Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-189"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.20.1-189"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Negyven esztendeje annak, hogy a Varsói Szerződés csapatai lerohanták Csehszlovákiát és megdöntötték a kommunista diktatúra demokratikus átalakítását célul kitűző kormányt. A műveletben sajnos a szocialista Magyarország is szégyenteljes szerepet vállalt, együtt a többi szovjet csatlósállammal. Így szolgálva Moszkva nyers birodalmi önkényét. Ezért megkövetjük a szlovák és a cseh népet. Nekünk, magyaroknak ez különösen fájdalmas, hiszen tizenkét évvel korábban, 1956-ban a szovjet csapatok hasonló módon fojtották vérbe a magyar forradalmat. A Prágai Tavasz eltiprásával Moszkva azt üzente: az Európától a második világháború végén elhódított befolyási övezetében azt csinál, amit akar, a szovjet-orosz birodalmi gátlástalanságnak és képmutatásnak nincsen határa. Ez ellen egyetlen eszköz lehetséges - kemény és határozott kiállás a polgári szabadságjogok, a demokrácia és a nemzeti szuverenitás alapelvei mellett, fellépés az agresszió ellen. Ez kell, hogy a demokratikus Európa világos üzenete legyen ma is!"@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Uplynulo čtyřicet let od doby, kdy vojska Varšavské smlouvy rozdrtila Československo a svrhla vládu, která usilovala o demokratizaci komunistické diktatury. Socialistické Maďarsko bohužel také hrálo ostudnou roli v této operaci, čímž spolu s dalšími satelitními státy Sovětského svazu posloužilo drsnému, imperialistickému despotismu Moskvy. Prosíme národy Čech a Slovenska za odpuštění. Pro nás Maďary je to obzvlášť bolavé, protože o dvanáct let dříve, v roce 1956, sovětské jednotky podobným způsobem utopily v krvi maďarskou revoluci. Rozdrcením Pražského jara Moskva vyslala signál, že si ve své sféře vlivu, kterou Evropě uloupila na konci druhé světové války, může dělat, co se jí zachce, a že neexistují hranice imperialistické bezostyšnosti a pokrytectví Sovětského Ruska. Proti tomu existuje jediná zbraň – pevná, rozhodná obrana lidských práv občanů a principů demokracie a národní suverenity a činy proti agresi. Toho je zapotřebí, aby demokratická Evropa měla i dnes co říci!"@cs1
"40 år er der gået, siden Warszawapagttropperne knuste Tjekkoslovakiet og væltede den regering, der havde sat sig selv det mål at gøre det kommunistiske diktatur demokratisk. Desværre påtog det socialistiske Ungarn sig også en skamfuld rolle i operationen, sammen med de andre sovjetiske satellitstater, hvorved det tjente Moskvas rå og imperialistiske voldsherredømme. Vi beder det slovakiske og det tjekkiske folk om at tilgive os dette. For os ungarere er det særligt smerteligt, fordi sovjetiske tropper 12 år før da, i 1956, simpelthen druknede den ungarske revolution i et blodbad. Ved at knuse foråret i Prag signalerede Moskva, at det kunne gøre hvad som helst inden for sit eget indflydelsesområde, som det havde stjålet fra Europa ved slutningen af Anden Verdenskrig, og at der ingen grænser var for Sovjetruslands imperialistiske skamløshed og hykleri. Der er kun ét muligt redskab imod dette - det faste og beslutsomme forsvar for borgernes menneskerettigheder og for principperne for demokrati og national selvbestemmelse samt handling imod fredsbrud. Det er der behov for, så det høres, at det demokratiske Europa stadig har et klart budskab i dag!"@da2
"Vierzig Jahre sind vergangen, seit die Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei einfielen und die Regierung stürzten, die es sich selbst zur Aufgabe gemacht hatte, die kommunistische Diktatur in eine Demokratie zu verwandeln. Das sozialistische Ungarn spielte bei dieser Operation zusammen mit den anderen sowjetischen Satellitenstaaten leider eine unrühmliche Rolle und stellte sich damit in den Dienst des unverblümten, imperialistischen Despotismus Moskaus. Wir möchten das tschechische und das slowakische Volk dafür um Verzeihung bitten. Für uns Ungarn ist das besonders schmerzhaft, denn zwölf Jahre zuvor, im Jahr 1956, hatten sowjetischen Truppen die ungarische Revolution auf dieselbe Weise im Blut erstickt. Mit der Niederschlagung des Prager Frühlings signalisierte man in Moskau, dass man innerhalb des eigenen Einflussbereichs, den man Europa mit Ende des Zweiten Weltkrieges gestohlen hatte, nach Belieben schalten und walten konnte und dass der imperialistischen Schamlosigkeit und Heuchelei der Sowjetunion keine Grenzen gesetzt waren. Dagegen gibt es nur ein Mittel – die entschlossene Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte und der Prinzipien von Demokratie und nationaler Souveränität und der Kampf gegen die Aggression. Das ist für eine klare Botschaft des demokratischen Europas auch heute nötig!"@de9
". Έχουν περάσει σαράντα χρόνια από τότε που τα στρατεύματα του Συμφώνου της Βαρσοβίας συνέτριψαν την Τσεχοσλοβακία και ανέτρεψαν την κυβέρνηση που είχε θέσει ως στόχο της να καταστήσει την κομμουνιστική δικτατορία δημοκρατική. Δυστυχώς, η σοσιαλιστική Ουγγαρία διαδραμάτισε επίσης επαίσχυντο ρόλο στην επιχείρηση, μαζί με τα υπόλοιπα κράτη δορυφόρους της Σοβιετικής Ένωσης, εξυπηρετώντας έτσι τον ωμό, ιμπεριαλιστικό δεσποτισμό της Μόσχας. Παρακαλούμε τους λαούς της Σλοβακίας και της Τσεχίας να μας συγχωρήσουν για αυτό. Για εμάς τους Ούγγρους αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό, καθότι δώδεκα χρόνια νωρίτερα, το 1956, τα σοβιετικά στρατεύματα έπνιξαν με παρόμοιο τρόπο την ουγγρική εξέγερση στο αίμα. Συντρίβοντας την Άνοιξη της Πράγας, η Μόσχα κατέδειξε ότι μπορούσε να κάνει ό,τι επιθυμεί εντός της σφαίρας επιρροής της, την οποία είχε κλέψει από την Ευρώπη κατά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και ότι δεν υπήρχαν σύνορα για την ιμπεριαλιστική ξεδιαντροπιά και την υποκρισία της σοβιετικής Ρωσίας. Μόνο ένα μέσο υπάρχει για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης – η ακλόνητη, αποφασιστική υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών και των αρχών της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας, καθώς και η ανάληψη δράσης κατά της επιθετικότητας. Αυτό είναι αναγκαίο έτσι ώστε η δημοκρατική Ευρώπη να στείλει σήμερα ένα απολύτως σαφές μήνυμα!"@el10
". Forty years have passed since the Warsaw Pact troops crushed Czechoslovakia and overthrew the government that had set itself the task of making the Communist dictatorship democratic. Unfortunately, Socialist Hungary also assumed a shameful role in the operation, together with the other Soviet satellite states, thus serving the raw, imperialist despotism of Moscow. We ask the Slovak and Czech peoples to forgive us for this. For us Hungarians this is especially painful, since twelve years before that, in 1956, Soviet troops similarly drowned the Hungarian revolution in blood. By crushing the Prague Spring, Moscow signalled that it could do whatever it wanted in its sphere of influence, which it had stolen from Europe at the end of the Second World War, and that there were no borders to the imperialist shamelessness and hypocrisy of Soviet Russia. There is only one possible tool against this – the firm, resolute defence of citizens’ human rights and of the principles of democracy and national sovereignty, and action against aggression. This is needed so that democratic Europe still has a clear message today!"@en4
". Cuarenta años han transcurrido desde que las tropas del Pacto de Varsovia aplastaran Checoslovaquia y derrocaran al Gobierno que se había fijado la tarea de democratizar la dictadura comunista. Por desgracia, la Hungría socialista también asumió un papel vergonzoso en la operación, junto con los otros Estados-satélite soviéticos, sirviendo así al despotismo crudo e imperialista de Moscú. Pedimos a los pueblos eslovaco y checo que nos perdonen por ello. Para nosotros los húngaros resulta especialmente doloroso, ya que doce años antes, en 1956, las tropas soviéticas también bañaron en sangre la revolución húngara. Aplastando la primavera de Praga, Moscú señaló que podría hacer lo que le viniera en gana en su esfera de influencia, que había sustraído a Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, y que para el atrevimiento y la hipocresía imperialistas de la Rusia Soviética no había fronteras. Sólo hay contra esto una herramienta posible: una defensa firme y decidida de los derechos humanos de los ciudadanos y de los principios de la democracia y la soberanía nacional, así como actuar contra la agresión. ¡Es necesario para que la Europa democrática hoy pueda continuar enviando un mensaje claro!"@es21
". Nelikümmend aastat on möödunud sellest saadik, kui Varssavi pakti väed purustasid Tšehhoslovakkia ja kukutasid valitsuse, mis oli seadnud endale ülesande kommunistlik diktatuur demokraatiaks muuta. Õnnetuseks mängis koos teiste nõukogude satelliitriikidega selles operatsioonis häbiväärset rolli ka sotsialistlik Ungari, teenides nõnda Moskva toorest imperialistlikku despootiat. Me palume slovaki ja tšehhi rahvalt selle pärast andestust. Meie, ungarlaste jaoks on see eriti piinav, kuna kaksteist aastat varem, 1956. aastal, olid nõukogude väed Ungari revolutsiooni samamoodi verega üle ujutanud. Praha purustamisega demonstreeris Moskva, et võib teha, mida iganes tahab oma mõjusfääris, mille varastas Euroopalt Teise maailmasõja lõpus, ning et Nõukogude Venemaa imperialistlikul häbitusel ja silmakirjalikkusel ei ole mingeid piire. Selle vastu on ainult üks võimalik relv – inimõiguste ning demokraatia ja rahvusliku sõltumatuse kindel, otsustav kaitsmine ning agressiooni vastu tegutsemine. Seda on tarvis, et demokraatlikul Euroopal oleks täna endiselt selge sõnum!"@et5
". Neljäkymmentä vuotta sitten Varsovan liiton joukot tunkeutuivat Tšekkoslovakiaan ja kaatoivat maan hallituksen, joka oli asettanut tehtäväkseen kommunistisen diktatuurin demokratisoimisen. Valitettavasti myös sosialistinen Unkari osallistui tähän häpeälliseen operaatioon yhdessä muiden Neuvostoliiton satelliittivaltioiden kanssa ja palveli siten Moskovan imperialistisen despotismin ruodussa. Pyydämme tätä anteeksi Slovakian ja Tšekin kansoilta. Asia on erityisen tuskallinen meille unkarilaisille, sillä 12 vuotta aiemmin, vuonna 1956, neuvostojoukot hukuttivat Unkarin vallankumouksen samalla tavalla vereen. Murskaamalla Prahan kevään Moskovan osoitti, että se voi tehdä mitä vain omassa vaikutuspiirissään, jonka se oli riistänyt Euroopalta toisen maailmansodan päättyessä, eikä Neuvosto-Venäjän imperialistinen hävyttömyys ja tekopyhyys tuntenut rajoja. Tätä vastaan on olemassa vain yksi väline – kansalaisten ihmisoikeuksien, demokraattisten periaatteiden ja kansallisen suvereniteetin tiukka ja määrätietoinen puolustaminen ja hyökkäyksen torjuminen. Tätä tarvitaan, jotta demokraattinen Eurooppa voisi edelleen antaa selvän viestin maailmalle!"@fi7
". Quarante années se sont écoulées depuis que les troupes du Pacte de Varsovie ont écrasé la Tchécoslovaquie et renversé le gouvernement qui s’était fixé la tâche de rentre la dictature communiste démocratique. Malheureusement, la Hongrie socialiste a également joué un rôle honteux dans l’opération avec les autres États socialistes soviétiques, servant donc le despotisme brut et impérialiste de Moscou. Nous demandons aux peuples slovaques et tchèques de nous pardonner. Pour nous, Hongrois, c’est particulièrement douloureux car douze ans auparavant, en 1956, les troupes soviétiques ont de la même façon noyé la révolution hongroise dans le sang. En détruisant le Printemps de Prague, Moscou a montré qu'elle faisait ce qu'elle voulait dans sa sphère d'influence, sphère qu'elle avait volée à l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qu’il n’y avait plus de limite à l’impudence et à l’hypocrisie impérialistes de la Russie soviétique. Il n’existe qu’un seul outil possible contre ceci: la défense ferme et résolue des droits de l'homme des citoyens et des principes de démocratie et de souveraineté nationale, et agir contre l'agression. C’est nécessaire pour que l’Europe démocratique ait encore un message clair aujourd’hui!"@fr8
". Sono trascorsi quarant’anni da quando le truppe del patto di Varsavia piombarono in Cecoslovacchia e rovesciarono il governo che si era prefissato il compito di rendere democratica la dittatura comunista. Purtroppo, anche l’Ungheria socialista adottò un ruolo disonorevole nell’operazione, insieme agli altri Stati satellite sovietici, mettendosi pertanto al servizio del dispotismo rozzo e imperialista di Mosca. Chiediamo ai cittadini slovacchi e cechi di perdonarci per questo. Per noi ungheresi questo episodio è particolarmente doloroso, siccome dodici anni prima, nel 1956, le truppe sovietiche soffocarono analogamente nel sangue la rivoluzione ungherese. Stroncando la primavera di Praga, Mosca comunicò che avrebbe potuto agire come voleva nella sua sfera d’influenza, che era stata sottratta all’Europa alla fine della Seconda guerra mondiale, e che non esistevano confini alla sfacciataggine e all’ipocrisia imperialista della Russia sovietica. Contro tale situazione disponiamo di un unico strumento possibile: la ferma e risoluta difesa dei diritti umani dei cittadini e dei principi di democrazia e sovranità nazionale, e di un intervento contro l’aggressione. Quest’aspetto è talmente necessario che l’Europa democratica oggi ha ancora un chiaro messaggio!"@it12
". Nuo to laiko, kai Varšuvos pakto pajėgos sutriuškino buvusią Čekoslovakiją ir nuvertė vyriausybę, kuri nustatė sau užduotį padaryti komunistų diktatūrą demokratine, praėjo keturiasdešimt metų. Deja, socialistinė Vengrija kartu su Sovietų įtakoje esančiomis valstybėmis taip pat atliko savo gėdingą vaidmenį šioje operacijoje, tokiu būdu pasitarnaudama necivilizuotam ir imperialistiniam Maskvos despotizmui. Mes prašome slovakų ir čekų atleidimo. Mums, vengrams, tai ypač skausminga, nes prieš 12 metų iki šių įvykių, 1956 m., Sovietų kariuomenė panašiai paskandino kraujyje Vengrijos revoliuciją. Užgniauždama Prahos pavasario judėjimą, Maskva davė suprasti, kad gali elgtis kaip tinkama savo įtakos sferoje, kurią Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pavogė iš Europos, ir kad imperialistinis Sovietų Rusijos cinizmas ir veidmainystė neturi ribų. Yra tik vienas ginklas prieš tai – tvirtas ir ryžtingas piliečių teisių ir demokratinio nacionalinio suvereniteto gynimas ir veiksmai prieš agresiją. Tai būtina, kad demokratinė Europa šiandien tebegalėtų turėti aiškią misiją!"@lt14
". Ir pagājuši četrdesmit gadi, kopš Varšavas pakta valstu karaspēks sagrāva Čehoslovākiju un gāza to valdību, kura sev bija noteikusi uzdevumu padarīt komunistisko diktatūru demokrātisku. Diemžēl sociālistiskā Ungārija arī uzņēmās kaunpilnu lomu šajā operācijā kopā ar citām Padomju satelītvalstīm, tādējādi kalpojot rupjam, imperiālistiskam Maskavas despotismam. Mēs lūdzam Slovākijas un Čehijas iedzīvotājus piedot mums šo rīcību. Mums, ungāriem, tas ir jo īpaši sāpīgi, jo divpadsmit gadus pirms šā notikuma - 1956. gadā - Padomju karaspēks līdzīgā veidā ar asins izliešanu apspieda Ungārijas revolūciju. Apspiežot Prāgas pavasari, Maskava signalizēja, ka tā var darīt, ko vien vēlas, savā ietekmes sfērā, kuru tā bija nozagusi Eiropai Otrā pasaules kara beigās, un ka Padomju Krievijas imperiālistiskajam bezkaunīgumam un liekulībai nav nekādu robežu. Ir tikai viens iespējamais līdzeklis, kā pret to cīnīties – stingra, apņēmīga pilsoņu cilvēktiesību un demokrātijas un valstu suverenitātes principu aizstāvēšana un rīcība, kas vērsta pret agresiju. Tas ir vajadzīgs, lai demokrātiskajai Eiropai mūsdienās joprojām būtu skaidrs vēstījums!"@lv13
"Negyven esztendeje annak, hogy a Varsói Szerződés csapatai lerohanták Csehszlovákiát és megdöntötték a kommunista diktatúra demokratikus átalakítását célul kitűző kormányt. A műveletben sajnos a szocialista Magyarország is szégyenteljes szerepet vállalt, együtt a többi szovjet csatlósállammal. Így szolgálva Moszkva nyers birodalmi önkényét. Ezért megkövetjük a szlovák és a cseh népet. Nekünk, magyaroknak ez különösen fájdalmas, hiszen tizenkét évvel korábban, 1956-ban a szovjet csapatok hasonló módon fojtották vérbe a magyar forradalmat. A Prágai Tavasz eltiprásával Moszkva azt üzente: az Európától a második világháború végén elhódított befolyási övezetében azt csinál, amit akar, a szovjet-orosz birodalmi gátlástalanságnak és képmutatásnak nincsen határa. Ez ellen egyetlen eszköz lehetséges - kemény és határozott kiállás a polgári szabadságjogok, a demokrácia és a nemzeti szuverenitás alapelvei mellett, fellépés az agresszió ellen. Ez kell, hogy a demokratikus Európa világos üzenete legyen ma is!"@mt15
"Het is veertig jaar geleden dat de troepen van de Warschaupactlanden Tsjecho-Slowakije binnenvielen en de regering omverwierpen die zichzelf tot taak had gesteld het communistisch dictatorschap democratisch te maken. Helaas vervulde het socialistische Hongarije, samen met de andere Sovjetsatellietlanden ook een schandelijke rol in de operatie en diende daarmee het rauwe, imperialistische despotisme van Moskou. Wij vragen de Slowaakse en Tsjechische volkeren dit ons te willen vergeven. Voor ons Hongaren is dit extra pijnlijk, aangezien twaalf jaar daarvoor, in 1956, de Sovjettroepen op gelijke wijze de Hongaarse revolutie in bloed smoorden. Door de Praagse Lente te vermorzelen, gaf Moskou het signaal af dat het alles kon doen wat het wilde binnen zijn invloedssfeer, die het aan het eind van de Tweede Wereldoorlog van Europa had gestolen, en dat er geen grenzen waren aan de imperialistische schaamteloosheid en hypocrisie van Sovjet-Rusland. Slechts een mogelijk instrument is hiertegen bestand: de vaste, resolute verdediging van de mensenrechten van de burgers en van de beginselen van democratie en nationale soevereiniteit, en maatregelen tegen agressie. Dit is noodzakelijk opdat het democratisch Europa vandaag nog steeds een duidelijke boodschap heeft!"@nl3
". Minęło czterdzieści lat od momentu, kiedy wojska Układu Warszawskiego uderzyły w Czechosłowację i obaliły rząd, który postawił sobie zadanie zdemokratyzowania komunistycznej dyktatury. Niestety, socjalistyczne Węgry wraz z innymi satelickimi państwami sowieckimi także przyjęły karygodną rolę w tej operacji, tym samym służąc surowemu, imperialistycznemu despotyzmowi Moskwy. Prosimy naród słowacki i czeski, by nam to wybaczyły. Dla nas Węgrów jest to szczególnie bolesne, ponieważ dwanaście lat wcześniej, w roku 1965, wojska radzieckie krwawo stłumiły rewolucję węgierską. Uderzając w praską wiosnę, Moskwa zasygnalizowała, że mogła zrobić, co tylko chciała, w tej strefie wpływów, którą wykradła Europie pod koniec drugiej wojny światowej, oraz że nie było żadnych granic imperialistycznego bezwstydu i hipokryzji radzieckiej Rosji. Przeciwko temu jest tylko jedno możliwe narzędzie - stanowcza, zdecydowana obrona praw człowieka obywateli oraz zasad demokracji i suwerenności narodowej, a także działania przeciwko agresji. Jest to potrzebne, tak aby demokratyczna Europa nadal miała dziś jasne przesłanie!"@pl16
". Passaram-se 40 anos desde que as tropas do Pacto de Varsóvia esmagaram a Checoslováquia e derrubaram o Governo que tinha tomado a seu cargo a tarefa de democratizar a ditadura comunista. Infelizmente, a Hungria socialista assumiu também um papel vergonhoso na operação, juntamente com os outros Estados satélites da União Soviética, servindo assim os objectivos do despotismo imperialista nu e cru de Moscovo. Temos de pedir aos povos eslovacos e checos que nos perdoem por isso. Para nós, húngaros, trata-se de uma situação especialmente penosa, dado que, doze anos antes, em 1956, as tropas soviéticas, tinham afogado, de forma semelhante, a revolução húngara num banho de sangue. Ao aniquilar a Primavera de Praga, Moscovo deu a entender que podia fazer o que desejasse dentro da sua zona de influência, que tinha roubado à Europa no final da Segunda Guerra Mundial, e que não existiam fronteiras para o descaramento imperialista e para a hipocrisia da Rússia soviética. Existe apenas um instrumento possível contra este tipo de procedimento – a defesa firme e determinada dos direitos humanos dos cidadãos, dos princípios democráticos e da soberania nacional e a tomada de medidas contra a agressão. Isso é necessário para que a Europa democrática continue hoje a ter uma mensagem clara!"@pt17
"Negyven esztendeje annak, hogy a Varsói Szerződés csapatai lerohanták Csehszlovákiát és megdöntötték a kommunista diktatúra demokratikus átalakítását célul kitűző kormányt. A műveletben sajnos a szocialista Magyarország is szégyenteljes szerepet vállalt, együtt a többi szovjet csatlósállammal. Így szolgálva Moszkva nyers birodalmi önkényét. Ezért megkövetjük a szlovák és a cseh népet. Nekünk, magyaroknak ez különösen fájdalmas, hiszen tizenkét évvel korábban, 1956-ban a szovjet csapatok hasonló módon fojtották vérbe a magyar forradalmat. A Prágai Tavasz eltiprásával Moszkva azt üzente: az Európától a második világháború végén elhódított befolyási övezetében azt csinál, amit akar, a szovjet-orosz birodalmi gátlástalanságnak és képmutatásnak nincsen határa. Ez ellen egyetlen eszköz lehetséges - kemény és határozott kiállás a polgári szabadságjogok, a demokrácia és a nemzeti szuverenitás alapelvei mellett, fellépés az agresszió ellen. Ez kell, hogy a demokratikus Európa világos üzenete legyen ma is!"@ro18
"Ubehlo štyridsať rokov od chvíle, keď vojská Varšavskej zmluvy rozdrvili Československo a zvrhli vládu, ktorá si dala úlohu demokratizovať komunistickú diktatúru. Žiaľ, aj socialistické Maďarsko sa spolu s ostatnými sovietskymi satelitmi hanebne zúčastnilo tejto operácie, čím poslúžilo surovému, imperialistickému despotizmu Moskvy. Prosíme slovenský a český národ, aby nám to odpustili. Pre nás Maďarov to je o to bolestnejšie, že dvanásť rokov predtým, v roku 1956, sovietske vojská podobným spôsobom utopili maďarské povstanie v krvi. Potlačením Pražskej jari Moskva dala najavo, že vo svojej sfére vplyvu, ktorú Európe ukradla na konci druhej svetovej vojny, môže robiť čokoľvek, čo sa jej zachce a že imperialistická nehanebnosť a pokrytectvo sovietskeho Ruska nepoznalo hraníc. Proti tomu existuje jediný možný nástroj – pevná, odhodlaná obrana občianskych ľudských práv a zásad demokracie a národnej suverenity, a zásah proti agresii. Toto je potrebné urobiť, takže demokratická Európa má stále jasný odkaz!"@sk19
". Štirideset let je minilo, odkar so čete Varšavskega pakta vdrle na Češkoslovaško in vrgle vlado, ki si je zadala nalogo, da bo komunistično diktatorstvo spremenila v demokratično. Na žalost je tudi socialistična Madžarska prevzela sramotno vlogo v tej operaciji skupaj z drugimi sovjetskimi satelitskimi državami in tako služila surovemu imperialističnemu despotizmu Moskve. Slovaški in češki narod prosimo, naj nam to oprostita. Za nas Madžare je to še posebno boleče, ker so dvanajst let pred tem, leta 1956, sovjetske čete na podoben način v krvi zadušile madžarsko revolucijo. S tem ko je Moskva zatrla praško pomlad, je dala znak, da lahko stori, kar hoče v območju svojega vpliva, ki ga je ukradla Evropi na koncu druge svetovne vojne in da ni meja za imperialistično brezsramnost in hinavščino sovjetske Rusije. Proti temu obstaja samo eno možno orodje – čvrsta, odločna obramba državljanskih človekovih pravic in načel demokracije ter nacionalne suverenosti in ukrepanja proti agresiji. To je potrebno, da bo demokratična Evropa dobila jasno sporočilo še danes!"@sl20
". Fyrtio år har gått sedan Warszawapaktens trupper krossade Tjeckoslovakien och fällde den regering som hade gett sig själv i uppdrag att göra en demokrati av den kommunistiska diktaturen. Olyckligtvis hade också det socialistiska Ungern en skamlig roll i operationen, liksom övriga sovjetiska satellitstater, vilket hjälpte den råa imperialistiska despotismen i Moskva. Vi ber det slovakiska och tjeckiska folket om förlåtelse för detta. För oss ungrare är detta särskilt smärtsamt eftersom sovjetiska trupper tolv år tidigare, 1956, på liknande sätt hade dränkt den ungerska revolutionen i blod. Genom att krossa Pragvåren signalerade Moskva att man kunde göra vad man ville inom sin sfär, som man hade stulit från Europa i slutet av andra världskriget, och att det inte fanns några gränser för Sovjetrysslands imperialistiska fräckhet och hyckleri. Det finns bara ett sätt att bekämpa detta – nämligen genom att orubbligt och beslutsamt försvara medborgarnas mänskliga rättigheter och principerna om demokrati och nationell suveränitet samt att vidta åtgärder för att förhindra anfall. Detta är nödvändigt för att Europa ska kunna ge ett tydligt budskap idag!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph