Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-204"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.22.1-204"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Commissioner has answered some of the questions put by my colleagues. However, this project is of great importance to all our institutions, and we are now coming to the politics of it, and the major issues concerning the democratic legitimacy of the creation of a CFR. There has been a lot of consultation, with many working groups and many stakeholder groups, from which we can learn a lot, but now it is time for decision-making, and we need a process that is open, inclusive and coherent. The Commission is rightly conducting a selection process before presenting a white paper. However, that process needs to be as inclusive as possible, and we are obviously worried about the languages used, since if this were mainstream legislation it would be available in all the languages. Can Parliament have an assurance that at white paper stage it will still be possible to change the selection if it considers that appropriate? This is at the heart of the conundrum we face. Will the white paper kick off a legislative process, or something analogous to it, or are we going to deal with a separate legislative process each and every time in the future that we look at anything to do with contract law? It comes down to the question of whether it will be binding or non-binding. The Council seems to think it should be non-binding and voluntary. If that is the case, it is arguable whether we need a selection process at all. You can keep everything open and have the political debate at every moment in the future that a contract law question arises in a legislative proposal. On the other hand, if we are creating something binding now – which Parliament is well known to prefer, in the form of an optional instrument – then we have to have some very serious inclusive political debates now about content and coverage, leading us on to the next set of questions about a legal base and the involvement of Parliament as something more than a mere consultee."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařka zodpověděla některé otázky položené mými kolegy. Tento projekt má však velký význam pro všechny naše instituce, a nyní se dostáváme k jeho politikám a hlavním otázkám týkajícím se demokratické legitimity vytvoření SRR. Odehrává se mnoho konzultací s mnoha pracovními skupinami a skupinami zúčastněných stran, ze kterých se můžeme významně poučit, ale nyní je čas rozhodnout a potřebujeme proces, který je otevřený, zahrnuje všechny a je soudržný. Komise právě provádí postup výběru před tím, než zveřejní bílou knihu. Avšak je třeba, aby byl tento proces co nejvíce otevřený všem, a samozřejmě nás znepokojuje použití jazyků, protože má-li se jednat o řídící právní předpis, měl by být dostupný ve všech jazycích. Může mít Parlament jistotu, že ve fázi bílé knihy bude stále možné změnit výběr, pokud se ukáže, že to je vhodné? To je podstata hádanky, jíž čelíme. Nastartuje bílá kniha legislativní proces, nebo něco podobného, či se budeme zabývat odděleným legislativním procesem vždy, když budeme v budoucnu řešit cokoliv společného se smluvním právem? Naskýtá se otázka, bude-li rámec závazný, či nikoliv. Zdá se, že podle názoru Komise by měl být nezávazný a dobrovolný. Je-li tomu tak, je diskutabilní, zda vůbec potřebujeme proces výběru. Můžete nechat vše otevřené a vést politickou debatu kdykoliv se v budoucnu objeví otázky smluvního práva v legislativním návrhu. Na jedné straně, pokud vytváříme něco, co je závazné nyní – a jak známo, toto Parlament podporuje ve formě volitelného nástroje –, pak musíme nyní vést některé seriózní politické debaty otevřené všem ohledně obsahu a působnosti, které nás přivedou k dalšímu souboru otázek o právním základu a účasti Parlamentu jakožto významnějšího subjektu, než jen pouhého konzultanta."@cs1
"Hr. formand! Kommissæren har besvaret nogle af de spørgsmål, mine kolleger har stillet. Dette projekt er imidlertid af stor betydning for alle vores institutioner, og vi er nu ved at komme frem til politikken i det og de væsentlige spørgsmål angående den demokratiske berettigelse ved at oprette en CFR. Der har været mange samråd med mange arbejdsgrupper og mange interessentgrupper, som vi kan lære meget af, men nu er det tid til at tage beslutninger, og vi har brug for en proces, der er åben, vidtfavnende og sammenhængende. Kommissionen gør ret i at gennemføre en udvælgelsesproces, før den præsenterer en hvidbog. Den proces skal dog være så vidtfavnende som muligt, og vi er naturligvis bekymret over de sprog, der bruges, for hvis det drejede sig om en central lovgivning, ville den være til rådighed på alle sprogene. Kan Parlamentet få lovning på, at det på hvidbogsstadiet stadig vil være muligt at ændre i udvalget, hvis det skønner det hensigtsmæssigt? Dette er centralt for den gåde, vi står over for. Vil hvidbogen igangsætte en lovgivningsproces eller noget, der ligner, eller vil vi skulle behandle en separat lovgivningsproces, hver eneste gang vi fremover ser på hvad som helst, der har med aftaleret at gøre? Det drejer sig grundlæggende om spørgsmålet om, hvorvidt den bliver bindende eller ikkebindende. Rådet synes at mene, den skal være ikkebindende og frivillig. Hvis det er tilfældet, kan det diskuteres, om vi overhovedet behøver en udvælgelsesproces. Man kan holde alt åbent og holde en politisk forhandling på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden, hvor der opstår et spørgsmål om aftaleret i et lovforslag. På den anden side, hvis vi skaber noget bindende nu - hvilket Parlamentet som bekendt foretrækker, i form af et fakultativt instrument - så er vi nødt til at have nogle meget alvorlige og omfattende, politiske forhandlinger nu om indhold og omfang, hvilket fører os frem til det næste sæt spørgsmål om lovgrundlag og inddragelse af Parlamentet som andet og mere end blot høringspart."@da2
". Herr Präsident! Die Frau Kommissarin hat einige der von meinen Kollegen gestellten Fragen beantwortet. Dieses Projekt ist jedoch für alle unsere Institutionen sehr bedeutsam. Jetzt kommen wir zu seinem politischen Aspekt und die größeren Probleme, die die demokratische Legitimität der Schaffung eines GRR betreffen. Es gab umfangreiche Beratungen mit zahlreichen Arbeitsgruppen und Interessensgruppen, von denen wir viel lernen können. Jetzt aber ist der Zeitpunkt der Entscheidungsfindung gekommen, und wir brauchen einen Prozess, der offen, umfassend und kohärent ist. Die Kommission führt zu Recht einen Auswahlprozess durch, bevor sie ein Weißbuch vorlegt. Dieser Prozess muss jedoch so umfassend wie möglich sein, und wir sind daher hinsichtlich der verwendeten Sprachen besorgt. Wenn es sich hier um ein richtungweisendes Rechtsetzungsinstrument handelt, sollte es in allen Sprachen verfügbar sein. Kann das Parlament eine Zusicherung erhalten, dass es dann, wenn der GRR in Form eines Weißbuchs vorliegt, noch die Möglichkeit hat, die Auswahl zu ändern, falls es das als angemessen erachtet? Dies ist der Kern des Problems. Wird das Weißbuch der Startschuss für einen legislativen Prozess oder etwas Ähnliches sein oder werden wir es künftig jedes Mal, wenn wir uns mit einer Frage befassen, die im Zusammenhang mit dem Vertragsrecht steht, mit einem eigenen legislativen Prozess zu tun haben? Letztlich geht es um Verbindlichkeit. Der Rat scheint zu denken, dass dieser Referenzrahmen nicht verbindlich sein sollte, sondern freiwillig. Wenn das der Fall ist, stellt sich die Frage, ob wir überhaupt einen Auswahlprozess brauchen. Man könnte alles offen lassen und zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft, wenn sich im Zusammenhang mit einem Gesetzesvorschlag eine vertragsrechtliche Frage stellt, eine politische Debatte führen. Wenn wir andererseits jetzt verbindliche Regelungen schaffen – dies zieht das Parlament bekanntermaßen in Form eines optionalen Instruments vor – dann müssen wir auch jetzt einige sehr ernsthafte und umfassende politische Debatten über den Inhalt und den Anwendungsbereich führen, und damit kommen wir zu den nächsten Fragen über die Rechtsgrundlage und die Beteiligung des Parlaments, dessen Rolle über eine rein beratende Funktion hinausgehen muss."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η Επίτροπος απάντησε σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοί μου. Εντούτοις, αυτό το εγχείρημα έχει τεράστια σημασία για το σύνολο των θεσμικών μας οργάνων, και τώρα προχωρούμε στην εξέτασή του από πολιτική σκοπιά, καθώς και σε σχέση με τα σημαντικά θέματα που άπτονται της δημοκρατικής νομιμότητας της θέσπισης ενός ΚΠΑ. Έχουν προηγηθεί πολλές διαβουλεύσεις, με πολλές ομάδες εργασίας και ομάδες ενδιαφερομένων, από τις οποίες μπορούμε να διδαχθούμε πολλά, όμως τώρα είναι η στιγμή να λάβουμε αποφάσεις, και χρειαζόμαστε μια διαδικασία ανοικτή, περιεκτική και συνεκτική. Η Επιτροπή ορθώς εφαρμόζει μια διαδικασία επιλογής προτού παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο. Εντούτοις, αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτική, και προφανώς μας ανησυχεί το θέμα των χρησιμοποιούμενων γλωσσών, δεδομένου ότι εάν επρόκειτο για κανονική νομοθεσία το κείμενο θα ήταν διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες. Μπορεί να δοθεί στο Κοινοβούλιο η διαβεβαίωση ότι στο στάδιο της Λευκής Βίβλου θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή η αλλαγή της επιλογής, εφόσον κριθεί σκόπιμο; Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του διλήμματος που αντιμετωπίζουμε. Η Λευκή Βίβλος θα εγκαινιάσει μια νομοθετική διαδικασία, ή κάτι ανάλογο, ή μήπως θα χρειαστεί στο μέλλον να ακολουθούμε χωριστή νομοθετική διαδικασία κάθε φορά που θα εξετάζουμε θέματα τα οποία άπτονται του δικαίου των συμβάσεων; Το θέμα, λοιπόν, είναι αν θα πρόκειται για δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο φαίνεται να θεωρεί ότι πρέπει να είναι μη δεσμευτικό και προαιρετικό. Εν τοιαύτη περιπτώσει, είναι συζητήσιμο το αν απαιτείται καν διαδικασία επιλογής. Μπορούμε να διατηρήσουμε ανοικτές όλες τις επιλογές και να διεξάγουμε τον πολιτικό διάλογο ανά πάσα στιγμή στο μέλλον όταν προκύπτουν σε νομοθετικές προτάσεις ζητήματα που άπτονται του δικαίου των συμβάσεων. Από την άλλη πλευρά, αν σκοπεύουμε να καταρτίσουμε τώρα ένα δεσμευτικό κείμενο –κάτι που είναι γνωστό ότι το Κοινοβούλιο προτιμά, υπό μορφή προαιρετικού μέσου– τότε πρέπει να διεξαγάγουμε τώρα ορισμένες πολύ σοβαρές περιεκτικές πολιτικές συζητήσεις ως προς το περιεχόμενο και την κάλυψη, βάσει των οποίων θα προχωρήσουμε στην εξέταση της επόμενης σειράς ζητημάτων που αφορούν τη νομική βάση και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ως πλήρους εταίρου, και όχι μόνο ως γνωμοδοτικού οργάνου."@el10
"Señor Presidente, la Comisaria ha contestado algunas de las preguntas formuladas por mis colegas. Sin embargo, este es un proyecto de gran importancia para todas nuestras instituciones, y ahora estamos llegando a su fase política, y a las grandes cuestiones relativas a la legitimidad democrática de la creación de un MCR. Ha habido muchas consultas, con muchos grupos de trabajo y muchos sectores interesados, de las que podemos aprender mucho, pero ahora es el momento de tomar decisiones, y necesitamos un proceso que sea abierto, incluyente y coherente. La Comisión está realizando, acertadamente, un proceso de selección antes de presentar un Libro Blanco. Sin embargo, el proceso debe ser lo más incluyente posible y, como es lógico, nos preocupa la cuestión de las lenguas utilizadas, ya que, si esto fuera legislación convencional, estaría disponible en todos los idiomas. ¿Puede el Parlamento tener la seguridad de que en la fase del Libro Blanco seguirá siendo posible cambiar la selección si lo considera apropiado? Este es el meollo de la cuestión a la que nos enfrentamos. ¿Descartará el Libro Blanco un proceso legislativo o similar, o vamos a abordar un proceso legislativo diferente cada vez que, en el futuro, examinemos algo que tenga que ver con el Derecho contractual? La cuestión se reduce a saber si será o no vinculante. Parece que el Consejo opina que debería ser de carácter no vinculante y voluntario. En tal caso, es discutible si realmente necesitamos un proceso de selección. Se puede dejar todo abierto y celebrar el debate político cada vez que, en el futuro, se plantee una cuestión de Derecho contractual en una propuesta legislativa. Por el contrario, si ahora estamos creando algo vinculante —y es bien sabido que esto es lo que prefiere el Parlamento, y no un instrumento opcional— entonces tendremos que celebrar algunos debates políticos incluyentes muy serios sobre el contenido y el alcance, que nos conduzcan a la siguiente serie de preguntas sobre el fundamento jurídico y la participación del Parlamento como algo más que un mero consultor."@es21
"Härra juhataja, volinik vastas mõnedele mu kolleegide esitatud küsimustele. Sellel projektil on siiski suur tähtsus kõigile meie institutsioonidele ning nüüd me jõuame selle poliitika juurde ja peamiste probleemide juurde, mis on seotud lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku loomisega, demokraatliku õiguspärasuse juurde. On palju konsulteeritud mitmete töörühmadega ja sidusrühmadega, kellelt me võime palju õppida, kuid nüüd on otsuste tegemise aeg ning me vajame protsessi, mis oleks avatud, kaasav ja ühtne. Komisjon viib enne valge raamatu esitamist õigustatult läbi valikuprotsessi. Siiski peab see protsess olema nii hõlmav kui võimalik, ja me oleme selgelt mures kasutatavate keelte pärast, sest kui see oleks põhiõigusakt, oleks see kättesaadav kõigis keeltes. Kas parlamendil on kindlust, et valge raamatu etapis saab valikut ikka veel muuta, kui seda peetakse asjakohaseks? See on meie ees seisva keerulise küsimuse olemus. Kas valge raamat alustab õigusloomeprotsessi või midagi analoogset või peame igaüks tegelema eraldi õigusloomeprotsessiga iga kord, kui meil on tulevikus midagi pistmist lepinguõigusega? Seega jõuame küsimuseni, kas see on siduv või mittesiduv. Nõukogu näib arvavat, et see peaks olema mittesiduv ja vabatahtlik. Kui nõnda, siis on vaieldav, kas meil valikuprotsessi üldse tarvis on. Võib ju jätta kõik lahtiseks ning pidada edaspidi poliitilist arutelu iga hetk, kui lepinguõiguse küsimus põhjustab õigusakti koostamise ettepaneku vajaduse. Teisest küljest, kui me praegu loome midagi siduvat – mida parlament teadupärast eelistab vabatahtliku õigusakti vormis – siis peame praegu pidama väga tõsiseid arutelusid sisu ja tegevusulatuse üle, mis viib meid järgmiste küsimusteni õigusliku aluse kohta ning parlamendi suurema kaasatuse kohta kui kõigest konsulteerijana."@et5
"Arvoisa puhemies, komission jäsen vastasi muutamiin kollegojeni esittämiin kysymyksiin. Tämä hanke on kuitenkin erittäin tärkeä kaikille toimielimille, ja nyt ollaan pääsemässä sen poliittiseen puoleen ja tärkeimpiin aiheisiin, jotka koskevat yhteisen viitekehyksen perustamisen demokraattista oikeutusta. Kuulemisia on ollut paljon, paljon työryhmiä ja monia toimijaryhmiä, joilta voimme oppia paljon, mutta nyt on aika tehdä päätös, ja siihen tarvitaan avoin, laaja ja johdonmukainen prosessi. Komissio toteuttaa perustellusti valintaprosessin ennen valkoisen kirjan esittämistä. Prosessin on kuitenkin oltava mahdollisimman laaja, ja olemme tietysti huolissamme kieliseikoista, sillä jos kyseessä olisi peruslainsäädäntö, asiakirja olisi saatavilla kaikilla kielillä. Voiko parlamentti saada varmistuksen siitä, että valkoisen kirjan yhteydessä valintaa voidaan vielä muuttaa, jos se katsotaan aiheelliseksi? Tämä on kohtaamamme ongelman ydin. Syrjäyttääkö valkoinen kirja lainsäädäntöprosessin tai muuta vastaavaa vai järjestetäänkö vastaisuudessa sopimusoikeuden yhteydessä aina erillinen lainsäädäntöprosessi? Kysymys kuuluu: tuleeko siitä sitova vai ei-sitova. Neuvosto tuntuu ajattelevan, että ei-sitova ja vapaaehtoinen olisi parempi. Jos näin on, voidaan kysyä, tarvitaanko valintaprosessia lainkaan. Kaikki voidaan jättää avoimeksi ja käydä vastaisuudessa poliittista keskustelua silloin, kun sopimusoikeudellinen kysymys muotoutuu lainsäädäntöesitykseksi. Toisaalta jos nyt luomme jotain sitovaa – mitä parlamentin tiedetään suosivan, valinnaisen välineen muodossa – on käytävä hyvin vakavaa ja jopa poliittista keskustelua sisällöstä ja soveltamisalasta, mikä johtaa seuraavaan kysymyssarjaan oikeusperustasta ja parlamentin varsinaisesta osallistumisesta eikä vain kuulemisesta."@fi7
"M. le Président, la commissaire a répondu à certaines questions posées par mes collègues. Cependant, ce projet est d’une grande importance pour toutes nos institutions, mais nous en arrivons à sa politique et aux principaux problèmes concernant la légitimité démocratique de la création d'un CCR. Il y a eu de nombreuses consultations, avec beaucoup de groupes de travail et beaucoup de groupes de parties prenantes. Nous avons pu en apprendre beaucoup, mais il est maintenant temps de prendre des décisions et nous avons besoin d'une procédure ouverte, inclusive et cohérente. La Commission mène à bon escient une procédure de sélection avant de présenter un livre blanc. Toutefois, cette procédure doit être aussi inclusive que possible, et nous nous inquiétons à l'évidence des langues utilisées. En effet, s'il s'agissait d'une législation conventionnelle, elle serait disponible dans toutes les langues. Le Parlement peut-il être assuré qu’il sera toujours possible, au niveau du livre blanc, de changer la sélection s'il considère cela approprié? C’est au cœur de l’énigme actuelle. Le livre blanc va-t-il initier une procédure législative ou une chose analogue, ou allons-nous traiter avec une procédure législative séparée à chaque fois que nous devrons à l'avenir examiner une chose liée au droit des contrats? On en revient à la question du contraignant ou du non-contraignant. Le Conseil semble penser que cela devrait être non-contraignant et volontaire. Si c’est le cas, on peut débattre de la nécessité pure et simple d’une procédure de sélection. On peut laisser tout ouvert et avoir le débat politique à l'avenir à tout moment où une question de droit des contrats surgira dans une proposition législative. D’un autre côté, si nous créons maintenant quelque chose de contraignant – ce qu’on sait le Parlement préférer, sous la forme d'un instrument optionnel - alors nous devons mener quelques débats politiques inclusifs très sérieux sur le contenu et la couverture, ce qui nous conduit à la série de questions suivante sur une base légale et l'implication du Parlement en tant que davantage qu'un simple consultant."@fr8
"Tisztelt elnök úr, a biztos asszony a kollégáim által feltett kérdések közül már megválaszolt néhányat. Ez a projekt azonban nagy jelentőséggel bír minden intézményünk számára, és most már politikai értelemben beszélünk róla, illetve a közös referenciakeret létrehozásának demokratikus legitimitását érintő főbb kérdésekről. Nagyon sok konzultáció történt, sok munkacsoporttal és az érintett felek nagyon számú csoportjával, melyekből sokat tanulhatunk, most viszont eljött a döntéshozatal ideje, valamint szükségünk van egy olyan folyamatra, amely nyitott, befogadó és koherens. A Bizottságnál helyeselhető módon egy kiválasztási folyamat zajlik le a fehér könyv előterjesztése előtt. Ennek a folyamatnak azonban a lehető legnagyobb mértékben befogadónak kell lennie, és mi nyilvánvalóan aggodalmunkat fejezzük ki az alkalmazott nyelveket illetően, mivel ha általános jogszabályalkotásról lenne szó, akkor hozzáférhető lenne minden nyelven. Biztos lehet-e a Parlament abban, hogy ha eljutunk a fehér könyv stádiumába, még akkor is lehetőség lesz változtatni a kiválasztáson, amennyiben ezt szükségesnek ítéli meg? Ez jelenti a velünk szemben álló nehéz probléma lényegét. El fog-e indítani a fehér könyv egy jogalkotási folyamatot vagy valami ahhoz hasonlót, vagy külön jogalkotási folyamattal fogunk foglalkozni a jövőben minden egyes alkalommal, amikor bármilyen szerződési joggal kapcsolatos kérdéssel foglalkozunk? Ez attól függ, hogy kötelező érvényű lesz-e, vagy sem. Úgy tűnik, hogy a Tanács szerint önkéntesnek és nem kötelező erejűnek kellene lennie. Ez esetben viszont kérdéses, hogy egyáltalán szükség van-e a kiválasztási folyamatra. Mindent nyitva lehet hagyni, és politikai vitát lehet tartani a jövőben minden egyes pillanatban akkor, amikor a szerződési jogra vonatkozóan felmerül egy kérdés egy jogalkotási javaslatban. Ha azonban most kötelező erejű dolgot hozunk létre – amit a Parlament közismerten preferál egy választható eszköz formájában – akkor most nagyon komoly és befogadó politikai vitákat kell tartanunk az eszköz tartalmáról és érvényességéről, ami elvezet minket a kérdések egy következő csoportjához a jogalapról, illetve a Parlament nem csupán konzultációs szerepű bevonásáról."@hu11
". Signor Presidente, il Commissario ha risposto ad alcune delle domande poste dai miei colleghi. Tuttavia, questo progetto è di grande importanza per tutte le nostre istituzioni, e ora stiamo giungendo alle questioni politiche di tale iniziativa, e ai grandi problemi relativi alla legittimità democratica della creazione di un QCR. Si sono svolte numerose consultazioni, con molteplici gruppi di lavoro e parti interessate, da cui possiamo apprendere molto, ma adesso è ora di prendere una decisione, e abbiamo bisogno di un processo aperto, esaustivo e coerente. La Commissione sta giustamente conducendo un processo di selezione prima di presentare un Libro bianco. Tuttavia, tale processo ha bisogno di essere il più esaustivo possibile, e siamo ovviamente preoccupati per le lingue utilizzate, poiché, se esistesse questa legislazione prevalente, sarebbe disponibile in tutte le lingue. Il Parlamento può ottenere la garanzia che in fase di Libro bianco sarà ancora possibile modificare la selezione ove appropriato? E’ questo il nucleo dell’enigma cui ci troviamo di fronte. Il Libro bianco avvierà un processo legislativo, o qualcosa di simile, o affronteremo un processo legislativo separato ogni volta che, in futuro, avremo a che fare con il diritto contrattuale? Si tratta della questione se sarà vincolante o meno. Il Consiglio sembra ritenere che dovrebbe essere non vincolante e volontario. Se così fosse, si metterebbe in discussione qualora occorra un processo di selezione. E’ possibile mantenere tutto aperto e condurre una discussione politica in ogni momento in cui, in futuro, sorge un problema relativo al diritto contrattuale in una proposta legislativa. Dall’altro lato, se ora creiamo uno strumento vincolante, che è noto che per il Parlamento sarebbe preferibile sotto forma di uno strumento opzionale, allora si dovrebbero organizzare alcune discussioni politiche inclusive molto serie riguardanti contenuto e campo di applicazione, aspetto che ci conduce alla prossima serie di domande relativa a una base giuridica e al coinvolgimento del Parlamento in qualcosa in più di una semplice consultazione."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos narė atsakė į kai kuriuos mano kolegų užduotus klausimus. Šis projektas yra labai svarbus visoms mūsų institucijoms ir mes dabar pereiname prie šio projekto politikos ir pagrindinių klausimų, susijusių su demokratiniu BSTPS sukūrimo teisėtumu. Buvo daug konsultuojamasi su daugybe darbo grupių ir suinteresuotųjų šalių grupių, iš kurių mes galime daug ko pasimokyti, bet dabar atėjo laikas sprendimų priėmimui ir mums reikia atviro, visa apimančio ir darnaus proceso. Komisijos sprendimas atlikti atrankos procesą prieš paskelbiant dokumentą Baltojoje knygoje yra teisingas. Tačiau šis procesas turi būti kuo labiau visa apimantis ir mus, žinoma, neramina kalbos klausimas, nes jei tai bus pagrindinis teisės dokumentas, jis privalo būti išverstas į visas kalbas. Ar gali Parlamentas garantuoti, kad šio dokumento paskelbimo Baltojoje knygoje etape dar bus galimybė pakeisti atrankos rezultatus, jei bus nutarta, kad jie netinkami.? Būtent tai sudaro prieš mus iškilusios problemos esmę. Ar šio dokumento paskelbimas Baltojoje knygoje duos pradžią teisėkūros ar panašiam procesui, ar ateityje rengdami bet kokius dokumentus sutarčių teisės srityje mes kiekvieną kartą turėsime inicijuoti atskirą teisėkūros procesą? Kitaip tariant, ar šis dokumentas bus privalomas ar laisvai pasirenkamas? Taryba, regis, laikosi tos nuomonės, kad jis turėtų būti neprivalomas ir taikomas savo noru. Tokiu atveju kyla abejonių, ar atrankos procesas mums iš viso reikalingas. Tuomet kiekvieną kartą gavę teisėkūros pasiūlymą sutarčių teisės srityje galėtumėte inicijuoti atviras politines diskusijas. Kita vertus, jei dokumentas, kurį dabar rengiame, bus privalomas – Parlamentas šiam variantui teikia pirmenybę ir mano, kad ši rengiama teisės principų sistema turėtų būti privaloma alternatyvaus įrankio pavidalu – tuomet turime surengti rimtas ir visa apimančias politines diskusijas dėl šio dokumento turinio ir apimties, o vėliau aptarti kitus klausimus, susijusius su teisiniu pagrindu ir Parlamento dalyvavimu šiame darbe ne tik konsultuojamosios šalies vaidmenyje."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Komisāre ir atbildējusi uz dažiem no manu kolēģu uzdotajiem jautājumiem. Tomēr šis projekts ir ļoti svarīgs visām mūsu iestādēm, un mēs tagad nonākam pie ar to saistītās politikas jautājumiem un galvenajiem jautājumiem attiecībā uz KM sagatavošanas demokrātisko leģitimitāti. Ir bijušas daudzas konsultācijas ar daudzām darba grupām un daudzām ieinteresēto pušu grupām, no kurām mēs daudz ko varam mācīties, bet tagad ir laiks lēmumu pieņemšanai, un mums ir nepieciešama procedūra, kas ir atvērta, iekļaujoša un saskaņota Komisija pamatoti veic atlases procesu pirms iepazīstināšanas ar Balto grāmatu. Tomēr šim procesam ir jābūt pēc iespējas iekļaujošākam, un mēs, protams, esam nobažījušies par izmantotajām valodām, tā kā, ja tie ir svarīgi tiesību akti, tiem būtu jābūt pieejamiem visās oficiālajās valodās. Vai Parlaments var saņemt apliecinājumu tam, ka Baltās grāmatas sagatavošanas posmā joprojām būs iespējams mainīt atlasītās daļas, ja tas to uzskatīs par nepieciešamu? Tas ir šīs āķīgās mīklas, ar kuru mēs saskaramies, pamatā. Vai šī Baltā grāmata aizsāks likumdošanas procesu vai arī kaut ko tai līdzīgu, vai arī mums turpmāk būs atsevišķs likumdošanas process vienmēr, kad mēs izskatīsim kaut ko, kam ir saistība ar līgumtiesībām? Rodas jautājums par to, vai tas būs saistošs vai nesaistošs. Šķiet, ka Padome uzskata, ka tam jābūt nesaistošam un brīvprātīgam. Ja tā patiešām ir, tad var strīdēties par to, vai mums vispār ir vajadzīgs atlases process. Viss var notikt atklātā veidā, un nākotnē jebkurā brīdī var noturēt politiskās debates par to, ka tiesību akta priekšlikumā rodas ar līgumtiesībām saistīts jautājums. No otras puses, ja mēs tagad sagatavojam kaut ko saistošu – par ko ir labi zināms, ka Parlaments tam dotu priekšroku brīvprātīga instrumenta veidā – tad mums tagad ir jānotur ļoti nopietnas iekļaujošas politiskās debates par saturu un jomu, kas novestu mūs pie nākamajiem jautājumiem par juridisko pamatu un Parlamenta kā kaut kā vairāk par tikai konsultējamo iesaisti."@lv13
"Mr President, the Commissioner has answered some of the questions put by my colleagues. However, this project is of great importance to all our institutions, and we are now coming to the politics of it, and the major issues concerning the democratic legitimacy of the creation of a CFR. There has been a lot of consultation, with many working groups and many stakeholder groups, from which we can learn a lot, but now it is time for decision-making, and we need a process that is open, inclusive and coherent. The Commission is rightly conducting a selection process before presenting a white paper. However, that process needs to be as inclusive as possible, and we are obviously worried about the languages used, since if this were mainstream legislation it would be available in all the languages. Can Parliament have an assurance that at white paper stage it will still be possible to change the selection if it considers that appropriate? This is at the heart of the conundrum we face. Will the white paper kick off a legislative process, or something analogous to it, or are we going to deal with a separate legislative process each and every time in the future that we look at anything to do with contract law? It comes down to the question of whether it will be binding or non-binding. The Council seems to think it should be non-binding and voluntary. If that is the case, it is arguable whether we need a selection process at all. You can keep everything open and have the political debate at every moment in the future that a contract law question arises in a legislative proposal. On the other hand, if we are creating something binding now – which Parliament is well known to prefer, in the form of an optional instrument – then we have to have some very serious inclusive political debates now about content and coverage, leading us on to the next set of questions about a legal base and the involvement of Parliament as something more than a mere consultee."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de commissaris heeft op enkele vragen van mijn collega’s geantwoord. Dit project is echter van groot belang voor al onze instellingen en we komen nu bij beleidsonderwerpen en de belangrijke vraagstukken betreffende de democratische legitimatie van het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader. Er heeft al veel consultatie plaatsgevonden met veel werkgroepen en veel groepen belanghebbenden, van wie we veel kunnen leren, maar nu is het tijd voor besluitvorming en hebben we een procedure nodig die open, veelomvattend en coherent is. De Commissie verricht terecht een selectie voordat ze een witboek presenteert. Die procedure moet echter zo veelomvattend mogelijk zijn en we zijn uiteraard bezorgd over de gebruikte talen, aangezien als dit een hoofdmoot aan wetgeving betreft, die in alle talen beschikbaar zou moeten zijn. Kan het Parlement een garantie krijgen dat het in het stadium van het witboek nog steeds mogelijk zal zijn om de selectie te veranderen als het dit aangewezen acht? Dit is de kern van de zaak waarvoor we staan. Vormt het witboek de start van een wetgevingsprocedure of iets dat erop lijkt, of hebben we voortaan te maken met een afzonderlijke wetgevingsprocedure waarbij we steeds opnieuw kijken naar iets dat te maken heeft met verbintenissenrecht? Het komt neer op de vraag of het bindend of niet-bindend zal zijn. De Raad lijkt te denken dat het niet-bindend en vrijwillig moet zijn. Als dat geval is, is het aanvechtbaar of we überhaupt behoefte hebben aan een selectieprocedure. U kunt alles openlaten en het politieke debat op iedere moment in de toekomst voeren wanneer een kwestie van verbintenissenrecht in een wetgevingsvoorstel opduikt. Anderzijds, als we nu iets bindends in het leven roepen – wat zoals bekend het Parlement verkiest in de vorm van een facultatief instrument – moeten we nu een serieus, breed politiek debat voeren over inhoud en reikwijdte dat ons brengt tot de volgende reeks vragen over een wettelijke basis en betrokkenheid van het Parlement die iets verder reikt dan slechts te worden geraadpleegd."@nl3
"Panie przewodniczący! Pani komisarz odpowiedziała na kilka z pytań zadanych przez moich kolegów i koleżanki. Projekt ten jest jednak ważny dla wszystkich naszych instytucji, a teraz dochodzimy do jego wymiaru politycznego oraz do głównych kwestii dotyczących demokratycznej zasadności tworzenia CFR-ów. Miało miejsce sporo konsultacji z wieloma grupami roboczymi i wieloma grupami zainteresowanych stron, z których sporo możemy się nauczyć, ale teraz nadszedł czas na podejmowanie decyzji, a potrzebujemy procesu, który byłby otwarty, całościowy i spójny. Komisja słusznie przed przedstawieniem białej księgi przeprowadza proces selekcji. Proces ten musi jednak być tak całościowy, jak to tylko możliwe, i oczywiście martwimy się o użyte języki, ponieważ gdyby było to główne prawodawstwo, byłoby dostępne we wszystkich językach. Czy Parlament może mieć pewność, że na etapie białej księgi nadal możliwa będzie zmiana dokonanego wyboru, jeśli uzna to za stosowne? To jest sedno zagadki, z którą mamy do czynienia. Czy biała księga zapoczątkuje proces legislacyjny albo coś analogicznego, czy będzie musiał mieć miejsce osobny proces legislacyjny zawsze wtedy, kiedy będziemy robić coś związanego z prawem umów? Wszystko sprowadza się do pytania, czy będzie ono wiążące czy nie. Rada wydaje się uważać, że prawo to powinno być niewiążące i dobrowolne. Jeśli tak ma być, to pytanie brzmi, czy w ogóle potrzebny jest proces selekcji. Wszystko może zostać otwarte i zawsze, kiedy kwestia prawa umów pojawi się we wniosku legislacyjnym, będzie można zwołać debatę. Z drugiej strony, jeśli stworzymy teraz coś wiążącego - co, jak wiadomo, preferuje Parlament, w formie opcjonalnego instrumentu - to będziemy musieli teraz zwołać kilka naprawdę poważnych i całościowych debat w sprawie treści i tematyki, co doprowadzi nas do kolejnego zestawu pytań o podstawę prawną i zaangażowanie Parlamentu jako czegoś więcej niż tylko konsultanta."@pl16
"Senhor Presidente, o Senhor Comissário respondeu a algumas das questões colocadas pelos meus colegas. No entanto, este projecto é extremamente importante para todas as nossas instituições, e agora iremos debruçar-nos sobre os aspectos políticos do mesmo, e sobre as questões principais relativas à legitimidade democrática da criação de um Quadro Comum de Referência (QCR). Procedeu-se a uma vasta consulta, a muitos grupos de trabalho e muitos grupos de pessoas interessadas, com os quais podemos aprender muito, mas é chegado o momento de tomar decisões, e necessitamos de um processo que seja aberto, inclusivo e coerente. A Comissão está, e bem, a realizar um processo de selecção antes de apresentar um Livro Branco. Todavia, esse processo tem de ser tão inclusivo quanto possível, e estamos, naturalmente, preocupados com as línguas utilizadas, uma vez que, caso se tratasse de legislação geral, estaria disponível em todas as línguas. Poderá ser dada uma garantia ao Parlamento de que, na fase do Livro Branco, ainda será possível alterar a selecção, caso este o considere pertinente? Esse é o verdadeiro quebra-cabeças que temos pela frente. O Livro Branco irá dar início a um processo legislativo, ou algo semelhante, ou teremos um processo legislativo separado sempre que, no futuro, analisarmos qualquer matéria relacionada com direito contratual? Resume-se à questão de saber se será vinculativo ou não. O Conselho parece considerar que deve ser não vinculativo e voluntário. Se for esse o caso, é discutível se necessitamos, de todo, de um processo de selecção. Podem manter tudo em aberto e realizar o debate político em qualquer momento no futuro em que surja uma questão de direito contratual numa proposta legislativa. Por outro lado, se criarmos agora algo vinculativo – que todos sabemos ser a opção preferida pelo Parlamento, sob a forma de um instrumento facultativo –, teremos de realizar agora alguns debates políticos inclusivos muito sérios sobre o conteúdo e a cobertura, o que nos leva ao próximo conjunto de questões sobre uma base jurídica e o envolvimento do Parlamento na qualidade de algo mais que um mero órgão de consulta."@pt17
"Mr President, the Commissioner has answered some of the questions put by my colleagues. However, this project is of great importance to all our institutions, and we are now coming to the politics of it, and the major issues concerning the democratic legitimacy of the creation of a CFR. There has been a lot of consultation, with many working groups and many stakeholder groups, from which we can learn a lot, but now it is time for decision-making, and we need a process that is open, inclusive and coherent. The Commission is rightly conducting a selection process before presenting a white paper. However, that process needs to be as inclusive as possible, and we are obviously worried about the languages used, since if this were mainstream legislation it would be available in all the languages. Can Parliament have an assurance that at white paper stage it will still be possible to change the selection if it considers that appropriate? This is at the heart of the conundrum we face. Will the white paper kick off a legislative process, or something analogous to it, or are we going to deal with a separate legislative process each and every time in the future that we look at anything to do with contract law? It comes down to the question of whether it will be binding or non-binding. The Council seems to think it should be non-binding and voluntary. If that is the case, it is arguable whether we need a selection process at all. You can keep everything open and have the political debate at every moment in the future that a contract law question arises in a legislative proposal. On the other hand, if we are creating something binding now – which Parliament is well known to prefer, in the form of an optional instrument – then we have to have some very serious inclusive political debates now about content and coverage, leading us on to the next set of questions about a legal base and the involvement of Parliament as something more than a mere consultee."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka odpovedala na niektoré otázky, ktoré položili moji kolegovia. Tento projekt je však veľmi dôležitý pre všetky naše inštitúcie a tým sa dostávame k jeho politickej stránke a hlavným otázkam, týkajúcim sa demokratickej zákonnosti vytvorenia spoločného referenčného rámca. Doteraz sa konalo množstvo konzultácií s mnohými pracovnými skupinami a skupinami zúčastnených strán, z ktorých je možné sa mnohému poučiť, ale teraz je čas na rozhodovací proces, ktorý musí byť otvorený, prístupný pre všetkých a súdržný. Komisia celkom správne vykonáva výberový proces pred predložením Bielej knihy. Tento proces však musí byť čo najotvorenejší a očividne nás trápi otázka použitých jazykov, lebo ak by šlo o obyčajnú legislatívu bola by prístupná vo všetkých jazykoch. Môžete Parlament uistiť, že vo fáze Bielej knihy bude možné zmeniť výber to Parlament bude považovať za vhodné? To leží v centre rébusu, ktorému čelíme. Odštartuje Biela kniha legislatívny proces, alebo niečo s ním analogické? Alebo budeme musieť riešiť samostatný legislatívny proces zakaždým, keď v budúcnosti natrafíme na čokoľvek, čo súvisí so zmluvným právom? Závisí od toho, či bude záväzný alebo nezáväzný. Rada sa podľa všetkého domnieva, že by mal byť nezáväzný a dobrovoľný. V tom prípade je otázne, či vôbec potrebujeme nejaký výberový proces. Môžete všetko ponechať otvorené a viesť politickú diskusiu v okamihu, keď sa v legislatívnom návrhu vynorí otázka zmluvného práva. Na druhej strane, ak dnes vytvoríme niečo záväzné, čo Parlament očividne uprednostňuje v podobe voliteľného nástroja, potom musíme viesť veľmi vážnu politickú diskusiu prístupnú pre všetkých o obsahu a rozsahu, ktorá nás povedie k ďalšiemu radu otázok o právnom základe a účasti Parlamentu v úlohe, ktorá bude viac než len poradná."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka je odgovorila na nekaj vprašanj, ki so jih postavili moji kolegi. Vendar je ta projekt zelo pomemben za vse naše institucije in zdaj prihajamo k njegovi politiki ter glavnim vprašanjem, ki se nanašajo na demokratično legitimnost oblikovanja CFR. Bilo je veliko posvetovanj s številnimi delovnimi skupinami in številnimi skupinami zainteresiranih strani, od katerih se lahko veliko naučimo, a zdaj je čas za sprejemanje odločitev in potrebujemo proces, ki je odprt, vključujoč in skladen. Komisija upravičeno izvaja izbirni proces pred predstavitvijo bele knjige. Vendar mora biti ta proces čim bolj vključujoč in resno nas skrbi glede uporabljenih jezikov, kajti, če naj bi bila to prevladujoča zakonodaja, bi morala biti na voljo v vseh jezikih. Ali lahko Parlament dobi zagotovilo, da bo na stopnji bele knjige še vedno mogoče spremeniti izbiro, če bo menil, da je to primerno? To je bistvo uganke, s katero se soočamo. Bo bela knjiga spravila v tek zakonodajni proces ali nekaj temu podobnega ali bomo imeli v prihodnosti vsakič znova opravka z ločenim zakonodajnim procesom, ko bomo hoteli storiti kaj s pogodbenim pravom? Pravzaprav gre za vprašanje, ali bo zavezujoč ali nezavezujoč. Zdi se, da Svet meni, da bi moral biti nezavezujoč in prostovoljen. Če je tako, potem je vprašljivo, ali sploh potrebujemo izbirni proces. Lahko bi pustili vse odprto in imeli politično razpravo kadar koli v prihodnosti, ko bi se v zakonodajnem predlogu pojavilo vprašanje pogodbenega prava. Po drugi strani pa, če pripravljamo zdaj nekaj zavezujočega (kar je, kot je dobro znano, Parlamentu bolj všeč, v obliki neobveznega instrumenta), potem moramo imeti zdaj nekaj zelo resnih razprav, tudi političnih, o vsebini in obsegu delovanja, to pa nas pripelje do naslednjega niza vprašanj o pravni podlagi in vključitvi Parlamenta v vlogi, ki je nekaj več od zgolj svetovalne."@sl20
"Herr talman! Kommissionsledamoten har besvarat några av de frågor som mina kollegor har ställt. Det här projektet är dock av mycket stor vikt för alla våra institutioner, och vi har nu kommit till den politiska delen av det, och de betydande frågorna kring den demokratiska legitimiteten i att skapa en gemensam referensram. Det har förekommit omfattande samråd med ett flertal arbetsgrupper och intressegrupper, som vi har mycket att lära av. Nu när vi ska fatta beslut behöver vi en process som är öppen, omfattande och sammanhängande. Kommissionen genomför helt riktigt en urvalsprocess innan den presenterar en vitbok. En sådan process måste dock vara så omfattande som möjligt, och vi är påtagligt bekymrade över den språkliga aspekten, eftersom om detta hade varit traditionell lagstiftning skulle underlaget ha funnits tillgängligt på alla språk. Kan parlamentet få en försäkran om att det fortfarande på vitboksnivå kommer att vara möjligt att ändra urvalet, om det anses lämpligt? Det här är kärnan i det problem vi står inför. Kommer vitboken att vara startskottet för en lagstiftningsprocess, eller något motsvarande, eller ska vi hantera en enskild lagstiftningsprocess varje gång vi i framtiden ställs inför något som berör avtalsrätt? Det leder oss in på frågan huruvida det kommer att vara bindande eller inte? Rådet tycks anse att det ska vara icke-bindande och frivilligt. Om så är fallet skulle man kunna diskutera om det ens behövs en urvalsprocess. Man kan hålla allt öppet och ta en politisk debatt varje gång ett lagförslag innehåller en avtalsrättslig fråga. Om vi däremot inrättar något bindande – vilket parlamentet tydligt föredrar, i form av ett frivilligt instrument – måste vi nu ha några mycket seriösa och ingående politiska debatter om innehåll och omfattning. Det leder oss fram till nästa frågekomplex om rättslig grund och parlamentets roll som något mer än rådgivare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph