Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-206"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.22.1-206"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Mit großem Interesse habe ich der Diskussion gerade zugehört, und ich hatte manchmal den Eindruck, dass die verschiedenen gemeinsam organisierten Sitzungen zwischen dem Rechts- und dem Binnenmarktausschuss gar nicht stattgefunden haben. In der Tat, Frau Kollegin van den Burg, haben wir auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Ausschüsse festgestellt, dass es außerordentlich schwierig ist, das sachgerechte Interesse, das für diese wichtige rechtspolitische Weichenstellung in Europa notwendig wäre, bei den jeweiligen Veranstaltungen zu wecken. Deswegen glaube ich, dass es nicht nur eine Aufgabe der Kommission ist, sondern auch eine Aufgabe der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die beteiligten Verbände, die jeweiligen Gewerkschaften, die Arbeitnehmer und die kleineren und mittleren Unternehmen in diese Beratungen so früh wie möglich mit einzubinden. Aber ich bin auch der Auffassung – und da möchte ich den Kollegen Hans-Peter Mayer ausdrücklich darin unterstützen, auch Jacques Toubon hat es angesprochen –, dass diese frühzeitige Einbindung der verschiedenen natürlich nur dann erfolgreich gelingt, wenn die rechtlichen Grundlagen in allen Sprachen zur Verfügung stehen. Ihre Antwort hat nicht überrascht, weil sie sich darauf zurückgezogen haben, dass die vorgefertigten akademischen Dokumente eigentlich nur technische Grundlagen für die von Ihnen ausgearbeitete Weißbuchpositionierung sind. Aber bei diesem schwierigen Prozess, Frau Kommissarin, glaube ich, dass es notwendig ist, dass auch die Grundlagen übersetzt werden, auf denen Sie Ihre Weißbuchempfehlung dann machen, weil nur so eine effektive Diskussion möglich ist. Deswegen glaube ich, dass der Antrag in die richtige Richtung geht, und ich bitte Sie, Frau Kommissarin, hier entsprechend unterstützend tätig zu werden."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, sledoval jsem tuto rozpravu s velkým zájmem, ale někdy jsem měl pocit, že různá společná setkání Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro vnitřní trh vlastně nikdy nekonala. Ano, paní van den Burghová, konstatovali jsme – rovněž mezi kolegy ve výborech –, že je při různých příležitostech velmi obtížné zjistit zájmy a odborné znalosti, které tato důležitá evropská právní politická iniciativa potřebuje. Podle mne to nemá činit pouze Komise, ale rovněž poslanci Parlamentu, čímž se zajistí, že se této diskuse co nejdříve zúčastní všechna významná sdružení, odbory, zaměstnanci a malé a střední podniky. Rovněž se však domnívám – a zcela podporuji to, co o této otázce řekl Hans-Peter Meyer, a zmínil i Jacques Toubon –, že toto včasné zapojení různých zúčastněných stran může být samozřejmě úspěšné, budou-li právní základy k dispozici ve všech jazycích. Nepřekvapila mě odpověď komisařky a její opuštění stanoviska, že dostupné akademické dokumenty nejsou ničím víc než technickým základem pro vypracování stanoviska v bílé knize. Nicméně bych rád řekl, že v rámci tohoto obtížného procesu je podle mého názoru opravdu nezbytné přeložit její doporučení ze závěrů bílé knihy, což je rovněž jediným způsobem, jak zajistit smysluplnou diskusi. Jsem přesvědčen, že se tedy návrh ubírá správným směrem, a rád bych požádal komisařku, aby v tomto ohledu přijala vhodná podpůrná opatření."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg har fulgt debatten med stor interesse, men har undertiden haft indtryk af, at de forskellige fællesmøder mellem Retsudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse slet ikke har fundet sted. Jo, fru van den Burg, vi har bemærket - også blandt kollegerne i udvalgene - at det er utroligt svært at finde den interesse og ekspertise til de forskellige arrangementer, der er behov for i forhold til dette vigtige retspolitiske initiativ i Europa. Derfor mener jeg, at det ikke kun er en opgave for Kommissionen, det er også parlamentsmedlemmernes opgave at sørge for, at de relevante organisationer, fagforeninger, arbejdstagere og SMV’er bliver inddraget i drøftelserne så tidligt som muligt. Men jeg mener også - og her støtter jeg fuldt ud det, som hr. Mayer har sagt om det punkt, og hr. Toubon var også inde på det - at denne tidlige inddragelse af de forskellige aktører naturligvis kun kan blive en succes, hvis de retlige grundlag foreligger på alle sprog. Jeg er ikke overrasket over kommissærens svar, hvor hun gav udtryk for, at de akademiske dokumenter, der er til rådighed, blot udgør de tekniske grundlag for udarbejdelsen af hvidbogspositionen. Men i denne proces vil jeg sige til kommissæren, at det er nødvendigt også at oversætte disse grundlag for hendes hvidbogsanbefalinger, da det er den eneste måde at sikre en meningsfuld debat på. Derfor mener jeg, at forslaget peger i den rigtige retning, og jeg vil bede kommissæren om at støtte os her og træffe de fornødne foranstaltninger."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, παρακολούθησα αυτήν τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά είχα την εντύπωση ορισμένες στιγμές ότι οι διάφορες κοινές συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών δεν είχαν διεξαχθεί ποτέ. Ναι, κυρία van den Burg, έχουμε λάβει υπόψη –επίσης μεταξύ των συναδέλφων μας στις επιτροπές– ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, στα διάφορα στάδια, να εξασφαλιστούν το ενδιαφέρον και η πείρα που απαιτούνται για αυτήν τη σημαντική νομική πολιτική πρωτοβουλία στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι καθήκον μόνο της Επιτροπής, είναι επίσης υποχρέωση των βουλευτών να διασφαλίσουν ότι οι συναφείς οργανώσεις, συνδικάτα, υπάλληλοι και ΜΜΕ θα συμμετάσχουν σε αυτήν τη συζήτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ωστόσο, είμαι επίσης της άποψης –και συμφωνώ πλήρως με τα σχετικά σχόλια του Hans-Peter Mayer, ενώ και ο Jacques Toubon έθιξε επίσης το ίδιο θέμα– ότι αυτή η συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων σε πρώιμο στάδιο μπορεί να αποδειχθεί επιτυχής μόνον εάν οι νομικές βάσεις είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες. Δεν με εκπλήσσει η απάντηση της Επιτρόπου και το γεγονός ότι υποστηρίζει τώρα τη θέση ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά έγγραφα δεν αποτελούν παρά την τεχνική βάση για την κατάρτιση του κειμένου της Λευκής Βίβλου. Παρόλα αυτά, σε αυτήν τη δύσκολη διαδικασία, θα έλεγα στην Επίτροπο ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι όντως αναγκαίο να μεταφραστούν ακόμη και αυτές οι βάσεις των συστάσεων της Λευκής της Βίβλου, καθότι μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η διενέργεια ουσιαστικού διαλόγου. Φρονώ, ως εκ τούτου, ότι η πρόταση ψηφίσματος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και καλώ την Επίτροπο να λάβει εν προκειμένω τα αναγκαία υποστηρικτικά μέτρα."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I have followed this debate with great interest, but have had the impression at times that the various joint meetings between the Committee on Legal Affairs and the Committee on Internal Market and Consumer Protection never actually took place. Yes, Mrs van den Burg, we have noted – also among our colleagues in the committees – that it is extremely difficult, at the various events, to find the interest and expertise that are required for this important legal policy initiative in Europe. In my view, doing so is not only a task for the Commission, it is also the job of parliamentarians to ensure that the relevant associations, trade unions, employees and SMEs are involved in this debate as early as possible. However, I also take the view – and I fully endorse what Hans-Peter Mayer has said on this point, and Jacques Toubon also touched upon this – that this early involvement of the various stakeholders can, of course, only be successful if the legal bases are available in all the languages. I am not surprised by the Commissioner’s answer and her withdrawal to the position that the available academic documents are no more than a technical basis for the development of the White Paper position. Nonetheless, in this difficult process, I would say to the Commissioner that, in my view, it is indeed necessary to translate these bases of her White Paper recommendations as well, as this is the only way to ensure a meaningful debate. I believe that the motion therefore points in the right direction and I would ask the Commissioner to take appropriate supportive action here."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, he seguido este debate con gran interés, pero a veces he tenido la impresión de que las diversas reuniones conjuntas entre la Comisión de Asuntos Jurídicos y la de Mercado Interior y Protección del Consumidor no se hubieran celebrado. Sí, señora van den Burg, hemos observado —también entre nuestros colegas de las comisiones parlamentarias— que es sumamente difícil, en los distintos eventos, encontrar el interés y los conocimientos especializados que se requieren para esta importante iniciativa de política jurídica en Europa. En mi opinión, no compete sólo a la Comisión, sino que también corresponde a los parlamentarios el garantizar que las asociaciones pertinentes, los sindicatos, los trabajadores y las PYME participen en este debate lo antes posible. Sin embargo, también opino —y avalo plenamente lo que ha dicho Hans-Peter Mayer sobre este punto, al que también ha hecho referencia Jacques Toubon— que, por supuesto, esta participación temprana de las diversas partes interesadas sólo puede tener éxito si los fundamentos jurídicos están disponibles en todas las lenguas. No me sorprenden ni la respuesta de la Comisaria ni su retirada a la posición de que los documentos académicos disponibles no son más que una base técnica para la elaboración de la posición del Libro Blanco. No obstante, en este difícil proceso, yo le diría a la Comisaria que, en mi opinión, sí es necesario traducir también estas bases de las recomendaciones de su Libro Blanco, ya que es la única manera de garantizar un debate con sentido. Por lo tanto, creo que la propuesta apunta en la dirección correcta y quiero pedir a la Comisaria que adopte medidas de apoyo adecuadas en este contexto."@es21
"Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, olen jälginud seda arutelu suure huviga, kuid mõnikord on mul jäänud mulje, et erinevad ühiskohtumised õiguskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni vahel pole kunagi aset leidnudki. Jah, proua van den Burg, me oleme märganud – ka meie kolleegide seas parlamendikomisjonides –, et mitmetel juhtudel on äärmiselt raske leida huvi ja asjatundlikkust, mida on tarvis selle olulise õigusliku poliitilise algatuse jaoks Euroopas. Minu arvates ei ole see mitte ainult komisjoni ülesanne, see on ka parlamendiliikmete töö, et tagada asjakohaste liitude, ametiühingute, töötajate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kaasatus sellesse arutelusse nii varases järgus kui võimalik. Siiski olen ma ka seisukohal – ning kiidan täielikult heaks, mida selle punkti kohta ütles Hans-Peter Mayer, ning ka Jacques Toubon puudutas seda põgusalt –, et eri sidusrühmade varane kaasamine saab muidugi edukas olla ainult siis, kui õiguslikud alused on kättesaadavad kõigis keeltes. Ma pole voliniku vastusest üllatunud ning tema taandumine seisukohale, et olemasolevad teaduslikud dokumendid pole midagi enamat kui tehniline alus valge raamatu seisukoha arendamiseks. Ütleksin siiski volinikule, et minu arvates on kahtlemata vajalik tõlkida ära ka need valge raamatu soovituste alused, kuna see on ainus viis tagada mõttekas arutelu. Usun, et seega osutab ettepanek õiges suunas, ja tahaksin paluda volinikku selles suhtes asjakohase toetava meetme võtta."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, olen seurannut tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla ja saanut ajoittain sen vaikutelman, että oikeudellisten asioiden valiokunnan ja sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan välisiä yhteisiä kokouksia ei itse asiassa lainkaan järjestetty. Niin hyvä Ieke van den Burg, olemme todenneet – myös kollegamme valiokunnissa – että hyvin usein on erittäin vaikeaa löytää Euroopasta tähän tärkeään oikeuspoliittiseen aloitteeseen tarvittavaa mielenkiintoa ja asiantuntemusta. Mielestäni tehtävä ei kuulu vain komissiolle, vaan myös parlamentin jäsenten on varmistettava, että asiaa käsittelevät yhdistykset, ammattijärjestöt, työntekijät ja pienet ja keskisuuret yritykset osallistuvat tähän keskusteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Katson myös – tuen täysin Hans-Peter Mayerin esittämää näkemystä tästä asiasta, jota Jacques Toubon myös käsitteli – että eri toimijoiden varhainen osallistuminen voi onnistua vain, jos oikeudelliset perusteet ovat saatavilla kaikilla kielillä. En ole yhtään hämmästynyt komission jäsenen vastauksesta ja hänen tukeutumisestaan kantaan, jonka mukaan saatavilla olevat akateemiset asiakirjat ovat vain tekninen peruste valkoisessa kirjassa esitettävään kantaan. Haluaisin kuitenkin sanoa komission jäsenelle, että mielestäni tässä vaikeassa prosessissa on todella välttämätöntä kääntää myös nämä hänen valkoisen kirjansa suositusten perusteet, sillä se on ainoa keino varmistaa mielekäs keskustelu. Siksi mielestäni esitys on oikeansuuntainen ja haluaisin pyytää komission jäsentä ryhtymään tässä asiassa aiheellisiin tukitoimiin."@fi7
"M. le Président, commissaire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai suivi ce débat avec un grand intérêt mais j'ai parfois eu l'impression que les diverses réunions communes entre la commission des affaires juridiques et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs n’ont en fait jamais eu lieu. Oui, Mme van den Burg, nous avons remarqué – et ce également parmi nos collègues au sein des commissions – qu’il est extrêmement difficile, lors des différents événements, de trouver l’intérêt et l’expertise nécessaires pour cette importante initiative juridique en Europe. Selon moi, ceci n’est pas uniquement une tâche pour la Commission, c’est également le travail des députés de s’assurer que les associations, syndicats, employés et PME concernés soient impliqués dans ce débat le plus tôt possible. Toutefois, j’estime également – et j’approuve totalement ce qu'a déclaré Hans-Peter Mayer sur ce point, et Jacques Toubon l'a également abordé - que cette implication précoce des différentes parties prenantes ne peut, bien sûr, être efficace que si les bases juridiques sont disponibles dans toutes les langues. Je ne suis pas surpris par la réponse de la commissaire et son retrait vers la position selon laquelle les seuls documents académiques disponibles ne sont qu'une base technique pour le développement de la position du livre blanc. Néanmoins, dans cette procédure difficile, je voudrais dire à la commissaire que, selon moi, il est en effet nécessaire d'également traduire les bases de ses recommandations pour le livre blanc, car c'est la seule façon de garantir un débat sérieux. Je pense que la motion pointe dès lors dans la bonne direction et je souhaiterais demander à la commissaire d'entreprendre ici des actions de soutien appropriées."@fr8
"Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim, nagy érdeklődéssel követtem ezt a vitát, viszont olykor az a benyomásom támadt, mintha a Jogi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság között tartott számos együttes ülésre valójában soha nem is került sor. Igen, van den Burg asszony, megjegyeztük – a kollégáinkkal együtt a bizottságokban is –, hogy a különböző események alkalmával rendkívül nehéz megtalálni azt az érdeklődést és szakértelmet, amely ehhez a nagyon fontos jogpolitikai kezdeményezéshez szükséges Európában. Véleményem szerint ennek megtétele nem csak a Bizottság feladata, hanem a parlamenti képviselőknek is tenniük kell azért, hogy az illetékes szervezetek, a szakszervezetek, a munkavállalók és a kis- és középvállalkozások is a lehető legkorábban részt vehessenek ebben a vitában. Ugyanakkor osztom azt a nézetet is – és teljes mértékben egyetértek azzal, amit Hans-Peter Mayer elmondott erről a kérdésről, illetve Jacques Toubon szintén érintette ezt a pontot –, hogy a különböző érdekelt felek korai részvétele természetesen csak akkor lehet eredményes, ha a jogalap minden nyelven hozzáférhető. Nem lepett meg a biztos asszony válasza, illetve visszalépése arra az álláspontra, miszerint a rendelkezésre álló akadémikus dokumentumok nem jelentenek többet a fehér könyvben meghatározandó álláspont kialakítását elősegítő technikai alapnál. Ennek ellenére ebben a bonyolult folyamatban azt mondanám a biztos asszonynak, hogy véleményem szerint a fehér könyvre vonatkozó ajánlásainak ezen alapjait is le kell fordítani, mivel csak ez esetben tudunk ésszerű vitát folytatni. Úgy gondolom tehát, hogy az indítvány a megfelelő irányba mutat, és meg szeretném kérni a biztos asszonyt, hogy támogassa ezt a törekvést a szükséges lépések megtételével."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, ho seguito con grande interesse questa discussione, ma a volte ho avuto l’impressione che diversi incontri comuni tra la commissione giuridica e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori non siano mai avvenuti. Sì, onorevole van den Burg, abbiamo notato, anche tra i nostri colleghi delle commissioni, che è estremamente difficile, nei vari episodi, trovare in Europa l’impegno e le competenze necessari per questa importante iniziativa politica in ambito giuridico. A mio parere, farlo non è soltanto un compito della Commissione, è anche compito dei deputati garantire che le associazioni, le organizzazioni sindacali, i dipendenti e le PMI pertinenti siano coinvolti il prima possibile in questa discussione. Tuttavia, sono inoltre dell’avviso che, e sostengo pienamente ciò che ha affermato Hans-Peter Mayer a questo proposito, e anche Jacques Toubon ha trattato questo punto, tale coinvolgimento iniziale delle varie parti interessate possa, ovviamente, avere esito positivo solo se le basi giuridiche sono disponibili in tutte le lingue. Non mi ha sorpreso la risposta del Commissario e il suo ritiro nella posizione che i documenti accademici accessibili non costituiscano più di un fondamento tecnico per lo sviluppo del Libro bianco. Ciononostante, in questo difficile processo, vorrei dire al Commissario che, secondo me, è effettivamente necessario tradurre anche queste basi delle sue raccomandazioni per il Libro bianco, poiché si tratta dell’unico modo per garantire una discussione efficace. Ritengo che, quindi, la proposta proceda nella giusta direzione e chiederei al Commissario di intraprendere un adeguato intervento d’appoggio in questo caso."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nare, ponai ir ponios, stebėjau šias diskusijas su didžiuliu susidomėjimu, bet man kai kartais susidarydavo įspūdis, kad tikrovėje jokių bendrų susitikimų tarp Teisės reikalų komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nebuvo. Taip, gerb. kolege Ieke van den Burg, mes pabrėžėme, taip pat ir Komitete, kad įvairių renginių metu labai sunku pritraukti šiai svarbiai Europos teisės politikos iniciatyvai reikalingą susidomėjimą ir profesinę patirtį. Mano nuomone, tai ne tik Komisijos užduotis, bet ir Parlamento narių darbas užtikrinti, kad atitinkamos asociacijos, profesinės sąjungos, dirbantieji, mažosios ir vidutinės įmonės būtų kuo anksčiau įtraukti į šias diskusijas. Tačiau aš taip pat manau ir visiškai pritariu tam, ką šiuo klausimu kalbėjo kolegos Hans-Peter Mayer ir Jacques Toubon, kad į šį procesą sėkmingai įtraukti visas suinteresuotąsias šalis bus įmanoma tik tuo atveju, jei svarstomasis dokumentas bus išverstas į visas ES oficialias kalbas. Manęs nestebina Komisijos narės atsakymas ir nuomonė, kad specialistų parengti dokumentai yra ne daugiau nei techninis pagrindas rengti dokumentą, kuris bus paskelbtas Baltojoje knygoje. Nors šis procesas iš tiesų labai sudėtingas, vis dėl to aš norėčiau pasakyti Komisijos narei, kad ir šiuos dokumentus, kurių pagrindu bus rengiamos Baltojoje knygoje skelbiamos rekomendacijos, iš tikrųjų būtina išversti, nes tik taip galima bus užtikrinti prasmingas diskusijas. Todėl manau, kad šis pasiūlymas mus nukreipia teisinga kryptimi, ir norėčiau paprašyti Komisijos narės palaikyti šį pasiūlymą ir imtis atitinkamų veiksmų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Es esmu sekojis šīm debatēm ar lielu interesi, bet dažkārt man ir bijis iespaids, ka vairākas Juridiskās komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas kopīgās sanāksmes nekad nav faktiski notikušas. Jā kundze, mēs esam pamanījuši -arī starp citiem mūsu kolēģiem komitejās -, ka vairākos gadījumos ir ārkārtīgi grūti rast interesi un specializētās zināšanas, kas ir nepieciešamas šai svarīgajai juridiskajai politikas iniciatīvai Eiropā. Manuprāt, tā rīkoties ir ne tikai Komisijas uzdevums, bet arī Parlamenta deputātu darbs ir nodrošināt, ka attiecīgās asociācijas, arodbiedrības, darbinieki un MVU ir pēc iespējas agrākā posmā iesaistīti šajās debatēs. Tomēr es arī uzskatu – un es pilnībā piekrītu tam, ko šajā saistībā ir teicis (un tam arī pievērsās) –, ka šī dažādu ieinteresēto pušu agrīna iesaiste var, protams, būt veiksmīga tikai tad, ja juridiskais pamats ir pieejams visās attiecīgajās valodās. Mani nepārsteidz komisāres atbilde un viņas nonākšana līdz nostājai, ka pieejamie akadēmiskie dokumenti ir nekas vairāk kā tehniskais pamats Baltās grāmatas nostājas sagatavošanai. Tomēr šajā sarežģītajā procesā es teiktu komisārei, ka, manuprāt, patiešām ir nepieciešams iztulkot šo pamatu viņas Baltās grāmatas ieteikumiem, jo tas ir vienīgais veids, lai nodrošinātu nozīmīgas debates. Es uzskatu, ka tāpēc šis priekšlikums ir vērsts pareizajā virzienā, un es aicinātu komisāri šeit veikt piemērotus atbalstošus pasākumus."@lv13
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Mit großem Interesse habe ich der Diskussion gerade zugehört, und ich hatte manchmal den Eindruck, dass die verschiedenen gemeinsam organisierten Sitzungen zwischen dem Rechts- und dem Binnenmarktausschuss gar nicht stattgefunden haben. In der Tat, Frau Kollegin van den Burg, haben wir auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Ausschüsse festgestellt, dass es außerordentlich schwierig ist, das sachgerechte Interesse, das für diese wichtige rechtspolitische Weichenstellung in Europa notwendig wäre, bei den jeweiligen Veranstaltungen zu wecken. Deswegen glaube ich, dass es nicht nur eine Aufgabe der Kommission ist, sondern auch eine Aufgabe der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die beteiligten Verbände, die jeweiligen Gewerkschaften, die Arbeitnehmer und die kleineren und mittleren Unternehmen in diese Beratungen so früh wie möglich mit einzubinden. Aber ich bin auch der Auffassung – und da möchte ich den Kollegen Hans-Peter Mayer ausdrücklich darin unterstützen, auch Jacques Toubon hat es angesprochen –, dass diese frühzeitige Einbindung der verschiedenen natürlich nur dann erfolgreich gelingt, wenn die rechtlichen Grundlagen in allen Sprachen zur Verfügung stehen. Ihre Antwort hat nicht überrascht, weil sie sich darauf zurückgezogen haben, dass die vorgefertigten akademischen Dokumente eigentlich nur technische Grundlagen für die von Ihnen ausgearbeitete Weißbuchpositionierung sind. Aber bei diesem schwierigen Prozess, Frau Kommissarin, glaube ich, dass es notwendig ist, dass auch die Grundlagen übersetzt werden, auf denen Sie Ihre Weißbuchempfehlung dann machen, weil nur so eine effektive Diskussion möglich ist. Deswegen glaube ich, dass der Antrag in die richtige Richtung geht, und ich bitte Sie, Frau Kommissarin, hier entsprechend unterstützend tätig zu werden."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ik heb dit debat met grote belangstelling gevolgd, maar kreeg bij vlagen de indruk dat de diverse gezamenlijke bijeenkomsten van de Commissie juridische zaken en de commissie interne markt en consumentenbescherming feitelijk nooit hebben plaatsgevonden. Ja, mevrouw Van den Burg, we hebben gemerkt – ook onder onze collega’s in de commissies – dat het uiterst moeilijk is om tijdens de diverse bijeenkomsten de belangstelling en de expertise te vinden die vereist is voor dit belangrijke initiatief op het gebied van juridische beleidskwesties in Europa. Naar mijn mening is het niet alleen de taak voor de Commissie, maar ook voor Parlementariërs om te zorgen dat de relevante verbanden, vakbonden, werknemers en het midden- en kleinbedrijf zo vroeg mogelijk in dit debat worden betrokken. Maar ik ben ook van mening – en ik steun volledig wat Hans-Peter Mayer op dit heeft gezegd, en Jacques Toubon stipte dit ook aan – dat deze betrokkenheid in een vroeg stadium van diverse belanghebbenden natuurlijk alleen succes kan hebben als het wettelijk fundament in alle talen beschikbaar is. Ik ben niet verrast door het antwoord van de commissaris en het terugkomen op haar standpunt dat de beschikbare academische documenten niet meer dan een technische basis zijn voor de ontwikkeling van het standpunt in het witboek. Ik wil in deze lastige procedure niettemin tegen de commissaris zeggen dat naar mijn mening het inderdaad noodzakelijk is om deze grondslagen van haar aanbevelingen in het witboek evenzeer te vertalen, aangezien dit de enige manier is om een zinvol debat te voeren. Ik ben van mening dat de resolutie daarom de goede richting aangeeft en ik wil de commissaris vragen om passende ondersteunende maatregelen te treffen."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Z wielkim zainteresowaniem śledziłem tę debatę, ale czasami miałem wrażenie, że łączone spotkania pomiędzy Komisją Prawną i Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta nigdy właściwie się nie odbyły. Tak, pani poseł, zauważyliśmy - również wśród naszych kolegów i koleżanek w komisjach - że bardzo trudno jest przy różnych okazjach znaleźć zainteresowanie i rozeznanie konieczne dla ważnej inicjatywy dotyczącej polityki legislacyjnej w Europie. Uważam, że zadaniem nie tylko Komisji, ale także parlamentarzystów, jest zagwarantowanie, że możliwie szybko w debacie tej udział wezmą odpowiednie stowarzyszenia, związki zawodowe, pracownicy i MŚP. Jednak wyrażam także przekonanie - i całkowicie popieram to, co na ten temat powiedział pan Hans-Peter Mayer, a co poruszył też pan Jacques Toubon - że to szybkie zaangażowanie się różnych zainteresowanych stron może, oczywiście, odnieść sukces tylko wtedy, kiedy podstawa prawna będzie dostępna we wszystkich językach. Nie zaskakuje mnie odpowiedź pani komisarz i jej wycofanie się do twierdzenia, że dostępne dokumenty naukowe są czymś więcej niż tylko techniczną podstawą dla wypracowania stanowiska z białej księgi. Niemniej jednak w tym trudnym procesie powiedziałbym pani komisarz, że, moim zdaniem, rzeczywiście konieczne jest przetłumaczenie także tych podstaw rekomendacji białej księgi, ponieważ jest to jedyny sposób zagwarantowania sensownej debaty. Myślę, że z tego powodu wniosek idzie w dobrym kierunku i prosiłbym panią komisarz o podjęcie stosownych działań w celu jego poparcia."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, segui este debate com grande interesse, mas por vezes fiquei com a impressão de que as várias reuniões conjuntas entre a Comissão dos Assuntos Jurídicos e a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores nunca tiveram, de facto, lugar. Sim, Senhora Deputada van den Burg, constatámos – inclusivamente entre os nossos colegas das comissões – que é extremamente difícil, nos vários eventos, encontrar o interesse e os conhecimentos técnicos necessários para esta importante iniciativa política jurídica na Europa. Em minha opinião, fazê-lo não é uma tarefa exclusiva da Comissão, os deputados também têm a função de garantir que as respectivas associações, sindicatos, trabalhadores e PME sejam envolvidos neste debate tão cedo quanto possível. Contudo, também me parece – e apoio totalmente o que o senhor deputado Hans-Peter Mayer referiu sobre este ponto, e que o senhor deputado Jacques Toubon também aflorou – que este envolvimento precoce das várias partes interessadas só pode, evidentemente, ser bem sucedido se as bases jurídicas estiverem disponíveis em todas as línguas. Não fiquei surpreendido com a resposta da Senhora Comissária e com o seu recuo para a posição de que os documentos académicos disponíveis são uma mera base técnica para o desenvolvimento da posição do Livro Branco. No entanto, no âmbito deste difícil processo, gostaria de dizer à Senhora Comissária que, em minha opinião, é efectivamente necessário traduzir também estas bases das suas recomendações sobre o Livro Branco, porque é a única maneira de garantir um debate significativo. Julgo que a proposta indica, pois, o rumo a seguir e peço à Senhora Comissária que tome medidas de apoio adequadas nesta matéria."@pt17
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Mit großem Interesse habe ich der Diskussion gerade zugehört, und ich hatte manchmal den Eindruck, dass die verschiedenen gemeinsam organisierten Sitzungen zwischen dem Rechts- und dem Binnenmarktausschuss gar nicht stattgefunden haben. In der Tat, Frau Kollegin van den Burg, haben wir auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Ausschüsse festgestellt, dass es außerordentlich schwierig ist, das sachgerechte Interesse, das für diese wichtige rechtspolitische Weichenstellung in Europa notwendig wäre, bei den jeweiligen Veranstaltungen zu wecken. Deswegen glaube ich, dass es nicht nur eine Aufgabe der Kommission ist, sondern auch eine Aufgabe der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die beteiligten Verbände, die jeweiligen Gewerkschaften, die Arbeitnehmer und die kleineren und mittleren Unternehmen in diese Beratungen so früh wie möglich mit einzubinden. Aber ich bin auch der Auffassung – und da möchte ich den Kollegen Hans-Peter Mayer ausdrücklich darin unterstützen, auch Jacques Toubon hat es angesprochen –, dass diese frühzeitige Einbindung der verschiedenen natürlich nur dann erfolgreich gelingt, wenn die rechtlichen Grundlagen in allen Sprachen zur Verfügung stehen. Ihre Antwort hat nicht überrascht, weil sie sich darauf zurückgezogen haben, dass die vorgefertigten akademischen Dokumente eigentlich nur technische Grundlagen für die von Ihnen ausgearbeitete Weißbuchpositionierung sind. Aber bei diesem schwierigen Prozess, Frau Kommissarin, glaube ich, dass es notwendig ist, dass auch die Grundlagen übersetzt werden, auf denen Sie Ihre Weißbuchempfehlung dann machen, weil nur so eine effektive Diskussion möglich ist. Deswegen glaube ich, dass der Antrag in die richtige Richtung geht, und ich bitte Sie, Frau Kommissarin, hier entsprechend unterstützend tätig zu werden."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, sledoval som túto diskusiu s veľkým záujmom, ale niekedy som mal dojem, akoby sa všetky tie spoločné stretnutia Výboru pre právne veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa nikdy neodohrali. Áno, pani van den Burgová, všimli sme si, aj medzi našimi kolegami vo výboroch, že je nesmierne zložité v rôznych prípadoch nájsť záujem a odbornú znalosť, ktoré sú potrebné pre túto dôležitú iniciatívu právnej politiky v Európe. Domnievam sa, že je nielen úlohou Komisie, ale aj povinnosťou poslancov zabezpečiť, aby sa do tejto diskusie zapojili čo najskôr aj relevantné združenia, odborové zväzy, zamestnanci a malé a stredné podniky. Myslím však, úplne chápem, čo na tomto mieste povedal Hans-Peter Mayer a čoho sa dotkol aj Jacques Toubon, že včasná účasť rôznych zúčastnených strán môže byť, samozrejme, úspešné ak budú právne základy prístupné vo všetkých jazykoch. Nie som prekvapený odpoveďou pani komisárky a jej utiahnutím sa k stanovisku, že dostupné akademické dokumenty nie sú nič viac než len technický základ pre vypracovanie stanoviska v Bielej knihe. A predsa, v tomto zložitom procese je podľa mňa, pani komisárka, naozaj potrebné preložiť aj základy vašich odporúčaní pre Bielu knihu, keďže to je jediný spôsob, ako zabezpečiť zmysluplnú diskusiu. Verím, že návrh preto mieri správnym smerom, a chcem pani komisárku požiadať, aby v tomto prípade prijala vhodné podporné kroky."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, z velikim zanimanjem sem sledil tej razpravi, vendar sem imel občasno vtis, da različni skupni sestanki med Odborom za pravne zadeve in Odborom za notranji trg in varstvo potrošnikov niso nikoli dejansko potekali. Da, gospa van den Burg, opazili smo (tudi naši kolegi v odborih), da je na različnih dogodkih izjemno težko najti interes in strokovnost, ki sta potrebna za to pomembno pobudo pravne politike v Evropi. Po mojem mnenju to ni le naloga Komisije, je tudi stvar poslancev, da zagotovijo čimprejšnjo vključitev ustreznih združenj, sindikatov, zaposlenih in MSP v to razpravo. Vendar je moje stališče tudi (in v celoti potrjujem, kar je o tem rekel Hans-Peter Mayer, pa tudi Jacques Toubon se je tega dotaknil), da je lahko ta zgodnja vključitev različnih zainteresiranih strani uspešna seveda le, če so pravne podlage na voljo v vseh jezikih. Nisem presenečen nad odgovorom komisarke in njenim umikom na stališče, da razpoložljivi akademski dokumenti niso nič več kot tehnična podlaga za razvoj stališča bele knjige. Kljub temu bi v tem težkem procesu rekel komisarki, da je po mojem mnenju res treba prevesti te podlage njenih priporočil za belo knjigo, ker je to edini način, da se zagotovi pomembna razprava. Zato verjamem, da pobuda kaže v pravo smer in bi prosil komisarko, da tu sprejme ustrezen podporni ukrep."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag har följt den här debatten med stort intresse, men har ibland fått uppfattningen att de olika gemensamma sammanträdena mellan utskottet för rättsliga frågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd aldrig har ägt rum. Det är faktiskt sant, fru van den Burg, att det till och med bland våra kollegor i utskotten är oerhört svårt att för de olika frågorna hitta det intresse och den expertis som krävs för det här viktiga politiska initiativet i Europa. Jag anser att det här inte bara är kommissionens uppgift, utan även parlamentsledamöternas ansvar att se till att relevanta sammanslutningar, fackföreningar, yrkesgrupper samt små- och medelstora företag så snart som möjligt tar del i den här debatten. Jag anser också – och jag stöder till fullo vad Hans-Peter Mayer redan har sagt i frågan, som också berördes av Jacques Toubon – att en tidig inblandning av de olika intressenterna förstås bara kan bli lönsam om det juridiska underlaget finns tillgängligt på alla språk. Jag är inte förvånad över kommissionsledamotens svar och hennes hänvisning till att de tillgängliga akademiska dokumenten bara är en grund för utvecklingen av en vitbok. Likväl vill jag säga till kommissionsledamoten att det i den här svåra processen faktiskt är nödvändigt att översätta även grunderna till vitbokens rekommendationer, eftersom det är det enda sättet att få en meningsfull debatt. Jag anser därför att resolutionsförslaget pekar i rätt riktning, och jag vill be om kommissionsledamotens stöd i den här frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Hans-Peter Mayer"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph