Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.21.1-194"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, ce débat est évidemment très important et il a été interrompu, mais c'est ainsi. En tout cas, je suis également convaincu que doter l'Europe d'un droit d'asile vraiment harmonisé sera aussi une réponse majeure face aux problèmes qui viennent d'être exposés au cours du débat précédent. Je voudrais brièvement reprendre quelques expressions. Il est vrai que le système, aujourd'hui, n'est pas "juste" dans la mesure où les demandeurs d'asile, selon les États membres où ils s'adressent, n'ont pas toujours la même réponse. Vous avez eu raison, Madame, de souligner combien certains pays étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus généreux que d'autres. Nous avons donc besoin de cette harmonisation. Nous avons besoin aussi d'évoquer un certain nombre de questions qui nous interpellent comme, par exemple, le problème des mineurs non accompagnés. Nous avons aussi à examiner le problème de la détention des demandeurs d'asile et bien évidemment, nous devrons le faire dans le cadre d'une révision de ces textes, non pas pour nous éloigner du système de Dublin mais pour perfectionner cette réponse européenne aux demandeurs d'asile. Nous devons rester fidèle à la tradition de l'accueil démocratique, l'accueil humaniste de l'Europe, c'est pourquoi ce débat, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, a été pour nous extrêmement utile. Il va beaucoup éclairer nos réflexions et je reviendrai évidemment devant le Parlement pour présenter les textes que nous allons maintenant élaborer à la lumière des excellentes observations qui ont émaillé ce débat. Je remercie donc vivement le Parlement, je vous remercie Monsieur le Président, et j'espère bien que, d'ici la fin de l'année, je pourrai revenir vers vous avec, déjà, des projets de textes qui permettront de beaucoup améliorer la situation concernant le droit d'asile en Europe."@fr8
lpv:translated text
"− Pane předsedající, tato rozprava je zcela zřejmě velmi významná a byla přerušena, ale to se stává. V každém případě jsem i já přesvědčen, že vybavení Evropy opravdu harmonizovaným azylovým právem bude vynikající odpovědí na problémy, o kterých jsme hovořili v předcházející rozpravě. Rád bych se stručně zastavil u některých poznámek. Je pravda, že současný systém není pro tyto uchazeče o azyl „spravedlivý“ a záleží na členském státu, ve kterém o azyl žádají, a odpověď nedostanou vždy stejnou. Máte pravdu, vážená paní, když zdůrazňujete, jak jsou některé země otevřenější a velkorysejší než jiné. Proto potřebujeme tuto harmonizaci. Musíme rovněž zvážit mnoho významných otázek, jako je například problém nezletilých osob bez doprovodu. Musíme rovněž přezkoumat problém zadržování žadatelů o azyl a, zcela zřejmě, to musíme učinit v rámci revize těchto dokumentů, nikoliv se nezbytně vzdálit od dublinského systému, ale přivést tuto evropskou odpověď žadatelům o azyl k dokonalosti. Musíme zůstat věrni evropské tradici demokratického a humanistického přijetí. To je důvod, pane předsedající, dámy a pánové, proč považujeme tuto rozpravu za extrémně užitečnou. Konečně nám dává námět k přemýšlení a já se samozřejmě před Parlament vrátím, abych předložil dokumenty, které se nyní chystáme připravit s ohledem na vynikající postřehy, které vyplnily tuto rozpravu. Proto musím vřele poděkovat Parlamentu a vám, pane předsedající, a doufám, že se budu moci do konce roku vrátit s návrhy dokumentů, které nám umožní výrazným způsobem zlepšit situaci ohledně azylového práva v Evropě."@cs1
"Hr. formand! Denne forhandling er klart meget betydningsfuld, og den blev desværre afbrudt, men sådan forholder det sig altså. I alt fald er jeg overbevist om, at en virkelig harmoniseret asylret i Europa også i høj grad vil bidrage til at løse nogle af de problemer, som netop blev omtalt under den foregående forhandling. Jeg vil gerne kort vende tilbage til nogle af udtalelserne. Det er sandt, at det nuværende system ikke er retfærdigt, eftersom asylansøgerne sommetider får forskellige svar afhængig af, hvilken medlemsstat de henvender sig til. Fru Segelström har ret i, at visse lande er langt mere åbne og storsindede end andre. Vi har derfor behov for denne harmonisering. Vi må ligeledes overveje en række spørgsmål, som bekymrer os, f.eks. problemet med uledsagede mindreårige. Vi skal også drøfte tilbageholdelse af asylansøgere, og det skal naturligvis ske som led i en revision af disse tekster - ikke for at afvige fra Dublinsystemet - men for at forbedre EU’s behandling af asylansøgerne. Vi må bevare Europas demokratiske, humanistiske værtslandstraditioner, og derfor har denne forhandling været særdeles gavnlig for os. Den vil virkelig hjælpe os med at skabe klarhed i vores overvejelser, og jeg vil naturligvis vende tilbage til Parlamentet og fremlægge de tekster, vi går i gang med at udarbejde nu i lyset af de glimrende bemærkninger, som har præget denne forhandling. Jeg vil derfor sige Parlamentet hjertelig tak og håber at komme tilbage inden årets udgang med udkast til tekster, som vil bidrage væsentligt til at forbedre asylretsforholdende i Europa."@da2
"Herr Präsident! Diese zweifellos wichtige Debatte wurde leider unterbrochen, aber das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls bin auch ich davon überzeugt, dass eine gemeinsame europäische Asylgesetzgebung auch ein wichtiger Beitrag zur Lösung der in der vorangegangenen Debatte angesprochenen Probleme sein könnte. Ich möchte kurz einige Bemerkungen aufgreifen. Sicher ist das heutige System nicht „gerecht“, da Asylbewerber je nachdem, an welchen Mitgliedstaat sie ihren Antrag richten, nicht dieselbe Antwort bekommen. Sie, Frau Segelström, haben zu Recht darauf hingewiesen, dass manche Länder viel offener, viel entgegenkommender sind als andere. Die Harmonisierung ist daher unerlässlich. Wir müssen außerdem eine Reihe von Fragen ansprechen, die nach einer Lösung verlangen, wie zum Bespiel das Problem der unbegleiteten Minderjährigen. Zudem müssen wir uns dem Problem der Ingewahrsamnahme von Asylbewerbern widmen. Selbstverständlich muss das im Rahmen einer Änderung der Verordnung geschehen, nicht mit dem Ziel, uns vom Dublin-System zu entfernen, sondern im Sinne einer umfassenderen und besseren europäischen Antwort auf die Probleme der Asylbewerber. Europa sollte sich bei der Aufnahme von Asylbewerbern auch in Zukunft der Demokratie und dem Humanismus verpflichtet fühlen. Daher, Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, war diese Debatte für uns von entscheidender Bedeutung. Sie wird uns in unseren weiteren Überlegungen leiten, und natürlich werde ich wieder vor das Parlament treten und die Texte vorstellen, die wir nun im Lichte der in dieser Debatte gewonnenen wertvollen Erkenntnisse ausarbeiten werden. Ich danke daher dem Parlament und auch Ihnen, Herr Präsident. Ich hoffe, dass ich noch vor Ende des Jahres wieder hier sein werde, um Ihnen Textentwürfe vorzulegen, die hoffentlich zu einer deutlichen Verbesserung der Asylgesetzgebung in Europa beitragen werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση είναι σαφώς πολύ σημαντική και διακόπηκε, όμως αυτά συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, είμαι και εγώ πεπεισμένος ότι, αν αποκτήσουμε στην Ευρώπη πραγματικά εναρμονισμένο δικαίωμα ασύλου, θα προσφέρουμε μια εξαιρετική λύση στα προβλήματα που επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε. Θέλω εν συντομία να σχολιάσω ορισμένες επισημάνσεις. Είναι αλήθεια ότι το τρέχον σύστημα δεν είναι «δίκαιο» στον βαθμό που οι αιτούντες άσυλο, ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλουν την αίτησή τους, δεν λαμβάνουν πάντα την ίδια απάντηση. Πολύ ορθώς, κυρία βουλευτά, υπογραμμίσατε ότι ορισμένες χώρες έχουν υπάρξει πιο φιλόξενες και γενναιόδωρες από άλλες. Τούτο σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη αυτήν την εναρμόνιση. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε διάφορα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία, όπως το πρόβλημα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Πρέπει άλλωστε να εξετάσουμε το πρόβλημα της κράτησης των αιτούντων άσυλο, και εξυπακούεται ότι αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης αυτών των κειμένων, όχι απαραιτήτως για να απομακρυνθούμε από το σύστημα του Δουβλίνου, αλλά για να τελειοποιήσουμε αυτήν την ευρωπαϊκή λύση για τους αιτούντες άσυλο. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στην παράδοση της Ευρώπης, που συνίσταται στη δημοκρατική και ανθρωπιστική φιλοξενία. Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση υπήρξε εξαιρετικά χρήσιμη. Μας δίνει σίγουρα τροφή για σκέψη και θα επανέλθω, φυσικά, ενώπιον του Κοινοβουλίου για να παρουσιάσω τα κείμενα που καλούμαστε τώρα να προετοιμάσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες εύστοχες παρατηρήσεις που ακούστηκαν σε αυτήν τη συζήτηση. Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά το Κοινοβούλιο και εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω δε ότι, μέχρι το τέλος του έτους, θα μπορώ να επιστρέψω με σχέδια κειμένου που θα μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση όσον αφορά το δικαίωμα ασύλου στην Ευρώπη."@el10
". − Mr President, this debate is clearly very important and was interrupted, but that happens. In any event, I too am convinced that equipping Europe with a truly harmonised right of asylum will be an excellent response to the problems that were mentioned during the previous debate. I should briefly like to pick up on certain comments. It is true that the current system is not ‘fair’ in that asylum seekers, depending on the Member State to which they apply, do not always receive the same response. You are right, Madam, to underline how certain countries have been much more open and generous than others. We therefore need this harmonisation. We also need to consider a number of issues that are of concern, such as the problem of unaccompanied minors. We must also examine the problem of the detention of asylum seekers and, quite clearly, we must do this within the framework of a review of these texts, not necessarily to move away from the Dublin system but to perfect this European response to asylum seekers. We must remain faithful to Europe’s tradition of a democratic and humanist welcome. That is why, Mr President, ladies and gentlemen, we have found this debate extremely useful. It definitely gives us food for thought and I will of course return before Parliament to present the texts that we are now going to prepare in light of the excellent observations that have filled this debate. I must therefore warmly thank Parliament and you, Mr President, and I hope that, by the end of the year, I can return with draft texts that will enable us to significantly improve the situation with regard to the right of asylum in Europe."@en4
". − Señor Presidente, claramente este debate es muy importante y se interrumpió, pero así son las cosas. En cualquier caso, yo también estoy convencido de que dotar a Europa de un derecho de asilo verdaderamente armonizado será una excelente respuesta a los problemas que se mencionaron en el transcurso del debate anterior. Quisiera referirme brevemente a algunos comentarios. Es cierto que el sistema actual no es «justo» en el sentido de que los solicitantes de asilo, dependiendo del Estado miembro ante el que presenten la solicitud, no siempre reciben la misma respuesta. Tiene usted razón, señora Segelström, en subrayar cómo ciertos países han sido mucho más abiertos y generosos que otros. Por lo tanto, necesitamos esta armonización. Necesitamos también contemplar una serie de cuestiones que suscitan preocupación como, por ejemplo, el problema de los menores no acompañados. Debemos examinar además el problema de la detención de los solicitantes de asilo y, por supuesto, debemos hacerlo en el marco de una revisión de estos textos, no para alejarnos necesariamente del sistema de Dublín, sino para perfeccionar esta respuesta europea a los solicitantes de asilo. Debemos mantenernos fieles a la tradición europea de acogida democrática y humanista. Es por ello, señor Presidente, Señorías, que hemos encontrado este debate extremadamente útil. Nos hacen reflexionar sin duda y yo, por supuesto, volveré ante el Parlamento para presentar los textos que ahora vamos a elaborar a luz de las excelentes observaciones que han jalonado el debate. Así pues, doy efusivamente las gracias al Parlamento y a usted, señor Presidente, y espero que, de aquí a final de año, pueda volver ya con proyectos de textos que permitan mejorar notablemente la situación relativa al derecho de asilo en Europa."@es21
". − Härra juhataja, see arutelu on selgelt väga oluline ja see katkestati, kuid seda juhtub. Igatahes olen ka mina veendunud, et Euroopa kindlustamine tõeliselt ühtlustatud varjupaiga taotlemise õigusega saab olema suurepärane vastus probleemidele, mida eelnenud arutelu jooksul nimetati. Tahaksin lühidalt teha mõned märkused. On tõsi, et praegune süsteem ei ole aus selles mõttes, et varjupaigataotlejad, olenevalt liikmesriigist, ei saa alati ühesugust vastust. Teil on õigus, proua, rõhutades, kuidas teatavad riigid on olnud märksa avatumad ja suuremeelsemad kui teised. Sellepärast meil ühtlustamist vaja ongi. Peame kaaluma ka mitut muret tekitavat küsimust, nagu näiteks saatjateta laste probleem. Peame uurima ka varjupaigataotlejate kinnipidamise küsimust ning on päris selge, et peame tegema seda nende tekstide läbivaatamise raamistikus, mitte tingimata loobuma Dublini süsteemist, vaid seda Euroopa vastust varjupaigataotlejatele paremaks muutma. Peame jääma ustavaks Euroopa traditsioonile pakkuda demokraatlikku ja inimlikku vastuvõttu. Sellepärast, härra juhataja, daamid ja härrad, olemegi leidnud selle arutelu olevat äärmiselt kasuliku. See annab kindlasti meile mõtteainet ja muidugi tahan ma uuesti parlamendi poole pöörduda, et esitleda tekste, mida me nüüd hakkame ette valmistama, võttes arvesse suurepäraseid märkusi, mis seda arutelu täitsid. Pean seepärast parlamenti ja teid, härra juhataja, soojalt tänama, ning loodan, et aasta lõpuks saan tagasi tulla eelnõudega, mis võimaldavad meil märkimisväärselt parandada olukorda seoses varjupaigaõigusega Euroopas."@et5
". − Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on selvästi hyvin tärkeä ja se keskeytettiin, mutta sellaista sattuu. Minäkin olen joka tapauksessa vakuuttunut siitä, että jos unioniin saadaan todella yhdenmukaistettu turvapaikkaoikeus, se on erinomainen ratkaisu ongelmiin, joista aiemmassa keskustelussa puhuttiin. Haluaisin lyhyesti kiinnittää huomiota tiettyihin kommentteihin. Nykyinen järjestelmä ei todellakaan ole ”oikeudenmukainen” siinä mielessä, etteivät turvapaikanhakijat saa aina samaa vastausta, vaan vastaus riippuu siitä, missä jäsenvaltiossa he hakemuksensa esittävät. Hyvä Jean Lambert, olette perustellusti korostanut sitä, miten tietyt maat ovat olleet paljon avoimempia ja vieraanvaraisempia kuin toiset. Siksi tarvitaan yhdenmukaistamista. On myös tarkasteltava useita huolestuttavia seikkoja, kuten yksin turvapaikkaa hakevat lapset. On myös tarkasteltava turvapaikanhakijoiden säilöönottoa, ja ilman muuta tarkastelu on tehtävä näiden tekstien tarkistamisen yhteydessä, ilman että loitonnuttaisiin Dublinin järjestelmästä, vaan pikemminkin parannettaisiin unionin vastausta turvapaikanhakijoille. Meidän on noudatettava eurooppalaisia perinteitä, joihin kuuluu demokraattinen ja inhimillinen vastaanotto. Siksi, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, tämä keskustelu on ollut erittäin hyödyllinen. Olemme todella saaneet siitä ajattelemisen aihetta, ja esitän tietysti myöhemmin parlamentille tekstit, joita nyt alamme valmistella tässä keskustelussa esiin tuotujen erinomaisten huomioiden valossa. Haluankin kiittää lämpimästi parlamenttia ja teitä, arvoisa puhemies, ja toivon palaavani asiaan vuoden loppuun mennessä tekstiluonnoksin, joilla voidaan merkittävästi parantaa turvapaikkaoikeuteen liittyvää tilannetta Euroopassa."@fi7
". − Elnök úr, ez a nyilvánvalóan igen fontos vita megszakadt – de az ilyesmi előfordul. Mindenesetre én is meg vagyok győződve afelől, hogy ha Európát felszereljük a valóban harmonizált menedékjoggal, azzal kiválóan reagálunk az előző vita során említett problémákra. Röviden szeretnék reagálni egyes megjegyzésekre. Való igaz, hogy a jelenlegi rendszer nem „igazságos” annyiban, hogy a menedékkérők – attól függően, hogy melyik tagállamhoz nyújtották be kérelmüket – nem minden esetben ugyanazt a választ kapják. Igaza van abban, asszonyom, hogy hangsúlyozza: egyes országok nyitottabbak és nagylelkűbbek, mint mások. Ezért szükséges a harmonizáció. Az is szükséges, hogy több, aggodalomra okot adó kérdést áttekintsünk – ilyen például a kíséret nélkül kiskorúak helyzete. Továbbá meg kell vizsgálnunk a menedékkérők fogva tartásának problémáját is, és ezt – ez igen egyértelmű – e szövegek áttekintése keretében kell megtennünk, nem feltétlenül azért, hogy eltávolodjunk a dublini rendszertől, hanem azért, hogy tökéletesítsük a menedékkérők problémájára adott európai választ. Hűségesnek kel maradnunk a demokratikus és emberi fogadtatás európai hagyományához. Elnök úr, hölgyeim és uraim, ezért találtam ezt a vitát rendkívül hasznosnak. Minden bizonnyal elgondolkodtatónak találjuk majd; és természetesen majd visszatérek, hogy a Parlamentnek benyújtsam azokat a szövegeket, amelyeket az e vita során elhangzott kiváló megfigyelések figyelembe vételével dolgozunk majd ki. Ezért szeretnék hálás köszönetet mondani a Parlamentnek és önnek, elnök úr, valamint remélem, hogy az év végéig olyan szövegtervezetekkel térhetek vissza, amelyek lehetővé teszik majd az európai menedékjogi helyzet javítását."@hu11
". − Signor Presidente, chiaramente questa discussione è molto importante ed è stata interrotta, ma succede. In ogni caso, anch’io sono convinto che dotare l’Europa di un diritto di asilo veramente armonizzato rappresenterà una risposta eccellente ai problemi che sono stati menzionati nel corso della precedente discussione. Vorrei riprendere brevemente certi commenti. E’ vero che il sistema attuale non è “equo”, considerato che i richiedenti asilo, a seconda dello Stato membro a cui sottopongono la richiesta, non sempre ricevono la stessa risposta. Ha ragione, onorevole deputato, nel sottolineare come certi paesi siano stati più aperti e generosi di altri. Abbiamo quindi bisogno di quest’armonizzazione. Occorre inoltre considerare alcune questioni che sono fonte di preoccupazione, quale il problema dei minori non accompagnati. Dobbiamo altresì esaminare la questione della detenzione dei richiedenti asilo e, evidentemente, dobbiamo farlo nel quadro di una revisione di questi testi, non per forza per allontanarci dal sistema di Dublino, ma al fine di perfezionare questa risposta europea ai richiedenti asilo. Dobbiamo restare fedeli alla tradizione europea di accoglienza democratica e umanitaria. Perciò, signor Presidente, onorevoli deputati, riteniamo che tale discussione si sia rivelata estremamente utile. Di certo alimenta le nostre riflessioni e naturalmente ritornerò in Parlamento per presentare i testi che ora prepareremo alla luce delle eccellenti osservazioni che hanno permeato questa discussione. Devo pertanto ringraziare di cuore il Parlamento e lei, signor Presidente, e mi auguro, entro la fine dell’anno, di poter ritornare con i progetti di testo che ci consentiranno di migliorare in maniera considerevole la situazione a riguardo del diritto di asilo in Europa."@it12
". − Gerb. pirmininke, ši diskusija yra labai svarbi, nors ir teko, kaip kartais atsitinka, ją nutraukti. Bet kuriuo atveju aš taip pat esu įsitikinęs, kad tikrai suderintos prieglobsčio gavimo teisės užtikrinimas Europoje yra puikus atsakas į ankstesnėje diskusijoje išvardytas problemas. Norėčiau trumpai pasidalyti savo pastabomis tam tikrais aspektais. Tiesa, kad esama sistema nėra „sąžininga“, nes prieglobsčio siekiantys asmenys, atsižvelgiant į konkrečią valstybę narę, į kurią jie kreipiasi, ne visada gauna tą patį atsakymą. Gerb. Parlamento nary, jūs teisingai pažymėjote, kad tam tikros šalys buvo atviresnės ir dosnesnės už kitas. Todėl mums reikia šio suderinimo. Mes taip pat turime apsvarstyti problemas, kurios kelia mums susirūpinimą, pavyzdžiui, problemą, susijusią su niekieno nelydymais vaikais. Taip pat privalome išnagrinėti prieglobsčio siekiančių žmonių sulaikymo problemą ir visiškai aišku, kad tai turi būti padaryta persvarstant šiuos tekstus. Mes nebūtinai turime atsisakyti Dublino sistemos, bet pagerinti šį Europos atsaką prieglobsčio siekiantiems žmonėms. Privalome likti ištikimi Europos tradicijai ir elgtis su atvykėliais demokratiškai ir humaniškai. Būtent todėl, gerb. pirmininke, ponai ir ponios, mes laikome šią diskusija labai naudinga. Ji neabejotinai duoda peno apmąstymams ir aš be abejo sugrįšiu ir pateiksiu Parlamento svarstymui tekstus, kuriuos mes dabar ketiname parengti atsižvelgdami į šioje diskusijoje išsakytus puikius pastebėjimus. Todėl norėčiau nuoširdžiai padėkoti Parlamentui ir jums, gerb. pirmininke, ir išreikšti viltį, kad baigiantis šiems metams aš galėsiu sugrįžti čia su jau parengtais tekstų projektais, kurie leis mums patobulinti padėtį, susijusią su teise gauti prieglobstį Europoje."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs! Šīs debates nepārprotami ir ļoti svarīgas, un tās tika pārtrauktas, bet tā gadās. Jebkurā gadījumā es arī esmu pārliecināts, ka patiesi saskaņotu patvēruma tiesību nodrošināšana Eiropai būs izcila atbilde uz tām problēmām, kuras tika minētas iepriekšējās debatēs. Es gribu īsi atbildēt uz atsevišķiem komentāriem. Tā ir taisnība, ka pašreizējā situācija nav „taisnīga”, ka patvēruma meklētāji, kas ir atkarīgi no tās dalībvalsts, pie kuras viņi vēršas, ne vienmēr saņem vienu un to pašu atbildi. Kundze, jums ir taisnība, izceļot to, kā atsevišķas valstis ir bijušas daudz atvērtākas un dāsnākas nekā citas. Tāpēc mums ir vajadzīga šī saskaņošana. Mums ir arī jāizskata daudzi aktuāli jautājumi, piemēram, problēma ar nepilngadīgajiem bez pavadības. Mums ir arī jāaplūko patvēruma meklētāju aizturēšanas problēma, un pavisam noteikti mums tas ir jādara saistībā ar šo tekstu pārskatīšanu, ne obligāti tāpēc, lai nomainītu Dublinas sistēmu, bet lai pilnveidotu šo Eiropas Savienības atbildi patvēruma meklētājiem. Mums ir jāpaliek uzticīgiem Eiropas tradīcijai par demokrātisku un humānistisku uzņemšanu. Tāpēc, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, mums šīs debates ir likušās ārkārtīgi noderīgas. Tās noteikti sniedz mums vielu pārdomām un es, protams, atgriezīšos Parlamentā, lai iepazīstinātu ar tiem priekšlikumu tekstiem, kurus mēs pašlaik plānojam sagatavot, ņemot vērā lieliskos novērojumus, kas ir bijuši šajās debatēs. Tāpēc man sirsnīgi jāpateicas Parlamentam un jums, priekšsēdētāja kungs, un es ceru, ka līdz šā gada beigām es varēšu atgriezties ar priekšlikumu projektu tekstiem, kas mums nodrošinās iespēju ievērojami uzlabot šo situāciju attiecībā uz patvēruma tiesībām Eiropā."@lv13
"Monsieur le Président, ce débat est évidemment très important et il a été interrompu, mais c'est ainsi. En tout cas, je suis également convaincu que doter l'Europe d'un droit d'asile vraiment harmonisé sera aussi une réponse majeure face aux problèmes qui viennent d'être exposés au cours du débat précédent. Je voudrais brièvement reprendre quelques expressions. Il est vrai que le système, aujourd'hui, n'est pas "juste" dans la mesure où les demandeurs d'asile, selon les États membres où ils s'adressent, n'ont pas toujours la même réponse. Vous avez eu raison, Madame, de souligner combien certains pays étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus généreux que d'autres. Nous avons donc besoin de cette harmonisation. Nous avons besoin aussi d'évoquer un certain nombre de questions qui nous interpellent comme, par exemple, le problème des mineurs non accompagnés. Nous avons aussi à examiner le problème de la détention des demandeurs d'asile et bien évidemment, nous devrons le faire dans le cadre d'une révision de ces textes, non pas pour nous éloigner du système de Dublin mais pour perfectionner cette réponse européenne aux demandeurs d'asile. Nous devons rester fidèle à la tradition de l'accueil démocratique, l'accueil humaniste de l'Europe, c'est pourquoi ce débat, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, a été pour nous extrêmement utile. Il va beaucoup éclairer nos réflexions et je reviendrai évidemment devant le Parlement pour présenter les textes que nous allons maintenant élaborer à la lumière des excellentes observations qui ont émaillé ce débat. Je remercie donc vivement le Parlement, je vous remercie Monsieur le Président, et j'espère bien que, d'ici la fin de l'année, je pourrai revenir vers vous avec, déjà, des projets de textes qui permettront de beaucoup améliorer la situation concernant le droit d'asile en Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit debat is onmiskenbaar heel belangrijk. Het werd onderbroken, maar dat kan gebeuren. Ik ben ieder geval ervan overtuigd dat het toerusten van Europa met een werkelijk geharmoniseerd asielrecht een uitstekend antwoord zal zijn op de problemen die in het vorige debat werden genoemd. Ik zal kort op bepaalde toespraken ingaan. Het is waar dat het huidige systeem niet “rechtvaardig” is in die zin dat asielzoekers, afhankelijk van de lidstaat tot wie zij zich wenden, niet altijd hetzelfde antwoord krijgen. Mevrouw, u onderstreept terecht dat bepaalde landen veel ontvankelijker en genereuzer zijn dan andere. Daarom hebben we deze harmonisatie nodig. We moeten ook over een aantal punten van zorg nadenken, zoals het probleem van minderjarigen zonder begeleiding. We moeten het probleem van de detentie van asielzoekers onderzoeken. Het is evident dat we dit moeten doen binnen het kader van een herziening van deze teksten, niet om noodzakelijkerwijs verder van het Dublin-systeem af te wijken, maar ter verbetering van dit Europees antwoord op asielzoekers. We moeten trouw blijven aan de Europese traditie van een democratisch en humanistisch welkom. Daarom, mijnheer de Voorzitter, dames en heren, hebben wij dit debat als zeer nuttig ervaren. Het verschaft ons absoluut stof tot nadenken. Natuurlijk kom ik terug naar het Parlement om de teksten te presenteren die we nu gaan opstellen tegen de achtergrond van de uitstekende opmerkingen die in dit debat zijn gemaakt. Ik bedank daarom het Parlement en u, mijnheer de Voorzitter, heel hartelijk en ik hoop aan het eind van dit jaar bij u terug te komen met ontwerpteksten die ons in staat zullen stellen de situatie met betrekking tot het asielrecht in Europa aanzienlijk te verbeteren."@nl3
". − Panie przewodniczący! Debata ta jest wyraźnie bardzo ważna i została przerwana, ale to się zdarza. W każdym razie, ja także jestem przekonany, że wyposażenie Europy w naprawdę zharmonizowane prawo azylu będzie doskonałą odpowiedzią na problemy, o których wspomnieliśmy w poprzedniej debacie. Chciałbym krótko nawiązać do kilku komentarzy. Prawdą jest, że obecny system nie jest „sprawiedliwy”, ponieważ osoby starające się o azyl nie zawsze otrzymują tę samą odpowiedź w zależności od państwa członkowskiego, w którym ubiegają się o azyl. Ma pani rację, podkreślając, że niektóre kraje są dużo bardziej otwarte i hojne niż inne. Dlatego potrzebujemy tej harmonizacji. Musimy także rozważyć kilka kwestii, które są powodem zaniepokojenia, takich jak problem osób nieletnich bez opieki. Musimy też zbadać problem zatrzymywania osób starających się o azyl i, oczywiście, musimy uczynić to w ramach przeglądania tych tekstów, niekoniecznie w celu odejścia od systemu dublińskiego, ale w celu usprawnienia tej europejskiej odpowiedzi dla osób starających się o azyl. Musimy pozostać wiernymi europejskiej tradycji demokratycznego i humanistycznego przyjęcia. Dlatego, panie przewodniczący, szanowni państwo, debata ta jest dla nas szczególnie pożyteczna. Z pewnością daje nam ona do myślenia i oczywiście wrócę na forum Parlamentu, by zaprezentować teksty, które teraz w świetle doskonałych obserwacji z tej debaty zamierzamy przygotować. Dlatego muszę gorąco podziękować Parlamentowi i panu, panie przewodniczący, i mam nadzieję, że do końca roku będę mógł wrócić z projektami tekstów, które umożliwią nam znacząco poprawić sytuację w związku z prawem azylu w Europie."@pl16
". − Senhor Presidente, este debate é, evidentemente, muito importante e foi interrompido, mas são coisas que acontecem. Seja como for, eu também estou convencido de que equipar a Europa com um direito de asilo verdadeiramente harmonizado será uma excelente resposta aos problemas que foram mencionados ao longo do debate anterior. Gostaria de comentar brevemente determinadas observações. É verdade que o sistema actual não é "justo" no sentido em que os requerentes de asilo, dependendo do Estado-Membro ao qual submetem o seu pedido, nem sempre recebem a mesma resposta. Tem razão, minha senhora, em sublinhar que certos países têm sido muito mais abertos e generosos do que outros. Por conseguinte, precisamos desta harmonização. Precisamos ainda de considerar uma série de questões preocupantes, como o problema dos menores não acompanhados. Temos também de analisar o problema da detenção dos requerentes de asilo e, claramente, temos de fazê-lo no âmbito de uma revisão destes textos, não necessariamente para nos afastarmos do sistema de Dublim, mas para aperfeiçoarmos esta resposta europeia aos requerentes de asilo. Temos de permanecer fiéis à tradição europeia de acolhimento democrático e humanista. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é por esta razão que consideramos este debate extremamente útil. Dá-nos certamente em que pensar, e eu regressarei ao Parlamento para apresentar os textos que iremos agora preparar à luz das excelentes observações que preencheram este debate. Consequentemente, tenho de agradecer calorosamente ao Parlamento e ao senhor em particular, Senhor Presidente, e espero poder regressar no final do ano com propostas de textos que nos permitam melhorar significativamente a situação do direito de asilo na Europa."@pt17
"Monsieur le Président, ce débat est évidemment très important et il a été interrompu, mais c'est ainsi. En tout cas, je suis également convaincu que doter l'Europe d'un droit d'asile vraiment harmonisé sera aussi une réponse majeure face aux problèmes qui viennent d'être exposés au cours du débat précédent. Je voudrais brièvement reprendre quelques expressions. Il est vrai que le système, aujourd'hui, n'est pas "juste" dans la mesure où les demandeurs d'asile, selon les États membres où ils s'adressent, n'ont pas toujours la même réponse. Vous avez eu raison, Madame, de souligner combien certains pays étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus généreux que d'autres. Nous avons donc besoin de cette harmonisation. Nous avons besoin aussi d'évoquer un certain nombre de questions qui nous interpellent comme, par exemple, le problème des mineurs non accompagnés. Nous avons aussi à examiner le problème de la détention des demandeurs d'asile et bien évidemment, nous devrons le faire dans le cadre d'une révision de ces textes, non pas pour nous éloigner du système de Dublin mais pour perfectionner cette réponse européenne aux demandeurs d'asile. Nous devons rester fidèle à la tradition de l'accueil démocratique, l'accueil humaniste de l'Europe, c'est pourquoi ce débat, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, a été pour nous extrêmement utile. Il va beaucoup éclairer nos réflexions et je reviendrai évidemment devant le Parlement pour présenter les textes que nous allons maintenant élaborer à la lumière des excellentes observations qui ont émaillé ce débat. Je remercie donc vivement le Parlement, je vous remercie Monsieur le Président, et j'espère bien que, d'ici la fin de l'année, je pourrai revenir vers vous avec, déjà, des projets de textes qui permettront de beaucoup améliorer la situation concernant le droit d'asile en Europe."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, táto rozprava je nepochybne veľmi dôležitá a bola prerušená. Ale to sa stáva. V každom prípade som aj ja presvedčený, že poskytnúť Európe skutočne zjednotené právo požiadať o azyl bude vynikajúcou reakciou na problémy, ktoré sme spomenuli v predchádzajúcej rozprave. Stručne sa zastavím pri niektorých poznámkach. Áno, súčasný systém nie je „férový“ v tom, že žiadatelia o azyl dostávajú v závislosti od členského štátu, v ktorom oň požiadajú, rôzne odpovede. Správne ste, madam, zdôraznili, že niektoré krajiny sú otvorenejšie a štedrejšie ako iné. Preto je táto harmonizácia potrebná. Podobne musíme zvážiť množstvo relevantných otázok, ako je problém neplnoletých osôb bez sprievodu. Musíme preskúmať aj problém zadržiavania žiadateľov o azyl a celkom jasne to musíme spraviť v rámci revízie týchto textov s cieľom nie nevyhnutne sa odkloniť od dublinského systému, ale zdokonaliť odpovede európskych krajín žiadateľom o azyl. Musíme ostať verní európskej tradícii demokratického a humanistického privítania. Preto, pán predsedajúci, dámy a páni, zisťujeme, že táto diskusia je mimoriadne užitočná. Rozhodne nám dáva podnet na premýšľanie a ja sa, samozrejme, vrátim, aby som Parlamentu mohol predstaviť texty, ktoré teraz vzhľadom na vynikajúce postrehy, čo naplnili túto diskusiu, pripravíme. Preto musím úprimne poďakovať Parlamentu a vám, pán predsedajúci, a dúfam, že do konca roka sa budem môcť vrátiť s návrhmi dokumentov umožňujúcim výrazne zlepšiť situáciu v Európe s ohľadom na právo na azyl."@sk19
". − Gospod predsednik, ta razprava je očitno zelo pomembna in je bila prekinjena, a to se zgodi. Kakor koli, tudi jaz sem prepričan, da bi bil čudovit odgovor na probleme, ki so bili omenjeni v prejšnji razpravi, če bi Evropo opremili z resnično usklajeno pravico do azila. Rad bi na kratko povzel nekatere pripombe. Res je, da sedanji sistem ni „pošten“ v tem pogledu, da prosilci za azil, odvisno od tega, v kateri državi članici se prijavijo, ne dobijo vedno enakega odgovora. Imate prav, gospa, ko poudarjate, da so nekatere države veliko bolj odprte in velikodušne kot druge. Zato potrebujemo to uskladitev. Razmisliti bi morali tudi o številnih vprašanjih, ki so zaskrbljujoča, na primer o problemu mladoletnikov brez spremstva. Preučiti moramo tudi problem pridržanja prosilcev za azil in, jasno, to moramo storiti v okviru pregleda teh besedil, ni nujno, da se oddaljimo od dublinskega sistema, vendar moramo izpopolniti ta evropski odziv na prosilce za azil. Ostati moramo zvesti evropski tradiciji demokratične in humane dobrodošlice. Zato, gospod predsednik, gospe in gospodje, se nam zdi ta razprava izjemno uporabna. Vsekakor nam daje gradivo za razmišljanje in seveda se bom vrnil v Parlament, da predstavim besedila, ki jih bomo zdaj pripravili v smislu odličnih ugotovitev, ki so se pokazale v tej razpravi. Zato se moram toplo zahvaliti Parlamentu in vam, gospod predsednik, in upam, da se bom do konca leta lahko vrnil z osnutkom besedil, ki nam bodo omogočila znatno izboljšanje stanja glede pravice do azila v Evropi."@sl20
". − Herr talman! Den här debatten som utan tvekan är mycket viktig avbröts, men sådant händer. I varje fall är jag också övertygad om att ett utmärkt sätt att bemöta de problem som vi tog upp under den förra debatten skulle vara att förse Europa med en fullt ut harmoniserad asylrätt. Jag skulle i korthet vilja lyfta fram vissa synpunkter. Det är riktigt att det nuvarande systemet inte är ”rättvist” i bemärkelsen att asylsökande, beroende på till vilken medlemsstat de ansöker, inte alltid får samma svar. Det är riktigt av er, fru Segelström, att framhålla att vissa länder har varit öppnare och mer generösa än andra. Därför behöver vi en harmonisering. Vi måste också beakta ett antal viktiga punkter, som problemet med minderåriga utan sällskap. Vi måste också undersöka problemet med förvar av asylsökande och, vi måste helt uppenbart göra det inom ramen för översynen av dessa texter, inte nödvändigtvis för att förflytta oss bort från Dublinsystemet, utan för att förbättra det europeiska bemötandet av asylsökande. Vi måste hålla fast vid den europeiska traditionen med ett demokratiskt och humanistiskt bemötande. Det är därför vi tycker att den här debatten har varit till så stor nytta. Den ger oss definitivt en tankeställare och jag kommer givetvis återvända till parlamentet och presentera de texter som vi nu kommer att förbereda i ljuset av de utomordentliga synpunkter som har präglat den här debatten. Jag vill därför rikta ett varmt tack till parlamentet och till er, herr talman, och jag hoppas att jag i slutet av året kan återkomma med textförslag som ger oss möjlighet att väsentligt förbättra den asylrättsliga situationen i Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph