Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.22.1-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, notre collègue Meyer a bien situé les enjeux de cette question et je voudrais dire, Madame la Commissaire, que je comprends votre réponse technique en ce qui concerne les traductions, mais ce qu'a dit M. Meyer sur ce sujet n'est que l'incarnation de la vraie question: comment passe-t-on de l'université, du travail universitaire, à la décision politique? Et à la décision juridique? Je pense que la compréhension de tous est tout à fait essentielle, car il faut que ce projet de cadre commun de référence qui vous a été remis à la fin de l'année dernière soit pris en considération en envisageant tous les travaux qui sont faits autour de cette question, et pas seulement le projet qui vous a été remis. Par exemple, il est clair qu'il faut choisir entre se diriger vers un droit des obligations ou se diriger vers un droit des contrats. Et il y a plusieurs écoles. Ce sera le choix que nous devrons faire. Pour ce faire, il faut naturellement avoir plusieurs propositions. De la même façon, est-ce que le contenu du CCR sera un contenu restreint, et à ce moment-là contraignant, ou est-ce que ce sera un contenu général, et à ce moment-là beaucoup plus indicatif. Pour tout cela nous avons besoin d'éléments divers et il importe, bien entendu, que le Parlement fasse son travail et qu'il puisse le faire très en amont. C'est pour cela d'ailleurs – je me permettrai de conclure là-dessus de manière très pratique – qu'il est très important que les parlementaires participent nombreux à l'audition que la Commission organisera avec des experts au début du mois d'octobre, et au colloque que la présidence française de l'Union européenne va tenir, à Paris, les 23 et 24 octobre. Ce sujet mérite un débat ouvert, transparent, au-delà des spécialistes, entre ceux qui ont les décisions politiques entre leurs mains."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, náš kolega pan Meyer správně pojmenoval výzvy této problematiky. Rád bych řekl paní komisařce, že rozumím Vašim technickým odpovědím na otázky překladu, ale to, co k tomuto tématu řekl pan Meyer, zcela vystihuje skutečný problém: Jak přejdete od akademické práce k politickému rozhodnutí a k právnímu rozhodnutí? Domnívám se, že je zcela klíčové, aby tomu každý rozuměl, protože návrh společného referenčního rámce, který vám byl předložen na konci minulého roku, musí být projednán v kontextu veškeré práce vykonané v tomto ohledu, a nikoliv pouze návrh, jenž vám byl předložen. Například je zřejmé, že je třeba zvolit mezi závazkovým a smluvním právem. O tom panují různé názory, ale jedná se o výběr, který musíme učinit, a abychom to učinit mohli, musí být samozřejmě předloženo vícero návrhů. Bude podobně omezený obsah SRR, a tedy závazný, nebo bude obecný, a proto mnohem více návodný? Kvůli všemu výše uvedenému potřebujeme hodně informací a je samozřejmě zásadní, aby Parlament mohl vykonávat svou práci a vykonávat ji již ve velmi raném stadiu. To je důvod, proč – a uzavřu tento velmi praktický bod – je velmi důležité, aby se poslanci zúčastnili slyšení za účasti odborníků, které uspořádá Komise na začátku října, a konference, jíž zorganizuje francouzské předsednictví Evropské unie ve dnech 23. a 24. října v Paříži. Toto téma si zasluhuje otevřenou a transparentní diskusi, která se nebude týkat jen odborníků a které se zúčastní subjekty zodpovědné za politická rozhodnutí."@cs1
"Hr. formand! Vores kollega hr. Mayer opridsede udmærket udfordringerne i dette spørgsmål, og jeg vil gerne sige, fru kommissær, at jeg forstår Deres tekniske besvarelse om oversættelserne, men det, hr. Mayer sagde om emnet, er blot legemliggørelsen af det egentlige spørgsmål, nemlig hvordan vi kommer videre fra det akademiske, fra det akademiske arbejde til den politiske beslutning og til den juridiske beslutning. Jeg tror, at det er helt afgørende, at alle forstår det, fordi det forslag til en fælles referenceramme, som blev forelagt i slutningen af sidste år, skal betragtes under hensyntagen til alt det arbejde, der er udført om dette spørgsmål, og ikke kun det forelagte forslag. F.eks. er det klart, at vi må vælge, om der skal stiles mod forpligtelsesret eller mod aftaleret. Og der er flere læreretninger. Det er det valg, vi skal træffe. Det kræver naturligvis, at vi har flere forslag. Ligeledes skal vi vælge, om den fælles referenceramme skal have et snævert og dermed bindende indhold, eller om den skal have et generelt og dermed langt mere vejledende indhold. Derfor må vi have forskellige oplysninger, og det er selvfølgelig vigtigt, at Parlamentet gør sit arbejde, og at det kan ske på et meget tidligt tidspunkt. Det er altså yderst vigtigt - og jeg vil tillade mig at slutte med noget meget praktisk - at parlamentsmedlemmerne deltager talrigt i Kommissionens høring med eksperter i begyndelsen af oktober og det kollokvium, som det franske formandskab afholder i Paris den 23. og 24. oktober. Dette emne fortjener en åben og gennemsigtig debat ikke kun mellem specialister, men mellem dem, der skal tage de politiske beslutninger."@da2
"Herr Präsident! Unser Fraktionskollege Hans-Peter Mayer hat die Problematik des Themas klar umrissen. Frau Kommissarin, ich kann Ihre pragmatische, übersetzungsbezogene Antwort verstehen, allerdings trifft das, was Herr Mayer gesagt hat, genau den Kern des Problems: Wie schlägt man den Bogen vom universitären Milieu, von der akademischen Arbeit hin zur politischen und juristischen Entscheidungsfindung? Das muss uns allen unbedingt klar sein, denn das Projekt eines Gemeinsamen Referenzrahmens, das Ihnen Ende letzten Jahres vorgelegt wurde, sollte man unter Berücksichtigung aller Arbeiten zu diesem Thema angehen und nicht nur auf der Grundlage des Ihnen vorliegenden Entwurfs. Es ist zum Beispiel offensichtlich, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir in Richtung Schuldrecht oder in Richtung Vertragsrecht gehen wollen. Dazu gibt es verschiedene Lehrmeinungen. Die Entscheidung müssen wir treffen. Dazu benötigen wir natürlich mehrere Vorschläge. Außerdem müssen wir entscheiden, ob der Inhalt des Gemeinsamen Referenzrahmens kompakt und damit verbindlich sein soll oder allgemeiner Art und folglich eher richtungsweisend. Für all dies brauchen wir umfassende Informationen. Natürlich muss das Parlament seiner Aufgabe gerecht werden. Es sollte daher möglichst frühzeitig eingebunden werden. Aus diesem Grund – um mit einem praktischen Aspekt zu schließen – sollten die Abgeordneten unbedingt zahlreich an der für Anfang Oktober angesetzten Anhörung teilnehmen, die die Kommission gemeinsam mit Sachverständigen organisiert, sowie an der Konferenz, die die französische Ratspräsidentschaft für den 23. Und 24. Oktober in Paris plant. Das Thema verdient eine offene, transparente und über den Kreis der Experten hinausreichende Diskussion zwischen den politischen Entscheidungsträgern."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφός μας κ. Meyer παρουσίασε πολύ σωστά τις προκλήσεις που συνεπάγεται το υπό εξέταση θέμα. Θέλω να πω στην Επίτροπο ότι κατανοώ την τεχνική πτυχή της απάντησής σας σχετικά με τις μεταφράσεις, όμως η επισήμανση του κ. Meyer επ’ αυτού θίγει την ουσία του θέματος: πώς θα προχωρήσετε από μια πανεπιστημιακή εργασία σε μια πολιτική και νομική απόφαση; Θεωρώ ότι έχει απολύτως ζωτική σημασία να το κατανοήσουν όλοι αυτό, καθότι το σχέδιο κοινού πλαισίου αναφοράς (ΚΠΑ) που σας υποβλήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με το σύνολο του έργου που έχει συντελεστεί σχετικά με αυτό το θέμα, και όχι μόνο σε σχέση με το σχέδιο που σας υποβλήθηκε. Παραδείγματος χάριν, είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ ενοχικού δικαίου και δικαίου των συμβάσεων. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης επ’ αυτού, όμως καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων και, προκειμένου να επιλέξουμε, πρέπει φυσικά να υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές προτάσεις. Επιπλέον, το περιεχόμενο του ΚΠΑ θα είναι περιορισμένο και ως εκ τούτου δεσμευτικό, ή μήπως θα είναι γενικό και ως εκ τούτου περισσότερο ενδεικτικό; Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, χρειαζόμαστε ποικίλες πληροφορίες, και είναι φυσικά αναγκαίο να μπορεί το Κοινοβούλιο να επιτελέσει το έργο του, και μάλιστα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Γι’ αυτό –και ολοκληρώνω με αυτήν την πολύ πρακτική επισήμανση– είναι πολύ σημαντικό να μετάσχουν πολλοί βουλευτές στην ακρόαση που θα διοργανώσει η Επιτροπή με τους εμπειρογνώμονες στις αρχές Οκτωβρίου και στη διάσκεψη που θα διοργανώσει η γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 και 24 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Το θέμα αυτό χρήζει ανοικτού και διαφανούς διαλόγου που δεν θα περιορίζεται μόνο μεταξύ των εμπειρογνωμόνων, αλλά θα περιλαμβάνει και τους αρμόδιους για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων."@el10
". Mr President, our colleague Mr Meyer has correctly indicated the challenges of this issue. I should like to say to the Commissioner that I do understand your technical answer on the translations, but what Mr Meyer said on this subject absolutely embodies the real issue: how do you go from university work to a political decision and a legal decision? I believe it is absolutely vital that everyone understands this because this draft Common Frame of Reference (CFR) that was presented to you at the end of last year must be considered in relation to all the work done on this issue, and not just the draft presented to you. For example, it is clear that a choice must be made between the law of obligations and the law of contract. There are several schools of thought on this but this is the choice that we must make and, to do so, there must of course be several proposals on the table. Likewise, will the content of the CFR be restricted and therefore binding or will it be general and therefore much more indicative? As a result of all this, we need a range of information and it is of course essential that Parliament can do its work, and that it can do this at a very early stage. That is why – and I will conclude on this very practical point – it is very important that many Members participate in the hearing that the Commission will organise with experts at the beginning of October and in the conference that the French Presidency of the European Union will hold in Paris on 23 and 24 October. This subject merits open and transparent debate that goes beyond the experts and involves those responsible for the political decisions."@en4
". Señor Presidente, nuestro colega el señor Meyer ha indicado correctamente los retos que conlleva este asunto. Querría decir a la Comisaria que entiendo su respuesta técnica acerca de las traducciones, pero lo que el señor Meyer ha dicho sobre este tema encarna perfectamente el auténtico problema: ¿cómo se pasa de un trabajo académico a una decisión política y después a una decisión jurídica? Creo que es absolutamente esencial que todo el mundo entienda esto, porque es necesario que este proyecto de marco común de referencia (MCR) que les fue presentado a ustedes al final del año pasado se considere en relación con todo el trabajo realizado sobre este tema, y no sólo el borrador en sí que se les ha presentado. Por ejemplo, es evidente que hay que elegir entre dirigirse hacia un Derecho de obligaciones o hacia un Derecho contractual. Hay varias escuelas de pensamiento al respecto, pero nosotros debemos hacer la elección y, para hacerlo, naturalmente, tendrá que haber varias propuestas sobre la mesa. Igualmente, hay que plantearse si el contenido del MCR estará limitado y será, por tanto, vinculante o si tendrá un contenido general y, por lo tanto, mucho más indicativo. Por todo ello necesitamos todo un conjunto de informaciones y, por supuesto, es esencial que el Parlamento pueda hacer su trabajo, y que lo pueda hacer desde una etapa muy temprana. Por ello —y concluyo sobre este aspecto de forma muy práctica— es muy importante que participen numerosos diputados en la audiencia que la Comisión organizará con expertos a comienzos de octubre y en la conferencia que la Presidencia francesa de la Unión Europea celebrará en París los días 23 y 24 de octubre. Este tema merece un debate abierto y transparente que vaya más allá de los expertos y en el que participen todos los responsables de las decisiones políticas."@es21
". Härra juhataja, meie kolleeg härra Meyer on õigesti välja toonud selle küsimuse raskuspunktid. Tahaksin volinikule öelda, et mõistan teie tehnilist vastust tõlkimisele, kuid härra Meyeri sel teemal öeldu hõlmab täielikult tegelikku probleemi: kuidas te jõuate ülikoolitööst poliitilise otsuseni ja õigusliku otsuseni? Ma usun, et on absoluutselt olulise tähtsusega, et kõik sellest aru saaksid, sest seda ühtset tugiraamistikku (CFR ), mis esitati teile eelmise aasta lõpus, tuleb arvesse võtta kogu selles küsimuses tehtud töö, mitte üksnes teile esitatud eelnõu suhtes. Näiteks on selge, et tuleb teha valik võlaõiguse ja lepinguõiguse vahel. Selle kohta on mitu koolkonda, kuid see on valik, mille peame tegema, ning seda tehes tuleb muidugi esitada mitu ettepanekut. Samamoodi on küsimus, kas ühtse tugiraamistiku sisu peab olema range ja seega siduv või võib see olla üldine ja seega rohkem nagu soovituslik? Kõige selle tulemusel on meil tarvis rohkem informatsiooni ning muidugi on oluline, et parlament saab teha oma tööd ja et ta saab seda teha väga varases järgus. Sellepärast – ja ma lõpetan selle väga praktilise punktiga – ongi väga oluline, et paljud parlamendiliikmed võtaksid osa kuulamisest, mille komisjon koos ekspertidega korraldab oktoobri algul, ning konverentsist, mille Euroopa Liidu eesistujariik Prantsusmaa peab 23. ja 24. oktoobril Pariisis. See teema nõuab avatud ja läbipaistvat arutelu, mis läheb kaugemale ekspertidest ja hõlmab poliitiliste otsuste langetamise eest vastutajaid."@et5
". Arvoisa puhemies, kollegamme Hans-Peter Meyer toi perustellusti esiin tähän asiaan liittyvät haasteet. Haluaisin sanoa komission jäsenelle, että ymmärrän teknisen vastauksenne kääntämistä koskevaan kysymykseen, mutta se, mitä Hans-Peter Meyer sanoi asiasta, kattaa koko kirjon: miten siirrätte yliopistollisen työn poliittiseksi päätökseksi ja oikeudelliseksi päätökseksi? Mielestäni on ehdottoman välttämätöntä, että kaikki ymmärtävät tämän, sillä teille viime vuoden lopulla esitettyä luonnosta yhteisestä viitekehyksestä on tarkasteltava suhteessa kaikkeen siihen työhön, jota siihen liittyen on tehty, eikä vain teille esitettyyn luonnokseen. On esimerkiksi selvää, että on valittava velvoiteoikeuden ja sopimusoikeuden väliltä. Asiasta on monia koulukuntia, mutta valinta on tehtävä ja siihen tarvitaan useita ehdotuksia. Yhteisen viitekehyksen sisältöä voidaan myös rajoittaa, siitä voidaan tehdä sitova tai yleinen ja siksi pikemminkin viitteellinen. Kaikista edellä esitetyistä syistä tarvitsemme paljon tietoa, mikä on tietysti tärkeää parlamentin työn kannalta ja jotta se voisi osallistua työhön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siksi – ja tähän hyvin käytännölliseen seikkaan päätän puheenvuoroni – on hyvin tärkeää, että monet parlamentin jäsenet osallistuvat kuulemistilaisuuteen, jonka komissio järjestää asiantuntijoiden kanssa lokakuun alussa, ja Euroopan unionin puheenjohtajavaltion, Ranskan, Pariisissa 23–24. lokakuuta järjestämään kokoukseen. Asiasta kannattaa keskustella avoimesti laajemmin kuin vain asiantuntijoiden kesken ja mukaan on otettava poliittiset päätöksentekijät."@fi7
". Tisztelt elnök úr, kollégánk, Meyer úr helyesen vázolta fel a szóbanforgó kérdéssel kapcsolatos kihívásokat. Azt szeretném mondani a biztos asszonynak, hogy értem a technikai válaszát a fordítással kapcsolatban, viszont amit Meyer úr elmondott a kérdésről, az teljes mértékben megragadja a probléma lényegét: hogyan jutunk el az elméleti munkától a politikai, illetve a jogi döntésig? Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy ezt mindenki értse, mivel ezt a közös referenciakeret-tervezetet (CFR), amit tavaly év végén Önök elé terjesztettek, a kérdésben végzett összes munka figyelembevételével kell megfontolni, és nem csupán az előterjesztett tervezet alapján. Például nyilvánvaló, hogy választani kell a kötelmi jog és a szerződési jog között. Erről számos elgondolás létezik, viszont a választást nekünk kell meghozni, és ehhez természetesen sok előterjesztett javaslatra van szükségünk. Ugyancsak kérdés, hogy korlátozott lesz-e a közös referenciakeret tartalma, s így kötelező érvényű, vagy inkább általános lesz, s sokkal inkább indikatív jellegű? Mindebből az következik, hogy széles körű információkra van szükségünk, és természetesen elengedhetetlen, hogy a Parlament el tudja végezni a munkáját, és hogy mindezt egy nagyon korai szakaszban meg tudja tenni. Ezért nagyon fontos – és ezzel a gyakorlati megjegyzéssel fejezném be a mondanivalómat –, hogy sok parlamenti képviselő részt vegyen a Bizottság által, szakértők részvételével megszervezésre kerülő október eleji tárgyaláson, illetve azon a konferencián, amit az Európai Unió francia elnöksége Párizsban fog tartani október 23-án és 24-én. Ebben a témában nyílt és átlátható vitát kell tartani, amely túlmutat a szakértőkön és bevonja azokat, akik a politikai döntéshozatalért felelősek."@hu11
". Signor Presidente, il nostro collega, l’onorevole Meyer, ha indicato correttamente le sfide previste da tale questione. Vorrei dire alla signora Commissario che capisco la sua risposta tecnica relativa alle traduzioni, ma ciò che ha affermato l’onorevole Meyer a questo proposito rappresenta del tutto il problema reale: in che modo si passa da un lavoro universitario a una decisione politica e giuridica? Ritengo sia assolutamente essenziale che tutti comprendano quest’aspetto, poiché tale progetto di quadro comune di riferimento (QCR) che è stato presentato alla fine dello scorso anno deve essere considerato in relazione a tutto il lavoro svolto in merito, e non solo il progetto illustratovi. Ad esempio, è evidente che si debba compiere una scelta tra il diritto delle obbligazioni e il diritto contrattuale. Esistono diverse scuole di pensiero a tale proposito, ma è questa la scelta che dobbiamo fare e, a questo scopo, devono certamente essere disponibili varie proposte. Inoltre, sarà ridotto il contenuto del QCR e sarà quindi vincolante o sarà generale e pertanto maggiormente indicativo? Di conseguenza, occorre una gamma di informazioni e, naturalmente, è fondamentale che il Parlamento possa svolgere il proprio lavoro, e che possa farlo sin dall’inizio. Per questa ragione, e concluderò con questo aspetto pratico, è molto importante che molti deputati partecipino all’incontro con gli esperti che la Commissione organizzerà all’inizio di ottobre e alla conferenza che la Presidenza francese dell’Unione europea terrà a Parigi il 23 e 24 ottobre. Tale materia merita una discussione aperta e trasparente che superi gli esperti e coinvolga chi è responsabile delle decisioni politiche."@it12
". Gerb. pirmininke, mūsų kolega Hans-Peter Meyer teisingai nurodė iššūkius nagrinėjamo klausimo atžvilgiu. Norėčiau pasakyti, gerb. Komisijos nare, kad suprantu jūsų techninį atsakymą dėl vertimų, bet kolega H. P. Meyer iš tikrųjų norėjo išgirsti apie tai, kaip jūs numatote pereiti nuo mokslinio darbo prie politinio ir teisinio sprendimo? Mano galva, nepaprastai svarbu, kad visi tą suprastų, nes šis praeitų metų pabaigoje jums pateiktas bendros sutarties teisės principų sistemos (BSTPS) projektas turi būti svarstomas atsižvelgiant į visą šiuo klausimu atliktą darbą, o ne tik jums pateikto projekto pagrindu. Pavyzdžiui, yra aišku, kad būtina pasirinkti arba įsipareigojimų teisę, arba sutarčių teisę. Šiuo klausimu egzistuoja kelios mokyklos, bet pasirinkti privalome patys, o kad tą galėtumėme padaryti, žinoma, turi būti pateikti keli pasiūlymai. Taip pat norėtųsi sužinoti, ar BSTPS turinys bus ribotas ir todėl privalomas, ar jis bus bendro ir todėl nurodomojo pobūdžio? Tam mums reikia įvairios informacijos ir, žinoma, labai svarbu, kad Parlamentas gali atlikti šį darbą ir tą padaryti dar pradiniame etape. Būtent todėl – norėčiau baigti šiuo labai praktiniu aspektu – yra labai svarbu, kad posėdyje su ekspertais, kurį spalio mėn. pradžioje ketina surengti Komisija, ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos iniciatyva spalio 23 ir 24 d. Paryžiuje vyksiančioje konferencijoje dalyvautų kuo daugiau Parlamento narių. Šis klausimas nusipelno atvirų ir skaidrių diskusijų, kuriose turėtų dalyvauti ne tik ekspertai, bet ir politinių sprendimų priėmėjai."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Mūsu kolēģis kungs ir pareizi norādījis problēmas saistībā ar šo jautājumu. Es vēlos pateikt komisārei, ka es saprotu jūsu tehnisko atbildi par tulkojumiem, bet tas, ko kungs pateica par šo tematu, pilnībā parāda īsto jautājumu: kā jūs nokļūstat no universitātes darba līdz politiskam lēmumam un juridiskam lēmumam? Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai katrs to saprot, jo šis kopējais modelis (KM), ar kuru jūs iepazīstināja pagājušā gada beigās, ir jāaplūko saistībā ar visu to darbu, kas ir paveikts šajā jautājumā, un ne tikai kā projekts, kas jums iesniegts. Piemēram, ir skaidrs, ka ir jāizdara izvēle starp saistību tiesībām un līgumtiesībām. Ir vairākas teorijas par to, bet tā ir izvēle, kura mums ir jāizdara, un lai to izdarītu, ir, protams, jābūt iesniegtiem vairākiem priekšlikumiem. Tāpat - vai KM saturs būs ierobežots un tāpēc tas būs saistošs, vai arī tas būs vispārējs un tādejādi daudz vairāk kalpos norādēm? Visa tā rezultātā mums ir nepieciešama informācija, un tas, protams, ir būtiski, ka Parlaments var darīt savu darbu un var veikt to ļoti agrīnā posmā. Tāpēc – un es izdarīšu ļoti praktisku secinājumu – ir ļoti svarīgi, lai tajā noklausīšanā, kuru Komisija ar ekspertiem organizēs oktobra sākumā, un konferencē, kuru Eiropas Savienības Francijas prezidentūra rīkos Parīzē 23. un 24. oktobrī, piedalītos daudzi deputāti. Šis temats ir pelnījis atklātas un pārredzamas debates, kurās piedalītos ne tikai eksperti, bet arī tie, kuri ir atbildīgi par politiskajiem lēmumiem."@lv13
"Monsieur le Président, notre collègue Meyer a bien situé les enjeux de cette question et je voudrais dire, Madame la Commissaire, que je comprends votre réponse technique en ce qui concerne les traductions, mais ce qu'a dit M. Meyer sur ce sujet n'est que l'incarnation de la vraie question: comment passe-t-on de l'université, du travail universitaire, à la décision politique? Et à la décision juridique? Je pense que la compréhension de tous est tout à fait essentielle, car il faut que ce projet de cadre commun de référence qui vous a été remis à la fin de l'année dernière soit pris en considération en envisageant tous les travaux qui sont faits autour de cette question, et pas seulement le projet qui vous a été remis. Par exemple, il est clair qu'il faut choisir entre se diriger vers un droit des obligations ou se diriger vers un droit des contrats. Et il y a plusieurs écoles. Ce sera le choix que nous devrons faire. Pour ce faire, il faut naturellement avoir plusieurs propositions. De la même façon, est-ce que le contenu du CCR sera un contenu restreint, et à ce moment-là contraignant, ou est-ce que ce sera un contenu général, et à ce moment-là beaucoup plus indicatif. Pour tout cela nous avons besoin d'éléments divers et il importe, bien entendu, que le Parlement fasse son travail et qu'il puisse le faire très en amont. C'est pour cela d'ailleurs – je me permettrai de conclure là-dessus de manière très pratique – qu'il est très important que les parlementaires participent nombreux à l'audition que la Commission organisera avec des experts au début du mois d'octobre, et au colloque que la présidence française de l'Union européenne va tenir, à Paris, les 23 et 24 octobre. Ce sujet mérite un débat ouvert, transparent, au-delà des spécialistes, entre ceux qui ont les décisions politiques entre leurs mains."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, onze collega, de heer Meyer heeft de uitdagingen van deze kwestie goed aangegeven. Ik wil tegen de commissaris zeggen dat ik uw technisch antwoord over de vertalingen begrijp, maar dat hetgeen de heer Meyer over dit onderwerp sprak beslist het echte vraagstuk betreft: hoe komt men van een universitair product tot een politiek besluit en regelgeving? Ik ben van mening dat het heel wezenlijk is dat iedereen dit begrijpt, omdat dit ontwerp van een gemeenschappelijk referentiekader dat eind vorig jaar aan u werd gepresenteerd in relatie moet worden gezien tot al het werk dat aan dit onderwerp is besteed en niet alleen aan het ontwerp dat aan u werd voorgelegd. Zo is het duidelijk dat een keuze moet worden gemaakt tussen het verbintenissenrecht en het overeenkomstenrecht. Er zijn verscheidene denkrichtingen hierover, maar dit is de keuze die we moeten maken, en om dat te doen, moeten er natuurlijk verscheidene voorstellen op tafel liggen. Bovendien, zal de inhoud van het gemeenschappelijk referentiekader worden beperkt en daardoor bindend zijn of is deze algemeen en daardoor veel meer indicatief? Als gevolg hiervan hebben we behoefte aan een heleboel informatie en het is natuurlijk van belang dat het Parlement zijn werk kan doen, en dat het dit in een zeer vroeg stadium kan doen. Ik wil besluiten met dit zeer praktische punt: het is zeer belangrijk dat veel Parlementsleden deelnemen aan de hoorzitting die de Commissie begin oktober met experts wil organiseren en aan de conferentie die het Franse voorzitterschap van de Europese Unie op 23 en 24 oktober in Parijs zal houden. Dit onderwerp verdient een open en transparant debat dat niet beperkt blijft tot de deskundigen, maar iedereen erbij betrekt die verantwoordelijk is voor politieke besluiten."@nl3
". Panie przewodniczący! Nasz kolega, pan poseł Meyer, słusznie wskazał na wyzwania wynikające z tej kwestii. Chciałbym powiedzieć pani komisarz, ze rozumiem pani techniczną odpowiedź co do tłumaczeń, ale to, co na ten temat powiedział pan poseł Meyer, całkowicie oddaje sedno sprawy: jak przejść od pracy uniwersyteckiej do decyzji politycznej i legislacyjnej? Myślę, że wszyscy koniecznie muszą to zrozumieć, ponieważ ten projekt wspólnych ram odniesienia (CFR), który zaprezentowano państwu pod koniec ubiegłego roku, trzeba rozważać w kontekście całej pracy włożonej w tę kwestię, a nie tylko przedstawionego państwu projektu. Jasne jest na przykład, że trzeba dokonać wyboru między prawem zobowiązań i prawem umów. W tej sprawie istnieje kilka szkół, ale jest to wybór, którego musimy dokonać, a żeby to zrobić, musimy oczywiście przedstawić kilka propozycji. Podobnie, czy treść CFR-ów będzie ograniczona i dlatego wiążąca, czy będzie ogólna i dlatego bardziej orzekająca? W efekcie tego potrzebujemy wielu informacji i oczywiście ważne jest, aby Parlament mógł robić to, co do niego należy, i to na bardzo wczesnym etapie. Dlatego - zakończę tym jakże praktycznym punktem - bardzo ważne jest, by wielu posłów i posłanek wzięło udział w posiedzeniu, które Komisja zorganizuje ze specjalistami na początku października, oraz w konferencji, którą w Paryżu 23 i 24 października zorganizuje prezydencja francuska. Temat ten zasługuje na otwartą i przejrzystą debatę, która obejmie nie tylko specjalistów, ale także osoby odpowiedzialne za polityczne decyzje."@pl16
". Senhor Presidente, o senhor deputado Mayer nomeou, acertadamente, os desafios desta questão. Gostaria de dizer à senhora Comissária que compreendo a sua resposta técnica relativa às traduções, mas as afirmações do senhor deputado Mayer relativas a este assunto consubstanciam verdadeira questão: como se passa de um trabalho universitário a uma decisão política e a uma decisão jurídica? Penso que é absolutamente vital que toda a gente compreenda isto, porque este projecto de Quadro Comum de Referência (PQCR) que foi apresentado à Comissão no final do ano passado tem de ser considerado na sua relação com todo o trabalho realizado nesta matéria e não apenas com o projecto apresentado. Por exemplo, é evidente que é necessário optar entre o direito das obrigações e o direito contratual. Existem várias escolas de pensamento a este respeito, mas esta é a escolha que temos de fazer e, para fazê-la, tem de haver várias propostas em cima da mesa. Do mesmo modo, irá o conteúdo do QCR ser restrito e, por conseguinte, vinculativo, ou irá ser geral e, por conseguinte, muito mais indicativo? Em resultado de tudo isto, precisamos de informação, e é, evidentemente, essencial que o Parlamento possa fazer o seu trabalho, e que o possa fazer numa fase muito precoce. É por esse motivo –  e concluirei com esta observação muito prática – que é de extrema importância que muitos deputados ao PE participem na audição com peritos que a Comissão irá organizar no início de Outubro e na conferência que a Presidência francesa da União Europeia realizará em Paris, em 23 e 24 de Outubro. Este assunto merece um debate aberto e transparente, que ultrapassa os peritos e envolve os responsáveis pelas decisões políticas."@pt17
"Monsieur le Président, notre collègue Meyer a bien situé les enjeux de cette question et je voudrais dire, Madame la Commissaire, que je comprends votre réponse technique en ce qui concerne les traductions, mais ce qu'a dit M. Meyer sur ce sujet n'est que l'incarnation de la vraie question: comment passe-t-on de l'université, du travail universitaire, à la décision politique? Et à la décision juridique? Je pense que la compréhension de tous est tout à fait essentielle, car il faut que ce projet de cadre commun de référence qui vous a été remis à la fin de l'année dernière soit pris en considération en envisageant tous les travaux qui sont faits autour de cette question, et pas seulement le projet qui vous a été remis. Par exemple, il est clair qu'il faut choisir entre se diriger vers un droit des obligations ou se diriger vers un droit des contrats. Et il y a plusieurs écoles. Ce sera le choix que nous devrons faire. Pour ce faire, il faut naturellement avoir plusieurs propositions. De la même façon, est-ce que le contenu du CCR sera un contenu restreint, et à ce moment-là contraignant, ou est-ce que ce sera un contenu général, et à ce moment-là beaucoup plus indicatif. Pour tout cela nous avons besoin d'éléments divers et il importe, bien entendu, que le Parlement fasse son travail et qu'il puisse le faire très en amont. C'est pour cela d'ailleurs – je me permettrai de conclure là-dessus de manière très pratique – qu'il est très important que les parlementaires participent nombreux à l'audition que la Commission organisera avec des experts au début du mois d'octobre, et au colloque que la présidence française de l'Union européenne va tenir, à Paris, les 23 et 24 octobre. Ce sujet mérite un débat ouvert, transparent, au-delà des spécialistes, entre ceux qui ont les décisions politiques entre leurs mains."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, náš kolega, pán Meyer, správne označil problémy v tejto záležitosti. Pani komisárka, dovoľte mi povedať, že chápem vašu technickú odpoveď týkajúcu sa prekladov, ale to, čo v tejto súvislosti povedal pán Meyer predstavuje skutočný problém v jeho úplnosti. Ako sa dá prejsť z akademickej práce k politickému rozhodnutiu a napokon k právnemu rozhodnutiu? Verím, že je absolútne nevyhnutné, aby to pochopili všetci, lebo návrh spoločného referenčného rámca, ktorý vám bol predložený koncom minulého roka, treba zvážiť v súvislosti so všetkou vykonanou prácou a nie len s predloženým návrhom. Napríklad, je zrejmé, že výber sa musí týkať záväzkového a zmluvného práva. Existujú rôzne názory na túto záležitosť, ale toto je voľba, ktorú musíme urobiť, a aby sa tak stalo, na stole musí, samozrejme, ležať niekoľko návrhov. Ďalej, bude obsah spoločného referenčného rámca obmedzený, a tak i záväzný, alebo bude všeobecný a tak bude mať viac indikatívny charakter? Preto potrebujeme celý rad informácií a to je, samozrejme, dôležité na to, aby Parlament mohol vykonávať svoju prácu a aby ju mohol vykonávať už od prvého štádia. Preto je, zakončím túto tému veľmi praktickou poznámkou, veľmi dôležité, aby sa poslanci zúčastnili vypočutia, ktoré Komisia pripravuje v odborníkmi na začiatok októbra, a konferencie, ktorá sa uskutoční pod patronátom francúzskeho predsedníctva Európskej únie v dňoch 23. a 24. októbra. Táto téma si zaslúži otvorenú a transparentnú diskusiu, ktorú nepovedú len odborníci, a zúčastnia sa jej aj osoby zodpovedné za politické rozhodnutia."@sk19
". Gospod predsednik, naš kolega gospod Meyer je pravilno navedel izzive tega vprašanja. Rad bi rekel komisarki, da razumem vaš tehnični odgovor o prevodih, a to, kar je rekel gospod Meyer o tej temi, popolnoma ponazarja pravi problem: kako preiti iz univerzitetnega dela na politično odločitev in pravno odločitev? Prepričan sem, da je bistveno predvsem, da to vsi razumejo, kajti ta osnutek skupnega referenčnega okvira (CFR), ki vam je bil predstavljen konec lanskega leta, je treba upoštevati glede na vse delo, ki je bilo opravljeno s tem v zvezi, in ne le osnutek, ki vam je bil predstavljen. Na primer, jasno je, da je treba izbirati med obligacijskim pravom in pogodbenim pravom. Obstaja več šol o tem, vendar je to izbira, ki jo moramo opraviti in da bi to storili, mora biti na mizi seveda več predlogov. Podobno, ali bo vsebina CFR omejena in zato obvezujoča ali bo splošna in zato veliko bolj okvirna? Rezultat vsega tega je, da potrebujemo niz informacij in to je seveda bistveno, da lahko Parlament opravi to delo in da lahko to stori na tej zelo zgodnji stopnji. To je vzrok (in sklenil bom na tej zelo praktični točki), zakaj je zelo pomembno, da veliko članov sodeluje pri obravnavi, ki jo bo Komisija organizirala s strokovnjaki na začetku oktobra in na konferenci, ki jo bo imelo francosko predsedstvo Evropske unije v Parizu 23. in 24. oktobra. Ta tema si zasluži odprto in pregledno razpravo, ki ne vključuje zgolj strokovnjakov, temveč tudi tiste, ki so odgovorni za politične odločitve."@sl20
". Herr talman! Vår kollega Mayer har helt riktigt belyst utmaningarna i den här frågan. Jag vill säga till kommissionsledamoten att jag godtar ert tekniska svar om översättningen, men det Mayer säger sammanfattar i själva verket den egentliga frågan, nämligen hur ni går från universitetsarbete till ett politiskt beslut och ett juridiskt beslut? Jag anser att det är absolut nödvändigt att alla förstår det här, eftersom det förslag till gemensam referensram som presenterades för er i slutet av förra året måste beaktas i ljuset av allt arbete som har lagts ner i frågan, och inte bara det förslag som läggs fram för er. Till exempel är det tydligt att man måste göra ett val mellan obligationsrätten och avtalsrätten. Meningarna går i sär här, men faktum kvarstår att vi måste göra det valet, och för att göra det måste det förstås finnas flera förslag på bordet. Och kommer innehållet i referensramen att vara begränsat och därför bindande eller allmänt och därför mer vägledande? Som ett resultat av allt detta behöver vi en hel del information och det är givetvis mycket viktigt att parlamentet kan göra sitt jobb redan i ett tidigt skede. Det är därför viktigt – och jag kommer att avsluta med denna mycket praktiska punkt – att många ledamöter deltar i den utfrågning med experter som kommissionen anordnar i början av oktober, samt i den konferens som det franska ordförandeskapet i Europeiska unionen håller i Paris mellan den 23 och 24 oktober. Den här frågan fordrar, utöver utfrågningen av experter, öppna och genomsynliga debatter som engagerar även de som är ansvariga för de politiska besluten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph