Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-205"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.22.1-205"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik sluit mij ook aan bij de vorige sprekers en wil met name twee punten naar voren halen. Een is hoe we garanderen dat er echt een alomvattend en democratisch proces is van consultatie waarbij niet alleen dit Parlement, maar ook nationale parlementen een rol spelen en waarin alle betrokken partijen geconsulteerd kunnen worden. Ik maak me met name zorgen of dat wel evenwichtig gebeurt en of bijvoorbeeld consumentenorganisaties, organisaties van het midden- en kleinbedrijf en vakbonden en andere in staat zullen zijn om de expertise in huis te halen en te betalen om ook echt een rol te spelen in dat consultatieproces. De Commissie heeft een verantwoordelijkheid op dat punt en ik zou dus de Commissie willen vragen hoe zij dat wil ondersteunen. Ik wil het Parlement vragen om een amendement dat we daarover indienen, te ondersteunen. Het andere punt betreft de breedheid van de selectie. Ik vraag me af of we inderdaad nu al een voorschot daarop moeten nemen door in paragraaf 12 al een aantal zaken bij voorbaat uit te sluiten. Het is logischer nu die zaken open te houden."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, souhlasím s tím, co říkali mí předřečníci, a ráda bych zdůraznila zejména dva body. Jedním je, jak zajistíme existenci opravdu demokratického procesu konzultací otevřeného všem, jehož se nebude účastnit pouze Evropský parlament, ale také vnitrostátní parlamenty, a v jehož rámci budou konzultovány všechny zúčastněné strany. Zejména se obávám, bude-li tato konzultace vyvážená a budou-li například organizace spotřebitelů, malé a střední podniky, odbory a další schopni přinést zkušenosti a zaplatit za ně, aby tak v konzultačním procesu hráli skutečnou úlohu. Komise má v tomto ohledu odpovědnost, a tak bych se jí ráda zeptala, jakou v této záležitosti zamýšlí podporu. Ráda bych požádala Parlament, aby podpořil pozměňovací návrh, který k tomuto bodu předkládáme. Další bod se týká šíře výběru. Ptám se sama sebe, zdali bychom měli nyní vyloučit některá ustanovení z bodu 12. Je smysluplnější nechat v tomto stadiu tyto věci otevřené."@cs1
"Hr. formand! Jeg tilslutter mig også de forrige talere og vil især fremhæve to punkter. For det første spørgsmålet om, hvordan vi kan garantere, at der virkelig er en altomfattende og demokratisk konsultationsproces, hvor ikke blot Europa-Parlamentet, men også de nationale parlamenter spiller en rolle, og hvori alle involverede parter kan konsulteres. Jeg er navnlig bekymret over, om det sker afbalanceret, og om f.eks. forbrugerorganisationer, små og mellemstore virksomheder, fagforeninger og andre vil være i stand til at hente ekspertise og betale for denne, således at de også virkelig kan spille en rolle i denne konsultationsproces. Kommissionen har et ansvar på dette område, og jeg vil derfor gerne spørge Kommissionen, hvordan den vil støtte dette. Jeg vil bede Parlamentet om at støtte det ændringsforslag, som vi har stillet herom. Det andet punkt vedrører bredden af de udvalgte dele. Jeg spekulerer på, om vi virkelig allerede nu skal tage forskud på dette ved i punkt 12 på forhånd at udelukke visse ting. Det er mere logisk på dette stadium fortsat at lade disse muligheder være åbne."@da2
"Herr Präsident! Ich schließe mich meinen Vorrednern an und möchte vor allem zwei Punkte herausstellen. Der eine ist, wie wir gewährleisten, dass es wirklich einen allumfassenden und demokratischen Konsultationsprozess gibt, bei dem nicht nur dieses Parlament, sondern auch die nationalen Parlamente eine Rolle spielen und alle betroffenen Parteien konsultiert werden können. Ich mache mir speziell Gedanken darüber, ob diese Konsultation ausgewogen sein wird und ob beispielsweise Verbraucherorganisationen, kleine und mittlere Unternehmen, Gewerkschaften und andere in der Lage sein werden, das Expertenwissen einzuholen und zu finanzieren, damit sie auch wirklich eine Rolle in diesem Konsultationsprozess spielen können. Die Kommission hat diesbezüglich eine Verantwortung, und ich möchte sie daher fragen, wie sie dies unterstützen wird. Ich bitte das Parlament, einen Änderungsantrag, den wir zu diesem Punkt einreichen, anzunehmen. Der andere Punkt betrifft den Umfang der Auswahl. Ich frage mich, ob wir jetzt in Ziffer 12 wirklich einige Dinge von vornherein ausschließen sollten. Es macht mehr Sinn, diese Dinge zum jetzigen Zeitpunkt offen zu lassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με όσα ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές και θέλω να υπογραμμίσω ειδικότερα δύο σημεία. Το ένα αφορά το πώς θα εγγυηθούμε μια πραγματικά περιεκτική και δημοκρατική διαδικασία διαβουλεύσεων, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο όχι μόνο το παρόν Σώμα αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια, ενώ θα μπορούν να διεξαχθούν διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το κατά πόσον οι διαβουλεύσεις αυτές θα είναι ισορροπημένες και αν, για παράδειγμα, οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα συνδικάτα και άλλοι φορείς θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν την πείρα τους και να στηρίξουν τη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν επίσης ουσιαστικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία διαβούλευσης. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη σε αυτόν τον τομέα και γι’ αυτό θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή πώς σκοπεύει να υποστηρίξει αυτήν τη συμμετοχή. Καλώ δε το Σώμα να υποστηρίξει μια τροπολογία που έχουμε καταθέσει σχετικά με το θέμα αυτό. Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω αφορά το εύρος της επιλογής. Αναρωτιέμαι κατά πόσον πρέπει πραγματικά να αποκλείσουμε ορισμένα στοιχεία από την τρέχουσα παράγραφο 12. Είναι πολύ πιο εύλογο να διατηρήσουμε ανοικτά αυτά τα στοιχεία στην παρούσα φάση."@el10
"Mr President, I endorse what the previous speakers have said and I should like to highlight two points in particular. One is how we guarantee that there really is an inclusive and democratic process of consultation, in which not only this Parliament, but also national parliaments play a role and in which all stakeholders can be consulted. I am especially concerned about whether this consultation will be balanced and whether, for instance, consumer organisations, small and medium-sized enterprises, trade unions and others will be able to bring in the expertise and pay for it, so that they can also play a real role in this consultation process. The Commission has a responsibility in this respect and so I should like to ask the Commission how they intend to support this. I should like to ask Parliament to support an amendment that we are submitting on this point. The other point concerns the breadth of the selection. I ask myself whether we should really be ruling out certain things now in paragraph 12. It makes more sense to keep these things open at this stage."@en4
"Señor Presidente, respaldo lo que han dicho los anteriores oradores y me gustaría destacar dos puntos en particular. Uno es cómo garantizamos que realmente haya un proceso de consulta incluyente y democrático, en el que no sólo desempeñe un papel este Parlamento, sino también los parlamentos nacionales, y en el que se pueda consultar a todas las partes interesadas. Me preocupa especialmente si esta consulta será equilibrada y si, por ejemplo, las organizaciones de consumidores, las pequeñas y medianas empresas, los sindicatos y otros interesados podrán aportar sus conocimientos especializados y compensarlos, para que también puedan desempeñar un papel real en este proceso de consulta. La Comisión tiene una responsabilidad a este respecto, así que le querría preguntar cómo se propone apoyarlo. Quiero pedir al Parlamento que apoye una enmienda que presentamos sobre este punto. El otro punto se refiere a la amplitud de la selección. Me pregunto si realmente deberíamos descartar ciertas cosas en el punto 12. En la fase en la que nos encontramos tiene más sentido mantener estas cosas sin decidir."@es21
"Härra juhataja, ma kiidan eelkõnelejate öeldu heaks ning tahaksin juhtida erilist tähelepanu kahele punktile. Üks on see, kuidas me tagame, et toimuks tõepoolest kaasav ja demokraatlik konsulteerimisprotsess, milles mängib tähtsat rolli mitte ainult Euroopa Parlament, vaid ka riikide parlamendid, ning mille käigus konsulteeritakse kõigi sidusrühmadega. Olen eriti mures sellepärast, kas see konsulteerimine saab olema tasakaalustatud ning kas näiteks tarbijaorganisatsioonid, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, ametiühingud ja teised on võimelised kasutama ekspertiisi ja selle eest maksma, nii et nad annaksid ka tegelikult oma osa sellesse konsulteerimisprotsessi. Selles suhtes on vastutav komisjon ja ma tahaksingi komisjonilt küsida, kuidas nad kavatsevad seda toetada. Tahaksin paluda parlamendil toetada muudatusettepanekut, mille me selle punkti kohta esitame. Teine punkt on seotud valiku ulatusega. Küsin endalt, kas peaksime nüüd tõesti välistama teatavad asjad lõikest 12. Rohkem mõtet on need asjad selles etapis lahtiseks jätta."@et5
"Arvoisa puhemies, yhdyn edellisten puhujien sanoihin ja haluaisin korostaa erityisesti kahta seikkaa. Ensiksi sitä, miten pystymme takaamaan, että todella järjestetään laaja ja demokraattinen kuulemisprosessi, johon osallistuvat tämän parlamentin lisäksi myös kansalliset parlamentit ja jossa kuullaan kaikkia toimijoita. Haluaisin erityisesti tietää, saadaanko tästä kuulemisesta tasapuolinen ja voivatko esimerkiksi kuluttajajärjestöt, pienet ja keskisuuret yritykset, ammattijärjestöt ja muut tuoda esiin asiantuntemustaan niin, että nekin voivat todella osallistua tähän kuulemisprosessiin. Komissio on tästä vastuussa ja siksi haluaisin kysyä komissiolta, miten se aikoo tukea tätä prosessia. Pyytäisin parlamenttia tukemaan tarkistusta, jonka aiomme esittää tästä kohdasta. Toinen seikka koskee valinnan laajuutta. Mietin, pitäisikö meidän itse asiassa poistaa tiettyjä seikkoja 12 kohdasta. Olisi järkevämpää jättää nämä seikat avoimiksi tässä vaiheessa."@fi7
"M. le Président, j'approuve ce qu'ont dit les précédents orateurs et j'aimerais souligner deux points en particulier. Le premier est la façon dont nous pouvons garantir qu’il existe réellement un processus inclusif et démocratique de consultation, dans lequel non seulement ce Parlement, mais également les parlements nationaux, jouent un rôle et dans lequel toutes les parties prenantes peuvent être consultées. Je m'inquiète particulièrement de savoir si cette consultation sera équilibrée et si, par exemple, les organisations de consommateurs, les petites et moyennes entreprises, les syndicats et d'autres seront capables d'apporter leur expertise et de payer pour cela, afin qu'ils puissent également jouer un vrai rôle dans le processus de consultation. La Commission a une responsabilité à cet égard et j’aimerais donc demander à la Commission de quelle façon ils ont l'intention d'apporter leur soutien. J’aimerais demander au Parlement de soutenir un amendement que nous soumettons sur ce point. Les autres points concernent l’éventail de la sélection. Je me demande si nous devons vraiment exclure certaines choses présentes actuellement au paragraphe 12. Il est plus sensé de laisser ces caractéristiques ouvertes à ce niveau."@fr8
"Tisztelt elnök úr, osztom az előttem felszólalók nézeteit, valamint két dologra szeretnék különösen kitérni. Az egyik az, hogy hogyan garantáljuk, hogy a konzultációs folyamat ténylegesen befogadó és demokratikus módon zajlik le, melyben nem csak ennek a Parlamentnek, hanem a nemzeti parlamenteknek is jut szerep, és amelyben minden érintett féllel lehet konzultálni. Különösen aggaszt az, hogy vajon ez a konzultáció arányos lesz-e, és hogy például a fogyasztóvédelmi szervezetek, a kis- és középvállalkozások, a szakszervezetek, illetve az egyéb szervezetek hozzá tudnak-e majd járulni szakértelmükkel, és ez kifizetődő lesz-e számukra annak érdekében, hogy ők is tényleges szerepet játszhassanak ebben a konzultációs folyamatban. E tekintetben a Bizottság felelősséggel tartozik, ezért meg szeretném kérdezni a Bizottságot, hogy ezt hogyan kívánják elősegíteni? Meg szeretném kérni a Parlamentet, hogy támogassa azt a módosítást, amelyet erre vonatkozóan nyújtunk most be. A másik dolog, amire ki szeretnék térni, az a kiválasztandó részek köre. Dilemmát okoz számomra az, hogy tényleg ki kell-e most törölnünk a 12. bekezdés egyes részeit. Ebben a fázisban logikusabbnak tűnik nyitva hagyni ezeket a kérdéseket."@hu11
". Signor Presidente, appoggio ciò che hanno sostenuto i precedenti oratori e vorrei evidenziare in particolare due punti. Uno è come garantiamo che esista veramente un processo esaustivo e democratico di consultazione, in cui non solo questo Parlamento, ma anche i Parlamenti nazionali rivestono un ruolo e in cui possono essere interpellate tutte le parti interessate. Sono preoccupata soprattutto se questa consultazione sarà equilibrata e se, ad esempio, le organizzazioni dei consumatori, le piccole e medie imprese, i sindacati e altri saranno in grado di fornire le loro competenze e contribuire a questo proposito, in modo da poter svolgere un ruolo effettivo in questo processo di consultazione. La Commissione ha una responsabilità in merito e pertanto vorrei chiederle come abbia intenzione di sostenere tale iniziativa. Vorrei domandare al Parlamento di approvare un emendamento che presenteremo su questo punto. L’altro aspetto riguarda l’ampiezza della selezione. Mi chiedo se dovremmo davvero escludere certi elementi ora presenti nel paragrafo 12. A questo punto ha più senso mantenerli aperti."@it12
"Gerb. pirmininke, aš pritariu prieš tai kalbėjusių kolegų nuomonei ir šiuo klausimu norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirma, kaip mes užtikrinsime, kad konsultacijų procesas bus iš tikrųjų visa apimantis ir demokratiškas, kad į jį bus įtrauktas ne tik Parlamentas, bet ir nacionaliniai parlamentai, ir kad jo metu bus konsultuojamasi su visomis suinteresuotomis šalimis. Man ypač rūpi tai, kad šios konsultacijos būtų subalansuotos ir kad visos suinteresuotosios šalys, pavyzdžiui, vartotojų organizacijos, mažosios ir vidutinės įmonės, profesinės sąjungos, galėtų prisidėti pasidalydamos savo patirtimi ir šiame konsultacijų procese atlikti iš tikrųjų aktyvų vaidmenį. Komisija šiuo atžvilgiu yra įsipareigojusi, todėl norėčiau sužinoti, kaip ji ketina paremti tokį konsultacijų procesą. Taip pat norėčiau paprašyti Parlamento paremti šiuo klausimu mūsų pateiktą pakeitimą. Kitas dalykas, kuris man kelia susirūpinimą, yra susijęs su tuo, kiek daug elementų turėtų būti atrinkta. Aš savęs klausiu, ar mes iš tikrųjų dabar turėtumėme atmesti tam tikrus elementus, numatytus 12 skirsnyje. Mano nuomone, būtų tikslingiau, jei šiame etape klausimas dėl šių elementų liktų atviras."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es piekrītu tam, ko ir teikuši iepriekšējie runātāji, un es īpaši vēlos izcelt divus jautājumus. Viens ir par to, kā mēs nodrošinām to, ka patiešām ir iekļaujošs un demokrātisks konsultāciju process, kurā ne tikai šim Parlamentam, bet arī dalībvalstu parlamentiem ir sava loma un kurā var notikt konsultācijas ar visām ieinteresētajām pusēm. Es īpaši paužu bažas par to, vai šīs konsultācijas būs līdzsvarotas un vai, piemēram, patērētāju organizācijas, mazie un vidējie uzņēmumi, arodbiedrības un citi varēs sniegt savas zināšanas un maksāt par tām, lai viņiem arī varētu būt reāla loma šajā konsultāciju procesā. Komisijai ir atbildība šajā sakarā, un tāpēc es vēlos jautāt Komisijai, kā viņi plāno to nodrošināt. Es vēlos arī aicināt Parlamentu atbalstīt grozījumu, ko mēs iesniedzām šim punktam. Cits jautājums ir par to, cik plaša ir atlase. Es jautāju sev, vai mums tiešām tagad ir jāsvītro noteiktas lietas 12. punktā. Šajā posmā ir lietderīgāk atstāt jautājumu par šīm lietām atklātu."@lv13
"Voorzitter, ik sluit mij ook aan bij de vorige sprekers en wil met name twee punten naar voren halen. Een is hoe we garanderen dat er echt een alomvattend en democratisch proces is van consultatie waarbij niet alleen dit Parlement, maar ook nationale parlementen een rol spelen en waarin alle betrokken partijen geconsulteerd kunnen worden. Ik maak me met name zorgen of dat wel evenwichtig gebeurt en of bijvoorbeeld consumentenorganisaties, organisaties van het midden- en kleinbedrijf en vakbonden en andere in staat zullen zijn om de expertise in huis te halen en te betalen om ook echt een rol te spelen in dat consultatieproces. De Commissie heeft een verantwoordelijkheid op dat punt en ik zou dus de Commissie willen vragen hoe zij dat wil ondersteunen. Ik wil het Parlement vragen om een amendement dat we daarover indienen, te ondersteunen. Het andere punt betreft de breedheid van de selectie. Ik vraag me af of we inderdaad nu al een voorschot daarop moeten nemen door in paragraaf 12 al een aantal zaken bij voorbaat uit te sluiten. Het is logischer nu die zaken open te houden."@mt15
"Panie przewodniczący! Popieram to, co powiedzieli moi przedmówcy i chciałabym szczególne podkreślić dwa punkty. Jeden dotyczy tego, jak zagwarantujemy, że naprawdę będzie miał miejsce całościowy i demokratyczny proces konsultacyjny, w którym rolę do odegrania będzie miał nie tylko ten Parlament, ale także parlamenty krajowe, i w którym będzie można skonsultować się z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Szczególnie martwi mnie fakt, czy te konsultacje będą zrównoważone i czy na przykład organizacje konsumenckie, małe i średnie przedsiębiorstwa, związki zawodowe i inni będą w stanie wnieść specjalistyczną wiedzę i za nią zapłacić, tak aby w tym procesie konsultacyjnym mogły także odegrać pewną rolę. Komisja ma w związku z tym pewien obowiązek, więc chciałabym spytać Komisję, jak zamierza to wesprzeć. Chciałabym prosić Parlament o poparcie dla poprawki, którą wnosimy w odniesieniu do tego punktu. Drugi punkt dotyczy zakresu selekcji. Zastanawiam się, czy naprawę powinniśmy teraz wykluczyć pewne kwestie z ustępu 12. Na tym etapie bardziej sensowne jest pozostawienie tych kwestii otwartymi."@pl16
"Senhor Presidente, subscrevo o que os oradores anteriores disseram e gostaria de salientar dois pontos em particular. Um é de que modo garantimos que há, de facto, um processo de consulta inclusivo e democrático, em que não só este Parlamento como também os parlamentos nacionais participem, e no âmbito do qual todas as partes interessadas possam ser consultadas. Preocupa-me particularmente a questão de saber se esta consulta será equilibrada e se, por exemplo, as organizações de consumidores, as pequenas e médias empresas, os sindicatos e outras entidades poderão contribuir com conhecimentos técnicos e pagar pelos mesmos, de modo a que também possam ter uma palavra a dizer neste processo de consulta. A Comissão tem responsabilidade nesta matéria e, por conseguinte, gostaria de perguntar à Comissão de que modo pretende manifestar o seu apoio. Gostaria de pedir ao Parlamento que apoie uma alteração que apresentamos sobre este ponto. O outro ponto refere-se à amplitude da selecção. Pergunto-me se devemos realmente excluir agora certas coisas no n.º 12. Faz mais sentido mantê-las em aberto nesta fase."@pt17
"Voorzitter, ik sluit mij ook aan bij de vorige sprekers en wil met name twee punten naar voren halen. Een is hoe we garanderen dat er echt een alomvattend en democratisch proces is van consultatie waarbij niet alleen dit Parlement, maar ook nationale parlementen een rol spelen en waarin alle betrokken partijen geconsulteerd kunnen worden. Ik maak me met name zorgen of dat wel evenwichtig gebeurt en of bijvoorbeeld consumentenorganisaties, organisaties van het midden- en kleinbedrijf en vakbonden en andere in staat zullen zijn om de expertise in huis te halen en te betalen om ook echt een rol te spelen in dat consultatieproces. De Commissie heeft een verantwoordelijkheid op dat punt en ik zou dus de Commissie willen vragen hoe zij dat wil ondersteunen. Ik wil het Parlement vragen om een amendement dat we daarover indienen, te ondersteunen. Het andere punt betreft de breedheid van de selectie. Ik vraag me af of we inderdaad nu al een voorschot daarop moeten nemen door in paragraaf 12 al een aantal zaken bij voorbaat uit te sluiten. Het is logischer nu die zaken open te houden."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi a rada by som zdôraznila dva konkrétne body. Tým prvým je, ako zaručíme, že sa naozaj uskutoční demokratický proces konzultácií prístupný pre všetkých, v ktorom zohrajú úlohu aj národné parlamenty, nie len Európsky parlament, a v ktorom sa bude konzultovať so všetkými zúčastnenými stranami. Osobitne ma zaujíma, či tieto konzultácie budú vyvážené, a či, napríklad, spotrebiteľské organizácie, malé a stredné podniky, odborové zväzy atď. zaviesť odbornosť a zaplatiť za ňu tak, aby mohli zohrávať skutočnú úlohu v procese konzultácií. Komisia cíti v tejto súvislosti zodpovednosť a preto by som sa rada spýtala Komisie, ako bude Komisia tento proces podporovať. Chcem požiadať Parlament o podporu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý v tejto chvíli predkladáme. Druhým bodom sú obavy o šírku výberu. Sama seba sa pýtam, či by sme nemali vylúčiť niektoré veci z odseku 12. Väčší zmysel by malo ponechať tieto otázky v tejto fáze otvorené."@sk19
"Gospod predsednik, potrjujem, kar so rekli prejšnji govorniki in bi rada poudarila predvsem dve točki. Eno je, kako jamčimo, da je posvetovanje res vključujoč in demokratičen proces, v katerem imajo odločilno vlogo ne le ta parlament, temveč tudi nacionalni parlamenti in v katerem se lahko posvetujejo vse zainteresirane strani. Posebej me zanima, ali bodo ta posvetovanja uravnotežena in ali bodo na primer potrošniške organizacije, mala in srednje velika podjetja, sindikati in drugi lahko vpeljali strokovnost in se jim bo to izplačalo, tako da bi lahko imeli tudi resnično vlogo v tem posvetovalnem procesu. Komisija je v tem pogledu odgovorna in zato bi rada vprašala Komisijo, kako namerava to podpreti. Rada bi prosila Parlament, da podpre spremembo, ki jo podajamo o tej točki. Druga točka se nanaša na širino izbire. Sprašujem se, ali bi morali zdaj res izločiti nekatere stvari, ki so v odstavku 12. Bolj smiselno je, da se na tej stopnji pustijo te stvari odprte."@sl20
"Herr talman! Jag instämmer med föregående talare och vill särskilt belysa två punkter. Den ena är hur vi garanterar att det verkligen finns en omfattande och demokratisk samrådsprocess, där inte bara detta parlament ingår utan även de nationella parlamenten, och där alla berörda parter kan rådfrågas. Jag bekymrar mig särskilt om dessa samråd verkligen kommer att vara balanserade och om konsumentorganisationer, små och medelstora företag, fackföreningar och andra grupper kommer att ha möjlighet att bidra med sin sakkunskap, och betala för det, så att de verkligen kan spela en betydande roll i samrådsprocessen. Kommissionen har ett ansvar i det här avseendet och jag vill fråga hur den tänker stödja detta. Jag vill be parlamentet att stödja ett ändringsförslag som vi lägger fram i den här frågan. Den andra punkten har att göra med urvalets omfattning. Jag undrar om vi verkligen ska utesluta vissa saker i punkt 12. På det här stadiet verkar det klokt att hålla det mer öppet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph