Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-200"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.22.1-200"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren! Mit dem Entwurf des gemeinsamen Referenzrahmens haben die Arbeiten an einem europäischen Zivilrecht einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Freilich handelt es sich hierbei um einen Entwurf von Rechtswissenschaftlern, der noch in die politische Debatte eingebracht werden muss. Ziel dieser Aussprache ist es daher, eine breite rechtspolitische Diskussion über die Zukunft des europäischen Privatrechts zu eröffnen. Das Europäische Parlament will erreichen, dass alle interessierten Kreise an dieser Diskussion teilnehmen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, den bislang nur in englischer Sprache vorliegenden akademischen Entwurf in weitere Amtssprachen zu übersetzen. Frau Kommissarin, die für Übersetzungen vorgesehenen Gelder sind für das Jahr 2008 noch nicht voll in Anspruch genommen worden. Die Übersetzungen sind erforderlich, um einen wirklich europäischen Dialog über die Zukunft des europäischen Zivilrechts führen zu können. Es ist also nicht ausreichend, wenn nur das kommende Kommissionsdokument übersetzt wird, da dies eine Selbstverständlichkeit ist. Die Kommission hat intern einen Auswahlprozess in Gang gesetzt, in dem die Regeln des akademischen Referenzrahmens herausgefiltert werden, die in das kommende Kommissionsdokument aufgenommen werden sollen. Wir begrüßen die Beteiligung aller relevanten Generaldirektionen an diesem Selektionsprozess. Ich möchte aber betonen, dass das Projekt „Europäisches Vertragsrecht“ federführend von der GD Justiz und Inneres betrieben werden sollte. Denn der Referenzrahmen umfasst nicht nur reines Vertragsverbraucherrecht, sondern soll vor allem kleineren und mittleren Unternehmen die grenzüberschreitende Ausgestaltung ihrer Verträge mit anderen Wirtschaftsteilnehmern, die keine Verbraucher sind, erleichtern. Gerade weil der Referenzrahmen auch die Interessen von KMU berücksichtigen soll, veranstaltete ja die Kommission in den letzten Monaten Workshops zu ausgewählten Problembereichen im B2B-Bereich. Ergebnisse dieser Workshops müssen auch in das künftige Kommissionsdokument Eingang finden. Mit unserer Entschließung stellen wir zudem klar, dass der akademische Referenzrahmen in seiner endgültigen Fassung die so genannte Toolbox-Funktion wahrnehmen kann. Diese hat er faktisch schon aufgrund seiner Veröffentlichung inne. Denn die Gemeinschaftsgesetzgeber werden nicht umhin kommen, künftige Rechtsakte auf dem Gebiet des Gemeinschaftsprivatrechts auf den Referenzrahmen zu stützen. Der gemeinsame Referenzrahmen kann zu einem späteren Zeitpunkt in ein so genanntes optionales Instrument münden. Die Parteien sollen für ihre Rechtsbeziehungen freiwillig ein alternatives Zivilrechtssystem wählen können. Dieser Weg muss beschritten werden, um die Probleme, die im Binnenmarkt offenkundig noch vorhanden sind, lösen zu können. Um dem Rechtsverkehr im Binnenmarkt einen neuen Schub zu geben, muss ein optionales Instrument allerdings über allgemeine vertragsrechtliche Regelungen hinausgehen. Es muss also beispielsweise neben Regeln zum Abschluss eines Kaufvertrags auch Bestimmungen über den Eigentumsübergang wie auch Regeln zur Rückabwicklung rechtsgrundloser Vermögensverschiebungen – also das Bereicherungsrecht – beinhalten. Dem Parlament ist vor allem daran gelegen, dass es von der Kommission im Laufe des Auswahlprozesses uneingeschränkt konsultiert und laufend eingebunden wird. Wir müssen sicherlich darüber nachdenken, wie wir in Zukunft die Bedeutung dieses Projekts – vor allem im Rechtsausschuss – verstärkt berücksichtigen können. Die Europäische Kommission muss aber schon zum jetzigen Zeitpunkt über Mechanismen nachdenken, wie das künftige Kommissionsdokument fortlaufend neuen Entwicklungen angepasst wird. Bereits für den laufenden Auswahlprozess muss die Kommission nämlich die Änderungen, die der endgültige akademische Referenzrahmen enthalten wird, in ihren Planungen berücksichtigen. Dies alles zeigt: Mit dem Referenzrahmen beschreiten wir neue Wege im europäischen Vertragsrecht. Das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat müssen ein klares Bekenntnis zu diesem wohl wichtigsten Vorhaben für die nächste Legislaturperiode abgeben. Von diesem Projekt werden alle profitieren: Verbraucher, weil sie bald auf der Grundlage des europäischen Vertragsrechts europaweit werden einkaufen können, und Unternehmen, weil sie aufgrund erhöhter Rechtssicherheit neue Märkte werden bedienen und durch ein einheitliches Regelwerk erhebliche Kosten einsparen können."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, návrh společného referenčního rámce alespoň na chvíli postavil práci na evropském občanském právu do popředí. Jedná se samozřejmě o návrh, který vypracovali právní vědci a který musí být ještě prodiskutován z politického hlediska. Cílem této rozpravy je tedy pokusit se o širokou politickou diskusi týkající se budoucnosti evropského soukromého práva, a také jí dosáhnout. Evropský parlament chce dosáhnout stavu, kdy se všechny zúčastněné strany zapojí do debaty, ale aby se tak stalo, musíme zajistit, že odborný návrh, který je v současné době k dispozici pouze v angličtině, bude přeložen i do ostatních úředních jazyků. Paní komisařko, prostředky přidělené na překlady v roce 2008 ještě nebyly vyčerpány. Tyto překlady potřebujeme, protože by měl existovat náležitý celoevropský dialog o budoucnosti evropského občanského práva. Nestačí pouze nechat připravovaný dokument Komise přeložit, přestože to samozřejmě musí být učiněno. Komise zahájila vnitřní proces výběru, přičemž usiluje o označení pravidel z akademického referenčního rámce a výběr toho potřebného, co bude zahrnuto do textu Komise. Vítáme skutečnost, že se tohoto procesu výběru účastní všechna příslušná generální ředitelství. Rád bych však zdůraznil, že by projekt „evropského smluvního práva mělo skutečně řídit GŘ pro spravedlnost a vnitřní věci, protože referenční rámec se netýká pouze spotřebitelského smluvního práva, ale jeho účelem je i zjednodušení tvorby přeshraničních smluv mezi malými a středními podniky a jejich obchodními partnery, kteří spotřebiteli nejsou. Protože je třeba, aby společný referenční rámec zohledňoval také odvětví malých a středních podniků, pořádala Komise v několika posledních měsících semináře o vybraných problémech v oblasti vztahů mezi podniky (B2B) a výsledky těchto seminářů musí být rovněž zohledněny v připravovaném textu Komise. V důsledku toho také říkáme, že by konečné znění akademického referenčního rámce mohlo sehrát úlohu nástroje; vlastně on už ji ve skutečnosti hraje, jednoduše tím, že byl zveřejněn. Zákonodárný orgán Společenství bude muset zajistit, aby se v budoucnu právní akty v oblasti soukromého práva Společenství zakládaly na společném referenčním rámci. Společný referenční rámec se může v nadcházející fázi změnit na volitelný nástroj; strany by si pak pro úpravu svých právních vztahů mohly zvolit alternativní systém občanského práva. To je krok, který je třeba podniknout k vyřešení problémů, s nimiž se stále potýkáme v oblasti vnitřního trhu. Avšak pro urychlení právních transakcí na vnitřním trhu musí jít volitelný nástroj za hranice obecného smluvního práva. Například kromě pravidel pro úpravu uzavírání kupních smluv musí existovat pravidla pro převod majetku a o zrušení převodu pohledávek, která nemají jasný právní základ: jinými slovy závazkové právo. Parlament zejména usiluje o zajištění toho, že bude ze strany Komise v rámci procesu výběru průběžně konzultován a že se tohoto procesu bude účastnit. Nepochybně musíme zvážit, jak bude moci být v budoucnu zvýšen význam tohoto projektu, zejména v rámci Výboru pro právní záležitosti. Přesto je třeba, aby se Komise začala zabývat nyní tím, jaký druh mechanismu potřebujeme, aby se tak zajistilo, že bude nový dokument Komise zohledňovat budoucí vývoj. V rámci současného procesu výběru musí Komise při svém plánování začít zvažovat změny, které budou charakterizovat konečné znění akademického referenčního rámce. To vše dokazuje, že nás společný referenční rámec zavádí do nové oblasti evropského smluvního práva. Je třeba, aby se k tomuto projektu jasně zavázaly Evropský parlament, Komise i Rada, protože se jedná o pravděpodobně nejvýznamnější iniciativu následujícího volebního období Parlamentu. Je to projekt, který nabízí prospěch všem: spotřebitelům, protože budou moci brzy vyrazit na nákupy po celé Evropě a mít při tom oporu v evropském smluvním právu, i společnostem, protože s vyšší právní jistotou budou schopny vstoupit na nové trhy, a protože bude existovat jednotný soubor pravidel, budou moci podstatně ušetřit na nákladech."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Med udkastet til en fælles referenceramme har arbejdet på en europæisk civilret nået et foreløbigt højdepunkt. Det er naturligvis et forslag udarbejdet af retsvidenskabsfolk, som nu skal debatteres politisk. Målet med denne forhandling er at forsøge at starte en bred retspolitisk debat om fremtiden for den europæiske privatret. Parlamentet ønsker at opnå en situation, hvor alle interesserede parter deltager i debatten, men for at det kan ske, må vi sørge for, at det akademiske udkast, som indtil videre kun foreligger på engelsk, bliver oversat til flere officielle sprog. De midler, der er øremærket til oversættelse, er endnu ikke brugt op for 2008. Vi har brug for disse oversættelser, hvis vi skal have en ægte europæisk dialog om fremtiden for den europæiske civilret. Det er ikke nok kun at få det kommende kommissionsdokument oversat, selv om det naturligvis skal gøres. Kommissionen har startet en intern udvælgelsesproces, hvor man undersøger reglerne i den akademiske referenceramme nøje og vælger dem ud, der skal medtages i Kommissionens tekst. Vi hilser det velkommen, at alle relevante generaldirektorater bliver inddraget i denne udvælgelsesproces. Men jeg vil gerne understrege, at projektet vedrørende “europæisk aftaleret” virkelig bør forestås af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed, for referencerammen vedrører ikke kun forbrugeraftaleret, den skal også gøre det lettere for især SMV’er at udforme deres internationale kontrakter med andre forretningspartnere, som ikke er forbrugere. Netop fordi referencerammen også skal tage hensyn til SMV, har Kommissionen i de seneste måneder afholdt seminarer om udvalgte problemfelter på B2B-området (business-to-business), og resultaterne af disse seminarer skal også afspejles i det kommende kommissionsdokument. I beslutningen siger vi også, at den endelige akademiske referenceramme kunne få en funktion som en slags værktøjskasse. Det har den faktisk allerede fået ved blot at blive offentliggjort. Fællesskabslovgiverne vil skulle sikre, at fremtidige retsakter på fællesskabsplan inden for privatretten bliver baseret på referencerammen. Den fælles referenceramme kan på et senere tidspunkt munde ud i et såkaldt fakultativt instrument. Parterne vil da kunne vælge et alternativt civilretligt system, som skal finde anvendelse på deres retsforhold. Dette skridt vil skulle tages for at løse de problemer, som vi helt klart stadigvæk har i det indre marked. For at kunne give retslivet i det indre marked en hjælpende hånd, vil et fakultativt instrument skulle være langt mere end blot almindelige aftaleretlige bestemmelser. Ud over regler om indgåelse af købsaftaler vil det f.eks. også skulle indeholde regler om ejendomsrettens overgang og om tilbagekaldelse af formueoverførsler uden lovhjemmel, altså berigelseslovgivningen. Det ligger Parlamentet særligt meget på sinde at sikre, at det bliver konsulteret og inddraget løbende af Kommissionen i udvælgelsesprocessen. Vi vil helt sikkert skulle overveje, hvordan vi kan styrke dette projekts betydning i fremtiden, især i Retsudvalget. Men Kommissionen må allerede nu begynde at overveje, hvilke slags mekanismer der er behov for, så det sikres, at det nye kommissionsdokument kan tage højde for fremtidige udviklinger. I den nuværende udvælgelsesproces må Kommissionen allerede begynde at tage hensyn til de ændringer, som den endelige akademiske referenceramme vil indeholde, i sin planlægning. Alt dette viser, at vi betræder nye veje i europæisk aftaleret med denne referenceramme. Parlamentet, Kommissionen og Rådet må komme med en klar tilkendegivelse til fordel for dette projekt, som sandsynligvis vil blive det vigtigste initiativ i den kommende parlamentssamling. Det er et projekt, som alle profiterer af: forbrugerne, fordi de snart vil kunne handle i hele Europa med støtte i den europæiske aftaleret, og virksomhederne, fordi de vil kunne betjene nye markeder med denne øgede retssikkerhed, og de vil opnå betydelige omkostningsbesparelser, da der vil være et fælles regelsæt."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το σχέδιο κοινού πλαισίου αναφοράς ολοκληρώνει τις εργασίες σχετικά με το ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι, φυσικά, ένα σχέδιο που έχει εκπονηθεί από εμπειρογνώμονες νομικούς και δεν έχει ακόμη συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Στόχος αυτής της συζήτησης είναι, λοιπόν, να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε μια ευρεία πολιτική συζήτηση σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να καταστεί δυνατό να συμμετάσχουν σε αυτήν τη συζήτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, για να επιτευχθεί όμως αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε το επιστημονικό σχέδιο, το οποίο είναι επί του παρόντος διαθέσιμο μονό στα αγγλικά, να είναι διαθέσιμο και σε άλλες επίσημες γλώσσες. Κυρία Επίτροπε, οι πόροι που έχουν δεσμευτεί για τη μετάφραση δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί όσον αφορά το 2008. Χρειαζόμαστε αυτές τις μεταφράσεις αν επιθυμούμε όντως να πραγματοποιηθεί ο ενδεδειγμένος πανευρωπαϊκός διάλογος σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου. Δεν αρκεί απλώς να μεταφράσουμε το επικείμενο έγγραφο της Επιτροπής, παρότι προφανώς είναι και αυτό αναγκαίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια εσωτερική διαδικασία επιλογής, στο πλαίσιο της οποίας προσπαθεί να μελετήσει τους κανόνες του επιστημονικού πλαισίου αναφοράς και να επιλέξει τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο της Επιτροπής. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι όλες οι συναρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία επιλογής. Εντούτοις, θέλω να υπογραμμίσω ότι το εγχείρημα που αφορά το «ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων» πρέπει ουσιαστικά να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, διότι το πλαίσιο αναφοράς δεν αφορά μόνο το δίκαιο των καταναλωτικών συμβάσεων, αλλά αποβλέπει επίσης να διευκολύνει τις ΜΜΕ να διαμορφώνουν τις διασυνοριακές συμβάσεις τους με άλλους εμπορικούς εταίρους που δεν είναι καταναλωτές. Ακριβώς επειδή το κοινό πλαίσιο αναφοράς (ΚΠΑ) πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον τομέα των ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών η Επιτροπή έχει διοργανώσει εργαστήρια για επιλεγμένους προβληματικούς τομείς στο διεπιχειρησιακό πεδίο, και τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηρίων πρέπει να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, στο προσεχές κείμενο της Επιτροπής. Στο ψήφισμα, αναφέρουμε επίσης ότι η τελική έκδοση του επιστημονικού πλαισίου αναφοράς θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο εργαλειοθήκης· άλλωστε, έχει ήδη λειτουργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην πράξη, λόγω της δημοσίευσής του και μόνο. Ο κοινοτικός νομοθέτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι, στο μέλλον, οι νομικές πράξεις στον τομέα του κοινοτικού ιδιωτικού δικαίου θα στηρίζονται στο ΚΠΑ. Το ΚΠΑ μπορεί, σε μεταγενέστερο στάδιο, να μετατραπεί σε προαιρετικό μέσο· οι εμπλεκόμενοι θα είναι έτσι σε θέση να επιλέξουν ένα εναλλακτικό σύστημα αστικού δικαίου για τις νομικές τους σχέσεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να ληφθεί προκειμένου να λυθούν προβλήματα τα οποία συνεχίζουμε σαφώς να αντιμετωπίζουμε στον τομέα της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου, ωστόσο, να δοθεί ώθηση στις νομικές πράξεις στην εσωτερική αγορά, ένα τυχόν προαιρετικό μέσο θα χρειαστεί να υπερβαίνει το γενικό συμβατικό δίκαιο. Για παράδειγμα, εκτός από τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων πώλησης, θα χρειαστεί να υπάρχουν κανόνες για τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και την ακύρωση των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν ορθή νομική βάση: με άλλα λόγια, κανόνες ενοχικού δικαίου. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί εντόνως να διασφαλίσει τη συμμετοχή του και τη διαβούλευση με την Επιτροπή σε μόνιμη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Αναμφίβολα θα χρειαστεί να εξετάσουμε πώς θα μπορέσει, στο μέλλον, να ενισχυθεί η σημασία αυτού του εγχειρήματος, ιδίως στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, ωστόσο, να αρχίσει να εξετάζει από τώρα τι είδους μηχανισμούς χρειαζόμαστε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νέο έγγραφό της θα μπορεί να λάβει υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις. Ήδη από την τρέχουσα διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει να εξετάζει, κατά τον σχεδιασμό της, τις αλλαγές που θα περιλαμβάνονται στην οριστική έκδοση του επιστημονικού πλαισίου αναφοράς. Όλα αυτά δείχνουν ότι το εν λόγω ΚΠΑ μας εισάγει σε νέες ατραπούς όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να αναλάβουν σαφή δέσμευση υπέρ αυτού του προγράμματος, που θα είναι πιθανότατα η σημαντικότερη πρωτοβουλία κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο. Είναι ένα πρόγραμμα που ωφελεί όλες τις πλευρές: τους καταναλωτές, καθότι θα είναι σύντομα σε θέση να πραγματοποιούν αγορές σε όλη την Ευρώπη με τη στήριξη του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων, και τις επιχειρήσεις, καθότι, με την ενισχυμένη ασφάλεια δικαίου που τους προσφέρεται, θα μπορούν να εισέλθουν σε νέες αγορές και, δεδομένου ότι θα ισχύουν ομοιόμορφοι κανόνες, θα μπορούν να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις κόστους."@el10
". − Mr President, Commissioner, ladies and gentleman, the Draft Common Frame of Reference (DCFR) has brought the work on European civil law to a head, at least for the moment. It is, of course, a draft produced by legal scholars which has yet to be debated politically. The goal of this debate, then, is to try and get a broad policy discussion going on the future of European private law. The European Parliament wants to achieve a situation in which all stakeholders are involved in this debate but, in order for that to happen, we have to make sure that the academic draft, which is currently only available in English, is produced in other official languages as well. Commissioner, the funds earmarked for translation have not been used up for 2008 yet. We need these translations if there is to be a proper Europe-wide dialogue on the future of European civil law. It is not enough just to get the forthcoming Commission document translated, although obviously that has to be done. The Commission has started a selection process internally, trying to sift through the rules of the academic frame of reference and picking up what needs to be included in the Commission text. We welcome the fact that all the relevant Directorates-General are involved in this selection process. However, I would stress that the ‘European contract law’ project should really be led by DG Justice and Home Affairs because the reference framework is not just about consumer contract law; it is also intended to make it easier for SMEs to shape their cross-border contracts with other business partners who are not consumers. Precisely because the Common Frame of Reference (CFR) needs to take account of the SME sector as well, over recent months the Commission has been holding workshops on selected problem areas in the business-to-business (B2B) arena, and the outcomes of these workshops need to be taken into account in the forthcoming Commission text as well. In the resolution, we also say that the final version of the academic frame of reference could play a toolbox role; indeed, it has already done so, in effect, simply by virtue of its publication. The Community legislator will have to make sure that, in future, legal acts in the field of Community private law are based on the CFR. The CFR can, at a subsequent stage, be turned into an optional instrument; the parties would then be able to choose an alternative system of civil law to govern their legal relationships. That is a step that will need to be taken in order to solve problems that are quite clearly still with us in the sphere of the internal market. In order to give a boost to legal transactions in the internal market, an optional instrument will, however, have to go beyond general contractual law. For example, besides rules governing the conclusion of sales contracts, there will have to be rules on transfer of property and on the rescinding of asset transfers which have no sound legal basis: in other words, the law of obligations. Parliament is particularly keen to ensure that it is consulted and involved on an ongoing basis by the Commission throughout the selection process. We will undoubtedly have to consider how, in future, the significance of this project can be enhanced, especially in the Committee on Legal Affairs. The Commission needs to start considering now, though, what sort of mechanisms we need in order to ensure that the new Commission document can take account of future developments. In the current selection process, the Commission must already start to consider, in its planning, the changes that will feature in the definitive version of the academic frame of reference. All this shows that this CFR is taking us into new territory in European contract law. The European Parliament, the Commission and the Council need to make a clear commitment to this project, which is likely to be the most important initiative for the next parliamentary term. It is a project which offers benefits for everyone: consumers, because they will soon be able to go shopping all round Europe with the backing of European contract law, and companies, because with this greater legal certainty, they will be able to tap into new markets, and as there will be a uniform set of rules, they will be able to achieve substantial cost savings."@en4
". − Señor Presidente, Comisario, Señorías, con el proyecto de marco común de referencia, los trabajos relativos al Derecho civil europeo han llegado a un punto álgido, al menos de momento. Se trata, por supuesto, de un proyecto elaborado por especialistas jurídicos, que todavía debe debatirse políticamente. El objetivo de este debate, por tanto, es tratar de poner en marcha una amplia discusión política sobre el futuro del Derecho privado europeo. El Parlamento quiere llegar a una situación en la que todas las partes interesadas intervengan en el debate, pero, para que esto suceda, debemos asegurarnos de que el documento académico, que actualmente sólo está disponible en inglés, se traduzca también a otras lenguas oficiales. Señor Comisario, los fondos destinados a la traducción en 2008 no se han utilizado todavía. Necesitamos esas traducciones para que haya un diálogo paneuropeo adecuado sobre el futuro del Derecho civil europeo. No basta sólo con traducir el próximo documento de la Comisión, aunque evidentemente se deba hacer. La Comisión ha iniciado internamente un proceso de selección, intentando hacer una criba de las normas del marco de referencia académico y escogiendo lo que debe incluirse en el texto de la Comisión. Celebramos que todas las direcciones generales pertinentes intervengan en este proceso de selección. Sin embargo, quiero subrayar que el proyecto de «Derecho contractual europeo» debería ser dirigido realmente por la DG de Justicia y Asuntos de Interior, dado que el marco de referencia no trata sólo del Derecho contractual de los consumidores, sino que también va encaminado a facilitar que las PYME den forma a sus contratos transfronterizos con socios comerciales que no sean consumidores. Precisamente porque el Marco Común de Referencia (MCR) también debe tener en cuenta los intereses de las PYME, en los últimos meses la Comisión ha organizado talleres problemas concretos en el ámbito de las relaciones empresa-empresa (B2B), talleres cuyos resultados deben igualmente tenerse en cuenta en el próximo texto de la Comisión. En la resolución decimos, además, que la versión final del marco de referencia académico podría desempeñar una función de «caja de herramientas»; en realidad lo ha hecho ya en la práctica, simplemente en virtud de su publicación. El legislador comunitario deberá asegurarse de que, en el futuro, los actos jurídicos en el campo del Derecho comunitario privado se basen en el MCR. Ese marco común de referencia se podrá convertir en el futuro en un instrumento opcional; las partes podrían entonces elegir un sistema alternativo de Derecho civil para regular sus relaciones jurídicas. Es un paso que se deberá dar para resolver unos problemas que, claramente, seguimos teniendo en la esfera del mercado interior. Sin embargo, para dar un impulso a las transacciones jurídicas en el mercado interior, un instrumento opcional debe ir más allá del Derecho contractual general. Por ejemplo, además de normas que regulen la celebración de contratos de venta, tendrá que haber normas sobre transmisiones patrimoniales y sobre la anulación de transmisiones de activos que no tengan un fundamento jurídica sólido: en otras palabras, un Derecho de obligaciones. El Parlamento tiene un especial interés en que la Comisión le consulte y cuente con él en todas las etapas del proceso de selección. Sin duda tendremos que pensar en cómo mejorar, en el futuro, la importancia de este proyecto, especialmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Pero la Comisión tiene que empezar ya a pensar qué tipo de mecanismo necesitamos para que el nuevo documento de la Comisión pueda tener en cuenta la evolución futura. En el actual proceso de selección, la Comisión debe empezar ya a examinar, en su planificación, los cambios que se recogerán en la versión definitiva del marco de referencia académico. Todo esto demuestra que este marco común de referencia nos está llevando a territorios inexplorados del Derecho contractual europeo. El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo deben comprometerse de forma clara con este proyecto, que es probable que sea la iniciativa de mayor importancia de cara a la siguiente legislatura. Es un proyecto que ofrece beneficios para todos: para los consumidores, porque pronto podrán ir de compras por Europa con el respaldo del Derecho contractual europeo, y para las empresas, porque con esta mayor seguridad jurídica podrán explotar nuevos mercados y, puesto que habrá un conjunto uniforme de normas, podrán lograr considerables ahorros de costes."@es21
". − Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, Euroopa lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku eelnõuga on töö Euroopa tsiviilõigusega otsustavasse järku jõudnud, vähemalt praegusel hetkel. See on muidugi eelnõu, mille on koostanud õigusteadlased ja mida ei ole veel poliitiliselt arutatud. Selle arutelu eesmärk on seega proovida algatada laiahaardeline poliitiline arutelu Euroopa eraõiguse tuleviku kohta. Euroopa Parlament tahab saavutada olukorda, mille puhul sidusrühmad on arutelusse kaasatud, kuid selleks, et see juhtuks, peame tagama, et teaduslik eelnõu, mis praegu on kättesaadav ainult inglise keeles, saaks tõlgitud ka teistesse ametlikesse keeltesse. Volinik, tõlkimiseks ettenähtud rahalised vahendid ei ole 2008. aastal veel ära kasutatud. Neid tõlkeid on meil tarvis, kui tahame nõuetekohast üleeuroopalist dialoogi Euroopa tsiviilõiguse tuleviku kohta. Ei piisa vaid sellest, et peagi ilmuv komisjoni dokument ära tõlkida, kuigi see tuleb nähtavasti ära teha. Komisjon on alustanud sisemist valikuprotsessi, püüdes põhjalikult uurida teadusliku tugiraamistiku eeskirju ning tuvastada, mida oleks tarvis komisjoni teksti veel lisada. Me tervitame fakti, et kõik asjakohased peadirektoraadid on sellesse valikuprotsessi kaasatud. Tahaksin siiski rõhutada, et projekti „Euroopa lepinguõigus” peaks tegelikult juhtima justiits- ja siseküsimuste peadirektoraat, sest tugiraamistik ei käsitle ainult tarbija lepinguõigust; see on kavandatud ka selleks, et muuta lihtsamaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete piiriüleseid lepinguid teiste äripartneritega, kes ei ole tarbijad. Täpselt sellepärast peabki ühtne tugiraamistik arvesse võtma ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete sektorit, viimastel kuudel on komisjon korraldanud küsimuse konkreetsete valdkondade kohta seminare ettevõtete tasandil ning nende seminaride tulemusi tuleb komisjoni tulevase teksti juures samuti arvesse võtta. Resolutsioonis ütleme ka, et teadusliku tugiraamistiku lõppversioon võiks mängida töövahendi rolli; tegelikult see muidugi ongi seda juba teinud lihtsalt oma avaldamise tõttu. Ühenduse seadusandja peab tagama, et tulevikus põhineksid ühenduse eraõiguse valdkonna õigusaktid ühtsel tugiraamistikul. Ühtse tugiraamistiku saab järgmises etapis muuta vabatahtlikuks vahendiks; osapooled võivad siis oma õiguslike suhete reguleerimiseks valida alternatiivse tsiviilõiguse süsteemi. See on samm, mis tuleb astuda selleks, et lahendada probleemid, mis meil on üpris selgelt ikka veel olemas siseturu valdkonnas. Et siseturu õiguslikele tehingutele hoogu anda, peab vabatahtlik vahend siiski minema üldisest lepinguõigusest kaugemale. Näiteks peale eeskirjade, mis reguleerivad müügilepingute sõlmimist, peavad tulevikus olema eeskirjad ka vara üleandmise ja vara üleviimise tühistamise kohta, millel pole tugevat õiguslikku alust: teisisõnu, võlaõigus. Parlament on eriti innukas tagama, et selle üle komisjoniga kogu valikuprotsessi käigus jätkuvalt konsulteeritakse ja seda kaasatakse. Peame kahtlemata kaaluma, eriti õiguskomisjonis, mismoodi tulevikus saaks selle projekti tähtsust suurendada. Komisjon peab nüüd siiski kaaluma hakkama, milliseid mehhanisme me vajame, et tagada, et uus komisjoni dokument võtab arvesse tulevikuarenguid. Praeguses valikuprotsessis peab komisjon juba hakkama kaaluma oma kavatsustes muudatusi, mis esineksid teadusliku tugiraamistiku lõppversioonis. Kõik see näitab, et see ühtne tugiraamistik viib meid Euroopa lepinguõiguse uuele tegevuspiirkonnale. Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu peavad võtma kindla kohustuse seoses selle projektiga, mis on tõenäoliselt järgmise parlamendi ametiaja kõige olulisem algatus. See on projekt, mis pakub hüvesid kõigile: tarbijatele, sest varsti saavad nad Euroopa lepinguõiguse tagatisel minna ostlema kõikjale Euroopasse, ning ettevõtetele, kuna suurema õiguskindlusega saavad nad minna uutele turgudele ning kuna eksisteerib ühtne eeskirjade kogum, siis on neil võimalik saavutada olulist kulude kokkuhoidu."@et5
". − Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, yhteisen viitekehyksen luonnoksella on ainakin toistaiseksi saatettu loppuun Euroopan siviilioikeutta koskenut työ. Kyseessä on tietysti oikeusoppineiden laatima luonnos, josta on vielä keskusteltava poliittisesti. Tämän keskustelun tarkoituksena on siten pyrkiä saamaan aikaan laaja keskustelu tulevasta Euroopan yksityisoikeudesta. Euroopan parlamentti haluaa kaikkien toimijoiden osallistuvan tähän keskusteluun, ja jotta siihen päästäisiin, on varmistettava, että akateeminen luonnos, joka on toistaiseksi saatavilla vain englanniksi, käännetään myös kaikille muille virallisille kielille. Hyvä komission jäsen, kääntämiselle vuodeksi 2008 osoitettuja varoja ei ole vielä käytetty loppuun. Nämä käännökset on saatava aikaan, jos halutaan käydä Euroopan laajuinen keskustelu tulevasta Euroopan siviilioikeudesta. Ei riitä, että käännetään vain komission tuleva asiakirja, mikä sekin tietysti on tehtävä. Komissio on aloittanut sisäisen valintaprosessin ja pyrkii seulomaan akateemista viitekehystä ja poimimaan siitä komission tekstiin lisättävät osat. On hyvä, että kaikki asiaa käsittelevät pääosastot ovat mukana valintaprosessissa. Haluaisin kuitenkin korostaa, että oikeus- ja sisäasioiden pääosaston olisi oltava ”Euroopan sopimusoikeutta” koskevan hankkeen johdossa, sillä viitekehys ei koske vain kuluttajasopimusoikeutta, vaan sillä pyritään myös helpottamaan pien- ja keskisuurten yritysten rajat ylittäviä yhteyksiä toisiin liikekumppaneihin, jotka eivät ole kuluttajia. Nimenomaan koska viitekehyksessä on otettava huomioon myös pienet ja keskisuuret yritykset, komissio on viime kuukausina järjestänyt työryhmiä käsittelemään valikoituja ongelmia yritysten välisellä alueella. Näiden työryhmien työn tulokset on nyt otettava huomioon myös komission tulevassa tekstissä. Toteamme päätöslauselmassa myös, että akateemisen viitekehyksen lopullinen versio voisi olla opas, mitä se itse asiassa onkin heti, kun se on julkaistu. Yhteisön lainsäätäjän on varmistettava, että yhteisön yksityisoikeuden alalla annettavat säännökset perustuvat yhteiseen viitekehykseen. Yhteisestä viitekehyksestä voidaan seuraavassa vaiheessa tehdä valinnainen väline. Siten osapuolet voisivat valita siviilioikeuden vaihtoehtoisen järjestelmän oikeussuhteidensa hallinnassa. Tämä askel on otettava, jotta voitaisiin ratkaista ongelmat, joita selvästi vielä esiintyy sisämarkkinoilla. Oikeustoimien tehostamiseksi sisämarkkinoilla vaihtoehtoisen välineen on mentävä pidemmälle kuin yleinen sopimusoikeus. Esimerkiksi kauppasopimusten tekemistä koskevien sääntöjen lisäksi tarvitaan säännöt omaisuuden siirroista ja sellaisten varojen siirtojen kumoamisesta, joilla ei ole asianmukaista oikeusperustaa: tämä tarkoittaa velvoiteoikeutta. Parlamentti haluaa erityisesti varmistaa, että sitä kuullaan ja että se otetaan pysyvästi mukaan komission valintaprosessiin. Meidän on epäilemättä mietittävä, miten tämän hankkeen merkitystä voitaisiin vastaisuudessa lisätä, erityisesti oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Komission on alettava miettiä, millaisia mekanismeja tarvitaan varmistamaan, että tuleva kehitys otetaan huomioon komission uudessa asiakirjassa. Komission on alettava jo nykyisessä valintaprosessin suunnitteluvaiheessa miettiä muutoksia, joiden on näyttävä akateemisen viitekehyksen lopullisessa versiossa. Kaikki edellä esitetty osoittaa, että tämän uuden viitekehyksen avulla pääsemme uuteen vaiheeseen Euroopan sopimusoikeudessa. Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston on sitouduttava selvästi tähän hankkeeseen, joka on todennäköisesti seuraavan vaalikauden tärkein aloite. Tästä hankkeesta hyötyvät kaikki: kuluttajat, koska he voivat pian tehdä ostoksia kaikkialla Euroopassa Euroopan sopimusoikeuden turvin, ja yhtiöt, koska ne voivat tämän suuremman oikeusvarmuuden ansiosta kokeilla uusia markkinoita ja yhteisen säännöstön ansiosta ne voivat säästää merkittävästi kustannuksissa."@fi7
". − M. le Président, commissaire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le projet de Cadre commun de référence a précipité le travail sur le droit civil européen, du moins pour le moment. C'est, bien sûr, un projet créé par des spécialistes du droit qui doit encore être débattu politiquement. L’objectif de ce débat est alors d’essayer de lancer une discussion politique sur le droit privé européen. Le Parlement européen veut arriver à une situation dans laquelle toutes les parties sont impliquées dans le débat mais, pour que cela arrive, nous devons nous assurer que le projet académique, qui n’est actuellement disponible qu’en anglais, soit également publié dans d'autres langues officielles. Commissaire, les fonds affectés à la traduction pour 2008 n’ont pas encore été épuisés. Nous avons besoin de ces traductions s’il doit y avoir un vrai dialogue à échelle européenne sur l’avenir du droit civil européen. Faire traduire le prochain document de la Commission n’est pas suffisant, même si cela doit bien évidemment être fait. La Commission a lancé un processus de sélection en interne, essayant d’examiner les règles du cadre académique de référence et relevant ce qui doit être inclus dans le texte de la Commission. Nous saluons le fait que toutes les directions générales concernées sont impliquées dans le processus de sélection. Toutefois, je souhaite souligner que le projet de «droit européen des contrats» devrait être dirigé par la DG Justice et affaires intérieures. En effet, le cadre de référence ne concerne pas uniquement le droit contractuel des consommateurs. Il vise également à faciliter pour les PME le modelage de leurs contrats transfrontaliers avec d’autres partenaires commerciaux n’étant pas consommateurs. Précisément parce que le cadre commun de référence doit prendre également prendre en compte le secteur des PME, ces derniers mois, la Commission a organisé des ateliers sur des zones à problème bien choisies dans le domaine business-to-business (B2B), et l’issue de ces ateliers doit être également prise en compte dans le prochain texte de la Commission. Dans la résolution, nous déclarons également que la version finale du cadre académique de référence pourrait jouer un rôle de boîte à outils. En fait, elle le fait déjà, juste par sa publication. Le législateur communautaire devra s’assurer que, à l’avenir, les actes juridiques du domaine du droit privé communautaires sont basés sur le CCR (cadre commun de référence). Le CCR peut, à un stade ultérieur, être transformé en instrument optionnel. Les parties seraient alors aptes à choisir un système alternatif de droit civil pour gérer leurs relations juridiques. C’est une mesure qui doit être prise afin de résoudre des problèmes qui nous concernent encore clairement dans la sphère du marché intérieur. Afin de donner un coup de fouet aux transactions juridiques sur le marché interne, un instrument optionnel devra toutefois dépasser le droit contractuel général. Par exemple, outre les règles gouvernant la conclusion de contrats de vente, il va y avoir des règles sur le transfert de propriété et la rescission de transferts d'actifs sans base juridique claire: en d’autres mots, la loi sur les obligations. Le Parlement est particulièrement enclin à garantir qu’il est consulté et impliqué de manière suivie par la Commission tout le long du processus de sélection. Nous devrons indubitablement examiner dans le futur comment l'importance de ce projet peut être améliorée, particulièrement à la commission des affaires juridiques. La Commission doit pourtant commencer à envisager maintenant de quelle sorte mécanismes de nous avons besoin pour garantir que le nouveau document de la Commission puisse prendre en compte les futurs développements. Dans le processus de sélection actuel, la Commission doit déjà commencer à envisager dans son calendrier les changements qui apparaîtront dans la version définitive du cadre académique de référence. Tout ceci montre que le CCR nous emmène dans un nouveau territoire du droit européen des contrats. Le Parlement européen, la Commission et le Conseil doivent s’engager clairement dans ce projet, qui est susceptible d’être l'initiative la plus importante pour la prochaine législature. C’est un projet qui est bénéfique pour tous: les consommateurs, car ils seront bientôt capable de faire leurs achats aux quatre coins de l'Europe avec le soutien du droit des contrats, et les entreprises, car avec cette plus grande certitude légale, ils pourront accéder à de nouveaux marchés, et comme il y aura les règles seront uniformisées, ils pourront faire des économies substantielles."@fr8
". − Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, a közös referenciakeret tervezete (DCFR) felhívta a figyelmet az európai polgári jog területén végzett munkára, legalábbis egyelőre. Természetesen olyan tervezetről van szó, amelyet jogi szakértők alkottak meg, azonban még politikai megvitatásra vár. A vita célja tehát az, hogy megkíséreljünk széleskörű politikai eszmecserét folytatni az európai magánjog jövőjéről. Az Európai Parlament olyan helyzetet akar megvalósítani, ahol minden érdekelt részt vehet a vitában – de ahhoz, hogy ez megtörténjen, biztosítanunk kell, hogy a tudományos igényű tervezet, amely jelenleg kizárólag angol nyelven hozzáférhető, más hivatalos nyelveken is elkészüljön. Biztos úr, a fordításra 2008-ra előirányzott összegek még nem kerültek felhasználásra. Szükségünk van e fordításokra, ha valóban megfelelő, egész Európára kiterjedő eszmecserét szeretnénk folytatni az európai polgári jog jövőjéről. Nem elegendő, ha csupán a rövidesen megjelenő bizottsági dokumentumot fordíttatjuk le – jóllehet nyilvánvaló, hogy ennek is meg kell történnie. A Bizottság megkezdett egy belső kiválasztási folyamatot, abból a célból, hogy alaposan átvizsgálja a tudományos referenciakeretet, és kiválassza azt, amit a bizottsági dokumentumban szerepeltetni kell. Örömmel fogadjuk, hogy a felelős főigazgatóságok részt vesznek a kiválasztási folyamatban. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy az „európai szerződésjog” projektet valójában a Bel- és Igazságügyi Főigazgatóság vezeti, mivel a referenciakeret nem csupán a fogyasztói szerződésjogra vonatkozik; az is célja, hogy a KKV-k számára megkönnyítse a határon átnyúló szerződések kialakítását olyan üzletfelekkel, amelyek nem fogyasztók. Éppen azért, mert a közös referenciakeretnek figyelembe kell vennie a KKV-szektort is, az utóbbi hónapokban a Bizottság műhelyeket rendezett a vállalkozások közötti kapcsolatok problémás területeivel kapcsolatban, és a műhelyek eredményeit figyelembe kell majd venni az előkészületben lévő bizottsági szöveg megalkotásánál is. Az állásfoglalásban azt is kimondjuk, hogy a tudományos igényű referenciakeret végső változata eszköztárként működhet – tulajdonképpen ez a publikálásnak köszönhetően meg is történt. A közösségi jogalkotónak a jövőben meg kell győződnie afelől, hogy a közösségi magánjog területén a jogi aktusok a közös referenciakeretre alapulnak. Egy későbbi fázisban a közös referenciakeret opcionális eszközzé válhat; a felek ekkor a polgári jog alternatív rendszerét is választhatják jogi viszonyaik alakításához. Ez egy olyan lépés, amelyet azon problémák megoldása érdekében kell megtennünk, amelyek láthatólag még mindig jelen vannak a belső piaci szférájában. A belső piac jogügyleteinek fellendítése érdekében azonban az opcionális eszköznek túl kell mutatnia az általános szerződésjogon. Amellett például, hogy vannak szabályok, amelyek az adásvételi szerződések létrejöttét szabályozzák, kellenek szabályok a vagyonátruházással, valamint a nem megfelelő jogi alapon történő vagyonátruházás érvénytelenítésével – más szóval, a kötelmi joggal – kapcsolatban is. A Parlament különösen szeretné biztosítani, hogy a Bizottság a kiválasztási folyamat során mindvégig, folyamatosan kikéri a véleményét és bevonja a munkába. Kétségkívül el kel gondolkodnunk azon, hogy a jövőben hogyan lehet fokozni e projekt fontosságát, különösen a Jogi Bizottságban. A Bizottságnak el kell kezdenie átgondolni, hogy milyen típusú mechanizmusra van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa azt, hogy az új bizottsági dokumentumok figyelembe veszik a jövőben várható fejleményeket. A jelenlegi szelekciós folyamatban a Bizottságnak a tervezés során már most el kell gondolkodnia azokról a változásokról, amelyeket a tudományos igényű referenciakeret végső változatában szerepeltetni kíván. Mindez azt mutatja, hogy a közös referenciakeret az európai szerződésjog kapcsán új területekre visz minket. Az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és a Tanácsnak egyértelműen el kell köteleződnie e projekt mellett, amely előreláthatólag a legjelentősebb lesz a következő parlamenti ciklus során. Olyan projektről van szó, amely mindenki számára előnyös: a fogyasztók számára, mert hamarosan majd úgy vásárolhatnak egész Európában, hogy az európai szerződésjogra támaszkodhatnak, valamint a cégek számára is, mivel a nagyobb jogi biztonságnak köszönhetően képesek lesznek új piacokra bejutni, és – lévén hogy egységes szabályok vannak – komoly költségmegtakarítást tudnak majd eszközölni."@hu11
". − Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, il progetto di quadro comune di riferimento (QCR) ha fatto sì che il lavoro relativo al diritto civile europeo, almeno per il momento, giungesse a un punto di svolta. Naturalmente, si tratta di un progetto elaborato da esperti che deve ancora essere discusso a livello politico. L’obiettivo di questa discussione, quindi, è cercare di ottenere un ampio dibattito politico che affronti il futuro del diritto privato europeo. Il Parlamento europeo ha intenzione di giungere a una situazione in cui tutte le parti interessate siano coinvolte in tale dibattito ma, affinché ciò avvenga, dobbiamo garantire che il progetto accademico, che attualmente è disponibile solo in inglese, sia tradotto anche nelle altre lingue ufficiali. Signora Commissario, i fondi destinati alla traduzione non sono ancora stati usati per il 2008. Abbiamo bisogno di queste traduzioni se deve esserci un dialogo adeguato a livello europeo sul futuro del diritto civile europeo. Non è sufficiente tradurre soltanto il prossimo documento della Commissione, benché, ovviamente, debba essere fatto. La Commissione ha avviato un processo di selezione al suo interno, cercando di vagliare le norme del quadro accademico di riferimento e raccogliere gli elementi necessari che saranno inclusi nel testo della Commissione. Accogliamo con favore il fatto che in questo processo di selezione siano coinvolte tutte le direzioni generali. Tuttavia, sottolineerei che il progetto di “diritto contrattuale europeo” dovrebbe realmente essere condotto dalla DG per la giustizia e gli affari interni, poiché il quadro di riferimento non riguarda solo il diritto contrattuale del consumatore; è altresì previsto che faciliti la conclusione di contratti transfrontalieri da parte delle PMI con altri commerciali che non siano i consumatori. Proprio perché il quadro comune di riferimento (QCR) necessita di tenere conto anche del settore delle PMI, negli ultimi mesi la Commissione sta svolgendo delle riunioni relative ad aree problematiche selezionate nell’arena delle operazioni tra imprese (B2B), e nel prossimo testo della Commissione occorre considerare anche gli esiti di tali riunioni. Nella risoluzione sosteniamo inoltre che la versione definitiva del quadro accademico di riferimento potrebbe rivestire un ruolo di contenitore; a dire il vero, lo ha già fatto, in effetti, semplicemente in virtù della sua pubblicazione. Il legislatore comunitario dovrà garantire che, in futuro, gli atti giuridici nel settore del diritto privato europeo siano basati sul QCR. Il QCR, in fase successiva, potrà essere convertito in uno strumento opzionale; le parti saranno quindi in grado di scegliere un sistema alternativo di diritto civile per disciplinare i loro rapporti giuridici. Si tratta di un’iniziativa che occorrerà adottare al fine di risolvere problemi che evidentemente esistono ancora nella sfera del mercato interno. Al fine di dare nuovo impulso agli atti giuridici sul mercato interno, uno strumento facoltativo, tuttavia, dovrà superare il diritto contrattuale generico. Ad esempio, oltre alle norme che disciplinano la conclusione di contratti di vendita, dovranno esserci norme sul trasferimento di proprietà e sulla revoca della cessione di beni che non dispongono di una solida base giuridica: in altre parole, il diritto delle obbligazioni. Il Parlamento è particolarmente desideroso di garantire che sia consultato e coinvolto su base continua dalla Commissione nel processo di selezione. Senza dubbio dovremo considerare come possa essere migliorato, in futuro, il senso di tale progetto, soprattutto in sede di commissione giuridica. Occorre che la Commissione, ora, inizi a valutare, tuttavia, di quale sorta di meccanismi abbiamo bisogno per garantire che il nuovo documento della Commissione possa tenere conto degli sviluppi futuri. Nell’attuale processo di selezione, la Commissione deve già cominciare a esaminare, nella sua pianificazione, i cambiamenti che avverranno nella versione definitiva del quadro accademico di riferimento. Tutto ciò dimostra che questo QCR ci sta conducendo in una nuova sfera del diritto contrattuale europeo. Il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio hanno bisogno di esprimere un chiaro impegno per tale progetto, che probabilmente rappresenta l’iniziativa più importante per il prossimo mandato parlamentare. Si tratta di un progetto che offre vantaggi per tutti: per i consumatori, poiché saranno presto in grado di fare acquisti in tutta Europa con il sostegno del diritto contrattuale europeo, e per le imprese, poiché grazie a questa maggiore certezza giuridica, riusciranno a inserirsi su nuovi mercati e, dal momento che ci sarà una serie uniforme di norme, a ottenere un risparmio sostanziale nei costi."@it12
". − Gerb. pirmininke, Komisijos nare, ponai ir ponios, bendros sutarčių teisės principų sistemos (BSTPS) projektas sustabdė darbą Europos viešosios teisės srityje, bent jau šiuo metu. Žinoma, tai yra tik projektas, parengtas specialistų, kuris dar turi būti apsvarstytas politiniu lygmeniu. Taigi šių diskusijų tikslas yra pasistengti paskatinti platesnę politinę diskusiją apie Europos privačiosios teisės ateitį. Europos Parlamentas siekia, kad šiose diskusijose dalyvautų visos suinteresuotosios šalys, bet tam būtina išversti anglų kalba mokslininkų parengtą projektą į kitas oficialias kalbas. Gerb. Komisijos nare, 2008 m. vertimui skirtos lėšos dar nepanaudotos. Jeigu norime, kad Europos civilinės teisės ateities klausimas būtų tinkamai aptartas visos Europos mastu, mums būtina išversti šį projektą į kitas kalbas. Nepakanka išverti vien tik Komisijos dokumentą, kurį ji parengs, nors, be abejonės, tai taip pat turi būti padaryta. Komisija pradėjo atrankos procesą savo viduje, stengdamasi atrinkti specialistų parengtame sutarčių teisės principų sistemos projekte tas taisykles, kurios, jos manymu, turėtų būti įtrauktos į Komisijos tekstą. Mes džiaugiamės, kad į šį atrankos darbą įsitraukė visi susiję generaliniai direktoratai, tačiau norėčiau pabrėžti, kad „Europos sutarčių teisės“ projektui iš tikrųjų turėtų vadovauti Teisingumo ir vidaus reikalų direktoratas, nes teisės principų sistema nėra susijusi vien tik su vartotojų sutarčių teise, ji taip pat svarbi ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) sudarant tarptautines sutartis su kitais verslo partneriais, kurie nėra vartotojais. Būtent dėl to, kad rengiant bendrą sutarčių teisės principų sistemą (BSTPS) taip pat būtina atsižvelgti ir MVĮ sektorių, pastaraisiais mėnesiais Komisija surengė kelis pasitarimus pasirinktų probleminių sričių klausimais verslas verslui (B2B) arenoje. Į šių pasitarimų rezultatus būsimame Komisijos tekste taip pat bus atsižvelgta. Rezoliucijoje taip pat sakoma, kad galutinė specialistų parengtos teisės principų sistemos versija galėtų būti naudojama kaip pagrindinių įrankių rinkinys. Bendrijos teisėkūros organas turės užtikrinti, kad Bendrijos privačiosios teisės srityje priimami teisės aktai būtų parengti remiantis šia BSTPS. Vėlesniame etape BSTPS galėtų būti naudojama kaip alternatyvus įrankis ir partneriai tada galėtų pasirinkti alternatyvią civilinės teisės sistemą, kurios pagrindu bus reglamentuojami jų teisiniai santykiai. Šį žingsnį būtina žengti, kad būtų išspręstos dar akivaizdžiai vidaus rinkos srityje egzistuojančios problemos. Tačiau tam, kad būtų paskatintas teisinių susitarimų sudarymas vidaus rinkoje, tas alternatyvus įrankis turės išeiti už bendrosios sutarčių teisės ribų. Pavyzdžiui, be taisyklių, reglamentuojančių pardavimo sutarčių sudarymą, taip pat turės būti nustatytos taisyklės, reglamentuojančias nuosavybės perdavimą ir turto perdavimo anuliavimą, nes šioje srityje nėra nustatyta jokio tvirto teisinio pagrindo, kitaip tariant, nėra įsipareigojimų teisės. Parlamentas ypač siekia užtikrinti, kad viso atrankos proceso metu Komisija su juo nuolat konsultuotųsi ir įtrauktų jį į šį procesą. Mes, ypač Teisės reikalų komitete, be abejo, apsvarstysime, kaip ateityje galima būtų padidinti šio projekto svarbą. Tačiau Komisija jau dabar turi pradėti svarstyti, kokio mechanizmo mums reikia, kad būtų užtikrinta, jog naujajame Komisijos dokumente gali būti atsižvelgta į galimas naujas aplinkybes ateityje. Planuodama Komisija jau šiame atrankos proceso etape turėtų pradėti svarstyti apie pokyčius, kurie bus atspindėti galutinėje specialistų parengtoje bendroje sutarčių teisės principų sistemoje. Visa tai rodo, kad BSTPS veda mus į naują Europos sutarčių teisės teritoriją. Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba turi aiškiai įsipareigoti šiam projektui, kuris greičiausiai bus svarbiausia iniciatyva kitai parlamentinei kadencijai. Šis projektas bus naudingas visiems: vartotojams, nes Europos sutarčių teisės pagrindu netrukus jie galės vykti į bet kurią Europos vietą apsipirkti, ir įmonėms, nes šis didesnis teisinis tikrumas leis jiems patekti į naujas rinkas, o kadangi bus nustatytos vienodos taisyklės, įmonės išvengs papildomų išlaidų ir sutaupys daug lėšų."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Kopējā modeļa projekts (KMP) vismaz šobrīd ir radījis pavērsiena punktu darbā saistībā ar Eiropas civiltiesībām. Tas, protams, ir projekts, kuru sagatavojuši juridisko zinātņu pētnieki un kurš vēl nav apspriests politiskā līmenī. Tādā gadījumā šo debašu mērķis ir mēģināt un panākt plašu ar politiku saistīto jautājumu apspriešanu par Eiropas privāttiesību nākotni. Eiropas Parlaments vēlas panākt situāciju, kurā visas ieinteresētās puses būtu iesaistītas šajās debatēs, bet, lai tas notiktu, mums ir jāpārliecinās, ka akadēmiskais projekts, kas pašlaik ir pieejams tikai angļu valodā, tiek sagatavots arī citās oficiālajās valodās. Komisār, līdzekļi, kuri ir paredzēti tulkošanai, vēl nav izmantoti par 2008. gadu. Mums ir vajadzīgi šie tulkojumi, ja ir jābūt pienācīgam Eiropas mēroga dialogam par Eiropas civiltiesību nākotni. Nav pietiekami tikai iztulkot gaidāmo Komisijas dokumentu, lai gan tas, protams, ir jāizdara. Komisija ir sākusi iekšēju atlases procedūru, mēģinot izskatīt akadēmiskā modeļa noteikumus un atlasīt to, kas ir jāiekļauj Komisijas dokumenta tekstā. Mēs atzinīgi vērtējam faktu, ka visi attiecīgie ģenerāldirektorāti ir iesaistīti šajā atlases procesā. Tomēr es uzsvērtu to, ka „Eiropas līgumtiesību” projekts patiešām ir jāvada Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorātam, jo šis modelis attiecas ne tikai uz patērētāju līgumtiesībām, bet tas ir arī paredzēts, lai atvieglotu maziem un vidējiem uzņēmumiem pārrobežu līgumu noslēgšanu ar citiem sadarbības partneriem, kuri nav patērētāji. Tieši tāpēc, ka kopējā modelī (KM) ir jāņem vērā arī MVU nozare, iepriekšējos mēnešos Komisija ir rīkojusi darbseminārus par izraudzītajām problemātiskajām jomām uzņēmējdarbība – uzņēmējdarbībai (B2B) sfērā, un šo darbsemināru rezultāti ir jāņem vērā arī gaidāmajā Komisijas dokumenta tekstā. Rezolūcijā mēs arī minam to, ka akadēmiskā modeļa galīgajai versijai varētu būt instrumentu paketes loma, patiešām, tai jau būtībā ir bijusi šāda loma, pateicoties tās publicēšanai. Kopienas likumdevējam būs jāpārliecinās, ka turpmāk tiesību aktu Kopienas privāttiesību jomā pamatā ir šis KM. KM nākamajā posmā var tikt pārveidots par brīvprātīgu instrumentu - tādā gadījumā puses varētu izvēlēties alternatīvu civiltiesību sistēmu, pēc kuras vadīties savās juridiskajās attiecībās. Tas ir solis, kurš būs jāveic, lai atrisinātu problēmas, kuras pilnīgi noteikti mums joprojām pastāv iekšējā tirgus jomā. Lai veicinātu tiesiskos darījumus iekšējā tirgū, brīvprātīgajam instrumentam tomēr ir jāpārsniedz vispārējās līgumtiesības. Piemēram, papildus noteikumiem, pēc kuriem vadīties tirdzniecības līgumu noslēgšanā, ir jābūt noteikumiem par īpašuma nodošanu un tādu aktīvu pārvedumu atcelšanu, kuriem nav stabila juridiskā pamata, - citiem vārdiem sakot, saistību tiesības. Parlaments jo īpaši vēlas nodrošināt to, ka Komisija ar to pastāvīgi konsultējas un iesaista visā atlases procesā. Mums, jo īpaši Juridiskajā komitejā, bez šaubām, būs jāapsver tas, kā nākotnē varētu palielināt šā projekta nozīmi. Tomēr Komisijai tagad ir jāsāk aplūkot tas, kāda veida mehānismi mums ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka jaunajā Komisijas dokumentā var ņemt vērā nākotnes attīstības tendences. Pašreizējā atlases procesā Komisijai jau ir jāsāk apsvērt tās plānošanā tās izmaiņas, kas iezīmēs akadēmiskā modeļa galīgo versiju. Tas viss parāda, ka šis KM paver mums jaunus horizontus Eiropas līgumtiesību jomā. Eiropas Parlamentam, Komisijai un Padomei ir jāuzņemas skaidras saistības šajā projektā, kas, iespējams, būs vissvarīgākā iniciatīva nākošajam Parlamenta sasaukumam. Tas ir projekts, kurš visiem piedāvā priekšrocības: patērētājiem, jo viņi drīz varēs iepirkties visā Eiropā, balsoties uz Eiropas līgumtiesībām, un uzņēmumiem, jo ar šādu lielāku juridisko noteiktību viņi varēs iekļūt jaunos tirgos un, tā kā būs vienots noteikumu kopums, viņi varēs panākt ievērojamus izmaksu ietaupījumus."@lv13
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren! Mit dem Entwurf des gemeinsamen Referenzrahmens haben die Arbeiten an einem europäischen Zivilrecht einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Freilich handelt es sich hierbei um einen Entwurf von Rechtswissenschaftlern, der noch in die politische Debatte eingebracht werden muss. Ziel dieser Aussprache ist es daher, eine breite rechtspolitische Diskussion über die Zukunft des europäischen Privatrechts zu eröffnen. Das Europäische Parlament will erreichen, dass alle interessierten Kreise an dieser Diskussion teilnehmen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, den bislang nur in englischer Sprache vorliegenden akademischen Entwurf in weitere Amtssprachen zu übersetzen. Frau Kommissarin, die für Übersetzungen vorgesehenen Gelder sind für das Jahr 2008 noch nicht voll in Anspruch genommen worden. Die Übersetzungen sind erforderlich, um einen wirklich europäischen Dialog über die Zukunft des europäischen Zivilrechts führen zu können. Es ist also nicht ausreichend, wenn nur das kommende Kommissionsdokument übersetzt wird, da dies eine Selbstverständlichkeit ist. Die Kommission hat intern einen Auswahlprozess in Gang gesetzt, in dem die Regeln des akademischen Referenzrahmens herausgefiltert werden, die in das kommende Kommissionsdokument aufgenommen werden sollen. Wir begrüßen die Beteiligung aller relevanten Generaldirektionen an diesem Selektionsprozess. Ich möchte aber betonen, dass das Projekt „Europäisches Vertragsrecht“ federführend von der GD Justiz und Inneres betrieben werden sollte. Denn der Referenzrahmen umfasst nicht nur reines Vertragsverbraucherrecht, sondern soll vor allem kleineren und mittleren Unternehmen die grenzüberschreitende Ausgestaltung ihrer Verträge mit anderen Wirtschaftsteilnehmern, die keine Verbraucher sind, erleichtern. Gerade weil der Referenzrahmen auch die Interessen von KMU berücksichtigen soll, veranstaltete ja die Kommission in den letzten Monaten Workshops zu ausgewählten Problembereichen im B2B-Bereich. Ergebnisse dieser Workshops müssen auch in das künftige Kommissionsdokument Eingang finden. Mit unserer Entschließung stellen wir zudem klar, dass der akademische Referenzrahmen in seiner endgültigen Fassung die so genannte Toolbox-Funktion wahrnehmen kann. Diese hat er faktisch schon aufgrund seiner Veröffentlichung inne. Denn die Gemeinschaftsgesetzgeber werden nicht umhin kommen, künftige Rechtsakte auf dem Gebiet des Gemeinschaftsprivatrechts auf den Referenzrahmen zu stützen. Der gemeinsame Referenzrahmen kann zu einem späteren Zeitpunkt in ein so genanntes optionales Instrument münden. Die Parteien sollen für ihre Rechtsbeziehungen freiwillig ein alternatives Zivilrechtssystem wählen können. Dieser Weg muss beschritten werden, um die Probleme, die im Binnenmarkt offenkundig noch vorhanden sind, lösen zu können. Um dem Rechtsverkehr im Binnenmarkt einen neuen Schub zu geben, muss ein optionales Instrument allerdings über allgemeine vertragsrechtliche Regelungen hinausgehen. Es muss also beispielsweise neben Regeln zum Abschluss eines Kaufvertrags auch Bestimmungen über den Eigentumsübergang wie auch Regeln zur Rückabwicklung rechtsgrundloser Vermögensverschiebungen – also das Bereicherungsrecht – beinhalten. Dem Parlament ist vor allem daran gelegen, dass es von der Kommission im Laufe des Auswahlprozesses uneingeschränkt konsultiert und laufend eingebunden wird. Wir müssen sicherlich darüber nachdenken, wie wir in Zukunft die Bedeutung dieses Projekts – vor allem im Rechtsausschuss – verstärkt berücksichtigen können. Die Europäische Kommission muss aber schon zum jetzigen Zeitpunkt über Mechanismen nachdenken, wie das künftige Kommissionsdokument fortlaufend neuen Entwicklungen angepasst wird. Bereits für den laufenden Auswahlprozess muss die Kommission nämlich die Änderungen, die der endgültige akademische Referenzrahmen enthalten wird, in ihren Planungen berücksichtigen. Dies alles zeigt: Mit dem Referenzrahmen beschreiten wir neue Wege im europäischen Vertragsrecht. Das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat müssen ein klares Bekenntnis zu diesem wohl wichtigsten Vorhaben für die nächste Legislaturperiode abgeben. Von diesem Projekt werden alle profitieren: Verbraucher, weil sie bald auf der Grundlage des europäischen Vertragsrechts europaweit werden einkaufen können, und Unternehmen, weil sie aufgrund erhöhter Rechtssicherheit neue Märkte werden bedienen und durch ein einheitliches Regelwerk erhebliche Kosten einsparen können."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, met het ontwerp voor een gemeenschappelijk referentiekader (DCFR) heeft het werk aan het Europees burgerlijk recht gebracht tot het punt waarop een beslissing noodzakelijk is. Het is natuurlijk een ontwerp van rechtsgeleerden dat nog in een politiek debat moet worden besproken. Het doel van dit debat een brede politieke discussie over de toekomst van het Europees privaatrecht op gang te brengen. Het Europees Parlement wil alle belanghebbenden in dit debat betrekken, maar om dat te bereiken moeten we ervoor zorgen dat het academisch ontwerp, dat op het ogenblik alleen in het Engels beschikbaar is, ook in andere officiële talen wordt opgesteld. Commissaris, het daarvoor bestemde fonds voor vertaling is voor 2008 nog niet verbruikt. We hebben deze vertalingen nodig voor een geschikte Europa-brede dialoog over de toekomst van het Europees burgerlijk recht. Het is niet genoeg om alleen het aangekondigde document van de Commissie te vertalen, hoewel dit uiteraard wel nodig is. De Commissie is intern aan een selectie begonnen, waarbij wordt getracht de regels van het academisch referentiekader uit te filteren en te selecteren wat er in het document van de Commissie moet worden opgenomen. We juichen het toe dat alle betrokken directoraten-generaal aan deze selectie deelnemen. Ik wil echter benadrukken dat het project “Europees verbintenissenrecht” moet worden geleid door het DG justitie en binnenlandse zaken, omdat het referentiekader niet alleen betrekking heeft op consumentenrecht. Het is ook bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf om vorm te geven aan hun grensoverschrijdende contracten met andere zakenpartners die geen consumenten zijn. Juist omdat het gemeenschappelijk referentiekader ook rekening moet houden met het midden- en kleinbedrijf heeft de Commissie in de afgelopen maanden workshops gehouden over bepaalde probleemgebieden in de interzakelijke arena. Met de uitkomsten van deze workshops dient ook in het komende document van de Commissie rekening te worden gehouden. In de resolutie stellen we ook dat de eindversie van het academische referentiekader een instrumentele rol kan spelen; in feite gebeurt dit al, eenvoudigweg door haar publicatie. De communautaire wetgever moet ervoor zorgen dat rechtsvorderingen op het terrein van het burgerlijk recht van de gemeenschap in de toekomst worden gebaseerd op het gemeenschappelijk referentiekader . Dit kader kan in een volgend stadium worden omgezet in een facultatief instrument; de partijen zijn dan in staat om een alternatief systeem van burgerlijk recht te kiezen voor het regelen van hun rechtsverhouding. Dat is een stap die moet worden genomen om problemen op te lossen die in de sfeer van de interne markt duidelijk nog aanwezig zijn. Voor het stimuleren van het rechtsverkeer in de interne markt moet een facultatief instrument echter verdergaan dan het algemene overeenkomstenrecht. Zo zullen er naast de regels over het afsluiten van koopovereenkomsten ook regels moeten zijn over eigendomsoverdracht en het ontbinden van de overdracht van activa zonder behoorlijke wettelijke grondslag, met andere woorden, het verbintenissenrecht. Het Parlement is er vooral op gespitst dat het wordt geraadpleegd en door de Commissie voortdurend bij de selectie wordt betrokken. We zullen ongetwijfeld moeten nadenken over de wijze waarop in de toekomst het belang van dit project kan worden versterkt, vooral in de Commissie juridische zaken Maar de Commissie moet nu beginnen na te denken over de aard van de instrumenten die we nodig hebben om te zorgen dat het nieuwe document van Commissie rekening met toekomstige ontwikkelingen kan houden. Bij de huidige selectie moet de Commissie al in de planfase gaan nadenken over de veranderingen die een rol spelen in de definitieve versie van het academisch referentiekader. Dit alles laat zien dat dit gemeenschappelijk referentiekader ons naar een nieuw terrein voert in het Europees verbintenissenrecht. Het Europees Parlement, de Commissie en de Raad moeten zich duidelijk committeren aan dit project, dat waarschijnlijk het belangrijkste initiatief voor de komende Parlementaire zittingsperiode zal zijn. Het is een project dat voor iedereen gunstig is: voor consumenten, omdat zij spoedig in staat zullen zijn om in heel Europa te winkelen onder de bescherming van het Europees verbintenissenrecht, en voor bedrijven omdat zij met deze grotere wettelijke zekerheid in staat zijn om nieuwe markten aan te boren. Vanwege een uniform pakket aan regels kunnen de bedrijven substantiële kostenbesparingen realiseren."@nl3
"− Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo! Projekt wspólnych ram odniesienia (DCFR) doprowadził prace nad europejskim prawem cywilnym do punktu krytycznego, przynajmniej na razie. Jest to oczywiście projekt stworzony przez prawników, który trzeba jeszcze omówić w politycznej debacie. Celem tej debaty jest więc próba otwarcia szerokiej dyskusji politycznej na temat przyszłości europejskiego prawa prywatnego. Parlament Europejski chce dojść do sytuacji, w której w tej debacie wezmą udział wszystkie zainteresowane strony, ale żeby tak się stało, musi on dopilnować, by ten naukowy projekt, obecnie dostępny tylko w języku angielskim, został stworzony także w innych językach urzędowych. Pani komisarz, nie wykorzystano jeszcze wszystkich funduszy przeznaczonych na tłumaczenia pisemne w 2008 roku. Tłumaczenia te są potrzebne, jeśli ma mieć miejsce prawdziwy dialog na europejską skalę dotyczący przyszłości europejskiego prawa cywilnego. Nie wystarczy tylko przetłumaczyć mający się wkrótce ukazać dokument Komisji, choć, oczywiście, trzeba to zrobić. Komisja rozpoczęła wewnętrzny proces selekcji, próbując przeszukać przepisy naukowego projektu ram odniesienia i wybierając to, co musi się znaleźć z tekście Komisji. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w tym procesie selekcji biorą udział wszystkie stosowne dyrekcje generalne. Chciałbym jednak podkreślić, że projektowi „europejskiego prawa umów” powinna de facto przewodniczyć DG Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne, ponieważ ramy odniesienia nie dotyczą tylko prawa umów konsumenckich; mają one także ułatwić MŚP kształtowanie umów transgranicznych z innymi partnerami, którzy nie są konsumentami. Właśnie dlatego, że wspólne ramy odniesienia (CFR) muszą uwzględnić także sektor MŚP, na przestrzeni ostatnich miesięcy Komisja organizowała warsztaty na temat wybranych obszarów problemowych i relacji typu business-to-business (B2B), a rezultaty tych warsztatów również muszą zostać uwzględnione w mającym się ukazać tekście Komisji. W rezolucji napisano także, że ostateczna wersja naukowych ram odniesienia mogłaby pełnić funkcję zestawu narzędzi; właściwie już taką funkcję pełni, po prostu przez sam fakt, że została opublikowana. Wspólnotowy prawodawca musi dopilnować, by w przyszłości akty prawne w dziedzinie wspólnotowego prawa prywatnego opierały się na CFR-ach. CFR-y mogą na dalszych etapach zostać zmienione w instrument opcjonalny; strony mogłyby wtedy wybrać alternatywny system prawa cywilnego, który określałby ich stosunki prawne. Jest to krok, który będzie trzeba podjąć, aby rozwiązać problemy, z jakimi najwyraźniej nadal się borykamy w sferze rynku wewnętrznego. Jednak w celu pobudzenia transakcji prawnych na rynku wewnętrznym taki opcjonalny instrument będzie musiał wyjść poza ogólne prawo umów. Przykładowo poza przepisami określającymi zawieranie umów sprzedaży potrzebne będą przepisy dotyczące przenoszenia prawa własności i unieważniania transferów aktywów, które nie mają solidnych podstaw prawnych: innymi słowy, prawo zobowiązań. Parlamentowi szczególnie zależy na zapewnieniu, że Komisja będzie się z nim konsultować i że będzie on bez przerwy brał udział w całym procesie selekcji. Niewątpliwie będziemy musieli zastanowić się, jak można w przyszłości rozszerzyć znaczenie tego projektu, szczególnie w Komisji Prawnej. Komisja Europejska musi jednak teraz zacząć zastanawiać się, jakiego rodzaju mechanizmów potrzebujemy, aby zapewnić, że jej nowy dokument może wziąć pod uwagę przyszłe rozwiązania. W obecnym procesie selekcji Komisja w swoim planowaniu musi już zacząć się zastanawiać nad zmianami, które znajdą się w ostatecznej wersji naukowych ram odniesienia. Wszystko to pokazuje, że wraz z CFR-ami wchodzimy na nowy obszar europejskiego prawa umów. Parlament Europejski, Komisja oraz Rada muszą wyraźnie zaangażować się w ten projekt, który ma szansę być najważniejszą inicjatywą w następnej kadencji Parlamentu. Jest to projekt, który oferuje korzyści dla wszystkich: dla konsumentów, bo w oparciu o europejskie prawo umów niedługo będą mogli robić zakupy w całej Europie, oraz dla firm, bo przy tej większej pewności prawnej będą mogli wchodzić na nowe rynki, a skoro będzie istniał jednolity zbiór przepisów, będą mogli znacząco oszczędzić na kosztach."@pl16
". − Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, o projecto de Quadro Comum de Referência (PQCR) levou os trabalhos em matéria de direito civil europeu ao seu ponto mais alto, pelo menos por enquanto. Este é, evidentemente, um projecto de origem académica que tem ainda de ser debatido politicamente. O objectivo deste debate é tentar iniciar uma discussão política ampla sobre o futuro do direito privado europeu. O Parlamento Europeu quer alcançar uma situação na qual todas as partes interessadas estejam envolvidas no debate, mas, para que isso aconteça, temos de nos certificar de que o projecto académico, que actualmente só está disponível em língua inglesa, seja também elaborado noutras línguas oficiais. Senhora Comissária, os fundos afectados à tradução para o ano de 2008 ainda não foram gastos. Precisamos destas traduções se queremos um diálogo autêntico à escala europeia sobre o futuro do direito civil europeu. Não basta apenas traduzir o futuro documento da Comissão, apesar de isto ter, obviamente, de ser feito. A Comissão deu início, internamente, a um processo de selecção que analisa as regras do quadro de referência académico para escolher aquilo que tem de ser incluído no texto da Comissão. Saudamos o facto de todas as Direcções-Gerais relevantes estarem envolvidas neste processo de selecção. Todavia, sublinharia que o projecto "direito contratual europeu" deve ser liderado pela DG Justiça e Assuntos Internos porque o quadro de referência não trata apenas de direito contratual do consumidor; o seu objectivo é também facilitar a elaboração de contratos a nível transfronteiras entre as PME e outros parceiros negociais que não os consumidores. Precisamente porque o Quadro Comum de Referência (QCR) tem de considerar também o sector das PME, a Comissão tem vindo a organizar, nos últimos meses, diversos grupos de trabalho sobre áreas problemáticas seleccionadas no domínio dos negócios entre empresas ( − B2B), e as conclusões destes grupos de trabalho têm de ser também tidas em consideração no futuro texto da Comissão. Na resolução, afirmamos igualmente que a versão final do quadro de referência académico poderia desempenhar o papel de "caixa de ferramentas"; na verdade, já o fez, em virtude da sua simples publicação. O legislador comunitário terá de velar por que, no futuro, os actos jurídicos no domínio do direito privado comunitário se baseiem no QCR. Numa fase subsequente, o QCR pode ser transformado num instrumento facultativo; as partes poderão então escolher um sistema de direito civil alternativo para regular as suas relações jurídicas. Este é um passo que terá de ser dado para resolver os problemas que persistem claramente na esfera do mercado interno. Todavia, para impulsionar as transacções legais no mercado interno, um instrumento facultativo terá de ir além do direito geral dos contratos. Por exemplo, para além das normas que regulam a celebração de contratos de venda, terão de existir normas no domínio da transferência de propriedade e da rescisão de transferência de activos sem uma base jurídica sólida: por outras palavras, o direito das obrigações. O Parlamento está particularmente empenhado em assegurar a sua consulta e envolvimento contínuos pela Comissão no processo de selecção. Sem dúvida, teremos de considerar como podemos reforçar futuramente a importância deste projecto, em especial na Comissão dos Assuntos Jurídicos. Porém, a Comissão tem de começar já a ponderar os mecanismos de que precisamos para que o novo documento da Comissão possa ter em consideração a evolução futura. No actual processo de selecção, a Comissão tem de começar já a considerar, no seu planeamento, as alterações que serão incluídas na versão definitiva do quadro de referência académico. Tudo isto mostra que este QCR nos está a levar para território inexplorado em matéria de direito contratual europeu. O Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho têm de assumir um compromisso claro relativamente a este projecto, o qual será, provavelmente, a iniciativa mais importante da próxima legislatura. É um projecto que oferece benefícios para todos: para os consumidores, que poderão em breve fazer compras em toda a Europa com a protecção do direito contratual europeu, e para as empresas, porque com esta segurança jurídica adicional poderão entrar em novos mercados e, por haver um conjunto de normas uniforme, poderão realizar economias substanciais em termos de custos."@pt17
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren! Mit dem Entwurf des gemeinsamen Referenzrahmens haben die Arbeiten an einem europäischen Zivilrecht einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Freilich handelt es sich hierbei um einen Entwurf von Rechtswissenschaftlern, der noch in die politische Debatte eingebracht werden muss. Ziel dieser Aussprache ist es daher, eine breite rechtspolitische Diskussion über die Zukunft des europäischen Privatrechts zu eröffnen. Das Europäische Parlament will erreichen, dass alle interessierten Kreise an dieser Diskussion teilnehmen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, den bislang nur in englischer Sprache vorliegenden akademischen Entwurf in weitere Amtssprachen zu übersetzen. Frau Kommissarin, die für Übersetzungen vorgesehenen Gelder sind für das Jahr 2008 noch nicht voll in Anspruch genommen worden. Die Übersetzungen sind erforderlich, um einen wirklich europäischen Dialog über die Zukunft des europäischen Zivilrechts führen zu können. Es ist also nicht ausreichend, wenn nur das kommende Kommissionsdokument übersetzt wird, da dies eine Selbstverständlichkeit ist. Die Kommission hat intern einen Auswahlprozess in Gang gesetzt, in dem die Regeln des akademischen Referenzrahmens herausgefiltert werden, die in das kommende Kommissionsdokument aufgenommen werden sollen. Wir begrüßen die Beteiligung aller relevanten Generaldirektionen an diesem Selektionsprozess. Ich möchte aber betonen, dass das Projekt „Europäisches Vertragsrecht“ federführend von der GD Justiz und Inneres betrieben werden sollte. Denn der Referenzrahmen umfasst nicht nur reines Vertragsverbraucherrecht, sondern soll vor allem kleineren und mittleren Unternehmen die grenzüberschreitende Ausgestaltung ihrer Verträge mit anderen Wirtschaftsteilnehmern, die keine Verbraucher sind, erleichtern. Gerade weil der Referenzrahmen auch die Interessen von KMU berücksichtigen soll, veranstaltete ja die Kommission in den letzten Monaten Workshops zu ausgewählten Problembereichen im B2B-Bereich. Ergebnisse dieser Workshops müssen auch in das künftige Kommissionsdokument Eingang finden. Mit unserer Entschließung stellen wir zudem klar, dass der akademische Referenzrahmen in seiner endgültigen Fassung die so genannte Toolbox-Funktion wahrnehmen kann. Diese hat er faktisch schon aufgrund seiner Veröffentlichung inne. Denn die Gemeinschaftsgesetzgeber werden nicht umhin kommen, künftige Rechtsakte auf dem Gebiet des Gemeinschaftsprivatrechts auf den Referenzrahmen zu stützen. Der gemeinsame Referenzrahmen kann zu einem späteren Zeitpunkt in ein so genanntes optionales Instrument münden. Die Parteien sollen für ihre Rechtsbeziehungen freiwillig ein alternatives Zivilrechtssystem wählen können. Dieser Weg muss beschritten werden, um die Probleme, die im Binnenmarkt offenkundig noch vorhanden sind, lösen zu können. Um dem Rechtsverkehr im Binnenmarkt einen neuen Schub zu geben, muss ein optionales Instrument allerdings über allgemeine vertragsrechtliche Regelungen hinausgehen. Es muss also beispielsweise neben Regeln zum Abschluss eines Kaufvertrags auch Bestimmungen über den Eigentumsübergang wie auch Regeln zur Rückabwicklung rechtsgrundloser Vermögensverschiebungen – also das Bereicherungsrecht – beinhalten. Dem Parlament ist vor allem daran gelegen, dass es von der Kommission im Laufe des Auswahlprozesses uneingeschränkt konsultiert und laufend eingebunden wird. Wir müssen sicherlich darüber nachdenken, wie wir in Zukunft die Bedeutung dieses Projekts – vor allem im Rechtsausschuss – verstärkt berücksichtigen können. Die Europäische Kommission muss aber schon zum jetzigen Zeitpunkt über Mechanismen nachdenken, wie das künftige Kommissionsdokument fortlaufend neuen Entwicklungen angepasst wird. Bereits für den laufenden Auswahlprozess muss die Kommission nämlich die Änderungen, die der endgültige akademische Referenzrahmen enthalten wird, in ihren Planungen berücksichtigen. Dies alles zeigt: Mit dem Referenzrahmen beschreiten wir neue Wege im europäischen Vertragsrecht. Das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat müssen ein klares Bekenntnis zu diesem wohl wichtigsten Vorhaben für die nächste Legislaturperiode abgeben. Von diesem Projekt werden alle profitieren: Verbraucher, weil sie bald auf der Grundlage des europäischen Vertragsrechts europaweit werden einkaufen können, und Unternehmen, weil sie aufgrund erhöhter Rechtssicherheit neue Märkte werden bedienen und durch ein einheitliches Regelwerk erhebliche Kosten einsparen können."@ro18
". − Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, návrhom spoločného referenčného rámca (DCFR) vyvrcholili práce na európskom občianskom práve, teda aspoň nateraz. Ide, samozrejme, o návrh vypracovaný odborníkmi v oblasti práva, ktorý je ešte nevyhnutné prediskutovať na politickej úrovni. Zámerom tejto rozpravy preto je pokúsiť sa o vytvorenie a rozbehnutie širokej diskusie o budúcnosti európskeho súkromného práva. Európsky parlament by chcel dosiahnuť taký stav, aby boli všetky zúčastnené strany prítomné na tejto diskusii, na to však musíme zabezpečiť, aby bol tento akademický návrh, ktorý je zatiaľ dostupný len v angličtine, vyšiel aj v ostatných oficiálnych jazykoch. Pani komisárka, finančné prostriedky vyhradené na preklady v roku 2008 ešte neboli úplne vyčerpané. Ak máme viesť riadny celoeurópsky dialóg o budúcnosti európskeho občianskeho práva, budeme tieto preklady potrebovať. Nestačí len, ak bude preložený len najbližší dokument Komisie, i keď to očividne treba urobiť. Komisia začala výberový proces interne, snažiac sa prebrať pravidlá akademického referenčného rámca a vyberajúc to, čo sa musí zahrnúť do textu Komisie. Oceňujeme, že na tomto výberovom procese sa zúčastňujú všetky relevantné generálne riaditeľstvá. Chcel by som však pripomenúť, že projekt tzv. európskeho zmluvného práva by malo skutočne viesť GR pre spravodlivosť a vnútorné veci, lebo referenčný rámec sa netýka len spotrebiteľského zmluvného práva. Zámerom je aj zjednodušiť zmluvné právo pre malé a stredné podniky, aby mohli formulovať svoje cezhraničné zmluvy s inými obchodnými partnermi, ktorí nie sú spotrebiteľmi. Práve preto, že spoločný referenčný rámec musí zohľadňovať aj sektor malých a stredných podnikov, uskutočnila v priebehu posledných mesiacov Komisia semináre o vybraných problémových oblastiach na poli medzipodnikovej pôsobnosti a závery z týchto seminárov by sa tiež mali v nasledujúcom dokumente Komisie zohľadniť. V uznesení uvádzame, že konečná verzia akademického referenčného rámca by mohla zohrať úlohu súboru nástrojov; v skutočnosti už túto úlohu prakticky splnila už len tým, že bola zverejnená. Zákonodarný orgán Spoločenstva bude musieť dozrieť na to, aby právne akty z oblasti súkromného práva Spoločenstva v budúcnosti vychádzali so spoločného referenčného rámca. Spoločný referenčný rámec je možné v ďalšom štádiu zmeniť na voliteľný nástroj, zmluvné strany si potom budú môcť zvoliť alternatívny systém občianskeho práva, ktorým sa budú riadiť ich právne vzťahy. To je krok, ktorý je potrebné spraviť, aby sa vyriešili problémy, ktoré nás v oblasti vnútorného trhu celkom zreteľne stále sprevádzajú. Voliteľný nástroj však, ak má oživiť právne transakcie na vnútornom trhu, bude musieť prekročiť rámec všeobecného zmluvného práva. Napríklad: okrem pravidiel, ktorými sa riadi uzatváranie kúpnopredajných zmlúv, budú musieť existovať pravidlá o prevode majetku a o zrušení prevodu aktív, ktoré nemajú nijaký pevný právny základ: inými slovami, záväzkové právo. Parlament chce predovšetkým zaistiť, že s ním bude v priebehu výberového procesu Komisia priebežne konzultovať a že bude do tohto procesu zapojený. Nepochybne musíme zvážiť, ako možno v budúcnosti zvýšiť význam tohto projektu, najmä vo Výbore pre právne veci. Komisia však musí ihneď začať premýšľať, aké mechanizmy potrebujeme na zabezpečenie toho, že v novom dokumente Komisie bude zohľadnený budúci vývoj. V súčasnom výberovom procese musí Komisia pri svojom plánovaní začať zvažovať zmeny, ktoré sa objavia v konečnej verzii akademického referenčného rámca. Toto všetko dokazuje, že nás tento spoločný referenčný rámec vedie do nových oblastí európskeho zmluvného práva. Európsky parlament, Komisia a Rada sa musia jednoznačne zaviazať tomuto projektu, ktorý je možno tou najdôležitejšou iniciatívou pre nasledujúce parlamentné obdobie. Ide o projekt, ktorý prináša osoh všetkým: spotrebiteľom, lebo s podporou európskeho zmluvného práva budú čoskoro môcť nakupovať po celej Európe a spoločnostiam, lebo väčšia právna istota im umožní vstupovať na nové trhy, a keďže bude existovať jednotný súbor pravidiel, dosiahnu podstatné úspory v nákladoch."@sk19
". − Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, z osnutkom skupnega referenčnega okvira (DCFR) je delo na evropskem civilnem pravu doseglo vrhunec, vsaj za trenutek. To je seveda osnutek, ki so ga pripravili pravni strokovnjaki in je potrebna še politična razprava. Cilj te razprave je torej poskušati doseči širši politični pogovor o prihodnosti evropskega zasebnega prava. Evropski parlament želi doseči položaj, v katerem bodo vse zainteresirane strani vključene v to razpravo, a da bi se to zgodilo, moramo zagotoviti, da bo akademski osnutek, ki je trenutno na voljo le v angleščini, pripravljen tudi v drugih uradnih jezikih. Komisar, sredstva, namenjena za prevajanje za leto 2008, še niso bila porabljena. Te prevode potrebujemo, če naj bi imeli pravo vseevropsko razpravo o prihodnosti evropskega civilnega prava. Ni dovolj, da damo prevesti zgolj pripravljeni dokument Komisije, čeprav je očitno to treba storiti. Komisija je začela notranji izbirni proces in se skuša prebiti skozi pravila akademskega referenčnega okvira in izbrati, kar je treba vključiti v besedilo Komisije. Pozdravljamo dejstvo, da so vsi ustrezni generalni direktorati vključeni v ta izbirni proces. Vendar bi poudaril, da bi moral projekt „evropskega pogodbenega prava“ v resnici voditi DG za pravosodje in notranje zadeve, ker pri referenčnem okviru ne gre le za potrošniško pogodbeno pravo, namenjen je tudi MSP-jem, da bi lažje oblikovali čezmejne pogodbe z drugimi pogodbenimi partnerji, ki niso potrošniki. Prav zato, ker mora skupni referenčni okvir (CFR) upoštevati tudi sektor MSP, je Komisija v zadnjih mesecih organizirala delavnice o izbranih problematičnih področjih med podjetji (B2B) in izide teh delavnic je treba upoštevati tudi v prihodnjem besedilu Komisije. V sklepu smo dejali tudi, da bi lahko končna različica akademskega referenčnega okvira igrala vlogo zbirke orodij, in to se je dejansko res že zgodilo, preprosto z njegovo objavo. Zakonodajalec Skupnosti se bo moral v prihodnje prepričati, če pravni akti na področju zasebnega prava skupnosti temeljijo na skupnem referenčnem okviru (CFR). CFR se lahko v naslednji fazi spremeni v neobvezni instrument in stranke bi lahko potem izbrale alternativni sistem civilnega prava, ki bi urejal njihove pravne odnose. To je korak, ki ga bo treba narediti, da bi rešili probleme, ki jih imamo očitno še vedno na področju notranjega trga. Da bi pospešili pravne transakcije na notranjem trgu pa bo moral neobvezni instrument presegati splošno pogodbeno pravo. Na primer, poleg pravil, ki urejajo sklepe prodajnih pogodb, bodo morala biti tudi pravila o prenosu lastnine in razveljavitvi prenosov sredstev, ki nimajo tehtne pravne podlage, z drugimi besedami, obligacijsko pravo. Parlament si še posebno želi zagotoviti, da bi se Komisija z njim posvetovala in ga redno vključevala ves čas izbirnega procesa. Nedvomno bomo morali v prihodnje premisliti, kako bi se dalo povečati pomen tega projekta, zlasti v Odboru za pravne zadeve. Komisija mora začeti razmišljati zdaj, kakšne vrste mehanizme potrebujemo, da bi zagotovili, da bo v novem dokumentu Komisije upoštevan prihodnji razvoj. V sedanjem izbirnem procesu mora Komisija pri svojem načrtovanju že upoštevati spremembe, ki bodo značilne za dokončno različico akademskega referenčnega okvira. Vse to kaže, da nas CFR vodi na novo področje evropskega pogodbenega prava. Evropski parlament, Komisija in Svet se morajo jasno zavezati temu projektu, ki bo verjetno najpomembnejša pobuda v naslednjem parlamentarnem obdobju. To je projekt, ki ponuja koristi za vse: potrošnike, ker bodo kmalu lahko nakupovali po vsej Evropi, podprti z evropskim pogodbenim pravom, in za družbe, ker bodo s to večjo pravno zanesljivostjo lahko prodrle na nove trge in ker bo obstajala enotna zbirka pravil, bodo lahko dosegale znatne cenovne prihranke."@sl20
". − Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Förslaget till en gemensam referensram (DFR) har fört arbetet för en europeisk civilrätt till sin spets, åtminstone tillfälligt. Det är givetvis ett förslag som tagits fram av juridiskt sakkunniga personer, och som ännu inte har diskuterats politiskt. Målet med denna debatt är att starta en bred politisk diskussion om framtiden för den europeiska privaträtten. Europaparlamentet vill att alla intressenter ska kunna delta i debatten, men för att det ska vara möjligt måste vi se till att det akademiska förslaget, som för närvarande bara finns tillgängligt på engelska, även översätts till andra officiella språk. Herr kommissionsledamot! Den budget som har öronmärkts för översättning under 2008 är inte förbrukad än. Vi behöver dessa översättningar för att kunna skapa en bred europeisk dialog om den europeiska civilrättens framtid. Det är inte tillräckligt att bara låta översätta det kommande kommissionsdokumentet, även om det förstås måste göras. Kommissionen har startat en intern urvalsprocess i ett försök att noga gå igenom bestämmelserna i det akademiska förslaget för att avgöra vad som ska ingå i kommissionstexten. Vi välkomnar att alla behöriga generaldirektorat är inblandade i den här urvalsprocessen. Jag vill emellertid understryka att det ”europeiska avtalsrättsprojektet” verkligen bör ledas av generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor, eftersom referensramen inte bara berör konsumentavtalsrätt. Den syftar också till att underlätta för små och medelstora företag att utforma avtal med andra affärspartner än konsumenter. Just därför att den gemensamma referensramen även måste ta hänsyn till sektorn för små och medelstora företag, har kommissionen under de senaste månaderna anordnat workshops om vissa utvalda problemområden inom området företag-till-företag (B2B), och resultatet av dessa workshops ska också beaktas i den kommande kommissionstexten. I resolutionen säger vi också att den slutgiltiga versionen av den akademiska referensramen kan fungera som en verktygslåda. I själva verket har den i och med publiceringen redan fått den funktionen. I framtiden måste gemenskapslagstiftaren se till att rättsakter på områden för den gemensamma privaträtten grundar sig på den gemensamma referensramen. Den gemensamma referensramen kan emellertid på sikt bli ett frivilligt instrument, så att parterna kan välja vilket civilrättssystem som ska ligga till grund för deras juridiska förbindelser. Det är ett steg som vi måste ta för att lösa vissa problem som vi ganska uppenbart fortfarande brottas med på den interna marknaden. För att underlätta juridiska överenskommelser på den interna marknaden måste ett frivilligt instrument emellertid omfatta mer än den allmänna avtalsrätten. Till exempel måste det förutom bestämmelser som styr slutandet av säljavtal också finnas bestämmelser för överlåtelse av egendom och för att återkalla överföringar av tillgångar, som helt saknar en stabil rättslig grund – med andra ord en obligationsrätt. Parlamentet är särskilt angeläget om att regelbundet rådfrågas och underrättas av kommissionen under urvalsprocessen. Vi kommer utan tvekan att bli tvungna att beakta hur betydelsen av detta projekt ska kunna förstärkas framöver, särskilt i utskottet för rättsliga frågor. Kommissionen måste dock redan nu börja tänka på vilka mekanismer vi behöver för att det nya kommissionsdokumentet ska kunna ta hänsyn till utvecklingen i framtiden. Redan under den aktuella urvalsprocessen måste kommissionen börja reflektera över och planera för vilka förändringar som kommer att finnas i den definitiva versionen av den akademiska referensramen. Allt detta tyder på att den gemensamma referensramen tar oss till nästa nivå inom den europeiska avtalsrätten. Europaparlamentet, kommissionen och rådet måste ha ett tydligt engagemang i det här projektet, vilket troligen kommer att vara det viktigaste initiativet under nästa valperiod. Det är ett projekt som gynnar alla. Det gynnar konsumenter, som snart kan handla i hela Europa med stöd i europeisk avtalsrätt, men också företag, som med en större juridisk säkerhet kommer att kunna ge sig in på nya marknader och göra betydande kostnadsbesparingar tack vare ett entydigt regelverk."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"küsimuse koostaja"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph