Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.22.1-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Commission as a whole welcomes wholeheartedly the interest that Parliament is taking in the Common Framework of Reference, or, as I will refer to it in short, the CFR. The CFR is a long-term project to improve the quality and coherence of EU legislation. Once the Commission CFR is completed, the Commission will decide on the need for keeping it up to date and on the best possible mechanism to do this. I would like to conclude by thanking you for Parliament’s support for the Commission work on this important dossier. Let me answer your questions in this connection. First of all, I would like to say that the Commission indeed intends to ensure that the Commission CFR will be translated so that it can be discussed and applied in order to improve the quality of EU contract law legislation and to make it more coherent. However, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft. The Commission CFR will most probably be considerably shorter than the academic draft. Given the huge work which will already be necessary to translate the CFR, it does not make sense to spend valuable translation resources to translate parts of an academic draft which are not relevant for the purposes of the CFR. The Commission is currently proceeding to select those parts of the academic CFR which are relevant for the final Commission CFR, on the basis of its policy objectives. All the DGs concerned are involved in this selection process according to their field of competence, of course including DG JHA. The final selection will be presented for consultation to the other institutions, including Parliament and stakeholders. The Commission will indeed ensure that the outcome of the workshops which were organised in 2007 will be taken into account in the CFR. The Commission has always conceived the CFR as a tool for better law-making. The CFR should contain a set of definitions, general principles and model rules in the field of contract law. The Commission has not yet decided which topics of contract law the CFR should cover. In adopting the decision on CFR, the Commission will take into account the position of Parliament and the Council. As I have already mentioned, the Commission will in all likelihood shorten the present academic draft and it will probably be necessary to amend the remaining text in order to make it useful for policy-making purposes. Even if it is premature to say so, it is likely that the CFR should form a non-binding legislative tool. The Commission understands fully that Parliament wants to be kept informed of, and involved in, the ongoing work on the CFR. We welcome Parliament’s involvement in the CFR process and we very much rely on this involvement. The Commission will continue to keep Parliament informed of developments in the most appropriate way, in particular through the Parliament working group dedicated to the CFR, and will consult Parliament and all stakeholders on the results of its preliminary selection process."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, Komise jako celek srdečně vítá zájem Parlamentu o společný referenční rámec, nebo jak budu zkráceně říkat – SRR. SRR je dlouhodobý projekt, který zlepší kvalitu a soudržnost právních předpisů EU. Jakmile bude SRR Komise dokončen, Komise rozhodne o potřebě jeho aktualizace a o jejím nejlepším možném mechanismu. Ráda bych skončila poděkováním Parlamentu za jeho podporu, kterou poskytuje práci Komise na tomto důležitém dokumentu. Dovolte mi odpovědět na vaše související otázky. Především bych ráda řekla, že Komise skutečně zamýšlí zajistit, aby byl SRR přeložen, a tím pak i prodiskutován a uplatňován pro zvýšení kvality předpisů smluvního práva EU a jeho lepší soudržnost. To se však nevztahuje na předběžný akademický návrh. SRR Komise bude velmi pravděpodobně podstatně kratší než akademický návrh. Vzhledem k množství práce, jež bude zcela nezbytná k překladu SRR, nemá smysl mrhat cennými překladatelskými zdroji na překlady částí akademického návrhu, které nejsou pro účely SRR relevantní. Na základě svých politických cílů nyní Komise vybírá ty části akademického SRR, které jsou relevantní pro SRR Komise. Všechna dotčená generální ředitelství, samozřejmě včetně generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci, se podle svých kompetencí procesu výběru účastní. Konečný výběr bude předložen ke konzultacím ostatním institucím, včetně Parlamentu a zúčastněných stran. Komise musí opravdu zajistit, že se výsledky seminářů pořádaných v roce 2007 promítnou do SRR. Komise vždy považovala SRR za nástroj pro lepší tvorbu právních předpisů. SRR by měl obsahovat soubor definic, obecných zásad a modelových pravidel v oblasti smluvního práva. Komise ještě nerozhodla, kterých témat smluvního práva by se měl SRR týkat. Při přijímání rozhodnutí o SRR Komise zohlední stanovisko Parlamentu a Rady. Jak jsem již řekla, Komise v každém případě zkrátí akademický návrh a bude pravděpodobně třeba změnit zbylý text tak, aby byl návrh užitečný pro účely tvorby politik. I když je to předčasné tvrdit, je pravděpodobné, že bude SRR tvořit nezávazný legislativní nástroj. Komise plně chápe, že Parlament chce být informován a chce se účastnit práce probíhající na SRR. Vítáme účast Parlamentu na procesu SRR a velmi na tuto účast spoléháme. Komise bude nadále co nejlépe informovat Parlament o vývoji, zejména prostřednictvím parlamentních pracovních skupin zabývajících se SRR a bude konzultovat Parlament a všechny zúčastněné strany o výsledcích postupu svého předběžného výběru."@cs1
"Hr. formand! Kommissionen som helhed bifalder varmt den interesse, Parlamentet viser for den fælles referenceramme, eller FR, som jeg i kort form vil omtale den. FR er et langsigtet projekt for forbedring af kvaliteten og sammenhængen i EU’s lovgivning. Når Kommissionens FR er færdiggjort, vil Kommissionen afgøre, hvad der er behov for for at holde den ajour, og hvilken mekanisme der vil være bedst egnet hertil. Jeg vil gerne slutte med at takke Dem for Parlamentets støtte til Kommissionens arbejde med dette vigtige dossier. Lad mig besvare Deres spørgsmål i denne forbindelse. Først og fremmest vil jeg gerne sige, at Kommissionen faktisk har til hensigt at sikre, at Kommissionens FR bliver oversat, så den kan drøftes og anvendes for at forbedre kvaliteten i EU’s lovgivning om aftaleret, og så den bliver mere sammenhængende. Dette ræsonnement gælder imidlertid ikke for det akademiske, foreløbige udkast. Kommissionens FR vil højst sandsynligt blive væsentligt kortere end det akademiske udkast. I betragtning af det enorme arbejde, som allerede vil være nødvendigt for at oversætte FR, giver det ingen mening at bruge værdifulde oversættelsesressourcer på at oversætte dele af et akademisk udkast, som ikke er relevante for formålene med FR. Kommissionen er i øjeblikket i gang med at udvælge de dele af den akademiske FR, som er relevante for Kommissionens endelige FR, på grundlag af sine politiske mål. Alle de berørte generaldirektorater er involveret i denne udvælgelsesproces i overensstemmelse med deres kompetenceområder, herunder naturligvis RIA-generaldirektoratet. Den endelige udvælgelse vil blive sendt til høring hos de andre institutioner, herunder Parlamentet og interessenter. Kommissionen vil absolut sikre, at resultatet fra de arbejdsgrupper, der blev oprettet i 2007, vil blive medtaget i FR. Kommissionen har altid opfattet FR som et redskab til bedre lovgivning. FR bør indeholde et sæt definitioner, generelle principper og standardbestemmelser inden for aftaleretten. Kommissionen har endnu ikke besluttet, hvilke emner inden for aftaleretten FR skal dække. Ved sin vedtagelse af beslutningen om FR vil Kommissionen tage højde for Parlamentets og Rådets holdninger. Som allerede nævnt vil Kommissionen efter al sandsynlighed forkorte det foreliggende, akademiske udkast, og det vil sandsynligvis være nødvendigt at ændre den tilbageværende tekst for at gøre den egnet til planlægningsformål. Selv om det måske er for tidligt at sige det, er det sandsynligt, at FR skal udgøre et ikkebindende lovgivningsværktøj. Kommissionen forstår fuldt ud, at Parlamentet ønsker at blive holdt underrettet om og involveret i det pågående arbejde med FR. Vi bifalder Parlamentets engagement i FR-processen, og vi sætter i høj grad vores lid til dette engagement. Kommissionen vil fortsat holde Parlamentet underrettet om udviklinger på den mest hensigtsmæssige måde, især via Parlamentets FR-arbejdsgruppe, og vi vil rådføre os med Parlamentet og alle interessenterne om resultaterne af Kommissionens foreløbige udvælgelsesproces."@da2
". Herr Präsident! Die gesamte Kommission begrüßt uneingeschränkt das Interesse des Parlaments am Gemeinsamen Referenzrahmen oder kurz GRR. Der GRR ist ein langfristiges Projekt zur Verbesserung der Qualität und Kohärenz der EU-Gesetzgebung. Nach Fertigstellung des GRR der Kommission entscheidet die Kommission über die Notwendigkeit, den GRR ständig zu aktualisieren, sowie über die beste Vorgehensweise dafür. Ich möchte mich abschließend dafür bedanken, dass das Parlament die Arbeit der Kommission an diesem wichtigen Thema unterstützt hat. Lassen Sie mich Ihre Fragen in diesem Zusammenhang beantworten. Erstens möchte ich sagen, dass die Kommission in der Tat beabsichtigt, dafür Sorge zu tragen, dass der GRR übersetzt wird, damit er diskutiert und angewendet werden kann, sodass die Qualität und Kohärenz des EU-Vertragsrechts verbessert wird. Diese Überlegungen treffen jedoch nicht auf den vorläufigen akademischen Entwurf zu. Der GRR der Kommission wird wahrscheinlich deutlich kürzer sein als der Entwurf der Rechtswissenschaftler. In Anbetracht des Arbeitsvolumens, das die Übersetzung des Referenzrahmens bereits darstellt, macht es keinen Sinn, wertvolle Übersetzungsressourcen für die Übersetzung von Teilen des akademischen Entwurfs zu verwenden, die für die Zwecke des GRR nicht relevant sind. Die Kommission wählt derzeit ausgehend von ihren politischen Zielen die Teile des akademischen GRR aus, die für die Endfassung des GRR der Kommission relevant sind. Alle betroffenen Generaldirektionen sind ihrer Zuständigkeit entsprechend an diesem Auswahlprozess beteiligt, natürlich einschließlich der Generaldirektion Justiz und Inneres. Die letztendliche Auswahl wird anderen Institutionen zur Beratung vorgelegt, darunter dem Parlament und Interessensgruppen. Die Kommission wird in der Tat dafür sorgen, dass die Ergebnisse der Workshops, die 2007 stattfanden, im GRR berücksichtigt werden. Die Kommission hat den GRR schon immer als ein Instrument für bessere Gesetzgebung betrachtet. Der Referenzrahmen sollte Definitionen, allgemeine Prinzipien und modellhafte Regeln für den Bereich des Vertragsrechts enthalten. Die Kommission hat noch nicht entschieden, welche Themen des Vertragsrechts im GRR behandelt werden sollen. Bei der Umsetzung der Entscheidung zum GRR wird die Kommission die Positionen des Parlaments und des Rats berücksichtigen. Wie ich bereits erwähnt habe, wird die Kommission höchstwahrscheinlich den derzeitigen akademischen Entwurf kürzen. Der verbleibende Text muss wahrscheinlich geändert werden, damit er für die politische Entscheidungsfindung geeignet ist. Selbst wenn es etwas verfrüht ist, dies zu sagen: Der gemeinsame Referenzrahmen sollte ein nicht verbindliches legislatives Instrument werden. Die Kommission versteht voll und ganz, dass das Parlament informiert und in die laufende Arbeit am GRR einbezogen werden möchte. Wir begrüßen die Beteiligung des Parlaments am GRR-Prozess und verlassen uns sehr auf diese Beteiligung. Die Kommission wird das Parlament – insbesondere über die parlamentarische Arbeitsgruppe, die sich mit dem GRR befasst – weiterhin auf die am besten geeignete Weise über den Fortgang der Arbeit informieren und mit dem Parlament und allen Interessensgruppen über die Ergebnisse ihrer vorläufigen Auswahl sprechen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή στο σύνολό της χαιρετίζει ολόψυχα το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Κοινοβούλιο για το κοινό πλαίσιο αναφοράς, εφεξής ΚΠΑ. Το ΚΠΑ είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας. Όταν ολοκληρωθεί το ΚΠΑ, η Επιτροπή θα λάβει αποφάσεις σχετικά με την ανάγκη ενημέρωσής του, καθώς και για τους πλέον πρόσφορους μηχανισμούς υλοποίησης αυτής της ενημέρωσης. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτήν την παρέμβαση εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου για τη στήριξη του έργου της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο σε αυτό το σημαντικό θέμα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στις ερωτήσεις σας επ’ αυτού. Καταρχάς, θέλω να δηλώσω ότι η Επιτροπή επιθυμεί πράγματι να εξασφαλίσει ότι το ΚΠΑ της θα μεταφραστεί, έτσι ώστε να μπορεί να συζητηθεί και να εφαρμοστεί προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της κοινοτικής νομοθεσίας για το δίκαιο των συμβάσεων και να καταστεί συνεπέστερη. Εντούτοις, το ίδιο σκεπτικό δεν ισχύει για το επιστημονικό προκαταρκτικό σχέδιο. Το ΚΠΑ της Επιτροπής θα είναι πιθανότατα πολύ πιο σύντομο από το επιστημονικό σχέδιο. Ενόψει του τεράστιου έργου που θα απαιτήσει ούτως ή άλλως η μετάφραση ΚΠΑ, δεν έχει νόημα να δαπανήσουμε πολύτιμους πόρους για τη μετάφραση των τμημάτων ενός επιστημονικού σχεδίου τα οποία δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς του ΚΠΑ. Η Επιτροπή προχωρεί αυτήν την περίοδο στην επιλογή εκείνων των τμημάτων του επιστημονικού ΚΠΑ που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το τελικό ΚΠΑ της Επιτροπής, βάσει των πολιτικών στόχων της. Όλες οι συναρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τον τομέα αρμοδιότητάς τους, περιλαμβανομένης φυσικά της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΥ. Η τελική επιλογή θα παρουσιαστεί προς διαβούλευση στα υπόλοιπα όργανα, περιλαμβανομένων του Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων φορέων. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει εξάλλου ώστε να ληφθούν υπόψη στο ΚΠΑ τα αποτελέσματα των εργαστηρίων που οργανώθηκαν το 2007. Η Επιτροπή αντιμετώπιζε εξαρχής το ΚΠΑ ως μέσο προώθησης της βελτίωσης της νομοθεσίας. Το ΚΠΑ πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά ορισμών, γενικών αρχών και πρότυπων κανόνων στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων. Η Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποιες πτυχές του δικαίου των συμβάσεων πρέπει να καλύπτει το ΚΠΑ. Κατά την έγκριση της απόφασης σχετικά με το ΚΠΑ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Όπως ανέφερα ήδη, η Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα θα συντομεύσει το τρέχον επιστημονικό σχέδιο και ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσει το υπόλοιπο κείμενο προκειμένου να το καταστήσει πρόσφορο για λόγους χάραξης πολιτικής. Αν και είναι πρόωρο να αποφασιστεί κάτι τέτοιο, το ΚΠΑ πιθανώς να χρειαστεί να λάβει τη μορφή μη δεσμευτικού νομοθετικού μέσου. Η Επιτροπή κατανοεί πλήρως την επιθυμία του Κοινοβουλίου να τηρείται ενήμερο και να συμμετέχει στην υπό εξέλιξη διαδικασία κατάρτισης του ΚΠΑ. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία κατάρτισης του ΚΠΑ και υπολογίζουμε πάρα πολύ σε αυτήν. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να τηρεί ενήμερο για τις εξελίξεις το Κοινοβούλιο με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, ιδίως μέσω της ομάδας εργασίας του Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνη για το ΚΠΑ, και θα πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής διαδικασίας επιλογής της."@el10
"Señor Presidente, la Comisión en su conjunto acoge muy favorablemente el interés que está demostrando el Parlamento por el Marco Común de Referencia o, tal como me referiré a él en su forma abreviada, el MCR. El MCR es un proyecto a largo plazo para mejorar la calidad y la coherencia de la legislación de la UE. Una vez ultimado el MCR de la Comisión, ésta decidirá sobre la necesidad de mantenerlo actualizado y sobre el mejor mecanismo posible para hacerlo. Me gustaría terminar dándoles las gracias por el apoyo del Parlamento al trabajo de la Comisión en este importante asunto. Permítanme que responda a sus preguntas a este respecto. En primer lugar, me gustaría decir que la Comisión, en efecto, tiene la intención de que su MCR se traduzca para que pueda ser examinado y aplicado con el fin de mejorar la calidad de la legislación en materia de Derecho contractual de la UE y hacerla más coherente. Sin embargo, este razonamiento no es aplicable al proyecto académico preliminar. Lo más probable es que el MCR de la Comisión sea considerablemente más breve que el proyecto académico. Dado el enorme trabajo que habrá ya que dedicar para traducir el MCR, no tiene sentido emplear unos valiosos recursos de traducción en traducir partes de un proyecto académico que no son pertinentes para los fines del MCR. Actualmente la Comisión está procediendo a seleccionar aquellas partes del MCR académico que son pertinentes para el MCR final de la Comisión, teniendo en cuenta sus objetivos de política. En este proceso de selección intervienen todas las direcciones generales interesadas según sus ámbitos de competencia, incluida, por supuesto, la DG JAI. La selección definitiva se someterá a la consulta de las otras instituciones, incluidos el Parlamento y las partes interesadas. La Comisión, por supuesto, velará por que los resultados de los seminarios que se organizaron en 2007 se tengan en cuenta en el MCR. La Comisión ha concebido siempre el MCR como una herramienta para legislar mejor. El MCR debería contener un conjunto de definiciones, de principios generales y de normas tipo en el ámbito del Derecho contractual. La Comisión no ha decidido aún qué temas de Derecho contractual debería abarcar el MCR. Al adoptar la decisión sobre el MCR, la Comisión tendrá en cuenta la postura del Parlamento y del Consejo. Como ya he mencionado, la Comisión seguramente acortará el proyecto académico actual y probablemente será necesario modificar el resto del texto a fin de que resulte útil para la adopción de políticas. Aunque sea prematuro decirlo, es probable que el MCR constituya una herramienta legislativa de carácter no vinculante. La Comisión comprende plenamente que el Parlamento desee que se le mantenga informado y que se cuente con él para la labor en curso sobre el MCR. Celebramos la participación del Parlamento en el proceso y dependemos mucho de esa participación. La Comisión seguirá manteniendo informado al Parlamento sobre la evolución de la manera más apropiada, en particular a través del grupo de trabajo del Parlamento dedicado al MCR, y consultará al Parlamento y a todas las partes interesadas sobre los resultados de su proceso de selección preliminar."@es21
"Härra juhataja, komisjon tervikuna tervitab kogu südamest huvi, mida parlament tunneb ühtse tugiraamistiku, või nagu ma sellele lühidalt viitaksin, CFRi vastu. Ühtne tugiraamistik on pikaajaline projekt ELi õigusaktide kvaliteedi ja järjepidevuse parandamiseks. Kui komisjoni ühtne tugiraamistik on valmis, otsustab komisjon selle üle, kas seda on vaja ajakohastada, ning valib parima võimaliku mehhanismi selle tegemiseks. Tahaksin lõpetada, tänades teid parlamendi toetuse eest komisjoni tööle selle olulise toimikuga. Lubage mu sellega seoses vastata teie küsimustele. Kõigepealt tahaksin öelda, et muidugi kavatseb komisjon tagada, et komisjoni ühtne tugiraamistik tõlgitakse ära, nii et seda saab arutada ja kohaldada, et parandada ELi lepinguõigust käsitlevaid õigusakte ja et muuta lepinguõigus ühtsemaks. See põhjendus ei kehti siiski esialgse teadusliku eelnõu kohta. Komisjoni ühtne tugiraamistik tuleb suure tõenäosusega märksa lühem kui teaduslik eelnõu. Võttes arvesse suurt tööd, mida läheb niigi tarvis ühtse tugiraamistiku tõlkimiseks, ei ole mõtet kulutada väärtuslikke tõlkeressursse teadusliku eelnõu nende osade tõlkimisele, mis ei ole ühtse tugiraamistiku seisukohast vajalikud. Komisjon jätkab praegu oma poliitiliste eesmärkide põhjal nende teadusliku ühtse tugiraamistiku osade väljavalimisega, mis on asjakohased komisjoni lõpliku ühtse tugiraamistiku jaoks. Sellesse valikuprotsessi on vastavalt nende pädevusvaldkonnale kaasatud kõik asjaomased peadirektoraadid, sealhulgas muidugi ka justiits- ja siseküsimuste peadirektoraat. Lõplik valik esitatakse konsulteerimiseks teistele institutsioonidele, sealhulgas parlamendile ja sidusrühmadele. Komisjon tagab muidugi, et 2007. aastal organiseeritud seminaride tulemusi ühtses tugiraamistikus arvesse võetaks. Komisjon on ühtset tugiraamistikku alati pidanud parema õigusloome vahendiks. Ühtne tugiraamistik peaks sisaldama lepinguõiguse valdkonna määratluste, üldiste põhimõtete ja näidiseeskirjade kogumit. Komisjon ei ole veel otsustanud, milliseid lepinguõiguse teemasid ühtne tugiraamistik peaks hõlmama. Komisjon arvestab lepinguõiguse ühtset tugiraamistikku käsitleva otsuse vastuvõtmisel parlamendi ja nõukogu seisukohaga. Nagu ma olen juba maininud, lühendab komisjon üsna tõenäoliselt praegust teaduslikku eelnõu ning arvatavasti osutub vajalikuks järelejäänud teksti muuta, et teha see poliitika kujundamise eesmärgil kasutatavaks. Kuigi praegu on veel vara öelda, on tõenäoline, et ühtsest tugiraamistikust peaks saama mittesiduv õigusloomevahend. Komisjon saab täiesti aru, et parlament tahab olla ühtse tugiraamistikuga tehtavast tööst pidevalt informeeritud ja sellesse kaasatud. Me tervitame parlamendi kaasatust ühtse tugiraamistikuga seotud protsessi ja loodame sellele väga. Komisjon jätkab parlamendi kursis hoidmist kõigi arengutega kõige asjakohasemal viisil, eelkõige parlamendi ühtse tugiraamistiku töörühma kaudu, ning konsulteerib parlamendi ja kõigi sidusrühmadega oma esialgse valikuprotsessi tulemuste üle."@et5
"Arvoisa puhemies, koko komissio on erittäin iloinen parlamentin kiinnostuksesta yhteiseen viitekehykseen. Yhteinen viitekehys on pitkän aikavälin hanke, jolla parannetaan EU:n lainsäädännön laatua ja johdonmukaisuutta. Kun komission yhteinen viitekehys on valmis, komissio päättää sen päivitystarpeesta ja siihen käytettävästä parhaasta mahdollisesta mekanismista. Haluaisin lopuksi kiittää teitä tuesta, jota parlamentti on antanut komission työlle tämän tärkeän aiheen parissa. Sallikaa minun vastata tässä yhteydessä esittämiinne kysymyksiin. Aivan aluksi haluaisin todeta, että komissio todellakin pyrkii varmistamaan, että komission yhteinen viitekehys käännetään niin, että siitä voidaan keskustella ja sitä voidaan soveltaa EU:n sopimusoikeutta koskevan lainsäädännön laadun parantamiseksi ja johdonmukaistamiseksi. Edellä mainittua ei kuitenkaan voida soveltaa alustavaan akateemiseen luonnokseen. Komission yhteisestä viitekehyksestä tulee todennäköisesti huomattavasti lyhyempi kuin akateemisesta luonnoksesta. Ottaen huomioon, että yhteisen viitekehyksen kääntämiseen tarvitaan valtava työ, ei ole mielekästä tuhlata arvokkaita kääntämisvaroja akateemisen version sellaisten osien kääntämiseen, joista ei ole hyötyä yhteisen viitekehyksen kannalta. Komissio valitsee parhaillaan akateemisen yhteisen viitekehyksen osia, joista on sen poliittiset tavoitteet huomioon ottaen hyötyä komission lopullisen yhteisen viitekehyksen kannalta. Valintaan osallistuvat kaikki asiaa käsittelevät pääosastot niiden toimivallan mukaan ja tietysti myös oikeus- ja sisäasioiden pääosasto. Lopullisesta versiosta kuullaan muita toimielimiä, kuten parlamenttia, ja muita toimijoita. Komissio aikoo todellakin varmistaa, että vuonna 2007 perustettujen työryhmien tulokset otetaan huomioon yhteisessä viitekehyksessä. Komissio on aina katsonut, että yhteinen viitekehys on paremman lainsäädännön väline. Yhteisessä viitekehyksessä pitäisi olla määritelmiä, yleisiä periaatteita ja mallisääntöjä sopimusoikeuden alalta. Komissio ei ole vielä päättänyt, mitkä sopimusoikeuden osat yhteinen viitekehys kattaisi. Tehdessään päätöstä yhteisestä viitekehyksestä komissio ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston kannat. Kuten jo totesin, komissio todennäköisesti lyhentää nykyistä akateemista luonnosta ja jäljelle jäävää osuutta on todennäköisesti tarkistettava, jotta se hyödyttäisi poliittista tarkoitusta. On tosin ennenaikaista sanoa tämä, mutta yhteisestä viitekehyksestä tulee todennäköisesti ei-sitova oikeusväline. Komissio ymmärtää täysin, että parlamentti haluaa, että sille tiedotetaan ja että se voi osallistua käynnissä olevaan yhteisen viitekehyksen laatimiseen. Olemme iloisia parlamentin osallistumisesta yhteisen viitekehyksen prosessiin ja luotamme paljon tähän osallistumiseen. Komissio tiedottaa edelleenkin parlamentille asian kulusta asianmukaisimmalla tavalla, erityisesti yhteistä viitekehystä käsittelevän parlamentin työryhmän välityksellä, ja kuulee parlamenttia ja kaikkia muita toimijoita alustavan valintaprosessin tuloksista."@fi7
"M. le Président, la Commission dans son ensemble salue de tout cœur l’intérêt que montre le Parlement pour le cadre commun de référence, ou, comme j’y ferai référence, au CCR. Le CCR est un projet à long terme visant à améliorer la qualité et la cohérence de la législation européenne. Une fois que le CCR de la Commission sera terminé, la Commission décidera de la nécessité de le garder à jour et du meilleur mécanisme possible à cet effet. Je souhaiterais terminer en vous remerciant pour le soutien du Parlement au travail de la Commission sur cet important dossier. Laissez-moi répondre à vos questions à cet égard. Premièrement, j’aimerais vous dire que la Commission a en effet l’intention de garantir que le CCR de la Commission sera traduit afin de pouvoir en discuter et de l’appliquer dans le but d’améliorer la qualité de la législation sur les contrats et de la rendre plus cohérente. Toutefois, ce raisonnement ne s’applique pas au projet académique préliminaire. Le CCR de la Commission sera très probablement beaucoup plus court que le projet académique. Étant donné l'important travail qui sera déjà nécessaire pour traduire le CCR, il n’est pas malin d'utiliser de précieuses ressources de traduction pour traduire des parties d'un projet académique non pertinentes pour le CCR. La Commission procède actuellement à la sélection de ces parties du CCR académiques, les parties pertinentes pour le CCR final de la Commission sur la base de ses objectifs politiques. Toutes les DG concernées sont impliquées dans ce processus de sélection d'après leur domaine de compétence, dont évidemment la DG Justice, liberté et sécurité. La sélection finale sera présentée pour consultation aux autres institutions, dont le Parlement et d'autres parties prenantes. La Commission s’assurera en effet que l’issue des ateliers organisés en 2007 sera prise en compte dans le CCR. La Commission a toujours envisagé le CCR comme un outil de meilleure législation. Le CCR devrait contenir une série de définitions, de principes généraux et des règles types dans le domaine du droit des contrats. La Commission n’a pas encore décidé quels sujets du droit des contrats couvrirait le CCR. En adoptant la décision sur le CCR, la Commission prendra en compte la position du Parlement et du Conseil. Comme je l’ai déjà mentionné, la Commission raccourcira vraisemblablement ce projet académique et il sera probablement nécessaire de modifier le texte restant afin de le rendre utile à des fins de prise de décision. Même s'il est prématuré de le dire, il est probable que le CCR doive former un outil législatif non contraignant. La Commission comprend totalement que le Parlement désire être informé et impliqué dans l'évolution du travail sur la CCR. Nous saluons l’implication du Parlement dans le processus du CCR et nous comptons beaucoup sur cette implication. La Commission continuera à informer le Parlement des développements de la façon la plus appropriée, particulièrement grâce aux groupes de travail du Parlement voué au CCR, et consulter le Parlement et toutes les parties prenantes sur les résultats de sa procédure de sélection préliminaire."@fr8
"Tisztelt elnök úr, az egész Bizottság nagy örömmel üdvözli a Parlament által tanúsított érdeklődést a közös referenciakeret iránt, vagy ahogy röviden hívni fogom, a CFR iránt. A CFR egy olyan hosszú távú projekt, melynek célja az európai uniós jogalkotás minőségének és koherenciájának a javítása. Amint egészében elkészül a Bizottsági közös referenciakeret, a Bizottság dönteni fog megújításának szükségességéről, illetve arról, hogyan lehetne ezt a lehető legmegfelelőbb módon véghezvinni. Befejezésül meg szeretném köszönni a Parlament támogatását az erről a fontos dokumentációról végzett Bizottsági munkára vonatkozóan. Engedjék meg, hogy e tekintetben válaszoljam meg a kérdéseiket. Először is el szeretném mondani, hogy a Bizottság valóban gondoskodni kíván a Bizottsági CFR fordításáról annak érdekében, hogy azt meg lehessen vitatni és alkalmazni lehessen az európai szerződési jogra vonatkozó jogalkotás minőségének és koherenciájának a javítása céljából. Ez az elgondolás azonban nem vonatkozik az elméleti előzetes tervezetre. A Bizottsági közös referenciakeret nagy valószínűséggel jelentősen rövidebb lesz az elméleti tervezetnél. Lévén, hogy így is óriási munkát fog jelenteni a közös referenciakeret lefordítása, nincs értelme értékes fordítói kapacitásokat lekötni az elméleti tervezet egyes részeinek a lefordításával, melyek nem relevánsak a közös referenciakeret célkitűzései szempontjából. A Bizottságnál jelenleg folyamatban van az elméleti CFR azon részeinek a kiválasztása, melyek relevánsak a végleges Bizottsági CFR tekintetében a szakpolitikai célkitűzések alapján. Ebbe a kiválasztási eljárásba minden érintett főigazgatóságot bevonunk az illetékességi területük szerint, ideértve természetesen a bel- és igazságügyi főigazgatóságot is (DG JHA). A véglegesen kiválasztott részeket a többi intézmény elé terjesztjük konzultációra – ideértve a Parlamentet és az egyéb érdekelt feleket. A Bizottság ténylegesen meg fog bizonyosodni arról, hogy a közös referenciakeretben figyelembe veszi a 2007-ben tartott munkaértekezletek eredményeit. A Bizottság mindig is a hatékonyabb jogalkotás elérésének az eszközeként tekintett a közös referenciakeretre. A közös referenciakeretnek fogalommeghatározásokat, általános alapelveket és mintaszabályokat kell tartalmaznia a szerződési jog területén. A Bizottság még nem döntött arról, hogy a közös referenciakeretnek a szerződési jog mely területeit kellene lefednie. A közös referenciakeretről való döntés elfogadása során a Bizottság figyelembe fogja venni a Parlament, illetve a Tanács álláspontját. Amint azt már korábban említettem, a Bizottság minden bizonnyal rövidíteni fogja a jelenlegi elméleti tervezetet, és valószínűleg módosítani kell majd a fennmaradó szöveget annak érdekében, hogy az felhasználható legyen politikai döntéshozatali célokra. Még ha korai is ezt mondani, a közös referenciakeret nagy valószínűséggel egy nem kötelező erejű jogalkotási eszközként fog funkcionálni. A Bizottság teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a Parlament folyamatos tájékoztatás kíván a közös referenciakerettel kapcsolatos munkafolyamatokról, illetve hogy azokban részt kíván venni. Örömmel fogadjuk a Parlament részvételét a referenciakeretet érintő folyamatokban, és nagyon is számítunk erre a részvételre. A Bizottság továbbra is folyamatosan és a legmegfelelőbb módon fogja tájékoztatni a Parlamentet a fejleményekről, különösen a közös referenciakerettel foglalkozó parlamenti munkacsoporton keresztül, illetve konzultálni fog a Parlamenttel és minden érdekelt féllel az előzetes kiválasztási folyamat eredményeiről."@hu11
". Signor Presidente, tutta la Commissione accoglie con favore l’interesse che il Parlamento sta mostrando per il quadro comune di riferimento o, in breve, il QCR. Il QCR è un progetto a lungo termine per migliorare la qualità e la coerenza della normativa europea. Una volta completato il QCR, la Commissione deciderà in merito alla necessità di mantenerlo aggiornato e al miglior sistema possibile per farlo. Vorrei terminare ringraziandovi per il sostegno del Parlamento al lavoro della Commissione relativo a questo importante progetto. Mi consenta di replicare alle vostre domande a questo proposito. Innanzi tutto, vorrei dire che la Commissione, in effetti, intende garantire che il QCR sia tradotto, cosicché possa essere discusso e applicato al fine di perfezionare la qualità della normativa del diritto contrattuale europeo e renderla maggiormente coerente. Tuttavia, tale ragionamento non è applicabile al progetto accademico preliminare. Il QCR della Commissione molto probabilmente sarà assai più breve del progetto accademico. Considerato il grande lavoro che sarà già necessario per tradurre il QCR, non ha senso adoperare preziose risorse traduttive per tradurre porzioni di un progetto teorico che non sono pertinenti allo scopo del QCR. La Commissione sta attualmente procedendo a selezionare quelle parti del QCR accademico che sono attinenti al QCR definitivo in base ai propri obiettivi politici. Tutte le DG interessate sono coinvolte in questo processo di selezione secondo il loro settore di competenza, compresa ovviamente la DG GAI. La selezione finale sarà presentata per consultazione alle altre istituzioni, incluso il Parlamento e le parti interessate. La Commissione garantirà, effettivamente, di tenere conto nel QCR dell’esito delle riunioni organizzate nel 2007. La Commissione ha sempre concepito il QCR come uno strumento per legiferare meglio. Il QCR dovrebbe contenere una serie di definizioni, principi generali e regole tipo nel settore del diritto contrattuale. La Commissione non ha ancora deciso quali materie del diritto contrattuale dovrebbe includere il QCR. Nell’adottare la decisione relativa al QCR, la Commissione terrà in considerazione la posizione del Parlamento e del Consiglio. Come ho già menzionato, la Commissione con tutta probabilità ridurrà l’attuale progetto accademico e forse sarà necessario modificare il testo rimanente al fine di renderlo utile a fini di orientamento politico. Benché sia prematuro dirlo, è probabile che il QCR rappresenti uno strumento legislativo non vincolante. La Commissione comprende pienamente che il Parlamento voglia essere informato e coinvolto nel lavoro in corso sul QCR. Accogliamo con favore il coinvolgimento del Parlamento nel processo del QCR e facciamo molto affidamento su di esso. La Commissione continuerà a mantenere informato il Parlamento degli sviluppi nella maniera più appropriata, in particolare mediante il gruppo di lavoro del Parlamento dedicato al QCR, e consulterà quest’Aula e tutte le parti interessate sui risultati del suo processo di selezione preliminare."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisija nuoširdžiai džiaugiasi Parlamento susidomėjimu bendra sutarčių teisės principų sistema arba BSTPS, kaip ją toliau sutrumpintai vadinsiu. BSTPS yra ilgalaikis projektas, kuriuo siekiama pagerinti ES teisėkūros kokybę ir nuoseklumą. Parengusi BSTPS dokumentą, Komisija priims sprendimą dėl būtinybės jį nuolat naujinti ir geriausio mechanizmo, kurio pagrindu tai turėtų būti daroma, sukūrimo. Norėčiau baigti savo kalbą padėkos žodžiu Parlamentui už Komisijai suteiktą paramą rengiant šį svarbų dokumentą. Leiskite man atsakyti į šiuo atžvilgiu jūsų užduotus klausimus. Visų pirma aš norėčiau pasakyti, kad Komisija iš tikrųjų ketina užtikrinti Komisijos parengto BSTPS dokumento vertimą, kad jis galėtų būti aptartas ir pritaikytas siekiant pagerinti ES teisėkūros sutarčių teisės srityje kokybę ir užtikrinti didesnį jos nuoseklumą. Tačiau ši argumentacija negalioja specialistui parengtam pirminiam projektui. Komisijos BSTPS dokumentas greičiausiai bus daug trumpesnis už specialistų parengtą projektą. Atsižvelgiant į didžiulį darbą, kurį reikės atlikti verčiant BSTPS, nėra prasmės švaistyti vertimui skirtas lėšas verčiant tas specialistų parengto projekto dalis, kurios nėra svarbios BSTPS tikslams. Komisija jau pradėjo rinkti tas specialistų parengto BSTPS projekto dalis, kurios yra svarbios galutiniam Komisijos BSTPS, ir ši atranka atliekama remiantis Komisijos politikos tikslais. Visi susiję generaliniai direktoratai, įskaitant, žinoma, Teisingumo ir vidaus reikalų generalinį direktoratą, yra įtraukti ir savo kompetencijos ribose dalyvauja šiame atrankos procese. Galutinis atrankos rezultatas bus pateiktas kitoms institucijoms, įskaitant Parlamentą ir suinteresuotąsias šalis, su kuriomis šiuo klausimu bus konsultuojamasi. Komisija iš tikrųjų užtikrins, kad BSTPS dokumente būtų atsižvelgta į 2007 m. įvykusių pasitarimų rezultatus. Komisija visada suvokė BSTPS kaip įstatymų leidybos tobulinimo įrankį. BSTPS turėtų būti pateiktas apibrėžimų, bendrųjų principų ir pavyzdinių taisyklių sutarčių teisės srityje rinkinys. Komisija dar neapsisprendė, kurios sutarčių teisės temos turėtų būti įtrauktos į BSTPS. Priimdama sprendimą dėl BSTPS, Komisija atsižvelgs į Parlamento ir Tarybos nuomonę. Kaip jau minėjau, Komisija greičiausiai sutrumpins specialistų parengtą projektą ir galbūt padarys tam tikrus būtinus pakeitimus, kad šis dokumentas galėtų būti naudojamas politikos formavimo tikslais. Nors dar per anksti taip teigti, visai tikėtina, kad BSTPS turėtų tapti neprivalomu teisėkūros įrankiu. Komisija visiškai supranta Parlamento norą būti informuojamu, kaip vyksta BSTPS rengimo procesas, ir dalyvauti šiame procese. Komisija ir toliau informuos Parlamentą apie šį procesą tinkamiausiu būdu, ypač per Parlamento darbo grupę BSTPS klausimu, ir praneš Parlamentui ir visoms suinteresuotosioms šalims apie savo atliktos preliminarios atrankos rezultatus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Komisija kopumā pilnībā atbalsta to interesi, kas Parlamentam ir par kopējo modeli, vai, kā es to minēšu saīsinājumā, KM. KM ir ilgtermiņa projekts, lai uzlabotu ES tiesību aktu kvalitāti un saskaņotību. Tiklīdz Komisijas KM būs pabeigts, Komisija lems par nepieciešamību pēc tā atjaunināšanas un par vislabāko iespējamo mehānismu, lai to izdarītu. Es vēlētos noslēgt savu runu ar pateicību jums par Parlamenta atbalstu Komisijas darbam šajā svarīgajā lietā. Ļaujiet man atbildēt uz jūsu jautājumiem šajā saistībā. Vispirms es vēlētos pateikt, ka Komisija tiešām paredz nodrošināt to, ka Komisijas KM tiks iztulkots, nodrošinot iespēju to apspriest un piemērot, lai uzlabotu ES tiesību aktu par līgumtiesībām kvalitāti un padarītu tos saskaņotākus. Tomēr šis pamatojums neattiecas uz akadēmisko provizorisko projektu. Visticamāk, ka Komisijas KM būs daudz īsāks nekā akadēmiskais projekts. Ņemot vērā milzīgo darba apjomu, kas jau būs vajadzīgs tam, lai iztulkotu KM, nav jēgas tērēt vērtīgos tulkošanai paredzētos resursus, lai iztulkotu akadēmiskā projekta daļas, kuras nav būtiskas KM sagatavošanas nolūkiem. Komisija pašlaik strādā, lai atlasītu tās daļas no akadēmiskā KM, kas ir būtiskas Komisijas galīgajam KM, pamatojoties uz tās politikas mērķiem. Visi attiecīgie ģenerāldirektorāti ir iesaistīti šajā atlases procesā saskaņā ar to kompetences jomu, protams, arī Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāts. Ar atlasīto rezultātu iepazīstinās, lai konsultētos ar citām iestādēm, arī ar Parlamentu un ieinteresētajām pusēm. Komisija patiešām nodrošinās, ka to darbsemināru rezultāti, kuri tika organizēti 2007. gadā, tiks ņemti vērā KM. Komisija KM vienmēr ir uztvērusi kā instrumentu labākai likumdošanai. Šim KM ir jāietver definīciju kopums, vispārējie principi un modeļa noteikumi līgumtiesību jomā. Komisija vēl nav izlēmusi, kurus līgumtiesību jautājumus KM ir jāaptver. Pieņemot lēmumu par KM, Komisija ņems vērā Parlamenta un Padomes nostājas. Kā es jau minēju, Komisija visticamāk saīsinās pašreizējo akadēmisko projektu, un, iespējams, būs nepieciešams veikt grozījumus atlikušajā tekstā, lai padarītu to derīgu politikas veidošanas mērķiem. Pat, ja ir priekšlaicīgi tā teikt, iespējams, ka KM ir jāveido nesaistošs likumdošanas instruments. Komisija pilnībā saprot to, ka Parlaments vēlas būt informēts un iesaistīts pašreizējā darbā pie KM sagatavošanas. Mēs atzinīgi vērtējam Parlamenta iesaisti KM sagatavošanas procesā, un mēs ļoti paļaujamies uz šo iesaisti. Komisija turpinās informēt Parlamentu par attīstības tendencēm visatbilstošākajā veidā, jo īpaši ar Parlamenta darba grupas, kura izveidota darbam pie KM, starpniecību, un konsultēsies ar Parlamentu un visām ieinteresētajām pusēm par tās iepriekšējās atlases procedūras rezultātiem."@lv13
"Mr President, the Commission as a whole welcomes wholeheartedly the interest that Parliament is taking in the Common Framework of Reference, or, as I will refer to it in short, the CFR. The CFR is a long-term project to improve the quality and coherence of EU legislation. Once the Commission CFR is completed, the Commission will decide on the need for keeping it up to date and on the best possible mechanism to do this. I would like to conclude by thanking you for Parliament’s support for the Commission work on this important dossier. Let me answer your questions in this connection. First of all, I would like to say that the Commission indeed intends to ensure that the Commission CFR will be translated so that it can be discussed and applied in order to improve the quality of EU contract law legislation and to make it more coherent. However, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft. The Commission CFR will most probably be considerably shorter than the academic draft. Given the huge work which will already be necessary to translate the CFR, it does not make sense to spend valuable translation resources to translate parts of an academic draft which are not relevant for the purposes of the CFR. The Commission is currently proceeding to select those parts of the academic CFR which are relevant for the final Commission CFR, on the basis of its policy objectives. All the DGs concerned are involved in this selection process according to their field of competence, of course including DG JHA. The final selection will be presented for consultation to the other institutions, including Parliament and stakeholders. The Commission will indeed ensure that the outcome of the workshops which were organised in 2007 will be taken into account in the CFR. The Commission has always conceived the CFR as a tool for better law-making. The CFR should contain a set of definitions, general principles and model rules in the field of contract law. The Commission has not yet decided which topics of contract law the CFR should cover. In adopting the decision on CFR, the Commission will take into account the position of Parliament and the Council. As I have already mentioned, the Commission will in all likelihood shorten the present academic draft and it will probably be necessary to amend the remaining text in order to make it useful for policy-making purposes. Even if it is premature to say so, it is likely that the CFR should form a non-binding legislative tool. The Commission understands fully that Parliament wants to be kept informed of, and involved in, the ongoing work on the CFR. We welcome Parliament’s involvement in the CFR process and we very much rely on this involvement. The Commission will continue to keep Parliament informed of developments in the most appropriate way, in particular through the Parliament working group dedicated to the CFR, and will consult Parliament and all stakeholders on the results of its preliminary selection process."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de hele Commissie verwelkomt van ganser harte de belangstelling die het Parlement toont voor het gemeenschappelijk referentiekader. Dit referentiekader is een langetermijnproject om de kwaliteit en de coherentie van EU-wetgeving te verbeteren. Zodra de Commissie het gemeenschappelijk referentiekader heeft voltooid, zal zij beslissen over de behoefte om dit kader actueel te houden en over de best mogelijke wijze om dit te doen. Ik besluit met u te danken voor de Parlementaire steun voor het werk van de Commissie in dit belangrijke dossier. Ik zal uw vragen in dit verband beantwoorden. Allereerst merk ik op dat de Commissie zeker van plan is ervoor te zorgen dat het gemeenschappelijk referentiekader zal worden vertaald, zodat dit kan worden besproken en toegepast om de kwaliteit van de EU-wetgeving inzake overeenkomsten te verbeteren en voor meer coherentie te zorgen. Maar deze redenering is niet van toepassing op het academisch voorontwerp. Het algemene referentiekader van de Commissie zal waarschijnlijk aanzienlijk korter zijn dan het academisch ontwerp. Gezien de reusachtige hoeveelheid werk die al nodig zal zijn om het gemeenschappelijk referentiekader te vertalen, is het niet zinvol om de kostbare middelen voor vertalingen te gebruiken voor het vertalen van delen van een academisch ontwerp die niet relevant zijn voor de doelen van het gemeenschappelijk referentiekader. De Commissie is momenteel op basis van haar beleidsdoelstellingen bezig met het selecteren van die delen van het academisch referentiekader die relevant zijn voor het referentiekader van de Commissie. Alle betrokken DG’s doen mee aan deze selectie op de terreinen waarop zij bevoegd zijn, met inbegrip natuurlijk van het directoraat-generaal Justitie en binnenlandse zaken. De uiteindelijke selectie wordt voorgelegd tijdens de raadplegingsprocedure van de andere instellingen waaronder het Parlement en belanghebbenden. De Commissie zal ervoor zorgdragen dat in het gemeenschappelijk referentiekader rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de workshops die in 2007 werden georganiseerd. Dit kader is door de Commissie altijd beschouwd als een instrument voor het maken van betere wetgeving. Het gemeenschappelijk referentiekader moet een reeks definities, algemene beginselen en modelbepalingen op het gebied van overeenkomsten bevatten. De Commissie heeft nog niet besloten welke onderwerpen van het verbintenissenrecht door genoemd kader worden bestreken. Bij de besluitvorming over het gemeenschappelijk referentiekader zal de Commissie rekening houden met de standpunten van het Parlement en de Raad. Zoals ik al eerder heb vermeld, zal de Commissie naar alle waarschijnlijkheid het huidig academisch ontwerp inkorten. Daarnaast zal het waarschijnlijk nodig zijn de resterende tekst voor beleidsdoeleinden aan te passen. Hoewel het prematuur is om zoiets te zeggen, is het waarschijnlijk dat het algemeen referentiekader een niet bindend wetgevingsinstrument zal worden. De Commissie begrijpt volkomen dat het Parlement op de hoogte wil blijven van en betrokken wil blijven bij de verdere werkzaamheden aan het gemeenschappelijk referentiekader. We zijn blij met de betrokkenheid van het Parlement in dit proces en we rekenen ook sterk op deze betrokkenheid. De Commissie zal het Parlement op de meest aangewezen wijze blijven informeren over de ontwikkelingen, in het bijzonder via de Parlementaire werkgroep die zich bezighoudt met het gemeenschappelijk referentiekader. Zij zal het Parlement en alle belanghebbenden consulteren over de resultaten van haar voorlopige selectie."@nl3
"Panie przewodniczący! Cała Komisja ze szczerym zadowoleniem przyjmuje zainteresowanie Parlamentu przyjęciem wspólnych ram odniesienia, czyli CFR-ów, jak będę je w skrócie nazywać. CFR-y to długoterminowy projekt, który ma na celu poprawę jakości i spójności prawodawstwa UE. Kiedy tylko CFR-y Komisji zostaną ukończone, Komisja zdecyduje, czy trzeba będzie je uaktualniać i przy pomocy jakiego najlepszego mechanizmu będzie można to zrobić. Chciałabym zakończyć, dziękując państwu za wsparcie Parlamentu dla prac Komisji nad tym ważnym dokumentem. Pozwolą państwo, że w związku z tym odpowiem na państwa pytania. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że Komisja rzeczywiście zamierza dopilnować, by jej CFR-y zostały przetłumaczone, tak aby można było je przedyskutować i zastosować w celu poprawy jakości i spójności prawodawstwa UE w zakresie prawa umów. Jednak rozumowanie to nie dotyczy wstępnego projektu naukowego. CFR-y Komisji najprawdopodobniej będą znacznie krótsze niż projekt naukowy. Biorąc pod uwagę ogromną pracę, którą i tak trzeba będzie włożyć w tłumaczenie CFR-ów, nie ma sensu wykorzystywać cennych zasobów tłumaczy, by przekładać części projektu naukowego, które nie są istotne dla celów CFR-ów. Komisja przechodzi teraz do wybrania tych części naukowych CFR-ów, które są istotne dla ostatecznej wersji CFR-ów Komisji, opierając się na celach swojej polityki. Wszystkie stosowne dyrekcje generalne biorą udział w tym procesie selekcji zgodnie ze swoim obszarem kompetencji, w tym oczywiście DG Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne. Ostateczny wybór zostanie skonsultowany z innymi instytucjami, w tym z Parlamentem i z zainteresowanymi stronami. Komisja rzeczywiście zagwarantuje, że w CFR-ach zostaną uwzględnione rezultaty warsztatów zorganizowanych w 2007 roku. Dla Komisji CFR-y zawsze były narzędziem lepszego prawodawstwa. CFR-y powinny zawierać zbiór definicji, ogólnych zasad i modelowych przepisów w dziedzinie prawa umów. Komisja nie zdecydowała jeszcze, jakie działy z dziedziny prawa umów powinny znaleźć się w CFR-ach. Podejmując decyzję w sprawie CFR-ów, Komisja weźmie pod uwagę stanowisko Parlamentu i Rady. Jak już wspomniałam, Komisja najprawdopodobniej skróci obecny projekt naukowy i prawdopodobnie trzeba będzie zmienić resztę tekstu tak, aby był on użyteczny w podejmowaniu decyzji. Nawet jeśli jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić, to możliwe, że CFR-y powinny tworzyć niewiążące narzędzie legislacyjne. Komisja doskonale rozumie, że Parlament chce być ciągle informowany o trwających pracach nad CFR-ami i chce być w te prace zaangażowany. Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie Parlamentu w proces tworzenia CFR-ów i bardzo polegamy na tym zaangażowaniu. Komisja będzie nadal w możliwie najbardziej odpowiedni sposób informować Parlament o rozwoju prac, szczególnie poprzez parlamentarną grupę roboczą ds. CFR-ów, oraz będzie się konsultować z Parlamentem i innymi zainteresowanymi stronami w sprawie rezultatów wstępnego procesu selekcji."@pl16
"Senhor Presidente, o colectivo da Comissão saúda calorosamente o interesse do Parlamento pelo Quadro Comum de Referência ou, para abreviar, QCR. O QCR é um projecto de longo prazo para melhorar a qualidade e a coerência da legislação da UE. Assim que o QCR da Comissão esteja terminado, a Comissão decidirá sobre a necessidade de o manter actualizado e sobre o melhor mecanismo possível para o fazer. Gostaria de concluir agradecendo o apoio do Parlamento ao trabalho da Comissão neste importante dossiê. Permitam-me responder às vossas perguntas nesta matéria. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a Comissão tenciona assegurar que o QCR seja traduzido, afim de poder ser discutido e aplicado para melhorar a qualidade da legislação contratual da UE e para a tornar mais coerente. Porém, este raciocínio não se aplica ao projecto preliminar académico. Muito provavelmente, o QCR da Comissão será consideravelmente menos extenso do que o projecto académico. Dada a enorme carga de trabalho que já será necessária para traduzir o QCR, não faz sentido gastar recursos de tradução valiosos para traduzir partes de um projecto académico que não são relevantes para efeitos do QCR. A Comissão está actualmente a seleccionar as partes do QCR académico que são relevantes para o QCR final da Comissão, com base nos seus objectivos políticos. Todas as DG implicadas estão envolvidas neste processo de selecção de acordo com os seus domínios de competência, incluindo, naturalmente, a DG Justiça e Assuntos Internos. A selecção final será submetida à consulta das outras instituições, incluindo o Parlamento, e das partes interessadas. A Comissão assegurará que as conclusões dos grupos de trabalho organizados em 2007 serão consideradas no QCR. A Comissão concebeu sempre o QCR como uma ferramenta para melhorar a legislação. O QCR deverá incluir um conjunto de definições, de princípios gerais e de normas modelo no domínio do direito contratual. A Comissão ainda não decidiu quais as matérias do direito contratual que o QCR deverá abordar. Ao adoptar a decisão relativa ao QCR, a Comissão tomará em consideração a posição do Parlamento e do Conselho. Como já referi, é muito provável que a Comissão encurte o actual projecto académico e será provavelmente necessário alterar o texto restante para que este seja útil para fins legislativos. Ainda que seja prematuro dizê-lo, é provável que o QCR constitua uma ferramenta legislativa não vinculativa. A Comissão compreende plenamente que o Parlamento quer ser mantido informado e envolvido nos trabalhos em curso relativos ao QCR. Saudamos o envolvimento do Parlamento no processo do QCR e contamos com ele. A Comissão continuará a manter o Parlamento informado sobre a evolução dos trabalhos da forma mais adequada, em particular através do grupo de trabalho do Parlamento dedicado ao QCR, e consultará o Parlamento e todas as partes interessadas sobre os resultados do processo de selecção preliminar."@pt17
"Mr President, the Commission as a whole welcomes wholeheartedly the interest that Parliament is taking in the Common Framework of Reference, or, as I will refer to it in short, the CFR. The CFR is a long-term project to improve the quality and coherence of EU legislation. Once the Commission CFR is completed, the Commission will decide on the need for keeping it up to date and on the best possible mechanism to do this. I would like to conclude by thanking you for Parliament’s support for the Commission work on this important dossier. Let me answer your questions in this connection. First of all, I would like to say that the Commission indeed intends to ensure that the Commission CFR will be translated so that it can be discussed and applied in order to improve the quality of EU contract law legislation and to make it more coherent. However, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft. The Commission CFR will most probably be considerably shorter than the academic draft. Given the huge work which will already be necessary to translate the CFR, it does not make sense to spend valuable translation resources to translate parts of an academic draft which are not relevant for the purposes of the CFR. The Commission is currently proceeding to select those parts of the academic CFR which are relevant for the final Commission CFR, on the basis of its policy objectives. All the DGs concerned are involved in this selection process according to their field of competence, of course including DG JHA. The final selection will be presented for consultation to the other institutions, including Parliament and stakeholders. The Commission will indeed ensure that the outcome of the workshops which were organised in 2007 will be taken into account in the CFR. The Commission has always conceived the CFR as a tool for better law-making. The CFR should contain a set of definitions, general principles and model rules in the field of contract law. The Commission has not yet decided which topics of contract law the CFR should cover. In adopting the decision on CFR, the Commission will take into account the position of Parliament and the Council. As I have already mentioned, the Commission will in all likelihood shorten the present academic draft and it will probably be necessary to amend the remaining text in order to make it useful for policy-making purposes. Even if it is premature to say so, it is likely that the CFR should form a non-binding legislative tool. The Commission understands fully that Parliament wants to be kept informed of, and involved in, the ongoing work on the CFR. We welcome Parliament’s involvement in the CFR process and we very much rely on this involvement. The Commission will continue to keep Parliament informed of developments in the most appropriate way, in particular through the Parliament working group dedicated to the CFR, and will consult Parliament and all stakeholders on the results of its preliminary selection process."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, celá Komisia úprimne víta záujem Parlamentu o spoločný referenčný rámec, alebo v skratke o CFR. CFR je dlhodobý projekt na zlepšenie kvality a súdržnosti právnych predpisov EÚ. Hneď ako Komisia dokončí svoj návrh spoločného referenčného rámca, rozhodne o potrebe aktualizácií a o najlepšom mechanizme aktualizácií. Chcela by som ukončiť poďakovaním za vašu podporu, ktorú Parlament preukazuje práci Komisie na tomto dôležitom dokumente. Dovoľte mi, aby som v tejto súvislosti odpovedala na vaše otázky. Predovšetkým by som chcela povedať, že Komisia sa skutočne usiluje zabezpečiť preklad spoločného referenčného rámca Komisie, aby sa o ňom mohla viesť diskusia a aby mohol byť zavedený s cieľom zlepšiť kvalitu právnych predpisov EÚ v oblasti zmluvného práva a dosiahnuť jeho väčšiu súdržnosť. Táto úvaha sa však netýka predbežného akademického návrhu. Spoločný referenčný rámec Komisie bude s najväčšou pravdepodobnosťou výrazne kratší ako akademický návrh. Vzhľadom na obrovský rozsah prác, ktoré budú potrebné na preklad spoločného referenčného rámca, nedáva zmysel míňať vzácne finančné prostriedky určené pre preklady, aby boli preložené časti akademického návrhu, ktoré nie sú pre spoločný referenčný rámec podstatné. Komisia v súčasnosti pristúpila k výberu tých častí akademickej verzie spoločného referenčného rámca, ktoré sú podstatné pre konečnú verziu Komisie, pričom vychádza z cieľov jej politiky. Všetky relevantné GR sú do tohto výberu zapojené podľa ich oblasti pôsobnosti, samozrejme, vrátane GR pre spravodlivosť a vnútorné veci. Konečný výber bude predložený na prekonzultovanie s ďalšími inštitúciami vrátane Parlamentu a zúčastnených strán. Komisia musí vlastne zaručiť, aby závery seminárov, ktoré sa uskutočnili v roku 2007, boli v spoločnom referenčnom rámci zohľadnené. Komisia vždy považovala spoločný referenčný rámec ako nástroj pre vytváranie lepšej legislatívy. Spoločný referenčný rámec by mal obsahovať množinu definícií, všeobecných zásada a modelových pravidiel v oblasti zmluvného práva. Komisia sa ešte nerozhodla, ktoré oblasti zmluvného práva budú zahrnuté do spoločného referenčného rámca. Pri prijímaní rozhodnutia o spoločnom referenčnom rámci Komisia zohľadní stanovisko Parlamentu a Rady. Ako som už spomenula, Komisia podľa všetkého skráti súčasný akademický návrh a bude preto zrejme nevyhnutné vykonať zmeny a doplnenia zvyšného textu, aby sa dal využiť na účely tvorby politiky. Aj keď je ešte predčasné niečo tvrdiť, je možné, že spoločný referenčný rámec vytvorí nezáväzný legislatívny nástroj. Komisia v plnej miere chápe, že Parlament chce byť informovaný o prebiehajúcej práci na spoločnom referenčnom rámci a že sa chce do nej zapojiť. Oceňujeme účasť Parlamentu v procese spoločného referenčného rámca a do značnej miery sa na ňu spoliehame. Komisia bude naďalej čo najprimeranejšie informovať Parlament o pokroku v práci, najmä prostredníctvom pracovnej skupiny Parlamentu, ktorá sa spoločnému referenčnému rámcu venuje, a bude sa s Parlamentom a so všetkými zúčastnenými stranami radiť o výsledkoch predbežného výberového procesu."@sk19
"Gospod predsednik, celotna Komisija z vsem srcem pozdravlja interes, ki ga Parlament kaže za skupni referenčni okvir ali, kot ga bom imenovala na kratko, CFR. CFR je dolgoročni projekt za izboljšanje kakovosti in skladnosti zakonodaje EU. Ko bo CFR Komisije končan, bo Komisija odločila o potrebi, da ga posodablja in o najboljšem možnem mehanizmu za to. Rada bi končala s tem, da se zahvaljujem Parlamentu za njegovo podporo delu Komisije na teh pomembnih spisih. Dovolite, da odgovorim na vaša vprašanja v tej zvezi. Najprej bi rada povedala, da Komisija res namerava zagotoviti, da bo CFR Komisije preveden, tako da bo o njem mogoče razpravljati in ga uporabljati z namenom izboljšanja kakovosti zakonodaje pogodbenega prava EU in njegovega poenotenja. Vendar se to sklepanje ne nanaša na akademski predhodni osnutek. CFR Komisije bo najverjetneje precej krajši od akademskega osnutka. Glede na ogromno delo, ki bo že potrebno za prevajanje CFR, nima smisla zapravljati dragocenih prevajalskih virov za prevajanje delov akademskega osnutka, ki niso pomembni za namen CFR. Komisija trenutno nadaljuje z izbiranjem tistih delov akademskega CFR, ki so bistveni za končni CFR Komisije, na podlagi ciljev svoje politike. V ta izbirni proces so vključeni vsi zadevni generalni direktorati glede na področje svoje pristojnosti, seveda vključno z DG PNZ. Končna izbira bo predstavljena za posvetovanje z drugimi institucijami, vključno s Parlamentom in zainteresiranimi stranmi. Komisija bo resnično zagotovila, da bo izid delavnic, ki so bile organizirane v letu 2007, upoštevan v CFR. Komisija si je CFR vedno zamišljala kot orodje za boljšo pripravo zakonov. CFR bi moral vsebovati niz opredelitev, splošna načela in vzorčna pravila na področju pogodbenega prava. Komisija se še ni odločila, katere teme pogodbenega prava naj bi pokrival CFR. Pri sprejemanju odločitve o CFR bo Komisija upoštevala stališče Parlamenta in Sveta. Kot sem že omenila, bo Komisija po vsej verjetnosti skrajšala sedanji akademski osnutek in verjetno bo potrebno spremeniti preostalo besedilo, da bi bil uporaben za namene oblikovanja politike. Tudi če je še prezgodaj reči, je verjetno, da bo CFR pomenil neobvezujoče zakonodajno orodje. Komisija povsem razume, da si Parlament želi biti obveščen in vključen v tekoče delo na CFR. Pozdravljamo vključitev Parlamenta v proces CFR in se zanašamo na to vključitev. Komisija bo še naprej obveščala Parlament o razvoju na najprimernejši način, zlasti prek parlamentarne delovne skupine, namenjene CFR in se bo posvetovala s Parlamentom in vsemi zainteresiranimi stranmi o rezultatih svojega predhodnega izbirnega procesa."@sl20
"Herr talman! Kommissionen som helhet välkomnar helhjärtat parlamentets intresse för den gemensamma referensramen, eller referensramen, som jag kommer att kalla den i korthet. Referensramen är ett långsiktigt projekt som syftar till att förbättra kvaliteten och konsekvensen i EU:s lagstiftning. När kommissionens referensram är färdig kommer kommissionen att göra en bedömning av behovet av en löpande uppdatering av referensramen och besluta hur man på bästa sätt ska göra det. Jag vill avsluta med att tacka er för att parlamentet stöder kommissionens arbete i den här viktiga frågan. Låt mig besvara era frågor i det här sammanhanget. För det första vill jag säga att det är kommissionens tydliga avsikt att se till att den gemensamma referensramen översätts så att den kan debatteras och användas för att förbättra kvaliteten på EU:s avtalsrätt och göra den mer sammanhängande. Det här resonemanget gäller dock inte det akademiska preliminära förslaget. Kommissionens gemensamma referensram kommer mycket sannolikt att vara väsentligt kortare än det akademiska förslaget. Med tanke på den enorma arbetsinsats som krävs för att översätta den gemensamma referensramen, är det inte rimligt att ägna värdefulla översättningsresurser åt att översätta delar av ett akademiskt förslag som inte är relevanta för själva syftet med den gemensamma referensramen. Kommissionen arbetar för närvarande med att välja ut vilka delar av det akademiska förslaget som är relevanta att ha med i den slutgiltiga referensramen, med utgångspunkt i de politiska målsättningarna. Alla berörda generaldirektorat är utifrån sina respektive kompetensområden inblandade i denna urvalsprocess, där förstås även generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor ingår. Det slutgiltiga urvalet kommer att läggas fram för samråd med de andra institutionerna, däribland parlamentet och andra berörda parter. Kommissionen kommer givetvis att se till att resultaten av de workshops som arrangerades under 2007 kommer att beaktas i den gemensamma referensramen. Kommissionen har alltid betraktat referensramen som ett verktyg för bättre lagstiftning. Referensramen ska innehålla ett antal definitioner, allmänna principer och modellregler för det avtalsrättsliga området. Kommissionen har ännu inte bestämt vilka delar av avtalsrätten som referensramen ska täcka. När kommissionen beslutar om referensramen kommer man att ta hänsyn till parlamentets och rådets ståndpunkter. Som jag redan har nämnt kommer kommissionen med största sannolikhet att korta ner det aktuella akademiska förslaget, vilket troligen är nödvändigt för att ändra den återstående texten så att den kan användas för att utforma politiska åtgärder. Även om det är för tidigt att säga säkert, är det sannolikt att referensramen kommer att utgöra ett icke-bindande lagstiftningsverktyg. Kommissionen har full förståelse för att parlamentet vill få information om och vara delaktigt i det pågående arbetet med referensramen. Vi välkomnar parlamentets delaktighet i processen och förväntar oss mycket av detta engagemang. Kommissionen kommer att fortsätta att på lämpligt sätt hålla parlamentet underrättat om utvecklingen, särskilt genom den arbetsgrupp i parlamentet som ägnar sig åt referensramen. Kommissionen kommer också att samråda med parlamentet och övriga berörda parter om resultatet av den preliminära urvalsprocessen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph