dá-nos a segurança suficiente de que o processo inclui verdadeiramente todas as partes interessadas. Quanto à observação da senhora deputada van den Burg, gostaria de lhe garantir que o processo de consulta será amplo e inclusivo. Obtive resposta dos académicos, que anunciaram que irão traduzir o seu projecto, o que significa que haverá, indiscutivelmente, versões em francês, alemão e inglês. Isto garante, além dos esforços da Comissão, que o projecto seguramente estará disponível nessas três línguas. A Comissão está manifestamente interessada em trabalhar em conjunto com o Parlamento, que tanto tem apoiado este projecto, e com o Conselho, no sentido de garantir o âmbito adequado, com versões traduzidas da parte académica do projecto já concluída."@pt17
"Mr President, all the honourable Members’ remarks have been very well presented and very wise. I would like to stress that the decision to translate only parts of the academic text is a political one. That is because the areas which are not useful for the purposes of the CFR will not be translated. I am sorry to repeat myself, but it is very important to stress that the CFR will be a toolbox by nature, and Parliament will be fully involved in the decision on which parts of the text are to be translated. I would also like to inform you of the meetings tabled by the French presidency, which has scheduled two meetings of the Civil Law Committee for 5 September and 3 November, in order to discuss selection of the chapters of the draft academic CFR for the future Commission CFR. As you can see, nothing is set in stone. Both Parliament and the Commission can fully participate and do the job together. The outcome of these discussions should be adopted as JHA Council conclusions in December 2008. That gives us sufficient certainty that the process is truly inclusive of all the interested parties. With reference to Mrs van den Burg’s remark, I would like to assure you that the consultation process will be broad and inclusive. I have received feedback from the academics, who have announced that they will translate their draft, which means that there will definitely be French, German and English versions. This guarantees, besides the efforts of the Commission, that the project will certainly be available in those three languages. The Commission has a clear interest in working together with Parliament, which has been so supportive of this project, and with the Council, to ensure proper scope, with translated versions of the already-completed academic part of the project."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, poznámky všetkých ctených poslancov boli výborne predložené a veľmi múdre. Chcela by som zdôrazniť, že rozhodnutie preložiť len niektoré časti akademického textu je politickým rozhodnutím. Je to tak preto, lebo oblasti, ktoré nie sú užitočné na účely spoločného referenčného rámca nebudú preložené. Nerada sa opakujem, ale je veľmi dôležité zdôrazniť, že spoločný referenčný rámec sa stane prirodzeným súborom nástrojov a Parlament bude v plnej miere zapojený do rozhodnutia, ktoré časti textu sa majú preložiť. Rada by som vás informovala o stretnutiach, ktoré navrhlo francúzske predsedníctvo, ktoré naplánovalo dve stretnutia Výboru pre občianskoprávne veci na 5. septembra a 3. novembra s cieľom zvážiť výber kapitol akademického návrhu spoločného referenčného rámca pre budúci spoločný referenčný rámec Komisie. Ako vidíte, nič nie je vytesané do skaly. Aj Parlament, aj Komisia sa môžu v plnej miere zúčastniť a na úlohe spolupracovať. Záver týchto diskusií by sa mal prijať ako závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v decembri 2008. To nám poskytujú dostatočnú istotu, že proces je skutočne prístupný pre všetky zaujaté strany. S odkazom k poznámke pani van den Burgovej by som vás chcel uistiť, že konzultačný proces bude široký a prístupný pre všetkých. Získala som reakciu akademikov, ktorí vyhlásili, že svoj návrh preložia, čo znamená, že bude určite vo francúzštine, nemčine a v angličtine. To okrem úsilia Komisie zaručí, že projektu bude určite prístupný v týchto troch jazykoch. Komisia má rozhodne záujem spolupracovať s Parlamentom, ktorý bol taký nápomocný pri tomto projekte, a s Radou, čím sa zabezpečí náležitý priestor, pri práci na preložených verziách vyhotovenej akademickej časti projektu."@sk19
"Gospod predsednik, pripombe spoštovanih poslancev so bile zelo dobro predstavljene in zelo modre. Rada bi poudarila, da je odločitev, da se prevedejo le deli akademskega besedila, politična. Zato področja, ki niso uporabna za namene CFR ne bodo prevedena. Žal mi je, da se ponavljam, vendar je zelo pomembno poudariti, da bo CFR po svoji naravi zbirka orodij in Parlament bo v celoti vključen v odločanje o tem, kateri deli besedila naj se prevedejo. Rada bi vas obvestila tudi o sestankih, ki jih predlaga francosko predsedstvo, ki je načrtovalo dva sestanka Odbora za civilno pravo, in sicer za 5. september in 3. november, da bi razpravljali o izbiri poglavij osnutka akademskega CFR za prihodnji CFT Komisije. Kot lahko vidite, ni nič zabetonirano. Oba, Parlament in Komisija, lahko v celoti sodelujeta in opravita stvari skupaj. Izid teh razprav bi bilo treba sprejeti kot sklepe Sveta PNZ v decembru 2008. To nam daje zadostno gotovost, da je proces resnično vključujoč za vse zainteresirane strani. S sklicevanjem na pripombo gospe van den Burg, bi vam rada zagotovila, da bo posvetovalni proces širok in vključujoč. Dobila sem povratne informacije od akademikov, ki so naznanili, da bodo prevedli svoj osnutek, kar pomeni, da bodo nedvomno obstajale francoska, nemška in angleška različica. To je poleg prizadevanj Komisije jamstvo, da bo projekt gotovo na voljo v teh treh jezikih. Komisija ima jasen interes za sodelovanje s Parlamentom, ki tako podpira ta projekt, in s Svetom, da bo zagotovila pravi obseg s prevedenimi različicami že dokončanega akademskega dela projekta."@sl20
"Herr talman! Synpunkterna från alla ärade ledamöter har framförts väl och varit mycket kloka. Jag vill understryka att det är ett politiskt beslut att översätta bara delar av den akademiska texten. Det beror på att de områden som inte är användbara för själva syftet med referensramen inte kommer att översättas. Jag ber om ursäkt för att jag upprepar vad jag redan sagt, men det är mycket viktigt att understryka att referensramen i sig är en verktygslåda, och att parlamentet till fullo kommer att vara delaktigt när man beslutar om vilka delar av texten som ska översättas. Jag vill också informera om de möten som det franska ordförandeskapet beslutat om. Två möten planeras för kommittén för civilrättsliga frågor, den 5 september och 3 november, i syfte att diskutera vilka kapitel i det akademiska förslaget som ska användas i kommissionens gemensamma referensram. Som ni ser är inget ristat i sten. Både parlamentet och kommissionen kan delta fullt ut och gemensamt göra jobbet. Rådet (rättsliga och inrikes frågor) bör anta resultatet av dessa diskussioner som sina slutsatser i december 2008. Det ger oss en tillräcklig försäkran om att processen verkligen omfattar alla berörda parter. För att anknyta till Ieke van den Burgs synpunkt vill jag försäkra er om att rådgivningsprocessen kommer att vara både omfattande och ingående. Jag har fått feedback från de sakkunniga akademikerna som har sagt att de kommer att översätta sina förslag, vilket innebär att det åtminstone kommer att finnas franska, tyska och engelska versioner. Förutom kommissionens insatser garanterar detta att projektet med säkerhet kommer att finnas tillgängligt på dessa tre språk. Kommissionen har ett tydligt intresse av att tillsammans med parlamentet, som har varit ett stort stöd i det här projektet, och rådet, som ser till att tillämpningsområdet är korrekt, arbeta med de översatta versionerna av den akademiska del av projektet som redan är klar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph